53
[email protected] Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439 NORTH SAILS & ION KATALOG OPREME Za sve članove Surf kluba Tri Strijele pružamo popust pri kupnji opreme od 5% do 15% Za sve upite u vezi asortimana proizvoda obratite se na [email protected] ili 0955173771 - Marko 0958065586 - Denis Za narudžbu opreme potrebna je uplata avansa (predujma) u iznosu od 20%! Dostava robe je predviđena kroz 15 radnih dana nakon primitka avansa! Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split, OIB: 56748200834 Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439 Sve cijene izražene su u kunama. PDV je uključen u cijenu.

NORTH Cjenik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cjenik, katalog North Sails i ION opreme za windsurfing

Citation preview

Page 1: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NORTH SAILS & ION KATALOG OPREME

Za sve članove Surf kluba Tri Strijele pružamo popust pri kupnji opreme

od 5% do 15%

Za sve upite u vezi asortimana proizvoda obratite se na [email protected]

ili

0955173771 - Marko

0958065586 - Denis

Za narudžbu opreme potrebna je uplata avansa (predujma) u iznosu od 20%!

Dostava robe je predviđena kroz 15 radnih dana nakon primitka avansa!

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split, OIB: 56748200834

Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

Sve cijene izražene su u kunama.

PDV je uključen u cijenu.

Page 2: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

SADRŽAJ

CJENIK JEDRA ………………………………………....3

CJENIK BOOMOVI ………………………………….....9

CJENIK JARBOLI ……………………………………..11

CJENIK OSTALO……………………..………………..15

CJENIK TORBE I KONFEKCIJA……………………25

CJENIK ODIJELA I TRAPEZA…………….31

Page 3: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

CCCJJJEEENNNIIIKKK NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLLSSS JJJEEEDDDAAARRRAAA

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL EEEGGGOOO (((WWWAAAVVVEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL EEEGGGOOO (((CCCOOODDDEEE))) MMMAAADDD (((WWWAAAVVVEEE)))

3.0 3,899.00

3.4 3,999.00

3.7 4,099.00

4.0 4,159.00

4.2 4,199.00

4.5 4,239.00

4.7 4,299.00

5.0 4,389.00

5.3 4,459.00

3.0 4,349.00

3.4 4,449.00

3.7 4,539.00

4.0 4,579.00

4.2 4,629.00

4.5 4,239.00

4.7 4,659.00

5.0 4,769.00

5.3 4,829.00

Page 4: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL IIICCCEEE (((WWWAAAVVVEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL IIICCCEEE HHHDDD (((FFFuuullllll xxx---ppplllyyy))) (((WWWAAAVVVEEE)))

3.4 3,619.00

3.7 3,699.00

4.0 3,799.00

4.2 3,889.00

4.5 3,939.00

4.7 3,979.00

5.0 4,049.00

5.3 4,099.00

5.7 4,169.00

6.2 4,249.00

3.4 3,999.00

3.7 4,099.00

4.0 4,149.00

4.2 4,199.00

4.5 4,229.00

4.7 4,299.00

5.0 4,389.00

5.3 4,459.00

5.7 4,539.00

6.2 4,629.00

Page 5: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL IIICCCEEE (((CCCOOODDDEEE))) MMMAAADDD (((WWWAAAVVVEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL DDDUUUKKKEEE (((FFFRRREEEEEESSSTTTYYYLLLEEE)))

3.4 3,999.00

3.7 4,099.00

4.0 4,179.00

4.2 4,279.00

4.5 4,299.00

4.7 4,369.00

5.0 4,439.00

5.3 4,499.00

5.7 4,569.00

6.2 4,659.00

4.7 3,989.00

5.0 4,059.00

5.4 4,149.00

5.9 4,179.00

6.4 4,259.00

6.9 4,339.00

Page 6: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL DDDUUUKKKEEE (((CCCOOODDDEEE))) MMMAAADDD (((FFFRRREEEEEESSSTTTYYYLLLEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL DDDRRRIIIVVVEEE GGGRRROOOMMM (((KKKIIIDDDSSS)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL CCCUUURRRVVVEEE (((CCCRRROOOSSSSSSOOOVVVEEERRR)))

