Razvijanje in vrednotenje znanja in vrednotenje znanja in vrednotenje znanja Urednici: doc. dr. Amalija Žakelj, mag. Marjeta Borstner Strokovni recenzentki: red. prof. dr. Milena

 • View
  244

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Razvijanje in vrednotenje znanja in vrednotenje znanja in vrednotenje znanja Urednici: doc. dr....

 • Razvijanje in vrednotenje znanja Razvijanje in vrednotenje znanja

  Urednici: Amalija akelj in Marjeta Borstner

  Raz

  vija

  nje

  in v

  red

  note

  nje

  znan

  ja

 • Razvijanje in vrednotenje znanja

  Urednici: Amalija akelj in Marjeta Borstner

  Ljubljana, 2012

 • Razvijanje in vrednotenje znanja

  Urednici: doc. dr. Amalija akelj, mag. Marjeta Borstner

  Strokovni recenzentki: red. prof. dr. Milena Ivanu Grmek, doc. dr. Marija Javornik Krei

  Tehnini urednici: Lea Lehner, Saa Premk

  Lektura: Mira Turk kraba

  Izdal in zaloil: Zavod Republike Slovenije za olstvo

  Predstavnik: mag. Gregor Mohori

  Objava na spletnem naslovu:

  http://www.zrss.si/pdf/razvijanje-vrednotenje-znanja-2012.pdf

  Druga izdaja

  Ljubljana, 2012

  Publikacija je brezplana.

  Monografija Razvijanje in vrednotenje znanja je nastala v okviru sklopa Posodobitev pouka na O in gimnazijah, projekta Posodobitev kurikularnega procesa v osnovnih olah in gimnazijah.

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobrae-vanje, znanost, kulturo in port.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  37.091.26(082)(0.034.2)

  RAZVIJANJE in vrednotenje znanja [Elektronski vir] / urednici Amalija akelj, Marjeta Borstner. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za olstvo, 2012

  Nain dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/razvijanje-vrednotenje-znanja-2012.pdf

  ISBN 978-961-03-0070-0 (pdf) 1. akelj, Amalija265059328

  Zavod Republike Slovenije za olstvo, 2012

  Vse pravice pridrane. Brez zalonikovega pisnega dovoljenja gradiva ni dovoljeno reproducirati, kopirati ali kako drugae razirjati. Ta prepoved se nanaa na mehanske (fotokopiranje) kot tudi elektronske (snemanje ali prepisovanje na kakren koli pomnilniki medij) oblike reprodukcije.

  Objava na spletnem naslovu:http://www.zrss.si/pdf/razvijanje-vrednotenje-znanja-2012.pdf

 • 3

  KAZALO VSEBINE

  Recenzija monografije Razvijanje in vrednotenje znanja MilenaIvanuGrmekinMarijaJavornikKrei............................................... 9

  Razvijanje in vrednotenje znanja poslanstvo ole Amalijaakelj.............................................................................................. 11

  1 RAZVIJANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA POSLANSTVO OLE ........................................................................ 15 Utopije ali nazaj v prihodnost (ustvarjanje prihodnosti z dediino preteklosti)

  AndrejaBarleLakota..................................................................................... 16

  Razvijanje in vrednotenje tujejezikovne sporazumevalne zmonosti JanezSkela.................................................................................................. 21

  Od preverjanja do ocenjevanja znanja Amalijaakelj.............................................................................................. 31

  Posodobljeni uni narti za gimnazijo ter procesi preverjanja in ocenjevanja znanja

  MarjetaBorstner........................................................................................... 41

  Ocenjevanje in uenje: sploni trendi VinetaEren................................................................................................. 49

  Pouk, ki zagotavlja optimalen razvoj uenja NatalijaKomljanc......................................................................................... 55

  Nartovanje pouevanja ter spremljanje in vrednotenje sposobnosti kritinega miljenja uenk in uencev

  TanjaRupnikVec.......................................................................................... 60

  Prepoznavanje znanja v mednarodnih primerjalnih raziskavah BarbaraJapeljPavei.................................................................................... 72

