DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes â€‌ , WPA

 • View
  79

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes ” , WPA (Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. – Chichester: Wiley, 2010). Epidemiolog ija depresije i dijabetesa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes...

 • DEPRESIJA I DIJABETES

  Sinopsis baziran na izdanju Depression and Diabetes, WPA(Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. Chichester: Wiley, 2010)

 • Epidemiologija depresije i dijabetesaU osoba sa dijabetesom, prevalenca kliniki relevantnih depresivnih simptoma je 31%, a simptoma velike depresije je 11% (Anderson et al., 2001).Osobe sa depresivnim poremeajima imaju 65% vei rizik za pojavu dijabetesa (Campayo et al., 2010).Prognoza dijabetesa i depresije (u pogledu komplikacija, rezistencije na terapiju i mortaliteta) loija je kada su ova dva oboljenja u komorbiditetu nego kad se javljaju neovisno jedan o drugome.

  Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Osobe koje imaju depresiju i dijabetes imaju sve loije zdravlje, o emu sami izvjetavaju, od onih sa depresijom i nekim drugim hroninim oboljenjem (Mussavi et al., Lancet 2007;370:851-858). Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Koritenje zdravstvene zatite znantno je vee u depresivnih nego u nedepresivnih pacijenata sa dijebetesom (podaci iz SAD-a, 1996). Iz Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Trokovi zdravstvene zatite znatno su vei u depresivnih nego u nedepresivnih pacijenata sa dijabetesom (podaci iz SAD-a, 1996). Iz Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Komplikacije depresije i dijabetesaDokumentirana je prospektivna udruenost izmeu prethodno postojeih depresivnih simptoma i poetka oboljenja koronarne arterije kod osoba sa dijabetesom (Orchard et al., 2003).Prospektivna udruenost naena je izmeu depresije i poetka retinopatije u djece sa dijabetesom (Kovacs et al., 1995).Depresivni simptomi ei su u pacijenata oboljelih od dijabetesa sa makro- i mikrovaskularnim problemima, kao to su erektilna disfunkcija i bolest dijabetikog stopala, iako je njihova uzrona povezanost nejasna (Thomas et al., 2004).

  Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Izrazitija udruenost depresivnih simptoma (prema procjenama Center for Epidemiological Studies - Depression Scale, CES-D) i vee smrtnosti naena je u osoba sa dijabetesom, ali ne i u osoba bez dijabetesa, prilagoavanjem na socio-demografske i faktore ivotnog stila (Zhang et al., Am. J. Epidemiol. 2005;161:652-660). Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.Dijabetika populacijaNedijabetika populacija

 • Povezanost depresije i dijabetesa: bihejvioralni faktoriDepresija je udruena sa smanjenom fizikom aktivnosti, to poveava rizik za gojaznost i posljedino za diabetes tip 2.Depresija je udruena sa slabijom brigom o sebi u vezi sa dijabetesom (ukljuujui oralno uzimanje lijekova, dijetalne modifikacije, vjebanje i praenje vrijednosti eera u krvi). Emocionalni problemi povezani sa dijabetesom mogu dovesti do razvoja depresije.

  Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Povezanost depresije i dijabetesa bioloki faktoriDepresija je fenotip za vei broj uz stres-vezanih poremeaja koji dovode do aktivacije hipotalamo-pituitarno-adrenalne osovine, disregulacije autonomnog nervnog sistema i osloboanja pro-inflamatornih citokina, u konanici rezultirajui inzulinskom rezistencijom. Metaboliko programiranje na genetskoj razini i pothrajenost (in utero i u djetinjstvu) moe predisponirati osobu i za dijabetes i za depresiju.

  Iz Ismail K. Unravelling the pathogenesis of the depression-diabetes link. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 • Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

  Praktini problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - I

  ProblemUtjecajSimptomi depresije i dijabetesa se preklapaju Simptomi depresije oponaaju simptome dijabetesaPacijent i kliniar mogu biti nesvjesni prisustva depresije i promjene stanja mogu prvenstveno pripisati pogoranju vlastite brige o sebi u dijabetesu Depresija moe biti udruena sa poetkom ili pogoravanjem tjelesnih simptoma Pacijent /ica moe osjeati da ga njegov/njezin kliniar ne shvata ili ne podrava u potpunosti u toku posjeta zdravstvenim slubama, kada rezultati somatskog pregleda ili laboratorijskih nalazi ne odgovaraju subjektivnim tegobama

