of 17 /17
DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013 1 TAHUN 3

DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

Embed Size (px)

Text of DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

Page 1: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

1

Pag

e1

Pag

e1

TAHUN 3

Page 2: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

2

Pag

e2

Pag

e2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Page 3: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

3

Pag

e3

Pag

e3

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina

sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan

Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid

tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti

yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang

hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang

berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

Page 4: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

4

Pag

e4

Pag

e4

TAFSIRAN

o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan

bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi

memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan

standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana

kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan

boleh buat berdasarkan deskriptor.

Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

Page 5: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

5

Pag

e5

Pag

e5

KERANGKA STANDARD PRESTASI

BAND STANDARD

1 Tahu.

2 Tahu dan Faham.

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat.

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab.

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Terpuji.

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali.

Page 6: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

6

Pag

e6

Pag

e6

TAFSIRAN BAND

BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau

memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau

menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran

pada suatu situasi.

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik,serta tekal dan bersikap positif.

6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai

keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta

cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan

dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara

bertatasusila dan menjadi contoh tekal.

Page 7: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

7

Pag

e7

Pag

e7

TUDU

Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul tosiriba diti nga momogonop kabaalan boros

tangaanak mooi do kaanu nodii yolo’ momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di

mogisuai-suai kouyuuyuon.

DIMPOTON

Id kolimpupuson do Toun 6 kaanu tangaanak do :

• Miromut miampai kotumbayaan sondii kumaa tambalut om tulun suai id kouyuuyuon formal om au formal.

• Mambasa’ om mangarati do suang mogikawo-kawo teks id boros Kadazandusun montok mananom sunduan

do aanangan mambasa.

• Momonsoi mogisuai-suai kawo ponuatan di kotunud, oulud om olinuud.

• Monginonong om mangarati ponuatan di o kreatif id boros Kadazandusun om mananom sunduan guminawo

kolumison boros.

• Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan. • Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Page 8: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

8

Pag

e8

Pag

e8

BAND

PERNYATAAN STANDARD

1

Kaanu mongilo asas do mokinongou, mambasa’ om monuat.

2 Kaanu mongilo om mangarati nunu i norongou, nabasa’ om sinuat.

3 Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon di oulud om otopot kokomoi di norongou, nabasa’ om sinuat.

4 Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon kumaa toilaan mantad mogisuusuai maklumat di norongou, nabasa’ om sinuat do pointopot.

5 Kaanu mongilo, mangarati om poposunud kawagu nunu i norongou, nabasa’ om sinuat tumanud situasi, status, umul om koulunan do pointunud om pointopot.

6 Kaanu popolombus topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun di norongou, nabasa’ om sinuat.

Page 9: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

9

Pag

e9

Pag

e9

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 3

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

1

B1 Kaanu mongilo asas do mokinongou, mambasa’ om monuat.

Mokinongou & Moboros:

B1DL1

Kaanu momungaran, popolombus om

manahak pomusarahan kokomoi tadon

do tuni di norongou.

B1DL2

Kaanu mamarait om mongintutun

pisuayan do tuni.

B1DL1E1 Popolombus do kobooboroso’ tumanud loyuk di norongou. B1DL1E2

Manahak pomusarahan kokomoi do tuni di

norongou.

B1DL2E1

Popisuai om popouni tuni vokal oniba om anaru.

B1DL2E2

Mongintutun pisuayan tuni konsonan.

Mambasa’: B1DB1 Kaanu mongija’ boros. B1DB2 Kaanu mongintutun tanda basa’.

B1DB1E1 Mongija’ boros kivokal tanaru om toniba, kikonsonan /b/ om /d/,/b/ om /d/ B1DB1E2 Mongija’ boros mintootoiso, nosugku om misompuru. B1DB1E3 Mongija’ mogikawo-kawo boros. B1DB2E1 Mongintutun tanda basa’ , kotigagan ( ! ) om pongudio ( ? ).

Page 10: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

10

Pag

e10

P

age1

0

Monuat:

B1DT1

Kaanu monuat isoiso’ bontuk, pimato om putul boros.

B1DT1E1

Monuat boros kokomoi isoiso’ bontuk tumanud

ponuhuan mongingia’.

B1DT1E2

Monuat pimato om putul boros id ponuatan

mirangkai.

2

B2 Kaanu mongilo om mangarati’

nunu i norongou, nabasa’ om

sinuat.

Mokinongou & Moboros:

B2DL1 Kaanu popisudong, popolombus om mamarait do boros. B2DL2 Kaanu momili' om mamarait do boros.

