Click here to load reader

ETNOBOTANIČKE ZNAČAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

 • View
  270

 • Download
  35

Embed Size (px)

Text of ETNOBOTANIČKE ZNAČAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

 • REPUBLIKA HRVATSKA VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

  Ivana Keller, apsolvent

  ETNOBOTANIKE ZNAAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

  Zavrni rad

  Krievci, 2010.

 • REPUBLIKA HRVATSKA VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

  Ivana Keller, apsolvent

  ETNOBOTANIKE ZNAAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

  Zavrni rad

  Povjerenstvo za obranu i ocjenu zavrnog rada :

  1. mr.sc. Tomislava Peremin Volf - predsjednik povjerenstva 2. dr.sc. Sinia Sreec - mentor i lan 3. mr.sc. Renata Erhati Sukali - lan

  Krievci, 2010.

  1

 • SADRAJ

  1. UVOD ETNOBOTANIKA KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA.......................4

  1.1. Cilj istraivanja ................................9

  1.2. Metode istraivanja...9

  1.3. Povijest etnobotanike...17

  1.4. Svjetski priznati etnobotaniari....25

  1.5. Moderna etnobotanika.25

  2. MEDICINSKA UPOTREBA ETNOBOTANIKIH VRSTA......27

  2.1. Biljna medicina.....27

  2.2. Tipovi biljne medicine ......28

  2.3. Organski spojevi.......31

  2.4. Oblici prirodnih lijekova..........................................................................................33

  3. BILJNE VRSTE KAO GRAEVINSKI MATERIJAL

  U ETNOBOTANIKIM ISTRAIVANJIMA..34

  4. BILJNE VRSTE KAO TEKSTILNI MATERIJAL

  U ETNOBOTANIKIM ISTRAIVANJIMA..39

  5. HALUCINOGENO DJELOVANJE BILJAKA U OBREDIMA NEKIH

  RELIGIJA.....................................................................................................................41

  5.1. Vanost nekih biljaka u vjerskim obredima.....41

  6. VANIJE BILJKE S ASPEKTA ETNOBOTANIKE.......46

  6.1. Salvia divinorum.......46

  2

 • 6.2. Myrtus communis.....49

  6.3. Laurus nobilis......51

  6.4. Humulus lupulus......53

  6.5. Calendula officinalis....56

  6.6. Matricaria chamomilla....58

  6.7. Cannabis sativa.......60

  6.8. Lagenaria siceraria.....66

  6.9. Adansonia digitata..........68

  6.10. Juniperus communis..70

  7. ETNOBOTANIKE ZNAAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

  SJEVEROZAPADNE HRVATSKE I ISTRE...73

  8. ZAKLJUAK......88

  9. LITERATURA................................................................................90

  9.1. Izvori podataka s interneta91

  3

 • 1. UVOD ETNOBOTANIKA KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA

  Etnobotanika je relativno mlada znanstvena disciplina, kao i njena rasprostranjenost u

  svijetu znanosti i drutvenim zajednicama. U svrhu rada odreuju se znaajke nekih

  biljnih vrsta i nastojati e se odrediti njihova vanost te njihov znaaj u razliitih naroda, i

  njihova iskoristivost. Prisutnost etnobotanike kao znanstvene discipline u Hrvatskoj nije

  velika. Cilj ovog rada je istraiti narodne obiaje sjeverozapadne Hrvatske, te koritenje

  odreenih vrsta biljaka. Cilj rada je takoer opisati na koji nain narodi sa razliitih

  strana svijeta koriste biljke u etnobotanike svrhe, odnosno, opisati iskonski nain

  povezivanja ljudi i biljaka. Svrha zavrnog rada je prikupiti to vie informacija o ovim

  visoko vrijednim biljkama, kako bi se ouvala tradicija odreenog podruja prema kojoj

  se tono moe utvrditi stanje povezanosti ljudi i biljaka.

  Etnobotanika = Etnos (gr. narod) + Logos (gr. znanost) = etnologija (nauka o ljudskim

  kulturama) + botanika (nauka o biljkama)

  = povezanost ljudi i biljaka

  Etnobotaniari nastoje dokumentirati, opisati i objasniti sloen odnos izmeu ljudskih

  kultura i biljaka, pri emu se fokusiraju na nain koritenja biljaka, u ljudskom drutvu

  (hrana i lijekovi, kozmetika, u proizvodnji prirodnih boja, tekstilnog, graevinskog

  materijala, alata, novanih valuta, i u ritualima drutvenog naina ivota). 1

  Danas je poznato oko 375 000 vrsta biljaka 2, no svakim danom razvijaju se nove vrste,

  sve vie ih je i jedino to trae od nas ljudi je to da ih sluamo, zatitimo njihov opstanak

  i ivimo s njima.

  1 Acharya, Deepak And Shrivastava Anshu (2008). Indigenous herbal medicine : Tribal formulation and traditional herbal practices, Aavishkar Publishers Distributor, Jainpur India (http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#cite_note-1). 2 Wisegeek, How many species of plants are there?, (http://www.wisegeek.com/how-many-species-of-plants-are-there.htm).

  4

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#cite_note-1http://www.wisegeek.com/how-many-species-of-plants-are-there.htmhttp://www.wisegeek.com/how-many-species-of-plants-are-there.htm

 • Etnobotanika kao znanstvena disciplina potjee iz botanike, a botanika potjee iz ljudskih

  potreba za istraivanjem biljaka, esto u svrhu borbe protiv bolesti, to je znai, usko

  vezano sa medicinom. Mnogi dananji lijekovi dobiveni su iz biljne sirovine.

  Farmakologija je disciplina koja prouava ljekovita i toksina svojstva biljaka, te nain

  njihove prerade u gotove medicinske proizvode. Krajem prolog stoljea biljke su postale

  znaajan izvor za farmaceutsku industriju, pa se time industrija poela zanimati za

  istraivanjem dijelova svijeta gdje se biljka koristi kao iskonski lijek. Srednja i Juna

  Amerika jedne su od najznaajnijih podruja sa visokom bioraznolikou biljnih vrsta

  koji se koriste u medicinske svrhe, te je kao takva veoma zanimljiva novim istraivaima

  lijekova. Praume i dungle ovog dijela Amerike posjeduju velik broj raznolikih vrsta

  biljaka, neke su jo neistraene, neke od njih su individue i koriste se kao lijek,

  prvenstveno unutar domorodakog naroda. Ljudska potreba za znanjem stvorila je i

  etnobotaniare koji su kao strunjaci najpotrebniji u istraivanju povezanosti biljaka i

  ljudske kulture. Da bi otkrili tajne prauma i dungla etnobotaniari su spremni provesti

  dugo vremena istraivajui i skupljajui to vie podataka na odreenom ekosustavu. Da

  bi etnobotaniar otkrio potencijal biljke ne mora samo poznavati morfologiju, sistematiku

  i kemijske osobine biljke ve mora biti upoznat i sa njenim odnosom s odreenom

  drutvenom skupinom. Etnobotaniari takoer svojim znanjem upozoravaju nas na strah

  od nestajanja prauma, kao i kulture ljudi koji tamo djeluju. Velike posljedice mogue su

  zbog antropogenih uinaka na osjetljive i delikatne ekosustave na Zemlji, ba poput ovih

  na kojima se nalazi najvea biljna raznolikost. Zbog urbanizacije svakim danom sve vie

  se troi energije, znai svakim danom potrebno je sve vie izvora energije, uz to, svakim

  danom se naa planeta sve vie zagrijava i kao posljedicu imamo ogromne koliine

  staklenikih plinova u atmosferi. Kre se ume, domorodaki narodi udaljavaju se od

  svog stanita, esto znaju biti i zarobljeni te tako pate i narod i njihova kultura izumire.

  To je posljedica antropogenog zadiranja u sinergiju, odnosno naruavanje dinaminog

  odnosa ljudi i prirode.

  Etnobotaniari su veinom botaniari ili biolozi koji su nadograuju svoje znanje na

  razliitim podrujima, kao npr. arheologija, kemija, ekologija, antropologija, lingvistika,

  povijest, sociologija, religija i mitologija. Ovi znanstvenici gledaju biljke na drugaiji

  nain, biljku smatraju sastavnim dijelom ljudske kulture, te tim pristupom ne samo da

  5

 • prouavaju biljke ve i sa velikim potovanjem rade i ue od domorodaca, odnosno

  najvie znanja prikupljaju od glavnih plemenskih lijenika zvanih amani.

  Posao etnobotaniara da pronae biljku dugotrajan je proces, i zahtjeva mnogo vjetina.

  Prije nego izlaze na teren ovi znanstvenici pripremaju se mjesecima. Prikupljaju svoje

  alate i suplimente neophodne za istraivanje. Oni polako i metodino ue kako neki

  domorodaki narod koristi biljke, prvenstveno u ljekovite svrhe. Sakupljanje biljaka

  koristi standardnu metodologiju, koja ukljuuje pripremu raznih dokumenata o biljnim

  vrstama, koje su postavljene u herbariju zemlje u kojoj se istraivanje vri. Na terenu

  etnobotaniar radi u timu sa znanstvenicima sa podruja etnomedicine i psihologije, te

  tako skupa pripremaju opis bolesti za koju je lijek potreban. Upoznaju se sa kulturom

  naroda te lokalnom amanu prikazuju simptome bolesti, priaju o tome s njim paljivo ne

  koristei medicinske izraze i fraze koje on ne razumije. aman smatra bolest prvenstveno

  duevnim a ne tjelesnim problemom, zato njemu fraze kao herpes, hepatitis i slino nisu

  poznate. Kao tim fokusiraju se na uobiajene simptome i znakove bolesti, te kreu u

  istraivanje. Jednom kada lokalni lijenik prepozna bolest i simptome on tono zna koju

  biljku ili koju mjeavinu biljaka treba koristiti za lijeenje.

  Do sada niti jedan aman nije otkrio kako je pronaao lijek, odnosno na koji nain je

  zakljuio da ba ta biljka djeluje na odreenu bolest. On je uzvien ovjek, posjeduje

  drugaiji nain razumijevanja okoline, osjeti okolinu na intenzivniji nain i zna kako

  odrati ravnoteu i harmoniju okoline. Ako upitate bilo kojeg amana kako on zna da je

  neka biljka lijek, u veini sluajeva e Vam rei mu je to sama Biljka rekla, jer on ulazi u

  sasvim druge sfere ljudske svijesti, pada u trans i dobiva vizije po kojima kasnije lijei .3

  Etnobotaniar zapisuje i prikuplja to vie mogue podataka koje je dobio od amana,

  skupa trae biljke i istrauju njena svojstva. aman prikazuje ritual lijeenja , na koji

  nain pacijent apsorbira biljku; udisanjem puenjem, dermalnim putem upijanje

  biljnih sokova putem koe, oralnom konzumacijom

  Kada biljka lijek stigne u istraivaku kompaniju, u njenim laboratorijima vre se razna

  ispitivanja. Tada etnofarmaceuti koriste laboratorijsku opremu kako bi otkrili o kojim se

  kemijskim strukturama radi. esto koriste tekuinsku kromatografiju visokog uinka, kao

  3 Iz elektronikog intervjua sa Peruanskom amankom Elisom Vargas Fernandes

  6

 • i trodimenzijalnu plinsku kromatografiju i masenu spektrometriju. Tekuinska

  kromatografija visokog uinka (HPLC = high performance liquid chromatography)

  temelji se na odvajanju razliitih komponenata iz smjese koji se zasniva na razliitoj

  razdiobi tih komponenata izmeu stacionarne i mobilne (pokretne) faze. Svrha toga je da

  se vide biljni metaboliti koji igraju bitnu ulogu u lijeenju, njih tada izoliraju u frakcije

  kako bi se dobio ist primjerak lijeka u miligramskim koliinama. Ovi isti prirodni

  sastojci usporeuju se sa najbolje slinim i dostupnim lijekom, i ako je bioloko

  odreivanje uspjeno, prirodni sastojak je kemijski okarakteriziran te se dalje potvruje

  na biolokom testiranju. Bioloko testiranje se uobiajeno koristi na ivotinjama kako bi

  se utvrdila uinkovitost ovih vrijednih biljnih sastojaka. Ako se pokau pozitivni rezultati

  farmakolozi dalje istrauju aktivnost ljekovite biljke kako bi zakljuila efikasnost tog

  sastojka kao trinog lijeka.4 No, unato svemu pozitivnome u pronalaenju lijekova za

  razne bolesti, u ovom svijetu povezanosti znanstvenika i narodnih lijenika postoji

  problem etike dileme. Hipotetiki gledano, kada bi svaki aman otkrio koja biljka lijei

  koju bolest tada bi farmaceutska industrija bila veliki monik koja bi iz dana u dan

  ugroavala prirodne ekosustave i naruavala okolinu drutvenih skupina. Zato postoje

  etnobotaniari, koji razumiju svijest domorodaca i koji s velikim povjerenjem prouavaju

  i istrauju biljke. Svakom narodu potrebno je odreeno stanite na kojem gradi svoju

  kulturu, i naravno da sve ine kako bi svoje stanite ouvali. Stoga, u tu svrhu postoji

  nepisani dogovor izmeu domorodaca i znanstvenika. Kao zahvala za znanje koje su

  prikupili od domorodaca, znanstvenici njima osiguravanju financijsku zatitu i potporu

  ouvanju njihove kulture.

