Beroepscompetentieprofiel Podotherapeut (2009) ... Podo-posturaal-therapeuten Podologen, podokinesiologen

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Beroepscompetentieprofiel Podotherapeut (2009) ... Podo-posturaal-therapeuten Podologen,...

 • 1

  Beroepscompetentieprofiel Podotherapeut (2009)

  Versie 0.8

  Naam samensteller:

  Mw. drs. J.C.(Jeannette) Toeter (Capgemini Consulting)

 • 2

  1 Inhoudsopgave

  1 Inhoudsopgave .............................................................................................................. 2

  2 Inleiding ......................................................................................................................... 4

  2.1 Werkwijze ............................................................................................................................... 4

  2.2 Leeswijzer ................................................................................................................................ 5

  3 De podotherapeut binnen de gezondheidszorg anno 2009 ............................................ 6

  3.1 Inleiding ................................................................................................................................... 6

  3.2 Het beroep .............................................................................................................................. 6

  3.3 De titel podotherapeut ........................................................................................................... 6

  3.4 Aanverwante beroepen .......................................................................................................... 7

  4 Werken als podotherapeut ............................................................................................. 8

  4.1 Methodisch handelen ............................................................................................................. 8

  4.2 Professioneel gedrag ............................................................................................................... 8

  4.3 Ethiek ...................................................................................................................................... 9

  4.4 Professionalisering .................................................................................................................. 9

  4.5 Kwaliteit ................................................................................................................................ 10

  5 Organisatie van het beroep, kwaliteitsborging en opleidingscontinuüm ........................ 11

  5.1 De NVvP ................................................................................................................................ 11

  5.2 Kwaliteitsborging .................................................................................................................. 11

  5.2.1 Visitatiestructuur ...................................................................................................................................... 11

  5.2.2 Kwaliteitsregister ..................................................................................................................................... 11

  5.2.3 Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP) ............. 12

  5.3 Opleidingen ........................................................................................................................... 12

 • 3

  6 Het beroepscompetentieprofiel podotherapeut (2009).................................................. 13

  6.1 Inleiding ................................................................................................................................. 13

  6.2 Het beroepscompetentieprofiel podotherapeut (2009) ...................................................... 13

  Geraadpleegde bronnen ..................................................................................................... 26

  Bijlage A. Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief ....................................................... 27

 • 4

  2 Inleiding

  Voor u ligt het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Podotherapeut (2009). Dit beroepscompetentie-

  profiel is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) ontwikkeld. Het

  vervangt het beroepscompetentieprofiel Podotherapeut dat in 2001 is uitgegeven.

  Beroepscompetentieprofielen geven de door het werkveld gevraagde competenties weer: kennis,

  vaardigheden en houding beschreven vanuit de te verrichten taken. Vanuit het perspectief van de

  beroepsbeoefenaar kan beter worden gesproken over competenties als persoonlijk vermogen om op

  een proces- en productgerichte wijze de kernopgaven van het beroep uit te voeren.

  Belangrijke opdracht bij de ontwikkeling van dit beroepscompetentieprofiel was om niet alleen binnen

  de ‘eigen kring’ te ontwikkelen, maar juist ook met vertegenwoordigers van (net) daarbuiten. Het

  beroepscompetentieprofiel moet een helder beeld geven van het vakgebied en de benodigde

  competenties die daarbinnen nodig zijn. Dat is belangrijk voor de opleidingen, die moeten immers

  weten waartoe zij moeten opleiden. Maar het is ook belangrijk voor andere relevante partijen, zoals

  ziekenhuizen en andere hulpverleners. De podotherapeut anno 2009 handelt immers steeds vaker in

  multidisciplinair verband. Voor de vergelijkbaarheid en vanwege de nauwe verwantschap met

  betrekking tot de methodiek van het beroep met fysiotherapie is nauw aangesloten bij de indeling van

  het Competentieprofiel Fysiotherapeut (2005).

