CIE ĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRU ČNOSTI ?· 1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratisl ava CIE ĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRU ČNOSTI MATURANTOV Z NÁUKY O SPOLO ČNOSTI

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  ttny pedagogick stav, Pluhov 8, 830 00 Bratislava

  CIEOV POIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUNOSTI MATURANTOV Z NUKY O SPOLONOSTI

  August 2008

 • 2

  Ciele maturitnej skky

  Nuka o spolonosti (obianska nuka) ako voliten maturitn predmet m iakom

  sprostredkova potrebn vedomosti, zrunosti a spsobilosti, pomocou ktorch sa bud vedie orientova v zloitom systme noriem a hodnt sasnej spolonosti a bud schopn spene sa zaleni do ivota v demokratickej spolonosti.

  V slade so zkladnm cieom predmet umouje iakom

  . - zska zkladn poznatky z jednotlivch obsahovch okruhov - osvoji si prehad o truktre vybranch spoloenskch oblast, ktor by ich nasmeroval

  na alie tdium - rozvja schopnosti formulova a kls otzky v prslunch vybranch spoloenskch

  oblastiach, posudzova ich mon rzne rieenia, rozvja kultivovan vmenu nzorov - utvra si vlastn nzor, postoje a presvedenie.

  Cieom externej a internej asti maturitnej skky z nuky o spolonosti (obianskej nuky) je overi, do akej miery zskan vedomosti, zrunosti a postoje iakov zodpovedaj poiadavkm uebnch osnov a tandardov.

  Veobecn cie je konkretizovan truktrou iastkovch cieov formulovanch v troch hierarchicky usporiadanch rovinch. To znamen, e od preverovania vedomostnej rovne maturanta postupujeme k prevereniu schopnosti samostatnho prstupu pri rieen problmov, argumentanch schopnost, od analzy k syntze a hodnoteniu a k prevereniu schopnosti prezentova a obhji vlastn projekty, seminrne prce a eseje.

  Pre kad rovinu s typick ist prkazov slov :

  A. Rovina vedomost a porozumenia vymedzen tzv. prkazovmi slovesami ako

  naprklad: uve, vysvetli, pop, definuj, charakterizuj, vymenuj a pod. Ide o vedomostn rove maturanta, predovetkm o to, ako zvldol pojmov apart vybranch spoloensko-vednch poznatkov v ich vzjomnch vzahoch.

  iaci doku na zklade svojich vedomost, naprklad: 1. pochopi vznam psycholgie, sociolgie, prva, politolgie, ekonmie a filozofie pre jednotlivca,

  Uvete prklady ivotnch situci, v ktorch mono vyui psychologick poznatky. Uvete lohu sociolgie v ivote loveka. Vymenujte ivotn situcie, kedy zana lovek filozofova.

  2. odhadn priny sprvania sa a konania ud , Uvete, ako bude riei stresov situciu sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik.

  3. pochopi vznam dodriavania prva v ivote jednotlivca, Charakterizujte druhy trestov vyuvanch pri poruovan zkonom chrnench zujmov.

 • 3

  4. formova prvne vedomie, Vysvetlite rozdiel medzi priestupkom a trestnm inom. Vymenujte organizcie, ochraujce udsk prva.

  5. vysvetli pojmy, udalosti, javy a procesy vo vzjomnch vzahoch, Uvete prjmov a vdavkov poloky ttneho rozpotu.

  6. ochrni a presadzova svoje osobn prva,

  Vymenujte prva det a dokumenty, v ktorch s zakotven.

  7. zoraova fakty a udalosti chronologicky, Charakterizujte typy ekonomk v ich postupnom vvoji. Uvete, ako sa chronologicky prijmali udsk prva.

  8. pracova s dokumentmi, vyhadva a zhromaova informcie, Uvete poda tatistickch dajov vvoj nezamestnanosti od roku 1993. Vyberte z stavy SR prva, ktor s pre vs najaktulnejie.

  9. uvedomi si zodpovednos za seba, Uvete prklady monch dsledkov nedodriavania zsad psychohygieny Vysvetlite, kedy sa nadobda deliktulna spsobilos.

  10. pouva odborn terminolgiu, Vysvetlite, o znamen pojem sankcia, deklarcia, logos, ontolgia.

