of 93 /93
Investitor: „Piškornica“ d.o.o. M. Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec Lokacija: PIŠKORNICA – općina Koprivnički Ivanec Građevina: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Vrsta projekta: GEOTEHNIČKI ELABORAT Br. dnevnika: GFV 148/10.-02 GEOTEHNIČKI ELABORAT o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Piškornici - općina Koprivnički Ivanec Istražni radovi i proračuni nosivosti i slijeganja tla Varaždin, ožujak 2010. 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7; Telefon:+385 042 408 900; 042 408 901; 042 408 903; 042 408 909; Telefax: 385 042 313 587 E-pošta: [email protected] ; MB: 03042316; Žiro-račun: 2360000-1101741895 Naš znak: Vaš znak: Varaždin, ožujak 2010.

GEOTEHNICKI ELABORAT

  • Author
    guda021

  • View
    145

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GEOTEHNICKA ANALIZA TLA

Text of GEOTEHNICKI ELABORAT

Page 1: GEOTEHNICKI ELABORAT

Investitor: „Piškornica“ d.o.o.

M. Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec Lokacija: PIŠKORNICA – općina Koprivnički Ivanec Građevina: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Vrsta projekta: GEOTEHNIČKI ELABORAT Br. dnevnika: GFV 148/10.-02

GEOTEHNIČKI ELABORAT o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji

Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Piškornici - općina Koprivnički Ivanec

Istražni radovi i proračuni nosivosti i slijeganja tla

Varaždin, ožujak 2010.

42000 Varaždin, Hallerova aleja 7; Telefon:+385 042 408 900; 042 408 901; 042 408 903; 042 408 909; Telefax: 385 042 313 587 E-pošta: [email protected]; MB: 03042316; Žiro-račun: 2360000-1101741895

Naš znak: Vaš znak: Varaždin, ožujak 2010.

Page 2: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

2

2

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Investitor: „PIŠKORNICA“ d.o.o., RCGO, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

Lokacija: Piškornica, općina Koprivnički Ivanec

Građevina: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Vrsta projekta: GEOTEHNIČKI ELABORAT Br. dnevnika: GFV 148/10.-02

GEOTEHNIČKI ELABORAT o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji

Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Piškornici - općina Koprivnički Ivanec

Istražni radovi i proračuni nosivosti i slijeganja tla

Na izradi ovog geotehničkog elaborata sudjelovali su:

Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Dr.sc. Božo Soldo Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Za Geotehnički fakultet: Dekan: Prof.dr.sc. Mladen Božičević

Varaždin, ožujak 2010.

Page 3: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

3

3

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Page 4: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

4

4

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Page 5: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

5

5

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Page 6: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

6

6

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

S A D R Ž A J * Registracija znanstveno-nastavne institucije Geotehnički fakultet u Varaždinu

UVOD ………………………………………………………………………..………………….. 7 1. TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI ………………………………………………………… 9 2. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA …………………………………………………….. 15 3. GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TEMELJNOG TLA …………….……………. 16 4. PRORAČUN NOSIVOSTI I SLIJEGANJA ……………………………………………… 21 5. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………. 24 PRILOZI broj listova P1 – SITUACIJSKI PLAN S POLOŽAJEM BUŠOTINA ……………………………………… 2

P2 – SONDAŽNI PROFIL BUŠOTINA ………………………………………………………… 8

P3 – GEOTEHNIČKI PROFILI TERENA ……………………………………………………… 5

P4 – REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA ……………………………..………. 43

Page 7: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

7

7

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Investitor: „PIŠKORNICA“ d.o.o., RCGO, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

Lokacija: Piškornica, općina Koprivnički Ivanec

Građevina: Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Naziv elaborata: GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE TEMELJENJA

Projektant elaborata: GEOTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu

Br. elaborata: GFV 148/10-02.

Vrsta izvješća: za glavni građevinski projekt

Datum izrade: ožujak 2010.

