of 22 /22

Escola Baró de Viver

Embed Size (px)

Text of Escola Baró de Viver

 • 2

  NDEX:

  Dades del centre Pg.3

  Ttol de projecte Pg.3

  Nivells educatius als quals s'adrea Pg.3

  Breu descripci del projecte Pg.3

  Persona responsable del projecte ... Pg.3

  Objectius principals Pg.4

  Continguts treballats Pg.5

  rees implicades Pg.5

  Avaluaci de l'alumnat Pg.6

  Aspectes competencials treballats Pg.8

  Descripci detallada del projecte Pg.10

  Temporitzaci Pg.17

  Recursos i equipament necessari Pg.17

  Enlla en lnia Pg.17

  Implementaci del projecte Pg.17

  Grau d'implicaci i participaci del professorat Pg.21

  Observacions Pg.22

 • 3

  BONES PRCTIQUES TIC A LESCOLA BAR DE VIVER

  DADES DEL CENTRE:

  CODI DE CENTRE: 08002411

  TIPUS DE CENTRE: Escola

  NOM DEL CENTRE: Escola Bar de Viver

  TITULARITAT: Pblica

  TTOL DEL PROJECTE:

  Barolucionem la programaci i la robtica

  NIVELLS EDUCATIUS ALS QUALS ENS ADREEM:

  Educaci Infantil i Primria.

  BREU DESCRIPCI DEL PROJECTE:

  Aquest projecte sorgeix com a fruit duna experincia intensa viscuda el curs 2013-14 molt

  valorada per tot lequip de mestres i els infants de lescola ,tant nivell de motivaci com a

  nivell competencial. s per aquest motiu que enguany hem volgut donar un pas endavant i

  continuar treballant la programaci i la robtica, transformant-la en un dels eixos

  fonamentals del nostre projecte que es basa en un aprenentatge significatiu, constructivista

  i creatiu. Amb la voluntat i illusi daprendre de tot lequip de mestres i dels infants de

  lescola, ens hem proposat desenvolupar una lnia pedaggica en la que inclou un treball

  competencial a travs de la robtica i la programaci. Les activitats que hem proposat ha

  estat portades a terme des de P3 fins a 6 de primria, tenint en compte els interessos dels

  infants, els seus moments evolutius i de les seves caracterstiques individuals i prpies.

  PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE I COL.LABORADORS:

  Les persones impulsores del projecte sn Toms Arroyo i Maica Jimnez, conjuntament

  amb tot lequip de mestres del centre.

 • 4

  OBJECTIUS PRINCIPALS:

  Els objectius que ens vrem treballar a travs de la robtica i la programaci sn els

  segents:

  OBJECTIUS GENERALS en relaci amb...

  Etapa/Curs

  OBJECTIUS DIDCTICS OBJECTIUS GENERALS en

  relaci amb...

  Saber

  (conceptuals)

  Saber fer

  (procedimentals)

  Saber ser/estar

  (actitudinals)

  1. Iniciar en la recerca mitjanant

  la prpia manipulaci,

  experimentaci i observaci

  dels diferents robots i

  programari.

  2. Iniciar en el coneixement del

  funcionament dels diferents

  robots i el programari.

  3. Prendre conscincia de la

  necessitat de la programaci per

  poder posar en marxa els

  diferents robots.

  4. Iniciar en el llenguatge de

  programaci utilitzat les

  diferents ordres adient per

  realitzar els diferents reptes

  proposats amb cadascun dels

  robots.

  5. Iniciar en l'elaboraci de

  seqncies adequades per donar

  les ordres correctes amb una fita

  concreta.

  6. Iniciar en el treball en equip

  posant-se d'acord en cadascuna

  de les funcions de tots els

  membres de l'equip.

  7. Iniciar en l'aprenentatge

  manipulatiu assaig- error, per tal

  de poder arribar a l'objectiu que

  ens hem marcat.

  8. Iniciar en la pressa de decisions

  prpies com a equip , tenint en

  compte totes les opinions dels

 • 5

  components del grup.

