of 20/20
kilta tS UBND TiNH DONG NA! SOTUPHAP CQNG HOA XA Ho CHU NGHIA VItT NAM Dc 1p - Tv do - Honh phtic Se:t6 04 - /STP-BTTP Ddng Nai, ngay ,t9 thang 12 nelm 2017 V/v thong ban hüy, thn h6i GiAy ehimg nhAn quyen sir ching dal ; quyen sâ hip nha a va tli san khaz gen lien vied dat Kinh giri: - Cac th chirc hanh ngh'e c8ng chang ten dia ban tinh; - HOi Cong chirng vien tinh. Sar Tu phap nhan duce cac Quyet dinh caa Se( Tai nguyen va Moi truang, UBND huyen Vinh Cfru, tinh Deng Nai c6 nei dung cu the nhu sau: 1. Quyet dinh cüa So' Tai nguyen va Moi truing Quyat dinh WO 1788, 1789, 1790, 1791/QD-STNMT ngay 20/12/2017 ITO viec hüy Giey chüng nhan quyen sfr dung (tat, quyen ser hftu nha a va tai san khac gdn lien vai tat se AG 113805, AG 113584, AG 113583, se vao s01045. Quyet dinh sa 7471/QD-STNMT ngay 22/ 12/2017; Quyet dinh se 1706/QD-STNMT ngay 12/12/2017 va viec hay Gidy chung nhan quyen sfr dung d'at, quyen s& hint nha a va tai Wan khac gin lien yeti d r at se 5678, 5679, 5680/QD- UBND, CB 882551. Quyat dinh se 1748, 1746/QD-STNMT ngay 19/12/2017 va viec hity Gidy chUng nhan quyen sfr dung dat, quyen se( hfru nha & và tai san Ichac gin lien vai dAt se CB 483548, BC 892343. - Quyet dinh sa 1730, 1737, 1735, 1736, 1734, 1732, 1733, 1731/QD- STNMT ngay 18/12/ 2 017 ve vie hüy GiAy chUng nhan quyL sir dung dAt, quyen s& hal nha & va tai san khac gAn lMn veli dAt se CC 759351, BD 584738, BM 730312, BD 584738, AL 070218, BG 580751, Q 722028, AB 377225. - Quyet dinh se 1677, 1676, 1670, 1675, 1669/QD-STNMT ngay 06/11/2017 v viec huy Gidy chfrng nhan quyen sir dung dAt, quyen ser him nha va tai san khac gait lien vai dAt se vao s 00917QSDD/3948/QDTP/2003, AL 959251, AL 959252, AL 959253, BP 066319, AA 076297, 0 850211. Quyet dinh se 1718, 1717, 1714, 1713, 1720, 1723, 1715, 1722, 1721, 1719, 1716/QD-STNMT ngay 15/12/2017 ve viec hay GiAy chi:mg than quyen sfr dung dAt, quyen ser hitu nha & va tai san khac zfin lien vai dAt se AC 677787, C 630008, BL 659164, CE 115888, AN 616748, CA 8733231, Y 562085, G 895810, AL 522042, CH 263505, L 405032.

CQNG HOA XA Ho CHU NGHIA VItT NAM SOTUPHAPstp.dongnai.gov.vn/Lists/VanBan/Attachments/1615/2607 (11).pdf · LS/ do hily GiAy chting nhan: Theo don xin xac nhan,mAt Giay chimg nhan

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA XA Ho CHU NGHIA VItT NAM SOTUPHAPstp.dongnai.gov.vn/Lists/VanBan/Attachments/1615/2607...

 • kiltatS

  UBND TiNH DONG NA! SOTUPHAP

  CQNG HOA XA Ho CHU NGHIA VItT NAM Dc 1p - Tv do - Honh phtic

  Se:t604-/STP-BTTP Ddng Nai, ngay ,t9 thang 12 nelm 2017 V/v thong ban hüy, thn h6i GiAy ehimg nhAn quyen sir ching dal; quyen sâ hip nha a va tli san khaz gen lien vied dat

  Kinh giri: - Cac th chirc hanh ngh'e c8ng chang ten dia ban tinh; - HOi Cong chirng vien tinh.

  Sar Tu phap nhan duce cac Quyet dinh caa Se( Tai nguyen va Moi truang, UBND huyen Vinh Cfru, tinh Deng Nai c6 nei dung cu the nhu sau:

  1. Quyet dinh cüa So' Tai nguyen va Moi truing Quyat dinh WO 1788, 1789, 1790, 1791/QD-STNMT ngay 20/12/2017 ITO

  viec hüy Giey chüng nhan quyen sfr dung (tat, quyen ser hftu nha a va tai san khac gdn lien vai tat se AG 113805, AG 113584, AG 113583, se vao s01045.

  Quyet dinh sa 7471/QD-STNMT ngay 22/12/2017; Quyet dinh se 1706/QD-STNMT ngay 12/12/2017 va viec hay Gidy chung nhan quyen sfr dung d'at, quyen s& hint nha a va tai Wan khac gin lien yeti drat se 5678, 5679, 5680/QD-UBND, CB 882551.

  Quyat dinh se 1748, 1746/QD-STNMT ngay 19/12/2017 va viec hity Gidy chUng nhan quyen sfr dung dat, quyen se( hfru nha & và tai san Ichac gin lien vai dAt se CB 483548, BC 892343.

  - Quyet dinh sa 1730, 1737, 1735, 1736, 1734, 1732, 1733, 1731/QD-STNMT ngay 18/12/2017 ve vie hüy GiAy chUng nhan quyL sir dung dAt, quyen s& hal nha & va tai san khac gAn lMn veli dAt se CC 759351, BD 584738, BM 730312, BD 584738, AL 070218, BG 580751, Q 722028, AB 377225.

  - Quyet dinh se 1677, 1676, 1670, 1675, 1669/QD-STNMT ngay 06/11/2017 v viec huy Gidy chfrng nhan quyen sir dung dAt, quyen ser him nha va tai san khac gait lien vai dAt se vao s 00917QSDD/3948/QDTP/2003, AL 959251, AL 959252, AL 959253, BP 066319, AA 076297, 0 850211.

  Quyet dinh se 1718, 1717, 1714, 1713, 1720, 1723, 1715, 1722, 1721, 1719, 1716/QD-STNMT ngay 15/12/2017 ve viec hay GiAy chi:mg than quyen sfr dung dAt, quyen ser hitu nha & va tai san khac zfin lien vai dAt se AC 677787, C 630008, BL 659164, CE 115888, AN 616748, CA 8733231, Y 562085, G 895810, AL 522042, CH 263505, L 405032.

 • KT. GIAM DOC PHO GIAM DOC

  Ngo Van Toan

  - Quyat dinh sa 1707, 1703, 1705, 1704, 1709, 1710/QD-STNMT ngay 12/12/2017 va vie hay Giay chimg nhan quyen sir dung dAt, quy'en ser hem nha & va tai san Ichac gin lien volt dAt sa CB 572438, BG 304416, BV 553940, B 497888, BP 024532, C 647134.

  - Quyat dinh s6 1653, 1654/QD-STNMT ngay 30/11/2017; Quyat dinh se; 1651, 1664/QD-STNMT ngay 29/11/2017 ve vice hay Giay chung than quyen sir dung dAt, quyan ser Sn nha Or va tai sin lchac gan lien voi dAt sa AO 112712, BY 338994, X 937052, BD 143070.

  - Quyat dinh 56 1691, 1681, 1680, 1683, 1679, 1682, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1694, 1695, 1639, 1692/QD-STNMT ngay 08/12/2017 ve viec hay Giay chimg nhan quyen sir dung dAt, quyan s& hfru nha & va tai san khac gAn lien

  dAt s6 K 505775, AL 947326, AK 678458, AL 705741, AK 678459, AK 678457, BY 153761, BE 805891, BE 805887, BE 805876, BE 805882, BA 136579, V 250113, AK 673768, U 463154.

  - Quyat dinh s6 1668, 1667, 1666, 1665/QD-STNMT ngay 04/12/2017 ve viec hay Giay chimg nhan quy& sà dung dAt, quyan s& hat; nha 6 vã tai san khac g'an lien voi dAt se; Al 761658, CE 728162, AE 701556, BA 664102.

  2. Quyet dinh UBND huy§n Vinh Ciru Quyet dinh se; 6930, 6931/QD-UBND ngay 29/11/2017 ve viec thu had

  Gity chimg nhan quyen sir dung dAt s6 C 449175, 0 934784. De nghi cac th chirc hanh nghe ding chung tren dia ban tinh truy cap vao

  Trang thong tin din tir cüa Ser Tu phap tai dia chi http://stp.dongnai.gov.vn, muc "Van ban chi do dieu hanh" a tai nOi dung cac Van ban neu tren dm Sex Tai nguyen va Mei tru&ng, UBND huyen Vinh Ciru, tinh Dang Nai.

  SO Tu phap thong bao d cac t6 elide hanh ngha cong chimg troll dia ban tinh Mat, nghien thu Owe hien].

  Nol nhtin: - Nhu ten; - Sà Tai nguyen va M6i trubng; - UBND huyn Vinh Urn; - Trang TTDT Ser Ttr phap (clang tai); - Ltru: VT, BTTP.

 • I

  .1

 • UBND TINH DONG NM 50 TAI NGUYEN VA MO! TRUONG -

  ONG ROA XA HQ! C1111 NGIIIA WO' NAM Dec Cap - Tv do - Hanh pink

  S: /RM/QD-STNMT Thing A T,

  i ONG QUYET DINH VAN

  V/v May Gray cluing nhan quyen sir dyng Mt quYen s& heti n ha & v san khac gin lien vai dat se CB 572438, cap ngay 29/9/2015.

  GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MO! TRIAING Can di Luat Dat dai ngay 29/11/2013; Can cir Dieu 77, Nghi dinh se 43/2014ND-CP ngay 15/05/2014 dm

  Chinh phü quy dinh chi ti6t thi hanh met se dieu cüa Luat flat dai; Can cir Thong tu s6 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 ctia BO Tai

  nguyen va Môi twang Quy dinh v GiAy chimg nhan quyen sir dung (tat, quyen sa him nha a vã tai san khac gan lien vai dat;

  Can cir Thong ttr se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cilia BO Tai nguyen vã Moi truang Quy dinh ve he so dia. chinh;

  Theo de nghi cüa Giam tee Van phong Dang k Mt dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Cam MY tai Ter trinh sfre 44/TTr-VPDKDD-CM ngay 07/12/2017.

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Huy GiAy chimg nhan quyen sir dung at quy&tt sà hat nha a va tài san khac On lien vai Mt se CB 572438 do SO. Tai nguyen va Mei truang tinh Deng Nai k ngay 29/9/2015 cap cho ho 'Ong Nguyen Van Duyen tai thira at so' 26 ta ban dà s6 13 dien tich 6318,8m2 xa Lam San.

  LS/ do hily GiAy chting nhan: Theo don xin xac nhan,mAt Giay chimg nhan quyen sir dung at quyen s& him nha & va tai san khac On 1in vai &I so CB 572438 cap ngay 29/9/2015 dm ho Ong Nguyen Van Duyen dtroc C8ng an xã Lam San, huyen Cam MS", tinh Deng Nai xac Titian ngay 31/8/2017.

  Ngay 12/9/2017, UBND xa Lam San da có thong bao se 32/TB-UBND ve viec niem y6t cong khai mat GiAy chi:mg nhan quyen sir dung at quy66n sec hcru nha a va tai san khac gan lien vai Mt s6 CB 572438 cap ngay 29/9/2015 dm he Ong Nguyen Van Duyen. Sau 30 ngay niem yet thong bao mat giay tir ngay 12/9/2017 an ngay 12/10/2017 tai tut sa UBND xa Lam San khong flap nhan

 • dun yeu cau giai ,quyat tranh chap, khiau nai, giay chUng nhan neu tren khong tin chAp, the chap tai dia phuang.

  , Dieu 2. Giam doe yan phong Dang ky //At dai tinh Dang Nai — Chi nhanli Cam Mj"; h0 6ng Nguyen Van. Duyen, cac to ehüe, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay. Quyet dinh nay di hien lye ko tir ngay ky ban hanh./.

  No nhtin/l; - Nhu (lieu 2 (thuc hien); - So Tai nguyen vi Mei hating (bao cao); - Sec Tu phap (thong bao den cac Van phOng, Pheng Cling chting tren dia ban tinh Deng Nai); - Ngan hang 2‘,Iha nuoc tinh Bong Nai (thong No den he theng cac nem hang); - UBND huyen Cam my (pheii hop); - UBND xa Lam San (phei hop); - Phong TNMT huyen Cam MS/ (phoi hop); - VPDKDD chi nhanh ctic huyOn,thi xa Long Khanh, thanh phi) Bien H6a (tMx hien); - Ltru: VT, VPDK. (126). .

  SO TAI NGUYiN VA MOIMUONGTINFIDONGNAI TUQ. GaM DOC SO

  PHO GIAM DOC VAN PHONG BANG Kt DAT DAI TINH BONG 'AI

 • UBND TINH DONG NAI ONG Ilea XA HQ! CHU VItT NAM sO TAI NGUYEN VA MO! TRUING D'Oe Jp - Tv do - Honh phfie

  /903 /QD-STNMT Dang Nai, ngay thOng Alnam 2017

  QUYET DINH V/v Huy Giay cluing nhin quyen sir dyng dAt, quyen nha va tai

  sin khic gi'n lien vol so BG304416, cap ngay 19/10/2011.

  GIAM DOC Sal TAI NGUYEN VA MO! TRUONG Can cir Luat Dat dai ngay 29/11/2013; Can cir Diu 77, Nghi dinh se 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 dm

  Chinh phir quy dinh chi fiat thi hanh mO,t se diau cña Luat Si dai; Can dr Thong tu se 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 dm BO Tai

  nguyen va Mei truarng Quy dinh v Giay during nhan quyen sir dung dat, quy'an heru nha a va tâi san khac gan lien yeti dat;

  Can dr Thong tu se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cilia BO Tai nguyen vã Mei truamg Quy dinh va he so dia. chinh;

  Theo da nghi cüa Giam dee Van phong Dang k dat dai tinh Deng Nai - Chi nhanh Xuan LOc tai T& trinh se 650/TTr-CNXL-VPDK ngay 29/11/2017

  QUYET DINH: Dieu 1. Hity Giay chimg,nhan quyan sir dung dat, quyen ser hcru nha

  va tai san khac gan lien \lei dat so BG304416 do UBND huyen Xuan LOc 14, cap ngay 19/10/2011 cho Ong Thanh Liam tai thin dat se 592 tar ban da sá 3, dien tich 2230,0 m2, xã Xuan Dinh

  Ljr do !lily Giay chüng nhO'n: Theo don car mat Giay chimg nhan quyan sir dung dat so BG304416 cira Ong Ta Thanh Liam duce Cong an xa Xuan Dinh, huyen Xuan LOc, tinh Deng Nai xac nhan ngay 12/7/2017. Ngay 1/8/2017, UBND xã Xuan Dinh dä có Thong bao niem yet se 108/TB-UBND va viec mat Giay chimg than quyan sir dung dat se BG304416. Sau tiled gian 30 ngay k tir ngay niem ydt Thong bao mdt gidy tir ngay 1/8/2017 den het ngay 30/8/2017 tai tru se UBND xa Xuan Dinh khOng nhan duqc tranh chap, khieu nai, gidy chimg nhan neu trail kheng tin chap, the ch'ap tai dia phucmg.

  Dieu 2. Giam Mc Van phong Dang k dAt dai firth Deng Nai — Chi nhanh Xuan LOc; Ong 'fa Thanh Liam, the tó chit; cá nhan có lien quan chiu trach

 • SO TAI NGUYEN VA MOITRUONG TIN!! BONG NA! TUQ. GIAM DOC SO

  PM) GIAM DOC VAN PHONG BANG KY BAT DA! BONG AI

  MG Ho Trfin Him Phtrot

  nhiarn thi hanh quyat dinh nay. Quyat dinh nay có hiau lye k& tir ngay k5r ban' hank/.

  Noi nhfin:i9 - Nhu dieu 2 (thoc hien); - SO TM nguyen va Mei trupng (bao cao); - SO Tu phap (thong bao den cac Van phong, PhOng Cling chUng tren dia ban tinh Wing Nai); - Ngfin hang Nha nuac tinh Difing Nai (thong bao den he thong cac ngan hang); - UBND Huyen Xufin LOc (phOi hop); - UBND xa Xufin Dinh (phoi hqp); - Phifing TNMT huyen Xufin LOc (phOi hqp); - VPDKDD chi nhanh cac huyen, TX. Long Khanh, TP. Bien H6a (thqc hien); - Ltru: VT, VPDK. (12b). .

 • UBND TiNH DONG NAT th TAI NGUYEN VA MO! TRUONG

  SO: /9-05" /QD-STNMT

  CoNG HOA XA HQI cut NGHIA. VIET NAM DOc Cap - To. do - H4oh phtic

  Dang Nai, ngdy thanggndm 2017

  QUYET DINH V/v Hity Giy chting nhAn quyen sir dyng cut, quyen so' hiru nha & vã tai

  sin gAn lien vol dAt sof) BV553940 ngay 11/02/2015.

  GUM DOC SO TA! NGUYEN VA MO! TRUONG Can cir Luat DAt dai ngay 29/11/2013; Can cir Nghi .dinh se 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 dm Chinh phit quy

  dinh chi fiat thi hanh mot s6 dieu elm Luat Dat dai; Can cir Thong tu se 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 dm BO Tai

  nguyen va Mei truang Quy dinh ve GCN QSDD QSHNO va tai san khac gA.'n lien ved tat, quyen s& him nha & va tai san khac gAn ilk \fed dAt;

  Can cir Thong tu se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 dm BO Tai nguyen va Moi -halting Quy dinh v he sa dja chlnh;

  Theo de nghi cila Van phong Dang ky Mt dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Nhon Trach tai TO trinh se 98 / TTr-CNNT-DKTK ngay 24/11/2017

  QUYET DINH: Dieu 1. Hity Giay chimg then quyen sir dung Mt, quyen sà tau nha & va

  tai san gAn Ii&n veri tat s6 BV553940 do Ser Tai nguyen va Mei tru&ng tinh Deng Nai kY ngay 11/02/2015 cAp cho ba Pham Thi Ng9c Nga tai thira Mt se 30, ter ban de se 09 veri din tich 177,2 m2 xã Phu Thanh.

  LST do hily GiAy chin nhAn: Thin dat do ba Pham Thi Ng9c Nga sit dung, duce Se Tai nguyen vá Moi twang tinh Deng Nai cap Giay,chimg nhan quyen sir dung dat, quyen s& him nha it va tai san gan lien \TM Mt so BV553940 ngay 11/02/2015. Nam 2016, thin Mt n'eu ten duce Chi cue thi hanh anan sikr huyen Nhan Trach ke bien theo Quy8t dinh se 225/QD-CCTHADS ngay 19/8/2016. Nam 2017, ba He Thi Minh Chung mua tai san ban Mu gia la Quyen sir dung dat neu ten theo Hyp clang mua ban tai san ban Mu gia se 58/17/HDMB ngay 28/7/2017, duce Van phang ding chimg Büi Ng9c Hien huyen Vinh tinh Deng Nai cong cluing se 3773, quyen se 02/TP/CC- SCC/HDGD ngay 28/7/2017. Nay ha Chung de nghi cap Gib chimg than quyen sir dung dat, quyen sal hem nha & va tai san gan lien vol. Tat cho thira Mt se 30, tir ban de se 9, xa Phü Thanh.

  Ngay 06/10/2017, Van phOng 'Yang kY Dat dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Nhcm Trach có ban hanh th6ng bao se 224/TB-VPDK cho ba Pham Thi Ng9c

 • SO TAI NGUYEN VA MOITRUONGTINHDONGNAI TUQ. GIAM DOC SO

  GIAM DOC VAN PRONG BANG Kt DAT NH BONG NA!

  Huang Van Dung

  Nga v vie giao nOp Giay chimg nhan quyen sir dung At, quyen sO hitunha va tai san gan lien voi Mt s6 BV553940 cap ngay 11/02/2015 neu tren, trong theri gian 30 ngay, a thkrc hien thu hai chinh 19, dang thai lap thil We ha so cap giay Ching nhan quyen sir dung Mt cho ba H6 TN Minh Chung dai yeti thfra 30 ter ban do sei 9 la Phü Thanh theo quy dinh. Tuy nhien, ba Nga 'thong giao nOp Giay chimg nhan neu teen theo quy dinh va cling khong c6 dun khieu nai, tranh chap. Ngay 28/8/2017, Chi cue thi hanh an clan sr huyen Mum Trach ban hanh Van ban sa 351/CV-CCTHA ve viec d& nghi hit), Gidy chimg than quyen sir dung Mt cu, cap mai Giay chimg nhan quyen sir dung (IL cho ngueri mua ft-clog Mu gia tai san theo quy dinh do IchOng thu hoi duqc Gtiay chung nhan quyir en s dung At, quyen sex hirru nha va tai san gan lien voi tat so BV553940 cap ngay 11/02/2015 neu tren. Ngay 24/11/2017, Van phOng Dang k9 Dat dai tinh Dang Nai — Chi nhanh Nhan Trach c6 ban hanh van ban s6 1227/VPDK.DKTK giri den Ngan hang Nha nuerc tinh Dang Nai, SO tu phap, cac Phi:mg cong chimg ten dia ban tinh Dang Nai, nham ph& hqp, kiem tra ra so& thong tin Giay CN.QSD Mt BV553940 cap ngay 11/02/2015 cho ba Pham Thi Nga neu ten c6 (tang k9 the chap, tin chap cam cot tai ngan hang hay khong va c6 thkrc hien chuyen clich hay khong.

  Dieu 2. Van phong Dang k9 Mt dai tinh Bang Nai — Chi nhanh Nhcm Trach ce, trach nhiem:

  Cap nhat bien dOng vao ca s'er du lieu dja chinh xa. Phá Thanh huyen Nhcm Trach va ha sa cap Giay chimg than quyen sir dung dat, quyen ser hCtu nha

  va tai san gan lien yeti Mt sa BV553940 do So. Tai nguyen va Men truiang firth Bang Nai k ngay 11/02/2015 cap cho ba Pham TN Ng9c Nga.

  GUi Quyet dinh nay tai ba Pham TN Ng9c Nga; ba Ha Thi Minh Chung a thkrc hien.

  Dieu 3. Giam dc Van phong Bang k9 dat dai tinh Dang Nai — Chi nhanh Nhan Trach; ba Pham Thi Ng9c Nga; ba Ha TN Minh Chung; the t6 chUc, cá than c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay. Quyet dinh nay c6 hieu lye k tir ngay k9 ban hanh./ Novi nh4n: - Nhu dieu 3 (thut hien); - Sâ Tai nguyen va Mai troerng (bao do); - SO Tu phap (thong bao den cac Van pitting, Pheing Cong chirng tren dia ban tinh Deng Nai); - Ngan hang Nha nu& tinh Deng Nai (thong him den Nthng cab ngan hang); - UBND huyen Nhcm Troch(phei hqp); - UBND xa Phe Thanh (phoi hqp); - Phong TNMT huyen Nhem Trach(phoi INT); - VPDKDD chi nhitnh cac huyen,thi xa Long ithanh, thanh pile Bien Haa(thqc hien); - Lau: VT, VPDK. (12b).

 • UBND TINH DONG NAT CQNG HOA XA HOI CHE NGIIIA VIET NAM SO TAI NGUYEN VA MOI TRUGING Dt5c14 - Ty do - Ilynh phile

  SO: nOti /QD-STNMT Ming Nai, ngay At thing anon? 2017

  QUYET DINH V/v Hüy GiAy dining nhn quyen sir dyng d'At sti. B497888, ch ngay

  18/01/1993.

  GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MOI TRUtiNG Can dr Luat DM dai ngay 29/11/2013; Can cir Dieu 77, Nghi dinh se 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 dm

  Chinh phü quy dinh chi fiat thi hanh m0,t sa dieu elm Luat Dat dai; Can cir Thong tu sa 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 elm BO Thi

  nguyen va Men tnrimg Quy dinh v Gidy chimg nhan quyen sir dung dal, quyen so hfru nhA 0 va tai san khac gin lien voi dat;

  Can dr Thong Pr se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 ciia BO TM nguyen va MOi truang Quy dinh ve ha scr dia chinh;

  Theo de nghi cüa Giam dee Van ph6ng Wang k3e, Mt dai tinh Dang Nai - Chi nhanh Xuan LOc ti Ta trinh se 651/TTr-CNXL-VPDK ngAy 29/11/2017

  QUYET DINH: Dieu 1. Hily Giay clurng nhan quyen sir dung Mt se B497888 do

  UBND huyen Xuan LOc 14 cap ngay 18/01/1993 cho ho Ong HA Ging Toan tai thira Mt so 466 t& ban dã se 6, din tich 3871,0 m2, xa Xuan Dinh.

  LY do hilly GiLy cluing nhh: Theo don c& mat Giay chi:mg nhan quyen sir dung dat se B497888 dm h0 Ong HA COng Toan dirge Citing an xã Xuan Dinh, huyen Xuan LOc, tinh Dang Nai xac nhan ngay 28/8/2017. Ngay 29/8/2017, UBND xa Xuan Dinh dal c6 Thong bao niem yet se 116/TB-UBND

  viec mat Gild)/ chiing nhan quyen sir dung Mt se B497888. Sau tiled gian 30 ngay k tir ngay niem yet Thong bao mat giay tir ngay 29/8/2017 den het ngay 29/9/2017 tai tru so UBND xa Xuan Dinh khong nhan dirge tranh chap, khiau nai, giay chirng nhan neu tren khong tin chap, the chap tai dia phuang.

  Dieu 2. Giam dace Van phong Dang1(57 dat dai tinh Dang Nai — Chi nhanh Xuan LOc; he Ong HA Cling Toan, cac to chire, ca nhan c6 lien quan chiu trach

 • SO TAI NGUYEN VA MO! TRUONG TTNH BONG NA! TUQ. GIAM DOC SO

  PHO GIAM DO PHONG BANG Kt DAT DA! ONG AI

  Tan Hfru Phirerc

  nhiam thi hanh quyat dinh nay. Quyat dinh nay có hiau hrc ka tir ngay kY ban' hanh./.

  Noi nkunci9 dieu 2 (thoc hien);

  - SO Tai nguyen va Med truOng (bao cao); - SO Tu phap (theng bdo den cdc Van phong,‘Pheng Ceing chirng tren dia ban tinh Deng Nai); - Ngan hang Nha nuerc tinh Deng Nai (Wing back den he thong cac ngan hang); - UBND Huyen Xuan Lec (phei hop); - UBND xA Xuan Dinh (phoi hop); - Phi:mg TNMT huyen Xuan Lc (phei hop); - VPDKDD chi nhanh cdc huyen, TX. Long Khanh, TP. Bien Hem (thuc hien); - Luu: VT, VPDK. (126). Co dktk \VuHoangDiem Thuygiaylliacongtoan >.

 • UBND TiNII DONG NM CQNG HOA XA 110 CHU NGHIA VIET NAM so TAI NGUYEN VA Mtn TRIAING D'Oclb - Tv do - Ilvmh phtic

  SO: g°9 /QD-SINMT Eking Nai, ngayg thcingAnam 2017

  QUYET DINH V/v Huy GiAy chirng nhAn quyen sir dung dAt, quyen hint nha 45. va tai

  sin Mile gin lien vafri dit s6 BP024532, cap ngay 27/8/2013.

  GIAM DOC SC) TA! NGUYEN VA MO! TRU'ONG Can dr Luat Dat dai ngay 29/11/2013; Can cir Dieu 77, Nghi dinh sa 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 cila

  Chinh phü quy dinh chi tit thi hanh mOt s dieu elm L4t Det dai; Can dr Thong tu sa 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 elm BO Tai

  nguyen va Moi trtramg Quy dinh v Giey chimg nhan quyen sir dung det, quyen sb hitu nha a va tai san khac gan lien voi dat;

  Can cir Theing to' s 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 dm BO Tai nguyen va Med truing Quy dinh ve ha scr dja chinh;

  Theo de nghi elm Giam dac Van phong Dang kY diet dai tinh Bang Nai - Chi nhanh Xuan LOc tai Ter trinh sa 700/TTr-CNXL-VPDK ngay 5/12/2017

  QUYET DINH: Dieu 1. Hay Grey chirng,nhan quyen sir dung det, quyen sir him nha

  va tai san khac gan lien von dat s BP024532 do UBND huyen Xuan LOc cep ngay 27/8/2013 cho ba Chau Hue Lan tai thira act se') 37 to ban da sa 2, din tich 2666,6 m2, )(a Xuan Truemg.

  147 do hily GiAy chiing nhAn: Theo don co' met Giey chi:mg nhen quyen sir dung det sot BP024532 eüa ba Chau Hue Lan &rot Cong an Id Xuan Truing, huyen Xuan Loc, tinh Bang Nai xac nhan ngay 25/7/2017. Ngay 9/9/2017, UBND xa Xuan TroOng dã có Thong bao niem yet sa 199/TB-UBND ye viec mAt GiAy chimg nhan quyen sir dung det s6 BP024532. Sau thed gian 30 ngay

  tir ngay niem yet Meng bao met giAy tü ngay 9/9/2017 den het ngay 9/10/2017 tai try. so UBND xa Xuan Twang Ichong nhan dugc tranh chap, khiau nai, gidy chimg nicer' neu tren lchong tin chAp, the chap tai dia phtrang.

  Dieu 2. Giam dote Van phong gang lcY det dai tinh Dang Nai — Chi nhanh Xuan LOc; ba Chau Hue Lan , cac t6 chirc, cá nhan có lien quan chiu trach

 • SO TAI NGUYEN VA MO' TRUONG TiNH BONG NM TUQ. GUM DOC sO

  PIO GIAM Dec VAN PHONG BANG Kt DAT DA! DON NA!

  DAN

  Tan Him Phu&

  nhim thi hanh quyet dinh nay. Quy6t dinh nay có hi4ii hie k& tir ngay kSt ban. hanh./.

  Noi nhtin Nhu dieu 2 (thoc hien);

  - Sd TM nguyen va M8i throng (bdo cao); - Ser Ttr phap (thOng bao den cac Van phang,‘Phang COng chang tren dia ban tinh Mang Nai);

  Ngan hang Nha mot tinh Deng Nai (th8ng bap den he thong cfic ngan hang); - UBND Huyen Xuan LOc (phen hop); - UBND x Xuan Trutmg (phOi hop); - PhOng TNMT huyen Xuan LOc (phosi hop); - VPDKDD chi nhanh cac huyen, TX. Long Khanh, TP. Bien Him (thoc hien); - Ltru: VT, VPDK. (12b). .

 • UBND TiNH DONG NAT CQNG HOA XA- H91 CHU NGHIA 'VIET NAM Di)c - Ty. do - Hqinh phfic SO TAI NGUYEN VA MO! TRIAING

  S6: /74 /QD-STNMT Thing Nai, j• *rig fiseart1\30 7

  CONG S61 VAN NGAY:a

  1 CAV A QUYET DINH

  V/v Huy GiAy chting nh4n quyen sfr ding dAt A cap ngay 04/7/1994.

  GIANIDOC Sti TAI NGUYEN VA MOI TRUtiNG Can dr LIuat flat dai ngay 29/11/2013; Can cir Dieu 77, Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 dm

  Chinh phü quy dinh chi tiet thi hanh mOt s dieu cüa Luat Si dai; Can cir Thong tu s6 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 dm BO Tai

  nguyen va Math tubing Quy dinh ve Giay chimg nhan quyen sir dung (tat, quyen sot him nha ô va tài san khac gan lien vai Mt;

  Can cir Thong tu sa 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cilia BO Tai nguyen va Moi truemg Quy dinh ve he so dja chinh;

  Theo de' nghi cM Giam d6c Van phOng Dang kj, Mt dai tinh Ding Nai — Chi nhanh Cam My tai To trinh s6 45/TTr-VPDICDD-CM ngay 07/12/2017.

  QUYET DINH:

  Diu 1. 1-14 Giay chimg than quyen sir dung tat s6 C 647134 do UBND huyen Long Khanh (cii) k ngay 04/7/1994 cap cho Ong Tan Van Theo tai thira dat s6 212 ter ban d s6 14 din tich 1398m2 xa Nhan

  LY do buy Gay cluing nhk: Theo don c6 mat Giay chimg nhan quyen sir dung Mt s6 C 647134 cap ngay 04/7/1994 dm Ong Trail Van Theo dugc COng an id Nhan Nghia, huyOn Cam My, tinh Deng Nai xk nhan ngay 21/7/2017.

  Ngay 14/9/2017, UBND xa Nhan Nghia dã do thong bao so 41/TB-UBND ve vitec niern yet ding khai mat Giay chimg than quyen sir dung dal s6 C 647134 cap ngay 04/7/1994 dm Ong Tran Van Theo. Sau 30 ngay niem yet thông bao mat giAy tir ngay 14/9/2017 den ngay 15/10/2017 tai fru se( UBND xã Nhan Nghia không tiep nhan don you cau giai quyet tranh chap, khieu nai, giay chimg nhan neu ten killing tin chap, the chap tai dia phuong.

 • Dieu 2. Giam dic Van phong Bang k32 &At dai tinh Ding Nai — Chi nhanh Cam My', ông Tran Van Theo, cac to chit; cá nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh guy& dinh nay. Quyet dinh nay c6 hi'eu luc Ice tir ngay k5r ban hanh./.

  No'! nh1n:42 - Nhu dieu 2 (hue hien); - SO Tai nguyen vi M6i throng (him cao); - So Ti' phip (being bao den cac Van phong, Phang Cong chimg tren dia ban tinh Dtmg Nai); - Ngan hang Nha nu& tinh Deng Nai (thong bao den he thOng cac ngfin hang); - UBND huyen Ciun My (phei hop); - UBND xa Man Nghia (phei hop); - Pheng TNMT huyen Cam My (phei hop); - VPDKDD chi nhinh cac huyen,thi xa Long Khanh, thanh phe Bien 116a (thoc hien); - Ltru: VT, VPDK. (126). .

  si TAINGINEWA1VIOITRUONGENHDONGNAI TUQ. GIAM DOC

  PHO GIA.111 D HONG BANG Kt BAT DAI NG N I

  Tan Iffru Phirot

 • UBND TiNH BONG NAI sO TA! NGUYEN VA MO! TRVONG

  ONG DOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM Dc 10p - Tv do 7 Thnh phtic

  sá: /653 /QD-STNMT Dong Nai, ngtty nain:1037NAI QUYET DINH I CONG

  VN Huy giay chirng nhan quyen sir dunSt se) A0112712, cap ngay 25/08/2008.ON

  SO: NGAY:agsgid CHUY6'

  GUM DOC SC1 TA! NGUYEN VA Men TIWONG

  Can cir Lust Dat dai ngay 29/11/2013; Can cU dieu 82, Nghi dinh se 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 cila Chinh phU quy

  dinh chi fiat thi hanh mOt se dieu caa Luat DAt dai; Can dr Thong tu se 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/05/2014 dm BO Tai nguyen va

  Mai truong quy dinh v GiAy chung nhan quy6n sir dung dat, quyen sir him nha a va tai san lchac g'in liM voi dat;

  Can cir Thong tir se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/05/2014 cilia BO Tai nguyen va M8i twang v h6 so dia chinh;

  Theo de nghi cUa Giam dee Van phOng Dang k32 dat dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Dinh Quan tai Ta trinh se 7114C /TTr-CNDQ ngay 07/11/2017.

  QUYET MINH: Dieu 1. Hiiy Giay chimg nhan quyen sir dung dat se A0112712 do UBND huyen

  Dinh Quan lcSingay 25/08/2008 cap cho Ong Pham Thai va ba Dang Thi Bien tai thira Tat se 47, 39 ter ban de s'e 13 dien tich 16485,0m2 xãNgçc Dinh.

  LY do htly Giay chiing nhan: Theo Ban An so 38/KDTM-PT ngdy 24/02/2016 dm Toa An Nhan Dan tinh Deng Nai ve viec "tranh chap hgp 'Sang thucmg mai mua ban thirc An gia sac";

  Ngay 14/03/2016, Chi cue thi hanh an dan su huyen Dinh Quail co Quyat dinh se 27/YC-THA v vieg thi hanh an theo Dan you cau;

  Ngdy 11/10/2016, be Dang Thi Chinh mua trung dau gia tai san theo Hgp D6'ng mua ban tai san ban dau gia se 110, quyen se 01TP/CC-SCC/HDGD dtrgc Van phong Cong chimg se) 2 xac nhan ngay 03/03/2017;

  Ngay 14/04/2017, Chi cue thi hanh an dan six huyen Dinh Quail ban hanh Quyet Dinh se 14/QD-CCTHADS v vi'ec cueing the giao tai san cho ngtrai mua dugc tai san ban dau gia cho ba Dang Thi Chinh;

  Ngay 06/06/2017, Chi ctic thi hanh an dan sr huyen Dinh Quan dã co thong bao siS 14/TB-THADS cho 6ng Pham Thai va ba Bang TM Bien ve viec giao tai san ban dau gia va Giay chirng nhan thira dat neu ten, nhung Ong Thai va ba Bien khong giao;

 • SOTAINGUYENVAMOITRUONGTINH BONG NA!

  TUQ.GIAm DOC Se/ PHO CIA DOC VAN PHONG BANG

  K /0"t-rirnbJINH BONG NA! ses

  TAI Nt 11N

  MOT buo

  f Ngay 03/07/2017, Chi cue thi hthih an dan sr huyen Dinh Quan co COng Van so 203/CV-THA v vice de nghi hüy giay chtimg nhan QSD dat dm Ong Pham Thai va ba Dang Thi Bien de cap giAy chimg nhan cho nguai mua tang dau gia tai san ban du gia teen;

  Ngay 06/11/2017, Chi cgc thi hanh an dan six huyen Dinh Quan de nghi tiep We dive hien cap giay chimg nhan quyen sir dung tat, quyen sâ hem nha a va tài san khac gin lien von i dat cho ba Dang Thi Chinh la ngued mua trang dau gia.

  Dieu 2. Van phong Dang k-ST dat dai tinh Wang Nai — Chi nhanh Dinh Quan c6 trach nhiem;

  Cap nhan bin Ong vao ca sa du lieu dia chinh xa Ng:Pc Dinh huyen Dinh Quan va h.6 sa cap Giay chimg nhan quyen sir dung dat, quyen sir hat nha a va tai san Ichac gan lien vai dat s6 A0112712 do UBND huyen Dinh Quan cap ngay 25/08/2008 cho 'Ong

  ..Pham Thai va ba Bang Thi Bien; Giri quyet dinh nay tai cho Ong Pham Thai va ba Dang Thi Bien, ba Dang Thi

  Chinh d thuc hien;

  Dieu 3. Giam doe Van phong fling kY Tat dai tinh Diing Nai — Chi nhanh Dinh Quan; Ong Pham Thai va ba Dang Thi Bien, ba Dang Thi Chinh cac t6 chirc, cá than c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyat dinh nay. Quyet dinh nay c6 hieu lyek'e tir ngay ky ban hanh./.

