of 57 /57
Dr. D Dr. D é é nes Zolt nes Zolt á á n egyetemi docens n egyetemi docens Oszt Oszt á á lyvezet lyvezet ő ő f f ő ő orvos orvos OORI Koponya OORI Koponya - - agys agys é é r r ü ü ltek Rehabilit ltek Rehabilit á á ci ci ó ó s Oszt s Oszt á á lya lya Orsz Orsz á á gos gos Orvosi Orvosi Rehabilit Rehabilit á á ci ci ó ó s s Int Int é é zet zet Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem Rehabilit Rehabilit á á ci ci ó ó s s Tansz Tansz é é ki Csoport ki Csoport SE Traumatol SE Traumatol ó ó gia tant gia tant á á rgy 2011. 05. . SE rgy 2011. 05. . SE Baleseti sérültek rehabilitációja

Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Dr. DDr. Déénes Zoltnes Zoltáán egyetemi docensn egyetemi docensOsztOsztáályvezetlyvezetőő ffőőorvosorvos

OORI KoponyaOORI Koponya--agysagyséérr üültek Rehabilitltek Rehabilitáácicióós Oszts Osztáályalya

OrszOrszáágos gos Orvosi Orvosi RehabilitRehabilitáácicióós s IntInt éézetzet

Semmelweis EgyetemSemmelweis EgyetemRehabilitRehabilitáácicióós s TanszTanszééki Csoportki Csoport

SE TraumatolSE Traumatolóógia tantgia tantáárgy 2011. 05. . SErgy 2011. 05. . SE

Baleseti sérültek rehabilitációja

Page 2: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Orvosi tevOrvosi tevéékenyskenysééggüünknk

� Prevenció (primer, szekunder)� Gyógyítás (diagnosztika és kezelések)� Rehabilitáció� Palliáció (hospice)

Page 3: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

European definition of the medical act

“The medical act encompasses all the professional actions, e.g. scientific, teaching, training and educational, organisational, clinical and medico-technical steps, performed to promote healthand functioning, • prevent diseases • provide diagnostic or therapeutic and • rehabilitative care• to patients, individuals, groups or communities in the framework of the respect of ethical and deontological values. It is the responsibility of, and must always be performed by a registered medical doctor/physicianor under his or her direct supervision and/or prescription.”

European Union of Medical Specialitieswebsitewww.uems.net

Page 4: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Orvostanhallgatók rehabilitációs képzése(International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation))

Célkitűzés:

biztosítani, hogy minden orvostanhallgató ismerje:

• mi a fogyatékosság és hogyan alakul ki?

• melyek a fogyatékosság társadalmi következményei?

• milyen beavatkozás lehetséges?

Page 5: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Physical Medicine and Rehabilitation (PMR)

� Az Egyesült Államokban Dr. Krusen 1936-ban a Mayo Klinikán hozott létre fizioterápiás osztályt

� II. Világháború során, fogyatékos emberek tömegei szorultak rehabilitációra

� Az American Medical Association (AMA) 1947-ben fogadta be a PhysicalMedicine and Rehabilitation-t egységes szakmaként

Page 6: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Physical and Rehabilitation Medicine (PRM)

� Európában a rehabilitációs szakma országonként a különbözőhagyományokon alapulva fejlődött

� Az egységes szakmai alapelvek

� European Union of Medical Specialities(UEMS)

Physical and Rehabilitation Medicine

www.euro-prm.org

Page 7: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A rehabilitációs medicina (PRM)

• Önálló, szemléletében egységes, interdiszciplináris klinikai szakterület

• Tevékenysége az egészségkárosodás miatt fogyatékos személyek funkcióképességénekoptimalizálására irányul

• A rehabilitáció elveinek alkalmazása a klinikum minden területén kívánatos

• A képességek optimalizálása a környezettel valókölcsönhatás figyelembevételével, specifikus módszerek alkalmazásával, multiprofesszionális team munka formájában történik

• Kórháztól a lakóhely közeli ellátásig az ellátórendszer minden szintjén hozzáférhető

