amalan perniagaan beretika

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of amalan perniagaan beretika

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  1/24

  TATAETIKA

  PERNIAGAAN

  Ringkasan

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  2/24

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  3/24

  KANDUNGAN

  Perutusan Kepada Semua Kakitangan ....................................1

  Dasar Am Berkenaan Etika

  Undang-Undang dan Perniagaan .............................................2

  Etika Amalan Perniagaan .........................................................3

  Urus niaga Sensitif............................................................3

  Rasuah Perdagangan .......................................................4 Kawalan, Tatacara dan Rekod Perakaunan ......................5

  Penggunaan

  dan Pendedahan Maklumat Dalaman.............................6

  Maklumat Empunya (Hakmilik)..........................................7

  Konfik Kepentingan ..........................................................7

  Penipuan

  dan Tindakan Luar Aturan Seumpamanya........................8

  Urusan Eksport

  dan Perhubungan Perniagaan Antarabangsa .......................... 9

  Pentadbiran Eksport

  dan Sekatan Ekonomi Antarabangsa................................9

  Boikot................................................................................9 Perhubungan Perniagaan Antarabangsa ........................10

  Antitrust dan Persaingan ........................................................ 11

  Pekerjaan dan Tempat Kerja ..................................................12

  Peluang Pekerjaan Sama Rata .......................................12

  Gangguan .......................................................................12

  Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar ............................ 13

  Aktiviti Politik...........................................................................14

  Kontrak Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat...................15

  Laporan Sulit Tuduhan Pelanggaran Kod...............................16

  Hubungi Lembaga Pengarah..................................................17

  Nombor Telefon Penting .........................................................18

  Latihan ....................................................................................19

  Pengedaran ............................................................................19

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  4/24

  1

  Kepada Semua Kakitangan Syarikat Halliburton dan

  Anak Syarikatnya:

  Tataetika Perniagaan Syarikat Halliburton, yang

  dihuraikan dan diringkaskan dalam buku kecil ini,merupakan panduan bagi setiap Pengarah

  Syarikat, pegawai, kakitangan dan ejen untuk menerapkan

  amalan perundangan dan etika dalam kerja

  seharian mereka. Tataetika ini bukan hanya

  memperincikan standard ketulusan kita tetapi juga

  sebahagian daripada prinsip khusus dan bidangundang-undang yang mungkin melibatkan kita.

  Tiada kualiti yang lebih penting daripada ketulusan.

  Ketulusan penting baik kepada perniagaan mahupun

  kepada individu. Ketulusan ialah nilai teras dalam

  Tataetika Perniagaan kita.

  Sesuatu keadaan yang tidak diliputi dalam Tataetika

  Perniagaan kita mungkin timbul. Jika anda ada

  kemusykilan mengenai kesahihan atau kesesuaian

  sesuatu tindakan, atau tafsiran Tataetika, anda harus

  menghubungi Jabatan Undang-Undang Syarikat.

  Kepatuhan terhadap undang-undang dan kejujuran

  serta ketulusan dalam urusan kita dengan orang

  lain juga tidak harus dikorbankan demi mengaut

  keuntungan. Pihak Pengurusan tidak dan tidak akan

  membiarkan tindakan sedemikian berlaku. Kejayaan kitaakan dicapai melalui kepatuhan terhadap undang-

  undang, urusan yang memperlihatkan tindakan saksama

  dan ketulusan serta iltizam kepada kualiti. Kami

  mengharapkan sokongan padu anda terhadap semua

  nilai dan prinsip Syarikat.

  Dave Lesar

  Pengerusi, Presiden danKetua Pegawai

  Eksekutif

  Syarikat Halliburton

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  5/24

  2

  Dasar Am Berkenaan Undang-Undang

  dan Etika Perniagaan

  Tataetika Perniagaan Syarikat Halliburton (Syarikat) terdiri

  daripada dasar yang berkaitan dengan standard perilaku etikadan undang-undang yang mesti dipatuhi oleh semua Pengarah,

  kakitangan dan ejen Syarikat dalam urusan perniagaan.

  Tataetika Perniagaan mesti dipatuhi oleh semua Pengarah

  Syarikat, kakitangan dan ejen dan semua aktiviti Syarikat di

  seluruh dunia, kecuali di mana ia dinyatakan secara khusus.

  Dasar syarikat adalah untuk mematuhi undang-undang

  yang diterima pakai. Sesetengah dasar Syarikat berasaskan

  keperluan undang-undang yang diterima pakai dan yang

  lainnya merupakan etika dan naluri perniagaan yang baik.

  Syarikat dikendalikan mengikut undang-undang Amerika

  Syarikat dan saham sekuritinya didagang secara umum.

  Ini bermakna Syarikat ini tertakluk terutamanya olehundang-undang Amerika Syarikat, dan undang-undang Amerika

  Syarikat ini diterima pakai atas sebahagian daripada

  perniagaan Syarikat di luar Amerika Syarikat.

  Syarikat menjalankan perniagaan dengan banyak negara

  di seluruh dunia dan, sebagai ahli perniagaan yang baik, kita

  mesti mematuhi undang-undang yang diterima pakai di negaradi mana kita menjalankan urusan perniagaan. Kadang kala

  berlaku konik di antara undang-undang Amerika Syarikat

  dengan undang-undang salah sebuah negara di mana Syarikat

  beroperasi. Dalam keadaan sebegini, Syarikat akan

  menyelesaikan konik dengan nasihat dan saranan Jabatan

  Undang-Undang.

  Memang menjadi tanggung jawab peribadi Pengarah

  Syarikat, kakitangan dan ejen untuk mematuhi standard perilaku

  dan lain-lain syarat dalam Tataetika Perniagaan tanpa

  mengambil kira sama ada piawai atau syarat itu

  dikuatkuasakan oleh undang-undang atau tidak. Mana-mana

  Pengarah, kakitangan atau ejen yang tidak mematuhi piawai

  dan syarat ini dianggap bertindak di luar ruang lingkup

  pekerjaan, tanggung jawab atau agensi.

