of 14 /14
Mari belajar bahasa Kadazandusun Baku/standard Grammar BOROS NGARAN (KATA NAMA) NOUNS. Boros ngaran nopo nga boros di gunoon kumaa papadalin do ngaran tongotulun, tangatayam, tionon om nogi benda. haro duo tinimungan boros ngaran diti kumoiso, Boros ngaran koizai om kumoduo, boros ngaran poimbida. kata nama ialah kata nama yang merujuk kepada orang, binatang, benda dan tempat.Kata nama boleh dibahagikan kepada Boros ngaran koizai (am) dan boros ngaran poimbida (khas) 1. Boros Ngaran Koizai nopo nga posuaton kumaa do ngaran tongotulun, tiiyonon om nogi banda. Kata nama am ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara umum (general). Contohnya: Tongotulun (manusia) Tongotayam (binatang) kusai (lelaki) sada (ikan) ama (emak) tombolog (burung) apa (ayah) rimau (harimau) tondu (perempuan) sapi (lembu) Tiiyonon (tempat) benda pogun (negeri) tana’ pomogunan (negara) telivison kuta’ (bandar) piring 2. Boros ngaran koizai nopo nga binabak do duo kawo, koiso roiton do konkrit om nogi koduo roiton do abstrak. Boros ngaran koizai konkrit nopo kawasa do intangan, igitan om purimonon. Boros ngaran koizai abstrak nopo i kawasa do sorohon. Kata nama am dipecahkan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. kata nama konkrit boleh dilihat, dipegang dan dirasa manakala kata nama abstrak yang dibayangkan atau dikhayalkan. contohnya: konkrit abstrak lobong (kubur) abagus (rajin) montiri (menteri) osonong (baik) komulakan (remaja) abaah (pandai) atou (sulam) ounsikou (gembira)

110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kamus

Text of 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Page 1: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Mari belajar bahasa Kadazandusun Baku/standard Grammar

BOROS NGARAN (KATA NAMA) NOUNS.

Boros ngaran nopo nga boros di gunoon kumaa papadalin do ngaran tongotulun,

tangatayam, tionon om nogi benda. haro duo tinimungan boros ngaran diti

kumoiso, Boros ngaran koizai om kumoduo, boros ngaran poimbida.

kata nama ialah kata nama yang merujuk kepada orang, binatang, benda dan tempat.Kata

nama boleh dibahagikan kepada Boros ngaran koizai (am) dan boros ngaran poimbida (khas)

1. Boros Ngaran Koizai nopo nga posuaton kumaa do ngaran tongotulun, tiiyonon

om nogi banda. Kata nama am ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara

umum (general). Contohnya:

Tongotulun (manusia) Tongotayam (binatang)

kusai (lelaki) sada (ikan)

ama (emak) tombolog (burung)

apa (ayah) rimau (harimau)

tondu (perempuan) sapi (lembu)

Tiiyonon (tempat) benda

pogun (negeri) tana’

pomogunan (negara) telivison

kuta’ (bandar) piring

2. Boros ngaran koizai nopo nga binabak do duo kawo, koiso roiton do konkrit om

nogi koduo roiton do abstrak. Boros ngaran koizai konkrit nopo kawasa do

intangan, igitan om purimonon. Boros ngaran koizai abstrak nopo i kawasa do

sorohon. Kata nama am dipecahkan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. kata nama konkrit

boleh dilihat, dipegang dan dirasa manakala kata nama abstrak yang dibayangkan atau

dikhayalkan. contohnya:

konkrit abstrak

lobong (kubur) abagus (rajin)

montiri (menteri) osonong (baik)

komulakan (remaja) abaah (pandai)

atou (sulam) ounsikou (gembira)

Page 2: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

3. kata nama dibahagikan kepada boleh dikira dan tidak boleh dikira. contohnya:

Milo’ do intobon

(boleh dikira)

Imilod intobon

(tidak boleh dikira)

buuk (buku) tusi / silaon (garam)

tungau (kucing) gula (gula)

wogok (babi) waig (air)

kalatas (kertas) togis (pasir)

4. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada panggal kata itu.

5. kata nama khas pula ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara

menyebut nama sesuatu benda atau terperinci.