• Szubspecialitások területén is szolgáltatható

Page 8: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

RehabilitációRehabilitáción azt a szervezett segítséget értjük, amit a társadalom nyújt a fogyatékos embernek, hogy megmaradt képességeivel ismét elfoglalhassa helyét a közösségben

A rehabilitáció- orvosi - nevelési- foglalkozási - szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangoltaz egyénre szabott alkalmazásaamiben a fogyatékos ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen 2007 Barcelona

Page 9: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

1998. 1998. éévi XXVI. tvi XXVI. t öörvrv éénynya fogyata fogyatéékos szemkos szeméélyek jogairlyek jogairóól l éés ess eséélyegyenllyegyenlőőssééggüük k

biztosbiztosííttáássáárr óóll�� A fogyatA fogyatéékos emberek a tkos emberek a táársadalom egyenlrsadalom egyenlőő mmééltltóóssáággúú, egyenrang, egyenrangúú tagjai, tagjai,

akik a mindenkit megilletakik a mindenkit megilletőő jogokkal jogokkal éés lehets lehetőősséégekkel csak jelentgekkel csak jelentőős s nehnehéézszséégek gek áárráán vagy egyn vagy egyááltalltaláán nem kn nem kéépesek pesek éélni. A fogyatlni. A fogyatéékos emberek kos emberek hháátrtráányainak enyhnyainak enyhííttéése, esse, eséélyegyenllyegyenlőőssééggüük megalapozk megalapozáása, illetve a sa, illetve a ttáársadalom szemlrsadalom szemlééletmletmóódjdjáának alaknak alakííttáása sa éérdekrdekéében az Orszben az Orszáággyggyűűlléés s --öösszhangban az Alkotmsszhangban az Alkotmáánnyal nnyal éés a nemzetks a nemzetköözi jog zi jog ááltal ltal ááltalltaláánosan nosan elismert szabelismert szabáályaival lyaival -- a ka köövetkezvetkezőő ttöörvrvéényt alkotja:nyt alkotja:

�� I. FejezetI. Fejezet�� ÁÁLTALLTAL ÁÁNOS RENDELKEZNOS RENDELKEZÉÉSEKSEK�� A tA töörvrv éény cny cééljalja�� 1. 1. §§ E tE töörvrvéény cny céélja a fogyatlja a fogyatéékos szemkos szeméélyek jogainak, a jogok lyek jogainak, a jogok

éérvrvéényesnyesííttéési eszksi eszköözeinek meghatzeinek meghatáározrozáása, tovsa, továábbbbáá a fogyata fogyatéékos kos szemszeméélyek szlyek száámmáára nyra nyúújtandjtandóó komplex rehabilitkomplex rehabilitáácicióó szabszabáályozlyozáása, sa, éés mindezek eredms mindezek eredméényeknyekéént a fogyatnt a fogyatéékos szemkos szeméélyek lyek eseséélyegyenllyegyenlőőssééggéének, nek, öönnáállllóó ééletvitelletviteléének nek éés a ts a táársadalmi rsadalmi ééletben letben valvalóó aktaktíív rv réészvszvéételteléének biztosnek biztosííttáása.sa.

Page 10: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

III. FejezetIII. FejezetAZ ESAZ ESÉÉLYEGYENLLYEGYENLŐŐSSÍÍ TTÉÉS CS CÉÉLTERLTERÜÜLETEILETEI

EgEgéészsszsééggüügygy12. 12. §§ (1) A fogyat(1) A fogyatéékos szemkos szeméély egly egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáása sorsa soráán n -- az 1997. az 1997. éévi CLIV. tvi CLIV. töörvrvéénnyel nnyel öösszhangban sszhangban -- figyelemmel kell lenni a figyelemmel kell lenni a

fogyatfogyatéékosskossáággáábbóól adl adóóddóó szszüükskséégleteire.gleteire.(2) A fogyat(2) A fogyatéékos szemkos szeméély szly száámmáára biztosra biztosíítani kell tani kell -- a fogyata fogyatéékosskossáággáával val öösszefsszefüüggggéésben sben -- az az áállapota javllapota javííttáássáához, az hoz, az áállapotromlllapotromláása sa

megelmegelőőzzééssééhez szhez szüüksksééges rendszeres ges rendszeres éés hats hatéékony egkony egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáást. A fogyatst. A fogyatéékos szemkos szeméélyeket elllyeket ellááttóók specik speciáális klis kéépzpzéésséének nek éés s tovtováábbkbbkéépzpzéésséének lehetnek lehetőőssééggéét biztost biztosíítani kell.tani kell.

