of 74/74
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Robert Lampreht Analiza algoritmov linearnega programiranja DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Ljubljana, 2014

Analiza algoritmov linearnega programiranja · Linearno programiranje je metoda za iskanje optimalne kriterijske funkcije, ko so omejitve (in ... Simpleks metoda gre s sistematskimi

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza algoritmov linearnega programiranja · Linearno programiranje je metoda za iskanje...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Robert Lampreht

  Analiza algoritmov

  linearnega programiranja

  DIPLOMSKO DELO

  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

  PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

  Ljubljana, 2014

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Robert Lampreht

  Analiza algoritmov

  linearnega programiranja

  DIPLOMSKO DELO

  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

  PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

  MENTOR: doc. dr. Tomaž Dobravec

  Ljubljana, 2014

 • »Rezultati diplomskega dela so intelektualna lastnina avtorja. Za objavljanje ali izkoriščanje rezultatov

  diplomskega dela je potrebno pisno soglasje avtorja, Fakultete za računalništvo in informatiko ter

  mentorja.«

 • Fakulteta za računalništvo in informatiko izdaja naslednjo nalogo:

  Tematika naloge:

  Linearno programiranje je optimizacijski problem iskanja optimuma linearne kriterijske

  funkcije, pri čemer mora rešitev zadoščati linearnim omejitvam. Problem linearnega

  programiranja je zelo pomemben, saj se nanj lahko prevedejo številni drugi optimizacijski

  problemi.

  V diplomskem delu preglejte in predstavite področje linearnega programiranja. Opišite

  nekatere znane pristope k reševanju tega problema (metoda simpleksov ter metode notranjih

  točk) in predstavite nekaj konkretnih algoritmov za reševanje.

  V praktičnem delu naloge sprogramirajte predstavljene algoritme v programskem jeziku C#.

  Algoritme izvedite na standardnih testnih podatkih in predstavite rezultate testiranja.

 • IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA

  Spodaj podpisani Robert Lampreht, z vpisno številko 63010082, sem avtor diplomskega

  dela z naslovom:

  Analiza algoritmov linearnega programiranja

  S svojim podpisom zagotavljam, da:

  sem diplomsko delo izdelal samostojno pod mentorstvom doc. dr. Tomaža

  Dobravca,

  so elektronska oblika diplomskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov.,

  angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko diplomskega

  dela,

  soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela na svetovnem

  spletu preko univerzitetnega spletnega arhiva.

  V Ljubljani, dne 25. septembra 2014 Podpis avtorja:

 • Zahvalil bi se svoji ženi Ivani, ker je moje sonce kadar je oblačno ter svojim staršem in

  družini za podporo. Še posebej pa se zahvaljujem mojemu mentorju doc. dr. Tomažu

  dobravcu za potrpežljivost in ves dodaten čas, ki mi ga je namenil._____________________

 • Kazalo

  Povzetek

  Abstract

  Poglavje 1 Uvod ..................................................................................................................... 1

  Poglavje 2 Metoda simpleksov ............................................................................................. 3

  2.1 Grafična (geometrijska) predstavitev ........................................................................... 5

  2.2 Problem pivovarja ........................................................................................................ 7

  Poglavje 3 Metode notranjih točk ...................................................................................... 11

  3.1 Elipsoidna metoda ...................................................................................................... 11

  3.2 Iskanje poti z metodo notranjih točk .......................................................................... 13

  3.3 Metoda rezanja ravnine .............................................................................................. 14

  Poglavje 4 Algoritmi ........................................................................................................... 15

  4.1 Simpleksni algoritem ................................................................................................. 15

  4.2 Gomory-jev algoritem rezanja ravnine ...................................................................... 21

  4.3 Karmarkar-jev algoritem ............................................................................................ 24

  Poglavje 5 Vhodni podatki ................................................................................................. 29

  5.1 NETLIB – A collection of mathematical software, papers and databases ................ 29

  5.2 MIPLIB – Mixed Integer Problem Library ................................................................ 29

  5.3 Format vhodnih podatkov .......................................................................................... 30

  5.3.1 Predloga MPS datoteke ...................................................................................... 32

  5.3.2 Primer MPS datoteke .......................................................................................... 32

  Poglavje 6 Meritve ............................................................................................................... 35

  6.1 Orodja in vhodni podatki ........................................................................................... 35

  6.1.1 lp_solve ............................................................................................................... 35

  6.1.2 Gurobi optimizer ................................................................................................ 35

  6.1.3 IBM ILOG CPLEX optimization studio ............................................................ 36

  6.1.4 Vhodni podatki ................................................................................................... 36

  6.2 Rezultati meritev ........................................................................................................ 39

  Poglavje 7 Zaključek ........................................................................................................... 51

 • Povzetek

  Uporaba linearnega programiranja je danes zelo razširjena saj se lahko nanj prevedejo številni

  problemi. Nekatere od pomembnejših industrijskih panog, ki uporabljajo optimizacijske

  motode so: logistika, telekomunikacija in predelovalne dejavnosti.

  Cilj linearnega programiranja je optimizacija kompleksnih problemov z namenskimi

  algoritmi. V diplomski nalogi želimo predstaviti različne tipe algoritmov za optimizacijo ter

  njihovo delovanje. Osredotočili se bomo predvsem na dva različni metodi: metodo

  simpleksov in metodo notranje točke. Za testiranje bomo standardne optimizacijeske testne

  množice s katerimi bomo prišli do rezultatov. Dobljene rezultate bomo analizirali in poskušali

  utemeljiti kateri način optimizacijskega postopka je učinkovitejši.

  Ključne besede: linearno programiranje, optimizacijske metode in algoritmi, metoda

  simpleksov, metoda notranjih točk

 • Abstract

  The use of linearprogramming today is very wide spread because of useful optimizations

  problems that can solve. Some of the more important industries that are using optimization

  methods are: logistics, telecommunications and manufacturing.

  The objective of linear programming is optimization of complex problems with algorithms. In

  out thesis we want to introduce different types of optimization algorithms and how they work.

  Our main focus will be on simplex method and interior-point method. For testing purposes we

  will use standardized test set for optimization problems. With given results we will try to

  decide which optimization method is better suited for the job.

  Keywords: linear programming, optimization methods and algorithms, simplex method,

  interior-point method

 • 1

  Poglavje 1 Uvod

  Linearno programiranje je področje matematike, ki se ukvarja s problemom optimizacije z

  omejitvami. Predstavlja specifičen razred optimizacijskih problemov, kjer maksimiziramo

  (minimiziramo) linearno funkcijo, pri čemer upoštevamo linearne omejitve. Pobudnik razvoja

  linearnega programiranja (1930) je Leonid Kantorovic, z metodo reševanja problema

  planiranja proizvodnje. Za začetnika linearnega programiranja velja George B. Dantzig, ki je

  leta 1947 razvil metodo simpleksov, pomembno vlogo pa ima tudi John von Neumann, ki je

  istega leta postavil temelje teorije dualnosti [1, 2].

  V Združenih državah Amerike se je linearno programiranje razvilo med drugo svetovno vojno

  z namenom, da reši zapletene probleme načrtovanja logistike vojaških operacijah. Doprinos k

  razvoju linearnega programiranja prištevamo ekonomistu Tjalling Koopmansu (rojen na

  Nizozemskem leta 1940, pozneje preseljen v Združene države Amerike). Matematik

  Kantorovic in ekonomist Koopmans sta leta 1975 dobila Nobelovo nagrado za ekonomijo - za

  prispevke k teoriji optimalne izrabe sredstev, kjer je linearno programiranje igralo glavno

  vlogo. Veliko industrijskih podjetij uporablja linearno programiranje kot standardno orodje

  (npr. za optimalno raporejanje končnih sredstev).

  Gre torej za zelo pogosto uporabljeno metodo pri reševanju optimizacijskih problemov z

  omejitvami. V samem postopku ločimo tri pomembne korake, in sicer [1, 3]:

  formulacija problema (postavitev problema v pravilni obliki);

  rešitev (izračun optimalne možnosti);

  analiza občutljivosti (kaj bi se zgodilo, če bi se pogoji našega zastavljenega problema malo spremenili).

  Linearno programiranje je metoda za iskanje optimalne kriterijske funkcije, ko so omejitve (in

  kriterijska funkcija) dane v obliki sistema linearnih neenačb. Rešitev takšnega sistema je

  mogoče dobiti v grafični obliki, vendar le v primeru, ko imamo zgolj dve ali tri odločitvene

  spremenljivke, sicer pa je potreben računski postopek. Splošna računska metoda za reševanje

  linearnega programiranja je metoda simpleksov, ki jo je leta 1984 razvil metematik George B.

  Dantzig [1].

 • 2 POGLAVJE 1. UVOD

 • 3

  Poglavje 2 Metoda simpleksov

  Kljub temu, da je bilo že pred tem veliko napisanega o linearnem programiranju, štejemo šele

  leto 1947 za pravi začetek linearnega programiranja. Tega leta je namreč George B. Dantzig

  odkril metodo simpleksov in od takrat naprej je linearno programiranje doživelo velik vzpon

  ter se močno razširilo na najrazličnejša področja znanosti in gospodarstva [4].