4.7 4,469.00

5.0 4,539.00

5.4 4,599.00

5.9 4,659.00

6.4 4,749.00

6.9 4,799.00

1.0 1,399.00

1.5 1,439.00

2.0 1,469.00

2.5 1,569.00

3.0 1,679.00

3.5 2,099.00

4.2 2,299.00

4.7 2,379.00

5.4 2,399.00

5.8 2,499.00

6.4 2,599.00

Page 7: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL DDDRRRIIIVVVEEE CCCLLLOOOTTTHHH (((BBBEEEGGGIIINNNNNNEEERRRSSS FFFRRREEEEEERRRIIIDDDEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL NNNAAATTTUUURRRAAALLL (((FFFRRREEEEEERRRIIIDDDEEE///FFFRRREEEEEERRRAAACCCEEE)))

1.0 1,999.00

1.5 2,099.00

2.0 2,199.00

2.5 2,259.00

3.0 2,299.00

3.5 2,389.00

4.0 2,459.00

4.5 2,499.00

5.0 2,579.00

5.7 2,699.00

6.4 2,799.00

4.5 2,799.00

4.9 2,859.00

5.4 2,899.00

5.8 2,989.00

6.2 3,089.00

6.6 3,199.00

7.3 3,279.00

7.8 3,299.00

Page 8: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL XXX...TTTYYYPPPEEE (((FFFRRREEEEEERRRAAACCCEEE///PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNCCCEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL SSS...TTTYYYPPPEEE (((FFFRRREEEEEERRRAAACCCEEE///PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNCCCEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLL RRRAAAMMM FFF111111 (((RRRAAACCCEEE///SSSLLLAAALLLOOOMMM)))

5.4 3,999.00

6.0 4,099.00

6.6 4,199.00

7.3 4,399.00

7.8 4,579.00

8.2 4,669.00

6.0 4,379.00

6.6 4,469.00

7.3 4,599.00

7.8 4,789.00

8.4 4,869.00

9.5 5,099.00

5.2 4,569.00

5.7 4,649.00

6.3 4,799.00

7.0 4,969.00

7.8 5,199.00

8.5 5,469.00

9.0 5,579.00

9.5 5,749.00

11.0 5,999.00

Page 9: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

CCCJJJEEENNNIIIKKK NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLLSSS BBBOOOOOOMMMOOOVVVIII 222000111111...

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM RRREEEDDD SSSEEERRRIIIEEESSS (((CCCLLLAAASSSSSSIIICCC BBBEEENNNDDDCCCUUURRRVVVEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM SSSIIILLLVVVEEERRR SSSEEERRRIIIEEESSS HHHDDD (((CCCLLLAAASSSSSSIIICCC,,, NNNEEEWWW SSSCCCHHHOOOOOOLLL)))

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM GGGOOOLLLDDD SSSEEERRRIIIEEESSS (((CCCLLLAAASSSSSSIIICCC,,, NNNEEEWWW SSSCCCHHHOOOOOOLLL)))

140-190 1,139.00

150-200 1,169.00

160-210 1,199.00

180-230 1,239.00

140-190 1,499.00

150-200 1,569.00

160-210 1,599.00

180-230 1,659.00

200-250 1,739.00

140-190 2,389.00

150-200 2,429.00

170-220 2,459.00

190-250 2,799.00

220-290 2,899.00

Page 10: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM PPPLLLAAATTTIIINNNUUUMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((CCCLLLAAASSSSSSIIICCC,,, NNNEEEWWW SSSCCCHHHOOOOOOLLL,,, TTTAAAIIILLL EEENNNDDD)))

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM EEEPPPXXX BBBOOOOOOMMMSSS (((KKKIIIDDD RRRIIIGGG,,, FFFRRREEEEEERRRIIIDDDEEE)))

140-190 4,549.00

150-200 4,699.00

170-220 5,799.00

190-250 6,999.00

240-290 7,799.00

90-120 339.00

125-165 369.00

140-185 399.00

160-215 519.00

Page 11: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

CCCJJJEEENNNIIIKKK NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLLSSS JJJAAARRRBBBOOOLLLIII 222000111111...