(3) A fogyat(3) A fogyatéékos szemkos szeméély egly egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáása sorsa soráán tn töörekedni kell arra, hogy az ellrekedni kell arra, hogy az ellááttáás segs segíítse eltse előő a rehabilita rehabilitáácicióójjáát, tt, táársadalmi rsadalmi beilleszkedbeilleszkedéésséét, tovt, továábbbbáá, hogy ne er, hogy ne erőőssíítse a betegstse a betegséégtudatgtudatáát.t.

OktatOktat áás, ks, kéépzpzééss13. 13. §§ (1) A fogyat(1) A fogyatéékos szemkos szeméélynek joga, hogy lynek joga, hogy áállapotllapotáának megfelelnak megfelelőően en éés s ééletkorletkorááttóól fl füüggggőően korai fejleszten korai fejlesztéésben sben éés gondozs gondozáásban, sban, óóvodai vodai

nevelneveléésben, iskolai nevelsben, iskolai neveléésben sben éés oktats oktatáásban, fejlesztsban, fejlesztőő felkfelkéészszííttéésben vegyen rsben vegyen réészt a kszt a köözoktatzoktatáásrsróól szl szóóllóó ttöörvrvéényben meghatnyben meghatáározottak rozottak szerint.szerint.

(2) Abban az esetben, ha az (2) Abban az esetben, ha az -- azaz e ce céélra llra léétrehozott szaktrehozott szakéértrtőői i éés rehabilits rehabilitáácicióós bizottss bizottsáág szakg szakéértrtőői vi véélemleméénynyéében foglaltak szerint ben foglaltak szerint -- a a fogyatfogyatéékos szemkos szeméély kly kéépesspesséégeinek kibontakoztatgeinek kibontakoztatáása csa cééljljáábbóól ell előőnynyöös, a fogyats, a fogyatéékos szemkos szeméély az ly az óóvodai nevelvodai neveléésben sben éés oktats oktatáásban a tsban a tööbbi bbi gyermekkel, tanulgyermekkel, tanulóóval egyval együütt tt -- azonos azonos óóvodai csoportban, illetve iskolai osztvodai csoportban, illetve iskolai osztáályban lyban -- vesz rvesz réészt.szt.

14. 14. §§ A fogyatA fogyatéékos szemkos szeméély ly óóvodai nevelvodai neveléésséét, iskolai nevelt, iskolai neveléésséét t éés oktats oktatáássáát ellt ellááttóó óóvodvodáát t éés iskols iskoláát a szt a szüüllőő vváálasztja ki a szaklasztja ki a szakéértrtőői i éés s rehabilitrehabilitáácicióós bizottss bizottsáág vg véélemleméénye alapjnye alapjáán.n.

FoglalkoztatFoglalkoztatááss15. 15. §§ (1) A fogyat(1) A fogyatéékos szemkos szeméély lehetly lehetőősséég szerint integrg szerint integráált, ennek hilt, ennek hiáánynyáában vban véédett foglalkoztatdett foglalkoztatáásra jogosult.sra jogosult.(2) A foglalkoztat(2) A foglalkoztatáást biztosst biztosííttóó munkmunkááltatltatóó kkööteles biztosteles biztosíítani a munkavtani a munkavéégzgzééshez szshez szüüksksééges mges méértrtéékben a munkahelyi kkben a munkahelyi köörnyezet, rnyezet, íígy kgy küüllöönnöösen a sen a

munkaeszkmunkaeszköözzöök, berendezk, berendezéések megfelelsek megfelelőő áátalaktalakííttáássáát. Az t. Az áátalaktalakííttáással kapcsolatos kssal kapcsolatos kööltsltséégek fedezgek fedezéésséére a kre a köözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéésbsbőől l ttáámogatmogatáás igs igéényelhetnyelhetőő..