  Dasar rasmi yang melandasi tataetika ini mengandungi

  lebih perincian berbanding kandungan buku kecil ini. Menjadi

  tanggung jawab setiap Pengarah, kakitangan atau ejen untuk

  memahami perincian dasar Syarikat yang diliputi oleh tugasyang diberikan kepada mereka. Jika kakitangan ingin merujuk

  kepada dasar lengkap yang diringkaskan dalam buku kecil ini,

  ia boleh didapati dalam bentuk elektronik dan bertulis. Jika

  seseorang Pengarah, kakitangan atau ejen mempunyai

  pertanyaan mengenai dasar yang diringkaskan dalam buku

  kecil ini, mereka boleh menghubungi Jabatan

  Undang-Undang.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0001

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  6/24

  3

  Amalan Perniagaan Beretika

  Dasar Syarikat mewajibkan semua Pengarah, kakitan-

  gan dan ejen mematuhi piawai etika perniagaan dan peribadi

  yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

  mereka. Pengarah dan kakitangan mesti mengamalkan urusansaksama, kejujuran dan ketulusan dalam setiap aspek urusan

  dengan kakitangan Syarikat lain, orang awam, komuniti

  perniagaan, pemegang saham, pelanggan, pembekal,

  pesaing dan pihak berkuasa. Semasa bertindak bagi pihak

  Syarikat, Pengarah dan kakitangan tidak boleh mengambil

  kesempatan melalui manipulasi, penyembunyian,

  penyalahgunaan maklumat dalaman, salah beri gambaran

  fakta material atau lain-lain amalan yang tidak saksama.

  Dasar Syarikat melarang diskriminasi yang menyalahi

  undang-undang terhadap kakitangan, pemegang saham,

  Pengarah, pegawai, pelanggan atau pembekal atas dasar kaum,

  warna kulit, usia, jantina, orientasi seksual, agama atau negaraasal. Setiap orang akan diperlakukan dengan penuh mulia dan

  hormat dan mereka tidak akan diganggu tanpa sebab dalam

  menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

  Pengarah atau kakitangan tidak boleh terpedaya dengan

  sikap kesetiaan kepada Syarikat atau keinginan mendapatkan

  keuntungan yang boleh menyebabkannya melanggar undang-undang yang diterima pakai atau dasar Syarikat. Pelanggaran

  dasar Syarikat merupakan alasan bagi tindakan disiplin,

  termasuk, bila sesuai, penamatan pekerjaan.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0001

  Urus niaga Sensitif

  Dasar Syarikat melarang Pengarah, kakitangan dan ejen

  daripada menjalankan urus niaga sensitif. Jika urus niaga

  sedemikian berlaku, Syarikat dan pegawainya, Pengarah dan

  kakitangan yang terlibat secara langsung akan dikenakan

  hukuman denda, penjara dan dakwaan sivil.

  Istilah urus niaga sensitif lazim digunakan untuk

  menghuraikan pelbagai jenis urusan perniagaan yang

  biasanya dianggap menyalahi undang-undang, tidak beretika,

  tidak bermoral atau memberikan gambaran negatif kepada

  ketulusan Syarikat. Urus niaga ini biasanya berbentuk sogokan,

  hadiah yang bernilai tinggi, rasuah atau ganjaran yang dibuat

  untuk mempengaruhi keputusan berhubung perniagaan

  syarikat atau untuk faedah peribadi seorang individu. Urus

  niaga ini mungkin menyebabkan pelanggaran pelbagai

  peraturan, termasuk Akta Amalan Rasuah Negara Luar Amerika

  Syarikat (FCPA) dan undang-undang seumpamanya di negara

  lain.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  7/24

  4

  Dasar Syarikat dan FCPA melarang Syarikat dan pegawai,

  Pengarah, kakitangan dan ejen daripada menawarkan atau

  memberi apa-apa barangan yang mempunyai nilai kepada:

  Pegawai,termasukmerekayangmenjalankantugasrasmi

  bagi pihak kerajaan di luar Amerika Syarikat atau pegawaibagi organisasi antarabangsa awam;

  PegawaipartipolitikataupartipolitikdiluarAmerika

  Syarikat; atau

  CalonjawatanpolitikdiluarAmerikaSyarikat

  secara langsung atau tidak langsung, bagi tujuan

  mempengaruhi mana-mana tindakan atau keputusan

  pegawai-pegawai ini dalam menjalankan tugas rasmi atau

  dalam pelanggaran tugas sah mereka atau untuk mendapat

  kelebihan tidak wajar dalam usaha membantu Syarikat

  mendapatkan atau mengekalkan perniagaan atau menghalakan

  perniagaan kepada sesiapa.

  Kakitangan syarikat milik kerajaan, seperti syarikat minyak

  negara, dianggap sebagai pegawai kerajaan.

  Dasar Syarikat melarang mana-mana Pengarah,

  kakitangan atau ejen daripada membuat pembayaran atau

  terlibat dalam urus niaga yang dilarang oleh FCPA.

  Dasar ini tidak melarang bayaran pemudahan yang dibuat

  dengan wajar dan direkodkan. Ada kalanya Syarikat perlu

  membuat bayaran pemudahan atau penyegeraan kepada

  pegawai rendah kerajaan atau kakitangan di negara luar Amerika

  Syarikat untuk menyegerakan atau mendapatkan pelaksanaan

  tindakan lazim kerajaan oleh pegawai atau kakitangan kerajaan.

  Bayaran pemudahan sedemikian mungkin tidak diharamkan dibawah FCPA dan undang-undang seumpamanya di negara lain.

  Meskipun begitu, memang sukar untuk membezakan bayaran

  pemudahan dan rasuah, sogokan atau ganjaran haram. Oleh

  itu, bayaran pemudahan mesti dikawal ketat dan langkah mesti

  diambil untuk menghapuskan atau mengurangkan bayaran

  sedemikian. Bayaran pemudahan, jika diperlukan, akan hanya

  dibuat mengikut garis panduan awal Jabatan Undang-Undang.

  Semua bayaran pemudahan mesti direkodkan dengan tepat

  sebagai bayaran pemudahan dalam rekod perakaunan

  Syarikat.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0005

  Rasuah Perdagangan

  Dasar Syarikat melarang rasuah perdagangan, sogokan

  dan ganjaran dan manfaat lain seumpamanya dan ganjaran

  yang dibayar kepada mana-mana pembekal dan pelanggan.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  8/24

  5

  Pengarah, kakitangan dan ejen juga dilarang daripada

  menerima, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa

  barangan yang bernilai tinggi (selain gaji, upah atau pampasan

  lain yang biasa daripada Syarikat) berhubung dengan urus

  niaga yang dibuat oleh Syarikat.