  Metoda simpleksov je standardna tehnika pri reševanju linearnega programiranja, kjer

  nastopajo tri ali celo več odločitvenih spremenljivk. Da bi lahko rešili takšne probleme

  potrebujemo algebraično interpretacijo postopka iskanja optimalne rešitve. Vse v praksi

  uporabljane metode so iterativne: začnemo z neko možno bazno rešitvijo, ki jo postopoma

  izboljšujemo. Teoretično možno, a neracionalno bi bilo enostavno poiskati vse možne bazne

  rešitve ter med njimi izbrati robno vrednost, kar bi pomenilo izračun sistema m enačb z n

  neznankami. Simpleks metoda gre s sistematskimi koraki od ene do druge bazne rešitve tako,

  da je vrednost kriterijske funkcije Z v vsakem koraku bližja optimalni vrednosti. Gibanje od

  začetne do končne rešitve poteka vzdolž enega roba konveksnega poliedra množice možnih

  rešitev, v vsaki robni točki ugotavljamo, ali je to optimalna rešitev in če ni, kam moramo

  naprej. Če pridemo v robno točko, iz katere gre rob v neskončnost in če Z ni omejena, potem

  je tudi rešitev neomejena [5].

  Slika 1: Primer poteka iskanja optimalne rešitve s simpleksnim algoritmom.

 • 4 POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV

  Velja pravilo, da je robna točka optimalna, kadar nobena sosednja robna točka ne da boljše

  rešitve. Kljub temu, da je robnih točk končno mnogo, obstajajo primeri, kjer je lahko število

  robnih točk eksponentno (npr. n-dimenzionalna hiperkocka)

 • POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV 5

  2.1 Grafična (geometrijska) predstavitev

  Z grafično metodo ugotovimo lastnosti problemov linearnega programiranja, ki so osnova za

  vse analitične metode [5]:

  - množica možnih rešitev M je konveksna;

  - optimalna rešitev je v eni ali več robnih točkah množice M;

  - konveksni polieder M ima končno mnogo robnih točk;

  - imamo končno množico v kateri iščemo optimalno rešitev;

  - ni potrebno pregledati vseh robnih točk, da bi prišli do optimalne rešitve.

  Linearni program s spremenljivkama x in y je predstavljen s funkcijo Z = c1x + c2y, ki jo

  imenujemo kriterijska funkcija in mora biti optimizirana znotraj sistema podanih neenačb.

  Spremenljivki x in y se imenujeta strukturni spremenljivki, rešitev sistema neenačb pa

  množica možnih rešitev.

  Pri vsakem linearnem programu z dvema spremenljivkama, mora biti množica možnih rešitev

  konveksna množica točk (Slika 2-3), katera mora imeti naslednje lastnosti [9]:

  - mejo množice sestavlja končno število premic ali njihovih segmentov

  - za vsak par točk A in B v množici, se mora v množici v celoti nahajati tudi daljica, ki

  jih povezuje

  Slika 2: Konveksna

  množica.

  Slika 3: Konveksna

  množica.

  Slika 4: Nekonveksna

  množica.

  Slika 5:

  Nekonveksna

  množica.

  Pri reševanju linearnega programa, se iz celotnega sklopa možnih rešitev izbere tista, ki da

  optimalno rešitev (maksimum ali minimum) kriterijske funkcije. Pri programih, ki vključujejo

  le dve spremenljivki, je možna grafična predstavitev množice možnih rešitev. Običajno ta

  množica vsebuje neskončno število točk, razen v primerih, kadar so za rešitev zahtevane

  celoštevilske strukturne spremenljivke

 • 6 POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV

  Za vsako konstanto C v kriterijski funkciji Z, kjer velja Z = C, dobimo izolinijo. Izolinije so

  premice, ki sestavljajo ravnino, katero določa kriterijska funkcija Z. Vse izolinije imajo enak

  nagib. Z večanjem konstante C, dobimo smer naraščanja izolinije. Naša optimalna rešitev leži

  na zadnji največji možni izoliniji, ki še vsebuje rešitev iz množice možnih rešitev

  Slika 6: Maksimum v R,

  minimum v P.

  Slika 7: Maksimum vzdolž

  premice PR.

  Slika 8: Maksimum ne

  obstaja.

 • POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV 7

  2.2 Problem pivovarja

  Za boljšo predstavo reševanja linearnih problemov, si bomo ogledali problem pivovarja, pri

  katerem bomo uporabili grafično predstavitev simpleksne metode.

  Imamo majhno pivovarno, katera prideluje svetlo in temno pivo. Proizvodnja je omejena z

  naslednjimi surovinami: koruzo, hmeljem in ječmenovim sladom. Recept za svetlo in temno

  pivo se razlikuje v količini potrebnih surovin za pripravo. Surovine in količina, ki jih imamo

  na voljo, so podane v tabeli (Tabela 1). V tej tabeli imamo tudi podatke, koliko surovin

  potrebujemo za en sod temnega in en sod svetlega piva ter kakšen je profit od prodaje [8].

  koruza (kg) hmelj (dkg) slad (kg) profit (€)

  na razpolago 480 160 1190

  temno (1 sod) 5 4 35 13

  svetlo (1 sod) 15 4 20 23

  Tabela 1

  Izbrati želimo kombinacijo, s katero bi porabili čim več surovin in naredili čim več profita. V

  naslednji tabeli (Tabela 2) imamo nekaj veljavnih kombinacij, pri katerih ne presegamo

  razpoložljivih surovin. Kombinacije števila sodov s temnim in svetlim pivom so izbrane po

  občutku, mi pa želimo optimalno rešitev. Zanima nas, ali obstaja rešitev, pri kateri je dobiček

  večji kot pri tej, ki smo jo uganili.

  koruza (kg) hmelj (dgk) slad (kg) profit (€)

  samo temno

  (34 sodov) 179 136 1190 442

  samo svetlo

  (32 sodov) 480 128 640 736

  20 sodov temno,

  20 sodov svetlo 400 160 1100 720

  bolj profitne

  kombinacije? ? ? ? >736 ?

  Tabela 2

 • 8 POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV

  1. kombinacija: odločimo se za izdelavo samo temnega piva. Pridelamo lahko

  maksimalno 34 sodov, saj pri tem porabimo celotno razpoložljivo zalogo slada. Ostane

  nam 310 kg koruze in 24 dkg hmelja. Naredimo 442 € profita.

  2. kombinacija: odločimo se za izdelavo izključno svetlega piva. V tem primeru

  pridelamo samo 32 sodov. Ostane nam 32 dkg hmelja in 550 kg slada. Porabimo pa

  celotno zalogo koruze. Kljub manjšemu številu sodov vseeno naredimo večji dobiček,

  in sicer 736 €.

  3. kombinacija: tokrat poskusimo z izdelavo obeh vrst piva. Pridelamo 20 sodov

  obojega. Ostanek pri tem je 80 kg koruze in 90 kg sladu, hmelja ne ostane nič.

  Dobiček znaša 720 €. Torej manj kot v primeru pridelave samo svetlega piva.

  Matematična formulacija problema

  A – število sodov temnega piva

  B – število sodov svetlega piva

  temno svetlo

  maximum 13A + 23B = Z profit

  omejitev 1 5A + 15B ≤ 480 koruza

  omejitev 2 4A + 4B ≤ 160 hmelj

  omejitev 3 35A + 20B ≤ 1190 slad

  omejitev 4

  A ≥ 0

  B ≥ 0

  Tabela 2

  Število sodov ne more biti negativno, zato smo dodali še dva dodatna pogoja, ki omejita

  število sodov na pozitivna števila.

 • POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV 9

  Vse neenakosti je potrebno prikazati v koordinatnem sistemu (slika 9–12):

  Slika 9: Omejitev 1.

  Slika 10: Omejitev 2.

  Slika 11: Omejitev 3.

  Slika 12: Omejitev 4.

 • 10 POGLAVJE 2. METODA SIMPLEKSOV

  Ko združimo vse neenakosti dobimo množico možnih rešitev (slika 13):

  Slika 13: Množica možnih rešitev.

  Simpleksna metoda narekuje, da je rešitev problema vedno v eni od robnih točk. V našem

  primeru dobimo pet takšnih točk: (0,0), (34,0), (26,14), (12,28) in (0,32). Točko (0,0) lahko

  izločimo, ker je očitna rešitev 0. Točki (34,0) in (0,32) smo že izračunali (1. in 2.

  kombinacija). Ostaneta nam še dve točki:

  (26,14): 26 sodov temnega in 14 sodov svetlega piva => 660 € profita

  (12,28): 12 sodov temnega in 28 sodov svetlega piva => 800 € profita

  Kombinacija s katero naredimo največ profita je 12 sodov temnega in 28 sodov svetlega piva.

 • 11

  Poglavje 3 Metode notranjih točk

  3.1 Elipsoidna metoda

  Leta 1978 je ruski matematik L.G. Khachiyan s pomočjo elipsoidne metode dokazal, da sodi

  linearno programiranje v razred problemov s polinomsko časovno zahtevnostjo. Elipsoidno

  metodo so sicer leta 1972 iznašli Naum Z. Shor, Arkady Nemirovsky in David B. Yudin ter jo

  uporabljali za reševanje konveksnih problemov. Elipsoidna metoda je za linearno

  programiranje v teoriji zelo pomembna. Do takrat je bila to edina metoda, katera je imela

  dokazano polinomsko časovno zahtevnost. Čeprav je v teoriji hitra pa se v praksi izkaže za

  prepočasno, da bi bila uporabna.

