2. Izazovi poduzetništva

  • View
    233

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poduzetništvo

Text of 2. Izazovi poduzetništva

PREDUZETNITVO

PODUZETNITVOPredavanje I Profesor: doc. dr Jamila Jaganjac Asistentica: Maja uri Zahirovi

2. IZAZOVI PODUZETNITVA 21 vijeka Pojam poduzetnitvaIntelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Novi poslovni modeli razvoja poduzetnitvaUmreavanje i poduzetnitvo Pojam poduzetnitva Osnovne karakteristike poduzetnika Primjeri Od hobija do biznisa Kako skratiti neki proces rada

Realizacija biznisa na novi nain Kreiranje novog modela procesa rada

Samostalnost, istrajnost, samopouzdanje, sistem vrijednosti, spremnost na rizik

Kreativnoststvaranje novih idejaInovativnostproces primjene ideja u praksi

Line karakteristike

Pojam poduzetnitva Poduzetnitvo je sposobnost da se pomou kreativnosti uz efikasno koritenje resursa na inovativan nain proizvede efekat na tritu.

Poduzetnitvo je kreiranje novih organizacija.

Poduzetnitvo je preuzimanje rizika, iskoritavanje prilika i koordinacija svih aktivnosti usmjerenih ka profitu.

Pojam poduzetnitva Zajedniko svim definicijama je: Kreativnost i inovacija Skupljanje resursa i osnivanje kompanija Prilika za sticanje profita i Rasta pod rizikom i nesigurnou

Poduzetnitvo se zasniva na: Efektivnosti raditi prave stvari (usmjerenost ka tritu)Efikasnosti raditi na pravi nain (unutranji resursi)

Pojam poduzetnitva Poduzetnitvo 21 vijeka se odvija pod slijedeim okolnostima: Visok stepen neizvjesnosti poslovanjaVrijeme kao bitan faktor u odluivanju i primjeni informacionih tehnologija Fragmentacija tritaDizajn, kvaliteta i servisiranje Rekonstruiranje velikih poduzea i stvaranje novih autonomnih Nestanak tradicinonalnih poduzetnikih struktura Naputa se ekonomija obima, jaaju mala i srednja poduzea i poslovne mreeUsmjerenost ka inovativnim i kreativnim zaposlenicima

Pojam poduzetnitva Dva su pravca razvoja poduzetnitva:

Individualno poduzetnik je i vlasnik i menader (mala poduzea)Korporativno velika i dijelom srednja poduzea, u kojima se razdvaja funkcija upravljanja (menadmenta), od funkcije vlasnitva, kao i rizika

Poduzetnitvo definiramo kao proces u ijoj osnovi se nalaze:

Permanentna procjena potencijalno novih ansi i potreba za promjenama.8Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Da bi se odredio pojam intelektulanog kapita, potrebno ga je staviti u kontekst stvaranja vrijednosti.

U tom smislu on predstavlja sva znanja, iskustvo i snagu zaposlenih, kao i znanja pohranjena u resurse kompanije: u baze podataka, sisteme i procese, potroae i ostale interesne grupe, a koji zajednikim djelovanjem ostvaruju optimalne poslovne rezultate ili neku drutvenu vrijednost.

Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika INTELEKTUALNI KAPITAL OSNOVNI ELEMENTI PREMA TROSTEPENOJ PODJELI LJUDSKI KAPITALSTRUKTURALNI KAPITALPOTROAKI KAPITALMenadmentZaposleniciIntelektualno vlasnitvoOrganizacijski procesiPoslovne mreeBrand (trina marka)Potroai Sposobnosti Kvalifikacije Iskustvo KreativnostIInovativnost Stavovi Odgovornost Upornost Samoinicijativnost Komunikacija Sposobnost rjeavanja problema Kritino promiljanje Fleksibilnost AdaptilnostSposobnosti Kvalifikacije Iskustvo Kreativnost Inovativnost Stavovi Odgovornost Upornost Samoinicijativnost Komunikacija Sposobnost rjeavanja problema Kritino promiljanje Fleksibilnost AdaptilnostPatentiLicence Autorska prava Franize Software Organizacija poslovanja StrategijePlanoviPravila DokumentiProcesiBaze podataka Organizacijska kulturaElektronike mreePoslovnaudruivanjaOdnosi s poslovnim partnerimaProdajne, marketinke i distribucijskemreeStvaranje imidaZnaaj na tritu Sposobnost privlaenjakupacaStvaranje vrijednosti u oima kupca Odnosi i komunikacija s postojeim i buduim potroaima u cilju postizanja zadovoljstva i lojalnostiTrina vrijednostFinancijski kapitalIntelektualni kapitalLjudski kapitalStrukturalni kapitalPotroaki kapitalOrganizacijski kapitalInovacijski kapitalProcesni kapitalIntelektualno vlasnitvoNeopipljiva imovina INTELEKTUALNI KAPITAL OSNOVNI ELEMENTI PREMA DVOSTEPENOJ PODJELI Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Karakteristike dvostepene podjele intelektualnog kapitala: kako je strukturalni kapital u posjedu kompanije, u tom sluaju se potroaki kapital kao njegov dio ograniava samo na odnose koje kompanija ima direktno sa potroaima i tretira se kao jedan od elemenata relacija kompanije sa vanjskom javnou, ali samo kroz interne kanale.