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT RRREEEDDD SSSDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((333555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT RRREEEDDD RRRDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((333555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT SSSIIILLLVVVEEERRR SSSDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((555555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

400/19 1,249.00

430/21 1,379.00

460/25 1,539.00

490/28 1,699.00

370/17 1,589.00

400/19 1,599.00

430/21 1,689.00

400/19 1,999.00

430/21 2,139.00

460/25 2,199.00

490/28 2,399.00

Page 12: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT SSSIIILLLVVVEEERRR RRRDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((555555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT GGGOOOLLLDDD SSSDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((777555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT GGGOOOLLLDDD RRRDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((777555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

370/17 2.099,00

400/19 2,169.00

430/21 2,199.00

370/17 2,799.00

400/19 2,899.00

430/21 2,999.00

460/25 3,099.00

490/28 3,199.00

370/17 3,199.00

400/19 3,389.00

430/21 3,499.00

Page 13: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT PPPLLLAAATTTIIINNNUUUMMM SSSDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((111000000%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT PPPLLLAAATTTIIINNNUUUMMM RRRDDDMMM SSSEEERRRIIIEEESSS (((111000000%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH EEEPPPXXX MMMAAASSSTTT AAALLLUUU

370/17 4,199.00

400/19 4,399.00

430/21 4,499.00

460/25 4,699.00

490/28 4,899.00

520/32 5,599.00

550/36 6,199.00

370/17 4,099.00

400/19 4,299.00

430/21 4,499.00

200 229,00

290 239,00

360/390 269,00

Page 14: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNCCCEEE EEEPPPXXX CCCAAARRRBBBOOONNN 333666000 (((666555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT EEEPPPXXX

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT RRRDDDMMM ---AAADDDAAAPPPTTTEEERRR BBBAAASSSIIICCC

360 1,049.00

430 799.00

460 799.00

460/15 859.00

59.00

Page 15: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

CCCJJJEEENNNIIIKKK NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLLSSS OOOSSSTTTAAALLLOOO 222000111111...

NNNOOORRRTTTHHH HHHAAARRRNNNEEESSSSSS XXX...SSSEEEAAATTT

NNNOOORRRTTTHHH HHHAAARRRNNNEEESSSSSS CCCRRROOOSSSSSS

NNNOOORRRTTTHHH HHHAAARRRNNNEEESSSSSS CCCRRROOOSSSSSS AAAIIIRRR

XS-XL 589.00

XS-XL 629.00

XS-XL 779.00

Page 16: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH HHHAAARRRNNNEEESSSSSS XXX...OOOVVVEEERRR AAAIIIRRR

NNNOOORRRTTTHHH AAADDDJJJUUUSSSTTTEEERRR LLLIIINNNEEESSS

NNNOOORRRTTTHHH VVVAAARRRIIIOOO RRRAAACCCEEE LLLIIINNNEEESSS

NNNOOORRRTTTHHH FFFIIIXXXOOORRR PPPRRROOO LLLIIINNNEEESSS

S-XL 819.00

149.00

22’’-28’’ 155.00

20’’-30’’ 119.00

Page 17: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH FFFIIIXXXOOORRR LLLIIINNNEEESSS

NNNOOORRRTTTHHH UUUPPPHHHAAAUUULLL LLLIIINNNEEE PPPRRROOO

NNNOOORRRTTTHHH UUUPPPHHHAAAUUULLL LLLIIINNNEEE BBBAAASSSIIICCC

NNNOOORRRTTTHHH OOOUUUTTTHHHAAAUUULLL KKKIIITTT BBBAAASSSIIICCC

20’’-30’’ 112.00

49.00

59.00

49.00

Page 18: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH OOOUUUTTTHHHAAAUUULLL KKKIIITTT RRRAAACCCEEE SSSEEETTT

NNNOOORRRTTTHHH BBBOOOOOOMMM MMMAAASSSTTT PPPRRROOOTTTEEECCCTTTOOORRR

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT BBBAAASSSEEE PPPRRROOOTTTEEECCCTTTOOORRR

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN PPPOOOWWWEEERRR...XXXTTTiii