  9. Elaborar dels elements necessaris

  del circuit per poder portar a

  terme l'objectiu que ens havem

  marcat com a equip.

  ELS CONTINGUTS TREBALLATS:

  Continguts

  CONTINGUTS

  CONCEPTUALS

  (SABER)

  CONTINGUTS

  PROCEDIMENTALS

  (SABER FER)

  CONTINGUTS

  ACTITUDINALS

  (SABER SER i SABER ESTAR)

  1. Iniciaci en la recerca

  mitjanant la prpia

  manipulaci i observaci del

  diferents robots.

  2. Iniciaci en el coneixement

  del funcionat dels

  diferents robots i

  programari.

  3. Prendre conscincia de

  la necessitat de la

  programaci per poder

  posar en marxa els

  diferents robots.

  4. Iniciaci en el llenguatge de

  programaci utilitzat pel amb

  les segents ordres bsiques.

  5. Iniciaci en l'elaboraci de

  seqncies adequades per

  donar les ordres correctes

  amb una fita concreta amb

  els diferents robots i

  programari.

  6. Iniciaci en el treball en

  equip posant-se d'acord

  en cadascuna de les

  funcions de tots els

  membres de l'equip.

  7. Iniciaci en

  l'aprenentatge

  manipulatiu assaig- error

  per tal de poder arribar a

  l'objectiu que ens hem

  marcat amb els diferents

  robots i programaris.

  8. Iniciaci en la pressa de

  decisions prpies com a

  equip , tenint en

  compte totes les

  opinions dels

  components del grup.

  REES IMPLICADES:

  Aquesta activitat ens ha perms treball des dun punt de vista interdisciplinari, on totes les

  rees que es treballen al centre han estat implicades. en aquest sentit han estat implicats

  en les activitats relacionades amb les segents rees:

  -Llengua catalana

 • 6

  -Llengua castellana

  -Llengua anglesa

  -Llenguatge matemtic

  -Coneixement del medi natural i social(projectes de treball)

  -Educaci visual i plstica

  AVALUACI DE LALUMNAT:

  Lavaluaci dels alumnes de lescola ha estat elaborada a partir dels objectius que ens

  vrem proposar a l inici del projecte. Cal dir que en general el resultat de lavaluaci ha

  estat molt satisfactria, ja que sha complert tots els objectius que ens vrem proposar. En

  aquest sentit podem dir que lavaluaci ha estat continuada i sha realitzat a partir de

  lobservaci dels mestres en les activitats daula. En les observacions sha avaluats

  diferents aspectes: implicaci en lactivitat, motivaci per tirar endavant el projecte,

  participaci en lelaboraci del projecte, la capacitat per treballar en equip respectant als

  seus companys/es de grup, haver estat capa de donar les ordres adequades als diferents

  robots i programaris per aconseguir lobjectiu inicial proposat, saber anticipar les ordres

  que cal donar al robot i a laplicaci informtica per tal darribar a lobjectiu, ser capa

  destructurar la seqncia dordres adequades, saber estructurar adequadament els

  elements lingstics adients, ser capa dexpressar els objectius que ens proposem i

  realitzar les seves prpies reflexions.

  ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE:

  METODOLOGA:

  La metodologia emprada per introduir les activitats est basada en la concepci constructivista

  de laprenentatge, en la que els infants son els protagonistes del seu aprenentatge. Es

  presenten els nous material , donant una srie de consignes molt generals , sense especificar el

  funcionament dels mateixos, on els propis infants descobreixen el funcionament i la

  funcionalitat de les noves tecnologies. Un cop sha fet al descoberta entre tots ens plantegem

  quines aplicacions prctiques poden tenir els diferents elements relacionant-los amb el projecte

  que estem portant a terme en cadascuna de les classes. Les activitats proposades pels propis

  infants , es porten a terme realitzant desdoblament de grups dins la mateixa aula, creant una

  dinmica en petits grups en la que ells mateixos es distribueixen les tasques. En general la

  metodologia es basa en la descoberta lliure de les diferents eines,

  Activitats

  d'exploraci

  d'idees prvies i

  inicials

  (* Avaluaci inicial)