  Delovanje algoritma [7]:

  1. Najdi elipsoid, ki sigurno vsebuje vse rešitve sistema.

  2. Če je center ellipsoida veljavna rešitev: vrni zadetek!

  3. Če je volumen elipsoida premajhen: vrni nerešljivo!

  4. Če je vrednost izven veljavnega območja, razpolovi elipsoid tako, da so vse možne

  rešitve v eni od polovic

  5. Ustvari nov elipsoid, ki pokrije polovico prejšnjega elipsoida z rešitvami in pojdi na 2.

  korak.

 • 12 POGLAVJE 3. METODE NOTRANJIH TOČK

  Na slikah 14-19 je grafično prikazan potek postopka elipsoidne metode po korakih.

  Slika 14: Prvi korak.

  Slika 15: Drugi korak.

  Slika 16: Tretji korak.

  Slika 17: Četrti korak.

  Slika 18: Peti korak.

  Slika 19: Šesti korak.

  Elipsoidna metoda sicer ne spada pod kategorijo metod notranjih točk, vendar jo je vseeno

  vredno omeniti saj je bila osnova za enega izmed prvih popularnejših algoritmov, ki je

  uporabljal metodo notranjih točk: Karmarkar-jev algoritem.

 • POGLAVJE 3. METODE NOTRANJIH TOČK 13

  3.2 Iskanje poti z metodo notranjih točk

  Metodo notranjih točk je prvič omenil Von Neumann, ko je predlagal novo metodo za

  linearno programiranje, katera je uporabljala Gordanov homogeni linearni sistem. Leta 1984

  je bila ta metoda popularizirana s Karmarkarjevim algoritmom, ki ga je razvil indijski

  matematik Narendra Karmarkar, za linearno programiranje. Z njim je uspel dokazati

  polinomsko časovno zahtevnost reševanja linearnih problemov [13, 14].

  Ta metoda ne skače po robu dopustnega območja kakor metoda simpleksov, ampak izbira

  dopustne rešitve v njegovi notranjosti. Za razliko od elipsoidne metode je Karmarkarjev

  algoritem precej uporaben tudi v praktičnih linearnih problemih. Primer uporabe je rešitev

  kompleksnega problema v mreži komunikacij, kjer so čas reševanja z nekaj tednov zmanjšali

  na nekaj dni.

  Leta 1985 v IBM-u in AT&T-ju »izumijo« afino skaliranje (A. S.), različica Karmarkar-

  jevega algoritma z intuitivnim iskanjem. V začetnih računskih testih je A.S. prekosila

  simpleksni in Karmarkarjev algoritem. Leta 1989 so ugotovili, da je A.S. algoritem že izumil

  Dikin leta 1967 [20].

  Slika 20: Prikaz iskanja rešitve z metodo notranjih točk.

 • 14 POGLAVJE 3. METODE NOTRANJIH TOČK

  3.3 Metoda rezanja ravnine

  V matematični optimizaciji pojem metode rezanja ravnin pokriva več različnih metod, ki

  delujejo po principu iterativnega določanja natančnejše množice rešitev z uporabo neenakosti

  (množice manj optimalnih rešitev reže stran). Takšne procedure se uporabljajo za iskanje

  celoštevilskih rešitev, kot tudi za rešitve mešanih števil. Metodo rezanja ravnin je v petdesetih

  letih predstavil Ralph Gomory kot metodo za reševanje mešanih in celoštevilskih

  programskih problemov. Večina strokovnjakov, vključno z Gomory-jem samim, so menili, da

  je metoda nepraktična zaradi numerične nestabilnosti ter tudi neučinkovita zaradi velikega

  števila rezov in zaokroževanj, ki so bila potrebna, da je bil narejen napredek proti rešitvi.

  Stvari so se obrnile, ko je v sredini devetdesetih let Cornuejols s sodelavci dokazal, da je

  metoda v kombinaciji z metodo »razveji in omeji« zelo učinkovita in lahko premaga

  numerično nestabilnost. Nova metoda je poimenovana »razveji in odreži«.

  Danes se v vseh komercialnih aplikacijah za reševanje problemov z mešanimi števili

  uporablja takšna ali drugačna različica Gomory-jeve metode. S pomočjo generiranja iz

  simpleksnih tabel je ta metoda zelo učinkovita [15].

  Metoda rezanja ravnine v primeru problema z mešanimi števili deluje tako, da najprej reši

  neceloštevilski linearni program. Po teoriji, ki jo narekuje linearno programiranje, predvideva

  (če so zadoščeni vsi potrebni pogoji), da lahko vedno najde optimum v robni točki. Ta

  optimum se preveri, če je celoštevilski. Če ni, potem zagotovo obstaja linearna neenakost, ki

  loči ta optimum od konveksne množice možnih rešitev. Iskanje takšne neenakosti se imenuje

  ločitveni problem, neenakost pa rez. Ta rez na določenem delu konveksne množice omeji del

  rešitve na celo število. Ta postopek se nadaljuje, dokler ni najdena optimalna celoštevilska

  rešitev.

  Primer rezanja ravnine: iskanje maksimuma s celoštevilskimi rešitvami, kot je prikazano na

  slikah 21, 22 in 23.

  Slika 21: Prvi korak.

  Slika 22: Drugi korak.

  Slika 23: Tretji korak.

 • 15

  Poglavje 4 Algoritmi

  V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali naslednje algoritme s praktičnimi računskimi

  primeri:

  simpleksni algoritem

  Gomory-jev algoritem rezanja ravnine

  Karmarkar-jev algoritem

  4.1 Simpleksni algoritem

  Simpleksna tabela

  Simpleksna metoda izvaja elementarne transformacije nad vrsticami matrike, ki jo imenujemo

  simpleksna tabela. Ta tabela je sestavljena iz kriterijske funkcije, omejitvenih enačb in

  njihovih vrednosti.

  A – matrika koeficientov podanih linearnih omejitev

  b – matrika vrednosti, ki se nahajajo na desni strani enačb linearnih omejitev

  c – matrika koeficientov kriterijske funkcije

  Z – trenutna vrednost kriterijske funkcije (maksimum ali minimum, ki ga iščemo)

  Z

  Tabela 3: Struktura simpleksne tabele.

 • 16 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  Pivotni postopek

  Za izboljšanje trenutne rešitve moramo vpeljati novo osnovno spremenljivko, imenujemo jo

  vstopajoča spremenljivka. Kar pomeni, da moramo eno od osnovnih spremenjivk odstraniti –

  odhajajoča spremenljivka. Vstopajočo in odhajajočo spremenljivko izberemo na naslednji

  način:

  1. Vstopajoča spremenljivka ustreza najmanjši (najbolj negativni) vrednosti v zadnji

  vrstici tabele.

  2. Odhajajoča spremenljivka ustreza najmanjšemu nenegativnemu razmerju bi/aij v

  stolpcu, kjer se nahaja vstopajoča spremenljivka

  3. Vrednost v tabeli, ki se nahaja v stolpcu vstopajoče in v vrstici odhajajoče

  spremenljivke, se imenuje pivot.

  Za tvorjenje izboljšane rešitve uporabimo Gauss-Jordanovo eliminacijsko metodo nad

  stolpcem, ki vsebuje pivot.

  Primer:

  Podano imamo kriterijsko funkcjo: Z = 6x + 5y + 4z

  in omejitve: 2x + y + z ≤ 180

  x + 3y + 2z ≤ 300

  2x + y + 2z ≤ 240

  x, y, z ≥ 0

  Izračunati želimo maksimum kriterijske funkcije (max Z).

  1. neenakosti pretvorimo v enakosti tako, da vpeljemo dopolnilne spremenljivke S1, S2 in S3.

  2x + y + z + S1 = 180

  x + 3y + 2z + S2 = 300

  2x + y + 2z + S3 = 240

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 17

  2. preoblikujemo kriterijsko funkcijo

  -6x - 5y -4z + Z = 0

  3. simpleksne tabele

  Koeficiente linearnih enačb in kriterijske funckcije vpišemo v simpleksno tabelo

  x y z S1 S2 S3 Z C

  2 1 1 1 0 0 0 180

  1 3 2 0 1 0 0 300

  2 1 2 0 0 1 0 240

  –6 –5 –4 0 0 0 1 0

  Določiti moramo pivot:

  pivot stolpec določa najnižja vrednost v zadnji vrstici;

  pivot vrstico določa najnižja vrednost delitelja desne strani enačbe in vrednosti v pivot

  stolpcu (180/2 = 90, 300/1 = 300, 240/2 = 120);

  pivot = 2.

  x y z S1 S2 S3 Z C

  2 1 1 1 0 0 0 180

  1 3 2 0 1 0 0 300

  2 1 2 0 0 1 0 240

  –6 –5 –4 0 0 0 1 0

  Pivot moramo spraviti na 1:

  prvo vrstico pomnožimo z 1/2, da dobimo pivot enak 1;

  ostale vrstice prepišemo.

