of 6 /6
5. REGIONALNA KONFERENCIJA EDUKATORA PLANIRANJE, FORMATIVNO PRAĆENJE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA KOD DJECE Sarajevo, 2225.08.2013.

5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i...

Page 1: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

MOTO

5. REGIONALNA KONFERENCIJA EDUKATORA

PLANIRANJE, FORMATIVNO PRAĆENJE I

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI

RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA KOD

DJECE

Sarajevo, 22–25.08.2013.

Page 2: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

PLANIRANJE, FORMATIVNO PRAĆENJE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI

RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENCIJA KOD DJECE

Ključne kompetencije koje su u fokusu Konferencije:

Kritičko mišljenje, rješavanje problema, donošenje odluka

Kreativnost, inovativnost, kreativno izražavanje i kulturna osviještenost

Lična i društvena odgovornost– uvažavanje različitosti, društvena pravda i

interkulturalnost

Medijska i ICT pismenost u funkciji prikupljanja i kritičkog korištenja

informacija

Sposobnost za samoprocjenu i „učenje kako učiti“

Razvoj ključnih kompetencija kod djece, kao temelja cjeloživotnog učenja, nalazi

se ved više od decenije u fokusu obrazovnih reformi na područuju EU i zemalja

Regiona. Međutim, i dalje ostaje otvoreno pitanje efikasnosti postojedih

obrazovnih sistema, ali i njihove usmjerenosti ka razvoju pojedinih kompetencija,

posebno onih koje se odnose na kritičko promišljanje, primjenu naučenog,

kreativnost, inovativnost, kao i na kvalitet samog procesa učenja i poučavanja.

Odgoj i obrazovanje igraju veoma značajnu ulogu i u jačanju društvene kohezije i

razvoju temeljnih vrijednosti kao što su jednakost, tolerancija i poštovanje, pa je

važno preispitati u kojoj mjeri postojedi obrazovni sistemi omogudavaju svakom

djetetu da razvije kompetencije vezane za pitanje ličnog identiteta, kulturne i

socijalne osjetljivosti i društvene odgovornosti.

Page 3: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

Do koje mjere su postojedi

kurikulumi usmjereni ka razvijanju

ključnih kompetencija kod djece,

uključujudi i cjelovit razvoj ličnosti

djeteta, te koji su mogudi pravci

razvoja kurikuluma u kontekstu

zemalja Regiona?

Kako pomodi nastavnicima da

postanu autonomni i refleksivni

praktičari i profesionalci koji

sudjeluju u razvoju škole kao

zajednice, kao i sistema

obrazovanja u cjelini, te potiču

socijalnu koheziju na svim

nivoima?

Na koji način i koliko efikasno pratimo razvoj ovih kompetencija i

pomažemo djetetu da razvije sposobnost samoprocjene i postavljanja

sopstvenih ciljeva (formativno pradenje, povratna informacija, portfolio),

kao osnove za cjeloživotno učenje?

U kojoj mjeri različite forme

vannastavnih aktivnosti, aktivnosti

u zajednicama, sa porodicama,

volonterizam i druge aktivnosti koje

nisu dio zvaničnih kurikuluma,

podržavaju razvoj navedenih

kompetencija i osiguravaju jednak

pristup i participaciju svakog

djeteta?

Koliko smo usmjereni na razvoj

djeteta u cjelini, poticanje uzajamne

saradnje i podrške, razvoj empatije i

uvažavanja, naspram učenja radi

ocjene i fokusa na kognitivni razvoj?

Koje metode i strategije poučavanja

potiču razvoj ključnih kompetencija

kod djece?

Cilj ove Konferencije je da preispita aktuelno stanje i prepreke, pruži modele

dobre prakse, i promoviše sistemske promjene u obrazovanju koje bi vodile

razvoju ključnih kompetencija kod djece u predškolskim ustanovama i

osnovnim školama. Pitanja koja de biti predmet promišljanja i diskusija su

sljededa:

Page 4: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

PROGRAMSKE OBLASTI

KURIKULUM

Analiza aktuelnih NPP iz

perspektive razvoja ključnih

kompetencija, i pravci reforme

u zemljama regiona i šire.