  Rasuah kepada pembekal atau pelanggan termasuk

  apa-apa bayaran untuk faedah mana-mana wakil pembekal

  atau pelanggan. Ini termasuk:

  Hadiahyangbukanbernilainominal;

  BayarantunaiolehPengarah,kakitanganatauorangketiga

  seperti ejen atau perunding, yang dibayar balik oleh

  Syarikat;

  Penggunaantanpapampasanperkhidmatan,kemudahan

  atau harta Syarikat, kecuali sebagaimana yang dibenarkan

  oleh Syarikat; dan

  Pinjaman,jaminanpinjamanataupelanjutankredityang

  lain.

  Dasar ini tidak melarang perbelanjaan dalam jumlah yang

  berpatutan untuk jamuan dan hiburan pembekal atau

  pelanggan yang dianggap belanja perniagaan yang biasa dan

  lazim, jika perbelanjaan sedemikian adalah sah. Perbelanjaan

  sebegini mesti dimasukkan dalam laporan perbelanjaan dan

  diluluskan di bawah tatacara piawai Syarikat.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0006

  Kawalan, Tatacara dan Rekod Perakaunan

  Undang-Undang yang berkuat kuasa dan dasar Syarikat

  mewajibkan Syarikat menyimpan buku dan rekod yangmenunjukkan secara tepat dan saksama semua urus niaga dan

  pelupusan aset. Di samping itu, Syarikat mesti mempunyai

  serta melaksanakan satu sistem kawalan perakaunan dalaman

  yang akan memastikan kebolehpercayaan dan kecukupan buku

  dan rekod. Kegagalan memenuhi syarat ini dianggap sebagai

  pencabulan undang-undang.

  Bagi memenuhi tuntutan ini, Syarikat telah menerima pakai

  dasar untuk memastikan bahawa hanya urus niaga yang

  wajar saja dijalinkan oleh Syarikat, bahawa urus niaga tersebut

  mempunyai kelulusan pengurusan yang sewajarnya, bahawa

  urus niaga tersebut direkodkan sewajarnya dalam buku dan

  rekod Syarikat, dan bahawa laporan dan penyata kewangan

  Syarikat disediakan tepat pada masanya, boleh difahami dan

  menyatakan urus niaga tersebut dengan penuh, munasabah

  dan tepat. Semua Pengarah dan kakitangan yang bertanggung

  jawab dengan tugas ini mestilah arif dengan dasar Syarikat,

  kawalan, tatacara dan rekod perakaunan, dan mesti mematuhi

  semua syarat yang ditetapkan.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0004

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  9/24

  6

  Penggunaan dan Pendedahan Maklumat Dalaman

  Undang-Undang Amerika Syarikat dan banyak negara

  lain mengawal penggunaan dan pendedahan maklumat bukan

  awam berkaitan dengan Syarikat kerana sahamnya didagang

  awam. Maklumat ini sering dirujuk sebagai maklumat dalamankerana ia tidak didedah kepada umum. Syarikat mempunyai

  dasar (sebahagiannya, berdasarkan undang-undang

  sedemikian) mengenai penggunaan dan pendedahan

  maklumat dalaman.

  Dasar Syarikat melarang pendedahan maklumat dalaman

  kepada sesiapa melainkan mereka yang bekerja dalam

  syarikat, di mana kedudukan mereka memerlukan pengetahuan

  berkenaan maklumat tersebut.

  Dasar Syarikat juga melarang dagangan sekuriti Syarikat,

  termasuk opsyen saham, oleh mana-mana kakitangan semasa

  memiliki maklumat dalaman penting. Maklumat dianggappenting jika ia boleh mempengaruhi keputusan seseorang

  untuk membeli atau menjual sekuriti. Ia juga bertentangan

  dengan dasar Syarikat bagi seseorang yang mempunyai

  maklumat dalaman untuk menganjurkan orang lain membeli

  atau menjual sekuriti Syarikat berdasarkan maklumat tersebut.

  Jika seseorang kakitangan atau ejen Syarikat mempunyaimaklumat dalaman tentang Syarikat, dia mestilah menunggu

  sehingga berakhir perniagaan pada hari kedua perniagaan

  setelah maklumat didedahkan sewajarnya kepada umum

  sebelum membeli atau menjual sekuriti Syarikat. Peraturan

  yang lebih ketat dikenakan kepada kakitangan penting, pegawai

  dan Pengarah yang tertentu.

  Pengarah, kakitangan atau ejen tidak boleh berdagang

  dalam sekuriti syarikat lain, jika semasa dia bekerja atau

  disebabkan oleh jawatannya dalam Syarikat, maklumat bukan

  awam diketahui mengenai syarikat tersebut yang akan

  mempengaruhi harga sekuriti itu.

  Pengarah, kakitangan dan ejen Syarikat tidak digalakkanmembuat spekulasi jangka pendek ke atas sekuriti (saham)

  Syarikat.

  Dasar Syarikat tidak membenarkan layanan keutamaan

  berkenaan pendedahan maklumat dalaman. Syarikat telah

  melaksanakan tatacara untuk mengelak pendedahan pilih

  kasih yang tidak wajar.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0008

  Maklumat Sulit atau Proprietari

  Pengarah, kakitangan dan ejen Syarikat kerap

  mengetahui maklumat sulit atau maklumat proprietari (empu

  ya) tentang Syarikat atau pelanggannya. Dasar Syarikat

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  10/24

  7

  melarang Pengarah, kakitangan dan ejen daripada

  mendedahkan atau mengguna maklumat sulit atau hakmilik di

  luar Syarikat atau untuk keuntungan peribadi, sama ada

  semasa atau selepas perjawatannya, tanpa kebenaran

  bertulis yang sewajarnya daripada Syarikat yang

  mengizinkannya berbuat sedemikian. Pendedahan yang tidak

  dibenarkan boleh membawa mudarat kepada Syarikat atau

  pelanggan atau berguna kepada pesaing.

  Syarikat juga mengendalikan data hakmilik pelanggan,

  pembekal dan rakan kongsi usaha sama. Ini amanah yang amat

  penting dan mesti ditangani dengan berhati-hati supaya

  Syarikat berjaya mendapat keyakinan berterusan pelanggan,

  pembekal dan rakan kongsi usaha sama. Tiada Pengarah,

  kakitangan atau ejen dibenarkan mendedahkan, atau

  menggunakan maklumat dalaman atau hakmilik di luar

  Syarikat tanpa kebenaran Syarikat, dan tiada seorang pun

  Pengarah, kakitangan atau ejen dibenarkan mendedahkan

  maklumat tersebut kepada kakitangan lain kecuali jikadiperlukan sahaja.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0009

  Konfik Kepentingan

  Dasar Syarikat melarang konik di antara kepentinganPengarah atau kakitangan dengan Syarikat. Takrifan lengkap

  mengenaiapayangdianggapkonikkepentinganamatsukar.