16. 16. §§ Ha a fogyatHa a fogyatéékos szemkos szeméély foglalkoztatly foglalkoztatáása az integrsa az integráált foglalkoztatlt foglalkoztatáás kerets keretéében nem megvalben nem megvalóóssííthatthatóó, , úúgy szgy száámmáára specira speciáális munkahelyek lis munkahelyek mműűkköödtetdtetéésséével a munkvel a munkáához valhoz valóó jogjogáát lehett lehetőősséég szerint biztosg szerint biztosíítani kell. A vtani kell. A véédett munkahelyet a kdett munkahelyet a köözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéés normats normatíív v ttáámogatmogatáásban rsban réészesszesííti.ti.

LakLak óóhelyhely17. 17. §§ A fogyatA fogyatéékos szemkos szeméélynek joga van a fogyatlynek joga van a fogyatéékosskossáággáának, szemnak, szeméélyes klyes köörrüülmlméényeinek megfelelnyeinek megfelelőő -- csalcsaláádi, lakdi, lakóóotthoni, intotthoni, intéézmzméényi nyi --

lakhatlakhatáási forma megvsi forma megváálasztlasztáássáához.hoz.

KultKult úúra, sportra, sport18. 18. §§ (1) A fogyat(1) A fogyatéékos szemkos szeméély szly száámmáára lehetra lehetőővvéé kell tenni a mkell tenni a műűvelvelőőddéési, kultursi, kulturáális, sportlis, sport-- éés ms máás ks köözzöösssséégi cgi cééllúú lléétestesíítmtméények lnyek láátogattogatáássáát.t.(2) A fogyat(2) A fogyatéékos szemkos szeméély szly száámmáára ra -- sportolsportoláási lehetsi lehetőősséégeinek megteremtgeinek megteremtééssééhez hez -- a sportola sportoláási csi cééllúú, szabadid, szabadidőős ints intéézmzméények hasznnyek hasznáálatlatáát t

hozzhozzááfféérhetrhetőővvéé kell tenni.kell tenni.(3) A fogyat(3) A fogyatéékos szabadidkos szabadidőő-- éés ts töömegsportjmegsportjáát a Wesselt a Wesseléényi Miklnyi Miklóós Nemzeti Ifjs Nemzeti Ifjúússáági gi éés Szabadids Szabadidőősport Ksport Köözalapzalapíítvtváány, versenyny, verseny-- éés s éélsportjlsportjáát a t a

GerevichGerevich AladAladáár Nemzeti Sport Kr Nemzeti Sport Köözalapzalapíítvtváány tny táámogatja.mogatja.

Page 11: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

IV. Fejezet IV. Fejezet A REHABILITA REHABILIT ÁÁCICIÓÓ

�� A rehabilitA rehabilit áácicióóhoz valhoz valóó jogjog�� 19. 19. §§ A fogyatA fogyatéékos szemkos szeméélynek joga van a rehabilitlynek joga van a rehabilitáácicióóra. E jog ra. E jog

éérvrvéényesnyesííttéésséét rehabilitt rehabilitáácicióós szolgs szolgááltatltatáások, ellsok, ellááttáások biztossok biztosíítjtjáák.k.�� 20. 20. §§ A KormA Kormáány a 21. ny a 21. §§--banban megjelmegjelöölt lt áállami feladat ellllami feladat ellááttáássáára kra köözalapzalapíítvtváányt hoz lnyt hoz léétre. A tre. A

kköözalapzalapíítvtváánynak tnynak töörvrvéény vagy kormny vagy kormáányrendelet tovnyrendelet továábbi feladatokat bbi feladatokat áállapllapííthat meg.that meg.