  Tako postoji tvrtka Shaman Pharmaceuticals, Inc. koja je napravila ugovor, tj. potpisala

  je uvjet da e financijski podupirati domorodaki narod i njihovo stanite.5

  4 Veilleux C. And King S.R. (1996). An introduction to ethnobotany, chapter : Ethnobotanical drug development. (http://www.accessexcellence.org/RC/Ethnobotany/page2.php).

  5 Bierer D.E.,Carlson T.J. And King S.R.. Shaman Pharmaceuticals: Integrating Indigenous Knowledge, Tropical Medicinal Plants, Medicine, Modern Science and Reciprocity into a Novel Drug Discovery Approach : Shaman's Reciprocity Strategie (http://www.netsci.org/Science/Special/feature11.html)

  7

  http://www.accessexcellence.org/RC/Ethnobotany/page2.phphttp://www.netsci.org/Science/Special/feature11.html

 • No, nisu sve farmaceutske tvrtke ovako dareljive i s ispravnim pristupom prema kulturi

  naroda i okolini koja ih okruuje. Naime, u svijetu postoji ogroman problem s aspekta

  bioetike strane velikih farmaceutskih kompanija. Taj problem poznat je pod nazivom

  biopiratsvo (biogusarstvo), a odnosi se na probleme patentiranja gena i vrsta koji ih

  posjeduju, te tvari koje te vrste sintetiziraju. Patent je pronalazak, a da bi mogao biti

  patentiran mora zadovoljiti dva osnovna uvjeta: mora biti novina i mora imati

  komercijalnu vrijednost. Nadalje, postavlja se pitanje velike etike dileme; kako neki

  autohtoni ivotni oblik, bilo da je rije o biljci, mikroorganizmu ili ivotinji, moe biti

  patentiran? Zar su one inovacije koje imaju komercijalnu vrijednost? Sve do pojave

  monih transnacionalnih korporacija u podruju biotehnolokih pronalazaka ovo nije bilo

  mogue. 1987. godine Ameriki ured za patente i zatitne znakove (US Patent and

  Trademark Office) javno je podrao ove korporacije te im daje pravo patentirati sve

  oblike ivota, izuzev ovjeka. Ovo su drastine promjene, a znae da se biljna ili

  ivotinjska stanica ili gen mogu patentirati, te na taj nain ivot moe biti komercijalno

  rabljen, odnosno, ovim putem patent vlasniku osigurava monopol nad ivotnim oblikom,

  a isti taj ivotni oblik nije njegova inovacija. Ti ivotni oblici postoje na naem planetu

  od davnina i oni su ope dobro svakog ovjeka koji ivi na planeti a ne samo jednog

  znanstvenika-poduzetnika koji zanemaruje sva moralna i etika naela radi vlastitog

  profita.6 Tim pravom znanstvenik koji radi za farmaceutsku tvrtku slobodno bi mogao

  proetati recimo Amazonskom praumom i ubirati biljke koje domorodake zajednice

  koriste u svrhu lijeenja od davnina. Zatim bi tu istu biljku patentirao, i u svojoj tvrtci

  sintetizirao u lijek te poslao na trite, te time zaradio veliki novac. Ovdje vidimo isti

  primjer ne samo drastinog opadanja morala ovjeanstva ve i sklonost ovjeka da uzme

  u vlasnitvo ono to od pamtivijeka pripada prirodi.

  1.1. Cilj istraivanja

  Cilj ovog rada je utvrditi znaaj etnobotanike u svakodnevnom ivotu ljudi i pojedinih

  drutvenih i religijskih skupina razliitih geografskih podruja.

  6 Jot M., Cox T.S., (2003). Intelektualni izazov tehnologije samounitenja, Ogranak Matice hrvatske, Krievci. str. 76.

  8

 • 1.2. Metode istraivanja

  U istraivanju koritena je metoda interview-a i povijesna metoda. Metodom intervju-

  a s unaprijed pripremljenim pitanjima obavljen je razgovor s Elisom Vargas

  Fernandez. Osnovna obiljeja su povijesna metoda prikupljanja i obrade literaturnih

  izvora (izvornih znanstvenih radova) i njihovo sreivanje po kronolokom slijedu.

  Sl. 1. Elisa Vargas Fernandez

  (http://www.sankennete.org/documentsen/elisa.html)

  Elisa Vargas Fernandez, 47- godinja amanka sa podruja Peru-a, danas ivi i

  djeluje u selu San Francisco de Yarinacocha. Na podruju Amazonske regije Pucallpa

  svoje rodno mjesto dijeli sa oko 750 mjetana, odnosno domorodakih indijanaca koji

  skupa ine Shipibo zajednicu. Shipibo indijanci kao etnika skupina die se vlastitim

  shipibo jezikom te zanimanjima poput zanatlija, lovaca i ribolovaca, te

  poljoprivrednika.

  9

  http://www.sankennete.org/documentsen/elisa.html

 • Mjesto San Francisco de Yarinacocha poznato je pod nazivom Zemlja amana jer se

  kroz povijest ovog podruja iz generacije na generaciju prenosilo znanje o

  amanizmu, sa velikim respektom prema enskim amankama. Smatra se da one

  posjeduju drugaiju, na sebi svojstven nain plemenitu povezanost sa prirodom.

  amanizam je tehnika ekstaze, magija, svojevrsna religija i najstariji znanstveni

  eksperiment ljudske civilizacije. Metoda znanstvenog istraivanja u amanizmu

  bazirana je na direktnoj iskustvenoj spoznaji i usmjerena je na esencijalno istraivanje

  fenomena ivota i bitka. 7

  Prije otprilike 20-tak godina Elisa skupa sa svojom obitelji u svome mjestu osniva

  centar Sanken Nete, to u prijevodu sa shipibo jezika znai Svjetlo Univerzuma.

  Ovaj centar slui kao drutveno korisna zajednica.

  Sanken Nete sastoji se od nekoliko jedinica;

  - kuni prostor (spavaonice i higijenski prostori)

  - kuhinja i blagovaonica

  - glavna kua ili hram gdje se odvijaju ceremonijalni obredi i lijeenja

  - prostor za jogu i meditaciju

  - malo nogometno igralite

  - jezero i vrt

  - centralni dio koju slui za druenje i zabavu

  7 amanizam. Trance pleme. (http://www.trancepleme.com/info-32-shamanizam.html)

  10

  http://www.trancepleme.com/info-32-shamanizam.html

 • Sl. 2. Jezero

  (http://www.sankennete.org/documentsen/sankeng.html)

  Sl. 3. Spavaonice malukas

  (http://www.sankennete.org/documentsen/sankeng.html)

  Intervju sa Elisom Vargas Fernandez voen je putem interneta; e-mail-a, te chat

  programa (Windows Live Messenger).

  11

  http://www.sankennete.org/documentsen/sankeng.htmlhttp://www.sankennete.org/documentsen/sankeng.html

 • ELEKTRONIKI INTERVIEW SA ELISOM VARGAS FERNANDEZ

  1. Tko je aman?Kako se postaje aman? Na koji nain ste Vi postali amanka?

  Elisa : aman je produhovljena osoba, vjerski voa svoje zajednice. Kroz cijeli ivot

  ui od prirode, voli prirodu i ui druge kako voljeti sebe i svoj bitak stvarajui

  harmoniju ovjeka i prirode. aman kroz svoju viziju, koju postie upotrebom biljaka

  komunicira sa duhovima kako bi pridonio pozitivnom energijom i zdravljem svojih

  domorodaca.

  U veini sluajeva amanizam se prenosi usmenim putem preko svojih roditelja i

  predaka. Da bi netko postao aman potrebno je od mladosti uiti od svojeg uitelja. U

  naoj Shipibo zajednici moj ujak, baka i djed bili su cijenjeni amani. Moja majka i

  baka su me nauile sve o tradicionalnom lijeenju biljkama, a ujak me poduavao

  meditaciji i razvijanju vizijskih stanja.

  2. Kakvim ljudima je potreban aman? Tko su Vai posjetioci u Sanken Nete-u?

  Elisa : U Sanken Nete dolaze razni ljudi; mladi ljudi eljni znanja, bolesni ljudi

  kojima je potrebno lijeenje te iscrpljeni ljudi kojima je potreban odmor. Svi su

  uvijek dobrodoli i nastojimo im pruiti ugode to je vie mogue.

  3. to je to Ayahuasca? emu ona slui?

  Elisa: Ayahuasca je napitak koji se dobiva kombinacijom dvaju biljaka. Dune loze

  (Banisteriopsis caapi) i biljke Chakrune8 (Psychotria viridis). Lie Chakrune stavi se

  u vodu skupa sa omekanim dijelovima lijane dune loze. Potrebno je kuhati 12 sati,

  kasnije ocjediti i napitak je spreman. Ovaj napitak koristi se u ceremonijskom obredu

  lijeenja. Pomou njega aman dobiva viziju i kroz nju saznaje od ega bolesnik

  8 ugar I. (2008). Hrvatski biljni imenoslov. Matica Hrvatska. Bljuva, str. 934.

  12

 • boluje i na koji nain mu pomoi. Ayahuascu veinom piju bolesnici, odnosno osobe

  kojima je bolest uzrokovala nesklad tijela i duha.

  Sl. 4. Duna loza (Banisteriopsis caapi)

  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Banisteriopsis-caapi-

  vine2.jpg/250px-Banisteriopsis-caapi-vine2.jpg)

  Sl. 5. Chakruna-bljuva (Psychotria viridis)

  (http://www.vancouverseedbank.ca/catalog/images/chacruna.jpg)

  13

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Banisteriopsis-caapi-vine2.jpg/250px-Banisteriopsis-caapi-vine2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Banisteriopsis-caapi-vine2.jpg/250px-Banisteriopsis-caapi-vine2.jpghttp://www.vancouverseedbank.ca/catalog/images/chacruna.jpg

 • Sl. 6. Kuhanje Ayahuasce

  (http://farm4.static.flickr.com/3610/3447379879_1da323f79a.jpg)

  3. Ceremonijalni obred Ayahuascom. Moete li opisati kako to izgleda?

  Elisa : Obred zapoinje predveer kada se svi okupimo u glavnom hramu. Da bi obred

  bio efikasan potrebno je stvoriti pozitivnu i mirnu atmosferu. Upale se svijee i svi

  sjednemo u krug na mekane jastuke. Kada je Ayahuasca ve skuhana pretoi se u

  male alice i svakome se dodijeli jedna. Kako bi se uesnici dovoljno opustili pjevaju

  se obredne pjesme mi ih nazivamo Icaros. To su pjesme koje su molitve duhovima

  Zemlje. Prvi korak ka izljeenju nekoga tko je bolestan je da ga uinite sretnim i

  osnaite njegovu vjeru u ozdravljenje kako bi se mogao sukobiti sa svojom bolesti.

  Zatim uesnici ispijaju Ayahuascu. Prva reakcija na napitak je povraanje, ali to je

  dobar znak jer tim putem se izbacuju toksini iz organizma te se to smatra obredom

  proienja. Nakon toga percepcija uesnika se mijenja, osoba dobiva slike u svojoj

  glavi u raznim oblicima i bojama i to ih vodi ka zavrnom i najvanijem dijelu.