  Meskipun begitu, ada beberapa keadaan yang pasti akan

  dianggapkonikkepentinganyangditegah.Keadaaniniberlaku

  apabila seorang Pengarah atau kakitangan atau mereka yang

  mempunyai hubungan peribadi yang rapat dengan Pengarah

  atau kakitangan:

  Memperolehkepentingankewanganataukepentinganlain

  yang bermanfaat dengan pembekal, pelanggan atau

  pesaing Syarikat tanpa terlebih dahulu memberitahu

  Syarikat dan mendapatkan kelulusan bertulis daripada

  Ketua Pegawai Eksekutif atau wakilnya;

  Terlibatdalamurusniagaperniagaanperibadiyang

  melibatkan Syarikat untuk mendapatkan keuntungan atau

  laba, melainkan urus niaga sedemikian telah diluluskan

  terlebih dahulu secara bertulis oleh Ketua Pegawai

  Eksekutif atau wakilnya;

  Menerimawang,hadiahyangbukanbernilainominal,

  layanan berlebihan, pinjaman, jaminan obligasi ataulayanan istimewa lain daripada mana-mana pembekal,

  pelanggan atau pesaing Syarikat (pinjaman daripada

  institusi peminjaman pada kadar faedah lazim dikecualikan);

  Menyertaimana-manajualan,pinjamanataupemberian

  harta Syarikat tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada

  Ketua Pegawai Eksekutif atau wakilnya;

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  11/24

  8

  Mengetahuitentangpeluangperniagaanmelalui

  hubungan dengan Syarikat dan mendedahkannya kepada

  pihak ketiga atau pelabur dalam atau mengambil peluang

  secara peribadi tanpa menawarkannya terlebih dahulu

  kepada Syarikat;

  Menggunakanhartakorporat,maklumat,ataukedudukan

  untuk kepentingan peribadi; atau

  BersaingdenganSyarikat.

  Konik kepentingan mungkin timbul akibat kepengarahan

  luar, penggunaan harta Syarikat secara peribadi atau

  mendapatkan khidmat Syarikat bagi kepentingan peribadi.

  Orang yang mempunyai hubungan peribadi yang rapat

  dengan Pengarah atau kakitangan merujuk kepada suami/

  isteri, ibu bapa, anak-anak, adik beradik, ibu dan bapa mertua,

  anak menantu, abang dan kakak ipar kepada Pengarah atau

  kakitangan, sesiapa yang tinggal serumah dengan Pengarah

  atau kakitangan atau rakan perniagaan kepada Pengarah ataukakitangan.

  Secara berkala, Syarikat memerlukan kakitangan

  tertentu untuk mengesahkan kepada Syarikat yang mereka

  telah mematuhi semua syarat Tataetika Perniagaan.

  Pendedahan situasi tertentu yang mungkin dianggap konik

  kepentingan tidak bermakna bahawa Syarikat akanmenganggapnya cukup penting untuk dilarang. Setiap situasi

  akan dipertimbangkan secara individu.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0003

  Penipuan dan Tindakan Luar Aturan Seumpamanya

  Dasar Syarikat melarang penipuan dan menyediakan

  tatacara untuk dipatuhi mengenai pengenalan, pelaporan dan

  penyiasatan penipuan yang disyaki. Penipuan termasuk, tetapi

  tidak terhad kepada:

  Tindakanyangtidakjujurataumenipu;

  Penggelapan; Pemalsuanataupengubahaninstrumenbolehniagaseperti

  cek atau draf Syarikat;

  SalahgunaasetSyarikat,kakitangan,pelanggan,rakan

  kongsi atau pembekal;

  Pengubahanwangtunai,sekuriti,bekalanatauaset

  Syarikat yang lain untuk kegunaan peribadi;

  Pengurusanataupelaporanyangtidakdibenarkan

  mengenai urus niaga Syarikat; dan

  PemalsuanrekodSyarikatataupenyatakewanganatas

  sebab peribadi.

  Pengarah dan kakitangan bertanggung jawab melindungi

  asetSyarikatdanmemastikanpenggunaannyasecaraesien.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  12/24

  9

  Pencurian, kecuaian dan pembaziran aset Syarikat oleh

  Pengarah dan kakitangan adalah dilarang kerana tindakan dan

  amalan tersebut mempunyai kesan langsung dan negatif ke

  atas keuntungan Syarikat. Semua aset Syarikat hanya boleh

  digunakan bagi tujuan perniagaan sah Syarikat.

  Mana-mana Pengarah, kakitangan atau ejen yang

  mengesyaki aktiviti penipuan telah berlaku dikehendaki

  melaporkan perkara tersebut kepada Jabatan Undang-Undang,

  Perkhidmatan Audit, Jabatan Keselamatan, atau Ketua Pegawai

  Kewangan Syarikat. Semua siasatan penipuan akan dijalankan

  di bawah pengarahan Jabatan Undang-Undang.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0015

  Urusan Eksport dan Hubungan

  Perniagaan Antarabangsa

  Pentadbiran Eksport dan Sekatan Ekonomi antarabangsa

  Meskipun Syarikat beroperasi di banyak negara di

  seluruh dunia, sebagai sebuah syarikat Amerika Syarikat,

  Syarikat mesti mematuhi pentadbiran eksport dan

  undang-undang sekatan ekonomi antarabangsa Amerika

  Syarikat. Dasar Syarikat menghendaki Syarikat menjalankan

  semua perniagaannya dan mengeksport perkhidmatan, produkdan teknologinya menurut undang-undang tersebut. Tiada

  pengecualian dalam dasar ini.

  Syarikat telah mewujudkan satu program pengawasan

  dalaman yang komprehensif untuk memastikan undang-udang

  tersebut dipatuhi. Keperluan undang-undang ini amat rumit

  dan ada kalanya sukar difahami. Sebarang pertanyaanmengenai keperluan dasar ini atau undang-undang yang

  berkaitan harus dikemukakan kepada pengurus kawalan eksport

  atau Jabatan Undang-Undang. Semua Pengarah, kakitangan

  dan ejen Syarikat mesti mematuhi semua keperluan program

  kawalan dalaman dan bertindak mematuhi undang-undang ini.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0010

  Boikot

  Undang-Undang berkaitan dan dasar Syarikat melarang

  kerjasama dengan boikot tertentu yang ditetapkan oleh

  undang-undang negara lain. Undang-Undang Amerika Syarikat

  yang berkaitan juga memerlukan Syarikat tidak menyalurkanmaklumat tertentu berkenaan identiti dan kewarganegaraan

  kakitangan, Pengarah, pemegang saham, subkontraktor dan

  pembekal, atau maklumat tentang lokasi Syarikat menjalankan

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  13/24

  10

  perniagaan apabila maklumat tersebut diminta untuk menyokong

  boikot yang dilarang. Syarikat juga dikehendaki melaporkan

  permintaan yang diterima untuk menyokong boikot sedemikian

  walaupun ia tidak memenuhi permintaan tersebut.