UVOD

Temeljem zahtjeva za ponudom izrade Geomehaničkog elaborata za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, upućenom 23. studenog 2009. god., od tvrtke „Piškornica“ d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu „investitor“), i ponude za geotehničke istražne radove s izradom Geotehničkog elaborata za predmetnu lokaciju, izdane od Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, (u daljnjem tekstu „projektant elaborata“) dana 25. studenog 2010. god. te annex-a ponudi od 16. veljače 2010. god., projektant se obavezao izraditi geotehnički elaborat za potrebe temeljenja građevina u sastavu RCGO na lokaciji Piškornica u općini Koprivnički Ivanec. U tu svrhu izvedeni su geotehnički istražni radovi kroz terenska i laboratorijska ispitivanja tla. Cilj istražnih radova bio je prikupljanje podataka o općim i mehaničkim svojstvima tla te dobivanje uvida u sastav i geomehaničke značajke temeljne podloge, kako bi se utvrdili optimalni uvjeti i dubina temeljenja, nosivost, dopušteno opterećenje i veličina slijeganja temeljnog tla. U geotehničkom elaboratu sadržani su rezultati ispitivanja temeljnog tla pomoću ispitivanja „in situ“, laboratorijskih ispitivanja reprezentativnih uzoraka tla, proračun dopuštenog opterećenja i veličine slijeganja građevine. Programom ispitivanja predviđeno je i izvedeno 8 geotehničkih istražnih bušotina ukupne dužine 64 m, od toga 4 bušotine svaka dubine 6 m i 4 bušotine svaka dubine 10 m. Na situacijskom planu (Prilog 1, list 1) prikazan je položaj bušotina u odnosu na tlocrtnu situaciju planiranog zahvata koji obuhvaća parcele na prostoru katastarske općine Koprivnički Ivanec (2993/1. 2993/2. 2993/3, 2993/4, 2994, 2995, 2996, 2997/1, 2997/2, 2997/3. 2997/4, 2998, 2999, 3000/1, 3000/2, 3001, 3002/1, 3002/2, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008/1, 3008/2, 3009/1, 3009/2, 3019, 3020/1, 3020/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035/1, 3035/2, 3035/3, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3037/1, 3037/2, 3037/3, 3038/1, 3038/2, 3038/3, 3039, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3041/1, 3040/2, 3040/3, 3042, 3043, 3044/1, 3044/2, 3066, 3068, 3069, 3081/1, 3081/2, 3081/3, 3081/4, 3081/5, 3081/6, 3082/48, 3082/62, 3082/60, 3088/22 3088/39), i katastarske općine Kunovec (5483, 5484,5485, 5486/1, 5486/2, 5486/3, 5686/4, 5486/5, 5486/6, 5486/7,5486/8,5487/1, 5487/2, 5487/3, 5487/4, 5487/5, 5488/1, 5488/2, 5489/1, 5489/2, 5489/3, 5489/4, 5490/1, 5490/2, 5490/3, 5490/4, 5491,5492, 5493/1,5493/2, 5493/3, 5493/4, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498/1, 5498/2, 5498/3, 5499/1, 5499/2, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5500/4, 5500/5, 5501/1, 5500/2, 5500/3, 5502, 5503/1, 5503/2, 5504/1, 5504/2).

Page 8: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

8

8

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Na slikama 1 do 6 prikazane su fotografije terena na nekim lokacijama istražnih bušotina.

Slika 1 Lokacija bušotine B-1 Slika 2 Lokacije bušotina B-2 i B-3

Slika 3 Lokacija bušotine B-4 Slika 4 Lokacija bušotine B-6

Slika 5 Lokacija bušotine B-7 Slika 6 Lokacija bušotine B-8

Page 9: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

9

9

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

1. TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI

Na predmetnoj lokaciji istražno bušenje izvršeno je u vremenu od 23. do 25. veljače 2010. godine. Izvedeno je 8 geotehničkih istražnih bušotina, od toga 4 bušotine pojedinačne dubine 6 m i 4 bušotine pojedinačne dubine 10 m.

Budući da projektant elaborata nije raspolagao geodetskom snimkom položaja planiranih istražnih bušotina, iste su određene direktno na terenu, prema ranije grubo određenim lokacijama od strane naručitelja. Točno lociranje bušotina izvršeno je pomoću GPS uređaja „Garmin“. Koordinate pojedinih lokacija bušotina u Gauss-Krügerovoj projekciji preračunate su u koordinate zemljopisne širine i dužine te aplicirane u snimak terena dobiven pomoću računalnog programa Google Earth (Situacijski plan, Prilog 1). Podaci o položaju bušotina sadržani su u Tablici 1.

Tablica 1 Koordinate položaja bušotina

Gauss-Krügerove koordinate Zemljopisne koordinate Oznaka bušotine

x y širina dužina

B – 1 5 640 376 5 121 976 46° 13΄ 39,08˝ N 16° 48΄ 53,88˝ E

B – 2 5 640 096 5 122 517 46° 13΄ 56,86˝ N 16° 48΄ 41,34˝ E

B – 3 5 640 201 5 122 519 46° 13΄ 56,85˝ N 16° 48΄ 46,25˝ E

B – 4 5 640 301 5 122 496 46° 13΄ 56,01˝ N 16° 48΄ 50,89˝ E

B – 5 5 639 848 5 122 306 46° 13΄ 50,21˝ N 16° 48΄ 29,59˝ E

B – 6 5 640 105 5 122 298 46° 13΄ 49,78˝ N 16° 48΄ 41,54˝ E

B – 7 5 639 769 5 121 952 46° 13΄ 38,77˝ N 16° 48΄ 25,49˝ E

B – 8 5 640 084 5 121 981 46° 13΄ 39,53˝ N 16° 48΄ 40,18˝ E

Međusobne udaljenosti bušotina izračunate su također pomoću Google Earth programa i prikazane u Tablici 2.