6. Kata nama khas dipecahkan kepada bernyawa dan tidak bernyawa. Contoh

kata nama khas bernyawa:

tongotulun (orang) tangatayam (binatang)

Yanak Anuk (manuk)

Ugou sabagu(kambing)

Onong abou (karabau)

Yatak Ugau (tungau)

Kuntagil Asu (Tasu)

Gombunan Karud (kambing betina)

Rungsud Yitom (kucing)

7. kata nama khas tidak bernyawa pula ialah:

Koiyonon (tempat) Uhu buuk (tajuk buku)

Kota Kinabalu (kuta -

bandar)

Komoiboros (kamus)

Sabah (pogun - negeri) Dusun (buuk)

Malaysia (Pomogunan -

negara)

Tombiruo (novel)

Laminsinimin (bangunan) Banda (benda)

Lamin talanggoi Miapid

do Petronas

(Menara Berkembar

Petronas)

Korita Proton

(Kereta Proton)

Lamin Tun Mustapha

(Bangunan Tun Mustapha)

Kanon (kamera)

Page 3: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Lugu Tingau, Sarawak

(Tugu Kucing Sarawak)

Dell (komputer)

8. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamannya.

9. Gender ; masculine gender merujuk kepada lelaki manakala faminine gender

merujuk kepada perempuan:

Masculine (kokusaian) Faminine (konduan)

Apa (bapa) Ama (ibu)

Tandaha (ayam jantan) Golupo (ayam betina)

Sabagu (kambing jantan) Karud** (kambing betina)

Taki (datuk) Todu (nenek)

Vozoon/woyoon (raja) Oduw (permaisuri)

Randawi (putera) Inuvong (puteri)

Kusai (lelaki) Tondu (perempuan)

Tanak wagu (pemuda) Sumandak (gadis)

Gorusai (jantan) Gorondu (betina)

Tabang (abang) Taka’ (kakak)

**kadang-kadang dalam sesetengah dialek Ranau, suami menggunakan karud untuk merujuk

kepada isteri. Namun panggilan ini jarang kedengaran pada zaman ini bagi generasi baharu

yang lebih suka menggunakan perkataan honey, sweetheart dan sebagainya.

10. kata nama arah digunakan untuk menunjukkan hala atau kedudukan sesuatu.

kata nama arah biasanya diletakkan sebelum frasa nama dan selepas kata sendi.

Kata nama arah Contoh ayat

sawat, siriba, suang,

dingus, tangaa, piras,

gibang, wanan,

dumbangan, dohuri. ti,

lo, iti, ilo, diti, dilo.

1. id sawat do mija ilo buuk.

2. id siriba do mija ilo buul.

3. magapon i apa id tangaa do tiong.

4. id dohuri i odu di apa.

5. id dumbangan i ama di apa om i aki.

6. id gibang i odu di ama.

Page 4: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Demonstrative pronouns

demonstrative

pronouns

maksud Penerangan Contoh ayat

ti Ini Merujuk kepada

orang atau benda

yang dekat.

Isai ti? siapakah ini

iti sini Iti nopo nga... Ini ialah...

hiti disini Hiti ko po Awak disini

dahulu

diti Punya ini Pemilikan, keadaan Disaai diti? Siapa

punyakah ini?

lo itu Merujuk kepada

orang atau benda

yang jauh

Isai lo? Siapakah itu?

ilo situ Ilo nopo nga... Itu ialah...

hilo disitu Hilo id mija Disitu meja

dilo Punya itu Pemilikan, keadaan Disaai dilo? Siapa

punyakah itu?

Common Particle dalam Bahasa Kadazandusun.

Dalam bahasa Kadazandusun terdapat articles o, i, do, dan di yang digunakan

sebelum kata nama. articles o dan i ialah definite pivot manakala do dan di pula

indefinite non-pivot.

Pivot Non-pivot

definite o i a

indefinite do di the

Kadazandusun determiners

Ia digunakan untuk menjelaskan klausa non-pronomial dan prasa kata nama.

pivot Non-pivot contoh contoh maksud

o do o tanak do tanak a child

i di i tanak di tanak the child

Page 5: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Ini adalah contoh bagi menggunaan definite dan indefinite dalam ayat bahasa

Kadazandusun. Contohnya:

1. i tungau nopo nga id timpak di mija.

the cat is on the table.

2. i buuk nopo nga id sawat di kutak.

the book is on the box.

3. haro o buuk ku

have a book I

4. haro o sikang ku

have a spoon I

Contoh ayat di atas diambil dari sesetengah dialek di daerah Ranau (dialek liwan).

Majoriti dialek menggunakan do bagi di dihadapan kata nama. Contohnya do

mija, do kutak dan sebagainya. Konsep ini menjadi teras kepada pengajaran dan

pembelajaran di sekolah hari ini.