  Ada kalanya permintaan untuk menyokong boikot yangdilarang amat sukar dikenal pasti. Semua kakitangan dan ejen

  yang mungkin dihubungi untuk permintaan sedemikian mesti

  mengetahui sepenuhnya perincian dasar ini.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0011

  Hubungan Perniagaan Antarabangsa

  Syarikat sering menjalin hubungan perniagaan dengan

  orang perseorangan atau syarikat di luar Amerika Syarikat.

  Hubungan Perniagaan Antarabangsa ini berbentuk perjanjian

  agensi, usaha sama dan bentuk kombinasi perniagaan yang

  lain. Dasar Syarikat mengawal cara bagaimana ia akan

  menjalin dan mengurus hubungan perniagaan ini.

  Istilah Hubungan Perniagaan Antarabangsa merangkumi

  yang berikut:

  Penggajianejen,wakilpenjual,penajaataupihakyang

  lain untuk membantu Syarikat mendapatkan perniagaanatau mempromosi pengedaran, pemasaran atau penjualan

  produk dan perkhidmatan, termasuk perjanjian perlesenan

  di mana pihak lain mengedar, memasarkan atau menjual

  produk, perkhidmatan atau teknologi Syarikat;

  Melibatkandiridalamusahasama,konsortium,

  perkongsian, perjanjian Pemegang amanah atau

  mana-mana perjanjian lain di mana pihak lain memperolehkepentingan ekuiti dalam sebuah entiti yang dimiliki oleh

  Syarikat, atau sebahagian keuntungan daripada peniagaan

  usaha sama, konsortium, perkongsian atau entiti milik

  Syarikat;

  Memeteraikontrakatausubkontrakdimanapihaklainakan

  melaksanakan kebanyakan kerja yang akan dilaksanakan di

  dalam kontrak Syarikat.

  Walaupun Hubungan Perniagaan Antarabangsa amat

  berguna dalam menjalankan perniagaan Syarikat, ia mestilah

  tertakluk secukupnya kepada sistem kawalan Syarikat untuk

  melindungi aset Syarikat daripada penggunaan yang tidak

  dibenarkan. Dan, Syarikat juga mungkin

  dipertanggungjawabkan ke atas tindakan yang diambil oleh

  ejen atau orang lain bagi pihaknya. Maka, dasar Syarikat

  mensyaratkan pemilihan pihak lain yang akan bekerjasama

  dengan Syarikat dalam Hubungan Perniagaan Antarabangsa

  tertakluk kepada kawalan pengurusan dan penyiasatan yang

  sewajarnya.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  14/24

  11

  Semua cadangan perjanjian untuk menjalin atau

  meminda hubungan seumpamanya mestilah disemak dengan

  teliti oleh kakitangan kewangan dan perundangan sebelum

  menandatangani perjanjian.

  Selanjutnya, perjanjian ini mesti memastikan pihak yanglain setuju untuk mematuhi Tataetika Perniagaan Syarikat dalam

  Hubungan Perniagaan Antarabangsa. Tatakelakuan berasingan

  ini berkaitan dengan Hubungan Perniagaan Antarabangsa. Ia

  terdiri daripada kebanyakan syarat-syarat yang serupa dengan

  Tataetika Perniagaan Syarikat. Mana-mana kakitangan yang

  mempunyai tanggungjawab berkaitan dengan Hubungan

  Perniagaan Antarabangsa mestilah arif dengan perincian dasar

  Syarikat yang berkaitan.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0007

  Antitrust dan Persaingan

  Undang-Undang antitrust Amerika Syarikat dan negara

  lain melarang perjanjian atau tindakan yang mungkin

  menghapuskan atau menyekat persaingan, mewujudkan

  monopoli, menyalah guna kedudukan pasaran dominan,

  menetapkan harga secara tidak jujur atau menyekat atau

  menyelewengkan perdagangan secara haram.

  Di samping denda jenayah dan hukuman penjara,

  pencabulan undang-undang antitrust Amerika Syarikat sering

  membenarkan pihak persendirian memperoleh ganti rugi

  berjumlah tiga kali ganda nilai sebenar. Saman antitrust sering

  menghasilkan keputusan mahkamah terhadap syarikat yang

  berjumlah berpuluh juta dan, ada kalanya, beratus juta dolar

  Amerika.

  Syarikat tidak akan bertolak ansur dengan sebarang

  aktiviti perniagaan yang melanggar undang-undang antitrust

  yang melibatkan perniagaan Syarikat. Dasar Syarikat

  menghendaki tiada Pengarah, kakitangan atau ejen Syarikat

  mengikat sebarang persefahaman, perjanjian, rancangan atau

  skim, tersurat atau tersirat, rasmi atau tidak rasmi, denganmana-mana pesaing berkaitan dengan harga, terma atau syarat

  jualan atau perkhidmatan, pengeluaran, pengedaran, wilayah

  atau pelanggan; atau bertukar atau berbincang dengan pesaing

  mengenai harga, terma atau syarat jualan atau perkhidmatan,

  atau sebarang maklumat persaingan yang lain; atau melibatkan

  diri dengan perlakuan yang melanggar mana-manaundang-undang antitrust. Walau bagaimanapun, perjanjian

  subkontrak atau cadangan bersama dengan pesaing yang tidak

  dilarang oleh undang-undang antitrust yang berkaitan dan yang

  telah diluluskan oleh Jabatan Undang-Undang tidak dilarang.

  Sebarang perbincangan dengan pesaing berhubung dengan

  projek di mana pesaing adalah rakan kongsi perikatan,

  pengusaha sama, atau subkontraktor mesti mendapatkebenaran terlebih dahulu dan diatur dengan Jabatan

  Undang-Undang.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  15/24

  12

  Undang-Undang antitrust sangat rumit dan ada kalanya

  sukar untuk difahami. Mana-mana Pengarah, kakitangan atau

  ejen Syarikat yang bertanggungjawab untuk amalan perniagaan

  yang tertakluk kepada undang-undang antitrust mesti berpandu

  kepada nasihat Jabatan Undang-Undang. Sebarang

  pertanyaan mengenai implikasi antitrust mesti dirujuk kepada

  Jabatan Undang-Undang sebelum sebarang tindakan diambil.