Tablica 2 Međusobne pravocrtne udaljenosti bušotina

Oznake bušotina Međusobna udaljenost [m] Oznake bušotina Međusobna udaljenost [m]

B-2 — B-3 105 B-5 — B-7 364 B-3 — B-4 103 B-5 — B-8 400

B-5 — B-6 256 B-6 — B-7 483 B-7 — B-8 315 B-6 — B-8 317

Tijekom bušenja kartirana je izbušena jezgra. Podzemna voda zabilježena je u svim bušotinama te je

izvršeno mjerenje njezine dubine u odnosu na površinu terena kod ušća svake bušotine (RPV). Napominje se da je istražno bušenje izvođeno u uvjetima visoke razine podzemne vode i za vrijeme topljenja snježnog pokrivača (uobičajenog za to doba godine), pa je moguće da tijekom sušnog doba godine razina podzemne vode značajnije odstupa od one utvrđene prilikom izvođenja istražnih radova. Ispitivanje relativne zbijenosti tla izvedeno je standardnim penetracijskim testom (SPT) na svaka 2 do 3 m dubine u koherentnom i nekoherentnom tlu.

Tablica 3 sadrži osnovne elemente sondažnog bušenja. U Prilogu 2, na listovima 1 do 8, prikazani su sondažni profil bušotina a u nastavku teksta, na slikama 7 do 18 je prikazana jezgra izbušenog tla s opisom. U Prilogu 3 prikazani su uzdužni geotehnički profili terena izrađen prema rezultatima terenskih i laboratorijskih ispitivanja.

Provedena je terenska identifikacija i klasifikacija izbušene jezgre tla prema USC sustavu. Osim terenskih pokusa (SPT), iz bušotina su uzeti neporemećeni (NU) i poremećeni (PU) uzorci tla za potrebe laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja kako bi se odredila fizikalna i mehanička svojstva tla (Prilog 4).

Opseg istražnih radova radi utvrđivanja kakvoće i mehaničke heterogenosti tla za izradu geotehničkog elaborata izveden je u okvirima zadanim od strane investitora.

Page 10: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

10

10

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Tablica 3 Osnovni elementi sondažnog bušenja

Lokacija: RCGO Piškornica na č.k.br. (2993/1. 2993/2. 2993/3, 2993/4, 2994, 2995, 2996, 2997/1, 2997/2, 2997/3. 2997/4, 2998, 2999, 3000/1, 3000/2, 3001, 3002/1, 3002/2, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008/1, 3008/2, 3009/1, 3009/2, 3019, 3020/1, 3020/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035/1, 3035/2, 3035/3, 3036/1, 3036/2, 3036/3, 3037/1, 3037/2, 3037/3, 3038/1, 3038/2, 3038/3, 3039, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3041/1, 3040/2, 3040/3, 3042, 3043, 3044/1, 3044/2, 3066, 3068, 3069, 3081/1, 3081/2, 3081/3, 3081/4, 3081/5, 3081/6, 3082/48, 3082/62, 3082/60, 3088/22 3088/39) k.o. Koprivnički Ivanec i č.k.br. (5483, 5484,5485, 5486/1, 5486/2, 5486/3, 5686/4, 5486/5, 5486/6, 5486/7,5486/8,5487/1, 5487/2, 5487/3, 5487/4, 5487/5, 5488/1, 5488/2, 5489/1, 5489/2, 5489/3, 5489/4, 5490/1, 5490/2, 5490/3, 5490/4, 5491,5492, 5493/1,5493/2, 5493/3, 5493/4, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498/1, 5498/2, 5498/3, 5499/1, 5499/2, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5500/4, 5500/5, 5501/1, 5500/2, 5500/3, 5502, 5503/1, 5503/2, 5504/1, 5504/2) k.o. Kunovec

SPP Uzorci Oznaka sonde

Dubina bušenja

[m]

RPV [m] PPV [m] kom. Dubina N/stopa PUSPP PU NU

B - 1 6,0 3,2 4,9

2 3,0 6,0

5 6

- - 2 kom s dubine:

2,2-2,5 m; 4,6-4,9 m

B - 2 6,0 1,2 2 2,0 5,0

6 17

- 2 kom s dubine:

2,0 m; 5,0 m -

B - 3 6,0 1,3 2 3,0 6,0

15 17

- 3 kom s dubine:

1,5 m; 3,0 m; 5,5 m -

B - 4 6,0 1,2 2 2,0 4,0

6 16

- 3 kom s dubine:

2,0 m; 4,0 m; 6,0 m -

B - 5 10,0 1,2 2 3,0 6,0

15 17

- 4 kom s dubine:

1,5 m; 4,0 m; 7,0 m; 10,0 m

-

B - 6 10,0 1,7 3 2,0 5,0 8,0

6 15 14

- 3 kom s dubine:

1,8 m; 5,5 m; 9,0 m -

B - 7 10,0 0,2 3 2,0 5,0 8,0

3 7

16 -

4 kom s dubine: 2,0 m; 4,0 m; 5,0 m; 8,0 m

-

B - 8 10,0 1,3 3 3,0 6,0 8,0

3 14 16

- 4 kom s dubine:

2,0 m; 5,0 m; 7,0 m; 10,0 m

-

∑∑∑∑ 64,0 - 19 kom. - 23 kom. 2 kom.

