Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament blocs.xtec.cat/escolacanllobet/files/2017/03/PCA-menjador-2017...Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament...

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  1

  CONTRACTE DE SERVEIS Procediment: Obert Tramitaci: Ordinria

  Ttol: Servei de menjador de lEscola CAN LLOBET

  Nmero expedient: 2017/001

  rgan de contractaci: Directora Escola CAN LLOBET

  Adrea postal: Avinguda del Doctor Moragas, 243 Barber del Valls

  Adrea internet: http://blocs.xtec.cat/escolacanllobet/perfil-del-contractant/

  QUADRE DE CARACTERSTIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE SHA

  DADJUDICAR MITJANANT PROCEDIMENT OBERT

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  2

  Nm. de lexpedient: 2017/001

  A. Objecte: Servei de menjador del centre Escola CAN LLOBET Lots: No

  Codi CPA: 56.29.20 Codi CPV: 55523100-3

  B. Dades econmiques

  B1. Determinaci del preu: dacord amb el que estableixi la resoluci per la qual es fixa el preu mxim de la prestaci del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament dEnsenyament per al curs 2016-2017, i en base al nombre de dies lectius (176) i nombre dalumnes previstos (185 alumnes), ms un 3% dusuaris espordics que es puguin quedar puntualment.

  B2. Valor estimat del contracte: 198.433,66 IVA excls

  B3. Pressupost de licitaci

  Import unitari:

  Import total: 198.433,66, IVA excls 10 % dIVA (nicament per la part corresponent a menjador escolar que suposa un 50% de limport del contracte). 208.514,24 IVA incls

  C. Existncia de crdit:

  C1. Partida pressupostria: No es consigna ats que els usuaris pagaran directament a lempresa adjudicatria. Els usuaris beneficiaris dajuts de menjador, el pagament correspon al Consell Comarcal.

  C2. Expedient dabast pluriennal:

  No

  C3. rgan destinatari de la factura: Direcci del Centre Can Llobet

  Usuari fixe 5,90

  6,20 IVA incls

  Usuari espordic 6,48

  6,80 IVA incls

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  3

  D. Durada del contracte / termini dexecuci: Durant tot el curs escolar 2017-2018 (dates pendents del que estableixi la normativa de calendari escolar del curs 2017-2018, per als centres educatius no universitaris de Catalunya).

  D.1 Possibilitat de prrrogues: No

  E. Tramitaci de lexpedient i procediment dadjudicaci: - Ordinria, per procediment obert, dacord amb larticle 157 del TRLCSP.

  F. Solvncia i classificaci empresarial:

  F1. Solvncia: Lempresa licitadora haur dacreditar la suficient solvncia econmica i financera i tcnica o professional, dacord amb all establert a lannex 2 del present plec.

  F2. Classificaci empresarial optativa:

  Grup: M Subgrup: 6

  Categoria: B o 2 (quan el pressupost de licitaci s igual o superior a 150.000 i inferior a 300.000 ).

  G. Altra documentaci a presentar per les empreses licitadores: No es requereix. H. Garantia provisional: No es requereix

  I. Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicaci, IVA excls.

  J. Condicions especials dexecuci: les detallades a lannex 6 del present plec.

  K. Subcontractaci: es podr subcontractar amb tercers fins al mxim del 60% de

  limport del contracte.

  L. Revisi de preus: no s procedent.

  M. Termini de garantia: 2 mesos des de lacta formal de recepci del servei.

  N. Import mxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: - DOGC: 436,80 (218,40 anunci licitaci + 218,40 anunci formalitzaci)

  O. Admissi de variants: No

  P. Modificacions:

  SI, dacord amb lestablert a lannex 8 del present plec.

