of 14 /14
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Dokumen Penjajaran Kurikulum BAHASA KADAZANDUSUN EDISI 2 TAHUN 5

BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR...

Page 1: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

BAHASA KADAZANDUSUN

EDISI 2

TAHUN 5

Page 2: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou
Page 3: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

dengan pengumuman pembukaan semula

sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 4: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou
Page 5: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

1

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

1.1 Mongintutun tuni boros mantad teks di norongou.

1.1.4

Kaanu o tangaanak: Mokinongou om papatayad boros ponontudukan ralan.

1.1.3

Mokinongou om mongintutun boros ponuhuan.

1.1.1 1.1.2

Mokinongou om mongintutun boros kituni /b/. Mokinongou om mongintutun boros kituni /d/.

1.2 Mamarait boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud.

1.2.4 Popolombus boros ponontudukan ralan id ayat.

1.2.3 Popolombus boros ponuhuan id ayat.

1.2.1 1.2.2

Mamarait boros kikonsonan /b/. Mamarait boros kikonsonan /d/.

1.3 Mokinongou montok manahang om manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou mantad mogikaakawo teks.

1.3.4 1.3.5

Mokinongou montok manahak pogowian. Mokinongou montok mongintutun kobolingkaangan.

1.3.2 1.3.3

Mokinongou om monimung idea toponsol di norongou mantad mogisuai-suai teks audio. Mokinongou montok popoindalan do ponuhuan toi ko' ponontudukan.

1.3.1 1.3.6

Mokinongou montok monginomot koilaan di kotunud om au' kotunud. Mokinongou montok mongintutun woyo' toluud id teks.

Page 6: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

2

1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou toi ko' nokito.

1.4.4 1.4.5

Kaanu o tangaanak: Minsingkono' montok popolombus pogowian do isoiso' teks di norongou. Poposogu' ponolibamban do kobolingkangan.

1.4.1 1.4.2 1.4.3

Popoboros koilaan di kotunud om au' kotunud id teks toi ko' id bahan pongunsub. Poposunud idea toponsol di notimung. Popoilo ponuhuan toi ko' ponontudukan di norongou.

1.4.6

Poposunud woyo' toluud id teks di norongou.

1.5 Mikomunikasi momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

1.5.1 1.5.4

Umampayat id pibarasan montok tuduan manahak sogu'. Mongusui watak montok popolombus pomusarahan.

1.5.2 Manahak tisuli' kokomoi bahan pongunsub.

1.5.3 Popolombus mogikaakawo ayat miampai momoguno otus om loyuk di kotunud.

Page 7: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

3

2.0 KABAALAN MAMBASA'

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

2.1 Monoinu' tuni pamansayan boros.

2.1.2

Kaanu o tangaanak: Monginomot pamansayan montok mogikaakawo boros.

2.1.1

Monoinu' ija'an om kopolombusan do boros.

2.2 Popolombus boros momoguno pomoroitan di kotunud.

2.2.2 Mambasa' montok maganu koilaan mantad teks linear om okon linear.

2.2.1 Mambasa' montok maganu koilaan id teks fiksyen om okon fiksyen.

2.3 Manganu om monguama' koilaan di nabasa'.

2.3.1 2.3.2

Mangarati' om monompipi' koilaan di nabasa'. Mongompuri koilaan di nabasa'.

2.3.3 Mongulud koilaan tumanud nuludan sorita' id teks.

2.3.4 Momiadang kowoowoyoo watak id susuyan.

2.4 Poposunud kawagu koilaan di nabasa'.

2.4.3 Popointalang koilaan di nabasa' mantad mogisuai-suai tadon.

2.4.1 Monindu' komoyon boros tumanud bahan pogunsub.

2.4.2 Poposunud woyo' toluud mantad teks toi ko' bahan pongunsub.

Page 8: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

4

3.0 KABAALAN MONUAT

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

3.1 Momonsoi boros. 3.1.2 3.1.3

Kaanu o tangaanak: Monuat boros ponontuduk ralan. Monuat boros poposogu' pomusarahan.

3.1.1

Monuat boros ponuhuan.

3.1.4

Monuat boros di kipimato: i) /b/ ii) /d/

3.2 Momonsoi ayat di kotunud om olinuud id ponuatan.

3.2.2 3.2.4

Monuat mogikaakawo ayat montok ponontudukan ralan. Monuat mogikaakawo ayat montok manahak sogu'.

