Click here to load reader

Ciljevi i izazovi u raCiljevi i izazovi u razvoju ... · PDF file Ciljevi i izazovi u raCiljevi i izazovi u razvoju nacionalnog zvoju nacionalnog sistema farmakovigilance Republike

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ciljevi i izazovi u raCiljevi i izazovi u razvoju ... · PDF file Ciljevi i izazovi u...

 • Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  Ciljevi i izazovi u raCiljevi i izazovi u razvoju nacionalnog zvoju nacionalnog sistema farmakovigilance Republike Srbijesistema farmakovigilance Republike Srbije

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  Ivana Jović Nacionalni centar za farmakovigilancu, ALIMS

  „Aktuelni regulatorni aspekti u oblasti lekova i medicinskih sredstava u humanoj i veterinarskoj medicini“, Vršac, 15. novembar 2014.

 • REGULATORNI OKVIRREGULATORNI OKVIR

  � Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012)

  � Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (“Službeni glasnik RS”, br. 64/2011)

  ICH smernice (E2A, E2B, E2C, E2D, E2E)

  EU:

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 2

  EU:

  Directives 2010/84/EU and 2012/26/EU amending Directive 2001/83/EC, Regulations (EU) No 1235/2010 and (EU) No 1027/2012 amending Regulation (EC) No 726/2004, Commission Implementing Regulation No 520/2012 Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (GVP)

 • NACIONALNI SISTEM FARMAKOVIGILANCENACIONALNI SISTEM FARMAKOVIGILANCE

  1994. – Klinički centar Srbije 2004. - Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

  nadležnost Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) - Nacionalni centar za farmakovigilancu (NCF) -

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 3

  2000.- članica Programa Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za praćenje neželjenih reakcija lekova (118 zemalja)

 • UČESNICIUČESNICI UU NACIONALNOM SISTEMU NACIONALNOM SISTEMU FARMAKOVIGILANCEFARMAKOVIGILANCE

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 4

 • BAZE NEŽELJENIH REAKCIJABAZE NEŽELJENIH REAKCIJA

  Nacionalna baza neželjenih reakcija – VigiFlowTM – web-aplikacija Kolaborativnog centra za

  praćenje neželjenih reakcija u Uppsali (The Uppsala Monitoring Centre, UMC)

  Globalna baza neželjenih reakcija SZO

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 5

  Globalna baza neželjenih reakcija SZO – VigiBaseTM (> 10 miliona slučajeva) (www.who-umc.org)

  Baza neželjenih reakcija Evropske ekonomske zajednice (EAA) – Eudravigilance (> 4,5 miliona slučajeva) (https://eudravigilance.ema.europa.eu/human/index.asp)

 • REZULTATI SPONTANOG PRIJAVLJIVANJAREZULTATI SPONTANOG PRIJAVLJIVANJA U U REPUBLICI SRBIJIREPUBLICI SRBIJI

  1000

  1200

  1400

  Broj prijava

  � 1995-2013. godine 6.460 prijava neželjenih reakcija na lekove

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 6

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Godina

 • STOPA PRIJAVLJIVANJASTOPA PRIJAVLJIVANJA

  Optimalan broj prijava godišnje – 200/milion stanovnika (SZO)

  160 180 200 220

  B r.p

  rij av

  a/ m

  ili on

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 7

  0 20 40 60 80

  100 120 140

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

  B r.p

  rij av

  a/ m

  ili on

 • POVEĆANJE STOPE PRIJAVLJIVANJA POVEĆANJE STOPE PRIJAVLJIVANJA -- ZDRAVSTVENI RADNICIZDRAVSTVENI RADNICI

  � Obavezan odgovor izveštaču uz prazan obrazac prijave i taksiran koverat

  � Poziv na prijavljivanje neželjenih reakcija u sažetku karakteristika leka (SmPC), pismu zdravstvenim radnicima (DHPC), edukativnom materijalu

  www.alims.gov.rs

  � Dostupna online prijava NR na internet prezentaciji ALIMS-a

  � Intenzivnije edukacije zdravstvenih radnika uključujući program Kontinuirane medicinske edukacije (KME)

  � Komunikacija i poziv na prijavljivanje preko stručnih časopisa, stručnih radio/tv emisija, stručnih skupova

  �Unapreñenje saradnje sa organizacijama zdravstvenih radnika

  www.alims.gov.rs 8

 • �Od stupanja na snagu Pravilnika o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (“Službeni glasnik RS”,br.64/2011) – pacijenti mogu direktno prijaviti NR ALIMS-u

