of 79 /79
Kurikulum Bahasa Kadazandusun Disediakan oleh: Puan Linah Bagu Ketua Unit Bahasa Kadazandusun IPG Kampus Kent, Tuaran

perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perkembanagn bahasa kadqazandusun di malaysia. perkembangan pembelajaran, naklumat tambahan buat guru-guru prlatih bahasa kadazandusun, upload to grant free download. haha

Text of perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Page 1: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kurikulum Bahasa Kadazandusun

Disediakan oleh:Puan Linah Bagu

Ketua UnitBahasa Kadazandusun

IPG Kampus Kent, Tuaran

Page 2: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kandungan

• Kurikulum BKD – KBSR (1995)• Kurikulum BKD – KBSR Versi Semakan Semula

(2000)• Kurikulum BKD – KBSM Menengah Rendah

(2004)• Kurikulum BKD – KBSM Menengah Atas (2008)• Kurikulum BKD – KSSR (2010)

Page 3: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kurikulum Bahasa Kadazandusun – KBSR (1995)

• Dibentangkan dan diluluskan sebagai mata pelajaran Bahasa Ibunda Pelajar (POL) pada Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat bil 3/95 bertarikh 15 Jun 1995

Page 4: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Matlamat Kurikulum

• Berkomunikasi untuk memperolehi ilmu, serta menghayati dan membanggai bahasa Kadazandusun.

Page 5: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Objektif Kurikulum

Pada akhir program Bahasa Kadazandusun Sekolah Rendah seseorang murid boleh:1. mendengar, memahami dan menghayati

pertuturan dalam kehidupan harian.2. bertutur dengan petah, mengeluarkan buah

fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai situasi.

Page 6: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

3. membaca, memahami dan menghayati pelbagai jenis teks yang sesuai.4. Menulis pelbagai jenis karangan dengan mengemukakan isi yang sesuai mengikut format yang betul.

Page 7: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Pelaksanaan

• Dirintiskan di 15 buah sekolah pada tahun 1997

• Pelaksanaan penuh pada tahun 1998 di Tahun 4

• Pengajaran dilaksanakan secara berperingkat di tahap dua dari Tahun 4 -6.

• Rujuk Surat Arahan Pelaksanaan JP (sb) BLK 60 Jld. IV (49) bertarikh 10 November 1997

Page 8: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Ciri-Ciri Kurikulum Bahasa Kadazandusun (1995)

• Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah• Pendekatan a) Penggabungjalinan kemahiran dalam satu atau

beberapa matapelajaranb) Penggabungjalinan kemahiran antara beberapa mata pelajaranc) Penerapan nilai dalam mata pelajarand) Kesepaduan kurikulum dan kokurikulume) Unsur perpaduan merentas kurikulum

Page 9: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Penekanan

• Penekanan kepada penguasaan kemahiran 3M

• Penglibatan murid dalam P&P diutamakan• Penekanan P&P berpusat kepada Murid• Perbezaan kebolehan murid diberi perhatian• Mengutamakan pendekatan gabungjalin• Penerapan nilai murni dalam P&P• Bahasa merentas kurikulum

Page 10: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kurikulum Bahasa Kadazandusun – KBSR – Versi Semakan Semula (2000)

• Kurikulum Bahasa Kadazandusun Sekolah Rendah versi Semakan Semula dibentangkan dan diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat bil 5/2000 bertarikh 10 Oktober 2000.

• Dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 2003

Page 11: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Perbandingan Antara SP (2000) dan SP (1995)

Perkara Sukatan Pelajaran SR (2000)

Sukatan pelajaran SR (1995)

Matlamat Berkomunikasi untuk memenuhi diri dalam kehidupan harian serta meneruskan warisan budaya Kadazandusun

Berkomunikasi untuk memperolehi ilmu, menghayati dan membanggai Bahasa Kadazandusun

Objektif Enam objektif berdasarkan empat kemahiran bahasa, warisan budaya, nilai-nilai murni, semangat kewarganegaraan dan perasaan cintakan negara.

Sebelas objektif berdasarkan empat kemahiran bahasa dan nilai

Page 12: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Perbandingan Antara SP (2000) dan SP (1995)

Perkara Sukatan Pelajaran SR (2000)

Sukatan pelajaran SR (1995)

Organisasi Kandungan Kemahiran Bahasa: Semua kemahiran diperincikan di bawah subtajuk tertentu.