889.00

129.00

39.00

S/28 1,049.00

L/42 1,099.00

Page 19: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN PPPOOOWWWEEERRR...XXXTTTRRR

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN PPPOOOWWWEEERRR...XXXTTT

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN PPPOOOWWWEEERRR...XXXTTT RRRDDDMMM (((111000000%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN SSSHHHOOOXXX...XXXTTTRRR (((RRRAAADDDIII SSSAAAMMMOOO SSSAAA SSSHHHOOOXXX...BBBAAASSSEEE)))

S/28 979.00

L/42 999.00

S/28 759.00

L/42 799.00

S/28 1,399.00

L/42 1,499.00

L/42 1,799.00

Page 20: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN SSSHHHOOOXXX...XXXTTTRRR RRRDDDMMM (((RRRAAADDDIII SSSAAAMMMOOO SSSAAA SSSHHHOOOXXX...BBBAAASSSEEE)))

NNNOOORRRTTTHHH PPPIIINNNLLLOOOCCCKKK...XXXTTT SSSDDDMMM

NNNOOORRRTTTHHH PPPIIINNNLLLOOOCCCKKK...XXXTTT RRRDDDMMM IIIIII

L/42 1,799.00

S/28 379.00

L/42 399.00

S/28 419.00

L/42 479.00

Page 21: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH RRREEEDDD...XXXTTT SSSDDDMMM

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIOOONNN EEEPPPXXX VVVAAARRRIIIOOO

NNNOOORRRTTTHHH QQQUUUIIICCCKKK RRREEELLLEEEAAASSSEEE EEEPPPXXX IIINNNCCCLLL... RRROOOPPPEEE

NNNOOORRRTTTHHH EEEPPPXXX KKKIIIDDD RRRIIIGGG BBBAAASSSEEE AAADDDAAAPPPTTTEEERRR

S/28 269.00

L/42 279.00

S/25 99.00

L/40 109.00

79.00

45.00

Page 22: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH RRREEEDDD BBBAAASSSEEE

NNNOOORRRTTTHHH RRRAAACCCEEE BBBAAASSSEEE IIINNNCCCLLL... TTTEEENNNDDDOOONNN &&& QQQ...RRR...PPPIIINNN

NNNOOORRRTTTHHH SSSHHHOOOXXX...BBBAAASSSEEE (((RRRAAADDDIII SSSAAAMMMOOO SSSAAA SSSHHHOOOXXX...XXXTTTRRR)))

NNNOOORRRTTTHHH QQQUUUIIICCCKKKYYY RRRAAACCCEEE IIIIIIIII IIINNNCCCLLL... AAADDDAAAPPPTTTEEERRR

279.00

499.00

499.00

229.00

Page 23: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH SSSTTTAAARRRPPPLLLAAATTTEEE +++ PPPOOOWWWEEERRRJJJOOOIIINNNTTT

NNNOOORRRTTTHHH SSSTTTAAARRRPPPLLLAAATTTEEE +++ PPPOOOWWWEEERRRJJJOOOIIINNNTTT WWWIIITTTHHH SSSHHHOOORRRTTT PPPIIINNN

NNNOOORRRTTTHHH CCCAAARRRBBBOOONNN XXXTTTEEENNNDDDEEERRR SSSIIILLLVVVEEERRR 444000cccmmm (((555555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH CCCAAARRRBBBOOONNN XXXTTTEEENNNDDDEEERRR PPPLLLAAATTTIIINNNUUUMMM 444000cccmmm (((111000000%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

349.00

349.00

619.00

749.00

Page 24: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH CCCAAARRRBBBOOONNN XXXTTTEEENNNDDDEEERRR SSSIIILLLVVVEEERRR RRRDDDMMM 444000cccmmm (((555555%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

NNNOOORRRTTTHHH CCCAAARRRBBBOOONNN XXXTTTEEENNNDDDEEERRR PPPLLLAAATTTIIINNNUUUMMM RRRDDDMMM 444000cccmmm (((111000000%%% CCCAAARRRBBBOOONNN)))

719.00

899.00

Page 25: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

CCCJJJEEENNNIIIKKK NNNOOORRRTTTHHH SSSAAAIIILLLSSS TTTOOORRRBBBEEE III KKKOOONNNFFFEEEKKKCCCIIIJJJAAA 222000111111...