  � Dostupna online prijava NR na internet prezentaciji ALIMS-a

  POVEĆANJE STOPE PRIJAVLJIVANJA POVEĆANJE STOPE PRIJAVLJIVANJA -- PACIJENTIPACIJENTI

  www.alims.gov.rs

  � Dostupna online prijava NR na internet prezentaciji ALIMS-a

  � Poziv pacijentima na prijavljivanje NR u uputstvu za lek (PIL)

  � Potrebne edukativne kampanje, bolja saradnja sa udruženjima pacijenata

  www.alims.gov.rs 9

 • B ro

  j p rij

  av a

  B ro

  j p rij

  av a

  500

  600

  700

  800

  PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA –– NOSIOCI DOZVOLENOSIOCI DOZVOLE

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 10

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

 • PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA –– NOSIOCI DOZVOLENOSIOCI DOZVOLE

  ALIMS – preporuka da se uz CIOMS-I obrazac dostavljaju i elektronske prijave u E2B formatu prelazni period

  E2B reporting - VigiFlowVigiFlowTMcilj

  www.alims.gov.rswww.alims.gov.rs 11

 • LEKOVI POD DODATNIM PRAĆENJEMLEKOVI POD DODATNIM PRAĆENJEM

  U cilju unapreñenja nacionalnog sistema farmakovigilance i harmonizacije sa aktivnostima farmakovigilance u EU, ALIMS je uvela je koncept dodatnog praćenja lekova (član 38 Pravilnika o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove “Službeni glasnik RS”, br.64/2011)

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 12

  ▼Simbol lekova pod dodatnim praćenjem Navodi se u SmPC-u i PIL-u, ne navodi se na spoljnjem i unutrašnjem pakovanju leka

  komunikacija

 • GLAVNI CILJEVI DODATNOG PRAĆENJAGLAVNI CILJEVI DODATNOG PRAĆENJA

  � Brže prikupljanje dodatnih podataka o bezbednosnom profilu leka pri primeni u kliničkoj praksi

  � Ranije preduzimanje potrebnih bezbednosnih mera

  � Veća svest o bezbednosti i efiksanosti/efektivnosti lekova

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 13

  � Veća svest o bezbednosti i efiksanosti/efektivnosti lekova

 • LISTA LEKOVA POD DODATNIM PRAĆENJEMLISTA LEKOVA POD DODATNIM PRAĆENJEM

  Lekovi koji su odobreni u Republici Srbiji dobijaju status lekova pod dodatnim praćenjem:

  � ako su predmet dodatnog praćenja u EU (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/doc

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 14

  ument_listing/document_listing_000366.jsp&mid=WC0b01ac058067 c852)

  � na zahtev ALIMS-a

  Po pravilu, lek zadržava status dodatnog praćenja pet godina

 • PREGLED AKTIVNOSTI NCFPREGLED AKTIVNOSTI NCF--aa

  Spontano prijavljivanje

  PSUR Varijacije

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 15

  PSUR

  RMP DHPC

  Varijacije

  Edukativni materijali

  Intervencijske mere

 • USKLAðIVANJE PRAKSE USKLAðIVANJE PRAKSE FARMAKOVIGILANCE ALIMSFARMAKOVIGILANCE ALIMS--a SA EUa SA EU

  Koncept dodatnog praćenja

  Poziv na prijavljivanje u SmPC/PIL-u

  PSUR PBRER

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 16

  PSUR PBRER

  Usklañivanje dinamike

  Novi format RMP

  Implementacija ishoda arbitražnih postupaka

  Globalni DDPS

  Sažetak PSMF

  SBR AddCO

 • IZAZOVI U RAZVOJU NACIONALNOG SISTEMA IZAZOVI U RAZVOJU NACIONALNOG SISTEMA FARMAKOVIGILANCEFARMAKOVIGILANCE

  � Izmene zakona i podzakonskih propisa

  �Sprovoñenje aktivnosti farmakovigilance proporcionalno riziku

  �Jačanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima i pacijentima (vigilantni zdravstveni radnici, uključeni

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 17

  pacijentima (vigilantni zdravstveni radnici, uključeni pacijenti)

 • Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!

  www.alims.gov.rs www.alims.gov.rs 18

 • Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Beograd, Vojvode Stepe 458

  www.alims.gov.rs [email protected]