  Uesnici dolaze do spoznaje o sebi, o svom ivotu, to je intimniji dio ove ceremonije

  te je prema tome za svakoga drugaiji. Ayahuasca ih ui kako da vole cijeli kozmos,

  prirodu, kako da vole duhovnu stranu cijele planete. Sutradan nakon okrepljujueg

  sna oni koji su uestvovali u ceremonijskom obredu opisuju kako su doivjeli duboke

  14

  http://farm4.static.flickr.com/3610/3447379879_1da323f79a.jpg

 • emocije svega oko njih i kako su nauili da nisi odvojeni od prirode, te da im priroda

  daje snagu i mo.

  4. Znai li to da je Ayahuasca vrsta medija izmeu tjelesnog i duhovnog stanja?

  Elisa : Tako je. Ayahuasca je dar koji nam je priroda stvorila kako bi s njom postali

  jedno. To su prave etnobotanike biljke koje govore o vioj svjesnosti izmeu ovjeka

  i prirode.

  5. Kako se percipira stanje vizije u amanovim oima?

  Elisa : Ovo je vrlo intimno pitanje za amanku. Naime, svaki aman na drugaiji

  nain percipira svoju viziju. Ono to je zajedniko svim amanima je to da imamo

  sposobnost biti neki drugi oblik u nekom drugom vremenu. Stanje transa je ba ta

  transformacija u duhovni oblik recimo zmije, jaguara ili ptice. Kroz njihov oblik

  aman moe komunicirati sa duhovima i moe predvidjeti budunost. Iz vizije o

  budunosti saznajemo koja biljka je potrebna za zdravo stanje pacijenta. aman ulazi

  u neharmonino stanje pacijenta i otkriva zato je dolo zbog bolesti, putem dodira i

  dubokog pogleda u oi.

  6. Koje biljke najee koristite u lijeenju? Koje bolesti najee lijeite?

  Elisa : Dolaze nam ljudi iz cijeloga svijeta i sa raznim oboljenjima, od male djece

  koje imaju problema u razvoju, od osoba sa potekoama u dinom sustavu,

  probavnom, ene koje ne mogu zatrudnjeti pa sve do onih osoba sa konim

  problemima i ranama, ugrizima zmije ali i osoba koja imaju problema sa nesanicom,

  te psihikim tegobama.

  Koristimo mnotvo biljaka; koristimo Zmajevu krv (Croton lechleri), to je drvo iji

  sokovi zaustavljaju krvarenje, pomau pri opekotinama, ranama, raznim konim

  bolestima, protiv uestalog povraanja i proljeva. Maja kanda Una de Gato

  15

 • (Uncaria tomentosa) koristi se kao antiupalna biljka, protiv reume, alergijskih

  reakcija na koi te kao kontracepcijsko sredstvo. Kava kava (Piper methysticum)

  pomae kog hiperaktivnosti u djece te koristimo jo mnotvo drugih autohtonih

  biljaka.

  7. Od kuda nabavljate biljke? Uzgajate li ih ili prikupljate u dungli?

  Elisa : U naem centru postoji vrt u kojem sami uzgajamo biljke, veinom se tu

  nalaze biljke koje su potrebne za prehranu ali i biljake koje upotrebljavamo

  svakodnevno u lijeenju. Sanken Nete je prije svega ekoloki centar, pa smo stoga

  svjesni ugroenosti dungle i biljaka koje ne elimo istrijebiti iz nje. Imamo vlastiti

  etnobotaniki vrt, kojemu smo zahvalni na plodovima. Ponekad kada nam ponestane

  biljaka odlazimo u dunglu i traimo ih te ih donosimo u na centar i koristimo u

  lijeenju.

  8. Tko Vam pomae u Vaem centru? Da li i Vi kao i vai predci predajete dalje

  znanje o tradicionalnom lijeenju?

  Elisa : Naravno, centar bi teko opstao da ga ja sama vodim pa mi stoga pomae moja

  obitelj, bez njih teko bi bilo sve ovo ostvariti. Moj sin Fredy, tvojih je godina, bavi

  se prouavanjem ljekovitih biljaka i crtanjem. Jednoga dana on e me naslijediti pa ga

  zbog toga elim sve nauiti i pokazati mu sve ljepote ivljenja, dati mu bezuvjetno

  znanje kao to sam i ja dobivala od svoje obitelji.

  9. Elisa, mnogo Vam hvala na ovom virtualnom razgovoru. elite li poruiti neto

  ljudima sa moga podruja?

  Elisa : Nema na emu, uvijek sam spremna pomoi nekome tko je eljan znanja. to

  poruiti osim toga da budete vie svjesniji vlastite okoline, ivite u skladu sa

  prirodom jer priroda to osjea i ima mnogo darova za podariti. Budite svjesni svog

  bia, svoje svrhe i svoje istine. Volite jedni druge i volite ivot na iskonski nain.

  16

 • 1.3. Povijest etnobotanike

  Termin Etnobotanika koristi se od 1895. kada ga je prvi upotrijebio ameriki botaniar

  Harshberger. Povijest ove znanosti dosee daleko u prolost, te je usko vezana uz razvoj

  botanike.

  Znanje o ljekovitim svojstvima biljaka nastalo je pomnim promatranjem, s pomou jake

  intuicije i dubokog odnosa sa prirodom, a staro je gotovo koliko i ovjeanstvo. Sve su

  velike civilizacije svijeta bilo Babilonci, Egipani, Grci, Perzijanci, Arapi, Indijci i

  Kinezi posjedovali ta znanja i stalno su ih produbljivali.

  No, daleko prije znanstvenika i istraivaa koji donose svoja znanja o biljkama, postojali

  su, a neki jo i danas postoje, samostanski vrtovi. Samostanski vrtovi sadravali su

  ljekovite biljke kojima bi redovnici i redovnice lijeili narod koji nije imao novaca za

  posjet lijeniku. esto se ova vrsta lijeenja nazivala samostanska medicina za

  siromane. U svojim vrtovima unutar samostana lanovi reda koji su odluili svoj ivot

  posvetiti lijeenju sami su sadili trave, njegovali ih i brali te vlastitim rukama spravljali

  lijekove. Iako nikada nisu zavrili studij, svoje su znanje stjecali iz starih knjiga, te ih se

  takoer smatralo uvarima drevnoga znanja. Veina rukom pisana dijela velikih grkih

  lijenika uvala su se unutar samostanskih knjinica, djela su se nadopunjavala,

  prepisivala i ilustrirala rukama redovnika i redovnica te su nastala neka od najljepih

  medicinskih svezaka. Veliku ulogu u ouvanju znanja o ljekovitim biljkama nosi Sveti

  Benedikt iz Nursije, ujedno se smatra i ocem zapadnjakog redovnitva, a ivio je u 5. i

  6. stoljeu. 529. godine na Monte Casinu u junoj Italiji nastao je prvi samostan,

  benediktinski samostan. Sveti Benedikt nije bio samo obrazovan ovjek ve je bio i

  praktian i posjedovao je talent za organizaciju, te time uvodi i postavlja pravila koja su

  jasno definirala samostanski ivot.

  17

 • Sl. 7. Sveti Benedikt od Nursije

  (http://www.dimaio.it/images/Benedikt-von-nursia_1-500x600.jpg)

  Regula Benedicti bio je kuni red u samostanu, a jedna od bitnih stavaka odnosi se na

  lijeenje. Briga za bolesne mora biti iznad i ispred svega: treba im sluiti tako kao da su

  oni sam Krist. Braa i sestre iz ovog reda bili su u to vrijeme povlateni dio ljudi koji su

  znali itati i pisati, te su upravo oni pisali nove knjige o travama i lijekovima, u kojima su

  dokumentirali svoja iskustva te na taj nain prenosili znanje. Takoer veliku ulogu u

  Europi imao car Karlo Veliki (742.-814.), on je naredio uzgoj itavog niza trava, biljaka,

  povrtnih vrsta, cvijea i voaka. Karlo Veliki bio je vrlo usko povezan s kranskom

  crkvom, a to je tada bila veza koju su obiljeavali mo i osvajanja i upravo u to vrijeme

  samostani su bili vani i odreivali su mnotvo toga. Sam car Karlo, diktirao je svoje

  Capitulare de villis, uredbe o krunskim dobrima i carskim dvorcima, u kojima nalae to

  svaki vrt mora imati, jer za njega svaki vrt koji to ima bivao je rajski. Upravo su

  redovnici bili prvi koji su slijedili careve naputke, pa su se ve od 6.stoljea u

  samostanima mogli pronai vrtovi koji su imali ljekovite vrste biljaka. Upravo zbog ovog

  razloga meu najpoznatijima ljekarnicima i specijalistima za trave iz srednjeg i novog

  vijeka ima toliko redovnica i redovnika. Jednu od povijesnih dragocjenosti koja daje uvid

  u znanje o saenju vrtova, povezanosti s ljekovitim travama, njihovoj uporabi i njezi

  pronalazimo u benediktinskom samostanu St. Gallen u vicarskoj. U izgradnji ovog

  samostana stajao je i nacrt samostanskog vrta, koji po pisanom ljetopisu kae da se vrt

  18

  http://www.dimaio.it/images/Benedikt-von-nursia_1-500x600.jpg

 • dijeli u 3 dijela; povrtnjak, vrt sa stablima i Herbularius vrt sa ljekovitim travama.

  Herbularius je trebao biti smjeten oko kue lijenika i gledao je na sjever, bolniko krilo

  prema istoku, a prostorija za isputanje krvi pacijenata prema jugu. Ovaj se projekt

  naalost nikada nije ostvario, ali pomou samog nacrta koji se nalazi u pisanome ljetopisu

  saznajemo na kojem nivou se nalazilo znanje benediktinaca.

  Sl. 8. Nacrt samostana St. Gallen

  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Pianta_dell'abbazia_di_san_gallo

  ,_816-830,_san_gallo,_stiftbibliothek.jpg)

  Izmeu svih crkvenih redova i unutar gotovo svakog samostana nalazio se vrt, no jedna

  osoba kojoj se pridodaje najvea vanost meu crkvenim lijenicima zasigurno je Sveta

  Hildegarda iz Bingena. Roena 1098. godine, benediktinska redovnica, narodna lijenica,

  pjesnikinja, skladateljica, istraivaica prirode i mistiarka. U prvom redu ona je

  19

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Pianta_dell'abbazia_di_san_gallo,_816-830,_san_gallo,_stiftbibliothek.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Pianta_dell'abbazia_di_san_gallo,_816-830,_san_gallo,_stiftbibliothek.jpg

 • lijenica, i kako ju popularno nazivaju majstorica umijea lijeenja. Ona nije htjela

  samo lijeiti simptome nego je i htjela saznati sam uzrok bolesti, jer samo je tako, prema

  njezinom miljenju, bilo mogue ostvariti izljeenje, odnosno omoguiti pravo

  ozdravljenje. Hildegardina je medicina, kao to je nazivaju njezini sljedbenici,

  sveobuhvatna medicina u kojoj su najrazliitiji postupci obuhvaeni u jedinstven oblik

  lijeenja. Tu se radi s ljekovitim biljkama, s iscjeljujuom snagom kamenja, s postupcima

  odvoenja tekuina iz tijela kao to su putanje krvi te s terapijskim kupkama. Veliku

  vanost imaju teme kao to su prehrana i post, a postoji ak i prava psihoterapija po

  Hildegardi. O svojim nainima lijeenja Hildegarda govori u svojim knjigama Physica

  i Causa et curae. 9

  Sl. 9. Sveta Hildegarda

  (http://www.reindorf.at/web/images/stories/Personen/hildegard_von_bingen8.jpg)

  9 Baum A., Peinsold-Klammer I., (2005). Samostanska Medicina, snagom sv. Hildegarde, Kneippova zdravstvena biblioteka, Veernjakova knjiga., str. 13-34.

  20

  http://www.reindorf.at/web/images/stories/Personen/hildegard_von_bingen8.jpg

 • Grki lijenik Pedanius Dioscorides, sredinom 1.stoljea nove ere objavio je De Materia

  medica, knjiga koja sadri oko 600 vrsta mediteranskih biljaka. U ovoj ilustriranog

  knjizi prikazano je kada i gdje je biljka pronaena , da li je otrovna, jestiva ili ne, te njena

  glavna svrha. U knjizi takoer se opisuje kako su Grci koristili ljekovito bilje.