Karakteristike trostepene podjele intelektualnog kapitala:

kompanije sa potroaima pored svojih internih komuniciraju i drugim kanalima, a ujedno komuniciraju i sa drugima ciljnim skupinama iz okruenja (mediji, poslovni partneri, zajednica, investitori), dolo je do potrebe da se potroaki kapital odvoji od strukturalnog i predstavlja poseban element strukture intelektualnog kapitala.

Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Intelektualni kapital objedinjuje sva znanja kompanije, spajajui ljudski i potroaki kapital podsredstvom strukturalnog kapitala.Opipljiva ekonomija ukljuuje sirovine, maine, proizvode. Neopipljiva ekonomija bazira se na idejama, znanju i uslugama.Opipljivo i neopipljivo se ne mogu meusobno iskljuiti, jer ine cjelinu poslovanja.

Intelektualni kapital omoguava da strukturalni kapital bude alat, a ne zamjena ljudskog kapitala.

Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Razvoj je baziran na veem udjelu znanja i informacija u odnosu na prethodno dominantne prirodne faktore.

Zbog ogranienosti materijalnih resursa, komparativna prednost se stjee znanjem kao neogranienim resursom.

Tok sticanja prednosti tijekom vremena:Prirodni resursi Tehnoloke inovacije Organizaciona rjeenjaIntegrirana znanja (intelektualni kapital)

Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Prirodni resursi

prvobitno se konkurentnost temeljila na posjedovanju ili pristupu prirodnim resursima. Kako je slobodno trite uravnoteilo pristup resursima, a ujedno se rast usporavao kako je kombinacija svih materijalnih resursa dostizala svoju najefikasniju kombinaciju, prednost se stjecala tehnolokim inovacijama.

Tehnoloke inovacije

pojavom imitacija, supstituta i kupovine patenata, trae se nova rjeenja u pravcu stvaranja boljih organizacijskih rjeenja

Intelektualni kapital kao temelj konkurentskih prednosti poduzetnika Organizaciona rjeenja organizaciona rjeenja se takoe mogu kopirati

Integrirana znanja (intelektualni kapital) zbog ogranienosti materijalnih resursa, komparativna prednost se stjee znanjem kao neogranienim resursom

Konkurentska prednost kroz razvojne faze kree se od fizikog ka nematerijalnom, a fizika komponenta je rezultat djelovanja svih elemenata intelektualnog kapitala, nainom upravljanja znanjem, kreiranjem novog znanja. Konkurentnost pomou intelektualnog kapitala se moe stei ne samo individualno, nego i putem umreavanja poduzetnika u cilju razmjene znanja i sticanja konkurentske prednosti.

Umreavanje i poduzetnitvoStrateki savezi

poduzetnici jaaju trinu poziciju u odnosu na samostalni nastup, koristei prednost stratekih saveza: sniavanje trokova i cijena, sticanje novih znanja i vjetina (dizajnerski, proizvodni, marketinki). Mogu se formirati formalno kao joint venture ili kao kratkoroni ili dugoroni ugovorni aranmani.

Prednosti saveza: laki ulazak na tritesmanjenje trokova i rizika poslovanja sticanje vjetina i imovina koje ne bi uspjeli samostalno utemeljenja tehnolokih standarda industrije

Nedostaci saveza: omoguavanje konkurentima relativno jeftin pristup novim tehnologijama i tritima kratkorona prednost, a dugorono utjee na gubitak konkurentske prednosti

Umreavanje i poduzetnitvoKlasteri

Pod klasterom podrazumijevamo grupu industrija i organizacija koje su povezane u odnosima kupovine i prodaje ili koji dijele istu infrastrukturu, klijente ili bazu vjetina i ije veze poboljavaju konkurentsku prednost uesnika. To su meusobno povezane kompanije, specijalizirani dobavljai, isporuioci usluga, firme iz srodnih industrija, i sa njima povezane ustanove (npr. univerziteti, standardne agencije, i trgovinska udruenja) koje se nadmeu ali i sarauju.

Umreavanje i poduzetnitvoVirtualne organizacije

Ona, u pravilu, nema svoju strukturu, zbog ega se moe govoriti ovirtuelnoj organizaciji, a ne o virtuelnoj organizacionoj strukturi.Svaka kompanija u mrei virtuelne organizacije eksternalizira sveaktivnosti u kojima nije najbolja (outsourcing), a zadrava samo one ukojima je lider.

Virtuelna organizacija je nehijerarhijska organizacija nezavisnihkompanija, koje samostalno odluuju o ulasku u mreu virtuelneorganizacije s drugim kompanijama s kojima razmjenjuju sirovine,materijale, informacije, znanje, tehnologiju, istraivanje i razvoj,proizvode i usluge.

Novi poslovni modeli razvoja poduzetnitvaJust in time koncept upravljanja proizvodnjom ekonomski pojam strategije kojom se smanjuju trokovi proizvodnje, skladitenja repromaterijala, te se sirovine iskoritavaju u najkraem roku u proizvodnom procesu. To je sistem iji je glavni zadatak eliminiranje nepotrebnog ekanja i zastoja u procesima proizvodnje.

Outsourcing

povjeravanje vanjskim izvriocima dijela proizvodnje ili dijela usluga koji se unutar nekog privrednog subjekta obavljaju nedovoljno djelotvorno ili njihovo obavljanje unutar postojee organizacijske strukture nije nuno za osnovnu djelatnost privrednog subjekta. Najee se koriste za (informatike usluge, marketing usluge, raunovodstvo, konsultantske usluge)

Novi poslovni modeli razvoja poduzetnitvaTarget costing

koncept upravljanja trokovima

Search related