Boros Ponowoli Ngaran (Pronouns)

kata ganti nama ialah kata yang mengambil tempat kata nama sebagai penganti.

Ganti Nama Diri Pertama.

GND

Pertama

Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam Bahasa

Melayu

oku

Digunakan selepas kata

kerja dalam satu-satu

ayat. (saya)

1. Mongoi oku pananom do

bunga.

2. Mongoi oku sikul.

3. mambasa oku do buuk.

4. modop oku no.

5. siaakan oku.

1. Saya pergi menanam

bunga.

2. saya pergi sekolah.

3. saya membaca buku.

4. saya mahu tidur.

5. saya mahu makan.

yoku

Digunakan pada awal

ayat. (saya)

(yoku {nopo nga} .....)

1. Yoku nopo nga i Jovi.

2. Yoku nopo nga tanak kusai.

3. Yoku nopo nga poinsikul id

SK Ratau, Ranau.

4. Yoku nopo nga kukumadai.

1. Saya ialah Jovi.

2. saya ialah anak lelaki

3. saya bersekolah di SK

Ratau, Ranau.

4. saya ialah peniaga.

yoho Digunakan di awal ayat.

Sama penggunaan

1. Yoho nopo nga i Jovi.

2. Yoho nopo nga tanak kusai. 1. Saya ialah Jovi.

Page 6: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

dengan ganti diri yoku.

(saya)

3. Yoho nopo nga poinsikul id

SK Ratau, Ranau.

4. Yoho nopo nga kukumadai.

2. saya ialah anak lelaki

3. saya bersekolah di SK

Ratau, Ranau.

4. saya ialah peniaga.

Yahai

Digunakan selepas kata

kerja. lebih dari

seorang. (kami)

1. Mooi yahai sid One

Utama.

2. Muli yahai id kampung di

tama ku.

3. mananom yahai do

kinotuan.

1. Kami pergi ke One

Utama.

2. Kami pulang ke

kampung ibu saya.

3. kami menanam sayur-

sayuran.

Tokou

Digunakan selepas kata

kerja. lebih dari seorang

(kita)

1. Magapon tokou id bawang.

2. walai tokou. 1. Kita pergi memancing di

sungai.

2. rumah kita.

kito

Digunakan selepas kata

kerja. (kita berdua)

1. Mooi kito’ pagapon.

2. mananom kito’ do

balatung.

1. Kita berdua pergi

memancing.

2. kita berdua menanam

kacang panjang.

Ganti Nama Diri Kedua

GND

Kedua

Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam bahasa

Melayu

ika Digunakan pada kedua-

dua gender. lelaki dan

perempuan.

1. ika no tanak tosonong.

2. yoku om ika manaat diti

tansar.

1. awak adalah anak yang baik. 2. saya dan awak yang akan mengecat pagar ini.

Ia’ Digunakan pada kedua-

dua gender lelaki dan

perempuan.

1. mooi ko ia’.

2. okon ko ia’.

1. awak pergi kah?

2. bukan awaklah.

nu Digunakan selepas kata

nama. selalunya

bersama dengan kata

tanya apa, siapa

bagaimana dll. (noun

agent)

1. Honggo ngoyon nu?

2. Nunu maan nu?

3. piro gatang diti kinotuan

nu?

4. Poingkuro do i tama nu?

1. di mana awak pergi?

2. apa awak buat?

3. berapa harga sayur awak

ini?

4. bagaimana keadaan ibu

awak?

ikoyu Digunakan untuk lebih

dari seorang. boleh

guna untuk kedua-dua

gender.

1. ikoyu tumanud di aki Gombunan.

2. ikoyu no tanak osonong.

1. kamu mestilah ikut datuk Gombunan. 2. kamu adalah anak yang baik.

diu Digunakan untuk lebih

dari seorang, kedua

gender boleh

digunakan.

biasanyaditulis akhir

1. honggo ngoyon diu? 2. nunu maan diu? 3. isai sinakayon diu? 4. nunu abal diu?

1. kamu pergi mana? 2. apakah kamu buat? 3. siapakah yang kamu

naik?

Page 7: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

ayat. ditulis bersama

kata tanya honggo, isai,

nunu dan lain-lain.

5. poingkuro no i tama diu? 4. bagaimanakah keadaan ibu kamu?

Ganti nama ketiga

GND

Ketiga

Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam bahasa

Melayu

isio Ganti nama bagi lelaki. 1. isio nopo nga tanak kusai. 2. isio no minananom di

tupolo. 3. isio no mongingia’ hiti sikul.