RPV= nivo podzemne vode; PPV= pojava podzemne vode; SPP= standardni penetracijski pokus PUSPP = poremećen uzorak uzet iz SPP cilindra; PU = poremećen uzorak; NU= neporemećen uzorak

Bušotine oznaka B-1 do B-4 nalaze se u zoni izgradnje građevinskih objekata na prostoru RCGO dok bušotine oznaka B-5 do B-8 zahvaćaju prostor predviđen za bazen bioreaktorskog odlagališta koji će nakon eksploatacije odnosno zatvaranja biti pokriven nasipom visine cca 39 m i dužine baznih stranica cca 350 m (sve prema Idejnom projektu, Brodarski institut, Zagreb, 2009.).

Skica tlocrtnog položaja bušotina unutar predviđenih zona izgradnje na području rasprostiranja RCGO prikazana je u Prilogu 1, list 2.

Page 11: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

11

11

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

OPIS IZBUŠENE JEZGRE

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 1 0,0 – 0,3 m Nasuti materijal 0,3 - 4,6 m Sivo-smeđa prašinasta glina niske plastičnosti (CL), srednje do teško gnječive

konzistencije. Materijal sadrži zrnca željezo-oksihidroksida i organske primjese. 4,6 – 5,5 m Siva glina visoke plastičnosti (CH), teško gnječive konzistencije. Materijal sadrži

organske primjese i ima organski miris. Reakcije na HCl nema. 5,5 – 6,0 m Sivo-plava glina s pijeskom visoke platičnosti (CH ), srednje gnječive konzistencije. RPV = 3,2 m od površine ušća bušotine SPT: 3,0 m = 5 N PPV = 4,9 m od površine ušća bušotine 6,0 m = 6 N

Slika 7 Jezgra tla iz bušotine B - 1

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 2 0,0 – 0,3 m Humusni sloj 0,3 – 1,0 m Smeđa prašinasta glina niske plastičnosti (CL). Sadrži organske primjese.

1,0 – 2,8 m Smeđe-sivi zaglinjeni pijesak (SC) s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske plastičnosti, srednje gnječiva. Reakcija na HCl je pozitivna.

2,8 – 6,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim primjesama.

RPV = 1,2 m od površine ušća bušotine SPT: 2,0 m = 6 N 5,0 m = 17 N

Slika 8 Jezgra tla iz bušotine B – 2

0,0 – 6,0 m

0,0 – 6,0 m

Page 12: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

12

12

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 3 0,0 – 0,3 m Humusni sloj 0,3 - 1,2 m Smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, srednje gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 1,2 – 2,7 m Sivo-smeđi zaglinjeni pijesak (SC) s organskim primjesama. Glinovita komponenta je

niske plastičnosti, srednje gnječiva. Reakcija na HCl je pozitivna. 2,7 – 6,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. RPV = 1,3 m od površine ušća bušotine SPT: 3,0 m = 15 N 6,0 m = 17 N

Slika 9 Jezgra tla iz bušotine B – 3

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 4 0,0 – 0,3 m Humusni sloj 0,3 - 1,1 m Smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, srednje gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 1,1 – 2,4 m Sivo-smeđi zaglinjeni pijesak (SC) s organskim primjesama. Glinovita komponenta je

niske plastičnosti, srednje gnječive konzistencije. Reakcija na HCl je pozitivna. 2,4 – 6,0 m Sivi, prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom) i organskim primjesama. Reakcija na

HCl je pozitivna. RPV = 1,2 m od površine ušća bušotine SPT: 2,0 m = 6 N 4,0 m = 16 N

Slika 10 Jezgra tla iz bušotine B – 4

0,0 – 6,0 m

0,0 – 6,0 m

Page 13: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

13

13

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 5 0,0 – 0,3 m Humusni sloj 0,3 – 1,2 m Smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, srednje gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 1,2 – 2,5 m Smeđi zaglinjeni pijesak (SC) s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske

plastičnosti, srednje gnječiva. Reakcija na HCl je pozitivna. 2,5 – 6,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. 6,0 – 8,0 m Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom) i organskim primjesama. 8,0 – 10,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. RPV = 1,2 m od površine ušća bušotine SPT: 3,0 m = 15 N 6,0 m = 17 N