  Sl. 10. Knjiga De Materia medica

  (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dioscorides_De_Materia_Medica_Byzantium_

  15th_century.jpg)

  Takoer sredinom 1. stoljea nove ere, rimski pisac, inovnik i komandant flote Gaj

  Plinije Stariji napisao je svoje djelo Naturalis historiae, povijest prirode u 37 svezaka s

  vrijednim informacijama o biu i uporabi ljekovitog bilja.10

  10 Baum A., Peinsold-Klammer I., (2005). Samostanska Medicina, snagom sv. Hildegarde, Kneippova zdravstvena biblioteka, Veernjakova knjiga., str. 18.

  21

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dioscorides_De_Materia_Medica_Byzantium_15th_century.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dioscorides_De_Materia_Medica_Byzantium_15th_century.jpg

 • Sl. 11. Plinijeva knjiga Naturalis historiae

  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Naturalishistoria.jpg)

  1542. godine Leonhart Fuchs, renesansni umjetnik objavljuje De Materia tirpium

  u kojoj je katalogizirano 400 biljaka sa podruja Njemake i Austrije.

  Prvi botaniki vrt koji se moe tako slubeno nazvati (uinkovita znanstvena djelatnost)

  nastaje mnogo ranije, 1543 u Pisi (Italija). Osnovna namjena tog vrta bila je uzgoj

  ljekovitog bilja za potrebe studija medicine.

  Poetkom 17. st. praksa zahvaa i ostatak Europe te je osnovan botaniki vrt u

  Ujedinjenom Kraljevstvu 1621. godine s ciljem promicanja uenja i Boje slave

  (University of Oxford botanic garden).

  Krajem 17.stoljea engleski prirodnjak John Ray dao nam je prvu definiciju vrste u svojoj

  knjizi Historia Plantarum, koja glasi ; Vrsta je skupina individua koja se iri svojom

  reprodukcijom stvarajui nove individue sline sebi.

  Godine 1753. vedski botaniar, psiholog i zoolog Carl Linnaeus pie Species

  Plantarum u kojoj opisuje 5900 biljaka i daje svakoj ime iz dva dijela (porodica, vrsta) ,

  odnosno uvodi binominalnu nomenklaturu.11

  11 Wikipedia, the free encyclopedia. History of ethnobotany. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#History_of_ethnobotany)

  22

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Naturalishistoria.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#History_of_ethnobotany

 • Sl. 12. Carl Linnaeus : Species plantarum

  (http://www.cact.cz/noviny/2001/08/Linnaeus.htm)

  1759.godine osniva se jedan od najvanijih europskih botanikih vrtova Royal Botanic

  Gardens, Kew , u Ujedinjenom kraljevstvu. Ovaj botaniki vrt danas se smatra jednom

  od najveih zbirki ivih biljaka.

  U drugoj polovici 19.stoljea javljaju se znanstvenici koji prouavaju i sakupljaju biljke

  cijeloga svijeta, tako od 1860.-1890. godine Edward Palmer sakuplja biljne vrste sa

  podruja zapadne Amerike i Mexica, a na podruju Europe njemaki lijenik Leopold

  Glueck radi i istrauje odnos ljudi i biljaka u Sarajevu, te tako 1896. godine objavljuje

  rad o tradicionalnoj medicinskoj upotrebi biljaka u selima Bosne. Njegov rad smatra se

  prvim modernim etnobotanikim radom12.

  19.stoljee vano je za botanika istraivanja, te se javlja sve vei broj znanstvenika koji

  istrauju biljke te ih sakupljaju i osnivaju botanike vrtove.

  Botaniki vrt je institucija koja u svojem vlasnitvu posjeduju dokumentirane zbirke

  ivih biljaka u svrhu znanstvenih istraivanja, ouvanja, javnog prikazivanja i edukacije

  (Young, 1987).

  12 Ethnobotany. Folk classification. New World Encyclopedia. (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ethnobotany#Folk_classification)

  23

  http://www.cact.cz/noviny/2001/08/Linnaeus.htmhttp://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ethnobotany#Folk_classification

 • Najpoznatiji etnobotaniki vrt nalazi se u Mexicu, u gradu Oaxaca. Osnovan je 1993.

  godine i stoji kao jedan od vrtova sa gotovo svim lanovima porodica kaktusa

  (Cactaceae) i agava (Agavaceae), odnosno ovo je vrt s najveim brojem sukulentnih

  biljaka.

  Sl. 13. Etnobotaniki vrt u Oaxaca, Mexico

  (http://www.townandcountrytravelmag.com/cm/tandctravel/images/oaxaca-mexico-22-fb-

  32654063.jpg)

  Od hrvatskih znanstvenika nuno je spomenuti profesora i doktora znanosti Vladimira

  Grdinia, koji je 1996. godine primio dravnu nagradu za popularizaciju i promidbu

  znanosti. Njego opus zauzimaju knjige poput Ljekarnitvo na tlu Hrvatske (1996.),

  Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarnitva (1997.), Od vrta do neba: ljekovito bilje i

  zavjetni darovi za zdravlje (2007.). Znanstveni radovi: Farmaceutski naslovi u Hrvatskoj

  farmakopeji, Zbirka pukih naslova u hrvatskim ljekarnama. No najvaniji za

  etnobotaniku je rad napisan u farmaceutskom glasniku 2009.godine; Prevoenje europske

  farmakopeje s velikih jezika na hrvatski te Farmakopejsko nazivlje (Hrvatska

  farmakopeja sa komentarima) iz 2007.godine.

  24

  http://www.townandcountrytravelmag.com/cm/tandctravel/images/oaxaca-mexico-22-fb-32654063.jpghttp://www.townandcountrytravelmag.com/cm/tandctravel/images/oaxaca-mexico-22-fb-32654063.jpg

 • 1.4. Svjetski priznati etnobotaniari

  Ocem etnobotanike smatra se Richard Evans Schultes, koji u knjizi iz 1979. Boanske

  biljke: Njihove svete, ljekovite i halucinogene moi koju je pisao sa otkrivaem LSD-a

  (dietilamid lizerginske kiseline) Albertom Hofmannom opisuje kako i na koji nain

  domorodaki narodi Meksika i Amazone upotrebljavaju biljke u svojoj svakodnevici13.

  Takoer vano je spomenuti nekoliko znanstvenika koji su svojim trudom pridonijeli

  ovoj velianstvenoj znanosti; braa Terrence i Denis McKenna istrauju amanizam s

  aspekta etnobotanike i filozofije. Britanac James Wong u sklopu svog istraivanja radi

  dokumentarnu emisiju za BBC o tome kako uzgajati vlastite lijekove, Wade Davis

  provodi vie od 3 godine ivei unutar domorodake skupine ljudi s podruja Amazone i

  Anda te pie nekoliko knjiga o svojim saznanjima.

  1.5. Moderna etnobotanika

  Etnobotanika je mlada znanstvena disciplina, iako o povezanosti biljaka i ljudi postoje i

  ranija saznanja ali tek poetkom 20.stoljea etnobotanika dolazi na svoje kao znanost.

  Tada se poela razvijati sve vie, spajanjem dvaju prethodnih znanosti; botanike i

  antropologije. Danas, podruje etnobotanike zahtjeva mnogo razliitih vjetina; botaniki

  trening o prepoznavanju i pravilnom sakupljanju biljne vrste, antropoloki trening za

  razumijevanje kulture naroda na podruju istraivanja i potreban je lingvistiki trening za

  razumijevanje lokalnih termina za morfoloke osobine biljaka, sintaksu te semantiku

  lokalnog jezika.

  Zadaa etnobotaniara u prvom redu je dobiti pouzdanu informaciju o tradicionalnoj

  upotrebi biljaka. Moe se rei da je ovo vrlo teak zadatak jer ponekad domai lijenici

  nisu voljni davati ovakve informacije ljudima van njihova plemena, odnosno etnike

  skupine. Richard Evans Schultes zbog svoje strasti prema ovoj znanosti je ak promijenio

  religiju te postao naunik amanizma na podruju Amazone, gdje je za ovakav preobraaj 13 Erowid library: Plants of the Gods: Their sacred, healing and hallucinogenic powers. (http://www.erowid.org/library/review/review.php?ID=243)

  25

  http://www.erowid.org/library/review/review.php?ID=243

 • potrebno usredotoiti se na odnos ovjeka i biljke i potivati iskljuivo naelo znanstvene

  istine.

  Sl. 14. Richard Evans Schultes sa amazonskim domorodcima

  (http://www.huh.harvard.edu/libraries/Nash/schultes_amazon_1940s.jpg)

  Na to se dananja etnobotanika, interdisciplinarna znanost odnosi govori nam

  znanstvenik Ghillean T. Prance u svom radu u kojem istrauje kako su dananji

  stanovnici tropskih podruja koji se bave poljoprivredom ouvali znanja domorodaca,

  tonije Indijanaca sa podruja kinih uma. Ova znanja od kljune su vanosti, smatra

  znanstvenik, radi ouvanja podruja od krenja ovih uma u kojima se krije bogatstvo

  biljaka koje su nadasve korisne u lijeenju ljudi.14

  14 Prance G.T. (2002). What is ethnobotany today. Journal of Ethnopharmacology, 32 (1-3) : 209-216

  26

  http://www.huh.harvard.edu/libraries/Nash/schultes_amazon_1940s.jpg

 • 2. MEDICINSKA UPOTREBA ETNOBOTANIKIH VRSTA

  2.1. Biljna medicina

  Herbalizam je nauka o narodnoj (tradicionalnoj) medicini, odnosno o biljkama ili

  biljnim ekstraktima koje ljudi koriste kao lijek. Herbalizam je poznat kao botanika

  medicina, biljna medicina, herbologija i fitoterapija. Biljna medicina u svojem lijeenju

  ne podrazumijeva samo biljke i njihove ekstrakte nego i ivotinjske dijelove, razne gljive,

  koljke, minerale te peline proizvode 15.

  Biljna medicina smatra se alternativom zbog toga to koristi lijekove u njihovom

  prirodnom obliku te ih kombinira meusobno kako bi dobila djelotvoran lijek koji u

  klasinom medicini odnosno u farmaceutskoj industriji dolazi u obliku sintetskih lijekova

  Najstariji tragovi znanstvene prirodne medicine seu do Egipana, otprilike u trei

  milenij prije nae ere. Imhatep, njihov astronom i lijenik, nakon to su ga izabrali za

  boga zdravlja pomogao im je prevladati glad koja je trajala sedam godina. Uredili su mu

  mjesta za bogosluje gdje su mogli odgajati lijenike i gdje su bolesni mogli moliti za

  zdravlje, a neplodne ene za djecu16.

  Diljem nae planete ljudi jo od prethistorije koriste autohtone biljke za lijeenje raznih

  bolesti ljudi i ivotinja. Prvi dokaz o tome kako ovjek upotrebljava biljku kao lijek

  pronaen je u Francuskoj, naslikan na zidovima pilja Lascaux, smatra se da datira iz

  razdoblja izmeu 13000 25000 godina prije Krista.

  Mnogi antropolozi smatraju da u otkrivanju ljekovitih biljaka veliku ulogu igraju i

  ivotinje, jer sami svojim eksperimentiranjem, odnosno metodom pokuaja i pogreaka

  otkrivaju mnotvo korisnih ali i mnotvo otrovnih biljaka. Prouavanje biljaka datira jo

  iz doba Sumerana (prije 5000 godina) koji koriste biljke za lijek, biljke poput lovora,

  timijana te kima, dok drevni Egipani koriste luk, korijander, mak, mentu, penicu,

  jeam, riu te mnogo druge biljke.

  15 Acharya, Deepak And Shrivastava Anshu ( 2008 ). Indigenous herbal medicine : Tribal formulation and traditional herbal practices, Aavishkar Publishers Distributor, Jainpur India (http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#cite_note-1). 16 Kaiser J.H., (1984). Veliki Kneippov prirunik, Povijest prirodnog lijeenja. August Cesarec Zagreb , str.32

  27

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany#cite_note-1

 • Drevni Grci i Rimljani prvi su Europljani koji su prakticirali medicinsku upotrebu

  biljaka. Hipokrat i Galen radili su zabiljeke i pisali knjige koje su kasnije posluile kao

  osnova zapadne medicine (klasine) 17.

