ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  PEDAGOŠKA FAKULTETA

  Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje: Likovna pedagogika

  Daniela Zupan

  ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU

  LIKOVNA UMETNOST TER UPORABA PRISTOPA »WAYS IN«

  Magistrsko delo

  Ljubljana, 2016

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  PEDAGOŠKA FAKULTETA

  Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje: Likovna pedagogika

  Daniela Zupan

  ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL PRI PREDMETU

  LIKOVNA UMETNOST TER UPORABA PRISTOPA »WAYS IN«

  Magistrsko delo

  Mentorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl

  Somentorica: viš. pred. dr. Uršula Podobnik

  Ljubljana, 2016

 • Zahvala

  Zahvaljujem se mentoricama dr. Metodi Kemperl in dr. Uršuli Podobnik za

  vodstvo, pomoč in strokovne nasvete pri izdelavi magistrske naloge.

  Prav tako se zahvaljujem učitelju likovne umetnosti Branku Šustru za pomoč in

  možnost izvedbe praktičnega dela magistrske naloge.

  Iskrena hvala družini in Marku za podporo, izjemno potrpežljivost in zaupanje

  pri predolgo trajajočem projektu.

  Zahvaljujem pa se tudi Anji, Vesni in Tjaši za prijateljstvo in smeh skozi vsa

  leta študija.

  Vse mine! Pet študentskih let

  preživel sem v tej luknji zaprašeni,

  in zdaj mi je, ko da se nekaj trga v meni,

  in skoraj, skoraj ne bi hotel v svet.

  (Ciril Zlobec – Študentovsko slovo od podstrešja)

 • POVZETEK

  V magistrskem delu obravnavamo analizo in vrednotenjem likovnih del pri premetu likovna

  umetnost v osnovni šoli. V teoretičnem delu smo zato najprej raziskali, zakaj naj bi učenci v

  osnovni šoli razvijali sposobnosti analize in vrednotenja likovnih del. Nato smo pregledali

  nekatere raziskave področja vrednotenja likovnih del v osnovni šoli in ugotovili, da bi bile

  potrebne izboljšave ter da učitelji potrebujejo predvsem znanje o različnih načinih, kako z

  učenci analizirati in vrednotiti likovna dela. V nadaljevanju smo zato predstavili primere

  dobrih praks, ki so se razvile tako v osnovnih šolah, kot tudi v okviru različnih projektov ter v

  umetniških galerijah in muzejih. Podrobneje smo raziskali in predstavili pristop Ways in, ki se

  je razvil in se uporablja v pedagoških programih galerije Tate v Veliki Britaniji. Pristop smo

  opisali in razložili njegovo uporabo, nato pa smo predstavili tudi, kaj o njegovi uporabi

  menijo muzejski pedagogi v galeriji Tate in učitelji, ki so pristop spoznali. Ugotovili smo tudi,

  da mora učitelj likovno delo, ki ga želi interpretirati s pomočjo pristopa Ways in, dobro

  poznati. Najbolje je, če sam opravi predhodno analizo umetnine in šele nato oblikuje

  vprašanja, s katerimi se bo lotil analize in vrednotenja z učenci. V ta namen smo predstavili

  tudi nekaj metod in pristopov, s katerimi lahko učitelj analizira umetnino tako z oblikovne kot

  vsebinske plati. Kot primer pa smo naredili in predstavili analizo slike Paula Kleeja Pred

  snegom, ki nam je služila kot izhodišče v pedagoškem delu. V pedagoško raziskovalnem delu

  smo na podlagi ugotovitev iz teoretičnega dela osnovali in izvedli učno enoto v obsegu treh

  šolskih ur. V sedmem razredu smo pri pouku likovne umetnosti na področju slikanja uporabili

  specifični didaktični pristop Ways in za predstavitev likovnega dela Paula Kleeja. V učni enoti

  smo ugotavljali učinke uporabe specifičnega didaktičnega pristopa Ways in na odzivnost in

  motiviranost učencev pri vrednotenju likovnih del ter na aplikacijo pridobljenega znanja v

  lastno likovno izražanje. V raziskavi smo želeli prikazati uporabo pristopa Ways in ter

  preizkusiti njegove izvedbene možnosti v okviru običajnega pouka likovne umetnosti v

  osnovni šoli.