NNNOOORRRTTTHHH MMMUUULLLTTTIII TTTRRRAAAVVVEEELLL BBBAAAGGG

NNNOOORRRTTTHHH GGGEEEAAARRRBBBAAAGGG

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT---QQQUUUIIIVVVEEERRR---BBBAAAGGG WWWIIITTTHHH WWWHHHEEELLLLLLSSS 222222555

VOL.100L

90-40-40 919.00

VOL.65L+15L

80-40-30(+10) 559.00

VOL.400L

255-50-30 1,369.00

Page 26: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT---QQQUUUIIIVVVEEERRR---BBBAAAGGG WWWIIITTTHHH WWWHHHEEELLLLLLSSS 222888000

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT---QQQUUUIIIVVVEEERRR---BBBAAAGGG AAADDDJJJUUUSSSTTTAAABBBLLLEEE WWWIIITTTHHH WWWHHHEEELLLLLLSSS 222888000

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT---QQQUUUIIIVVVEEERRR---BBBAAAGGG SSSUUUPPPEEERRRLLLIIIGGGHHHTTT 222555555

NNNOOORRRTTTHHH MMMAAASSSTTT---QQQUUUIIIVVVEEERRR---BBBAAAGGG SSSUUUPPPEEERRRLLLIIIGGGHHHTTT FFF... 333---PPPIIIEEECCCEEE MMMAAASSSTTT SSSEEETTT AAA---BBB

VOL.500L

280-50-30 1,369.00

VOL.500L

280-50-30 1,699.00

VOL.400L

255-50-30 1,299.00

VOL.300L

175/190-50-30 1,199.00

Page 27: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH 333---PPPIIIEEECCCEEE MMMAAASSSTTT BBBAAAGGG SSSEEETTT AAA---BBB---CCC

NNNOOORRRTTTHHH RRROOOOOOFFFRRRAAACCCKKK---PPPAAADDD (((111 PPPAAAIIIRRR)))

NNNOOORRRTTTHHH SSSSSS TTT---SSSHHHIIIRRRTTT LLLOOOGGGOOO

NNNOOORRRTTTHHH SSSSSS PPPOOOLLLOOO

4 ODJELA

175/190/220 599.00

ONE SIZE 99.00

S-XL 189.00

S-XL 229.00

Page 28: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH LLLSSS TTT---SSSHHHIIIRRRTTT LLLOOOGGGOOO

NNNOOORRRTTTHHH LLLSSS TTT---SSSHHHIIIRRRTTT (((CCCOOODDDEEE))) MMMAAADDD

NNNOOORRRTTTHHH FFFUUUNNNCCCTTTIIIOOONNNAAALLL HHHOOOOOODDDEEEDDD---LLLOOOGGGOOO

S-XL 259.00

S-XL 339.00

S-XL 499.00

Page 29: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH HHHOOOOOODDDEEEDDD ZZZIIIPPPPPPEEERRR---LLLOOOGGGOOO

NNNOOORRRTTTHHH SSSOOOFFFTTTSSSHHHEEELLLLLL JJJAAACCCKKKEEETTT

NNNOOORRRTTTHHH WWWIIINNNDDDJJJAAACCCKKKEEETTT

NNNOOORRRTTTHHH BBBEEEAAANNNIIIEEE

S-XL 499.00

S-XL 749.00

S-XL 559.00

ONE SIZE 179.00

Page 30: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

NNNOOORRRTTTHHH CCCUUUBBBAAA CCCAAAPPP

NNNOOORRRTTTHHH BBBAAASSSEEEBBBAAALLLLLL CCCAAAPPP

ONE SIZE 179.00

ONE SIZE 239.00

Page 31: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN CCCJJJEEENNNIIIKKK 222000111111 ––– OOODDDIIIJJJEEELLLAAA