Slika 11 Jezgra tla iz bušotine B – 5 Slika 12 Jezgra tla iz bušotine B – 5

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 6 0,0 – 0,2 m Humusni sloj 0,2 – 1,7 m Smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, lako gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese i ima organski miris. 1,7 – 2,5 m Siva prašinasta glina s pijeskom (CL s pijeskom), niske plastičnosti, lako do srednje

gnječive konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 2,5 – 7,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. 7,0 – 10,0 m Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom) i organskim primjesama. RPV = 1,7 m od površine ušća bušotine SPT: 2,0 m = 6 N 5,0 m = 15 N 8,0 m = 14 N

Slika 13 Jezgra tla iz bušotine B – 6 Slika 14 Jezgra tla iz bušotine B – 6

0,0 – 5,0 m 5,0 – 10,0 m

0,0 – 5,0 m 5,0 – 10,0 m

Page 14: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

14

14

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 7 0,0 – 0,3 m Humusni sloj 0,3 – 1,4 m Žuto-smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, lako gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 1,4 – 1,8 m Smeđe-siva glina visoke plastičnosti (CH), lako do srednje gnječive konzistencije, sadrži

organske primjese. 1,8 – 2,5 m Organska glina visoke plastičnosti (OH), lako gnječive konzistencije, crne boje i oštrog

organskog mirisa. Materijal sadrži cca 42 % organske tvari. 2,5 – 4,4 m Sivi prah visoke plastičnosti (MH), lako gnječive konzistencije, s većom količinom

organskih primjesa. 4,4 – 5,3 m Sivi zaglinjeni pijesak (SC). Glinovita komponenta je niske plastičnosti, lako do srednje

gnječive konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 5,3 – 10,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. RPV = 0,2 m od površine ušća bušotine SPT: 2,0 m = 3 N 5,0 m = 7 N 8,0 m = 16 N

Slika 15 Jezgra tla iz bušotine B – 7 Slika 16 Jezgra tla iz bušotine B – 7

Oznaka bušotine Dubina [m] Opis jezgre

B – 8 0,0 – 0,4 m Humusni sloj 0,4 – 1,3 m Smeđa prašinasta glina s malo pijeska (CL), niske plastičnosti, lako gnječive

konzistencije. Materijal sadrži organske primjese. 1,3 – 4,8 m Zelenkasto-siva glina visoke plastičnosti (CH), lako gnječive konzistencije, sadrži

organske primjese i organskog je mirisa. 4,8 – 5,6 m Siva prašinasto-pjeskovita glina (CL s pijeskom) niske plastičnosti, lako gnječive

konzistencije, s organskim primjesama. 5,6 – 10,0 m Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom) i organskim

primjesama. Reakcija na HCl je pozitivna. RPV = 1,3 m od površine ušća bušotine SPT: 3,0 m = 3 N 6,0 m = 14 N 8,0 m = 16 N

Slika 17 Jezgra tla iz bušotine B – 8 Slika 18 Jezgra tla iz bušotine B – 8

0,0 – 5,0 m 5,0 – 10,0 m

0,0 – 5,0 m 5,0 – 10,0 m

Page 15: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 15

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

2. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima obuhvaćeni su pokusi za određivanje općih i mehaničkih

karakteristika na neporemećenim i poremećenim uzorcima nekoherentnog i koherentnog tla.

Vlažnost tla određuje se vaganjem vlažnog tla te nakon sušenja tla na 105°C do stalne mase. Vlažnost je

definirana odnosom mase vode u tlu i mase suhog tla.

Gustoća odnosno obujamska težina tla definirana je odnosom mase i obujma tla, a određuje se vaganjem,

pomoću tankostijenog cilindra poznate mase i obujma.

Gustoća tla bez pora određena je metodom kuhanja u piknometrima a iskazuje se u odnosu na gustoću vode

pri temperaturi 20°C.

Granulometrijski sastav tla određuje se metodom sijanja i areometriranja. Sijanje se provodi tako da se

reprezentativni uzorci nekoherentnog tla, uzeti prilikom terenskih istražnih radova, osuše se do stalne mase i siju

kroz sita normiranih veličina očica. Nakon toga važu se mase pojedinih frakcija zrna i izračunava se njihov udio u

ukupnoj masi ispitivanog uzorka. Granulometrijski sastav koherentnog tla određuje se metodom areometriranja.

Uzorci s prirodnom vlažnosti razmaču se u destiliranoj vodi 24 sata a nakon toga ispiru kroz sito otvora oka 0,2 mm.

Suspenziji materijala koji je prošao kroz navedeno sito dodaje se antikoagulans. Nakon miješanja suspenzije, vrši se

proces areometriranja na propisani način. Veličina čestica tla koje lebde u suspenziji u trenutku mjerenja gustoće

suspenzije areometrom, određuje se prema Stokes-ovom zakonu.