 • 18 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  x y z S1 S2 S3 Z C

  1 1/2

  1/2

  1/2 0 0 0 90

  1 3 2 0 1 0 0 300

  2 1 2 0 0 1 0 240

  –6 –5 –4 0 0 0 1 0

  Ostale vrednosti v pivot stolpcu moramo spraviti na 0:

  prvo vrstico prepišemo;

  prvo vrstico odštejemo od druge vrstice, da dobimo prvo vrednost v drugi vrstici enako

  0;

  prvo vrstico pomnožimo z 2 in jo odštejemo od tretje vrstice;

  sedaj imamo v prvem stolpcu samo eno vrednost 1 in vse ostale 0;

  poiščemo pivot po enakem postopku kot v 1. koraku;

  pivot = 5/2.

  x y z S1 S2 S3 Z C

  1 1/2

  1/2

  1/2 0 0 0 90

  0 5/2 3/2 –

  1/2 1 0 0 210

  0 0 1 -1 0 1 0 60

  0 –2 –1 3 0 0 1 540

  Enako kot v 2. koraku moramo pivot spraviti na 1:

  drugo vrstica pomnožimo z 2/5;

  ostale vrstice prepišemo.

  x y z s1 s2 s3 Z C

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 19

  1 1/2

  1/2

  1/2 0 0 0 90

  0 1 3/5 –

  1/5

  2/5 0 0 84

  0 0 1 –1 0 1 0 60

  0 –2 –1 3 0 0 1 540

  Kakor v 3. koraku, moramo ostale vrednosti v pivot stolpcu spraviti na 0:

  drugo vrstico pomnožimo z 1/2 in jo odštejemo od prve;

  tretja vrstica že ima vrednost 0 v pivot stolpcu, zato ni potrebno narediti nič;

  zadnja vrstica ne vsebuje nobene negativne vrednosti, kar pomeni, da je postopek

  končan.

  x y z S1 S2 S3 Z C

  1 0 1/5

  3/5 –

  1/5 0 0 48

  0 1 3/5 –

  1/5

  2/5 0 0 84

  0 0 1 –1 0 1 0 60

  0 0 1/5

  13/5

  4/5 0 1 708

  MAXIMUM

 • 20 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  Rešitev

  V poštev pridejo samo stolpci, ki vsebujejo eno vrednost 1, ostale pa 0. Druge stolpce

  zanemarimo. Rešitve preberemo tako, da za vsaki spremenljivki (na vrhu tabele) v veljavnem

  stolpcu dodelimo vrednost C iz tiste vrstice, kjer je vrednost 1. Ostale spremenljivke so 0.

  Vrednosti, ki jih dobimo, so naslednje:

  x = 48, y = 84, z = 0, s1 = 0, s2 = 0, s3 = 60 in Z = 708

  Maksimum kriterijske funkcije Z = 6x + 5y + 4z je 708.

  Če poskusimo vstaviti vrednosti, da se prepričamo:

  kriterijska funkcija: 6*48 + 5*84 = 708

  1. enačba: 2*48 + 84 = 180

  2. enačba: 48 + 3*84 = 300

  3. enačba: 2*48 + 84 + 60 = 240

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 21

  4.2 Gomory-jev algoritem rezanja ravnine

  Gomory-jev algoritem rezanja ravnine se uporablja takrat, kadar želimo, da je naša rešitev

  celo število. V realnem svetu so takšne zahteve dokaj pogoste. Dostikrat je rešitev uporabna

  samo v primeru, če je celo število. Praktičen primer takšne zahteve je kadrovanje. Kadar

  razporejamo ljudi, bo vedno govora o celih številih.

  Podano imamo kriterijsko funkcjo [17]: Z = 2x + 15y +18z

  in omejitve: –x + 2y – 6z ≤ -10

  y + 2z ≤ 6

  2x + 10z ≤ 19

  –x + y ≤ –2

  x, y, z ≥ 0

  Izračunati želimo minimum kriterijske funkcije (min Z). Ta problem lahko rešimo z dualnim

  simpleksnim algoritmom. Dobimo naslednjo končno tabelo:

  x y z S1 S2 S3 S4 C

  x 1 10 0 5 0 3 0 7

  y 0 5 0 2 1 1 0 5

  z 0 –2 1 –1 0 –1/2 0

  1/2

  S4 0 11 0 5 0 3 1 5

  0 31 0 8 0 3 0 –23

  Katera ustreza rešitvam: x = 7

  y = 0 Z = 23

  z = 1/2

 • 22 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  Vendar to še ni končna rešitev, saj morajo x, y in z biti cela števila. Spremeniti moramo tretjo

  vrstico:

  –2y + z – S1 – 1/2S3 =

  1/2

  –2y + z – S1 – 1/2S3 ≤

  1/2

  –2y + z – S1 – S3 ≤ 1/2

  Če so vse spremenljivke cela števila, potem velja tudi:

  –2y + z – S1 – S3 ≤ 1/2

  –2y + z – S1 – S3 ≤ 0

  To novo neenakost lahko dodamo obstoječi tabeli v obliki:

  –2y + z – S1 – S3 – S5 = 0

  Z vnosom nove neenakosti dobimo naslednjo tabelo:

  x y z S1 S2 S3 S4 S5 C

  x 1 10 0 5 0 3 0 0 7

  y 0 5 0 2 1 1 0 0 5

  z 0 –2 1 –1 0 –1/2 0 0

  1/2

  S4 0 11 0 5 0 3 1 0 5

  S5 0 –2 1 –1 0 –1 0 1 0

  0 31 0 8 0 3 0 0 –23

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 23

  Matriko koeficientov v tabeli označujemo z AB-1

  A. Torej tisti stolpci, ki ustrezajo osnovnim

  spremenljivkam morajo dati rešitev AB-1

  AB = I. Če pogledamo označene stolpce, vidimo, da

  temu ni tako v stolpcu z. To popravimo tako, da zadnji vrstici (S5) odštejemo vrednost tretje

  vrstice:

  x y z S1 S2 S3 S4 S5 C

  x 1 10 0 5 0 3 0 0 7

  y 0 5 0 2 1 1 0 0 5

  z 0 –2 1 –1 0 –1/2 0 0

  1/2

  S4 0 11 0 5 0 3 1 0 5

  S5 0 0 0 0 0 –1/2 0 1 –

  1/2

  0 31 0 8 0 3 0 0 –23

  Izberemo pivot vrednost po simpleksnem pravilu. Ta se nahaja v stolpcu S3 in vrstici S5. Po

  pivotiranju dobimo:

  x y z S1 S2 S3 S4 S5 C

  x 1 10 0 5 0 0 0 6 4

  y 0 5 0 2 1 0 0 2 4

  z 0 –2 1 –1 0 0 0 –1 1

  S4 0 11 0 5 0 0 1 6 2

  S5 0 0 0 0 0 1 0 –2 1

  0 31 0 8 0 0 0 6 –26

  Ta rešitev da optimalno celoštevilčno rešitev: x = 4

  y = 0 Z = 26

  z = 1

 • 24 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  4.3 Karmarkar-jev algoritem

  Za razliko od simpleksne metode si zaporedja iteracij Karmarkar-jevega algoritma ni tako

  lahko vizualno predstavljati. Namesto premikanja iz ene robne točke na sosednjo, kjer se z

  vsakim premikom približamo optimalni rešitvi, nas Karmarkar vodi z zavezanimi očmi.

  Uporablja mnogo transformacij, s katerimi nam zamegli jasno predstavo o tem, kaj se dogaja

  s prvotnim problemom.

  Osnova za delovanje tega algoritma je naslednja: če izhajamo nekje iz sredine poligonske

  množice možnih rešitev, moramo iti v »smeri najstrmejšega spusta« proti meji in bomo prišli

  dokaj hitro do rešitve [18].

  Slika 24: Primer iskalne poti Karmarkar-jevega algoritma.

  Linearni problem mora biti podan v naslednji obliki [19]:

  Min Z = CTX

  kjer velja: AX = 0

  1X = 1

  X ≥ 0

  [

  ] [

  ] [ ] [

  ] n ≥ 2

  Predvidevamo tudi, da je [ ⁄

  ⁄ ] veljavna rešitev in Zmin = 0.

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 25

  Postopek izvajanja Karmarkar-jevega algoritma

  1. korak:

  Izračunamo

  √ in

  Nastavimo k = 0 in [ ⁄

  ⁄ ]

  2. korak:

  D0 = diag(X0)

  [

  ]

  Izračunamo ⌊ – – ⌋

  Če je CP = 0, smo dobili optimalno rešitev, algoritem se konča. V nasprotnem primeru pa se

  algoritem nadaljuje:

  ‖ ‖

  Dokažemo lahko, da za k = 0 velja

  torej

  Povečamo k za ena (k = k +1 ) in ponovimo 2. korak. To ponavljamo dokler vrednost

  kriterijske funkcije ni enaka 0 ali manj.

  Primer:

  Podano imamo kriterijsko funkcjo: Z = 2y – z

  in omejitve: x – 2y + z = 0

  x + y + z = 1

  x, y, z ≥ 0

  Izračunati želimo minimum kriterijske funkcije (min Z).

