of 4 /4
h G Nai gui: -Nhu tren -Vy KHTC (6k bao cao) Trang TTDT cua Vien -Luu VT, KHQT Kinh giii: Cac doanh nghiep co kha nang bao quan vac xin phong COVID-19 (sau day goi tat Id "don vi") Thyc hien chi dao cua Bp Y ik Vien V? sinh djch te Trung uong dupe giao thuc hien viec xay dung ke hoach lua chpn nha ihhu cung cap dich vu bao quan vac xin phong COVID-. 19 cua Pfizer. D6 co thong tin xay dung du loan va ke hoach bao quan vac xin phong COVID -19, VienVe sinh Djch te Trung uong kinh de nghj cac don vj co kha nang cung cap djch vu bao quan v^e xin gui thong tin khao sat v6 nang luc cung cap djch vy va bao gia djch vu bao quan vac xin phong COVID-19 cua Pfizer theo thong tin chi tiet trong phu luc dinh kem. Thong tin nay cung dupe dang tai tren Trang thong tin dien tir ciia Vien tai dja chi: http://nihe.org.vn. Van ban de xuat cua don vj de nghj gui qua duong van thu ve Vien theo dja chi: Phong K6 hoach - Hpp tac qu6c ik, Vien V^ sinh Djch te Trung uong, so 1 Yecxanh, Hai Ba Trung, Ha Noi. File mm xin gui tdi dja chi khth@nihc.org.vn trudc ngay 26/05/2021. Trudng hpp can cd them thong tin, 6k nghj Quy don vj lien h^ true tiep CN. Vu Huy Anh, phong K6 hoach - Hpp tac quoc ik, Vi^n V^ sinh djch te Trung uong, SBT: 024.3971.6533, email vha@nihe.org.vn. Vdi tinh than chi dao cua Chinh phu ve chong djch COVID-19. Vien Ve sinh djch te Trung uong kinh de nghj cac don vj kjp thdi cung cip thong tin neu tren de gdp phan vao eong tac phdng, chong dich COVID-19. Tran trpng cam on sir hpp tac cua Quy don vj./. C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu do-1 lanh phuc. Hd Noi, ngdy Li thang 5 nam 2021. BQYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONG S6: ?3e1 /VSDTTU' -KHQT V/v: khao sat nang luc cung cap djch vu va gia djch vu bao quan vac xin phong COVID-19 cua Pfizer

BQYTE C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BQYTE C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

-Nhu tren -Vy KHTC (6k bao cao)
Trang TTDT cua Vien -Luu VT, KHQT
Kinh giii: Cac doanh nghiep co kha nang bao quan vac xin phong COVID-19
(sau day goi tat Id "don vi")
Thyc hien chi dao cua Bp Y ik Vien V? sinh djch te Trung uong dupe giao thuc hien viec xay dung ke hoach lua chpn nha ihhu cung cap dich vu bao quan vac xin phong COVID-.
19 cua Pfizer.
D6 co thong tin xay dung du loan va ke hoach bao quan vac xin phong COVID -19,
VienVe sinh Djch te Trung uong kinh de nghj cac don vj co kha nang cung cap djch vu bao quan v^e xin gui thong tin khao sat v6 nang luc cung cap djch vy va bao gia djch vu bao quan
vac xin phong COVID-19 cua Pfizer theo thong tin chi tiet trong phu luc dinh kem. Thong tin nay cung dupe dang tai tren Trang thong tin dien tir ciia Vien tai dja chi: http://nihe.org.vn.
Van ban de xuat cua don vj de nghj gui qua duong van thu ve Vien theo dja chi: Phong K6 hoach - Hpp tac qu6c ik, Vien V^ sinh Djch te Trung uong, so 1 Yecxanh, Hai Ba Trung,
Ha Noi. File mm xin gui tdi dja chi [email protected] trudc ngay 26/05/2021.
Trudng hpp can cd them thong tin, 6k nghj Quy don vj lien h^ true tiep CN. Vu Huy
Anh, phong K6 hoach - Hpp tac quoc ik, Vi^n V^ sinh djch te Trung uong, SBT:
024.3971.6533, email [email protected].