B2DL1E1 Popisudong om popolombus do putul boros dumadi boros di kirati’. B2DL1E2

Mamarait do boros miampai momoguno

pomoroitan di kotunud kokomoi toilaan maya’

susuyan om sandad.

B2DL2E1 Momili’ om mamarait do boros miampai

momoguno’ do pomoroitan di kotunud tumanud

situasi.

Page 11: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

11

Pag

e11

P

age1

1

Mambasa’: B2DB1 Kaanu mongija’ mogikawo-kawo boros. B2DB2 Kaanu mongintutun om momili’ tanda

basa’.

B2DB1E1

Mongija’ mogikawo-kawo boros tumanud uhu

binalajalan.

B2DB1E2

Mambasa’ om mangarati komoyon boros.

B2DB2E1 Mongintutun pimato tagayo om pimato tokoro. B2DB2E2 Mongintutun tanda koma ( , ) om titik ( . ) . B2DB2E3 Mongintutun tanda basa’ kotigagan ( ! ) om pongudio ( ? ).

Monuat:

B2DT1 Kaanu papatayad mogikawo-kawo boros( numbul ordinal ). B2DT2 Kaanu momili’ om poposuat kawagu do boros. B2DT3 Kaanu popisudong om poposuat kawagu boros, frasa om ayat. B2DT4 Kaanu momoguno do tinimungan boros.

B2DT1E1

Papatayad do numbul ordinal.

B2DT2 E1 Momili’ om poposuat kawagu boros kokomoi do toilaan maya’ susuyan om sandad.

B2DT3E1 Popisudong om poposuat kawagu boros, frasa om ayat mantad bahan pongunsub.

B2DT4E1

Momoguno do boros maan ( momonsoi ayat,

momogonop ayat, popisudong gambal om boros

maan ).

Page 12: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

12

Pag

e12

P

age1

2

3

B3 Kaanu mongilo, mangarati om

manahak respon di oulud om

otopot kokomoi di norongou,

nabasa’ om sinuat.

Mokinongou & Moboros:

B3DL1

Kaanu mokinongou om maganu koilaan.

B3DL2

Kaanu monguhot om manahak sisimbar.

B3DL3

Kaanu mibooboros miampai momoguno

ayat di pointunud id mogisuusuai situasi.

B3DL1E1

Mokinongou om maganu koilaan toponsol mantad

bahan sastera om bahan okon sastera.

B3DL1E2

Tumanud ponontudukan mongingia’ montok

mongintutun om popoboros do koilaan di

norongou mantad bahan sastera om bahan okon

sastera.

B3DL2E1

Miuhot om misimbar miampai momoguno boros di

oulud om olinuud montok maganu koilaan.

B3DL2E2

Manahak sisimbar di kotunud kumaa isoiso’

ponguhatan.

B3DL2E3

Mokinongou om momohulit model pibarasan di

norongou.

B3DL3E1

Manahak ponuhuan di tangasaanang.

B3DL3E2

Popoboros do pokionuon di tangasaanang.

B3DL3E3

Popolombus ponguhatan di tangasaanang.

Page 13: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

13

Pag

e13

P

age1

3

Mambasa’: B3DB1 Kaanu mambasa’, mangarati’ om mogihum mogikawo-kawo boros.

B3DB1E1

Mambasa’, mangarati’ om mogihum boros kokomoi tinan sondii. B3DB1E2

Mambasa’, mangarati’ om mogihum boros misulak. B3DB1E3

Mambasa’, mangarati’ om mogihum boros

mintootoiso om boros nosungku.

Monuat:

B3DT1 Kaanu mongulud boros om frasa. B3DT2 Kaanu momonsoi ayat.

B3DT3 Kaanu momoguno do tinimungan boros.

B3DT1E1

Mongulud boros om frasa sumiliu do ayat.

B3DT2E1 Momonsoi ayat mintootoiso mantad bahan pongunsub. B3DT2E2 Momonsoi ayat misompuru mantad bahan pongunsub. B3DT2E3 Momonsoi do frasa om ayat mantad boros

pongunsub tumanud situasi.

B3DT3E1 Momoguno do Boros Ula id ayat. B3DT3E2 Momoguno do Boros Toguangon.

Page 14: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

14

Pag

e14

P

age1

4

4

B4

Kaanu mongilo, mangarati’ om

manahak respon kumaa

koilaan mantad mogisuusuai

maklumat di norongou,

nabasa’ om sinuat do

pointopot.

Mokinongou & Moboros:

B4DL1 Kaanu papatantu boros pomolohou.