  Activitats d'introducci als nous continguts

  o de desenvolupament

  (* Avaluaci formativa)

  Activitats d'aplicaci del

  coneixement o de sntesi

  (* Avaluaci sumativa)

  Es presenten el

  diferent programari i

  Els diferents cicles de lescola han treballat

  a partir dels diferents materials dels que

  Es proposa que cada

  grup realitzi una

 • 7

  els robots adequats a

  cada cicle, amb

  lobjectiu que

  cadascun dels infants

  descobreixi per si sol

  la seva utilitat i el

  funcionament.

  disposvem, tenint en compte el

  desenvolupament maduratiu dels infants i

  les habilitats prpies de cada edat.

  Aix a P3 treballem amb el diferent

  programari del Bee Bot, potenciant les

  diferents estratgies per tal de donar

  les ordres adequades al Bee Bot,

  utilitzant lIpad.

  En sessions posteriors incloem la

  utilitzaci del Bee Bot per continuar

  treballant en el projecte de la classe. En

  el nostre cas hem treballat durant el

  curs les diferents emocions. Ens hem fet

  fotografies expressant els diferents

  estats dnim. Els nostres infants

  indiquen com se senten en aquell

  moment i han de donar les ordres

  adequades al Bee Bot per tal darribar a

  la fotografia que expressa aquella

  emoci.

  A P4 i a P5 hem treballat realitzant

  desdoblament de grup. Un grup ha

  utilitzat lIpad amb el programari

  Kodable. I laltre grup ha estat utilitzant

  els Bee Bot. En aquest cas cadascun

  dels grups ha vinculat la utilitzaci del

  Bee Bot amb el projecte que estaven

  treballant a la classe. P4 ha vinculat la

  utilitzaci del robot amb als planetes, ja

  que estaven treballant astronomia. A P5

  estan realitzant un viatge pels diferents

  continents del mn i han utilitzat el Bee

  Bot per tal de fer un viatge arreu del

  mn.

  A Cicle Inicial tamb hem realitzat

  desdoblament de grup per tal de poder

  atendre millor la diversitat. Un grups

  han utilitzat lIpad i han treballat amb

  Kodable, altres han treballat amb

  lordinador amb el Botlogic i el Puppy

  Adventure de Tynker.

  A 1r hem experimentat amb els Bee Bot

  exposici de la seva feina

  i posi en marxa

  lexperincia que han

  preparat.

 • 8

  a partir de les propostes dels infants,

  creant un circuit amb els animals de

  granja que havem conegut aquest curs

  durant les colnies. El curs de 2n a ms

  a ms hem pogut interactuar amb el

  Candy Quest i lScratch Junior,

  introduint la programaci per blocs.

  A Cicle Mitj tamb realitzem el

  desdoblament de grups per tal de

  realitzar activitats simultnies. Els nens

  i nenes de tercer treballen amb lIpad el

  segent programari: Scratch Jnior i

  Edumotion. Per altre banda realitzem

  les nostres construccions amb lOllo. Els

  infants de 4t han treballat amb els

  diferents programaris: Light bot, Cargo

  bot i lScratch 1.4, amb el que han

  programat diferents videojocs a partir

  de les seves propostes. A ms han

  realitzat activitats diniciaci als sensors

  dinclinaci del Lego We Do.

  A Cicle Superior han experimentat

  amb els diferents programaris: Light

  bot, Cargo bot i lScratch 1.4, amb el que

  han programat diferents videojocs a

  partir de les seves propostes. A ms han

  realitzat activitats diniciaci als sensors

  dinclinaci i de distncia del Lego We

  Do.

  ASPECTES COMPETENCIALS TREBALLATS:

  Cal a dir que la nostra proposta es basa en un projecte interdisciplinari, podem dir que

  prcticament hem valorat que shan pogut treballar gaireb totes les competncies.

  Competncies comunicatives que permeten comprendre i expressar la realitat

  1.Competncia comunicativa, lingstica i audiovisual.