 • 26 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  1. iteracija (k = 0)

  [

  ⁄ ]

  [ ]

  [

  ⁄ ]

  [ ⁄

  ⁄ ]

  [ ]

  [

  ⁄ ]

  [ ⁄

  ⁄ ]

  [

  ] [

  ]

  [

  ]

  [

  ⁄ ]

  [

  ]

  [

  ⁄]

  [

  ⁄ ]

  [

  ⁄] [

  ] [

  ]

  ⌊ ⌋

  ([

  ] [

  ]) [

  ] [

  ]

  ‖ ‖ √(

  ⁄ ) ( ⁄ )

  ‖ ‖

  [

  ⁄ ]

  (

  ) [

  ] [

  ]

  [

  ]

  [ ] [

  ]

  Ker je Z > 0 nadaljujemo.

 • POGLAVJE 4. ALGORITMI 27

  2. iteracija (k = 1)

  [

  ]

  [ ] [

  ] [ ]

  [ ] [

  ] [ ]

  [

  ] [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ]

  [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ] [

  ]

  ⌊ ⌋

  ([

  ] [

  ]) [

  ] [

  ]

  ‖ ‖ √

  ‖ ‖

  [

  ⁄ ]

  (

  ) [

  ] [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ]

  [ ] [

  ]

  [

  ] [

  ]

  [ ] [

  ]

  Ker je Z > 0 nadaljujemo.

 • 28 POGLAVJE 4. ALGORITMI

  3. iteracija (k = 2)

  [

  ]

  [ ] [

  ] [ ]

  [ ] [

  ] [ ]

  [

  ] [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ]

  [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ] [

  ]

  ⌊ ⌋

  ([

  ] [

  ]) [

  ] [

  ]

  ‖ ‖ √

  ‖ ‖

  [

  ⁄ ]

  (

  ) [

  ] [

  ]

  [

  ] [

  ] [

  ]

  [ ] [

  ]

  [

  ] [

  ]

  [ ] [

  ]

  Ta postopek ponavljamo dokler ne pridemo do optimalne rešitve ali zadostnega približka.

 • 29

  Poglavje 5 Vhodni podatki

  5.1 NETLIB – A collection of mathematical software, papers and

  _____________databases

  Netlib je repozitorij, ki vsebuje prosto dostopno programsko opremo, dokumente in

  podatkovne zbirke za interese numeričnega, znanstvenega računanja, ter podobne skupnosti.

  Repozitorij vzdržuje AT&T Bell Laboratories na univerzi v Tennessee-ju in Oak Ride

  National Laboratoty, ter posamezni sodelavci širom sveta. Zbirka je replicirana na večih

  spletnih straneh po svetu in se samodejno posodablja. Tako zagotavlja učinkovito storitev

  globalni skupnosti [27].

  Zbirka testnih optimizacijskih problemov, ki izvira iz Netlib-a, je bila prenesena iz druge

  strani, kjer je podana v nekompresiranem MPS formatu [25]. Ta zbirka vsebuje probleme,

  kjer so rešitve spremenljivk realna števila.

  5.2 MIPLIB – Mixed Integer Problem Library

  MPLIB je knjižnica podaktov, ki je nastala zaradi potrebe raziskovalcev, ki so potrebovali

  testne podatke za testiranje programov, kateri rešujejo probleme z mešanimi števili in so

  najboljši možni približek problemov, ki jih srečujemo v realnem svetu [10].

  Prva različica te knjižnice je nastala leta 1992 in je bila elektronsko dostopna. Vsebovala je

  probleme s celimi in realnimi števili kot tudi takšne s samo celimi števili. Od prve različice do

  danes je bila ta knjižnica posodobljena že petkrat. Zadnja različica je bila narejena leta 2010

  in vsebuje 361 različnih problemov. Problemi so razdeljeni na tri skupine: lahki, težki in

  nerešljivi. Problem je opredeljen kot lahek, če je rešljiv v okviru ene ure. Težek, kadar je

  rešljiv, vendar ne v določenem časovnem okvirju. Z vsakim letom postane vedno več

  problemov rešljivih.

  Odkar je MIPLIB bila predstavljena, je postala standard, za performančne primerjalne teste

  med programi, ki se osredotočajo na optimizacijo takšnih problemov.

 • 30 POGLAVJE 5. VHODNI PODATKI

  5.3 Format vhodnih podatkov

  MPS (Mathematical Programming System) je format datoteke, zapisan v ASCII standardu, za

  predstavitev problemov linearnega programiranja in programiranja z mešanimi števili.

  Ta format je stolpično orientiran in vse komponente modela (spremenljivke, vrstice, itd.)

  imajo določeno svoje ime. Gre za starejši format, ki je nastavljen po sistemu luknjastih kartic:

  polja se pričnejo s stolpci 2, 5, 15, 25, 40 in 50. Odseki MPS datoteke so poimenovane s tako

  imenovanimi kazalniki (indicators), ki so zapisani v prvem stolpcu, imena komponent pa

  lahko izbiramo po lastni presoji, saj samemu programu za reševanje to ni pomembno. Iz

  zgodovine se je ohranilo, da v MPS datoteko zapisujemo z velikimi črkami, čeprav zdaj že

  veliko programov sprejema tudi male črke [11].

  Vsebuje sedem odsekov oz. kazalnikov [12]:

  NAME Poljubno ime problema, ki je zapisano v drugem imenskem polju in

  se začne v 15. stolpcu.

  ROWS Tu so definirana imena vseh omejitev (vrstic), ki jih problem

  vsebuje. Ime omejitve je zapisano v prvem imenskem polju, ki se

  začne v 5. stolpcu. Poleg imena imajo določen še tip, ki je zapisan v

  2. stolpcu. Vrednosti tipa:

  E – enakost (=),

  L – manjše kot (=),

  N – ni omejitev (privzeto je to kriterijska funkcija).

  Zaporedje v katerem so določene omejitve navedene, ni pomembno.

  COLUMNS V tem delu so podani neničelni koeficienti, vsebovani v matriki

  omejitev. V prvem imenskem polju je določen stolpec, drugo

  imensko polje pa mora ustrezati imenu vrstice. V prvem

  numeričnem polju (25. stolpec) je zapisana vrednost koeficienta, ki

  ustreza dani vrstici in stolpcu. V primeru, da je še kakšen koeficient

  v trenutnem stolpcu, se lahko zapis ponovi, tako da se poda v 40.

  stolpcu ime vrstice in v 50. stolpcu ustrezen koeficient.

  Tu se lahko nahaja še dodatna omejitev, ki označuje skupino

  spremenjivk, katerih rešitev mora biti celo število. To se uporablja

  pri problemih z mešanimi števili. Za začetek takšne skupine je v

  drugem stolpcu podano ime omejitve (npr. MARK000), nato v

 • POGLAVJE 5. VHODNI PODATKI 31

  tretjem stolpcu rezervirana beseda v narekovajih 'MARKER', ter v

  petem stolpcu 'INTORG'.

  Določiti je treba tudi konec. Ta se določi enako kot začetek, le da v

  petem stolpcu 'INTORG' zamanjamo z 'INTEND'.

  RHS Tukaj so podane vrednosti, ki jih vsebujejo omejitve na desni strani

  (RHS = right hand side oz. desna stran enačbe). V prvem imenskem

  polju je zapisan notranji identifikator, ki je največkrat kar RHS, v

  drugem imenskem polju pa je zapisano ime vrstice. V prvem

  numeričnem polju pa je zapisana vrednost desne strani omejitve v

  dani vrstici.

  RANGES Opcijski del, kjer so lahko definirane omejitve tipa L in G hkrati. V

  prvem imenskem polju je zapisan notranji identifikator, ki je

  največkrat kar RANGE, v drugem imenskem polju pa je zapisana

  omejitev, ki je že poimenovana v odseku ROWS. Prva numerična

  vrednost vsebuje vrednost razpona. Če je na primer omejitev tipa G

  podana z vrednostjo desne strani 30 in vrednostjo razpona 10, to

  pomeni, da ima omejitev razpon [30, 40].

  BOUNDS Opcijski del, kjer so podane meje posameznih spremenljivk. Meja je

  lahko tipa:

  UP – zgornja meja,

  LO – spodnja meja,

  FX – fiksne vrednosti (zgornja in spodnja meja je enaka),

  FR – proste spremenljivke (spodnja -, zgornja +),

  PL – nenegativne spremenljivke (zgornja meja +),

  MI – nepozitivne spremenljivke (spodnja meja -),

  BV – binarne spremenljivke.

  V prvem imenskem polju je podan tip meje, v drugem identifikator

  meje, v tretjem interni identifikator in vrednost v prvem

  numeričnem polju.

  ENDATA Zadnji kazalnik, ki označuje konec datoteke.