  2 PRISTOPI K PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA V PROGRAMU MEDNARODNE OLE TER V PROGRAMU MEDNARODNE MATURE ................................................................ 83 Uenje in pouevanje za razvijanje in spremljanje kemijskega znanja in vein kot sestavina procesno-kompetennega pristopa v programu mednarodne mature

  TonkaPoek-Novak...................................................................................... 84

  Glasba na mednarodni maturi (International baccalaureate organization) ViljemBabi................................................................................................. 91

 • 4

  Pouevanje in vrednotenje znanja zgodovine v mednarodni oli za tujce v teoriji in praksi (Middle years programme)

  pelaFrantar............................................................................................... 97

  Model preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku matematike v programu mednarodne ole (Middle years programme)

  BojanaDvorak............................................................................................ 102

  3 PRISTOPI K PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA S PERSPEKTIVE PREDMETNIH PODROIJ ..................................... 105 Tujezikovni standardi prijatelji ali sovraniki?

  KarmenPiorn............................................................................................. 106

  Od nove kulture pouevanja in uenja k novi kulturi ocenjevanja pri tujem jeziku nemini

  NadaHolc.................................................................................................... 116

  Pomen procesa uenja in pouevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja BeatrizTomierkez.................................................................................... 125

  Celostne metode preverjanja in ocenjevanja glasbene vzgoje ter glasbe ManicaHabjaniGaberek,AdaHolcarBrunauer.......................................... 134

  Procesi uenja in pouevanja drugega tujega jezika za razvijanje in spremljanje ter vrednotenje znanja

  MartinaTomi............................................................................................ 142

  Aktivni pouk fizike primeri in pogledi GorazdPlanini.......................................................................................... 149

  Dvotirni diagnostini test kot orodje za preverjanje predstav uencev IztokTomai,TatjanaVidic.......................................................................... 155

  Razumevanje pri pouevanju in uenju matematinih vsebin MojcaSubanAmbro.................................................................................... 162

  Razvoj in vrednotenje kompleksnih znanj pri matematiki SilvaKmeti................................................................................................. 169

  Poskus preverjanja in ocenjevanja kompleksnih znanj iz matematike AlojzGrahor................................................................................................. 177

  Preverjanje in ocenjevanje znanja po posodobljenem unem nartu za predmet zgodovina v osnovni oli

  VilmaBrodnik.............................................................................................. 181

  Ocenjevanje znanja v sodobnih geografskih konceptih posodobitev ali ? AntonPolak............................................................................................... 194

  Esej pri sociologiji JoicaVirkRode........................................................................................... 206

 • 5

  Procesi uenja in pouevanja za razvijanje in spremljanje ter vrednotenje znanja

  JasnaVuradinPopovi,InesCelin.................................................................. 210

  Spremljanje in ocenjevanje spoznavnih postopkov SandraMrnik,LeonidaNovak,PolonaLegvart............................................... 218

  Ocenjevanje pri portni vzgoji pelaBergo................................................................................................. 224

  Razvijanje naravoslovno-tehnolokih kompetenc z razlinimi strategijami vzgojno-izobraevalnega dela

  DragicaPeakovi......................................................................................... 232

  Iskanje zaposlitve curriculum vitae in Europass (delo z avtentinimi gradivi) KlaraAntoni................................................................................................ 239

  Navajanje avtorstva: kako preverjati RomanaFekonja........................................................................................... 242

  Vloga vrtca in ole pri krepitvi ter varovanju zdravja otrok Fanieh...................................................................................................... 247

  Stvarno kazalo Seznam pojmov .......................................................... 253

  Kazalo avtorjev ......................................................................................... 258

  5

 • 6

  KAZALO PREGLEDNIC

  Amalija akelj: Od preverjanja do ocenjevanja znanja ................................................ 31Preglednica 1: Podroja spremljanja in elementi spremljanja ................................................. 34

  Preglednica 2: Problemsko znanje, element spremljanja, kriteriji in opisi kriterijev/opisniki .. 35

  Preglednica 3: Mreni diagram .............................................................................................. 37

  Tanja Rupnik Vec: Nartovanje pouevanja ter spremljanje in vrednotenje sposobnosti kritinega miljenja uenk in uencev ....................... 60Preglednica 1: Lestvica prilonosti uenca za razvoj kritinega miljenja (primer) ................. 64