1. dia adalah anak lelaki. 2. dia lah yang menanam

durian ini. 3. dia lah guru di sekolah

ini. isido Ganti nama bagi

perempuan.

1. isido nopo nga tanak tondu.

2. isido no mongingia’ hiti

sikul.

3. mambasa isido do buuk.

1. dia ialah anak

perempuan.

3. dia ialah guru di sekolah

ini.

4. dia membaca buku.

yolo Digunakan lebih dari

seorang.

1. popoboli yolo do rangalau.

2. mangakan yolo do takani.

3. monuat yolo do tangon.

1. mereka menjual buah

rambutan.

2. mereka memakan nasi.

3. mereka menulis cerita

dongeng.

diolo Digunakan lebih dari

seorang. Pemilikan

sesuatu benda atau

barang.

1. buuk nopo dilo nga diolo. 2. angatan oku diolo mooi

pagapon. 3. diolo dino.

1. buku itu mereka punya. 2. mereka membawa saya

pergi memancing. 3. mereka punya tu.

Page 8: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Possessive Pronouns.

Possessive Adjective dalam bahasa Kadazandusun adalah untuk menunjukkan

kedudukan sesuatu. Berikut adalah Possessive Adjective dalam bahasa KD.

Possessive

Pronouns

Penggunaan Contoh ayat Maksud

doho

dogo

(mine)

Digunakan selepas

kata nama. 1. doho do buuk. 2. doho do pinsil. 3.doho do walai.

1. saya punya buku.

2. saya punya pensel.

3. saya punya rumah.

dia’

(his or hers)

1. tahakan dia’ ino buuk. 2. dia’ dino buuk.

1. buku itu diberikan kepada awak.

2. buku itu milik awak. dika

(his or hers)

Sama dengan dia’ 1. tahakan dika ino buuk. 2. dika dino buuk.

1. buku itu diberikan kepada awak.

2. buku itu milik awak. disio

(his)

Masculine gender,

digunakan selepas

kata nama.

1. Monuat isio do suat kumaa

di tapa disio.

2. mooi isio pagapon id kulam

di tabang disio.

1. dia menulis surat kepada

bapanya.

2. dia pergi memancing di

kolam milik kawannya.

disido

(hers)

Faminine gender,

digunakan selepas

kata nama.

1. Monuat isido do suat

kumaa di tapa disido.

2. Mooi isido pagapon id

kulam di tabang disido.

1. dia menulis surat kepada

bapanya.

2. dia pergi memancing di

kolam milik abangnya.

dahai

(ours)

1. Dahai do walai dino 2. Norumbak walai dahai.

1. rumah itu kami punya. 2. rumah milik kami telah

rosak.

dikoyu

(yours)

1. Boros dikoyu boros Dusun. 2. Iti nopo punti nga dikoyu.

1. Bahasa milik kamu bahasa Dusun.

2. Pisang ini milik kamu. diolo

(theirs)

1. Diolo do walai dilo. 2. Iti nopo nga buuk diolo. 3. Mangansak koi id walai

diolo.

1. itu rumah milik mereka. 2. ini ialah buku milik mereka. 3. kami memasak di rumah

mereka. daton Kita berdua punya 1. Daton do walai

2.Pagapanan daton. 1. rumah milik kita berdua 2. tempat memancing milik

kita berdua.

Page 9: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Personal pronouns, Possessive Adjective dan Possessive Pronouns dalam bahasa

Kadazandusun standard/ baku

Personal

pronouns Maksud

Possessive

Adjective Maksud

Possessive

Pronouns Maksud

oku I ku my doho mine

yoku I ku my dogo mine

ko you nu you nu mine

ika you nu/kah you dika your

ia’ you nu you dia’ your

yau he or she dau his or her dau his or hers

isio he sio his disio his

isido she sido her disido hers

yahai we yah our dahai ours

yagai we koi our dagai ours

tokou we yotokou our dotokou ours

ikoyu you diu your dikoyu yours

kou you diu your diu yours

ikovu you muju your dikovu yours

yolo they diolo their diolo theirs

dato’ Kita berdua to Kita berdua daton Kita berdua

punya

Jadual dia atas merupakan kajian penulis dan tidak semestinya betul atau benar.

Sesiapa yang mempunyai maklumat penuh bolehlah dipaparkan ke website atau

internet agar saya dan semua pembaca dapat mengetahuinya. Penulis masih

membuat kajian tentang bahasa Kadazandusun yang sangat dicintai ini kerana

bahasa ini sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Apasi Boros Apasi Tinaru.