 • 32 POGLAVJE 5. VHODNI PODATKI

  5.3.1 Predloga MPS datoteke

  Polja: 1 2 3 4 5 6

  Stolpci: 2-3 5-12 15-22 25-36 40-47 50-61

  NAME problem name

  ROWS

  type name

  COLUMNS

  column row value row value

  name name name

  RHS

  rhs row value row value

  name name name

  RANGES

  range row value row value

  name name name

  BOUNDS

  type bound column value

  name name

  ENDATA

  5.3.2 Primer MPS datoteke [21]

  Kriterijska funkcija: Z = x1 + 2*x5 – x8

  Omejitve:

  2.5

 • POGLAVJE 5. VHODNI PODATKI 33

  Vsebina MPS datoteke

  NAME PRIMER1

  ROWS

  N OBJ

  G ROW01

  L ROW02

  E ROW03

  G ROW04

  L ROW05

  COLUMNS

  COL01 OBJ 1.0

  COL01 ROW01 3.0 ROW05 5.6

  COL02 ROW01 1.0 ROW02 2.0

  COL03 ROW02 1.1 ROW03 1.0

  COL04 ROW01 -2.0 ROW04 2.8

  COL05 OBJ 2.0

  COL05 ROW01 -1.0 ROW05 1.0

  COL06 ROW03 1.0

  COL07 ROW04 -1.2

  COL08 OBJ -1.0

  COL08 ROW01 -1.0 ROW05 1.9

  RHS

  RHS1 ROW01 2.5

  RHS1 ROW02 2.1

  RHS1 ROW03 4.0

  RHS1 ROW04 1.8

  RHS1 ROW05 15.0

  RANGES

  RNG1 ROW04 3.2

  RNG1 ROW05 12.0

  BOUNDS

  LO BND1 COL01 2.5

  UP BND1 COL02 4.1

  LO BND1 COL05 0.5

  UP BND1 COL05 4.0

  UP BND1 COL08 4.3

  ENDATA

 • 34 POGLAVJE 5. VHODNI PODATKI

 • 35

  Poglavje 6 Meritve

  Meritve in integracija knjižnic za optimizacijo problemov linearnega programiranja so bile

  izvedene v okolju Net in programskem jeziku C# z uporabo programskega orodja Visual

  Studio 2010. Uporabljena sta bila tudi simpleksni in Karmarkar-jev algoritmem, ki sta bila

  sprogramirana in implementirana po postopkih, ki so opisani v prejšnjih poglavij. Vendar pa

  je pri večjih testnih množicah, ki so bile uporabljene za meritve, prišlo do numerične

  nestabilnosti. Zaradi tega dobljeni rezultati niso bili uporabljeni za analizo.

  6.1 Orodja in vhodni podatki

  Za pridobitev izmerjenih rezultat so bila uporabljena tri namenska programska orodja. Eno

  odprtokodno (lp_solve) ter dve komercialni (Gurobi in CPLEX).

  6.1.1 lp_solve

  Lp_solve je zastonjska odprtokodna programska oprema za reševanje problemov linearnega

  programiranja in je na voljo pod licenco LGPL. Rešuje tudi probleme z mešanimi števili.

  Podpira branje datotek v formatu LP in MPS. Klici se lahko izvajajo iz različnih programskih

  jezikov in okolij kot so: C, VB, .NET, Delphi, Excel, Java itd. Lp_solve nima omejitve glede

  velikosti vhodnega problema [28].

  6.1.2 Gurobi optimizer

  Gurobi optimizer je komercialno programsko orodje za linearno programiranje, kvadratno

  programiranje, kvadratno programiranje z omejitvijo, linearno programiranje z mešanimi

  števili in kvadratno programiranje z omejitvijo in mešanimi števili. Gurobi je dobil ime po

  svojih ustanoviteljih: Zonghao Gu, Edward Rothberg in Robert Bixby. Bixby je bil

  ustanovitelj CPLEX-a, medtem ko sta Rothberg in Gu vodila njegovo razvojno ekipo skoraj

  desetletje.

  Nudi podporo za različne programske in modelirne jezike:

  objektni vmesnik: C++, Java, .NET in Python;

  matrični vmesnik: C, MATLAB in R;

  povezavo s standardnimi modelirnimi jeziki: AIMMS, AMPL, GAMS in MPL.

 • 36 POGLAVJE 6. MERITVE

  Zastonj je na voljo poskusna različica, ki obsega polno funkcionalnost, vendar pa ima

  omejitev pri velikosti problemov, ki jih lahko rešujemo [23, 29].

  6.1.3 IBM ILOG CPLEX optimization studio

  CPLEX je paket programov za optimizacijo. Leta 2004 si je prislužil INFORMS [31] Impact

  Prize [32]. Ime je dobil po simpleksni metodi, ki je bila implementirana v programskem

  jeziku C. Danes podpira več optimizacijskih metod in različnih vmesnikov za programske

  jezike. CPLEX je bil prvič ponujen v komercialne namene leta 1988, takrat v lasti podjetja

  CPLEX Optimization Inc. Leta 1997 ga je prevzelo podjetje ILOG, januarja 2009 pa IBM. Do

  danes se še vedno aktivno razvija pod okriljem podjetja IBM.

  Uporablja se za reševanje zelo velikih problemov linearnega programiranja. Za doseganje

  optimalnih rešitev uporablja različice primarne in dualne simpleksne metode, metodo

  notranjih točk s pregradami (ang. barrier interior point method). Rešuje tudi probleme

  konveksnega in nekonveksnega kvadratnega programiranja, kot tudi probleme konveksnega

  kvadratnega programiranja z omejitvami.

  Prav tako ponuja tudi vmesnike za različna programska okolja in jezike: C++, C#, Java,

  Python in modelirne jezike: AIMMS, AMPL, GAMS, MPL, OpenOpt, OptimJ in TOMLAB

  [33].

  Enako kot Gurobi je tudi za CPLEX zastonj dosegljiva poskusna različica, ki obsega polno

  funkcionalnost in ima velikostno omejitev problemov [22].

  6.1.4 Vhodni podatki

  ki so podani v tabeli, so ključnega pomena. Glede na te podatke bo tudi izvedena analiza

  rezultatov. Podatki v tabeli [30]:

  NAME – ime problema;

  ROWS – število vrstic oz. število podanih omejitev (neenakosti);

  COLS – število stolpcev oz. število podanih spremenljivk;

  NONZEROS – število neničelnih koeficientov;

  BYTES – velikost celotnega problema (velikost datoteke v bajtih);

  OPTIMAL VALUE – optimalna rešitev problema.