B4DL1E1

Papatantu do boros pomolohou id pibarasan toi

ko’ id pononsunudan.

B4DL1E2

Moboros momoguno ayat di tangasaanang

tumanud situasi.

Mambasa’: B4DB1 Kaanu mambasa’ boros tumanud pomoroitan om loyuk di pointunud B4DB2 Kaanu mambasa’ do frasa om ayat.

B4DB1E1

Mambasa’ boros tumanud pomoroitan om loyuk

id mogisuusuai situasi.

B4DB2E1

Mambasa’ do frasa om ayat miampai momoguno

do pomoroitan di kotunud id hiis.

Monuat:

B4DT1 Kaanu mongintutun om monuat ayat.

B4DT1E1 Mongintutun om monuat kawagu Guas Ayat tumanud ponontudukan do mongingia’. B4DT1E2 Mongintutun om momonsoi Ayat Mintootoiso

(VSO) tumanud ponontudukan do mongingia’.

Page 15: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

15

Pag

e15

P

age1

5

5

B5 Kaanu mongilo, mangarati om

poposunud kawagu nunu i

norongou, nabasa’, om sinuat

tumanud situasi, status, umul

om koulunan do pointunud om

pointopot.

Mokinongou & Moboros:

B5DL1

Kaanu popointalang koilaan sondii.

B5DL1E1

Popointalang do koilaan kokomoi ahal sondii.

B5DL1E2

Popolombus kawagu do koilaan maya

mogisuusuai aktiviti.

Mambasa’: B5DB1 Kaanu mambasa’, mongintutun om popolombus do topurimanan kokomoi koilaan di nabasa’.

B5DB1E1

Mambasa’ montok manganu koilaan toponsol

mantad susuyan.

B5DB1E2

Popolombus do topurimanan kokomoi koilaan di

nabasa’.

B5DB1E3

Momili’ om mongulud do koilaan di nabasa’.

Monuat: B5DT1

Kaanu mongintutun do format ponuatan

di kotunud.

B5DT2 Kaanu momoguno tanda basa’ di kotunud. B5DT3 Kaanu momoguno mogikawo-kawo boros om ayat.

B5DT1E1

Mongintutun do format ponuatan di kotunud

montok bahan sastera om okon sastera.

B5DT2E1

Momoguno tanda basa’ di kotunud id ponuatan do surat om rencana. B5DT3E1

Momoguno mogikawo-kawo boros om ayat id ponuatan.

Page 16: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

16

Pag

e16

P

age1

6

6

B6 Kaanu popolombus

topurimanan om pomusarahan

di oulud om olinuud kokomoi

tungkus koubasanan tinaru

Kadazandusun di norongou,

nabas’a om sinuat.

Mokinongou & Moboros:

B6DL1

Kaanu momoguno boros sondii’.

B6DL1E1

Momoguno boros sondii’ montok monguyad

isoiso’ ahal.

B6DL1E2

Popolombus do sorita om tangon miampai

tumanud nuludan di kosudong.

Mambasa’: B6DB1 Kaanu mogintutun om monokodung watak.

B6DB2

Kaanu momoguno do peta minda om

carta.

B6DB3

Kaanu momonsoi do ilustrasi.

B6DB1E1 Mongintutun om monokodung watak id susuyan. B6DB1E2

Mongintutun om poposuat woyo toluud om

ponontudukan di aanu mantad tangon, sinding toi

ko’ hiis.

B6DB2E1

Momoguno do peta minda om carta montok

poposunud kawagu do koilaan di nabasa’

tumanud ponontudukan do mongigia’.

B6DB3E1

Momonsoi do ilustrasi montok popoilo kawagu

koilaan di nabasa’ mantad teks tumanud

ponontudukan do mongigia’.

Page 17: DSP Bahasa KadazanDusun Tahun 3

DSP B Kadazandusun Tahun 3 Februari 2013

17

Pag

e17

P

age1

7

Monuat: B6DT1 Kaanu mongintutun om mongilo rati’ do tukadan.

B6DT2

Kaanu monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti.

B6DT1E1 Mongintutun om mongilo rati’ tukadan tumanud

ponontudukan mongingia’.

B6DT2E1 Monimung koilaan kokomoi pogoduhan id

koubasanan Kadazan om Dusun.

B6DT2E2 Mongintutun om popisuai wotik do basaan

koubasanan tumanud watas.

B6DT2E3 Monimung koilaan kokomoi taakanon

koubasanan.

B6DT2E4 Mongintutun do kakamot tinunturu om

pomutanaman.