Sistem Bahasa: Dibahagi kepada tajuk Tatabahasa , Sistem Bunyi & Ejaan, Kosa Kata, Penjodoh Bilangan dan Peribahasa

Pengisian Kurikulum: Alam Persekitaran Murid, Peraturan, Sosiobudaya, Nilai-nilai Murni, Semangat Kewarganegaraan dan patriotisme

Kemahiran Bahasa: Tidak diperincikan di bawah subtajuk.

Aspek Bahasa: Dihurai di bawah tajuk sistem abjad, sistem bunyi, peraturan penggunaan tertentu dan sistem ejaan secara terperinci.

Pengisian Kurikulum: Tiada elemen pengisian Kurikulum.

Page 13: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Perbandingan Antara SP (2000) dan SP (1995)

Perkara Sukatan Pelajaran SR (2000)

Sukatan pelajaran SR (1995)

Organisasi Kandungan Senarai Perbendaharaan Kata: Tiada senarai Perbendaharaan Kata (Dimasukkan dalam HSP)

Senarai Perbendeharaan Kata: Terdapat Senarai Perbendaharaan Kata

Page 14: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Pelaksanaan

• Permintaan sekurang-kurangnya 15 orang ibubapa

• Diajar di luar jadual waktu• 120 minit seminggu (40 minit x 4 waktu)• Status Mata Pelajaran: Mata pelajaran

Tambahan

Page 15: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Ciri-ciri Kurikulum Bahasa Kadazandusun (2000)

• KBSR Semakan Semula• Kurikulum Bahasa Kadazandusun

Sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada

a) Hasil Pembelajaran.

b) Pengisian Kurikulum

c) Konsep 5P

Page 16: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Hasil Pembelajaran

• Hasil Pembelajaran ialah pernyataann yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa.

• Pernyataan Hasil Pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.

• Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran.

Page 17: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Pengisian Kurikulum

• Pengetahuan• Nilai• Kewarganegaraan• Sosiobudaya• Kemahiran Bernilai Tambah

Page 18: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kemahiran Bernilai Tambah

• Kemahiran Berfikir• Kemahiran Teknologi Maklumat dan

Komunikasi• Kemahiran Belajar Cara Belajar• Kajian masa depan• Kecerdasan Pelbagai• Pembelajaran Konstruktivisme• Pembelajaran Kontekstual

Page 19: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Konsep 5P

• Penggabungjalinan• Penyerapan• Pengayaan• Pemulihan• Penilaian

Page 20: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bahasa Kadazandusun Sekolah Menengah Rendah (2004)

• Sukatan Pelajaran Bahasa Kadazandusun bagi Sekolah Menengah Rendah dibentang dan diluluskan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Bil 2/2004 bertarikh 29 Oktober.

Page 21: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kerangka Sukatan pelajaranPerkara Kerangka

Matlamat Berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam kehidupan harian serta meneruskan warisan budaya Kadazandusun

Objektif Enam objektif berdasarkan empat kemahiran bahasa, sistem Bahasa, kepenggunaan dan pengisiannya, warisan budaya, nilai-nilai murni, semangat kewarganegaraan dan perasaan cintakan negara.

Organisasi Kurikulum Kemahiran Bahasa: Semua kemahiran diperincikan di bawah subtajuk tertentu.

Sistem Bahasa: Dibahagikan kepada tajuk Tatabahasa, Kosa Kata, Sistem Ejaan, Sebutan dan Intonasi, Penjodoh Bilangan dan Peribahasa.

Penggunaan Bahasa: Bidang Interpersonal Bidang Maklumat & Bidang Estetik

Page 22: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kerangka Sukatan pelajaranPerkara Kerangka

Organisasi Kurikulum Pengisian Kurikulum: Pengetahuan Alam Persekitaran Murid, Warisan Budaya dan Peraturan Sosio-Budaya dan Kemahiran Bernilai Tambah.

Senarai Perbendaharaan Kata: Diasingkan dalam buku khas untuk rujukan bersama HSP.