  B. Rovina aplikcie a analzy vymedzen prkazovmi slovesami typu: porovnaj, analyzuj,

  vyber, aplikuj, vysvetli preo, zara a pod., bude vies k prevereniu schopnosti samostatnho prstupu k rieeniu problmov,

  argumentanch schopnost spojench s rieenm a prezentciou obiansko- prvnych otzok a spoloensko-ekonomickch svislost vvoja sasnej spolonosti. Na tejto rovni maturant riei lohy, v ktorch vyuva svoje vedomosti v novch svislostiach a kontexte.

  iaci doku svoje vedomosti aplikova a riei problmy, naprklad: 1. klasifikova a analyzova pojmy, javy a procesy,

  Analyzujte priny zlyhvania trhovho mechanizmu a zdvodnite potrebu zsahov ttu do ekonomiky. Vysvetlite prnos grckej filozofie pre al vvoj udskho poznania. Analzou vrokov Sokrata vysvetlite podstatu jeho praktickej filozofie.

  2. vybra zkladn znaky faktov, javov a procesov, Njdite dva dvody, preo je uplatovanie vinovho volebnho systmu nevhodn a naopak. Njdite zkladn znaky osvietenstva v Anglicku, Franczsku a v Nemecku.

  3. porovna fakty, javy a procesy, Porovnajte zkladn psychologick smery.

 • 4

  Porovnajte rozdielnos prstupov Platna a Aristotela v metafyzike. Porovnajte antropologick a scientistick prdy poklasickej filozofie.

  4. uri priny a dsledky faktov, javov a procesov, Analyzujte cie a vsledky reformcie pre cirkev a filozofiu. Analyzujte sasn problmy rodiny a urite priny krzy v rodine.

  5. rozli a interpretova pramenn materil, Vyberte zo zlomkov grckych filozofov tie, v ktorch sa hovor o arch a interpretujte ich Rozlte rznu interpretciu ontologickho zkladu v starovekej filozofii. 6. analyzova odborn text, zoveobecova a syntetizova poznatky,

  Analyzujte tatistick daje o ivotnej rovni obyvatestva za posledn tyri roky a vyvote zvery o kpyschopnosti obyvatestva alebo miere nezamestnanosti a pod.

  7. aplikova vedomosti z inch predmetov, Pomocou poznatkov z dejepisu vysvetlite spoloensko-politick predpoklady vzniku stredovekej filozofie.... Njdite najdleitejie objavy a vynlezy z rznych vednch discipln, ktor formovali zmenu myslenia v renesancii.

  8. aplikova vedomosti do zrunost, Aplikujte primeran metdy psychoterapie a relaxcie. Napte iados o prijatie do zamestnania. Zostavte pracovn zmluvu. Napte splnomocnenie.

  9. abstraktne myslie, Vysvetlite pojem kategorickho imperatvu. Vysvetlite Heglovo nazeranie na svet a porovnajte ho s uenm Platna.

  C. Rovina syntzy vymedzen tzv. prkazovmi slovesami ako naprklad: zhodno, zaujmi stanovisko, kriticky zhodno, samostatne pos problm, utvor a prezentuj vlastn nzor, diskutuj, navrhni mon rieenie a pod. preuke, do akej miery je maturant schopn na zklade analzy a zoveobecnenia zaradi dan problematiku do irch spoloenskch a kultrnych svislost, ak je jeho schopnos vypracova a prezentova vlastn projekty, seminrne prce a eseje.

  iaci doku naprklad: 1. kriticky posdi fakty, udalosti, javy a procesy,

  Zhodnote lohu a podiel masovokomunikanch prostriedkov na vytvran verejnej mienky.

  Poste problm nboenskej neznanlivosti. Kriticky poste vybran filozofick smery 20. storoia. 2. zoveobecova a syntetizova poznatky,

 • 5

  Zaujmite stanovisko k problmu zneuvania politickho postavenia. Zhrte zkladn znaky poklasickej filozofie a zdvodnite opodstatnenos filozofickho pluralizmu. Zaujmite stanovisko k problmu socilnych zmien v spolonosti. 3. rozliova a chpa etick hodnoty, 4. uvedomi si zviazanos psycholgie, sociolgie, prva, politolgie, ekonmie a filozofie so ivotom spolonosti (sem zaraujeme lohy, v ktorch iaci na konkrtnych prkladoch ilustruj prepojenie terie s praxou), 5. prezentova vlastn nzory a postoje, 6. prejavova porozumenie a toleranciu k inm nzorom a postojom, 7. chpa nevyhnutnos spoloenskch zmien, 8. hada zmysel ivota a utvra si hodnotov systm.