Na temelju dobivenih podataka o veličini čestica i njihovom udjelu u tlu, izrađuju se granulometrijski

dijagrami koji prikazuju granulometrijski sastav tla. Klasifikacija uzoraka provedena je prema USC sustavu (ASTM

2000).

Klasifikacija koherentnog tla određena je pomoću granica konzistencije koje čine granica tečenja i granica

plastičnosti. Granica tečenja ispituje se pomoću laboratorijskog konusnog penetrometra a granica plastičnosti

određuje se izradom valjčića promjera 3 mm. Iz nađenih vrijednosti za granice konzistencije i vlagu u dostavnom

stanju, izračunava se indeks plastičnosti IP i indeks konzistencije IC. Dobivene vrijednosti služe za klasifikaciju

uzorkovanog tla te za ocjenu stanja plastičnosti. Klasifikacija je provedena prema USC sustavu (ASTM 2000).

Sadržaj organskih tvari u tlu određen je metodom žarenja na 440°C. Ovim postupkom određuje se

kvantitativni odnos mase organskih sastojaka i ukupne mase suhog uzorka tla. Posmična čvrstoća tla određena je metodom izravnog posmika. Ispitivanjem su dobivene komponente

posmične čvrstoće pojedinih slojeva tla; vršna vrijednost kohezije i kuta unutrašnjeg trenja u dreniranim uvjetima.

Ovi podaci koriste se za izračunavanje dopuštene nosivosti temeljnog tla.

Deformabilnost tla odnosno promjena volumena tla u vremenu pod djelovanjem dodatnog vanjskog

opterećenja, određena je ispitivanjem neporemećenih uzoraka tla u edometru. Opterećivanje je vršeno inkrementalno

do veličine 400 odnosno 800 kN/m2. Rezultati ispitivanja iskazani su brojčanom vrijednosti modula stišljivosti.

Podatak se koristi za izračun veličine slijeganja temeljnog tla ispod temelja građevine.

Sumarno, rezultati laboratorijskih ispitivanja sadrže:

Fizikalno-mehaničke karakteristike tla Oznaka Fizikalna jedinica

sadržaj prirodne vlage w0 [%]

obujamska gustoća vlažnog i suhog tla ρ i ρd [g/cm3]

gustoća tla bez pora ρS [g/cm3]

granulometrijski sastav prema USCS Sadržaj pojedinih frakcija

tla u [%]

Atterbergove granice konzistentnog stanja wL i wP [%]

deformabilnost tla Ms [MN/m2]

posmična čvrstoća tla u dreniranim uvjetima: kohezija c [kN/m2]

kut unutrašnjeg trenja ϕ [°]

sadržaj organskih tvari - [%]

Rezultati laboratorijskih ispitivanja s njihovim detaljnim opisom, tabelom rezultata ispitivanja i grafičkim

prikazima sadržani su u Prilogu 4.

Page 16: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 16

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

3. GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TEMELJNOG TLA

Prema seizmološkoj karti Republike Hrvatske s povratnim periodom od 500 godina, metodom Medvedeva

na lokaciji zahvata može se očekivati potres jačine VIII° prema MCS skali.

Na slici 19 krivulja Ic = Ic (N) konstruirana je prema podacima iz „Soil Mechanics in Foundation

Engineering“ (Wilun i K. Starzevski) a krivulja Mv = Mv (Ic) prema pravilniku iz Sl. list 34/74, čl. 99. Indeksi

konzistencije Ic dobiveni u laboratoriju iznose 0,07 do 0,74 što odgovara mekom do kruto plastičnom konzistentnom

stanju koherentnog tla i dobro se podudaraju s brojem udaraca N iz SPT ispitivanja „in situ“( 3-7 N/stopa).

Terenskom identifikacijom tla ocjenjeno je da se tlo nalazi u lako do teško gnječivom konzistentnom stanju što

korespondira s mekim do kruto plastičnim konzistentnim stanjem utvrđenim u laboratoriju.

Slika 19 Graf funkcije Ic = Ic (N) i Mv = Mv (Ic)

Primjenom terenskih metoda identifikacije koherentnog tla mogu se procijeniti neke njegove fizikalno-

mehaničke karakteristike. Ovi međusobni odnosi prikazani su u Tablici 4.

Općenito se koherentni materijal na predmetnoj lokaciji nalazi ispod sloja humusa, do dubine cca 1,5 m.

Izuzetak je bušotina oznake B-1 gdje je koherentni materijal do dubine cca 6 m te bušotina oznake B-7 gdje se

koherentno i uslojeno tlo spušta do cca 4,5 m ispod površine terena.

Page 17: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 17

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Tablica 4 Odnos fizikalnih i mehaničkih karakteristika koherentnog tla

Vrijednosti dreniranog kuta unutrašnjeg trenja dobivene ispitivanjem u laboratoriju metodom izravnog

posmika, odlično odgovaraju iskustvenim i korelacijskim vrijednostima prikazanim na slici 20 (prema Ortolan i

Mihalinec, 1998.) i izose 25 - 29°.

