Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, ?· Generalitat de Catalunya Departament…

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, ?· Generalitat de Catalunya...

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Valoraci de la reforma de la PAC, una visi

del territori

28 de setembre de 2013

Generalitat de Catalunya

Departament dAgricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentaci i Medi Natural

http://www.gencat.net/piv/normativa/elements/pdfs/0013.pdf

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

.

Moltes decisions en mans dels Estats membres o regions: el

model daplicaci de la PAC depn daquestes decisions.

24 i 25 de juliol va tenir lloc una Conferncia Sectorial dAgricultura

i Desenvolupament Rural Extraordinria i es van prendre acords

sobre el model daplicaci de la nova PAC a Espanya.

El Ministeri centra el seu posicionament proposant un model

daplicaci que persegueix un doble objectiu:

Que tot quedi igual: mnims canvis possibles respecte a lactual perode.

Que totes les CCAA rebin els mateixos imports que en lactual perode.

Conformitat de totes les CCAA

Oposici noms de Catalunya i el Pas Basc.

1. Valoraci de la reforma de la PAC

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

.

Model uniforme daplicaci de la PAC a tot el territori nacional.

Sacorda laplicaci dun model de regionalitzaci del Rgim de

pagament bsic basat en els imports dajut rebut per cada

comarca agrria i en cada tipus de superfcie.

Ajut als joves agricultors: destinar fins a un mxim del 2%.

Ajut a les zones amb limitacions naturals, en el marc del II

pilar.

Limitaci de la superfcie a la que sassignaran drets al 2015.

Aplicar lmit mnim de 300 euros, amb perode transitori.

Rgim de petits agricultors: aplicaci automtica als perceptors

que els hi pertoqui menys de 1.250 euros.

Lmit mxim per la percepci dels ajuts de 300.000 euros.

2. Acords en laplicaci del primer pilar

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

.

Vinya, fruita i hortalissa: productors i superfcies que no

perceben ajuts no sincorporaran al nou model.

Pastures: nicament sassignaran drets sobre superfcies de

pastures a beneficiaris que siguin ramaders titulars duna

explotaci ramadera inscrita al REGA en un any de referncia .

Agricultor actiu i activitat agrria sobre les superfcies amb dret

a ajuda: anlisi i proposta per grup de treball dalt nivell.

Ajuts acoblats: sutilitzar el percentatge mxim del 15% i els

sectors ramaders tindran una consideraci prioritria.

Sector vitivincola: transferncia definitiva dels 1427 M del

Programa de suport al sector vitivincola al rgim de pagaments

directes.

2. Acords en laplicaci del primer pilar

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

.

Sestan negociant en els Grups dalt nivell constituts al

MAGRAMA, amb un pla de treball que pretn:

1. Tancar metodologia del model de regionalitzaci.

2. Presentar simulaci i anlisi de dades a les CCAA.

3. Aplicar mesures correctores i ajuts acoblats.

Hi ha tres aspectes claus que sestan negociant i que

determinaran el model:

1. Definici final dagricultor actiu i activitat agrria: qui seran els

beneficiaris del nou sistema.

2. Com ser el model de regionalitzaci.

3. Quins seran els ajuts acoblats (s un 15% del sobre nacional)

2. Acords en laplicaci del primer pilar

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Agricultor actiu:

Llista negativa (aeroports, ferroviries, immobiliries, depuradores,

camps desport i rees recreatives), que pot ser ampliada

Excloure les persones amb activitat agrria insignificant o que

no sigui la seva activitat principal o objecte social (art. 9.3).

Aplicar els criteris dagricultor actiu noms als que cobren menys de

5.000 euros o un llindar inferior.

Activitat agrria

Per superfcies de terres de conreu o conreus permanents: activitat

de manteniment mnim. Les superfcies en condici dabandonament

o no conreu (guaret???).

Per pastures permanents: lactivitat mnima ha danar vinculada una

explotaci ramadera inscrita al REGA. Distncia ?????

Menys de 300 exclosos.

2.1 Beneficiaris del nou sistema

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

.

Proposta Comissi: nou repartiment dels ajuts amb tarifa plana per

hectrea i possibilitat daplicar regionalitzaci i convergncia interna.

En Estats membres amb rgims dajut basat en referncies

histriques com Espanya laplicaci daquest model comporta grans

transferncia dimports entre beneficiaris, sectors i territoris.

A lacord arribat a Brusselles hi ha una srie de mesures per

minimitzar aquest efecte i evitar la transferncia dimports:

1. Establint un model de regionalitzaci flexible, amb regions

discontinues.

2. Limitant la convergncia interna: arribar a un valor aproximat,

en lloc de lobligaci darribar a una tarifa plana.

3. Establint el pagament verd com un percentatge del pagament

base, en lloc de ser una tarifa plana.

2.2. Model de regionalitzaci

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

2.2. Model de regionalitzaci

Objectiu: mnim trasps de diners entre beneficiaris.

Proposta de regionalitzaci basada en:

Els imports dajut rebuts per cada agricultor i ramader en un

any de referncia (2011 o 2013).

El tipus de superfcie (sec, regadiu, conreus permanents i

pastures).

La comarca agrria, dacord amb el pla de regionalitzaci.

Per cada comarca agrria i tipus de superfcie es calcula un import

unitari amb els import unitaris dels beneficiaris de lany de

referncia. Aquest ser limport corresponent a 2019, cap als que

haurien de convergir els imports unitaris individuals.

Sagrupen els imports unitaris compresos en un mateix interval.

Cadascun daquests intervals ser una regi o estrat (de manera

indicativa, 30 o 40).

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

2.2. Model de regionalitzaci. A simple vista

A cada comarca agrria existirien fins a 4 tipus dimport unitari

diferents, establerts a nivell de parcella SIGPAC.

Terra de conreu de REGADIU

Terra de conreu de SEC

Conreus Permanents

Pastures

Comarca A (/ha)

500

100

700 200

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

REGIONALITZACI PER COMARQUES AGRARIES I TIPUS DE SUPERFCIE EN BASE A LA

INTENSITAT DAJUT. SIMULACI 42 ESTRATS. CULTIUS PERMANENTS (CP)

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

2.2. Model de regionalitzaci

Com convergiran els valors a cadascun daquests estrats:

Els Estats membres amb rgims dajut basat en referncies

histriques permet una aproximaci dels pagaments per

hectrea, en lloc de lobligaci darribar a una tarifa plana.

El mnim de convergncia: 60%. Lajut per hectrea no podr

ser inferior al 60% del valor mig per hectrea de la seva regi.

Els que estan al 90% del valor mig no varien el seu valor.

Entre 60 i 90, incrementen 1/3 de la diferncia.

Saplicar la convergncia interna al pagament verd

Es limita la prdua dels beneficiaris amb valors superior la

mitja de la seva regi al 30%

La convergncia es far pels imports de cada tipus de

superfcie i comarca agrria.

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Convergncia interna

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Alimentaci i Acci Rural

Generalitat de Catalunya

Departament