  2.Competncia artstica i cultural.

  Competncies metodolgiques que permeten activar l'aprenentatge

  http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_comunicativahttp://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_art%C3%ADstica_i_cultural

 • 9

  3.Tractament de la informaci i competncia digital.

  4.Competncia matemtica.

  5.Competncia d'aprendre a aprendre.

  Competncies personals que es relacionen amb el desenvolupament personal

  6.Competncia d'autonomia i iniciativa personal.

  Competncies ms especfiques

  7.Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic.

  Aportaci de la U.D. ladquisici de les Competncies Bsiques:

  COMPETNCIES BSIQUES Contribuci de les COMPETNCIES

  a la Unitat Didctica

  1. Coneixement i interacci amb el mn

  1.1 .Comprensi i interpretaci de la vida, el

  mn fsic i les seves interaccions .

  1.2 .Nocions i experincies(processos i

  metodologies) cientfiques i tecnolgiques.

  2. Competncia social i ciutadana

  3. Competncia cultural i artstica

  4. Competncia en comunicaci

  lingstica i audiovisual

  4.1. Comprensi oral

  4.2. Comprensi escrita

  4.3. Expressi oral

  4.4. Expressi escrita

  4.5. Interacci en situacions comunicatives

  4.6. Plurilingisme

  5. Competncia matemtica

  5.1. Organitzaci, comprensi, expressi i

  raonament matemtic per descriure la

  realitat.

  5.2. Plantejament i resoluci de problemes

  quotidians

  6. Tractament de la informaci i

  competncia digital

  6.1. Habilitats per a la cerca, tractament i

  comunicaci de

  http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_digitalhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_matem%C3%A0ticahttp://ca.wikipedia.org/wiki/Aprendre_a_aprendrehttp://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_d%27autonomia_i_iniciativa_personalhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_en_el_coneixement_i_la_interacci%C3%B3_amb_el_m%C3%B3n_f%C3%ADsic

 • 10

  la informaci i per a transformar-la en

  coneixement.

  6.2. s de les tecnologies de la informaci i la

  comunicaci com a mitj dinformaci i

  comunicaci i tamb de producci de

  coneixement.

  7. Aprendre a aprendre

  7.1. Coneixement de les prpies capacitats

  daprenentatge i d autoregulaci.

  7.2. s de les habilitats i tcniques

  daprenentatge.

  7.3. Actitud positiva envers laprenentatge.

  8. Autonomia i iniciativa personal

  8.1. Prctica de valors personals,socials i

  democrtic.

  8.2. Control emocional

  8.3. Presa de decisions

  8.4. Realitzaci de projectes

  DESCRIPCI DETALLADA DEL PROJECTE:

  La incorporaci de lactivitat de robtica al nostre centre sorgeix com a fruit duna

  experimentaci prvia i un treball intens, de tot lequip de mestres amb lobjectiu de

  millorar ladquisici de les competncies dels nostres i les nostres alumnes, alumnes que

  sovint presenten diferents dificultats daprenentatge derivades de situacions tant socials,

  com culturals, com afectives o fsiques. Cal a dir que com a conseqncia de la tipologia de

  famlies que acollim al centre i de la tipologia dalumnes en general, el nostre claustre

  considerem com a necessari realitzar una constant reflexi tant al voltant de

  laprenentatge dels i les nostres alumnes, i de la recerca constant per millorar les seves

  possibilitats i doferir una metodologia de treball adequada a les seves necessitats, i a les

  necessitats dun mn que gira a una velocitat important envers els canvis que es

  produeixen dia a dia.

  s des del curs passat que vrem decidir incorporar el mn de la programaci i robtica

  com una nova manera dentendre l mn i el futur que els espera als nostres estudiant. Les

  noves tecnologies impregnen tant el mn personal com laboral, duna manera tant intensa

  que ja no es concep mantenir-se allat tecnolgicament parlant.