  2.2. Tipovi biljne medicine

  Razlika izmeu farmaceutske industrije koja koristi klasinu medicinu i herbologije koja

  koristi alternativnu tradicionalnu medicinu je upravo u tome to herbolozi u svom

  lijeenju koriste biljne ekstrakte, odnosno sirovu biljku, tj. njezin uinkovit dio (korijen,

  list, plod) dok farmaceuti koriste isti sastojak odnosno sintetiziraju samo jednu tvar koja

  je djelotvorna i kasnije tu tvar nalazimo u obliku tablete.

  Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization WHO) napravila je listu

  vie od 20 000 biljaka koje se globalno koriste u ljekovite svrhe. NAPRALERT-ova

  (Natural product alert) baza podataka dokumentirala je listu etnomedicinskih biljaka te

  zakljuila da se otprilike 28 % od svih biljaka na planeti koristi u medicinske svrhe.18

  Upotreba biljaka za lijeenje raznih bolesti gotovo je univerzalna pojava u

  neindustrijaliziranim drutvima. Ovakav nain lijeenja tradicionalan je i nalazimo ga u

  svim dijelovima svijeta. Postoje razni tipovi biljne medicine, od tradicionalne kineske,

  indijske Ayurvedske medicine, Unani Tibb medicine sa podruja Turske, izvorno

  amerike amanistike medicine sa podruja kinih uma, amanistike sa Himalaja,

  aboriinske i afrike, pa sve do novostvorenih naina lijeenja, koji su stvorili moderni

  europski i ameriki etnobotaniari kombinirajui vie tipova lijeenja i upotrebljavajui

  vie vrsta ljekovitih biljaka sa razliitih podruja planete Zemlje.

  17 Wikipedia , the free encyclopedia. Herbs in history. (http://en.wikipedia.org/wiki/Herbalism#Herbs_in_history) 18 Pandey Madan M., Rastogi Subha, Ajay K. S. Rawat (2008). Indian Herbal Drug for General Healthcare : An Overview. Internet Journal of Alternative Medicine. Volume 6, Number 1.

  28

  http://en.wikipedia.org/wiki/Herbalism#Herbs_in_history

 • U tradicionalnoj kineskoj medicini najvie upotrebljavana biljka zasigurno je Ginseng

  (Panax ginseng) koji je na glasu kao biljka vitalnosti i snage ivota, podie ivotnu

  energiju (chi), smanjuje stres te jaa imunitet. Dolazi u obliku tekuine ili aja.

  Rod Caranga iminik (ugar I., 2008) pripada porodici mahunarki (Fabaceae) i

  sastoji se od 80 vrsta cvjetajuih biljaka, od kojih oko 10 vrsta ima dugu povijest u

  tradicionalnoj kineskoj, mongolskoj i tibetanskoj medicini. Na ovom dijelu Azije vjeruje

  se da vrste iz ovog roda hrane tijelo, okrepljuju duevno stanje, osvjeuju krv i njene

  tokove u organizmu. Koristile su se za irok raspon bolesti; temperaturu, rane, upale,

  infekcije, vrtoglavicu, glavobolju, hipertenziju, enske bolesti, artritis pa ak i za rak.

  Vie od 100 fitokemikalija otkriveno je, od kojih su veina flavonoidi. Klinike studije

  pokazale su farmakoloku aktivnost vrste Caranga sinica za lijeenje hipertenzije. 19

  U Ayurvedskim nainima lijeenja bitno je uskladiti tri najvanija temeljna naela

  zdravog ivota (doshe) i pomou raznih biljaka poput ploda amalki (Embilica officinalis),

  ashwagandhe ili blen gorski (Withania somnifera), brahme (Bacopa monnieri) i slinih

  biljaka odreenom terapijom ili kombinacijom vie biljaka koje se esto nazivaju

  eliksirom ivota postie se ravnotea unutranjih organa i harmonija u duevnom stanju

  bolesnika.

  Afriki i himalajski amani upotrebljavaju veinom biljke koje u sebi imaju snane

  alkaloide poput dature (Datura stramonium), divlje kadulje (Salvia divinorum), dune

  loze (Banisteriopsis caapi) te njihovom pravilnom primjenom uz koje obavezno ide

  obavljanje tradicijskih obreda i ceremonija izvlae iz bolesnika negativnu energiju koja je

  uzrokovala stanje bolesti.

  Unani Tibb. medicina potjee sa podruja turske regije Anatolija, a nastala je pod

  utjecajem grkih herbologa, indijske te islamske medicine sa podruja Perzije. Vrlo je

  slina ayurvedskoj medicini jer se takoer temelji na teoriji elemenata (vatra, voda,

  19 Meng Q., Niu Y. (et al.) (2009). Ethnobotany phytochemistry and pharmacology of the genus Caragana used in traditional Chinese medicine. Journal of Ethnopharmacology. 124 (3) : 350-368.

  29

 • zemlja, zrak) koji se nalaze u ljudskom tijelu i ija ravnotea mora biti postignuta za

  zdravo tjelesno stanje20.

  Aboriini, domoroci sa podruja Australije okarakterizirani kao sakupljako nomadske

  etnike skupine koristili su razne biljne vrste, grmove i drvea za lijeenje. Autohtono

  drvo eukaliptusa (Eucalyptus globulus) i hibiskusa (Hibiscus sp.) koriste za prehladu i

  groznicu, lie maline (Rubus ideaus) i orhideje (Cymbidium madidum ) protiv probavnih

  smetnji i proljeva. Oblog od kulibaha (Eucalyptus microtheca) djelotvoran je protuotrov

  zmijskom ugrizu a jedui lie drveta Exocarpus latifolius i plodove kinina (Petalostigma

  pubescens) mlade lanice ovih domorodaca sprjeavaju neeljenu trudnou.

  Zahvaljujui velikom grkom filozofu, botaniaru i farmakologu Pedaniusu Dioscoridesu

  i njegovoj knjizi De Materia Medica u kojoj opisuje vie od 600 vrsta ljekovitog

  mediteranskog bilja Europljani su upoznati sa viestrukim koristima autohtonog bilja. Iz

  njegova uenja i mone knjige uili su veliki svjetski znanstvenici, etnobotaniari koji

  su irili znanje o ovim arobnim biljkama.

  2.3. Organski spojevi

  Sve biljke proizvode razne kemijske sastojke kao rezultat njihovog metabolizma, kao to

  su eeri i masti odnosno primarni metaboliti. Mnoge biljke sadre sastojke koje su

  korisni i pronalaze svoj smisao u ljudskoj medicini, veina njih su aromatski sastojci

  (fenoli i njihovi derivati tanini), odnosno to su veinom sekundarni metaboliti (alkaloidi).

  Biljke sintetiziraju mnotvo fitokemikalija ali veina njih su derivati biokemijskih

  procesa ;

  20 Waltraud Ernst (2002). Plural medicine, tradition and modernitiy. Google books. (http://books.google.hr/books?id=Wwe7woV3f7oC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false)

  30

  http://books.google.hr/books?id=Wwe7woV3f7oC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=falsehttp://books.google.hr/books?id=Wwe7woV3f7oC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

 • Alkaloidi su spojevi koji sadre jedan ili vie atoma duika u heterociklikom prstenu, pa

  zbog toga imaju bazina svojstva. Pripadaju u najbrojniju skupinu prirodnih spojeva,

  danas je poznato preko 2500 alkaloida. Alkaloidi djeluju na centralni ivani sustav

  (CNS), a dijelimo ih prema tipu heterociklikog prstena sadranog u molekuli. Imamo

  pirodilinski i piperidinski prsten, to su jednostavni alkaloidi u iju skupinu spada nikotin

  iz duhana, higrin iz grma koke, kofein iz kave, koniin iz otrovne biljke kukute kojim je

  otrovan slavni grki filozof Sokrat. Kokain iz grmolike biljke koke (Erythroxylon coca)

  te atropin iz biljake velebilje (Atropa belladonna), iz bunike (Hysciamus niger), te iz

  dature (Datura stramonium) najstariji su poznati alkoloidi i njihovo djelovanje na CNS

  smatra se meu najjaima. Najvie prouavani alkaloidi oni su koji se dobivaju iz

  opijuma, odnosno iz nezrelih glavica biljke maka (Papaver somniferum). Sirovi opijum u

  sebi sadri oko 20 % alkaloida a u najveem postotku nalazi se morfin (10 %) te ga se

  smatra glavnim nosiocem fiziolokih efekata opijuma, odnosno spada u skupinu

  najefikasnijih analgetika. Heroin je derivat morfina (diacetil morfin) koji se prije koristio

  kao lijek ali danas je to najopasnija droga, ije vee konzumiranje stvara snanu ovisnost

  te esto odvodi u smrt.21

  Alkaloidi se iz se iz biljaka dobivaju tako da se najprije amonijakom ili vapnom oslobodi

  baza, a onda se ona ekstrahira organskim otapalom.

  Fenoli su grupa organskih spojeva koji u svojoj strukturi sadre hidroksilnu OH grupu.

  Od alkohola se razlikuju po tome to je OH skupina direktno vezana za ugljikov atom

  aromatskog prstena, a kod alkohola na ugljikov atom alkilne skupine. Najjednostavniji

  spoj i predstavnik ovih organskih spojeva je Fenol ili karbolna kiselina (C6H5OH). Fenoli

  su dosta kiseli spojevi te u reakciji sa vodom nastaju fenolske soli. Antocijanin je

  pigment koji daje grou ljubiastu boju, a njegovom sintezom dobili smo E163 odnosno

  biljni ekstrakt koji se koristi kao aditiv u hrani, njegova glavna svrha je bojenje hrane.

  Izoflavonoidi su fitonutrienti koje pronalazimo u zrnu soje i drugih mahunarki, poznati su

  da su veoma uinkoviti u sniavanju kolesterola i triglicerida u krvi, te spreavanju

  irenja kanceroznih tumora. Flavonidi su kemijski spojevi ije se sinteze odvijaju samo u

  biljkama, a izoflavonoidi nastaju izomerizacijom flavonida. Svaka izomerizacija je

  21 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (1966). Svezak 1. Alkaloidi, str. 79.

  31

 • endotermna reakcija, tako ksantohumulon izomerizira u izo-ksantohumulon prilikom

  kuhanja pivske sladovine s hmeljem. Tanini su gorke tvari biljnog porijekla, nalaze se u

  stablima i listovima nekih biljaka, sadre ih zeleni plodovi te zbog toga imaju gorak okus.

  Ljekovitost tanina je viestruka; imaju bakterijsko i fungicidno djelovanje, ublaavaju i

  lijee dizenteriju, oni su antidoti mnogim otrovanjima. Nalaze se u aju (Camellia

  sinensis), u crvenom vinu odnosno grou, u plodovima ipka (Punica granatum), kakija

  (Diospyros kaki), u brusnici (Vaccinium oxycocco), jagodi (Fragaria ananassa),

  borovnici (Vaccinium myrtillus), u oraastom vou, ima ih u hmelju (Humulus lupulus) ,

  u okoladi te u mnogim drugim vrstama biljaka.22

  Terpenoidi su jedna od strukturno najraznolikijih skupina prirodnih produkata. U

  njihovoj grupi pronalazimo oko 30 000 terpena. Prvi izolirani terpen dobiven je iz smole

  bora (Pinaceae). Terpenoidi se esto nazivaju izoprenoidi zbog glasovitog alkena

  izoprena. Terpenoidi se klasificiraju prema broju izoprenskih jedinica u molekuli.

  Hemiterpeni sadre jednu izoprensku jedinicu, najpoznatiji je izopren koji se oslobaa iz

  fotosintetski aktivnih tkiva. Svjetski priznat hrvatski znanstvenik dr. Lavoslav Ruika

  1936. godine dobiva Nobelovu nagradu jer je prvi postavio hipotezu o biogenezi

  izoprenoida, odnosno prvi je utvrdio strukturnu jedinicu zajedniku svim terpenima.23

  Monoterpeni imaju dvije izoprenske jedinice a nalaze se u esencijalnim uljima ljekovitog

  bilja i zaina, jedan od poznatijih monoterpena je kanabinoid iz konoplje (Cannabis

  sativa), cineol iz ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus), mircen iz lovora (Laurus

  nobilis), ocimen iz bosiljka (Ocimum basilicum), citronelol iz rue (Rosaceae). Diterpeni

  su farmakoloki vani metaboliti, najbolji i najuinkovitiji diterpen zove se taksol koji je

  dobiven iz kore tise (Taxus brevifolia Nutt.), prema National Cancer Institute proglaen je

  najboljim anti kancerogenim agensom te se koristi u lijeenju oboljelih od raka.