3.2.3 Monuat mogikaakawo ayat montok manahak ponuhuan.

3.2.1 Monuat mogikaakawo ayat kinuludan MSO.

3.3 Momonsoi mogikaakawo genre ponuatan miampai momoguno boros om Puralan Boros di kotunud om olinuud.

3.3.2 3.3.4

Monuat susuyan. Monuat pibarasan montok manahak sogu'.

3.3.1

Momonsoi pangaan montok mogikaakawo ponuatan teks linear om teks okon linear.

3.3.3 Monuat surat au’ formal.

Page 9: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

5

4.0 ASPEK KOLUMISON BOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

4.1 Monginonong om momogompi Kointutunan tinaru Kadazan om Dusun.

4.1.2

Kaanu o tangaanak: Popokito koilaan kokomoi tinunturu' sandad.

4.1.1

Monoriuk koilaan kokomoi tinunturu' sandad.

4.2 Popolombus do boros tinungkusan tinaru.

4.2.1 Mokinongou om popolombus mogikaakawo hiis.

4.2.3 Mogibooboros montok monginonog mogikaakawo hiis.

4.2.2 Popolombus hiis miampai ohou, loyuk, pomoroitan om otus di kotunud.

4.3 Popotilombus do toilaan sandad tinaru Kadazan om Dusun.

4.3.2 Mogibooboros montok popionit koilaan di notimung mantad ponurubungan.

4.3.1

Monoriuk koilaan kokomoi bakaang dompuran sandad.

4.4 Manahang om momorun tungkus koinusan tinaru Kadazan om Dusun.

4.4.2 Popointutun toilan sandad tinaru.

4.4.1 4.4.3

Momonsoi poster kokomoi i) Tinunturu' sandad ii) Bakaang dompuran

sandad Momonsoi replika i) Tinunturu' sandad ii) Bakaang dompuran

sandad

Page 10: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

6

5.0 ASPEK PURALAN BOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

5.1 Momuhondom koroitan om ija'an Boros Kadazandusun.

5.1.3 5.1.5

Kaanu o tangaanak: Mongintutun pomogunaan boros momohulit. Mongintutun pomogunaan boros ponuduk kinoyonon.

5.1.4

Mongintutun pomogunaan boros popionit.

5.1.1 5.1.2

Momoguno pimato di kotunud id ponuatan. Momoguno boros di kikonsonan /b/ om /d/ id lisan om ponuatan.

5.2 Momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros id pibarasan om ponuatan.

5.2.2 Momonsoi panandatan miampai momoguno boros maan.

5.2.3

5.2.4

Momonsoi panandatan miampai momoguno boros ula. Momonsoi panandatan miampai momoguno boros popionit.

5.2.1 Momonsoi panandatan miampai momoguno boros ponowoli ngaran.

5.3 Momonsoi mogikaakawo boros di kotunud montok gunoon id pibarasan om ponuatan.

5.3.1 5.3.3

Momoguno patikol i id panandatan. Momoguno patikol o id panandatan.

5.3.2 5.3.4

Momoguno patikol di id panandatan. Momoguno patikol do id panandatan.

Page 11: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5

7

5.4 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud id pibarasan om ponuatan.

5.4.5 5.4.4

Kaanu o tangaanak: Momonsoi panandatan miampai momoguno boros pongudio. Momonsoi panandatan miampai momoguno boros momohulit.

5.4.3

Momoguno nuludan panandatan MSOM id pibarasan om ponuatan.

5.4.1 5.4.2

Momoguno nuludan panandatan MSMO id pibarasan on ponuatan. Momoguno nuludan panandatan MSOO id pibarasan om ponuatan.

5.5 Momoguno pomoroitan ginumu' id pibarasan om ponuatan.

5.5.2

Momoguno pomoroitan ginumu' id ayat.

5.5.1

Momogonop frasa miampai momoguno pomoroitan ginumu' di kotunud.

5.6 Momoguno tukadan id pibarasan om ponuatan.

5.6.2

Popoindalan pibarasan montok popointalang rati' tukadan.

5.6.1

Momoguno tukadan di kotunud id ayat.

Page 12: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou
Page 13: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou
Page 14: BAHASA KADAZANDUSUN - GuruBesar.my · 2021. 1. 15. · Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Bahasa Kadazandusun Tahun 5 2 1.4 Popolombus kawagu koilaan di norongou