  Per aquest no s lnic motiu pel qual vrem incorporar aquesta nova metodologia, sin

  que a ms lentenem com un recurs important i molt potent a travs del qual els i les

  nostres alumnes podran desenvolupar les seves capacitats i arribar a sser persones

 • 11

  competents amb criteri, capaces de defensar les seves idees i darribar a tot el

  coneixement en general a travs dun llenguatge ben estructurat i coherent.

  Lexperincia viscuda el curs passat ha estat valorada molt positivament tant pel que fa als

  i les alumnes com pels mestres i les mestres del centre. Els curs passat ens vrem centrar

  en introduir els Bee Bot com a elements innovadors, que es presenten com a joguines i que

  son molt senzills de fer anar. En aquest sentit ens va servir com a recurs per treballar

  moltes competncies i sobretot la competncia lingstica que s un dels punts fluixos

  detectats a partir de les diferents avaluacions realitzades al centre. Per altra banda

  observem un al grau de motivaci i autonomia en realitzar les activitats que els infants

  mateixos proposen, activitats que sorgeixen dels coneixements previs que tenen els

  alumnes i de la vida de cadascuna de les aules. s per aquest motiu que cada grup dinfants

  interactua duna manera diferent amb els robots i desenvolupa activitats personalitzades i

  relacionades amb cadascun dels infants. Aix treballem amb els robots com elements que

  ens permeten explorar lentorn, entendrel i expressar-lo.

  Aquest curs volem anar una mica ms enll, i desprs duna formaci per part dels i les

  mestres al voltant de la programaci, volem realitzar una proposta ms acurada per tal

  doptimitzar les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.

  En aquest sentit i com a fruit de la reflexi durant uns mesos de tot el claustre de mestres,

  sorgeix al centre una nova mirada envers la robtica, ja no s una simple introducci als

  tast amb robots sin que volem incorporar noves eines com a motors que possibilitin

  laprenentatge significatiu i constructivista. Per tant com a novetat incorporem lSCRATCH

  junior i lSCRATCH com a elements que ens serviran per aprendre a programar, els OLLO i

  els LEGO WEDO.

  Per de quina manera incorporem totes aquestes noves eines i continuem amb el Bee Bot?

  La justificaci a aquesta resposta est basada en lafirmaci que els alumnes vagin

  adquirint progressivament diferents habilitats fruit de la interacci amb els diferents

  element que ens ofereix la robtica i la programaci, atenent al seu moment evolutiu i al

  seu desenvolupament. La funci del mestre passa a sser dobservador i gestor de les

  diferents situacions que provoquen el infants. En cadascun dels cicles oferim diferents

  instruments o eines i les activitats les proposaran els mateixos alumnes. Les activitats

  realitzades al llarg daquest curs sn les segents:

  P3

  Els ms petits de lescola, els Cangurs, han comenat a fer les seves primeres passes en el

  mn de la Programaci i la Robtica amb els Bee Bots. Primer comenaren amb lAPP

  installada als IPads de lescola per desprs jugar amb els robots. Lobjectiu era que

  aprenguessin nocions bsiques: davant, darrera, esborrar i comenar.

  Per fer aix van treballar amb fotografies dels nens i nenes de la classe en les que cada

  infant demostra alguna emoci, per incidir en el reconeixement personal i vincular-lo a les

 • 12

  emocions, conceptes que havem estat treballant al llarg de tot el curs com a projecte de la

  classe, aprofitant tamb per experimentar amb el concepte de nombre.

  P4

  Al igual que els ms petits, es van iniciar amb lAPP Bee Bot als iPads, posteriorment amb

  Kodable, treballant una altra manera de crear seriacions i programar, per passar al treball

  amb els robots sobre un mapa amb diversos conceptes vinculats a lAstronomia, projecte

  que la classe dels Indis est portant a terme actualment.

  Sinclouen les ordres de gir a dreta i esquerra i es treballa lanticipaci i la seriaci amb les

  fitxes corresponents.

 • 13

  P5

  A la classe dels Unicorns treballaren amb dues APPS: Bee Bot i Kodable. La segent

  fase va ser el treball amb el robot aprofitant la diversitat cultural de la classe per

  conixer una miqueta ms els diferents pasos dels quals formen part els nois i noies de

  P5, fent que el Bee Bot viatgs per tots ells i aprenguessin una miqueta ms de les

  realitats que ens envolten.