  Tiada pengecualian dalam dasar ini dan tiada siapa diberi

  kuasa untuk meluluskan sebarang tindakan yang melanggar

  dasar ini.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0013

  Pekerjaan dan Tempat Kerja

  Peluang Pekerjaan Sama Rata

  Dasar Syarikat melarang diskriminasi yang menyalahi

  undang-undang terhadap mana-mana pekerja atau orang yang

  memohon pekerjaan. Syarikat komited kepada dasar

  menyediakan peluang sama rata kepada individu yang layak

  dalam dasar penggajian dan kenaikan pangkat. Syarikat akan

  berusaha untuk menyediakan tenaga kerja yang mencerminkan

  kepelbagaian penduduk dalam komuniti di mana ia beroperasi.

  Merujuk kepada operasi yang ditadbir oleh undang-undangAmerika Syarikat, dasar ini berkaitan dengan semua fasa

  penggajian, termasuk program perekrutan, penggajian,

  penempatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pampasan,

  faedah, latihan, pendidikan, sosial dan rekreasi, dan kegunaan

  kemudahan Syarikat. Ia meliputi tindakan semua kakitangan

  lain dalam semua kategori dan pada semua tahap, termasuk

  penggajian individu kurang upaya yang layak, veteran kurangupaya dan veteran dari era Vietnam. Ia bertujuan untuk

  memberikan suasana kerja yang bebas daripada diskriminasi,

  gangguan, intimidasi atau pemaksaan yang berkait secara

  langsung atau tidak langsung dengan ras, warna kulit, agama,

  jantina, orientasi seksual, umur, kecacatan atau negara asal.

  Semua Pengarah, ahli pengurusan dan kakitangan lainharuslah menyokong secara aktif dasar ini.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0002

  Gangguan

  Syarikat percaya semua kakitangan haruslah dilayandengan bermaruah dan rasa hormat. Dasar Syarikat

  adalah untuk menyediakan suasana kerja yang bebas

  daripada gangguan.

  Sepertimana yang diguna pakai dalam dasar ini, gangguan

  termasuk gangguan seksual, ras, etnik, dan bentuk gangguan

  yang lain, termasuk gangguan berdasarkan kehilangan upaya.

  Beberapa contoh, bergantung kepada fakta dan keadaan,

  termasuk:

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  16/24

  13

  GangguanLisanatauBertuliskomenyangtidakdisenangi

  atau menghina mengenai ras, warna kulit, jantina,

  orientasi seksual, agama, keturunan, warisan etnik,

  kecacatanmentalatauzikal,umurataupenampilan

  seseorang;ancamankecederaanzikal;ataupengedaran

  bahan yang mempunyai kesan yang seumpamanya,

  termasuk melalui mel elektronik atau paparan di

  mana-mana kawasan kerja Syarikat.

  GangguanFizikal-memukul,menolakatausentuhanzikal

  agresif yang lain atau ugutan untuk melakukan tindakan

  sedemikian, atau gerak isyarat yang tidak wajar.

  GangguanSeksualperlakuanseksualyangtidakdisenangi,samaadasecaralisanatauzikal,

  termasuk cubaan bermesra secara seksual, meminta

  layananseksual,atauperlakuanlisanatauzikallainyang

  bersifat seksual, sama ada ia dirancang atau bertujuan

  untuk menggalakkan hubungan mesra.

  Tidak dianggap gangguan jika penyelia dan anggotapengurusan yang lain menguatkuasakan pelaksanaan kerja dan

  tata kelakuan dengan cara yang wajar dan konsisten.

  Mana-mana kakitangan yang percaya dia diganggu patut

  mempertimbangkan untuk memberitahu kepada pihak yang

  bersalah bahawa dia membantah perlakuan tersebut. Ini

  selalunya akan menyelesaikan masalah. Walaupun begitu, jikakakitangan itu tidak berasa selesa berhadapan dengan pihak

  yang bersalah (atau jika perlakuan pihak yang bersalah yang

  tidak disenangi terus berlaku), kakitangan harus memaklumkan

  penyelia terdekat tentang perlakuan yang salah. Jika

  kakitangan lebih selesa berbincang tentang isu itu dengan

  seseorang yang selain penyelia terdekatnya, atau sekiranya

  penyelia terdekatnya tidak mengambil tindakan yang dianggap

  wajar oleh kakitangan untuk menyelesaikan masalah tersebut,

  kakitangan harus menghubungi wakil Jabatan Sumber Manusia

  atau Jabatan Undang-Undang.

  Laporan mengenai gangguan akan disiasat dengan segera

  dan berhati-hati.

  Mana-mana kakitangan yang melaporkan tindakan

  gangguan dengan seikhlas hati, termasuk gangguan seksual,

  tidak akan menerima tindakan balas akibat laporan tersebut.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0016

  Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

  Perlindungan kesihatan, keselamatan dan pencegahan

  pencemaran terhadap alam sekitar merupakan matlamat utama

  Syarikat. Syarikat akan berusaha untuk membangun dan

  menyediakan produk dan perkhidmatan yang tidak

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  17/24

  14

  memberi kesan buruk terhadap alam sekitar dan selamat untuk

  kegunaan mengikut fungsinya, esien dari segi penggunaan

  tenaga dan sumber semula jadi dan boleh dikitarkan semula,

  diguna semula atau dibuang dengan selamat. Semua

  kakitangan mesti melaksanakan tugas dan tanggungjawab

  mereka dengan mematuhi undang-undang yang berkaitan dan

  piawai industri berhubung kesihatan dan keselamatan di tempat

  kerja dan pencegahan pencemaran kepada alam sekitar.

  Ketua Pegawai Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

  Syarikat akan menyelia perlaksanaan dasar ini. Perlaksanaan

  tertakluk kepada pengawasan Jawatankuasa Kesihatan,

  Keselamatan dan Alam Sekitar, Lembaga Pengarah Syarikat.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0014

  Aktiviti Politik

  Syarikat memegang kepercayaan kuat kepada proses

  demokrasi. Pengarah dan kakitangannya haruslah melibatkan

  diri secara aktif dalam memupuk prinsip pemerintahan yang baik

  di negara dan komuniti di mana mereka tinggal. Pengarah dan

  kakitangan boleh menggunakan masa dan dana mereka sendiri

  untuk menyokong calon dan isu politik, tetapi mereka tidak akan

  diberi pampasan oleh Syarikat. Pengarah dan kakitangan mesti

  memastikan bahawa sumbangan dan aktiviti politik merekamematuhi undang-undang yang diguna pakai.