Sistem Ejaan: Berdasarkan buku Puralan Boros Kadazandusun yang disediakan oleh PPK dan JPN Sabah

Page 23: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Perlaksanaan

• Dirintiskan pada Tahun 2006• Pelaksanaan Penuh pada Tahun 2007• Peruntukan waktu : 120 minit (3 waktu x 30 minit)• Di luar jadual waktu• Minimum penyertaan 15 orang murid untuk satu kelas• Terdapat guru yang berminat atau berkebolehan

mengajar• Rujuk Surat Arahan Pelaksanaan – KP(PPK) 018/4

Jld.33 (6) bertarikh 4 Mei 2005

Page 24: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Ciri-ciri Kurikulum Bahasa Kadazandusun Sekolah Menengah Rendah (2004)

• Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah• Kurikulum Bahasa Kadazandusun

Sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada

a) Hasil Pembelajaran.

b) Pengisian Kurikulum

Page 25: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Hasil Pembelajaran

• Hasil pembelajaran menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

• Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kurikulum.

Page 26: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Hasil Pembelajaran

• Selain itu, kemahiran menonton wajar diberikan perhatian selaras dengan keperluan bidang teknologi maklumat dan komunikasi.

• Hasil pembelajaran yang dapat dicapai bagi Bidang Inter-personal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik

Page 27: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Interpersonal

• Bidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,ungkapan, dan ayat yang betul dan tepat secara bertatasusila.

• Bidang ini juga bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial.

Page 28: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Interpersonal

• Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat, berunding, membuat pertimbangan, memujukdan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Page 29: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Maklumat

• Bidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu.

• Pemerolehan maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia.

Page 30: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Maklumat

• Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapat dicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat ialah mendapat,memproses, dan menyampaikan maklumat.

Page 31: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Estetika

• Bidang Estetik berfokus pada keupayaan murid menguasai aspek kebahasaan, keindahan, dan kehalusan bahasa.

• Bidang Estetik juga mementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan, membuat apresiasi, dan penghayatan.

Page 32: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bidang Estetika

• Hasil PembelajaranUtama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dicapai oleh murid dalam Bidang Estetik ialah memahami, menguasai, danmenghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

Page 33: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Pengisian Kurikulum

• Pengetahuan• Nilai• Kewarganegaraan• Sosiobudaya• Kemahiran Bernilai Tambah

Page 34: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kemahiran Bernilai Tambah

• Kemahiran Berfikir• Kemahiran Teknologi Maklumat dan

Komunikasi• Kemahiran Belajar Cara Belajar• Kajian masa depan• Kecerdasan Pelbagai• Pembelajaran Konstruktivisme• Pembelajaran Kontekstual

Page 35: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Bahasa Kadazandusun Sekolah Menengah Atas (2008)

• Dibentangkan dan diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat 2/2008 pada tarikh 18.11.2008

• Dilaksanakan di tingkatan 4 pada tahun 2010 dan di tingkatan 5 pada tahun 2011

Page 36: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kerangka Sukatan pelajaranPerkara Kerangka

Matlamat Berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam kehidupan harian serta meneruskan warisan budaya Kadazandusun

Objektif Enam objektif berdasarkan empat kemahiran bahasa, sistem Bahasa, kepenggunaan dan pengisiannya, warisan budaya, nilai-nilai murni, semangat kewarganegaraan dan perasaan cintakan negara.

Organisasi Kurikulum Penggunaan Bahasa: Bidang Interpersonal Bidang Maklumat & Bidang Estetik

Kemahiran Bahasa: Semua kemahiran diperincikan di bawah subtajuk tertentu.

Hasil Pembelajaran : Hasil yang perlu ditunjukkan oleh murid setelah melalui pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini di setiap tingkatan.

Page 37: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Kerangka Sukatan pelajaranPerkara Kerangka

Organisasi Kurikulum Pengisian Kurikulum: Pengetahuan Alam Persekitaran Murid, Warisan Budaya dan Peraturan Sosio-Budaya dan Kemahiran Bernilai Tambah, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kemahiran Kajian Masa Hadapan, Kemahiran Pelbagai Kecerdasan

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Hubung Jalin, Menerapkan nilai meneruskan warisan budaya dan aturan sosio-budaya masyarakat.