  Primer

  La classe dels Inventors/es va treballar les seriacions i la programaci amb el joc en lnia

  Botlogic, a ms de fer servir el joc Puppy Adventure de Tynker, on els nois i noies

  sadonaren de la importncia de la llengua anglesa i siniciaren en el mode de

  programaci per blocs. Amb els IPads treballaren amb les APPS Bee Bot i Kodable.

  Ms tard, amb larribada dels Bee Bots a la classe, aprofitaren la visita al Camps

  dAprenentatge de Juneda que vrem realitzar a finals dAbril per recordar quines

  espais hi havien a les Obagues i quin era el cicle dels aliments que all es menjaven.

 • 14

  Segon

  Els Arquelegs/es del Futur, van comenar amb el programa en lnia Botlogic, per

  avanar rpidament al Puppy Adventure i el Candy Quest de Tynker, treballant aix la

  programaci per blocs.

  Amb els IPads comenaren amb la programaci de lAPP Bee Bot, per seguir amb el joc

  Kodable, Light Bot i acabar amb la creaci duna petita histria amb lScratch JR.

  Tercer

  La classe dels Astrnoms/es sinici amb lScratch JR i la creaci duna histria amb els

  IPads, per acabar construint un robot OLLO, amb els quals acabaren fent una pellcula

  en Stop Motion amb lAPP Edumotion.

 • 15

  Quart

  La classe de la Diversitat ha treballat amb les APPS Light Bot i Cargo Bot als iPads i amb

  lScratch 1.4 als PCs, intentant programar un videojoc mig fet on havien daconseguir

  que un personatge es mogus per la pantalla perseguint una pilota.

  Els ms avanats arribaren a crear dos personatges amb marcadors independents.

  Posteriorment van haver de modificar els obstacles dun altre videojoc creat per a ells

  de lestil Flappy Birds, on tamb ens vrem trobar amb alguna grata sorpresa, com ara

  bombes creades pels alumnes per eliminar els obstacles.

  Finalment hem introdut el sensor dinclinaci del Lego WeDo programat amb lScratch

  1.4.

  Cinqu

  La classe dels Bilegs i Gastrnomes ha estat utilitzant les APPS LightBot i Cargo Bot

  als iPads, mentre que han aprofitat lScratch 1.4 per programar a la noia dun videojoc,

  donant-li les ordres bsiques de moviment i familiaritzant-se amb el llenguatge per

  blocs del programari.

  La segent fase ha estat la modificaci descenaris i obstacles en un altre joc creat per

  a ells.

  Sintroduiran els sensors dinclinaci i distncia del Lego WeDo amb uns jocs realitzats

  amb lScratch per tal que aprenguin a programar-los i fer-los servir.

 • 16

  Sis

  Tothom de la classe de lltim Viatge al Bar sha iniciat a lScratch 1.4 amb la

  programaci bsica dels moviments dun personatge dun joc, per seguir modificant

  escenaris i obstacles creats prviament i acabar amb el treball amb sensors de

  distncia i inclinaci del Lego WeDo.

  Posteriorment construiran uns dels models proposats de Lego per programar-los amb

  el programari oficial dels WeDo.

  Tamb treballaran amb les APPS LightBot de liPad.

 • 17

  TEMPORITZACI:

  Aquest projecte sha portat a terme durant el tercer trimestre del curs. En lapartat

  implementaci del projecte explicitem lorganitzaci del mateix.

  RECURSOS I EQUIPAMENT NECESSARI:

  - 5 iPads.

  -4 Bee Bot.

  - Ordinadors disponibles a laula dinformtica del centre.

  - 4 Ollo.

  - 5 Lego WeDo amb sensors de distncia i moviment.

  - Programari: Bee Bot, Kodable, Botlogic, Tynker(Puppy Adventure, Candy Quest),

  Scratch Junior, Scratch 1.4, Cargo Bot, Light Bot.