  Depresija je esto udruena sa tekoama u samolijeenju dijabetesa i pridravanju tretmanaPacijent se moe osjeati rezigniranim u vezi sa sposobnou da neto promijeni, npr. : Znam ta bi trebalo , a ta ne bi trebalo da inim, ali ja jo uvijek grijeim , a ne znam zato!Kliniar se moe osjeati obeshrabrenim u vezi sa sposobnou pacijenta da napravi relevantne promjene u vlastitoj brizi o sebi

 • Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.Praktini problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - II

  ProblemUtjecaj Osobe sa depresijom mogu pokuati da reguliraju emocije hranom ili supstancama Kliniar koji ne shvata depresivne simptome koji su u osnovi i oajnike pokuaje pacijenta da regulira emocionalnu bol, moe ostaviti dojam osobe koja kritizira zbog stigme i prateih reakcija na ovakve obrasce ponaanja

  Stresori koji se upliu u strategije samo-lijeenja i pogoravaju dijabetino stanje mogu takoer precipitirati ili pogorati depresijuPacijent i kliniar lo ishod dijebetesa mogu pripisati smanjenju vlastite brige o sebi zbog brzog ivotnog stila, ali ne smiju podcijeniti podmukli razvoj depresije i njene posljedice Depresija moe smanjiti sposobnost osobe da vjeruje drugima ili da bude zadovoljna zdravstvenom zatitom Depresija je esto udruena sa promjenama u zdravstvenoj zatiti koje zahtijevaju odreene obrasce i praenje putem zakazanih pregleda Pacijent moe nerado zakazivati preglede, pojaviti se u dogovoreno vrijeme za pregled, traiti podrku zdravstvenog osoblja ili suraivati sa davaocima zdravstenih usluga u toku dogovorenog pregleda

 • Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.Praktini problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - III

  ProblemUtjecaj Depresija moe biti udruena sa loom kontrolom eera u krvi bez obzira na ponaanje Ovo moe voditi osjeanju beznadenosti, krivnje, gubitka snage ili smanjenjom osjeanju kontrole bolesti , i moe utjecati na motivaciju pacijenta da se angaira u daljim preporukama klinikog tretmana Kliniari koji nisu sumnjiavi mogu nesvjesno okrivljavati pacijenta za situaciju nad kojom on/ona sada ima vrlo malo kontrole Depresija je esto udruena sa problemom organiziranja zadatakaOno to se moglo lako razumjeti u prolosti , moda je potrebno da se napie, ponovi i da se provjeri razumijevanje istog dok je pacijent depresivan

  Depresija vodi pesimistinijem pogledu na budunost Kliniari bi mogli pomoi depresivnom pacijentu da podijeli zadatke na izvodljive aktivnosti koje bi se kratkoronije mogle isplatitiDepresija je esto udruena sa anksioznou Kliniari treba da razmotre prisustvo anksioznosti koja poveava pacijentovu nesigurnost u vezi sa donoenjem odluka i poveava opi osjeaj straha o vjerovatnoi uspijeha

 • Studije efikasnosti psihoterapije za depresiju u dijabetesu Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

  StudijaIntervencijeIshodLustman et al., 1998Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) plus edukacija o dijabetesu vs. samo edukacija o dijabetesu Poboljanje depresije i kontrole glikemije u KBT vs. kontrolna grupaHuang et al., 2002 Antidijabetici + edukacija o dijabetesu + psiholoki tretman + relaksacija i muziko terapija vs. samo antidijabetici Poboljanje depresije i kontrola glikemije u tretmanu vs. kontrolna grupaLi et al., 2003 Antidijabetici + edukacija o dijabetesu + psiholoki tretman vs. samo antidijabeticiPoboljanje depresije i kontrola glikemije u tretmanu vs. kontrolna grupa

  Lu et al., 2005Edukacija o dijabetesu i cerebrovaskularnom zbivanju + elektromiografski tretman + psiholoki tretman vs. Uobiajeno lijeenjePoboljanje depresije i kontrola glikemije u tretmanu vs. kontrolna grupa

  Simson et al., 2008Individualna suportivna psihoterapija vs. Uobiajeno lijeenjePoboljanje depresije i kontrola glikemije u suportivnoj psihoterapiji vs. kontrolna grupa

 • Studije efikasnosti lijekova za depresiju u dijabetesu Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

  StudijaIntervencije Ishod Lustman et al., 1997Obuka za mjerenje glikemije glukometrom+ nortriptilin vs. placebo Poboljanje depresije ali ne i kontrole glikemije sa nortrptilinom vs. placeboLustman et al., 2000Fluoxetin vs. placebo Poboljanje depresije ali ne i kontrole glikemije sa fluoxetinom vs. placebo Paile-Hyvrinen et al.,