Slika 20 Korelacija vršnog i rezidualnog kuta unutrašnjeg trenja s indeksom plastičnosti prirodnih materijala (Ortolan i Mihalinec, 1998)

Page 18: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 18

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Na temelju broja udaraca standardnog penetracijskog testa (SPT) koji rezultira podatkom N (broj udaraca

za prodor šiljka ili noža za jednu stopu (≈ 30,5 cm) mogu se korelacijom dobiti određeni parametri nekoherentnog

tla (Slike 21, 22,23 i Tablica 5).

Slika 21 Graf funkcije Dr = Dr (N)

Slika 22 Iskustvene vrijednosti kuta unutrašnjeg trenja za nekoherentna tla obzirom na stupanj relativne zbijenosti Dr

Page 19: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 19

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Tablica 5 Odnos fizikalnih i mehaničkih karakteristika nekoherentnog tla

Slika 23 Dijagram korelacija za nekoherentno tlo

Page 20: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 20

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Na predmetnoj lokaciji se nekoherentno tlo, koje se uglavnom sastoji od loše graduiranog prašinastog

šljunka s pijeskom (GP-GM s pijeskom) ili mjestimično prašinastog šljunka s pijeskom (GM s pijeskom), rasprostire

na dubini ispod cca 2,5 m (bušotine B-2, B-3, B-4, B-5, B-6). Kod bušotina oznake B-1, B-7 i B-8, ovaj sloj tla

počinje na dubini cca 5,5 do 6 m i registriran je sve do završnih dubina istražnih bušotina od 10 m.

Analiza broja udaraca iz SPT pokusa provedenih „in situ“ pokazuje da se radi o približno ujednačenoj

zbijenosti promatranog sloja. Korelacija broja udaraca N = 14 do 17 s relativnom zbijenošću nekoherentnog tla

pokazuje da se radi o srednje zbijenom tlu relativne zbijenosti Dr = 40 do 60 % (slika 21 i Tablica 5).

Kut unutrašnjeg trenja promatranog sloja nekoherentnog tla procijenjen je također iz odgovarajuće

korelacije broja udaraca iz SPT pokusa provedenih „in situ“ i stupnja relativne zbijenosti Dr (slike 22 i 23 i Tablica

5). Korelacijska vrijednost kuta unutrašnjeg trenja za aktualnu vrstu tla kreće se u rasponu 30° do 36° a kao

optimalna, usvojena je vrijednost kuta unutrašnjeg trenja od 32°.

Analizom i sintezom rezultata iz terenskih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja, za izradu

geostatičkog proračuna nosivosti i slijeganja usvojeni su projektni parametri osnovnog temeljnog tla (vrijednosti na

strani sigurnosti) prikazani u Tablici 6:

Tablica 6 Projektni parametri osnovnog temeljnog tla

Geotehnički sloj Obujamska težina

γγγγ [kN/m3]

Modul stišlivosti

Mv [MN/m2]

Modul elastičnosti

Es [MN/m2]

Kohezija

c [kN/m2]

Kut unutrašnjeg

trenja ϕϕϕϕ [°°°°]

I.

0 – 3 m 18,0 5,0 3,8 4,0 26,0

II.

3 – 10 m 19,0 25,0 19,0 0 32,0

Odabrani parametri tla namijenjeni su za proračune slijeganja građevina s pretpostavljenom dubinom

temeljenja na 1,5 m od površine terena i razinom podzemne vode na dubini 1,5 m. Zone građenja ovih građevina

pokrivaju bušotine oznaka B-1 do B-4.

Zbog tlocrtne dužine nekih građevina i sprječavanja nepoželjnih parcijalnih slijeganja temelja, neophodno

je poboljšanje nosivosti temeljnog tla odnosno smanjenje slijeganja. Zbog toga se sugerira zamjena materijala na

dubini temeljenja sa slojem nekoherentnog materijala uz postizanje adekvatne nosivosti (zbijenosti).

Zonu izgradnje bazena za kontrolirano bioreaktorsko odlagalište obuhvaćaju bušotine oznaka B-5 do B-8.

Istražnim bušenjem utvrđene su značajnije razlike u građi nekih slojeva tla na južnoj strani zone (bušotine B-7 i B-8)

u odnosu na sjevernu stranu (bušotine B-5 i B-6). Tako tlo na južnoj strani sadrži do dubine cca 5 m slojeve

koherentnog i organskog tla visoke plastičnosti i lako gnječive konzistencije (CH, OH, MH, CL). Tek na dubini

većoj od 5 m počinje sloj srednje zbijenog i loše graduiranog prašinasto-pjeskovitog šljunka (GP-GM s pijeskom).