  ENLLA EN LNIA:

  https://barolucio.wordpress.com/2015/05/20/programacio-i-robotica/

  IMPLEMENTACI DEL PROJECTE:

  EDUCACI INFANTIL

  P3: -Optimitzaci dels iPads.

  -Treball amb el diferent programari propi dels iPad.

  Dimarts 11:30 a 12:30 Marta

  Sessi 1 14/04: iPad programa BeeBot

  Sessi2 28/04: iPad programa BeeBot

  Sessi 3 05/05: iPad programa BeeBot

  Sessi 4 12/05: Presentaci Beebots

  Sessi 5 19/05: BeeBots

  Sessi 6 26/05: BeeBots

  https://barolucio.wordpress.com/2015/05/20/programacio-i-robotica/

 • 18

  Sessi 7 02/06: BeeBots

  Sessi8 09/06: BeeBots

  P4: -Optimitzaci dels iPads.

  -Treball amb el diferent programari propi dels iPad.

  Dijous 11:30 a 12:30 Frank

  Sessi 1 16/04: iPad programa BeeBot

  Sessi2 23/04: iPad programa BeeBot

  Sessi 3 30/04: iPad programa BeeBot

  Sessi 4 07/05: Presentaci Beebots

  Sessi 5 14/05: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi 6 21/05: iPad programa Kodable/BeeBots

  Sessi 7 28/05: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi8 04/05: iPad programa Kodable/BeeBots

  P5: -Joc del Bee bot(Iniciaci).

  - Descoberta i experimentaci del Bee Bot.

  - Proposta realitzaci dun circuit a partir del que els infants treballen a laula.

  Divendres 11:30 a 12:30 Laura

  Sessi 1 17/04: iPad programa BeeBot

  Sessi2 24/04: iPad programa BeeBot

  Sessi 3 08/05: iPad programa BeeBot

  Sessi 4 15/05: Presentaci Beebots

  Sessi 5 29/05: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi 6 05/06: iPad programa Kodable/BeeBots

  Sessi 7 12/06: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi8 19/06: iPad programa Kodable/BeeBots

  CICLE INICIAL

  1R: -Joc del Bee bot(Iniciaci).

  - Experimentaci del Bee Bot.

 • 19

  - Botlogic(PCs).

  -Kodable.

  Sessi 1 16/04: iPad programa BeeBot/PCs programa Botlogic

  Sessi2 30/04: PCs programa Botlogic /iPad programa BeeBot

  Sessi 3 07/05: iPad programa BeeBot/PCs programa Botlogic

  Sessi 4 14/05: Presentaci Beebots

  Sessi 5 21/05: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi 6 28/05: iPad programa Kodable/BeeBots

  Sessi 7 04/06: BeeBots/iPad programa Kodable

  Sessi8 11/06: iPad programa Kodable/BeeBots

  2N: -Joc del Bee bot (Nivell superior)

  -Botlogic (PCs).

  -Tynker (PCs).

  - Lightbot.

  -Scratch Jr.

  Sessi 1 16/04: iPad programa LightBot/PCs programa Botlogic

  Sessi2 30/04: PCs programa Botlogic /iPad programa LightBot

  Sessi 3 07/05: iPad programa LightBot/PCs programa Tynker

  Sessi 4 14/05: PCs programa Tynker /iPad programa LightBot

  Sessi 5 21/05: iPad programa Scratch Jr/PCs programa Tynker

  Sessi 6 28/05: PCs programa Tynker/iPad programa Scratch Jr

  Sessi 7 12/06: iPad programa Scratch Jr/PCs programa Tynker

  Sessi8 19/06: PCs programa Tynker/iPad programa Scratch Jr

  CICLE MITJ

  3R: - Scratch Jr.

  - OLLO.