Untuk possessive adjective nu/kah ada sedikit perbezaan penggunaan di mana

apabila nu dan kah berada dalam posisi Possessive adjective maka kah

digunakan untuk orang manakala nu pula digunakan untuk benda dan binatang.

Page 10: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Contoh ayat personal pronouns, possessive adjective dan possessive pronouns

dalam perbandingan tiga bahasa (BKD, BM dan BI)

Boros Kadazandusun Bahasa Melayu Bahasa English

1. Kibeg oku*. 2. Iti nopo nga beg ku**. 3. Doho** do beg.

1. Saya mempunyai sebuah beg. 2.Ini beg saya. 3. Beg ini kepunyaan saya.

1. I have a beg 2. This is my beg 3. It is mine.

1. Kitanak yahai do duo. 2. Iti nopo ngawi nga tanak yah. 3. Dahai do tangaanak.

1. Kami mempunyai dua orang anak. 2. Ini anak-anak kami. 3. Anak-anak ini kepunyaan kami.

1. We have two children. 2. These are our children. 3. They are ours.

1. Kitama yolo. 2. Ilo nopo nga tama diolo. 3. Diolo do tama.

1. Mereka mempunyai seorang emak. 2. Itu emak mereka. 3. Wanita itu kepunyaan mereka.

1. They have a mother. 2. That is their mother. 3. She is theirs.

1. Kitangataka’ kou. 2. Ilo nopo nga tangataka’ diu 3. Diu do tangataka.

1. Kamu mempunyai dua orang kakak. 2. Itu adalah kakak-kakak kamu. 3. Mereka itu kepunyaan kamu.

1. You have two elder sisters. 2. Those are your elder sisters. 3. they are yours.

1. Kitapa isio. 2. Iti nopo nga tapa di sio. 3. Disio do tapa.

1. Dia (lelaki) mempunyai seorang ayah. 2. Ini bapa dia (lelaki) 3. Bapa ini kepunyaan dia (lelaki).

1. He has a father. 2. This is his father. 3. He is his.

1. Kitabang isido do tolu. 2. Iti nopo nga tangatabang di sido. 3. Disido do tangatabang.

1. Dia (perempuan) mempunyai tiga orang abang. 2. Ini adalah abang-abang dia. 3. Mereka ini kepunyaan dia.

1. She has three elder brothers. 2. These are her elderbrothers. 3. They are hers.

1. Kitikiu yau****. 2. Ilo nopo nga tikiu dau. 3. Dau do tikiu.

1. Ia (haiwan) mempunyai satu ekor. 2. Itu adalah ekornya. 3. Ekor itu kepunyaan ia (haiwan)

1. It has a tail. 2. That is its tail. 3. It is its.

Nota tambahan:

* adalah personel pronouns (no.1)

** adalah possessive adjective (no.2)

*** adalah possessive pronouns (no.3) dan seterusnya.

**** boleh digunakan untuk manusia dan haiwan.

Page 11: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Interrogative pronouns (‘wh’ words) dalam bahasa Kadazandusun standard/ baku.

Digunakan apabila kita menanyakan soalan.

Interrogative

Pronouns

Penggunaan Contoh ayat Maksud

Nunu

(what)

Digunakan apabila kita

menanyakan tentang

binatang, benda dan

keadaan.

1. nunu lo?

2. nunu maan nu?

3. nunu i naakan nu?

1. apakah itu?

2. apakah awak buat?

3. apakah yang awak telah

makan?

Honggo

nombo

siombo

(where)

Digunakan untuk

menanyakan sesuatu

tempat.

1. honggo ko do poingion? 2. honggo walai nu? 3. honggo toyon nu?

1. di manakah awak tinggal? 2. dimanakah rumah awak? 3. dimanakah awak pergi?

Isai

Isey

(who)

Digunakan untuk

menanyakan kepada

orang.

1. isai i Leela? 2. Isai tapa nu? 3. isai ngaran taka’ nu? 4. isai i tulun id walai nu?

1. siapakah Leela? 2. siapakah bapa awak? 3. siapakah nama kakak

awak” 4. siapakah orang yang

berada di rumah awak itu? Disaai

(whose)

Digunakan

menanyakan barang

kepunyaan.

1. disaai diti buuk? 2. disaai diti beg? 3. disaai diti torumpak?