  Selanjutnya, sesetengah perlakuan politik yang

  dibenarkan dan digalakkan kepada individu adalah menyalahi

  undang-undang bagi syarikat.

  Dasar Syarikat menghendaki Pengarah, kakitangan danejen yang mewakili Syarikat dalam hal-hal politik dan

  kerajaan untuk mematuhi semua undang-undang yang

  mengawal pembabitan korporat dalam hal ehwal awam. Untuk

  memastikan keperluan ini dipenuhi dan sebagai panduan

  kepada mereka, dasar yang berikut telah diterima pakai:

  Pengarah,kakitanganatauejentidakdibenarkanmemberitekanan ke atas kakitangan lain sehingga melanggar hak

  individu itu untuk memutuskan sama ada, kepada siapa dan

  berapa jumlah sumbangan politik peribadi, harus dibuat;

  Sumbangandana,hartaatauperkhidmatanSyarikattidak

  akan dibuat untuk menyokong calon politik untuk jawatan

  persekutuan di Amerika Syarikat atau negeri tertentu atau

  di negara lain di mana sumbangan tersebut diharamkan.

  Perbelanjaan tidak langsung bagi pihak seorang calon,

  seperti perjalanan menggunakan kapal terbang Syarikat,

  boleh dianggap sebagai sumbangan sedemikian;

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  18/24

  15

  Tiadasumbanganpolitikdaripadadana,hartaatau

  perkhidmatan Syarikat boleh dibuat oleh Syarikat, kecuali

  yang sejajar dengan rancangan yang diluluskan oleh Ketua

  Pegawai Eksekutif;

  Sekiranyadibenarkanolehundang-undangdandiizinkan

  oleh Ketua Pegawai Eksekutif, dana dan kemudahan

  Syarikat boleh digunakan untuk memberikan sokongan

  pentadbiran bagi operasi jawatan kuasa bertindak atau

  rancangan politik, yang antara tujuannya ialah pembayaran

  sumbangan kewangan oleh kakitangan tertentu, pemegang

  saham dan/atau orang lain kepada parti atau calon parti

  politik. Tiada dana, kemudahan atau harta lain Syarikatboleh digunakan untuk selain daripada sokongan

  pentadbiran untuk jawatan kuasa sedemikian;

  Sekiranyadiizinkanolehundang-undangdandibenarkan

  oleh Ketua Pegawai Eksekutif, perbelanjaan dana

  Syarikat boleh dilakukan untuk mendidik atau

  mempengaruhi masyarakat pengundi mengenai isu yang

  penting kepada perniagaan Syarikat dan pemegang saham.

  Sekiranya seorang kakitangan atau Pengarah diminta

  membuat sumbangan politik atau memberi bantuan bagi

  pihak Syarikat, sama ada peribadi atau korporat, dan kakitangan

  atau Pengarah tersebut mempunyai kemusykilan tentang dasar

  Syarikat ini atau undang-undang yang berkaitan, kakitangan

  atau Pengarah tersebut hendaklah menghubungi Naib PresidenHubungan Kerajaan Syarikat atau Jabatan Undang-Undang.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0012

  Kontrak Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat

  Untuk memastikan Syarikat mematuhi peraturanpersekutuan berkaitan kontrak kerajaan Amerika Syarikat,

  semua kakitangan yang terlibat dalam pelaksanaan kerja di

  bawah kontrak kerajaan hendaklah dimaklumkan dan dilatih

  secukupnya mengenai dasar dan amalan yang terkandung

  dalam Kod Etika Perniagaan dan dasar lain Syarikat yang

  khusus berkaitan dengan kontrak kerajaan. Setiap pengurus

  unit perniagaan yang mempunyai kontrak dengan kerajaan

  Amerika Syarikat bertanggung jawab untuk memastikan yang

  sesi latihan dalam dasar ini dijalankan dan bahawa sesi latihan

  ini didokumenkan sewajarnya.

  Syarikat mengambil tindakan yang wajar dan tepat pada

  masanya untuk membetulkan pencabulan piawai kerajaanAmerika Syarikat. Jika mana-mana kakitangan mempunyai

  persoalan tentang kesesuaian sesuatu urus niaga, kakitangan

  tersebut mesti melaporkan urus niaga itu kepada penyelia

  terdekat. Jika penyelia itu mendapati persoalan itu mempunyai

  kebenaran, penyelia tersebut mesti melaporkan urus niaga

  kepada Ketua Peguam atau wakilnya. Penyelia mesti

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  19/24

  16

  memaklumkan kepada kakitangan tentang tindakan yang telah

  diambilnya. Sekiranya kakitangan itu tidak bersetuju dengan

  penyelia atau sekiranya kakitangan tidak berasa selesa

  melaporkan urus niaga itu kepada penyelia, kakitangan boleh

  menghubungi terus Ketua Peguam atau wakilnya.

  Apabila data kos dan penentuan harga diperlukan untuk

  menjawab permintaan kerajaan, data kos dan penentuan

  harga mestilah terkini, tepat, dan lengkap semasa ia diserahkan.

  Semua kos mestilah direkodkan, didokumenkan, dan disimpan

  dengan baik sejajar dengan peraturan pemerolehan

  persekutuan Amerika Syarikat. Setiap unit perniagaan yang

  menjalankan perniagaan dengan kerajaan Amerika Syarikat

  mestilah menghantar invois kepada kerajaan dengan

  mematuhi ketat prinsip kos kerajaan Amerika Syarikat dan

  peraturan persekutuan Amerika Syarikat yang lain.

  Banyak projek kerajaan Amerika Syarikat di mana Syarikat

  terbabit mungkin melibatkan bahan atau maklumat sulit atauempunya. Dalam kes ini, Syarikat terikat dengan semua

  peraturan keselamatan kerajaan Amerika Syarikat untuk

  menghalang akses, pengedaran, atau penggunaan mana-mana

  maklumat sulit tanpa kebenaran.

  Syarikat mematuhi statut dan peraturan persekutuan

  Amerika Syarikat yang berkenaan berhubung denganpenggajian bekas tentera Amerika Syarikat, Jabatan

  Pertahanan, atau kakitangan persekutuan yang lain.