 • 6

  Obsah maturitnej skky Obsah maturitnej skky z nuky o spolonosti (obianskej nuky) v slade s platnmi uebnmi osnovami tvoria vybran poznatky zo spoloenskovednch oblast:

  Psycholgie a sociolgie Prva a politolgie Ekonmie a ekonomiky Filozofie

  1.Psycholgia a sociolgia Je to tematick okruh, ktor obsahuje poznatky o psycholgii ako vede, jej smeroch, poslan pri vysvetovan prin a dsledkov udskho snaenia a konania. Poskytuje informan rmec o zkonitostiach a pecifikch psychiky loveka, o poznan seba samho a svojho miesta v socilnych vzahoch. Sasou tematickho okruhu s poznatky o spolonosti, jej vzniku a vvoji, spoloenskch zmench, vzahoch a socilnych truktrach. Zkladn pojmy: -psycholgia, psychika, vedomie, prevanie, sprvanie, psychick procesy a vlastnosti, osobnos, temperament, charakter, schopnosti, inteligencia, nadanie, hodnoty, normy, postoje, typolgia osobnosti, psychohygiena, sociolgia, spolonos, jednotlivec, socilne vzahy, socilna skupina, socilna rola, socilny status, socilna zmena, devicia, komunikcia, socializcia, vchova, sebavchova, uenie, kontrola, sebapoznanie, socilne sprvanie, kultra, sociolgia rodiny, verejn mienka, socilna nerovnos, komunita, organizcie, sociologick vskum. Vyuovanie psycholgie a sociolgie sleduje nasledovn pecifick ciele, ktorch dosiahnutie chceme maturitnou skkou overi: 1.1. Psycholgia iak vie: - vysvetli s pouitm odbornej literatry, m sa psycholgia zaober - uvies prklady ivotnch situcii, v ktorch mono vyui psychologick poznatky - na prkladoch rozli zkladn psychologick disciplny - na konkrtnych prkladoch porovna zkladn psychologick smery (behaviorizmus,

  psychoanalza, kognitvna psycholgia, humanistick psycholgia) 1.2. Psychika a psychick procesy iak vie: - vysvetli vzah medzi telesnou a duevnou strnkou loveka - vysvetli pojem psychiky

 • 7

  - na prkladoch rozli psychick procesy - porovna vnem a predstavu - na konkrtnych prpadoch ilustrova, o je afekt, nlada, strach, trma a zlos - uvedomi si a na prkladoch popsa, ako sa psychick procesy prejavuj v sprvan, komunikcii medzi umi - rozli 3 skupiny psychickch javov (procesy, stavy , vlastnosti) 1.3. lovek ako osobnos iak vie: - vysvetli priny individulnych rozdielov medzi umi - na prkladoch rozpozna prejavy ud rzneho temperamentu - rozliova typolgiu osobnosti Hyppokrata a Junga - porovna, o je to charakter a povaha - uvies vznam a lohu zujmov, hodnt, noriem a postojov v ivote loveka - na prkladoch rozli druhy uenia - rozliova medzi pojmami schopnosti, inteligencia, nadanie - aplikova v ivote primeran relaxan cvienia 1.4. Sociolgia iak vie: - vysvetli lohu a predmet sociolgie v ivote loveka - charakterizova podstatu zkladnch sociologickch teri - vymedzi el a funkcie organizcie ( usporiadania ) spolonosti - vymedzi pojem kultra a uvies zkladn prvky kultry - posdi, ktor spoloensk problmy v sasnosti pramenia z odlinosti kultr - na prkladoch uvies, ako me verejn mienka ovplyvni rieenie problmov v spolonosti - vymenova kroky typickho sociologickho vskumu 1.5. V spolonosti nie si sm iak vie: - charakterizova spolonos ako zloit systm vzahov jednotlivca a socilnych skupn - porovna socilny status ( pozciu ), socilnu rolu, deviciu - vysvetli, v om spova pozitvum a nebezpeenstvo socilnych devici pre spolonos - na prkladoch demontrova rozlenie druhov socilnych skupn - na konkrtnych prkladoch vymedzi rzne formy komunikcie - popsa problmy komunikcie ako mon zdroje konfliktov - rozli pojmy evolcia, revolcia, pokrok, sloboda, modernizcia - uvies zdroje socilnych zmien a uvies monosti ich odstrnenia - rozpozna prejavy extrmistickho sprvania sa skupn - na zklade historickho poznania uvies prklady priebehu socilnych zmien v spolonosti 1.6. Socializcia osobnosti iak vie: - vysvetli proces socializcie jednotlivca