Sistem Bahasa: Dibahagikan kepada tajuk Tatabahasa, Kosa Kata, Sistem Ejaan, Sebutan dan Intonasi, Penjodoh Bilangan dan Peribahasa.

Sistem Ejaan: Berdasarkan buku Puralan Boros Kadazandusun yang disediakan oleh PPK dan JPN Sabah

Page 38: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Perlaksanaan

• Peruntukan waktu sebanyak 120 minit (3 waktu x 40 minit) seminggu

• Dilaksanakan di luar jadual waktu sekolah• Minimum penyertaan 15 orang murid untuk

satu kelas• Terdapat guru yang berminat dan berkebolehan

mengajar mata pelajaran ini• Rujuk surat KP(PPK)900-1/6/Jld. 2(10) bertarikh

26 November 2009

Page 39: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

39

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Page 40: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Status

Bahasa Kadazandusun merupakan mata pelajaran dalam kurikulum perdana sekolah rendah dan berstatus bahasa elektif.

Bahasa ini dipelajari oleh murid Kadazan dan Dusun yang merupakan penutur utama dan juga oleh murid dari kaum lain yang berminat mempelajarinya

Page 41: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Matlamat

• Memupuk perpaduan, menyemai nilai murni dan menyemarak semangat patriotisme.

• Menyediakan murid dengan kemahiran bahasa supaya mereka dapat berkomunikasi secara berkesan dalam konteks yang pelbagai dan sesuai dengan tahap perkembangan murid.

Page 42: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Objektif

Di akhir Tahun 6 murid boleh:• Berkongsi pendapat yang bernas dengan

tersusun dan bertatasusila.

• Bekerjasama dalam menyiapkan satu-satu tugasan

• Menyemai nilai murni, semangat patriotik dan sifat kesederhanaan

Page 43: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Objektif

• Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa dengan yakin, bersesuaian dengan situasi formal dan tidak formal.

• Membaca dan memahami dan menghayati pelbagai teks bahasa Kadazandusun untuk mendapat maklumat dan memupuk minat membaca

Page 44: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Objektif

• Menulis pelbagai teks dengan gaya bahasa yang sesuai

• Menggunakan tatabahasa yang betul dalam pertuturan dan penulisan.

• Meneruskan warisan budaya masyarakat Kadazan dan Dusun.

• Menggunakan kemahiran menaakul dalam kehidupan seharian.

Page 45: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

• Dokumen Standard Bahasa Kadazandusun Sekolah Rendah mendukung hasrat Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

• Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun di sekolah sekata dengan Rukun Negara dalam mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat Malaysia.

Page 46: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

• Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Kadazandusun serta kegiatan kokurikulumnya merangkumi pengetahuan kemahiran bahasa, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangkan potensi murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi.

Page 47: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

• Dokumen Standard Kurikulum ini memuatkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

Page 48: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

CONTOH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

1.1 Kaanu o tangaanak do mokinongou, mongintutun om mamarait do tuni di norongou mantad mogisuai-suai tadon id kolimpupuson do Toun 6.a)Posorili'b)Kakamotc)Boogian tinan sondii’d)Loyuk om rimae)Tuni kobooboroso’

1.1.1 Kaanu mongintutun tuni di norongou.

1.1.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran do tuni di norongou.

1.1.3 Kaanu monugut tuni di norongou.

Page 49: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Standard Kandungan (Standard Ponuangan)

• Standard Kandungan adalah senarai yang menyatakan tahap minima pengetahuan, kemahiran dan pemahaman yang perlu murid memperlihatkan setelah mereka melalui enam tahun persekolahan sekolah rendah.

Page 50: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

Standard Pembelajaran ( Standard Pambalajalan )

• Satu senarai pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tahap kebolehan yang mesti dicapai oleh murid di satu-satu tahun di sekolah rendah.

Page 51: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

PRINSIP PEDAGOGI KURIKULUM STANDARD

• i. Kembali kepada asas• ii. Belajar adalah menyeronokkan, bermakna

dan bermatlamat• iii. Pembelajaran berpusatkan pelajar• iv. Penggunaan teknologi baru• v. Pentaksiran pembelajaran• vi. Penerapan perkembangan sahsiah

Page 52: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

PENDEKATAN KURIKULUM MODULAR

• KSSR Bahasa Kadazandusun mengambil pendekatan berbentuk modular yang membolehkan setiap kemahiran bahasa iaitu, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, seni bahasa dan sistem bahasa diberi penekanan dan mendapat fokus yang seimbang.