IIIOOONNN FFFUUUSSSEEE DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD (((FFFUUUSSSEEE DDDRRRYYYSSSUUUIIITTT 444///333 DDDLLL)))

IIIOOONNN OOONNNYYYXXX DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD

EURO 48 – 56

US: S - XXL 4,399.00

SEMIDRY

5,5 DL EURO 48 – 58

US: S - XXXL 2,899.00

SEMIDRY

4/3 DL EURO 48 – 58

US: S - XXXL 2,799.00

Page 32: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN QQQUUUAAANNNTTTUUUMMM --- SSSKKKIIINNN

IIIOOONNN QQQUUUAAANNNTTTUUUMMM SSSTTTEEEAAAMMMEEERRR SSSSSS 444///333 +++ CCCOOONNNVVV... AAARRRMMMSSS SSSKKKIIINNN

IIIOOONNN RRRIIIOOOTTT DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD (((BBBLLLAAACCCKKK &&& WWWHHHIIITTTEEE)))

SEMIDRY

5/4 SKIN

EURO 48 – 58

US: S - XXXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,699.00

SEMIDRY

4/3 SKIN

EURO 48 – 58

US: S - XXXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,499.00

SEMIDRY

4/3 SKIN

EURO 48 – 58

US: S - XXXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,599.00

SEMIDRY

5.5 DL EURO 46 – 56

US: XS - XXL 2,599.00

SEMIDRY

4.5 DL EURO 46 – 56

US: XS - XXL 2,399.00

Page 33: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN RRRIIIOOOTTT OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE LLLSSS 333...555 DDDLLL

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE SSSTTTEEEAAAMMMEEERRR SSSSSS 333///222 DDDLLL

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 2,099.00

SEMIDRY

5.5 DL

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,199.00

SEMIDRY

4.5 DL

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,049.00

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,449.00

Page 34: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE SSSHHHOOORRRTTTYYY 222...555 DDDLLL

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE SSSKKKIIINNN

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 1,099.00

SEMIDRY

5/4 SKIN

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,199.00

SEMIDRY

4/3 SKIN

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 2,049.00

Page 35: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE LLLSSS 444///333 SSSKKKIIINNN

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE SSSSSS 333///222 SSSKKKIIINNN

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD SSSEEEMMMIIIDDDRRRYYY 555...555 DDDLLL ((( BBBLLLAAACCCKKK &&& BBBLLLUUUEEE)))

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 1,899.00

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 1,599.00

SEMIDRY

5.5 DL

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,449.00

SEMIDRY

4.5 DL

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,349.00

Page 36: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT SSSTTTEEEAAAMMMEEERRR SSSSSS 333///222 DDDLLL

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT SSSHHHOOORRRTTTYYY 222...555 DDDLLL

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT MMMOOONNNOOOSSSHHHOOORRRTTTYYY

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,099.00

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 699.00

EURO 46 – 56

US: XS - XXL 499.00

Page 37: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT SSSKKKIIINNN

IIIOOONNN TTTRRRIIINNNIIITTTYYY DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD (((FFFEEEMMMAAALLLEEE))) ––– WWWHHHIIITTTEEE///GGGRRREEEEEENNN

SEMIDRY

5/4 SKIN

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,399.00

SEMIDRY

4/3 SKIN

EURO 46 – 56

US: XS - XXL EUR: 94 – 106

US: ST – XLT 1,299.00

SEMIDRY

5.5 DL EURO 34 – 44

US: XS - XXL 2,499.00

SEMIDRY

4.5 DL EURO 34 – 44

US: XS - XXL 2,199.00

Page 38: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN TTTRRRIIINNNIIITTTYYY OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE LLLSSS 333...555 DDDLLL WWWHHHIIITTTEEE///GGGRRREEEEEENNN (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD SSSTTTEEEAAAMMMEEERRR 333///222 DDDLLL (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

EURO 34 – 44

US: XS - XXL 1,899.00

SEMIDRY

5.5 DL

EURO 32 – 44

US:XXS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 2,199.00

SEMIDRY

4.5 DL

EURO 32 – 44

US:XSS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 1,999.00

EURO 32 – 44

US: XSS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 1,599.00

Page 39: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL SSSHHHOOORRRTTTYYY 222...555 DDDLLL (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL SSSKKKIIINNN (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE LLLSSS 444///333 SSSKKKIIINNN (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