  Sessi 1: 28/04: iPad programa Scratch Jr/OLLO

 • 20

  Sessi 2: 05/05: iPad programa Scratch Jr/OLLO

  Sessi 3: 12/05: iPad programa Scratch Jr/OLLO

  Sessi 4: 19/05: iPad programa Scratch Jr/OLLO

  Sessi 5: 26/05: OLLO/iPad programa Scratch Jr

  Sessi 6: 02/06: OLLO/iPad programa Scratch Jr

  Sessi 7: 09/06: OLLO/iPad programa Scratch Jr

  Sessi 8: 16/06: OLLO/iPad programa Scratch Jr

  4T: - Scratch 1.4.

  - Cargo Bot.

  - LightBot.

  Sessi 1: 17/04: iPad programa LightBot/PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 2: 08/05: iPad programa LightBot /PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 3: 15/05: iPad programa CargoBotBot/PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 4: 29/05: PCs programa Scratch 1.4/iPad programa LightBot

  Sessi 5: 05/06: PCs programa Scratch 1.4/iPad programa LightBot

  Sessi 6: 19/06: PCs programa Scratch 1.4/iPad programa CargoBot

  CICLE SUPERIOR

  5: - Scratch (Treball amb diferents tipus de sensors).

  - CargoBot.

  - LightBot.

  Sessi 1 28/04: PCs programa Scratch 1.4/iPad programa LightBot

  Sessi2 05/05: PCs programa Scratch 1.4 /iPad programa CargoBot

  Sessi 3 12/05: PCs programa Scratch 1.4 (sensor)/iPad programa CargoBot

  Sessi 4 19/05: PCs programa Scratch 1.4 (sensor)/iPad programa CargoBot

  Sessi 5 26/05: iPad programa LightBot/PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 6 02/06: iPad programa CargoBot/PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 7 09/06: iPad programa CargoBot/PCs programa Scratch 1.4 (sensor)

 • 21

  Sessi8 16/06: iPad programa CargoBot/PCs programa Scratch 1.4 (sensor)

  6: - Scratch (Treball amb diferents tipus de sensors).

  - Muntatge i programaci dun robot WEDO.

  - CargoBot.

  Sessi 1 15/04: PCs programa Scratch 1.4

  Sessi2 29/04: PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 3 06/05: PCs programa Scratch 1.4

  Sessi 4 13/05: PCs programa Scratch 1.4 (sensors)

  Sessi 5 20/05: PCs programa Scratch 1.4 (sensors)

  Sessi 6 27/05: WeDo muntatge/iPad programa CargoBot

  Sessi 7 03/06: iPad programa CargoBot/ WeDo muntatge

  Sessi8 10/06: Programaci WeDo

  SESSIONS: 8 aproximadament.

  Distribuci horria de les sessions:

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

  9-10 3r Toms 6 Toms 2n Toms

  10-11 5 Toms 1r Toms 4t Toms

  11:30-12:15 P3 Marta P4 Frank P5 Laura

  12:15-13:00

  GRAU DIMPLICACI I PARTICIPACI DEL PROFESSORAT:

  El grau dimplicaci de tot lequip de mestres, tant per part dels tutors/es i especialistes, ha

  estat espectacular, tenint present en tot moment la seva participaci. La incorporaci de la

  robtica al centre no ha estat noms a crrec duns especialistes, sin que a partit de la

  participaci de tot lequip de mestres amb la voluntat de formar-se i evolucionar envers la

  incorporaci de noves eines innovadores que portin als nostres infants a un aprenentatge

  cada cop ms significatiu i en consonncia amb els mn que ens envolta.

 • 22

  OBSERVACIONS:

  La proposta de centrar la programaci i la robtica al llarg del tercer trimestre, sorgeix com

  a conseqncia de la necessitat de formaci per part dels mestres del claustre envers el

  llenguatge de programaci Scratch. En aquest sentit vrem dedicar el segon trimestre

  intensament a la realitzaci dun taller en centre i es van iniciar les activitats amb alumnes

  tot just comenar el tercer trimestre. La realitat s que la experincia ha estat molt

  satisfactria, per pensem que per poder aprofundir en aquestes eines i per tal de poder

  consolidar determinats aspectes, el curs vinent ampliarem aquesta proposta al llarg de tot

  el curs.