Page 53: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

• Dalam pendekatan modular, setiap kemahiran bahasa diberi tumpuan pengajaran dan pembelajaran pada satu waktu yang khusus.

• Pendekatan KSSR yang berbentuk modular dari segi penumpuan waktu dan kemahiran adalah seperti berikut:

• Mendengar dan Bertutur • Membaca • Menulis

• Seni Bahasa• Sistem Bahasa

Page 54: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

CONTOH PENYUSUNAN KEMAHIRAN

Minggu Pertama Minggu Kedua

Waktu Koiso' – 30 minitKemahiran Mendengar & bertutur

Waktu Kedua – 30 minitKemahiran membaca

Waktu Ketuga – 30 minitKemahiran Menulis

Waktu Pertama & Kedua – 30-60 minitSeni Bahasa

Waktu Ketiga – 30 minitTatabahasa

Page 55: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

• Namun demikian sekiranya guru mendapati mereka perlu memberi penekanan dua waktu kepada kemahiran mendengar dan bertutur maka guru boleh menmgubahsuai pengagihan waktu tumpuan kemahiran bahasa mengikut keperluan semasa.

• Pada amnya pengajaran dan pembelajaran satu-satu topik mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu.

Page 56: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

• Pendekatan yang berbentuk modular ini juga membolehkan semua kemahiran bahasa diintegrasikan secara strategik bagi perkembangan satu kemahiran bahasa yang khusus seperti yang tercatat dalam standard kandungan dan standard pembelajaran.

Page 57: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

TEMA

• Dunia Ku• Dunia Cerita• Dunia Ilmu Pengetahuan

Page 58: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

PENGISIAN KURIKULUM

• i. Kemahiran Berfikir• ii. Belajar Cara Belajar• iii. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK)• iv. Nilai Murni dan Kewarnegaraan• v. Kecerdasan Pelbagai• vi. Memperolehi Ilmu • vii. Keusahawanan • viii. Kreativiti & Inovasi

Page 59: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

PENTAKSIRAN

• Pentaksiran Formatif • Pentaksiran Sumatif

Page 60: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

60

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:

Pembangunan modal insanPenghasilan pelajar celik mindaPembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab

Latar BelakangLatar Belakang

Page 61: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

61

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

Latar BelakangLatar Belakang

Page 62: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

62

Kurikulum Sekolah Rendah Kurikulum Sekolah Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah

Rendah (KSSR)

Latar BelakangLatar Belakang

Page 63: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

63

Transformasi Kurikulum

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

Page 64: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

64

• Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Dasar Pendidikan Kebangsaan

• Wawasan 2020

• Rangka Rancangan Jangka Panjang

• Cabaran Abad Ke-21

• Model Baru Ekonomi (MBE)

• Teori Pembelajaran

• 4 Pillars of Education (UNESCO)

TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi• Berilmu Pengetahuan• Berketrampilan• Percaya kepada Tuhan• Berakhlak Mulia• Berkeyakinan• Murid yang Berdikari

Global Player• Daya Saing• Daya Tahan

• Kemahiran Berkomunikasi

• Jati Diri

Pekerja Berilmu• Inovatif• Kreatif• Dahagakan Ilmu• Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi• Pencipta Teknologi• Belajar Sepanjang

Hayat

Warga Negara Bertanggung jawab• Berbudi• Bersatu padu• Patriotik• Adil• Penyayang• Berbakti

Hasrat Pendidikan

Page 65: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

65

KSSR

BENTUK

ORGANISASI

KANDUNGAN

PERUNTUKAN MASAPEDAGOGI

PENTAKSIRAN

PENGURUSAN KURIKULUM

BAHAN

Transformasi Kurikulum

Page 66: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

66

• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Berasaskan Prinsip KBSR :- Pendekatan Bersepadu- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua

Murid- Pendidikan Seumur Hidup

Konsep Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah

Konsep Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah

Page 67: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

67

Bentuk KBSR Sedia AdaKOMUNIKASI

Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)