EURO 32 – 44

US: XSS-XXL 1,099.00

SEMIDRY

5/4 SKIN

EURO 32 – 44

US: XSS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 2,099.00

EURO 32 – 44

US: XSS-XXL 1,799.00

Page 40: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN PPPEEEAAARRRLLL SSSKKKIIINNN (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN PPPEEEAAARRRLLL SSSTTTEEEAAAMMMEEERRR SSSSSS 333///222 SSSKKKIIINNN (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE SSSKKKIIINNN SSSEEEMMMIIIDDDRRRYYY 555///444 (((KKKIIIDDDSSS)))

SEMIDRY

5/4 SKIN

EURO 32 – 44

US:XXS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 1,399.00

SEMIDRY

4/3 SKIN

EURO 32 – 44

US:XSS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 1,299.00

EURO 32 – 44

US: XSS-XXL EUR: 76 – 80

US: MT – LT 1,099.00

EUR:128-164

US:8Y – 14Y 999.00

Page 41: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD SSSEEEMMMIIIDDDRRRYYY 444///333 DDDLLL (((KKKIIIDDDSSS)))

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD OOOVVVEEERRRKKKNNNEEEEEE SSSSSS 333///222 DDDLLL

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE DDDOOOUUUBBBLLLEEE LLLIIINNNEEEDDD SSSHHHOOORRRTTTYYY 222...555 DDDLLL (((KKKIIIDDDSSS)))

EUR:128-164

US:8Y – 14Y 879.00

EUR:128-164

US:8Y – 14Y 649.00

EUR:128-164

US:8Y – 14Y 499.00

Page 42: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE NNNEEEOOO TTTOOOPPP 222///111 LLLSSS

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE NNNEEEOOO TTTOOOPPP 222///111 SSSSSS

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT TTTOOOPPP 000...555 LLLSSS

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 659.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 509.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 509.00

Page 43: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN EEELLLEEEMMMEEENNNTTT TTTOOOPPP 000...555 SSSSSS

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE TTTHHHEEERRRMMMOOO TTTOOOPPP LLLSSS

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE TTTHHHEEERRRMMMOOO TTTOOOPPP SSSSSS

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 439.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 439.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 369.00

Page 44: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL TTTHHHEEERRRMMMOOO TTTOOOPPP LLLSSS (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL TTTHHHEEERRRMMMOOO TTTOOOPPP SSSSSS (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN RRRIIIOOOTTT RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD LLLSSS

EUR: 36 – 42

US: S – XL 369.00

EUR: 36 – 42

US: S – XL 369.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 509.00

Page 45: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN RRRIIIOOOTTT RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD SSSSSS

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD LLLSSS

IIIOOONNN SSSTTTRRRIIIKKKEEE RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD SSSSSS

EUR: 46 – 56

US: S – XL 439.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 439.00

EUR: 46 – 56

US:XS – XXL 369.00

Page 46: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN TTTRRRIIINNNIIITTTYYY RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD LLLSSS (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN TTTRRRIIINNNIIITTTYYY RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD SSSSSS (((FFFEEEMMMAAALLLEEE)))

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD LLLSSS

EUR: 36 – 42

US: S – XL 439.00

EUR: 36 – 42

US: S – XL 369.00

EUR: 36 – 42

US: S – XL 369.00

Page 47: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN JJJEEEWWWEEELLL RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD SSSSSS

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD LLLSSS (((KKKIIIDDDSSS)))

IIIOOONNN CCCAAAPPPTTTUUURRREEE RRRAAASSSHHHGGGUUUAAARRRDDD SSSSSS

IIIOOONNN BBBAAALLLLLLIIISSSTTTIIICCC BBBOOOOOOTTTSSS 666///555

EUR: 36 – 42

US: S – XL 289.00

EUR:104-164

US: 4Y-14Y 219.00

EUR:104-164

US: 4Y-14Y 179.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 589.00

Page 48: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN BBBAAALLLLLLIIISSSTTTIIICCC BBBOOOOOOTTTSSS 333///222