�� A rehabilitA rehabilit áácicióós szolgs szolgááltatltat áás, ells, ellááttááss�� 21. 21. §§ A kA köözalapzalapíítvtváány a fogyatny a fogyatéékos szemkos szeméélyek rehabilitlyek rehabilitáácicióójjáának megvalnak megvalóósulsuláása sa éérdekrdekéében az alben az aláábbi bbi

szolgszolgááltatltatáásokat nysokat nyúújtja:jtja:�� a) a) a fogyata fogyatéékos szemkos szeméély meglly megléévvőő, illetve fejleszthet, illetve fejleszthetőő kkéépesspesséégeinek megfelelgeinek megfelelőő programtervezetek programtervezetek

kidolgozkidolgozáássáához olyan szempontrendszer kiadhoz olyan szempontrendszer kiadáása, amely magsa, amely magáában foglalja a rehabilitban foglalja a rehabilitáácicióós folyamat sors folyamat soráán n eleléért krt kéépesspesséégfejlgfejlőőddéés rendszeres felms rendszeres felméérréésséét, t, éés lehets lehetőővvéé teszi a rehabilitteszi a rehabilitáácicióós program szs program szüükskséég szerinti g szerinti mmóódosdosííttáássáát, tovt, továábbfejlesztbbfejlesztéésséét;t;

�� b) b) a rehabilita rehabilitáácicióós programban megjels programban megjelöölt szolglt szolgááltatltatáásokhoz, ellsokhoz, ellááttáásokhoz valsokhoz valóó hozzhozzááfféérréés megszervezs megszervezéése;se;�� c) c) a rehabilita rehabilitáácicióó folyamatfolyamatáában kban köözremzreműűkkööddőő szervezetekkel, szemszervezetekkel, szeméélyekkel vallyekkel valóó egyegyüüttmttműűkkööddéés, a s, a

rehabilitrehabilitáácicióós tevs tevéékenyskenysééggüük figyelemmel kk figyelemmel kíísséérréése;se;�� d) d) a sega segéédeszkdeszkööz, valamint a segz, valamint a segéédeszkdeszköözz--ellellááttáás fejleszts fejlesztéés irs iráányainak kidolgoznyainak kidolgozáása;sa;�� e) e) a sega segííttőő szolgszolgáálatok, illetve azok hlatok, illetve azok háállóózatzatáának kialaknak kialakííttáássáánnáál figyelembe veendl figyelembe veendőő szempontok kidolgozszempontok kidolgozáása;sa;�� f) f) a rehabilita rehabilitáácicióós folyamatban s folyamatban öösszegysszegyűűjtjtöött tapasztalatok alapjtt tapasztalatok alapjáán szakmain szakmai--mmóódszertani ajdszertani ajáánlnláások sok

kidolgozkidolgozáása;sa;�� g) g) a szolga szolgááltatltatáást nyst nyúújtjtóó szervezetekkel szervezetekkel éés az s az ááltaluk nyltaluk nyúújtott rehabilitjtott rehabilitáácicióós szolgs szolgááltatltatáásokkal kapcsolatos sokkal kapcsolatos

adatok, informadatok, informáácicióók gyk gyűűjtjtéése a fogyatse a fogyatéékos szemkos szeméélyek, csallyek, csaláádtagjaik, segdtagjaik, segííttőőik tik táájjéékoztatkoztatáása sa éérdekrdekéében.ben.

Page 12: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

ORVOSI REHABILITORVOSI REHABILIT ÁÁCICI ÓÓ

az a tevékenység, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos embernek, - hogy meglévő képességeinek fejlesztésével önállóságát részben vagy egészben visszanyerje és képessé váljon a családba, munkahelyre, társadalomba valóbeilleszkedésre

Page 13: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Orvosi rehabilitOrvosi rehabilit áácicióó

LL éényege a meglnyege a megléévvőő funkcifunkcióókk éés teljess teljesííttőőkkéépesspesséég pontos g pontos megmegííttéélléése, se, kompenzatorikuskompenzatorikus fejlesztfejlesztéése se éés trs trééningjeningje

Page 14: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

FunkcionFunkcionáális szemllis szemlééletlet

VVéégtaghigtaghiáányhoz vezethet: a baleset, a nyhoz vezethet: a baleset, a diabetesdiabetes, , éérbetegsrbetegséég, g, vagy fejlvagy fejlőőddéési rendellenesssi rendellenesséég egyarg egyaráántnt

Page 15: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Az osztályozási rendszer fejlődése

