of 23/23
 Ostali postupci oblikovanja lima -Oblikovanje u gumi - Oblikovanje razvlačenjem -Hidrooblikovanje

12 OSTALI POSTUPCI

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 12 OSTALI POSTUPCI

Razvlaenje je tehnološki postupak obrade deformisanjem koji predstavlja kombinaciju savijanja i istovremenog istezanja.
Postupak se primjenjuje u vazduhoplovnoj industriji za izradu napadnih ivica i slinih dijelova aviona, a u automobilskoj industriji za izradu krupnih elemenata dijelova autobusa!.
8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI
 
Pri procesu razvlaenja pripremak se oblikuje pod dejstvom iste"u#ih sila. $iksiran je na krajevima, a oblikovanje se vrši pomo#u alata za
oblikovanje, kako je to prikazano na slijede#oj slici u realnimuslovima.
Proces razvlaenja
 
%ao pripremak se koriste trake od lima. &imenzijepripremka raunaju se iz jednakosti površina , uz dodatak površina za stezanje.
'bog dodatka za stezanje, stepen iskorištenja materijala  je znatno manji u odnosu na klasino izvlaenje. (akon operacije razvlaenja, dodatak za stezanje se obrezuje.
&imenzionisanje pripremka
pribli"nom obrascu)
 sbk  F    ⋅⋅=
gdje su)
k * specifini deformacioni otpor materijala+ b * širina materijala+ s * debljina lima.
&eformaciona sila
Razvlaenje se mo"e izvoditi i na hidraulinim presama, uz konstrukciju specijalnih alata za razvlaenje.
Prese za razvlaenje
Hidrostatsko oblikovanje je nekonvencionalni postupak obrade deformisanjem kod kojeg se oblikovanje radnog
predmeta vrši pod dejstvom nestišljivog fluida.   &eformaciona sila se u procesu preko fluida prenosi na radni predmet, a finalni oblik radnog predmeta
obezbjeuje geometrija kalupa. Hidrostatsko oblikovanje odvija se u uslovima pove#anog pritiska - do / 0Pa!, što dovodi do pove#anja deformabilnosti materijala i omogu#ava izradu radnih predmeta od materijala koji se konvencionalnim postupcima ne mogu oblikovati.
8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI
Ovaj postupak obrade razvio se uporedo sa razvojem
vazduhoplovne i automobilske industrije, gdje se najviše i primjenjuje za izradu dijelova karoserije automobila) vrata, krovova, blatobrana, itd.!.
Postupak se koristi i za izradu ku#anskih aparatahladnjaka, veš mašina, štednjaka!, razliitih vrsta ambala"e, itd.
Primjena hidrooblikovanja
1 visoka tanost obrade+ 1 obrada teško obradivih materijala+
1 obrada slo"enih i veoma malih otvora+ - obrada teško pristupanih površina i otvora
elektronika, precizna mehanika, itd.!+ 1 manje trenje, bolji tribo uslovi kontakta+
1 ni"e cijene alata.
-- gornja ploa prese,
/- nosa gornjeg alata,
Hidromehaniko izvlaenje sa vrstim izvlakaem
8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI
Hidromehaniko izvlaenje sa vrstim izvlakaem
P t k kti hid h ik i l j
8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI