of 22 /22
ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013 WBiZK PmUW

ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. POMORZE-2013. ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013. WBiZK PmUW. POMORZE-2013. ZAGADNIENIA. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. TEMATI CELE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013

Page 1: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE

pk. POMORZE-2013

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013

WBiZK PmUW

Page 2: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

1. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.

2. TEMATI CELE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.3. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.4. SKŁAD KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ZESPOŁU

AUTORSKIEGO - STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA.

5. ZAKRES WYKONANYCH DOKUMENTÓW I PRACY KIEROWNICTWA ĆWICZENIA.

6. ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI W CZASIE ĆWICZENIA.7. DYSKUSJA NT. SCENARIUSZA PRZEBIEGU

ĆWICZENIA.8. PODSUMOWANIE.

ZAGADNIENIAPOMORZE-2013

Page 3: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

PODSTYAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.

POMORZE-2013

1. Art. 2 oraz art. 20, ust. 2, pkt. 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, t.j)

2. §4, pkt 2 oraz §5, ust. 3, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm).

3. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego na lata 2011-2016.

4. Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach 2013 - 2022.

5. Plan szkolenia obronnego województwa pomorskiego na 2013 r.

Page 4: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

TEMAT

Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań

z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego województwa

POMORZE-2013

Page 5: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

TERMIN ĆWICZENIA

23 – 25 PAŹDZIERNIK 2013 R.

POMORZE-2013

REJON ĆWICZENIA

- Miasto Gdańsk,-Miasto Gdynia,

-Powiat Nowodworski

Page 6: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

MIEJSCE

MSD

ĆWICZĄCE SIŁY

UM Gdańsk,

UM Gdynia,

SP Nowy Dwór Gd.

Służby zespolone,

Inspekcje i Straże,

Współdziałające siły MON i MSW

KIEROWNICTWO ĆWICZENIA

POMORZE-2013

Page 7: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Doskonalić:

Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

POMORZE-2013

Page 8: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Zgrywać:

Obsadę Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego oraz innych ćwiczących elementów w wykonywaniu zadań obronnych zgodnie z przyjętym Planem działania stosownie do zmieniającej się sytuacji operacyjnej.

POMORZE-2013

Page 9: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Sprawdzić:

1. Zdolność ćwiczących organów administracji rządowej i samorządowej do koordynacji i kierowania podległymi strukturami podczas prowadzenia operacji obronnej zgodnie ze strukturą i relacjami określonymi w ramach systemu kierowania obroną województwa.

POMORZE-2013

Page 10: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Sprawdzić:

2. Relacje kierowania, obiegu informacji oraz system meldunkowo – sprawozdawczy pomiędzy elementami stanowiska kierowania Wojewody Pomorskiego oraz podległymi mu ćwiczącymi stanowiskami i organami.

POMORZE-2013

Page 11: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Sprawdzić:

3. Efektywność przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony zabezpieczenia podstawowych

potrzeb bytowych ludności oraz tworzenia warunków

do jej przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

POMORZE-2013

Page 12: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Sprawdzić:

4. Poprawność przyjętych procedur odtwarzania normalnego stanu funkcjonowania województwa po likwidacji powstałych zagrożeń.

POMORZE-2013

Page 13: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

CELE ĆWICZENIA

Zbadać:

Zasadność przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji współdziałania pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Wojewody Pomorskiego a organami administracji samorządowej województwa pomorskiego oraz współdziałającymi organami.

POMORZE-2013

Page 14: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

KIEROWNIK ĆWICZENIA

Zespół zabezpieczeniastanowiska kierowania

ćwiczeniem

Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny

STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA

SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA

Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego

Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości

Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia

Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji

Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia

Ćwiczące powiaty

POMORZE-2013

Page 15: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

OSOBY FUNKCYJNE

KIEROWNIK ĆWICZENIA

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski

ZASTĘPCY KIEROWNIKA ĆWICZENIA

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Dyrektor WBiZK PmUW Ryszard Sulęta

SZEF SZTABU KIEROWNICTWA ĆWICZENIA/SZEF ZESPOŁU AUTORSKIEGO

Z- ca Dyrektora WBiZK PmUW Jarosław Kopczyński

Z-CA SZEFA ZESPOŁU AUTORSKIEGO

Kierownik OOiB WBiZK Roman Dłutek

POMORZE-2013

Page 16: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

OSOBY FUNKCYJNE

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO Kierownik OPC WBiZK – Alina Petruczenko;Kierownik OLiRM – Zbigniew Kmiecik;St. Inspektor Wojewódzki w OPC – Andrzej Stasiak;St. Inspektor Wojewódzki w OLiRM – Aneta Wiszowata;Inspektor Wojewódzki w OOiB – Sławomir Knap;wyznaczeni przedstawiciele z:Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Urzędu Miasta Gdańska, Urzędu Miasta Gdyni, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,

POMORZE-2013

Page 17: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

OSOBY FUNKCYJNE

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO (c.d.)Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

inne osoby funkcyjne: Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego – Pan Roman Nowak

POMORZE-2013

Page 18: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

POMORZE-2013

Stanowisko kierowania Prezydenta RP

Stanowisko Kierowania Wojewody

Pomorskiego

Komendy Powiatowe PSP

Komendy Powiatowe Policji

Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskimoraz relacje przekazywania informacji

Sta

now

iska

kie

row

ani

a je

dnos

tek

pow

iato

wyc

h

Stanowisko KierowaniaStarosty Powiatu ……….

Stanowisko Kierowania Wójta Gminy …………

Jednostki Organizacyjne Gminy

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP

Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku

Kuratorium OświatyW Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni

Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku

Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku

Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku

Komendy Powiatowe Policji

Komenda Powiatowa Policji

Komendy Powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku

Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku

Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku

Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku

Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa

Pomorskiego

Sta

now

iska

kie

row

ani

a ze

spo

lony

ch s

łużb

, in

spek

cji,

stra

ży w

ojew

ództ

wa

pom

orsk

iego

Komendy Powiatowe PSP

Komendy Powiatowe PSP

Komendanci komisariatów Policji

Komendy Powiatowe PSP

Powiatowy Zarząd Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg

Komendy Powiatowe PSP

Powiatowy Zarząd Dróg

Powiatowy Inspektorat Budowlany

Page 19: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

POMORZE-2013

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

KW PSP

KW Policji

UM na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia)

StarostwoUrzędy Gmin

SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJSieć radiotelefoniczna kierowania, współdziałania i alarmowania

Nowy D. Gd.

Page 20: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

OCZEKIWANY STAN KOŃCOWY

Przeprowadzenie ćwiczenia wojewódzkiego ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności

indywidualnych składów osobowych Stanowisk Kierowania podczas realizacji procesu kierowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa

i w czasie wojny

POMORZE-2013

Page 21: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

PYTANIA

POMORZE-2013

Page 22: ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE  pk. POMORZE-2013

POMORZE-2013