• 1893 : a halálokok osztályozása

• 1946 : BNO, a betegségek

osztályozása

• 1980 : ICIDH, a károsodás,

fogyatékosság, rokkantság mint a

betegségek következményeinek

osztályozása

• 2001 : FNO, az emberi

funkcióképesség, fogyatékosság és

egészség nemzetközi osztályozása

Page 16: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A funkciA funkci óókkéépesspesséég, fogyatg, fogyatéékosskossáág g éés egs egéészsszséég g nemzetknemzetköözi osztzi osztáályozlyozáása sa

(FNO: WHO, 2001)(FNO: WHO, 2001)

TESTfunkció/struktúra(károsodások)

TEVÉKENYSÉG(akadályozottság)

RÉSZVÉTEL(korlátozottság)

környezetitényezők

személyestényezők

egészségi állapot (betegség, rendellenesség)

Page 17: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Az orvosi rehabilitAz orvosi rehabilitáácicióó sajsajáátstsáágaigai

•• funkcionfunkcionáális szemllis szemlééletlet

•• funkcionfunkcionáális diagnosztikalis diagnosztika

•• emberszemlemberszemlééletlet

•• team munkateam munka

Page 18: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

AZ ORVOSI REHABILITAZ ORVOSI REHABILIT ÁÁCICI ÓÓS TEAMS TEAM

• orvos• (szak)ápoló• fizioterapeuta

(gyógytornász)• foglalkoztató terapeuta• gyógypedagógus

szomatopedagóguslogopéduspszichopedadógus

• (testnevelő) tanár

• konduktor• pszichológus• szociális munkás• dietetikus• ortopéd műszerész• asszisztensek

• a beteg vagy fogyatékos ember (és családja)

Page 19: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

ElElőőzmzméényeknyek

•• RehabilitRehabilitáácicióós tevs tevéékenyskenyséégek nem rendszerbe foglalvagek nem rendszerbe foglalva

•• ÁÁllami Fodor Jllami Fodor Jóózsef Gyzsef Gyóógyintgyintéézetbzetbőől l –– 9 9 éévi vi –– áátalaktalakííttááss

•• 1975 1975 OrszOrszáágos Orvosi Rehabilitgos Orvosi Rehabilitáácicióós Ints Intéézet zet megalakulmegalakuláásasa•• RehabilitRehabilitáácicióós hs háállóózat kialakzat kialakííttáása, megyei ksa, megyei köözpontok zpontok •• –– vegyes profilvegyes profilúú rehabilitrehabilit áácicióós oszts osztáályoklyok

•• ÚÚj intj int éézet alapjainak lerakzet alapjainak lerakáásasa•• 2000 november 27.2000 november 27.

Page 20: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet osztályai

Ortopédia (Kovács Magdolna) (20 ágy)Amputációs (szeptikus) sebészet (Till Attila) (30 ágy)

Szeptikus és Amputációs Rehab Oszt (Farkas Péter) (40 ágy)Hemiplégia (stroke) Rehabilitációs Osztály (Szél István) (40 ágy)Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya (Dénes Z) (40 ágy)Vegyes Profilú Rehabilitációs Osztály (Boros Erzsébet) (40 ágy)Baleseti sérültek Rehabilitációs O. (Vén Ildikó) (40 ágy)Gerincvelő sérültek Rehabilitációs O. (Klauber András) (40 ágy)Nappali kórház (Szögi Beáta) (40 ágy)Pszichoszomatikus és pszichoterépiás o. (Harmatta J) (60 ágy + 30 NK)

összesen 428 ágy

Page 21: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Nem minden fogyatékos személy részesül rehabilitációban ma Magyarországon

• a rehabilitáció és annak jelentősége még mindig nem eléggé ismert

• a kezelő orvos, a beteg vagy a családja nem motivált rehabilitációra

• a súlyos akut esetekre nincs elegendő rehabilitációs kapacitás

• szervezési és finanszírozási okok miatt

Page 22: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

EsetismertetEsetismertetéés s Elmaradt, vagy kElmaradt, vagy kééssőői rehabiliti rehabilit áácicióó

• 46 éves férfi kerékpárral elesett• Súlyos agysérülést szenvedett• 3 hét intenzív osztály • 4 hónap traumatológia, decubitus

cornea fekély, septicus állapot miatt elhúzódó kezelések

• 3 hónap krónikus osztályon• Rehabilitációra átvétel (8 hónap után)