  Tetraterpeni su karotenoidi koji su najzastupljenija skupina terpenoida, sastoje se od

  osam izoprenskih jedinica i od 40 ugljikovih atoma. Poznato je preko 400 spojeva, a

  najpoznatiji su likopen iz rajice, te alfa, beta i gama karoteni. Od politerpena 22 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (1966). Svezak 2. Fenoli, str. 360. 23 Vladimir-Kneevi Sandra, Prof.dr.sc. Eterina ulja, smole i balzami. PDF.str. 7. (http://www.pharma.hr/download.aspx?file=/Upload/sec_003/ins_011/P5%20Eteri%C4%8Dna%20ulja.pdf)

  32

  http://www.pharma.hr/download.aspx?file=/Upload/sec_003/ins_011/P5%20Eteri%C4%8Dna%20ulja.pdfhttp://www.pharma.hr/download.aspx?file=/Upload/sec_003/ins_011/P5%20Eteri%C4%8Dna%20ulja.pdf

 • najpoznatiji je iz stabla kauuka (Hevea braziliansis) a sadri vie od 8 izoprenskih

  jedinica.24

  Glikozidi su organski spojevi koji se sastoje od eera i aglikona. eernu komponentu

  ine molekule glukoze i rjee fruktoze, a aglikonski dio moe biti aromatini alkohol,

  fenol aldehid, keton ili neki drugi organski spoj. Aglikonski dio je bioaktivan u svojoj

  slobodnoj formi ali postaje inertan dok se glikozidna veza izmeu eera i njega uniti

  djelovanjem vode ili enzima. Ovakav mehanizam doputa biljci da odgodi toksino

  djelovanje sve do odreenog vremena. Glikozidi se nalaze u biljkama; kardiotoniki

  glikozidi u biljci grimizni naprstak ili crvena pustikara (Digitalis purpurea), vunasta

  prstikara (Digitalis lanata), morski luk (Urginea maritima), gorocvijet (Adonis vernalis),

  urica (Convallaria majalis), oleander (Nerium oleander) osim u biljkama ovaj srani

  glikozid nalazi se i u koi abe a naziva se bufotalin. Ovi srani glikozidi lijee

  kongestivno zatajenje srca jer pojaavaju snagu kontrakcije sranog miia. Osim sranih

  glikozida postoje jo i cijanogeni glikozidi koji sadre cijanovodinu kiselinu, saponini

  koji sadre steroide, antraglikozidi i gorki glikozidi.25

  2.4. Oblici prirodnih lijekova

  Prirodni lijekovi dolaze u vie oblika;

  Biljni praci dobivaju se usitnjavanjem suhe biljne mase do praha. Sadre biljnu drogu u

  cijelosti. Najee dolaze u obliku kapsula ali upotrebljavaju se i u osnovnom obliku;

  konzumiraju se razmueni u mlakoj vodi.

  ajevi su topli napitci koji se dobivaju infuzijom razliitih biljnih dijelova, od cvijeta,

  lista, ploda, korijena, cijelog nadzemnog dijela biljke ili sjemenki. Prave se od svjeih ili

  suhih dijelova biljaka. Ovo je jedan od najjednostavnijih naina primjene ljekovitih

  biljaka. Dio biljke zalije se kipuom vodom i pusti da stoji nekoliko minuta. ajevi se jo

  nazivaju i infuzi.

  24 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (1966). Svezak 6. Terpeni, str. 373 25 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (1966). Svezak 2. Glikozidi, str. 550.

  33

 • Dekokti su tekui ekstrakti biljke koji se kuhaju u kljualoj vodi 15 20 minuta. Vrua

  voda i due vrijeme kuhanja pogoduje kvaliteti ekstrakcije aktivnih tvari iz biljke.

  Dekokti se rade iz tvrih dijelova biljke kao to su korijen, kora i biljni podanci.

  Macerati su hladni ekstrakti biljaka dobiveni ostavljanjem biljke odreeno vrijeme u

  odreenom otapalu. Taj proces naziva se maceracija. Vrijeme maceracije i vrste otapala

  ovisi o biljnoj vrsti. Maceracija se vri polarnim ili nepolarnim otapalom najee na

  sobnoj temperaturi.

  Tinkture su alkoholni ekstrakti biljnih droga dobiveni maceracijom u smjesi etanola i

  vode. Koriste se svjei ili suhi dijelovi biljke. Maceracija se odvija u odreenom vremenu

  (od deset do mjesec dana) nakon ega se dobivena tinktura odvaja od biljnih dijelova i

  ostavlja jo neko vrijeme kako bi se nataloile balastne tvari (vlakna), te se tada tinktura

  filtrira i ostavlja na tamnom mjestu.

  Tablete su sintetska sredstva nastala kemijskim putem sintezom aktivnih tvari iz biljke

  u gotov farmaceutski proizvod.26

  Prirodni lijekovi dolaze jo u mnogo oblika poput draeja, kapsula, masti, kapi, emulzija,

  sirupa, inhalatora, ulja i sl.

  3. BILJNE VRSTE KAO GRAEVINSKI MATERIJAL U ETNOBOTANIKIM

  ISTRAIVANJIMA

  S jedne strane planete Zemlje imamo modernu ljudsku civilizaciju a s druge imamo one

  koje jo ive na iskonski nain; hodaju bosi i gotovo goli, jedu drugaiju hranu i na svom

  teritoriju ive pod raznim skrovitima nainjenim od kvalitetnih biljaka.

  Veinom su njihove kue sagraene od drvenih materijala,ali ponekad i u kombinaciji sa

  suhim i vlaknastim dijelovima biljaka.

  Da bi sagradili objekt za boravite cijele svoje obitelji domoroci moraju imati velika

  saznanja o materijalima koja e koristiti. Moraju znati koje drvo upotrijebiti za

  26 uran J, Boi F. Uvod u oblike lijekova. (http://www.jelena-suran.com/vjezbe/01%20Uvod%20u%20oblike%20lijekova.pdf)

  34

  http://www.jelena-suran.com/vjezbe/01%20Uvod%20u%20oblike%20lijekova.pdfhttp://www.jelena-suran.com/vjezbe/01%20Uvod%20u%20oblike%20lijekova.pdf

 • konstrukciju kue, to drvo mora biti otporno na termite i razne kukce buae. Materijal bi

  trebao biti otporan na truljenje i da ima to manju vodopropusnost. Za povezivanje

  konstrukcijskih kolaca i biljaka crjepova trebaju znati koja vrsta biljke ima najbolje

  vlakno, najvre i najelastinije.

  U afrikoj dravi Ugandi izvorna plemena koriste tropsko drvo Harrisonia abyssinica,

  Millettia dura te mnoge druge kao konstrukciju za svoje kuice. Uad koja je otporna na

  termite a koriste je ova plemena su lijane Cryptolepsis sanguinolata, Urera trinervis, te

  lozica Cissus rotundifolia. Zidove rade od mjeavine pijeska i piljevine, kravlje balege i

  slame to im osigurava visok stupanj topline.27

  Indijanska plemena Blackfoot, Hopi, Kiowa i Havasupal koriste stabla vrbe (Salix sp.) i

  bora (Pinus edulis) za gradnju svojih bungalova, a prerijski indijanci Arapaho svoje tipi

  atore (Tepee) grade od brezine kore (Betula pendula) u kombinaciji sa bizonovom

  koom. Apachi, Ojibwe i indijansko pleme Dakota rade svoje wigwam atore od vie

  materijala; koriste kolce od hrasta (Quercus) ili vrbe (Salix sp.), lie i konopce od juke

  (Yucca sp.), pokrove od trave Andropogon gerardii i ako kia pada na svu tu grau

  stavljaju razne koe divljih ivotinja.28

  27 Neuwinger H.D. (1994). African Ethnobotany. Poisons and Drugs. Google books. (http://books.google.hr/books?id=_j8ueEmakD0C&printsec=frontcover&lr=#v=onepage&q=&f=false) 28 Moerman Daniel E.(1998). Native American Ethnobotany. Google books. (http://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false)

  35

  http://books.google.hr/books?id=_j8ueEmakD0C&printsec=frontcover&lr=#v=onepage&q=&f=falsehttp://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=falsehttp://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

 • Sl. 15. Tipi ator prerijskih indijanaca

  (http://www.sonofthesouth.net/union-generals/indians/tipi.htm)

  Novogvinejsko pleme Dani sa podruja Baliem Valley koriste hrast (Quercus sp.),

  zimzeleno drvo Castanopsis acuminatissima , grm Leptospermum flavescens za izradu

  svojih kuica.

  Amazonski narodi za svoje kue koriste Iryanthera tricornis ili kako oni nazivaju

  Pacuna a Amerikanci ju nazivaju Blowgun. Ova biljka takoer se koristi kao cijev za

  izbacivanje otrovnih strelica koje domoroci koriste u lovu na divlje ivotinje.

  U modernom drutvu danas takoer se koriste biljni materijali za graevinske potrebe,

  tako na primjer u Nizozemskoj postoje kue sagraene od briketa koji su industrijskim

  putem dobiveni od drvenaste stabljike konoplje (Cannabis sativa). U raznim pregradama

  koriste se furnir ploe koje se takoer industrijski dobivaju iz raznih drvea visoke

  kvalitete; hrast, bukva, javor, trenja.

  Kako irom Europe jaa svijest o upotrebi obnovljivih izvora energije, time paralelno

  nastaju novi projekti, tako primjerice u nekim europskih dravama slama se prihvatila

  kao graevinski materijal. Ovaj materijal prihvaen je jer je jeftiniji i ekoloki je

  prihvatljiviji. Tonije, balirana slama moe biti nosei materijal, ali prvenstveno ona je

  jedan od najboljih izolacijskih materijala. Pri gradnji kue od slame koristimo baliranu

  36

  http://www.sonofthesouth.net/union-generals/indians/tipi.htm

 • slamu koju kada postavimo meu drvene grede obukamo mjeavinom takoer prirodnih

  materijala; gline, pijeska i vapna. Time dobivamo vrhunsku kombinaciju, koja za razliku

  od zidova od opeke, ima manji gubitak topline, ne izaziva alergije i otpornija je na

  vanjske utjecaje, vrsta je i unato svim zabludama slama u kuama nije podlona

  gorenju, zbog razloga jer je dobro balirana, odnosno zbijena je te u njoj nema prostora za

  ulazak zraka. U Hrvatskoj slama jo nije prihvaena kao graevni materijal ali u svrhu

  volonterskih udruga nastale se tri takve kue. Jedna se nalazi u Istri, druga u selu

  Vukomeri u blizini Zagreba, a trea u blizini akovca.29

  Sl. 16. Kua od balirane slame u Istri.