  NAME ROWS COLS NONZEROS BYTES OPTIMAL VALUE

  25FV47 822 1571 11127 70477 5.5018458883E+03

  80BAU3B 2263 9799 29063 298952 9.8723216072E+05

  ADLITTLE 57 97 465 3690 2.2549496316E+05

  AFIRO 28 32 88 794 -4.6475314286E+02

  AGG2 517 302 4515 32552 -2.0239252356E+07

  AGG3 517 302 4531 32570 1.0312115935E+07

 • POGLAVJE 6. MERITVE 37

  BANDM 306 472 2659 19460 -1.5862801845E+02

  BEACONFD 174 262 3476 17475 3.3592485807E+04

  BLEND 75 83 521 3227 -3.0812149846E+01

  BNL1 644 1175 6129 42473 1.9776292856E+03

  BNL2 2325 3489 16124 127145 1.8112365404E+03

  BOEING1 351 384 3865 25315 -3.3521356751E+02

  BOEING2 167 143 1339 8761 -3.1501872802E+02

  BORE3D 234 315 1525 13160 1.3730803942E+03

  BRANDY 221 249 2150 14028 1.5185098965E+03

  CAPRI 272 353 1786 15267 2.6900129138E+03

  CYCLE 1904 2857 21322 166648 -5.2263930249E+00

  CZPROB 930 3523 14173 92202 2.1851966989E+06

  D2Q06C 2172 5167 35674 258038 1.2278423615E+05

  D6CUBE 416 6184 43888 167633 3.1549166667E+02

  DEGEN2 445 534 4449 24657 -1.4351780000E+03

  DFL001 6072 12230 41873 353192 1.12664E+07

  E226 224 282 2767 17749 -1.8751929066E+01

  ETAMACRO 401 688 2489 21915 -7.5571521774E+02

  FFFFF800 525 854 6235 39637 5.5567961165E+05

  FINNIS 498 614 2714 23847 1.7279096547E+05

  FIT1D 25 1026 14430 51734 -9.1463780924E+03

  FIT1P 628 1677 10894 65116 9.1463780924E+03

  FIT2D 26 10500 138018 482330 -6.8464293294E+04

  FIT2P 3001 13525 60784 439794 6.8464293232E+04

  FORPLAN 162 421 4916 25100 -6.6421873953E+02

  GANGES 1310 1681 7021 60191 -1.0958636356E+05

  GFRD-PNC 617 1092 3467 24476 6.9022359995E+06

  GREENBEA 2393 5405 31499 235711 -7.2462405908E+07

  GREENBEB 2393 5405 31499 235739 -4.3021476065E+06

  GROW15 301 645 5665 35041 -1.0687094129E+08

  GROW22 441 946 8318 50789 -1.6083433648E+08

  GROW7 141 301 2633 17043 -4.7787811815E+07

  ISRAEL 175 142 2358 12109 -8.9664482186E+05

  KB2 44 41 291 2526 -1.7499001299E+03

  LOTFI 154 308 1086 6718 -2.5264706062E+01

  MAROS 847 1443 10006 65906 -5.8063743701E+04

  MAROS-R7 3137 9408 151120 4812587 1.4971851665E+06

  MODSZK1 688 1620 4158 40908 3.2061972906E+02

  NESM 663 2923 13988 117828 1.4076073035E+07

  PEROLD 626 1376 6026 47486 -9.3807580773E+03

  PILOT 1442 3652 43220 278593 -5.5740430007E+02

  PILOT.JA 941 1988 14706 97258 -6.1131344111E+03

  PILOT.WE 723 2789 9218 79972 -2.7201027439E+06

  PILOT4 411 1000 5145 40936 -2.5811392641E+03

  PILOTNOV 976 2172 13129 89779 -4.4972761882E+03

  QAP8 913 1632 8304 (see NOTES) 2.0350000000E+02

  QAP12 3193 8856 44244 (see NOTES) 5.2289435056E+02

  RECIPE 92 180 752 6210 -2.6661600000E+02

  SC105 106 103 281 3307 -5.2202061212E+01

 • 38 POGLAVJE 6. MERITVE

  SC205 206 203 552 6380 -5.2202061212E+01

  SC50A 51 48 131 1615 -6.4575077059E+01

  SC50B 51 48 119 1567 -7.0000000000E+01

  SCAGR25 472 500 2029 17406 -1.4753433061E+07

  SCAGR7 130 140 553 4953 -2.3313892548E+06

  SCFXM1 331 457 2612 19078 1.8416759028E+04

  SCFXM2 661 914 5229 37079 3.6660261565E+04

  SCFXM3 991 1371 7846 53828 5.4901254550E+04

  SCORPION 389 358 1708 12186 1.8781248227E+03

  SCRS8 491 1169 4029 36760 9.0429998619E+02

  SCSD1 78 760 3148 17852 8.6666666743E+00

  SCSD6 148 1350 5666 32161 5.0500000078E+01

  SCSD8 398 2750 11334 65888 9.0499999993E+02

  SCTAP1 301 480 2052 14970 1.4122500000E+03

  SCTAP2 1091 1880 8124 57479 1.7248071429E+03

  SCTAP3 1481 2480 10734 78688 1.4240000000E+03

  SEBA 516 1028 4874 38627 1.5711600000E+04

  SHARE1B 118 225 1182 8380 -7.6589318579E+04

  SHARE2B 97 79 730 4795 -4.1573224074E+02

  SHELL 537 1775 4900 38049 1.2088253460E+09

  SHIP04L 403 2118 8450 57203 1.7933245380E+06

  SHIP04S 403 1458 5810 41257 1.7987147004E+06

  SHIP08L 779 4283 17085 117083 1.9090552114E+06

  SHIP08S 779 2387 9501 70093 1.9200982105E+06

  SHIP12L 1152 5427 21597 146753 1.4701879193E+06

  SHIP12S 1152 2763 10941 82527 1.4892361344E+06

  SIERRA 1228 2036 9252 76627 1.5394362184E+07

  STAIR 357 467 3857 27405 -2.5126695119E+02

  STANDATA 360 1075 3038 26135 1.2576995000E+03

  STANDMPS 468 1075 3686 29839 1.4060175000E+03

  STOCFOR1 118 111 474 4247 -4.1131976219E+04

  STOCFOR2 2158 2031 9492 79845 -3.9024408538E+04

  STOCFOR3 16676 15695 74004 (see NOTES) -3.9976661576E+04

  TRUSS 1001 8806 36642 (see NOTES) 4.5881584719E+05

  TUFF 334 587 4523 29439 2.9214776509E-01

  VTP.BASE 199 203 914 8175 1.2983146246E+05

  WOOD1P 245 2594 70216 328905 1.4429024116E+00

  WOODW 1099 8405 37478 240063 1.3044763331E+00

  Tabela 4 – Seznam optimizacijskih problemov iz podatkovne zbirke Netlib.

 • POGLAVJE 6. MERITVE 39

  6.2 Rezultati meritev

  Rezultati meritev so prikazani v grafih, kjer primerjamo dve različni metodi za optimizacijo z

  uporabo orodij lp_solve, Gurobi in CPLEX. Uporabljeni sta tudi zbirki problemov Netlib in

  Miplib. Časovna enota na grafih je vedno podana v sekundah.

  Oznake na grafih:

  SPL – simpleksna metoda;

  MNT – metoda notranjih točk.

  NETLIB in LP_SOLVE

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 1

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  38

  83

  12

  06

  8

  22

  00

  3

  40

  64

  4

  54

  40

  2

  79

  05

  4

  96

  98

  9

  10

  58

  50

  13

  75

  07

  14

  57

  01

  16

  50

  84

  19

  17

  68

  20

  96

  31

  23

  13

  65

  29

  52

  47

  34

  38

  60

  39

  23

  86

  43

  42

  36

  53

  60

  42

  73

  34

  48

  11

  82

  24

  1

  14

  19

  89

  7

  22

  88

  30

  2

  50

  55

  61

  4

  SPL

  MNT

 • 40 POGLAVJE 6. MERITVE

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila vrstic.

  Graf 2

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila stolpcev.

  Graf 3

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  25

  51

  78

  11

  8

  14

  8

  17

  4

  22

  1

  27

  2

  33

  1

  36

  0

  40

  3

  44

  1

  49

  1

  51

  7

  62

  6

  66

  3

  77

  9

  93

  0

  10

  01

  11

  52

  14

  81

  22

  63

  30

  01

  16

  67

  6

  SPL

  MNT

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  32

  79

  11

  1

  18

  0

  24

  9

  30

  2

  35

  3

  45

  7

  50

  0

  64

  5

  91

  4

  10

  28

  11

  69

  13

  76

  16

  20

  17

  75

  20

  36

  24

  80

  27

  89

  35

  23

  54

  05

  84

  05

  97

  99

  15

  69

  5

  SPL

  MNT

 • POGLAVJE 6. MERITVE 41

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila neničelnih koeficientov.

  Graf 4

  Pravilen izračun problema v procentih. Problemi, ki so ostali nerešeni ali so odstopali za več

  kot 100 %, so označeni z 0.

  Primer 1: Pravilen rezultat problema je 42, dobili pa smo končen rezultat 90.

  Absolutna vrednost razlike med optimalnim in dobljenim rezultatom je 48, kar znaša

  približno 114 % optimalne vrednosti. Na grafu ima vrednost 0.

  Primer 2: Dobimo končni rezultat 16, kar je 38% od optimalne vrednosti. Na grafu

  ima vrednost 38.

  Primer 3: Rešitev je enaka optimalni vrednosti. Vrednost na grafu je 100.

  Graf 5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  458

  8

  29

  1

  55

  2

  91

  4

  15

  25

  20

  52

  26

  12

  27

  67

  34

  76

  40

  29

  45

  23

  49

  16

  56

  66

  62

  35

  83

  04

  92

  52

  10

  73

  4

  11

  33

  4

  14

  43

  0

  21

  32

  2

  31

  49

  9

  41

  87

  3

  60

  78

  4

  15

  11

  20

  SPL

  MNT

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  AFI

  RO

  SC1

  05

  SCA

  GR

  7

  LOTF

  I

  BO

  RE3

  D

  SCA

  GR

  25

  BA

  ND

  M

  FIN

  NIS

  STA

  IR

  BO

  EIN

  G1

  FOR

  PLA

  N

  SHEL

  L

  SEB

  A

  PER

  OLD

  GA

  NG

  ES

  PIL

  OT-

  WE

  SHIP

  12

  S

  SIER

  RA

  PIL

  OT-

  JA

  CYC

  LE

  80

  BA

  U3

  B

  QA

  P1

  2

  WO

  OD

  1P

  MA

  RO

  S-R

  7

  SPL

  MNT

 • 42 POGLAVJE 6. MERITVE

  NETLIB in GUROBI

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 6

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila vrstic.

  Graf 7

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  SPL

  MNT

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  SPL

  MNT

 • POGLAVJE 6. MERITVE 43

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila stolpcev.

  Graf 8

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila neničelnih koeficientov.

  Graf 9

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  SPL

  MNT

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  SPL

  MNT

 • 44 POGLAVJE 6. MERITVE

  Dosežen pravilen izračun problemov v procentih.

  Graf 10

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  AFI

  RO

  KB

  2

  STO

  CFO

  R1

  SC2

  05

  LOTF

  I

  BO

  EIN

  G2

  CA

  PR

  I

  SCTA

  P1

  BA

  ND

  M

  ETA

  MA

  CR

  O

  STA

  ND

  ATA

  STA

  ND

  MP

  S

  BO

  EIN

  G1

  DEG

  EN2

  AG

  G3

  PIL

  OT4

  SEB

  A

  BN

  L1

  SCFX

  M3

  GR

  OW

  22

  FIT1

  P

  SPL

  MNT

 • POGLAVJE 6. MERITVE 45

  NETLIB in CPLEX

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 11

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila vrstic.

  Graf 12

  0

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  SPL

  MNT

  0

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  28 51 57 92 106 118 141 167 175 206 224 272 301 331 351 389 411 445 498 517 661

  SPL

  MNT

 • 46 POGLAVJE 6. MERITVE

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila stolpcev.

  Graf 13

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od števila neničelnih koeficientov.

  Graf 14

  0

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  SPL

  MNT

  0

  0,05

  0,1

  0,15

  0,2

  0,25

  SPL

  MNT

 • POGLAVJE 6. MERITVE 47

  Dosežen pravilen izračun problemov v procentih.

  Graf 15

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  SPL

  MNT

 • 48 POGLAVJE 6. MERITVE

  MIPLIB in LP_SOLVE

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 16

  Dosežen pravilen izračun problemov v procentih.