1. siapa punya buku ini? 2. siapa punya beg ini? 3. siapa punya kasut tinggi

ini? Soira

Siara

Songgira

(when)

Digunakan

menanyakan tentang

waktu

1. soira ko monimpuun do kumalaja? 2. soira koi do korikot id walai ku? 3. siara ko do mamanau mooi sikul?

1. bilakah anda mula bekerja?

2. bilakah kamu sampai ke rumah ku?

3. bilakah kamu bertolak ke sekolah?

Nokuro

(why)

Menanyakan sebab 1. nokuro hakod nu? 2. nokuro ino mato nu? minomuraha?

1. kenapakah kaki awak? 2. kenapakah matau awak itu

berdarah? Hinonggo

(which)

Menanyakan pilihan 1. id hinonggo o beg nud ti? 2. itonggo o beg nud ti?

1. Yang manakah beg anda?

Poingkuro

Ingkuro

(how)

Menanyakan keadaan 1. poinguro-kuro ko no baino? 2. ingkuro ko no?

1. apa khabar? (lit: bagaimanakah keadaan awak hari ini?) 2. apa khabar (lit: sama di atas)

Songkuro

(how)

Menanyakan kuantiti 1. songkuro ginumu noboli nu no rasuk?

1. berapa pasang bajukah yang awak sudah beli?

Piro

(how)

Menanyakan nilai 1. piro gatang diti kinotuan?

1. berapakah harga sayur ini?

Page 12: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Conjunction – Kata Hubung dalam bahasa kadazandusun standard/baku.

Conjunction Maksud

perkataan

contoh Maksud ayat

om and 1. Momoli oku do buuk om pinsil. 2. mangakan oku do takano om sada’ ginuring.

1. Saya membeli buku dan pensel. 2. Saya memakan nasi dan ikan goreng.

nung if 1. Au ogoris tinan nung au tokou minguyat. 2. au tokou kaakan nung gobulan tokou.

1. Badan kita tidak sihat jika kita tidak bersenam. 2. Tidak tidak dapat makan jika kita pemalas.

toi

toi ko

or 1. Id suang kou do komplek pomolian toi ko’ id soliwan? 2. Nunu korohian nu, tupolo’ toi rangalau?

1. kamu berada di dalam kompleks membeli-belah atau pun diluar bangunan? 2. apa kegemaran awak, durian atau rambutan?

kumaa kepada 1. Monuat oku do suat kumaa di taka ku id Kota Kinabalu.

1. Saya menulis surat kepada kakak saya yang berada di Kota Kinabalu.

Contoh ayat kata tunggal (singular) atau boros montotooiso dalam bahasa

Kadazandusun standard.

1. kiwaa buuk ku. - saya ada buku.

2. mangakan oku do takano. - saya makan nasi.

3. magapon oku id bawang. - saya memancing di sungai.

4. minonilut i sawong do tontolu ku. - biawak mencuri sedikit demi

sedikit telur saya.

5. momompod oku do sondulu. - saya memotong kuku.

6. iti nopo nga pinsil ku. - ini ialah pensel saya.

7. iti nopo nga kompiuto’ ku. - ini ialah komputer saya.

8. ilo nopo nga tapa ku. - itu ialah bapa saya.

9. ilo nopo nga lamin ku. - itu ialah rumah saya.

10. pointimpak i sada id mija. - ikan itu berada di atas meja.

11. suminding oku. - saya sedang menyanyi.

Page 13: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku

Contoh ayat kata Jamak (plural) atau boros misompuru dalam bahasa

Kadazandusun standard.

1. kiwaa buuk om pinsil ku.

2. mangakan oku do takano om sada linugu.

3. magapon oku om i apa id bawang.

4. minonilut i sawong om i tasu do tontolu ku.

5. momompod oku om i taka’ ku do sondulu.

6. iti nopo nga pinsil om buuk ku.

7. iti nopo nga kompiuto’ om tolipaun ku.

8. ilo nopo nga tapa om tina ku.

9. ilo nopo nga lamin om kurita ku.

10. pointimpak i sada om takano id mija.

11. suminding oku duo di tabangon ku.

12. magapon oku do tangasada id Bawang Liwogu.

Komen dari para pembaca sangat di alu-alukan. Semoga komen dan penjelasan

saudara membolehkan bahasa kita dapat diperjelaskan, diperbetulkan dan

seterusnya dapat digunakan secara meluas di kalangan tinaru Kadazandusun di

seluruh Sabah.

Page 14: 110580693 Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Baku