• Csípő, térd, könyök körül heterotopossificatio

• Csípőmozgás: 0 fok

• Könyökmozgás: bo 5, jo 20 fok,

Page 23: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

EsetismertetEsetismertetééss

Page 24: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Az immobilizAz immobilizáácicióó kköövetkezmvetkezméényeinyei

Page 25: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

KerekesszKerekesszéékeskesééletmletmóód, d, az az öönellnellááttááshoz is jelentshoz is jelentőős segs segíítstséég szg szüükskséégesges

MozgMozgáásfunkcisfunkcióó javjavííttáás s –– csak mcsak műűttééttel lehetsttel lehetséégesges

Page 26: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A rehabilitA rehabilit áácicióó ellellááttáási formsi formáái, helyszi, helyszíínei nei

Kórházi (bentfekvéses) szolgáltatások:Akut rehabilitáció

• Az akut osztályon történő rehabilitációs tevékenység (megelőzés!)

Posztakut rehabilitáció

Krónikus betegségek rehabilitációja (programozott)• Szanatóriumok !

Ambuláns, Nappali kórházi ellátási formák

Page 27: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Három tinédzser halt meg abban az autóbalesetben, ami vasárnap történt, nem sokkal hajnali 4 óra előtt, Makó határában. A fiatalok a

mezőhegyesi diszkóból tartottak hazafelé, amikor az Alfa Romeoamiben öten ültek, tisztázatlan okból egy fának csapódott

Page 28: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A sA súúlyos agyslyos agyséérr üült beteg elllt beteg ellááttáásasa

(Neuro) intenzív osztály/szakértelem, Ct, idegsebész,/idegsebészettraumatológianeurológia

rehabilitációs osztályápolási osztályotthonápolásambulanter

cél: a lehetőmaximális önellátás, hazabocsátás

Page 29: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

AgysAgyséérr üültek ortopltek ortopéédd--traumatoltraumatol óógiai akut giai akut ellellááttáássáának sajnak sajáátosstossáágaigai

• Neuro - intenzív és idegsebészeti beavatkozások prioritása

• Kényszerhelyzetek és megoldások (politraumatizáció)

• Stabil szintézisre kell törekedni (terhelés stabil)

• Kommunikációs és orientációs zavar, belátási képesség hiánya miatt együttműködést nem lehet tervezni

Page 30: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A rehabilitA rehabilit áácicióós konzs konzííliumlium

Átvételi kritériumok (alkalmasság)

• a diagnózisok alátámasztása a szükséges vizsgálatokkal • stabil vegetatívum(légzési-, keringési-, neurológiai status)• terhelhetőség• ápolhatóság - kezelhetőség • akut interkurrens betegség ne legyen

• remény a legalább relatív sikeres rehabilitációra Kit űzött rehabilitációs cél!

• fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés szükségessége

Page 31: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Az ortopAz ortopéédiai mdiai műűttéétek ctek cééljalja

• ápolást akadályozó deformitások kezelésehigiéniás problémák, életminőség (fájdalom)

• mobilizálást akadályozó kontraktúrák kezelése

• funkció javítás

Page 32: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A mA műűttééti beavatkozti beavatkozáás idejes ideje

• Akut ellátás során végzett műtétek

• Posztakut rehabilitáció során végzett műtétek

• Stabil neurológiai állapot elérése után(1- 1,5 év is lehet, a baleset után)

Page 33: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A leggyakoribb beavatkozA leggyakoribb beavatkozáásoksok

• Ín-, izomátmetszés,

• Ínhosszabbítás, transzfer

• Arthrolysis, arthrodesis, izületplasztika

• Osteotomia, ostectomia

• Hegkimetszés, felszabadítás

Page 34: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Mobilizálási nehézség a rehabilitáció során

Page 35: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys
Page 36: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Mobilizálás, állítás akadálya: flexiós térd-kontraktúra és lábdeformitás (equinus)

24 éves, traumás agysérült, tetraparetikus

Page 37: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Tenotomia m. flex.gen. l.s. Achillotomia et tenotomia m. flex. hall. long. l.u.

Dénes Z: A lábdeformítások kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során. Magyar Traumatológia 1997;40:393-397.