  Noi nhanCV - Nhu dieu 2 (thoc hien); - So TM nguyen ya Mei trutmg (bao cao); - Set Tu phap (thong bao den cac Van phong Phong Cong chimg tren dia bap tinh Deng Nai); - Ngfin hang Nha nutc tinh Don Nai (thOng bao den he thong cac ngan hang); - UBND huyen Dinh Qudn (bao cao); - UBND xä Ng9c Dinh (de biet, phoi hop); - PhOng TNMT huyen Dinh Quan(de wet), - VPDKDD chi nhanh cac huy'en, TX. Long Khanh, TP.Bien I-16a (phoi hop, thoc hien); - Luu: VT, VPDK. (121,).

  Tran Will Phut

 • oNG Holt n- HO CHU NGHTA VIET NAM DO 14p - Ty do - Hanh ph&

  86: /654 /QD-STNMT Dang Nai, ngely30 thang/1 nam 2017

  QUYtT DINH V/v Thu hal Gigy chirng nhan quyen sir dyng datIpquyen sii• him nha

  va tat san khic On lien vtri dgt stS BY 338994, cap ngay 30/9/2015.

  GIAM DOC SO TAI NGUYEN VA MoI TRUING

  Can cir Luat Dalt dai ngay 29/11/2013;

  Can cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cUa Chinh pha quy dinh chi fiat thi hanh mOt se dieu cña Luat Dat dai;

  Can cir diem b 'nue 56 Dieu 2 Nghi dinh se 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 dia. Chinh phñ Sira dai, be sung met se Nghi dinh quy dinh chi ti'et thi hanh Luat tat dai;

  Can cir Thong tu. 23/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cila BO Tai nguyen NIA Moir tnrimg Quy dinh vet Giay chimg than quyen sir dung dat, quyen sof hfiu nha & va tai san khac gan lien vai dat;

  Can cir Thong tu se 24/2014/TT-BTNMT ngay 19/5/2014 cna Be TM nguyen va Mei at:Ong Quy dinh va he so dia chinh;

  Theo a nghi cüa Gam dee Van phong Dang IcY dat dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Long Thanh tai TO trinh se: 274/TTr-VPDKDD.LT ngay 29/11/2017.

  QUYtT DINH:

  Dieu 1. Thu hei Giay chang nhan quyen sir dung dat, quyen set hau nha va tai san khac gan lien voi dat se BY 338994 do Se Tai nguyen Nth Moi truing tinh Deng Nai k ngay 30/9/2015 cap cho 6ng Ta Van NO va ha Le Thi Lan, tai thfra dat s6 215, ter ban d6 dia chinh se 35, c6 dien tich 337,3m2 xa Binh Son.

  City chimg nhan quyen sir dung slat, quyen sar hau nha 6 va tai san khac gAn lien ved Tat s6 BY 338994 cap ngay 30/9/2015 (ban chinh) Cog Ta Van NO da giao cho Van ph6ng Dang ky Dat dai chi nhanh Long Thanh d thvc hien thu hei giay chimg nhan.

  Ly do thu Wei Giay chimg nhan: Ngay 02/07/2010 6ng Ta Van NO va ba Le Thi Lan duce UBND huyen Long Thanh cap GA.)/ chimg nhan quyen sir dung dat, quyen ser Mu nha 6 va tai san khac gin lien ved dat se BB 415225, thin dat so 769, to ban de se 06 c6 din tich la 343,0m2 tai xa Binh San (thuec he theng ban de dia chinh ca).

  '

  UBND TINH DONG NAI SO TA! NGUYEN VA MOI TRUtiNG

 • Trn Him Phicat

  I . Ngay 05/11/2014, Ong Ta Van Ngir va,ba Le Thi Lan ke khai clang k1 cdp

  den Gidy chimg nhan quyen sir dung dat, quyen ser him nha ô va tai san khac gan lien v6i dat dei vói thira dat se 769 ter ban do so 06 (thuOc h theng ban da dia chinh ce), tuong img theo tai lieu BDDC mai la thira dat s6 215, ter ban de se 35 c6 dien tich la 337,3m2, dugc Set Tai nguyen va Mei tnremg tinh Deng Nai cap Giay chimg nhan quyen sir dung dat, quyen sà him nha & va tai san khac gan lien veri dat se BY 338994 ngay 30/9/2015.

  Tuy nhien, qua kiem tra do dac thuc tá thi Ong Ta Van Ng& va ba Le Thi Lan Ichong sir dung thira dat se 215 ter ban de th 35, Ong Ta Van Ngir va ba Le Thi Lan hien dang sir dung thira dat so 214, to ban de so 35 c6 dien tich la 334,6m2 (tucmg img theo tai lieu cii la thira dat s6 769 ter ban de' so 06). Thira d'At se; 214 ter ban d6 56 35 hien chin duce cap Giay chimg nhan quyen sir dung Mt.

  Dieu 2. &lam dc Van phi:mg Dang k dAt dai tinh Deng Nai — Chi nhanh Long Thanh; Ong Ta Van NO va ba Le Thi Lan; cac t6 chirc, cá nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay. Quyet dinh nay c6 hieu luc k'e tir ngay k5r ban hanh./.

  Ni nhiimall - Nhu di'eu 2 (thne hi'dn); - Sec Tai nguyen va M8i tneyng (bao cap); - VPDKDD tinh; - VPDKDD chi nhanh Long Thanh

  UBND xd Binh Son; Ltru: VT, VPDK. (12b).

  sO TAI NGUYEN VA MO! TRU'ONG TIN!! BONG NM

  TUQ.GIAM DOC Sc3 PHO GIAM DOC VAN PHONG BANG Kt

  H BONG NAI

  0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014000000150000001600000017000000180000001900000020