  Ključne besede: Ways in, analiza, vrednotenje, likovna umetnost, Paul Klee

 • ABSTRACT

  In the master thesis we discuss the analysis and evaluation of artworks in elementary school

  art class. In the theoretical part we first explored why pupils in elementary school should

  develop competences of analysis and evaluation of artworks. We then examined some

  researches that have been done in the field of evaluation of artworks in elementary school and

  found out that improvements are needed and that teachers mainly need the knowledge of

  different approaches for analysis and evaluation of artworks with pupils. Next we presented

  some good examples of practices that were developed in schools, on different projects and

  also in art galleries and museums. We explored in detail and presented the Ways in approach,

  which was developed and is used in educational programmes in Tate gallery in Great Britain.

  We described the approach and explained it`s use. We also described what museum educators

  in Tate gallery and teachers, who had gotten familiar with the approach, think about it. We

  found out that a teacher must know an artwork well, if he wishes to interpret it with the help

  of the Ways in approach. It is preferable if he analyses the artwork first and after that forms

  questions for an analysis and evaluation with the pupils. Therefore we also presented some

  methods and approaches for teaches to use for a formal and contextual analysis of artworks.

  As an example we analysed Paul Klee`s painting Before the snow, which we later also used in

  the pedagogical part of the thesis. On the basis of our theoretical findings we formed and

  carried out an educational unit in the duration of three school hours in the pedagogical

  research part of the thesis. In seventh grade art class we used the Ways in specific didactic

  approach in the field of painting for the presentation of Paul Klee`s artwork. In the

  educational unit we were establishing the effects of the use of the Ways in specific didactic

  approach on the responsiveness and motivation of pupils at evaluation of artworks and on the

  application of the attained knowledge in their own art making. In the research we wished to

  show the use of the Ways in approach and to test it`s performance possibilities in regular art

  class in elementary school.

  Keywords: Ways in, analysis, evaluation, art, Paul Klee

 • KAZALO 1 UVOD .................................................................................................................................................................. 1

  2 ANALIZA IN VREDNOTENJE PRI LIKOVNI UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI ........................................ 2

  3 STANJE V ŠOLAH IN PROBLEMI UČITELJEV ............................................................................................. 8

  4 ISKANJE REŠITEV IN DOBRIH PRAKS ....................................................................................................... 16

  4.1 ISKANJE REŠITEV V ŠOLI ..................................................................................................................... 21

  4.2 ISKANJE REŠITEV V GALERIJAH IN MUZEJIH ................................................................................. 31

  5 »WAYS IN« ......................................................................................................................................................... 37

  5.1 OPIS POSTOPKA ...................................................................................................................................... 38

  5.1.1 OSEBNI PRISTOP .............................................................................................................................. 39

  5.1.2 SPOZNAVANJE PREDMETA .......................................................................................................... 41

  5.1.3 SPOZNAVANJE TEME ..................................................................................................................... 42

  5.1.4 SPOZNAVANJE KONTEKSTA ........................................................................................................ 43

  5.2 MNENJE MUZEJSKIH PEDAGOGOGV IN UČITELJEV ...................................................................... 44

  6 PRIPRAVA UČITELJA .................................................................................................................................... 52

  6.1 FORMALNA ANALIZA ........................................................................................................................... 52

  6.2 KONTEKSTUALNA ANALIZA ............................................................................................................... 53

  6.2.1 IKONOGRAFSKO – IKONOLOŠKA METODA.............................................................................. 54

  6.2.2 SEMIOTIČNO – SIGMATIČNA METODA ..................................................................................... 55

  6.2.3 UMETNOSTNO PSIHOLOŠKI PRISTOP ........................................................................................ 56

  6.2.4 SOCIALNOZGODOVINSKI PRISTOP............................................................................................. 58

  7 PRIMER ANALIZE IN VREDNOTENJA UMETNINE ......................................