Page 38: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Leggyakoribb lábdeformitások: equinus, equinovarus

Leggyakoribb mLeggyakoribb műűttéét a lt a láábon bon achillotomiaachillotomia + + tenotomitenotomiáákk

Page 39: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

LL áábdeformitbdeformit ááss

26 éves, traumás agysérült, tetraparetikus, 1 évvel a baleset, fél évvel az achillotomia után, extenziós térdkontraktúra, mko. equinus kontraktúra, lábujjdeform ítások

Page 40: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Talectomia

DDéénes Znes Z, , BBöölcshlcsháázyzy Z, Z, KKáállayllay M: A M: A rehabilitrehabilitáácicióót akadt akadáályozlyozóó ssúúlyos lyos lláábdeformitbdeformitááss kezelkezeléése se talectomitalectomiáávalval. Magyar . Magyar TraumatolTraumatolóógia 2005;48:227gia 2005;48:227--232.232.

Page 41: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Post op. kép

ortézisben állás

Page 42: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Járásjavítás

Page 43: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

M. tibialis anterior transzfer

Page 44: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A felső végtagi műtétek leggyakoribb okai

� Könyök flexiós deformitás (H. O.)

� Csukló flexiós deformitás

� Kézujjak flexiós zsugorodása

Page 45: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

CsuklCsuklóó éés ks kééz deformitz deformitáásoksok

•• MMűűttéét t ccéélja a lja a •• kkéézfunkcizfunkcióó javjavííttáása vagy sa vagy

•• mindennapi tevmindennapi tevéékenyskenysééget akadget akadáályozlyozóó kkééz deformitz deformitáás megszs megszüüntetntetéésese

Page 46: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A mindennapi tevA mindennapi tevéékenyskenyséégeket akadgeket akadáályozlyozóó FvFv deformitdeformit ááss

Page 47: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A sA súúlyos csukllyos csuklóó--deformitdeformit áás ms műűttééti korrekciti korrekci óója:ja:-- csuklcsuklóó arthrodesisarthrodesis

-- 6 6 éévvel a baleset utvvel a baleset utáán n

Page 48: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

CsuklCsuklóó deformitdeformit ááss

JJóó kkéézfunkcizfunkcióó, de a s, de a súúlyos lyos csuklcsuklóó--flexiflexióós s kontraktkontrakt úúraraa ka kéézhasznzhasznáálatot jelentlatot jelentőősen sen rontjarontja

Page 49: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Post op. kép és funkció

Dénes Z, Kállay M, Bölcsházy Z: A súlyos csuklódeformitáskezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során. Magyar Traumatológia 2007;50:45-49.

Page 50: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

HeterotopHeterotop ossificatioossificatio(K(K öözponti idegrendszeri kzponti idegrendszeri káárosodrosodáás uts utáán)n)

Az egyik legsAz egyik legsúúlyosabb funkcilyosabb funkcióózavart okozzavart okozóó szszöövvőődmdméény ny

1. Dénes Z. Kállay M. Vass M: Központi idegrendszer-károsodás utáni csípőtáji heterotóp osszifikáció műtéti kezelése. Magyar Traumatológia 1995;38:379-385.2. Dénes Z. Kállay M: A heterotop ossificatio műtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során. Magyar Traumatológia 2003;46:41-46.

Page 51: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Dg: St. p. cont. cer.

Mindkét könyök 45 fokos helyzetben merev (HO)

Page 52: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys
Page 53: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys
Page 54: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys
Page 55: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys
Page 56: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

A mA műűttéét eredmt eredméényessnyessééggéét leginkt leginkáább bb befolybefolyáásolsolóó ttéényeznyezőőkk

• A betegség ismereteKIR károsodás, H O, a helyreállás szintje

• beteg ismereteMeglevő funkciók, várható javulásKognitív funkciók, együttműködés

• A műtét beillesztése a rehabilitáció menetébe

Page 57: Baleseti sérültek rehabilitációjasemmelweis.hu/traumatologia/files/2014/02/Baleseti-sérültek-rehabilitációja.pdf · Baleseti sérültek rehabilitációja . Orvosi tev ékenys

Köszönöm a figyelmet!