Bahasa Matematik

MURIDPERKEMBANGAN DIRI

INDIVIDU

Kesenian dan RekreasiMuzik

Seni VisualPendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Kemahiran HidupKemahiran Hidup

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA

Kerohanian, Nilai dan SikapPendidikan IslamPendidikan Moral

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Kemanusiaan dan PersekitaranSains

Kajian Tempatan

Page 68: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

68

Insanseimbang

KomunikasiPenggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & TeknologiPenguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifikPenguasaan pengetahuan dan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Kerohanian, Sikap & Nilai

Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Perkembangan Fizikal & Estetika

Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Keterampilan DiriPemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

KemanusiaanPenguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan globalPenghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Bentuk Kurikulum Transformasi

Page 69: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

69

Elemen Nilai Tambah

• Kreativiti dan Inovasi• Keusahawanan• Teknologi Maklumat dan

Komunikasi

Page 70: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

70

Taha

p Pe

rsek

olah

an

Fokus Kurikulum

Tahap ll Sekolah Rendah(Tahun 4 – 6)

pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai

Prasekolahperkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

Page 71: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

71

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Kurikulum Berasaskan Standard

Kurikulum Berasaskan StandardKurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal

berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran

Page 72: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

72

• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan

• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas

• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran

• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

Mengapa Standard?Mengapa Standard?

Page 73: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

73

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN• Bahasa Malaysia

Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul

• Bahasa InggerisAble to express personal response to literary texts

• MatematikMenama dan menentukan nilai nombor

• Bahasa Malaysia

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

• Bahasa Inggeris

Able to respond to:a. Book coversb. Pictures in booksc. Characterswith guidance

• Matematik

Menamakan nombor hingga 100:a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan

objek sebagai mewakili kuantiti.

Page 74: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

74

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR

BIL MODULMASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

SK SJKC SJKT

MODUL TERAS ASAS

1 Bahasa Malaysia 360 300 300

2 Bahasa Inggeris 300 150 150

3Bahasa Cina 360

Bahasa Tamil 360

4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120

5 Pendidikan Jasmani 60 60 60

6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30

7 Matematik 180 180 180

MODUL TERAS TEMA

8

Dunia Kesenian:

• Dunia Seni Visual

• Dunia Muzik

Dunia Sains dan Teknologi

60 60 60

30 30 30

60 60 60

MODUL ELEKTIF

9 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30

Jumlah 1380 1380 1380

Page 75: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

75

BIL MATA PELAJARANMASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

SK SJKC SJKT

MATA PELAJARAN TERAS

1 Bahasa Malaysia 300 270 270

2 Bahasa Inggeris 300 150 150

3Bahasa Cina - 300 -

Bahasa Tamil - - 300

4 Matematik 180 180 180

5 Sains 120 120 120

6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150

7 Pendidikan Jasmani 60 60 60

8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30

9 Pend. Seni Visual 60 60 60

10 Pend. Muzik 30 30 30

11 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 60

12 Sejarah 60 60 60

MATA PELAJARAN ELEKTIF

13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -

Perhimpunan 30 30 30

Jumlah 1500 1500 1500

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II

Page 76: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

76

Bahan Sokongan Kurikulum • Buku teks• Modul pengajaran• Buku panduan kreativiti

Dokumen Kurikulum

Bahan Kurikulum• Dokumen Standard Kurikulum

Page 77: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

77

PEDAGOGI

Kemahiran Berfikir Dalam

Pengajaran &

Pembelajaran

Aplikasi Teori Kecerdasan

Pelbagai Dalam

Pengajaran &

Pembelajaran

Penggunaan Teknologi

Maklumat & Komunikasi

Pengajaran Berasaskan Kajian Masa

DepanPembelajara

n Secara Konstruktivis

me

Pembelajaran Secara

Kontekstual

Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran Masteri

Belajar Cara Belajar

Page 78: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

78

Pentaksiran P&P Dijalankan secara berterusan untuk mengesan

perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Bersifat autentik dan holistik

Pentaksiran

Page 79: perkembangan kurikulum bahasa kadazandusun

79

KesimpulanKesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar

lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.