  (http://www.promogradnja.hr/cms/data/upimages/slama_bale.jpg)

  Priajui o biljkama koje slue za izgradnju kua, nuno je spomenuti kvalitetna stabla

  koja stoljeima slue u izgradnji. Za izgradnju drvenih kua najee se upotrebljava

  crnogorica; smrekini, jelini i borovi trupci, no u upotrebi irom Hrvatske ali najee u

  Slavoniji koristi se hrast (Quercus sp.) kojim su se ne samo gradile kue ve i dvorine

  prostorije; kokoinjac, ardak (spremnik za kukuruz), tala za smjetaj stoke, punice za

  29 Motik B., imlea D. (2007) Zeleni alati za odrivu revoluciju, Odrivo graditeljstvo. Kua od balirane slame. 134.-138.

  37

  http://www.promogradnja.hr/cms/data/upimages/slama_bale.jpg

 • dimljenje mesa i sl. Izuzev tradicionalnih slavonskih drvenih kua irom nae zemlje

  pronalazimo sline kue, uz koje se veu odreene tradicijske karakteristike. Bitno je

  spomenuti tradicionalnu posavsku kuu, koju danas moemo pronai u malim selima u

  hrvatskoj Posavini. U zadnje vrijeme sve vie se vrednuje tradicijska batina te je u

  sklopu s tim tradicijsko graditeljstvo postalo vaan dio sveukupne kulturne batine. Od

  strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske pokrenut je projekt obnove tradicijskih

  posavskih kua30, te se time daje novo ruho tradicijskoj batini, provodi se pravna zatita,

  potiu se, financiraju i osmiljavaju programi obnove i revitalizacije. Najvie primjeraka

  posavskih kua pronalazimo u Parku Prirode Lonjsko polje, tonije u selu igo. Selo

  igo osim po svom etno izgledu svijetu i Europi je poznato kao prvo Europsko selo

  roda, proglaeno 1994. godine od strane Europske zaklade Euronatur.31 Osim to u njemu

  ivi vie bijelih roda nego njegovih itelja u ovom malom selu kao da je vrijeme stalo. Na

  svakom koraku pronalazimo slike prolosti i predivne tradicije. Posavske drvene kue

  stambene su kue lokalnih naziva hia, ia, kua na trem, ardak, prizemnice, ali

  preteito katnice razliitih dimenzija i rasporeda prostorija. Od davnina seoski su ih

  graditelji gradili horizontalnim slaganjem hrastovih planjki a meusobno ih spajali

  drvenim klinovima. Izvorno su se kue podizale iznad tla, na drvene ili kamene trupce

  bapke kako bi se zatitile od poplava. Specifinost kod ovih kua su krovci, odnosno

  zatitne strehe izmeu prizemlja i kata, koji imaju funkciju zatite drvenih stjenki od

  padalina. Ove kue odlikuju se i vrsnim umjetnikim oblikovanjem to im daje posebnost

  u tradicijskom izriaju. Razni ukrasi izrezbareni su na proeljima kue, na okvirima

  prozora, na glavnim gredama te u unutranjosti kue. Ovo malo selo daje odlian primjer

  kako ovjek ivi u skladu sa prirodom, sa svojom batinom i sa ljubavlju prema

  ivotinjama.32

  30 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Posavska tradicijska drvena kua. Prirunik za obnovu. (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2593) 31 igo, prvo Europsko selo roda. (http://www.pp-lonjsko-polje.hr/Posjete_Cigoc.htm) 32 Tradicijska batina srednje Posavine. (http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/b-prirucnik-9-16.pdf)

  38

  http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2593http://www.pp-lonjsko-polje.hr/Posjete_Cigoc.htmhttp://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/b-prirucnik-9-16.pdf

 • Sl. 17. Tradicijska posavska kua u selu igo

  (http://www.hbz-og.hr/novosti/data/upimages/sisak09f.jpg)

  4. BILJNE VRSTE KAO TEKSTILNI MATERIJAL U ETNOBOTANIKIM

  ISTRAIVANJIMA

  Ljudi se raaju goli i bosi, a dok zapiri vjetar, padne kia ili snijeg hladno im je pa trae i

  rade raznu odjeu kako bi utoplili svoje tijelo. Ovo je iskonska potreba ovjeka kao

  ljudskoga bia za odjeom. Prvobitno je ovjek svoje tijelo grijao vatrom, pokrivao se

  koom ivotinja te koristio razne listove kojima bi sakrio svoj spolni organ. Razvitkom

  ljudske civilizacije razvijali su se i naini razmiljanja i to je vie ljudi postojalo s tim je

  paralelno nastajalo i tradicijsko vanjsko obiljeje naroda kojemu pripada. Bilo da su

  afrika, azijska ili izvorno amerika plemena meusobno se razlikuju po vanjskom

  izgledu i odjei koju na sebi nose. Ta odjea raena je od prirodnih materijala, najee

  od ivotinjske koe ali i od biljaka.

  39

  http://www.hbz-og.hr/novosti/data/upimages/sisak09f.jpg

 • Sl. 18. Tradicionalne suknje amazonskih plemena

  (http://www.inturkuoda.com/Interesting_articles/Native_amazonian_cultures.jpg)

  Palma (Poulsenia armata) koja raste na podruju Amazone koristi se za pravljenje

  tradicionalnih suknji, isto kao i druge vrste palmi Mauritia flexuosa te Phytelephas

  macrocarp. Za bojenje odjee koriste se biljke koje u sebi sadre boju, Genipa americana

  lui tamnoplavu boju a Sanguinaria canadensis lui crvenu boju kojom se osim odjee

  boja i lice domorodaca. Od biljke Pariana sp. rade se enski remeni koji se koriste u

  ceremonijalnim plesovima. Asclepias syriaca kod nas se naziva cigansko perje, a

  Amerikanci ga nazivaju Milkweed takoer se koristi kao prediva biljka. Chinook

  indijanci koriste koru cedra (Cedrus sp.) namoenu u vodi, kako bi omekala

  kombinirajui ju sa tkanom korom duda (Morus nigra) i raznim osuenim travama u

  izradi tradicionalne odjee33. Azijska plemena koriste grublje platno konoplje (Cannabis

  sativa) za izradu odjee, isto tako koriste finu tkaninu kamir koji dobivaju iz vune

  kamirske koze. Pamuk (Gossypium barbadense) i lan (Linum usitatissimum) danas su

  najvanije predive biljke koje se koriste u industrijskoj izradi tekstila.

  33 Moerman Daniel E. (1998). Native American ethnobotany . Google books. (http://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false)

  40

  http://www.inturkuoda.com/Interesting_articles/Native_amazonian_cultures.jpghttp://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=falsehttp://books.google.hr/books?id=UXaQat5icHUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

 • 5. HALUCINOGENO DJELOVANJE BILJAKA U OBREDIM NEKIH RELIGIJA

  Mnoge svjetske religije koriste biljke u svojim svetim obredima, te biljke esto sadre u

  sebi jake organske spojeve pomou kojih vjernici dobivaju vizije odnosno padaju u stanje

  transa. Ove biljke, skupa sa nekim gljivama nazivaju se enteogeni, to su biljke koje

  posjeduju psihoaktivna svojstva.

  5.1. Vanost nekih biljaka u vjerskim obredima

  O povezanosti biljaka i religije saznajemo iz svetih knjiga kao to su Biblija, Kuran,

  Tora, Vede, u kojima pronalazimo dokaze o upotrebi biljaka u religijske svrhe. U

  kranstvu, Bibliji, u edenskom vrtu lukava zmija nadmudri Evu da pojede jabuku (Malus

  domestica) sa stabla sa kojeg joj je Jahve (Bog) zabranio da jede, ona dadne jabuku

  Adamu te kad im se otvorie oi ugledaju da su goli, posramie se i od smokvinog lia

  (Ficus carica) napravie si odjeu. Ovo je jedan od najstarijih pisanih materijala koji

  govori o odnosu biljaka i ovjeka. U Pjesmi nad pjesmama itamo: "Mladice su tvoje vrt

  mogranja pun mirisnih plodova narda, afrana, mirisne trske i cimeta, sa stabljikama

  tamjana, smirne i aloje". (Pj.:4, 13-14). U Bibliji je zapisano da su tri kralja, iavi se

  pokloniti mladom Isusu kao izraz poasti, na dar prinijela mirise, zlato i tamjan.34

  Osim to u starim svetim spisima saznajemo koja je biljka gdje igrala kakvu ulogu, u

  svim svjetskim religijama danas koriste se razne biljne vrste kao sredstva izmeu vjernika

  i njegove vjere.

  Kod Krana za vrijeme mise, biljka tamjan (Boswellia carteri), njena osuena smola kod

  paljenja izaziva mirisan aromatski dim i njegovo je znaenje izraziti potovanje prema

  predmetima ili osobama. To je pozdrav oltaru, potovanje prema oltaru koji oznaava

  Krista, odnosno njegovu rtvu.

  34 Jelaska Aida. Vae Zdravlje (2004). asopis Vodi za zdravi ivot (br.39), Tema broja : Mirisi tihi vladari svijeta. (http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/531/)

  41

  http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/531/

 • U Hinduistikom vjerovanju bosiljak (Ocimum basilicum) jedna je od najvanijih svetih

  biljaka. Za Hinduse imati bosiljak u svom vrtu znai biti zatien od nesree i imati

  blagoslovljen dom, te prikazati svoju jaku vjeru bogovima Krishni i Vishni. Bosiljak kod

  Hinduista predstavlja istou, spokoj, harmoniju, sreu i zdravlje. Na Sanskrtu bosiljak se

  naziva Tulsi to znai neusporediv. Pria o bosiljku govori da je sama biljka

  transformacija, odnosno reinkarnirana nimfa Tulasi, koja je bila oboavana od Boga

  Krishne.35

  Biljka koju smatraju svetom u vie religija i koriste ju za uzvienje duhovnog stanja zove

  se indijska konoplja (Cannabis sativa var. indica). Kao to joj sam naziv kae ona

  potjee iz Indije, a njena upotreba u hinduistikoj i budistikoj vjeri ima veliki znaaj.

  Vjeruje se da konzumiranjem ove biljke vjernici iste tijelo od svojih grijeha, istrauju

  vlastitu spiritualnost te jaaju svoju koncentraciju u meditaciji. Osim budista i hinduista,

  konoplju koriste i mnogi drugi vjernici, poput Rastafarijanaca, Sikha, Muslimana, idova

  i amanista.

  Sl. 19. Hinduistiki vjernik pui charas, smolu dobivenu iz konoplje

  (http://wpcontent.answers.com/wikipedia/en/thumb/8/83/Sacred_Charas.jpg/180px-

  Sacred_Charas.jpg)

  35 Chatterje Gautam And Sanjoy (2001). Sveti Hindu simboli. Str. 95-97.

  42

  http://wpcontent.answers.com/wikipedia/en/thumb/8/83/Sacred_Charas.jpg/180px-Sacred_Charas.jpghttp://wpcontent.answers.com/wikipedia/en/thumb/8/83/Sacred_Charas.jpg/180px-Sacred_Charas.jpg

 • Bwiti, afrika religija, nastala iz kranstva. Prakticira se na podruju drava Gabon i

  Kamerun. Mnogi ovu vjeru nazivaju kultom jer je nastala pod utjecajem vie vjerovanja,

  spajanjem razliitih filozofskih i vjerskih pravaca, uvodei animizam te tovanje mrtvih.

  Ovi vjernici u svojim ritualima koriste biljku ibogu (Tabernanthe iboga) koja im

  stimulira centralni ivani sustav i stvara vizije. Iboga u sebi sadri jak alkaloiod koji se

  zove ibogain. Korijen ove biljke vau mladi vjernici u ritualu ulaska u vjeru, obred traje

  tri dana i tri noi isto koliko i djelovanje ove biljke. Cijelo vrijeme vjernici su u transu i

  primaju razliite vizije, iste svoje tijelo od negativnih utjecaja i molitvom jaaju svoj

  duh. U Republici Gabon iboga se smatra nacionalnim blagom, takoer manje doze ove

  biljke pomau im poveati koncentraciju u lovu na ivotinje i time uspjenost lova.36

  Sl. 20. lanovi afrikog kulta Bwiti vau korijen iboge

  (http://biktop.saman.org.hu/kisvilagom/novenyek/t/tabernantheiboga/index/bwiti.jpg)

  Drevni Grci u doba dekadencije Eleuzinskih misterija u prvom stoljeu, za vrijeme

  inicijalnih ceremonija koje su se odravale jednom godinje pravili su pie Kykeon

  nainjeno od vode i jema zaraenog gljivom ergot. Ergot u sebi sadri jak alkaloid

  ergotamin i liserginu kiselinu (LSA) koja ima jako djelovanje hipnoze na sljedbenike

  ovog kulta, odnosno na one koje tek ulaze u njega. Vjerovalo se da ovaj napitak pomae

  umu da otkrije dubinu duevnih i intelektualnih sfera svijesti.37

  36 Fernandez James W. (1982) Bwiti: an ethnography of the religious imagination in Africa. Chapter 18. (http://ibogaine.desk.nl/fernandez.html) 37 Wikipedia, the free encyclopedia. Kykeon. (http://en.wikipedia.org/wiki/Kykeon)

  43

  http://biktop.saman.org.hu/kisvilagom/novenyek/t/tabernantheiboga/index/bwiti.jpghttp://ibogaine.desk.nl/fernandez.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Kykeon

 • Islamska vjera poznata je po svojoj strogoi u jelu i piu, zabranjeno im je konzumirati

  alkohol ali ne i biljku khat (Catha edulis). Biljka posjeduje amin S-katinon, koji je veoma

  slian amfetaminu. Njegovo djelovanje na centralni ivani i na kardiovaskularni sustav

  oituje se u poveanom krvnom tlaku i na ubrzanju rada srca, to kod este upotrebe

  dovodi do mogueg sranog udara.38 Ova biljka vakala se prije religijskog posta u

  arapskoj dravi Yemen.