Novi pristupi u planiranju rada

sa djecom u cilju razvoja

ključnih kompetencija

(integrisano, problemsko,

projektno...)

Metode i strategije poučavanja

– inovativni pristupi u radu sa

djecom na razvoju ključnih

kompetencija:

• Kritičko mišljenje, analiza i primjena naučenog

• Kreativnost i inovativnost kod djece

• Uvažavanje različitosti i društvena odgovornost...

FORMATIVNO

PRAĆENJE

Novi pristupi pradenju i

procjenjivanju koje promovira

učenje (naspram učenju za

ocjenu)

Razvoj vještina za cjeloživotno

učenje

Metode i tehnike za formativno

pradenje napredovanja djece

Razvoj kompetencija za

samoprocjenu kod djece

Efikasna primjena dječijeg

portfolija (mape)

Izrada indikatora za pradenje i

procjenjivanje

VANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

Vannastavne aktivnosti i

aktivnosti u zajednici –

inovativni pristupi

Praktične ideje i primjeri

aktivnosti sa djecom – efekti za

djecu

Principi:

- Praticipacija djece i aktivnosti

koje vode djeca

- Vršnjačka podrška

- Razvoj volonterizma i

društvene odgovornosti kod

djece

- Donošenje odluka i učešde u

odlučivanju

- Razvoj ličnog identiteta i

uvažavanje različitosti

Uvodničar i voditelj jedne radionice

Dr. Paul C. Gorski

Profesor na George Mason University

i član upravnog odbora Međunarodne

asocijacije za interkulutralno

obrazovanje

Page 5: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Cijena 3 puna pansiona: 180, 195 ili 255 KM (između 92 i 130 Eura)

85,00 KM po danu u jednokrevetnim

sobama

65,00 KM po danu u dvokrevetnim

sobama

60,00 KM po danu u trokrevetnim

sobama

Cijena obroka (za učesnike/ce iz Sarajeva)

20,00 KM po obroku (Švedski sto)

Smještaj za Konferenciju možete direktno rezervisati na:

HOTELI ILIDŽA Hrasnicka cesta 14 Tel: + 387 33 772 077 Fax: + 387 33 772 021 E-mail: [email protected]

Web: www.hoteliilidza.ba

Konferencija – registracija i info pult: Hotel Austrija

www.hoteliilidza.ba

Page 6: 5. za 5...Vannastavne aktivnosti i aktivnosti u zajednici – inovativni pristupi Praktične ideje i primjeri aktivnosti sa djecom – efekti za djecu Principi: Praticipacija djece

Centar za obrazovne inicijative Step by Step

Dolazak učesnika je planiran 22.08. do 18:00 časova. Završetak konferencije 25.08. u 13:00 časova.

Ostale informacije vezane za konferenciju možete dobiti na brojeve telefona:

+387 33 667 673 i +387 33 267 990

E-mail: [email protected] ili [email protected]

ili na web stranici Centra www.coi-stepbystep.ba ili Facebook stranici

Žiralne uplate iz BiH - Raiffesien bank D.D. BiH broj 161 000 000 314 00 95.

Žiralnu uplate iz inostranstva - Raiffeisen bank D.D. BiH, Ul. Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, SWIFT: RZBABA2S, IBAN: BA391611000001239233.

U oba slučaja pladanja korisnik je COI Step by Step, Sarajevo, a svrha: kotizacija za konferenciju 2013. godine.

Molimo Vas da prilkom pladanja navedete ime/imena osoba na koje se uplata odnosi, te broj telefona.

KOTIZACIJA Rana prijava (do 20.06) - 50 KM

Druga šansa (do 30. 07.) - 75 KM

Zadnja šansa (do 20.08.) - 100 KM

Kotizaciju upladujete na račun COI Step by Step. Ukoliko dolazite iz druge zemlje, zbog velikih troškova bankovne provizije, kotizaciju možete uplatiti i na samoj Konferenciji, ali je potrebno da pravovremeno najavite svoj dolazak i organizujete smještaj sa upravom hotela.

Izbor fakultativnih izleta u Sarajevo (sa vodičem), na olimpijske planine, vožnja

fijakerom, adrenalinski park te mnoštvo drugih.