IIIOOONNN BBBAAALLLLLLIIISSSTTTIIICCC SSSHHHOOOEEESSS 222...555

IIIOOONNN BBBAAALLLLLLIIISSSTTTIIICCC SSSLLLIIIPPPPPPEEERRR 111...555

IIIOOONNN PPPLLLAAASSSMMMAAA BBBOOOOOOTTTSSS 666///555

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 549.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 439.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 369.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 369.00

Page 49: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN PPPLLLAAASSSMMMAAA BBBOOOOOOTTTSSS 333///222

IIIOOONNN PPPLLLAAASSSMMMAAA SSSHHHOOOEEESSS 222...555

IIIOOONNN PPPLLLAAASSSMMMAAA SSSLLLIIIPPPPPPEEERRR 111...555

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWAAAIIISSSTTT ––– RRRAAADDDIIIUUUMMM

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 289.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 249.00

EUR:36-47/48

US: 5 – 12 219.00

S – XL 1199.00

Page 50: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWAAAIIISSSTTT ––– RRREEELLLAAAYYY

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWAAAIIISSSTTT ––– RRRUUULLLEEERRR

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWAAAIIISSSTTT ––– TTTOOORRRQQQUUUEEE

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWAAAIIISSSTTT ––– VVVEEENNNOOOMMM

S – XL 1299.00

S – XL 1099.00

S – XL 1099.00

S – XL 729.00

Page 51: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS WWWOOOMMMEEENNN WWWAAAIIISSSTTT ––– JJJAAADDDEEE

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS SSSEEEAAATTT ––– OOOCCCTTTAAANNNEEE

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS SSSEEEAAATTT ––– FFFUUUEEELLL

XS – L 1099.00

S – XL 1099.00

S – XL 799.00

Page 52: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS ––– PPPAAACCCEEE

IIIOOONNN WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFF HHHAAARRRNNNEEESSSSSS SSSEEEAAATTT WWWOOOMMMEEENNN ––– PPPEEEAAARRRLLL

S – XL 879.00

S – L 779.00

Page 53: NORTH Cjenik

[email protected]

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split | Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

UUUvvvjjjeeetttiii:::

Shop ‘’Tri Strijele” organiziran je poslovnim partnerstvom sa poduzećem Trapez d.o.o. iz Splita, Kamila Tončića 4,

OIB: 56748200834.

Sve potencijalne poslovne transakcije vršiti će se preko poslovnog žiro računa Trapez d.o.o. otvorenog u Splitskoj

Banci d.d. na broju 2330003-1100112439!

Ova suradnja između ova dva poslovna subjekta temelji se na ‘’Ugovoru o poslovnoj suradnji’’ koji su obe poslovne

stranke potpisale.

Klub jedrenja na dasci Tri Strijele obvezao se ugovorom prepustiti poduzeću Trapez d.o.o. reklamni prostor na

svojoj internetskoj stranici http://tristrijele.hr/ u svrhu objavljivanja cjenika kao i korištenje e-mail servisa pod

adresom [email protected]

Trapez d.o.o. se istim ugovorom obvezuje svim članovima Kluba jedrenja na dasci Tri Strijele ponuditi popust na

asortiman od 5 do 15%.

Ugovor je zasnovan na neodređeno vremensko razdoblje i svaka od stranki ga može raskinuti u bilo koje vrijeme!

Za sve članove Surf kluba Tri Strijele pružamo popust pri kupnji opreme

od 5% do 15%

Za sve upite u vezi asortimana proizvoda obratite se na [email protected]

ili

0955173771 - Marko

0958065586 - Denis

Za narudžbu opreme potrebna je uplata avansa (predujma) u iznosu od 20%!

Dostava robe je predviđena kroz 15 radnih dana nakon primitka avansa!

Trapez d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split, OIB: 56748200834

Žiro račun: Splitska Banka 2330003-1100112439

Sve cijene izražene su u kunama.

PDV je uključen u cijenu.