Vdi tinh than chi dao cua Chinh phu ve chong djch COVID-19. Vien Ve sinh djch te Trung uong kinh de nghj cac don vj kjp thdi cung cip thong tin neu tren de gdp phan vao
eong tac phdng, chong dich COVID-19.
Tran trpng cam on sir hpp tac cua Quy don vj./.
C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu do-1 lanh phuc.
Hd Noi, ngdy Li thang 5 nam 2021.
BQYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONG
S6: ?3e1 /VSDTTU'-KHQT
V/v: khao sat nang luc cung cap djch vu va gia djch vu bao quan vac xin phong COVID-19 cua Pfizer
w X
n G* >
*^JS^,B
In 3o
Cd/Khdng
Don vi co kinh doanh dich vu bao quan vac xin(neu cd, de nghi cung cap thdng tin trong cac muctiep theo)
on o 9 pc 3
Kinh nghiem trong kinh doanh bao quan vac xin
Pham vi kinh doanh
C6/Kh6ng
Kho bao quan am sau tir - 80 den -60 dp C theoquy djnh Thong tu 01/2018/TT-BYT ngay18/01/2018
3 K)
Lieu vac xin
Dung tich tdi da cua kho bao quan am sau tir - 80den -60 dp C cho mot dot nhan vac xin
Nang lucbao quanvac xinphong COVID-19cua Pfizer
Cd/Khdng
Kho bao quan dung mdi trong dieu kien thudng <25d6C
K)
U)
Nang luckho bao quan dungmdi kem
theo vac xin
Lieu theo vacxin
.
phdng COVID-19cua Pfizer
Cd du nhan luc va cac trang thiet bi chuyen dungphuc vu cdng tac bao quan, cap phat nhu: xenang hang; he thdng ke, pallet tieu chuan
Cd/Khdng
Giay chiing nhan GSP cho kho lanh theo quydinh Thdng tu 01/2018/TT-BYT ngay 18/01/2018
Cd/Khdng
Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vubao quan
Cd/Khdng
Giay chiing nhan thuc hanh bao quan tdt theo quydinh Thdng tir 01 /2018/TT-B YT ngay 18/01/2018
Giay chung nhan theoquy dinh
9 BT a
Lanh dao dan vj e(Ky vd dong dau)
Gia tren da bao gdm thuZ GTGT vd cac phi quan ly khac.
Bao gia djch vu (dong/thang)
Tong gia trong 6 thang
Thue GTGT
Thdi gian thuc hien hpp dong 6 thang
Co du nhan luc va cac trang thiet bj chuyen dung phuc vu
cdng tac bao quan, cap phat nhu: xe nang hang; he thdng
ke, pallet tieu chuan
Quy each dong goi ciia dung mdi: 1 thiing co 5 khay voi kich thuoc 40.0 x 40.0 x 56.0 cm => dung tich theo thung ~ 15.32
cm3
Dung tich tdi da kho bao quan dung moi cho mot dot giao hang tuong ung voi so lieu vac xin.
The tich kho bao quan dung mdi (m3)
Di^n tich kho bao quan dung mdi (m2)
Kho bao quan dung moi trong dieu kien thudng < 25 do C
Quy each dong goi ciia vac xin: 1 khay/hop co 195 lp voi kich thuoc 22.9 x 22.9 x 4.0 cm => dung tich theo lidu ~ 1.79
cm3/lieu;
Dung tich toi da ciia kho bao quan am sau tir - 80 den -60 do C cho mot dot nhan vie xin voi so lupng theo nang luc tidp
nhan ciia don vj
The tich kho lanh (m3)
Dien tich kho lanh (m2)
Kho bao quan am sau tir - 80 den -60 do C theo quy djnh
Thdng tu 01/2018/TT-BYT ngay 18/01/2018
Yeu cau
Yeu cau bao
xin phong COVID-19 ciia
Thong tin
•%. .