  Apabila Syarikat bercadang menggaji bekas kakitangan

  kerajaan Amerika Syarikat atau mengambil kakitangan tersebut

  sebagai perunding, pengurus unit perniagaan yang

  bertanggung jawab akan berunding dengan Jabatan

  Undang-Undang untuk mendapatkan panduan.

  Rujukan: Dasar Korporat 3-0017

  Pelaporan Sulit Tuduhan Perlanggaran Kod

  Sekiranya anda memerlukan nasihat atau bantuan atau

  mengetahui mengenai pencabulan Kod Etika Perniagaan, andahendaklah menghubungi pihak pengurusan atau Jabatan

  Undang-Undang secara peribadi atau melalui telefon. Anda

  juga boleh menghantar e-mel kepada FHOUCODE atau surat

  kepada Peti Surat khas yang tertera di bawah, atau anda boleh

  menelefon Talian Bantuan Etika Syarikat.

  Sekiranya anda menggunakan Talian Bantuan Etika, Peti

  Surat atau alamat e-mel Kod:

  1. Anda boleh mengekang daripada mengenalkan diri sendiri

  (walaupun, tanpa pengenalan diri tersebut Syarikat tidak

  mempunyai cukup maklumat untuk menyiasat tuduhan

  tersebut).

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  20/24

  17

  2. Tiada tindakan balas akan dikenakan ke atas anda kerana

  membuat laporan dengan seikhlas hati melainkan sekiranya

  anda salah seorang daripada orang yang bersalah.

  3. Kerahsiaan anda akan dikekalkan melainkan pendedahan

  adalah:

  Diperlukanataudisarankanberhubungdenganmana-mana

  penyiasatan atau laporan kerajaan;

  UntukkepentinganSyarikat,sejajardenganmatlamat

  Tataetika; atau

  Diperlukanataudisarankandalampembelaan

  undang-undang Syarikat dalam hal tersebut.

  Talian Bantuan Etika, Peti Surat dan alamat e-mel Kod

  bukan disasarkan untuk digunakan bagi sungutan peribadi. Semua

  perkara yang bukan merupakan pencabulan Tataetika

  Perniagaan akan dirujuk kepada jabatan yang sewajarnya;

  contohnya, laporan berkenaan sungutan kakitangan akan

  dihantar kepada Jabatan Sumber Manusia.

  Talian Bantuan Etika dikendalikan oleh syarikat swasta yang

  beroperasi setiap hari, 24 jam sehari. Penterjemah akan

  disediakan atas permintaan. Jika anda memanggil daripada

  Amerika Syarikat atau Kanada, anda boleh menggunakan Talian

  Bantuan Etika bebas tol dengan mendail:

  1-888-414-8112

  Jika anda di United Kingdom, anda boleh mendail bebas tol:

  0800-169-3116

  Jika anda di Indonesia, anda boleh mendail bebas tol:

  001-803-1-009-1244

  Jika anda menelefon dari negara-negara lain, anda boleh

  membuat panggilan caj balikkan di:

  770-613-6714

  Alamat Peti Surat untuk membuat laporan Kod ialah:

  Pengarah Etika Perniagaan

  Halliburton Company

  P.O. Box 2625

  Houston, Texas 77252-2625

  U.S.A.

  Hubungi Lembaga Pengarah

  Anda boleh melaporkan hal-hal tentang perakaunan,

  kawalan perakaunan dalaman atau hal-hal audit Syarikat

  kepada Jawatankuasa Audit Syarikat, atau hal-hal lain kepada

  Lembaga Pengarah, dengan memilih salah satu daripada

  pilihan berikut.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  21/24

  18

  Dengan menulis kepada: Board of Directors

  c/o Director of Business Conduct

  Halliburton Company

  P.O. Box 42806

  Houston, TX 77242-2806

  USA

  Dengan menghantar e-mel kepada:

  [email protected]

  Dengan menelefon: 1-888-312-2692 (bebas tol daripada

  AS atau Kanada) atau 770-613-6348 (panggilan caj balikan

  daripada negara-negara lain)

  Anda juga boleh membuat laporan tanpa menyatakan nama

  dan secara sulit. Kerahsiaan anda akan dikekalkan kecuali

  pendedahan itu:

  DiperlukanataudisarankanberhubungdenganPenyiasatan

  atau laporan kerajaan;

  UntukkepentinganSyarikat,sejajardenganmatlamatKod;

  atau

  Diperlukanataudisarankandalampembelaan

  undang-undang Syarikat dalam hal tersebut.

  Nombor Telefon BergunaNaib Presiden Eksekutif

  Dan Ketua Peguam ..............................................713.759.2620

  Jabatan Undang-Undang - Houston, TX ..............281.575.4434

  Jabatan Undang-Undang - Aberdeen ...............44.1224.776718

  Jabatan Undang-Undang - Kaherah.....................202.759.1000

  Jabatan Undang-Undang - Dubai .....................971.4.303.6627

  Jabatan Undang-Undang - Perth.......................61.8.6424.4680

  Jabatan Undang-Undang - Kuala Lumpur .........603.920.66929

  Ketua Pegawai Kewangan ...................................713.759.2636

  Naib Presiden Sumber Manusia ........................713.759.2641

  Perkhidmatan Audit ..............................................713.839.4755Jabatan Keselamatan ...........................................713.839.4704

  Pengarah Etika Perniagaan..................................713.759.2673

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  22/24

  19

  Latihan

  Latihan Tataetika Perniagaan boleh didapati dalam intranet

  Syarikat. Selain itu, pelbagai jabatan menawarkan banyak

  kursus latihan dalam pelbagai bidang Tataetika Perniagaan

  termasuk, di antaranya, kepatuhan alam sekitar, keselamatan,kepatuhan undang-undang dan peluang sama rata. Untuk

  mengatur latihan untuk Tataetika Perniagaan atau bidang lain,

  hubungi Pengarah Etika Perniagaan.

  Pengedaran

  Tataetika Perniagaan Syarikat adalah satu bahagian pentingdalam urus tadbir Syarikat. Ringkasan Tataetika diterbitkan

  dalam pelbagai bahasa dan diedarkan kepada kakitangan

  dalam bentuk salinan cetak atau dalam intranet Syarikat.

  Tataetika Perniagaan juga diterbitkan dalam laman web

  Syarikat di alamat http://www.halliburton.com. Untuk

  mendapatkan salinan lengkap Tataetika PerniagaanSyarikat, hubungi Pengarah Etika Perniagaan.

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  23/24

 • 8/3/2019 amalan perniagaan beretika

  24/24