PDS za vrednotenje tal.BorutVrscaj PDS

 • View
  246

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of PDS za vrednotenje tal.BorutVrscaj PDS

 • Metoda za vrednotenje tal za potrebe urbanistinega nartovanja in vzdrevanja kakovosti tal v

  urbanih obmojih

  Predavanja PDS, 12. marec 2009

  University of Turin, Faculty of AgricultureDepartment of Exploitation and Protection of the Agricultural and

  Forestry Resources

  Kmetijski Intitut Slovenije

  Borut VRAJ

 • Ocenjevanje kakovosti tal

  Ozadje

  Tla so kompleksen medij, kakovost teko oceniti.

  Bistvena vpraanja pri ocenjevanju tal :1. Katere funkcije tla opravljajo? 2. Katere funkcije lahko opravljajo?3. So to funkcije, katere elimo, da jih opravljajo? 4. Je to najprimerneja raba tal? (National Soil Resources Institute, 2001)

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  4. Je to najprimerneja raba tal? (National Soil Resources Institute, 2001)

  Ocenjevanje KT: predvsem v kmetijske nameneFAO Land Capability, USDA Land Capability Classification, Soil Potential Ratings, National assessments

  Ocenjevanje kakovosti tal v funkciji pridelave hraneprej kot ocenjevanje irokega spektra funkcij, ki jih tla opravljajo

  Teave pri ocenjevanju kakovosti tal za nekmetijske rabe tal

 • Kazalci kakovosti tal

  Kakovost tal ni mono meriti direktno, lahko jo ocenimo s pomojo kazalcev kakovosti tal (KKT).

  KKT: fizikalni, kemijski, bioloki, and funkcionalnimerjeni ali ocenjeni (PTF)

  Ozadje

  Pogosto

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Pogosto uporabljeni:

 • Urbano okolje

  Ozadje

  (1800 3%, 2007 50%, 2030 61% )(OZN, 2004)

  Dele pozidanih povrin v EU med 0.3% in10%, se poveuje(EK, 2006b)

  Mesta postajajo glavni habitat loveka.

  Med glavnimi gronjami tal v EU: POZIDAVA najbolj uniujoa! je nepovratna praktino vse okoljske funkcije tal so izgubljene!

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  praktino vse okoljske funkcije tal so izgubljene!

  Med cilji Tematske strategije o urbanem okolju (EK, 2005) je prispevati k:viji kakovosti ivljenja v mestihokolje, kjer stopnja onesnaenosti ne poveuje kodljivih vplivov na lovekovo zdravjespodbuja vzdren razvoj urbanega okolja

 • Urbana tla

  Tla pomemben del urbanega ekosistema Delujejo kot ponor in vir onesnaenja

  Prispevajo k primernosti ivljenjskih pogojev v mestih Vplivajo:

  Na okoljsko kakovost urbanega in irih ekosistemov

  Ozadje

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Na zdravje prebivalcev

  posledino, okoljska in bivalna kakovost naselij, parkov, otrokih igri, vrtikov, okrasnih vrtov

  in parkov, cestnih brein, itd., je v mnogoem odvisna od kakovosti tal.

  Kakovost urbanih tal je potrebno ocenjevati glede na rabo tal.

 • Vrednotenje tal za potrebe nartovanja

  DOBRINEin

  USLUGE

  ZAITA OKOLJA

  / NARAVNIH VIROV

  ? konflikt !

  Tla potrebujemo, da proizvajajo dobrine in izvajajo usluge

  elimo, da tla izvajajo okoljske funkcije v istem ali podobnem

  Ozadje

  dva pristopa

  (National Soil Resources Institute, 2001)

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  vpraanja:PAli so tla primerna za trenutno/nartovano

  rabo LU?P Kako primerna?N Je kakovost ustrezna?N Kateri KKT so neustrezni?N So tla predobra za doloeno rabo?

  N zapravljamo naravni vir?

  N Kako sprememba rabe vpliva na tla?N Se bo sposobnost tal izvajanja

  okoljskih funkcij zmanjala?DA? Za koliko?

  N Katera raba tal bi imela manji / veji negativni vpliv?

  dobrine in izvajajo uslugefunkcije v istem ali podobnem obsegu tudi v bodonosti

  Odloitve v smeri trajnostnega razvoja

 • Vrednotenje tal za potrebe planiranja in upravljanja

  Prioritete pri vzdrevanje mestnega ekosistema in pri prostorskem nartovanju:

  1. Izboljati okoljsko kakovost v mestih Zdravo in prijetno okolje za loveka Prizadevanje za zmanjanje kodljivih vplivov lovekovih aktivnosti na

  podzemne vode in sosednje ekosisteme

  Ozadje

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  2. Zmanjati in usmerjati pozidavo Planning in a way that causes as little damage as possible to adjoining

  areas (Doran and Parkin, 1994) Sustainable urban design (EC, 2002)

  Soil should be used in a sustainable manner which preserves its capacity to deliver ecological, economic and social services (EC, 2006a)

 • Potrebne so ustrezneje metode vrednotenja tal.