 • 8

  - posdi funkcie rodiny a jej primrne postavenie v procese socializcie jednotlivca - zostavi niekoko typovch modelov rodinnej vchovy - s vyuitm faktografickch dajov analyzova sasn problmy rodiny a uri priny

  krzy v rodine - pochopi vznam socilnej kontroly a sebakontroly - vysvetli, o je socilna interakcia v skupinch - porovna pojmy organizcia a komunita - na zklade faktografickch dajov zhodnoti ivotn rove obyvatestva v Slovenskej

  republiky a zostavi jej jednotliv rovov hranice 2. Prvo a politolgia Je to tematick okruh, ktor m v obsahu zakomponovan zkladn poznatky o tte, jeho fungovan, subjektoch moci a ich debe, ako aj formy asti obana na sprve ttu. Prvna problematika poskytuje orientciu v naom prvnom systme osobitne v odvetviach, ktorch poznatky pomu iakom pri vytvran si postojov a stanovsk na problmy kadodennho ivota. Vek as prvnej problematiky tvoria zkladn udsk prva a obianske slobody, stava SR ako najvy zkon ttu a zdroj celho prva Zkladn pojmy:

  - tt, znaky ttu, funkcie ttu, ttna moc, ttne symboly, sstava ttnych orgnov, deba moci, forma vldy , forma ttu, ttny reim, prvo, normy, prvny systm, orgny na ochranu prvnej kultry, odvetvia prva - zklady ttneho prva, rodinnho prva, obianskeho prva, pracovnho prva, sprvneho prva, trestnho prva, legislatvny proces, aplikcia prva, nprava prva, sloboda, demokracia, voby, volebn systmy, volebn prvo, suverenita, pluralizmus, prvny tt, politick systm, udsk prva a slobody, zkladn dokumenty k ochrane udskch prv a slobd, politolgia, subjekty politickho systmu, politick strany, hnutia, ntlakov skupiny, zdruenia, organizcie, liberalizmus, konzervativizmus, parlamentarizmus, tolerancia, ochrana spotrebitea. Vyuovanie prva a politolgie sleduje nasledovn pecifick ciele, ktorch dosiahnutie chceme overi maturitnou skkou 2.1. udsk prva a zkladn slobody iak vie: - rozli pojmy udsk prva a obianske prva, pracova s stavou SR a v nej rozliova lenenie udskch prv

  - uri tri genercie udskch prv a vedie zdvodni zaradenie jednotlivch udskch prv do generci - pozna svoje prva z dokumentu Dohovor o prvach dieaa - pracova s dokumentmi Veobecn deklarcia udskch prv a Eurpsky dohovor o ochrane udskch prv a zkladnch slobd, porovna formu

 • 9

  zakotvenia prv - prezentova vlastn nzor na rieenie rznych prpadov poruovania udskch prv - uvies, ktor orgny OSN, Rady Eurpy a Eurpskej nie sa zaoberaj ochranou udskch prv

  2.2. Prvny systm a zkonnos iak vie: - vysvetli pojmy hodnota, norma, prvna norma, prvny systm, prvna sila - pracova s dokumentmi prvnej povahy a rozli medzi nimi prvne normy

  rznej prvnej sily - vysvetli rozdiel medzi vntrottnym a medzinrodnm prvom - porovna jednotliv etapy legislatvneho procesu - uvies, ako sa jednotlivec me podiea na tvorbe prva - uvies, ak s garancie ochrany prva - na prkladoch zo ivota uvies mieru prvomoc polcie, advokcie, notrov, sdov - popsa truktru sdov - na zklade kompetenci stavnho sdu uri postavenie tohto orgnu v SR - zdvodni potrebu prva v spolonosti 2.3. Odvetvia slovenskho prvneho poriadku iak vie:

  - porovna etapy stavnho vvoja u ns - pracova s stavou SR a pozna jej vntorn lenenie - vybra z II. hlavy stavy SR tie prva, ktor sa ho bezprostredne dotkaj a analyzova

  ich - zostavi vlastn listinu prv a slobd - rozli v 4 kompetencich prvomoci najvych ttnych orgnov - vymedzi predmet obianskeho prva - rozli pojmy prvna spsobilos (subjektivita) a spsobilos na prvne kony; uvies kedy vznikaj a ako zanikaj - vysvetli na konkrtnych prkladoch, ktor osobn prva obanov chrni obianske prvo - uvies zkladn druhy sankci v obianskom prve - vysvetli na konkrtnych prkladoch, kedy ide o subjektvnu zodpovednos a kedy ide o

  objektvnu zodpovednos - uvies prklady, akm spsobom mono nadobudn vlastnctvo - uvies spsoby dedenia v obianskom prve a podmie...

Recommended

View more >