  Sl. 22. Arapi vau biljku khat

  (http://teaandpolitics.files.wordpress.com/2009/08/chewing_qat.jpg)

  Asteci sa podruja junog Meksika, imali su mnogoboaku religiju, svojim dolaskom

  pokupili su mnoge elemente drugih mezo-amerikih kultura i ranih naroda. Najvaniju

  ulogu u vjerskom ivotu imali su tri boga; Bog Rata, Sunca i Kie. Poznati po svom

  kanibalizmu, tijela svojih ratnika prinosili su bogovima, na nain da bi njihovo srce

  rtvovali Bogu Sunca a od ostatka tijela napravili bi gozbu. Nakon gozbe obavljale su se

  molitve uz upotrebu enteogenih biljaka, poput ukrasnog slaka - Morning glory (Ipomoea

  violacea) i havajske male rue (Argyreia nervosa). Sjeme ovih biljaka u sebi takoer

  sadri liserginu kiselinu koja uzrokuje razne halucinacije i vizije.

  38 Al-Motarreb A., Baker K., Broadley K.J.(2002). Khat: Pharmacological and medical aspects and it's social use in Yemen. Phytotherapy Research, 16 (5) : 403-413.

  44

  http://teaandpolitics.files.wordpress.com/2009/08/chewing_qat.jpg

 • Sl. 23. Morning glory ukrasni slak

  (http://www.burpee.com/images/en_US//local/products/detail/b41236.jpg)

  Ove biljke, enteogeni, zbog svojih svojstava uzrokuju psihoaktivno djelovanje, odnosno

  na odreeni nain djeluju na centralni ivani sustav (CNS). Oituju se kroz itav spektar

  aktivnosti, od psihoanaleptikog (stimulativnog), psiholeptikog (adaptogenog) te

  psihodisleptikog (halucinogenog) djelovanja pa sve do terapeutske upotrebe enteogena

  za lijeenje psihikih problema. Stimulativno djelovanje uoeno je kod biljaka

  kositernice (Ephedra spp.), pavlije (Paullinia spp.), te khata (Catha edulis) koje

  dokazano smanjuju tjelesnu teinu. Biljke adaptogeni poboljavaju openitu zdravstvenu

  kondiciju tijela. Mnoge halucinogene biljke koritene su radi svog psihogenog djelovanja,

  ali osim toga neke od njih koritene su i u terapeutske svrhe, poput konoplje (Cannabis

  sativa), iboge (Tabernanthe iboga), te mjeavine bljuvaa (Psychotria viridis) i dune

  loze (Banisteriopsis caapi).39

  39 Carlini E.A. (2003). Plants and central nervous system. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 75(3): 501-512.

  45

  http://www.burpee.com/images/en_US//local/products/detail/b41236.jpg

 • 6. VANIJE BILJNE VRSTE S ASPEKTA ETNOBOTANIKE

  6.1. Salvia divinorum

  Sl. 24. Boanska kadulja

  (http://www.unodc.org/images/odccp/bulletin/bulletin_1970-01-

  01_1_page005_img017_large.gif)

  Boanska kadulja, meksika metvica, pastirska biljka, Ska Maria Pastora pripada

  porodici usnjaa Lamiaceae. Ona je viegodinja biljka, moe narasti preko metar visine,

  ima velike zelene listove sa utom nijansom, peteljke su male i bez dlaica. Na svakome

  spiralnom cvatu raste do 6 cvjetova , bijeli cvjetovi zaobljeni su i pokriveni dlaicama i

  nalaze se unutar svijetloljubiaste ake. Ova biljka predivnih cvjetova rijetko cvjeta pa

  stoga svoju upotrebu ne pronalazi u hortikulturi. Sjeme ove kadulje ima mali postotak

  klijanja, svega 20 30 % .

  Ova kadulja endemska je vrsta sa podruja Sierra Mazateca u dravi Oaxaca u Meksiku,

  raste u umama na 300 - 1800 metara nadmorske visine. Mazteci su ju koristili u svojim

  religijskim i lijenikim ritualima. Primarno je koritena za vizijska stanja amana ali u

  manjim dozama pokazala se ljekovitom protiv povraanja, proljeva, anemije, glavobolje i

  46

  http://www.unodc.org/images/odccp/bulletin/bulletin_1970-01-01_1_page005_img017_large.gifhttp://www.unodc.org/images/odccp/bulletin/bulletin_1970-01-01_1_page005_img017_large.gif

 • reume. Salviu divinorum prvi je otkrio vedski antropolog Jean Basset Johnson 1938.

  godine dok je prouavao mazteke amane.40

  Psihotropna supstanca unutar ove biljke je Salvinorin A (C23H28O8 ). Salvorin se

  strukturno razlikuje od ostalih prirodnih halucinogena, jer gotovo svi osim njega u svojoj

  strukturi sadre duinu bazu, te time spadaju u skupinu alkaloida dok salvorin pripada

  skupini terpenoida (diterpenoid). Salvorin A najjai je prirodni halucinogen, njegova

  svojstva aktiviraju se ve pri malim dozama od oko 200 mikrograma. Osuena biljka

  sadri oko 20 30 % salvorina A. Potencijal ove biljke nikako ne moemo

  okarakterizirati kao toksian, jer unato snanom djelovanju ova biljka ne radi tetu

  unutarnjim organima.

  Sl. 25. Struktura molekule Salvorin A

  (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salvinorin-A_structure.png)

  Molekula Salvorina A dokazano djeluje kao kappa- opioid receptor, odnosno na receptore

  koji se nalaze u neuronima sredinjeg i perifernog ivanog sustava, i preko njih se 40 University of Maryland. Cesar. Center for Substance Abuse Research. Salvia Divinorum. (http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/salvia.asp)

  47

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salvinorin-A_structure.pnghttp://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/salvia.asp

 • prenose bolni impulsi. Takoer je dokazano da putem ovakvog djelovanja znatno pomae

  kod lijeenja bolesti promijenjene percepcije, poput Alzhemierove bolesti, izofrenije te

  bipolarne bolesti (manino-depresivna psihoza).41

  Masteki amani koriste ovu psihoaktivnu biljku u svojim ceremonijama i obredima

  lijeenja na tradicionalan nain. Nakon to prikupe svjee listove u umi, amani drobe i

  pritiu listove kako bi se iz njih iscijedio njihov sok. Taj sok mijeaju sa vodom,

  prokuhavaju i rade aj koji piju kako bi potakli vizije u obredima lijeenja. Vizije amanu

  pomau da otkrije glavni uzrok bolesti na iju osnovu on donosi odreenu terapiju.42

  Sl. 26. Masteki aman

  (http://farm1.static.flickr.com/19/99269452_3eca7e3611.jpg)

  Danas Salvia se koristi i u modernim drutvima a moe se konzumirati na 2 naina;

  puenjem suhih i vakanjem svjeih listova. Trajanje efekata vrlo je kratko, od 5 20

  41 Sheffler D.J., Roth B.L. (2003). Salvorin A: the magic mint hallucinogen finds a molecular target in the kappa opioid receptor. Trends in Pharmacological Sciences, 24(3): 107-109. 42 Tuxill J. And Nabhan G.P. (2001). People, plants, and protected areas, a guide to in situ managment. Google books. (http://books.google.com/books?id=Qdq4Vnsjy2YC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false)

  48

  http://farm1.static.flickr.com/19/99269452_3eca7e3611.jpghttp://books.google.com/books?id=Qdq4Vnsjy2YC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false

 • minuta u realnosti, no osobi koja konzumira Salviju taj trip u glavi traje znatno due jer

  on doivljava psihodelino iskustvo. Psihodelino iskustvo kod konzumenta ima sljedee

  efekte; nekontroliran smijeh, sjeanja iz djetinjstva, neravnotea tijela, razne

  dvodimenzijalne vizije, percepcijska nastajanja i nestajanja predmeta, preklapajua

  realnost mogunosti bitka na vie mjesta u isto vrijeme. amani preporuuju Salviu za

  psihike tegobe, poput depresije i gubitka energije, opisuju ovu biljku kao meditativno

  sredstvo koje pridonosi koncentraciji i dubinskom razumijevanju ivota43.

  6.2. Myrtus communis

  Sl. 27. Mirta

  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Illustration_Myrtus_communis0.j

  pg)

  Mirta ili mra pripada porodici mirti (Myrtacea). Mirta je aromatina zimzelena grmolika

  biljka sa bijelim cvjetovima i sitnim modrim plodovima u kojima se nalazi nekoliko

  sjemenki. Listovi su cjeloviti i jednostavni, bez palistia, zimzeleni su i koasti, sadre u

  43 B. Blosser (2000.) Lessons in the use of Mazatec psychoactive plants. (http://www.sagewisdom.org/lessons.html)

  49

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Illustration_Myrtus_communis0.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Illustration_Myrtus_communis0.jpghttp://www.sagewisdom.org/lessons.html

 • sebi mirisna esencijalna ulja. Zvjezdoliki cvjetovi sadre 5 latica i lapova sa mnotvom

  pranika. Plodnica je podrasla s mnogo sjemenih zametaka. Cvjetove oprauju kukci a

  polen raznose ptice koje se hrane plodovima bobicama. Mirta cvate u srpnju i kolovozu.

  Mirta potjee s Istoka, a u mediteranske zemlje prenesena je ve u pretpovijesno doba.

  Antiki narodi osobito su ju cijenili i za njih je ona bila sveta biljka. U vrijeme nestaica i

  siromatva plodovi mirte suili su se i mljeli u brano. U grkoj mitologija mirta je bila

  sveta biljka boice Afrodite (boica ljubavi i ljepote) i Demetre (boica zemlje, ita i

  plodnosti). U Rimskom carstvu od mirte se radio vijenac koji bi mladenka i mladoenja

  nosili na glavi, vijenac se smatrao simbolom ljubavi i bio je jedan od simbola rimske

  boice Venere. U idovskoj liturgiji mirta je bila jedna od etiri svete biljke za vrijeme

  slavljenja Blagdana Sjenica kada se idovi sjeaju svojeg biblijskog putovanja prema

  obeanoj zemlji. U ovom slavljenju mirta je predstavljala razliite tipove osobnosti

  mirta ima ugodan miris ali neugodan okus pa je time predstavljala one koji imaju boje

  sposobnosti vjere unato tome to nemaju nikakva znanja od Tori, svetoj knjizi idova.

  Vjernici su u svojim rukama drali po tri granice mirte, skupa sa limunom, palminim

  listovima i vrbinim granicama. U idovskom misticizmu mirta je predstavljala snagu

  kozmikog djelovanja, isto kao i snagu plodnosti pa bi se tako granice mirte davale

  mladenki prije ulaska u sobu za vrijeme prve brane noi.44

  Destilacijom mladog lia i graniica dobiva se eterino ulje koje se primjenjuje u

  aromaterapiji. Glavni sastojak u mirtinom ulju zove se mirtenol kojeg u listovima ima 0.8

  %, mirtenol ini mirtu ljekovitom biljkom pa stoga svoju upotrebu pronalazi u lijeenju

  dinih problema, bronhitisa, gripe, puakog kalja, prehlade, astme, infekcije sinusa,

  tuberkuloze. Pomae u lijeenju konih bolesti, infekcije uterusa, te plunih bolesti.

  Eterino ulje pomae kod pojave hemoroida, oteklih vena, upale grla, kod psorijaze, akni,

  bora i slinih dermalnih upala. Ona osigurava koi elastinost i potrebnu vlagu. Aktivnost

  ovog ulja veoma je blaga, pa se zato moe upotrebljavati i kod djece.

  44 Wikipedia, the free encyclopedia. Myrtus, Uses in myth and ritual. (http://en.wikipedia.org/wiki/Myrtus#Uses_in_myth_and_ritual)

  50

  http://en.wikipedia.