  Q. Contingut del sobre A (documentaci general):

  La que es requereix a la clusula 9.5.1 o, en el seu cas, a la clusula 9.5.2 del present plec.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  4

  R. Responsable del contracte: Directora de lEscola Can Llobet.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  5

  PLEC DE CLUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SERVEIS QUE SHA DADJUDICAR MITJANANT PROCEDIMENT OBERT I. DISPOSICIONS GENERALS Primera. Objecte del contracte 1.1 Descripci: Lobjecte del contracte s el descrit a lapartat A del quadre de caracterstiques. 1.2 Estructura del contracte: Els lots sidentifiquen, si nhi ha, a lapartat A del quadre de caracterstiques. En el cas que lobjecte del contracte admeti fraccionament en lots, les empreses licitadores poden participar en la realitzaci independent de cada lot, llevat que en lesmentat apartat sestableixi lobligatorietat de licitar a la totalitat. 1.3 Lexpressi de la codificaci corresponent a la nomenclatura de la Classificaci de Productes per Activitats (CPA) i al Vocabulari Com de Contractes (CPV) s la que consta a lapartat A del quadre de caracterstiques. Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idonetat del contracte Les necessitats administratives que cal satisfer mitjanant el contracte, aix com la idonetat del seu objecte, sn les que consten en el plec de prescripcions tcniques. Tercera. Dades econmiques del contracte 3.1. El sistema per a la determinaci del preu del contracte ser el que sindica a lapartat B.1 del quadre de caracterstiques 3.2. El valor estimat del contracte sassenyala a lapartat B.2 del quadre de caracterstiques . 3.3 El pressupost de licitaci es determina a lapartat B.3 del quadre de caracterstiques. Aquest s el preu mxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitaci del contracte. Quan lobjecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost dels lots sindicar tamb a lapartat B.3 del quadre de caracterstiques. El preu del contracte ha dincloure, com a partida independent, lImpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cnons de qualsevol tipus que siguin daplicaci, aix com totes les despeses que soriginin com a conseqncia de les obligacions establertes en aquest plec que shan de complir durant lexecuci del contracte. Quarta. Existncia de crdit

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Can Llobet Passeig del Doctor Moragas, 243 08210 Barber del Valls Tel. 93 718.08.16 / Fax. 93 718 08 16 E-mail a8028254@xtec.cat www.xtec.cat/a8028254

  6

  Shan complert tots els trmits reglamentaris per assegurar lexistncia de crdit per al pagament de lobjecte del contracte. La partida pressupostria a la qual simputa aquest crdit s la que sesmenta a lapartat C.1 del quadre de caracterstiques. En cas que el contracte es formalitzi en lexercici pressupostari anterior al de linici de la seva execuci, ladjudicaci quedar sotmesa a la condici suspensiva dexistncia de crdit adequat i suficient per finanar les obligacions derivades del contracte en lexercici pressupostari corresponent. Quan el termini dexecuci del contracte comprengui ms dun exercici pressupostari i sautoritzi la despesa amb abast pluriennal sha de fer constar a lapartat C2 del quadre de caracterstiques. Lrgan que tramitar el pagament de la factura s el que sestableix a lapartat C3 del quadre de caracterstiques. El Director del Centre s lrgan administratiu amb competncies en matria de comptabilitat pblica. Cinquena. Termini de durada del contracte. La durada o termini dexecuci del contracte s el que sestableix a lapartat D del quadre de caracterstiques. El termini total i els terminis parcials sn els que es fixen en el programa de treball que, en el seu cas, saprovi. Els terminis comencen a comptar des del dia que sestipuli en el contracte. De conformitat amb el que estableix larticle 303 del TRLCSP, i en els termes que preveu, el contracte podr ser prorrogat de mutu acord entre les parts, si aix sindica a lapartat D del quadre de caracterstiques. Sisena. Tramitaci de lexpedient, procediment dadjudicaci i utilitzaci de mitjans electrnics La forma de tramitaci de lexpedient i el procediment dadjudicaci del contracte sn els que es disposen a lapartat E del quadre de caracterstiques. En cas que la tramitaci sigui declarada durgncia, els terminis establerts per a la licitaci, adjudicaci i formalitzaci del contracte es reduiran a la meitat, dacord amb larticle 112.2 b) del TRLCSP, a excepci del termini de 15 dies hbils establert a larticle 156.3 com a perode despera abans de la formalitzaci del contracte. Dacord amb les previsions establertes per la disposici addicional quinzena i setzena del TRLCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzaci de mitjans electrnics, informtics i telemtics en la contractaci de lAdministraci de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 dabril, per a limpuls dels mitjans electrnics a lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de trmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitaci i adjudicaci i durant la vigncia daquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i ladministraci contractant, es realitzaran preferentment amb mitjans electrnics, informtics i telemtics, i es dirigiran a ladrea de correu electrnic que lem

Recommended

View more >