  Metode: Razumljivi in za implementacijo lahki postopki (ne-ekspertni) prilagodljive (zakonodaja, analitika) Ekspertno znanje potrebno v zaetnih fazah (zasnove, zaetne

  prilagoditve in interpretacije)

  Vrednotenje tal za potrebe planiranja in upravljanja

  Ozadje

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  prilagoditve in interpretacije)

  Orodja, navodila, dobri primeri Prostorske (GIS)

 • Nekateri Cilji projekta

  UNITO namen razviti: Metodo za vrednotenje tal v urbanem okolju

  princip dobrine in usluge in varovane okolja / naravnih virov Razlinost rabe tal; omogoi naj vrednotenje za razline vrste

  urbane rabe tal Uvesti nove merila kakovosti urbanih tal (indeksi kakovosti

  indexing)

  Ozadje

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  indexing) Dovolj uporabna in prilagodljiva v okviru razlinih obstojeih

  nacionalnih in prihajajoih EU zakonodaj

  Operativni postopek za vrednotenje tal, ki prilagojen za ne-pedologe / ne-strokovnjake (nartovalci?)

  Raunalnika orodja in GIS

 • Metoda za vrednotenje kakovosti urbanih tal

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

 • Metoda za vrednotenje kakovosti tal

  Metoda vrednotenja tal

  *Korak 0: Doloitev osnovnih informacij:

  Izbira primarnih/pomembnih funkcij tal Zdruevanje vrst rabe tal v razrede glede na podobnost funkcij tal

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Zdruevanje vrst rabe tal v razrede glede na podobnost funkcij tal Izbira primernih KKV Doloitev potrebne kakovosti za vsako skupino/vrsto rab tal

  *enkrat v procesu nastavitev & prilagoditev sistema

 • Skupine rab tal

  Kriterij: Podobnost funkcij, ki jih tla izvajajo v okviru posamezne rabe Moni vplivi talna lovekovo zdravje Interakcija z drugimi deli ekosistema

  Premer z testnega

  Pred-pripravljena informacija

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  z testnega obmoja:

  8 glavnih, 15 funkcionalnihskupin rab tal

 • Izbira pomembnih funkcij tal

  Doloitev najpomembnejih / primarnih funkcij tal glede na: lovekovo zdravje Kakovost okolja Proizvodnost

  npr.:

  Pred-pripravljena informacija

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  npr.:

 • Skupine / nabori KKV: Osnovni / okoljski Razirjeni

  Kazalci kakovosti tal (KKV)

  Pred-pripravljena informacija

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Posebni / specifini

 • Doloitev: zahtevana kakovost tal za posamezne vrste rabe

  Kakovost:

  Kazalci:

  Zahtevnost:5 najveja 4321 najmanja

  Pred-pripravljena informacija

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  1 najmanja

  Utei:3 mona2 nevtralna1 slaba

  (Kraz) Kakovost v (Kraz) Kakovost v relativni lestvici:relativni lestvici:Prilagodljivost!Prilagodljivost!

  Ute (Ku)Ute (Ku)

 • Metoda vrednotenja tal

  Korak 1: Vrednotenje kakovosti tal

  1. Del: Vrednotenje posameznih KKV (- raba) 2. Del: Izraun indeksa kakovosti tal

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  PTFIndex of

  soil quality

 • Integracija metode v dveh postopkih

  Kontrola / upravljanje s kakovostjo tal

  Metoda vrednotenja tal

  Ocena primernosti tal za izbrane vrsto rabe tal

  Upravljanje s kakovostjo tal v mestih Nartovanje rabe zemlji glede na

  kakovost tal

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Urbano planiranje

  kakovost tal

  Vrednotenje okoljske kakovosti in vednosti tal

  Ocena zmanjevanja/ poveevanja sposobnosti tal izvajanja funkcij

  Vrenotenje /ocena vplivov spremembe rabe na tla (kot naravni vir)

 • Vrednotenje tal v dveh postopkih

  Metoda vrednotenja tal

  DOBRINEIn

  USLUGE

  Nabor KKV za izbrane rabe zemlji Okoljski nabor

  KKV

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Metoda vrednotenja tal je osrednji del obeh postopkov.

  OKOLJE// ZAITA

  VIROV

 • Prironik za vrednotenje tal:

  Prilagojen nartovalcem Zahteva minimalno znanje o tleh / pedologiji Znanje strokovnjakov potrebno v zaetni /

  pripravljalni fazi

  Orodja in prironiki

  Navodila

  Opisi po korakih Priloeni potrebni obrazci Interpretacija navodil in

  izraunanih vrednoti

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

 • Application of the Method in the Test Area

  Example:

  Municipality of Grugliasco (TO)

  Site 29

  Testing

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

 • Raunalniko orodje za vrednotenje tal

  Orodja in prironiki

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

 • USQE tool, page 3: Impact of the land use change

  Raunalniko orodje za vrednotenje tal - planiranje

  Orodja in prironiki

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  Performance of environmental soil functions witin the planning area- an estimation

  Good agricultural area; 60

  Parks; 66

  Family house areas; 39

  Shopping centres 6

  Low emission industry; 16

  0 10 20 30 40 50 60 70

  API (%) Low emission industry

  Shopping centres

  Family house areas

  Parks

  Good agricultural area

 • GIS implementacija metode

  Analitski podatki talPedoloka kartaOnesnaenje (geostatistika)

  KKT

  GIS

  Predavanja PDS, 12. marec 2009Vraj

  KKT

  Index kakovosti tal- Kmetijska rabaGrid 25m

  Planiranje

 • Povzetek

  M