  De aanleiding voor de competentiegerichte benadering ligt in discussies die nationaal en

  internationaal al eerder in gang zijn gezet. De centrale vraag in die discussies is hoe het

  beroepsonderwijs kan bijdragen aan het vergroten van iemands vermogen om werk te vinden en te

  houden en aan het vergroten van iemands vermogen om een leven lang te blijven leren. Beide

  invalshoeken moeten verbonden worden aan de constatering dat arbeid voortdurend verandert: dat

  wat nu actueel en relevant is, hoeft dat in de (nabije) toekomst niet meer te zijn. Beroepsbeoefenaren

  worden met deze veranderingen geconfronteerd en moeten met deze veranderingen mee en om

  kunnen gaan. Operationele eisen zijn in dit beroepscompetentiemodel daarom niet opgenomen.

  Daarmee blijft het beroepscompetentieprofiel actueel. Het is aan de opleiders, om dit

  beroepscompetentieprofiel met het beroepenveld te bespreken en met hen te komen tot meer

  operationele eisen. De opleiding vertaalt deze operationele eisen vervolgens in haar curriculum.

  2.1 Werkwijze

  Het beroepscompetentieprofiel is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van

  Podotherapeuten en de twee opleiders tot podotherapeut: de Fontys Hogescholen in

  Eindhoven/Amsterdam en Saxion in Enschede. Het proces is begeleid door Capgemini Consulting,

  vakgroep Onderwijs. Ter voorbereiding zijn documenten over de beroepsgroep bestudeerd en zijn

  twaalf interviews gehouden met podotherapeuten, opleiders en vertegenwoordigers van aanverwante

  beroepen. Op basis van de resultaten uit deze interviews en in nauwe samenwerking met de NVvP is

  een concept beroepscompetentieprofiel ontwikkeld, dat tijdens een workshop is besproken en

  aangescherpt. Aan deze workshop hebben podotherapeuten, opleiders, vertegenwoordigers van

  aanverwante beroepen en vertegenwoordigers van de NVvP hun bijdrage geleverd. Na de workshop

  is een nieuwe versie van het beroepscompetentieprofiel ontwikkeld, dat in een valideringsronde via e-

  mail aan de deelnemers van de workshop en de opleiders is voorgelegd. Het beroepscompetentie-

  profiel is daarna in context geplaatst en enkele inleidende hoofdstukken zijn toegevoegd. Hierbij is

  vooral gebruik gemaakt van teksten die al in opdracht van of door de NVvP waren ontwikkeld. Het

  volledige document is daarna voorgelegd aan de opleiders en hun commentaren zijn in een nieuwe

  versie verwerkt. Deze nieuwe versie is ten slotte voorgelegd aan alle leden van de NVvP en

  besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 november 2009.

 • 5

  2.2 Leeswijzer

  In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, zijn het domein van de podotherapie en de plaats van de

  podotherapeut binnen de gezondheidszorg beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft het werken als

  podotherapeut en gaat in op methodisch handelen, professioneel gedrag, ethiek en

  professionalisering. De organisatie van het beroep in Nederland is beschreven in hoofdstuk 5. In dit

  hoofdstuk komen onder meer aan de orde de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van

  Podotherapeuten, het kwaliteitssysteem en de opleidingsstructuur binnen Nederland. In hoofdstuk 6

  is het beroepscompetentieprofiel podotherapeut opgenomen. Aan de hand van de drie rollen van een

  podotherapeut (zorgaanbieder, professional en ondernemer) zijn de belangrijkste werkprocessen

  binnen elk van deze rollen beschreven en de competenties die daarvoor nodig zijn. Hoofdstuk 7, ten

  slotte, beschrijft de bronnen die bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel zijn gebruikt.

  Omwille van de leesbaarheid van de tekst worden de podotherapeut en de patiënt steeds met ‘hij’

  aangeduid. Natuurlijk kan waar ‘hij’ staat ook ‘zij’ worden gelezen. Om dezelfde reden spreken we

  overal van patiënt, waarmee we ook de wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of verzorgers er