  Graf 17

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  SPL

  MNT

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  SPL

  MNT

 • POGLAVJE 6. MERITVE 49

  MIPLIB in GUROBI

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 18

  Dosežen pravilen izračun problemov v procentih.

  Graf 19

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  SPL

  MNT

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  SPL

  MNT

 • 50 POGLAVJE 6. MERITVE

  MIPLIB in CPLEX

  Čas izvajanja algoritma v odvisnosti od velikosti problema.

  Graf 20

  Dosežen pravilen izračun problemov v procentih.

  Graf 21

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  31909 50594 53477 86579 110515 116576 172168 298771 375370 735980

  SPL

  MNT

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  SPL

  MNT

 • 51

  Poglavje 7 Zaključek

  Spoznali smo nekatere načine reševanja problemov linearnega programiranja. Kako so

  nastali, se razvijali ter prilagajali potrebam. Pogledali smo si tudi primere, kjer smo uporabili

  predstavljene algoritme za reševanje optimizacijskih problemov. Največji poudarek je bil na

  dveh metodah, ki nas najbolj zanimata in sta danes zelo pogosto v uporabi: simpleksna

  metoda in metoda notranjih točk. Predvsem nas zanima, katera je hitrejša in učinkovitejša.

  Če pogledamo rezultate meritev, opazimo, da se natančnost dobljenih rezultatov med

  zastonjskim odprtokodnim in plačljivima orodjema bistveno razlikuje. Predvsem pri zbirki

  problemov Miplib, kjer so optimizacijski problemi z mešanimi števili, ki zahtevajo, da so

  rešitve določenih spremenljivk cela števila. Problemi z mešanimi števili so težje rešljivi in

  potrebujejo implementacijo dodatnih algoritmov. Eden od takšnih algoritmov je predstavljen

  v poglavju 4: Gomory-jev algoritem rezanja ravnine. Kot je bilo omenjeno, ta algoritem

  zagotovi, da je rešitev celoštevilska. Obstajajo izboljšane različice tega algoritma, ki

  zagotovijo učinkovitost takšnih rešitev. To pa v tem primeru ni toliko pomembno, saj nas

  predvsem zanima primerjava simpleksne metode in metode notranjih točk.

  V primeru, da zanemarimo razlike med posameznimi orodji in se osredotočimo samo na

  delovanje obeh metod, opazimo, da se v okviru posameznega orodja obnašata zelo podobno.

  Težko bi določili, katera metoda se je bolje obnesla. V nekaterih primerih se je metoda

  notranjih točk izkazala za nekoliko boljšo kakor simpleksna metoda. Eden takšnih primerov je

  viden na grafu Graf 18. Vendar, če pogledamo celotne rezultate, bi težko rekli, da je suverena

  zmagovalka. Obe metodi se obnašata podobno pri vseh postavljenih pogojih: velikost

  problema, število omejitev, število spremenljivk in število neničelnih koeficientov. Vsekakor

  pa obstajajo problemi, ki so precej bolje rešljivi z eno kakor z drugo metodo, vendar je to

  odvisno od samega tipa problema in ne njegove zunanje lastnosti, kot je velikost.

  Sklepamo lahko, da je v primeru teh dveh algoritmov pomembnejša predvsem učinkovita

  implementacija posameznega algoritma, kakor pa izbira le-tega.

 • Literatura

  [1] Jereb B., Skok D., Šafran M., Škornik M., Programi za logistike, LINDO – Optimizacija

  stroškov, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1BvjmyP.

  [2] Bergant B., Kratka zgodovina linearnega programiranja, 2007. Dosegljivo:

  http://bit.ly/1rLJiz5.

  [3] Usenik J., Optimizacija logističnih procesov, študijsko gradivo. Fakulteta za logistiko,

  Celje, 2009.

  [4] Mojca Berden, Zgodovina linearnega programiranja, 2009. Dosegljivo:

  http://bit.ly/1CUWkTN.

  [5] Marijan Žura, Matematično programiranje, skripta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,

  Ljubljana, 2003. Dosegljivo: http://bit.ly/1xVM9OG.

  [6] Elipsoidna metoda. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1xMS4FH.

  [7] LPs in Polynomial Time, Intro to Combinatorial Optimizations. Brown Computer Science,

  Brown University, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/YzjDTv.

  [8] Robert Sedgewick and Kevin Wayne, Algorithms and Data Structures. Department of

  Computer Science, Princeton University, 2007. Dosegljivo: http://bit.ly/1s0OXrh.

  [9] Daniela Petkoviček, Matematičke metode u kemijskom inženjerstvu. Fakulteta za kemijsko

  inženerstvo in tehnologijo, 2007. Dosegljivo: http://bit.ly/ZhPxnz.

  [10] MIPLIB, 2014. Dosegljivo: http://miplib.zib.de.

  [11] MPS (format). Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/WMxjst.

  [12] IBM, Records in MPS format, 2014. Dosegljivo: http://ibm.co/YziYBq.

  [13] John von Neumann. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1eGaVCF.

  [14] Interior point method. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1tMx6nT.

  [15] Cutting–plane method. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/ZhJsYj.

  [16] F. D. Lewis, Cutting–plane Techniques. Department of Computer Science, University of

  Kentucky, 1999. Dosegljivo: http://bit.ly/1qGBnqq.

  [17] Daniel Guetta, Gomory's Cutting-Plane method example. Columbia Business School,

  2010. Dosegljivo: http://bit.ly/1qRR3G0.

  [18] Nicole Lemire, An introduction to Karmarkar's method. University of Windsor, 1989.

  [19] D. Nagesh Kumar, Other algorithms. Optimization methods, NPTEL, 2014. Dosegljivo:

  http://bit.ly/1usSBZq.

  http://bit.ly/1BvjmyPhttp://bit.ly/1rLJiz5http://bit.ly/1CUWkTNhttp://bit.ly/1xVM9OGhttp://bit.ly/1xMS4FHhttp://bit.ly/YzjDTvhttp://bit.ly/1s0OXrhhttp://bit.ly/ZhPxnzhttp://miplib.zib.de/http://bit.ly/WMxjsthttp://ibm.co/YziYBqhttp://bit.ly/1eGaVCFhttp://bit.ly/1tMx6nThttp://bit.ly/ZhJsYjhttp://bit.ly/1qGBnqqhttp://bit.ly/1qRR3G0http://bit.ly/1usSBZq

 • [20] D. Bertsimas, Optimization methods. MIT Sloan School of Management, 2009.

  Dosegljivo: http://bit.ly/1BupG9T

  [21] Sample MPS Input Files, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1qOcVoe.

  [22] CPLEX Optimizer, 2014. Dosegljivo: http://ibm.co/1toVJFC

  [23] Gurobi Optimizer, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1miKY6P.

  [24] Karmarkar's algorithm, 2014. Wikipedia. Dosegljivo: http://bit.ly/WQ9nVc.

  [25] Computational optimization and applications software forum, A collection od optimization

  problems, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1r2Pera.

  [26] GeoGebra, 2014. Dosegljivo: http://www.geogebra.org/cms/en/.

  [27] Netlib Repository, a collection of mathematical software, papers, and databases, 2014.

  Dosegljivo: http://www.netlib.org.

  [28] Lp_solve, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1mQOmWZ.

  [29] Gurobi. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://en.wikipedia.org/wiki/Gurobi.

  [30] Problem summary table, 2004. Dosegljivo: http://bit.ly/1mR6FeM.

  [31] INFORMS, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1pcLXkC.

  [32] Impact Prize, 2014. Dosegljivo: http://bit.ly/1spej1Z.

  [33] CPLEX. Wikipedia, 2014. Dosegljivo: http://en.wikipedia.org/wiki/CPLEX.

  http://bit.ly/1BupG9Thttp://bit.ly/1qOcVoehttp://ibm.co/1toVJFChttp://bit.ly/1miKY6Phttp://bit.ly/WQ9nVchttp://bit.ly/1r2Perahttp://www.geogebra.org/cms/en/http://www.netlib.org/http://bit.ly/1mQOmWZhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gurobihttp://bit.ly/1mR6FeMhttp://bit.ly/1pcLXkChttp://bit.ly/1spej1Zhttp://en.wikipedia.org/wiki/CPLEX

 • Slike

  Slika 2, 3 in 4, Prikaz konveksnih ne nekonveksnih množic (vir: [9]).

  Slika 5, 6, 7 in 8, Prikaz izolinij (vir: [9]).

  Slika 9, 10, 11, 12 in 13, Narejene s pomočjo programa GeoGebra (vir:[26]).

  Slika 14, 15, 16, 17, 18 in 19, Prikaz delovanja elipsoidne metode (vir: [6]).

  Slika 20, Prikaz iskanja rešitve z metodo notranjih točk (vir: [24]) .

  Slika 21, 22 in 23, Prikaz iskanja rešitve z metodo rezanja ravnine (vir: [16]).

  Slika 24, Primimer iskalne poti Karmarkarjevega algoritma (vir: Raul Rojas, Neural

  Networks, A systematic introduction, Springer-Verlag, Berlin, 1996).

 • KazaloPoglavje 1 - UvodPoglavje 2 - Metoda simpleksovPoglavje 3 - Metode notranjih točkPoglavje 4 - AlgoritmiPoglavje 5 - Vhodni podatkiPoglavje 6 - MeritvePoglavje 7 - ZaključekLiteraturaSlike