Situaciju pogoršava i visoka razina podzemne vode (neposredna blizina potoka) koja se kod bušotine B-7 nalazi na

dubini 0,2 m. Generalno, razina podzemne vode prema istoku opada. Na sjevernoj strani zone tlo je manje

heterogenog sastava. Do dubine cca 1 m nalazi se sloj koherentnog materijala niske plastičnosti i srednje gnječive

konzinstencije (CL) koji postepeno prelazi u zaglinjeni pijesak (SC) i na dubini cca 2,5 m postaje srednje zbijeni i

slabo graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom). Navedene razlike u sastavu slojeva tla mogu

uzrokovati i značajnija parcijalna slijeganja pojedinih dijelova temeljnog tla bazena odnosno obodnog nasipa.

Izgradnja bazena bioreaktorskog odlagališta uglavnom se sastoji od zemljanih radova pri čemu će se dobiti

bolji uvid u fizikalno-mehaničke značajke temeljnog tla i omogućiti njihovo poboljšanje odgovarajućim postupcima.

Zbog svega navedenog, slijeganje temeljnog tla ispod bazena bioreaktorskog odlagališta može se samo

okvirno procijeniti.

Detaljniji prikazi građe i sastava slojeva tla između pojedinih istražnih bušotina prikazani su kroz

geotehničke profile tla sadržane u Prilogu 4, list1 do list 5.

Page 21: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 21

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

( ) occccmm qidsNtgqcisNBPa +⋅⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅⋅= ϕγ γγγ'5,0

4. PRORAČUN NOSIVOSTI I SLIJEGANJA

PRORAČUN NOSIVOSTI

Proračun nosivosti plitkog i krutog pravokutnog temelja proveden je prema izrazu Brinch-Hansena:

gdje su:

B´, L´ - širina i duljina korisne površine temelja

A - ukupna površina temelja

B, L - širina i duljina ukupne površine temelja

γ - efektivna obujamska težina tla ispod razine temeljnog dna

γ´ - obujamska težina tla ispod razine temeljnog dna umanjena za veličinu uzgona

qo - najmanje efektivno opterećenje u razini temeljnog dna pokraj temelja

ϕm - dopušteni mobilizirani kut unutrašnjeg trenja tla

cm - mobilizirana kohezija

Nγ , Nc - faktori nosivosti prema Brinch-Hansenu (iz dijagrama)

sγ , sc - faktori oblika temelja

dc - faktor dubine

iγ , ic - faktori nagiba rezultante

U proračunu nosivosti prema kriteriju sloma tla primijenjeni su koeficijenti sigurnosti za kut unutrašnjeg

trenja Fϕ = 1,5 i koheziju Fc = 2,5.

Dopušteno opterećenje predstavlja dobivena vrijednost umanjena za 20 %.

PRORAČUN SLIJEGANJA

Proračun se zasniva na idealiziranom modelu tla kao elastičnom, homogenom i izotropnom poluprostoru.

Račun slijeganja za koherentno tlo izvodi se u skladu s Hook-ovim zakonom a za koherentno tlo na osnovu broja

udaraca N iz SPT-a.

Slijeganje je proračunato prema kvazielastičnom stanju a naprezanja po dubini određena su prema

Steinbrenner-u za bilo koji omjer (L/B) temelja.

MODUL REAKCIJE TLA

Odnos kontaktnog naprezanja q i slijeganja w je Winkler-ov koeficijent ili modul reakcije podloge:

ks = q / w [MN/m3]

Vrijednosti q i w uzete su iz proračuna slijeganja karakteristične točke.

Page 22: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 22

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

0,5 m

0,5 m

Osnovno temeljno tlo

temelj

geotekstilzamjensko tlo

Ms1

Ms2

Rasponi dimenzija temeljnih traka i temeljnih stopa određeni su prema podacima o građevinama sadržanim

u Idejnom projektu RCGO (Brodarski institut, Zagreb, 2009.).

Proračuni nosivosti i slijeganja temeljnog tla za građevine provedeni su za:

• temeljnu traku dužine 6 m i širine 0,5 – 1,5 m, bez poboljšanja temeljnog tla

• temeljnu traku dužine 10 m i širine 0,5 – 1,5 m, bez poboljšanja temeljnog tla

• temeljnu traku dužine 6 m i širine 0,5 – 1,5 m, s poboljšanjem temeljnog tla

• temeljnu traku dužine 10 m i širine 0,5 – 1,5 m, s poboljšanjem temeljnog tla

• temeljnu stopu dimenzija 1 x 1 m do 3 x 3 m, bez poboljšanja temeljnog tla

• temeljnu stopu dimenzija 1 x 1 m do 3 x 3 m, s poboljšanjem temeljnog tla

Poboljšanje temeljnog tla može se izvršiti zamjenom osnovnog temeljnog tla s nekoherentnim materijalom

odgovarajućeg granulometrijskog sastava i primjerene nosivosti odnosno zbijenosti. Ovim postupkom smanjuje se

slijeganje temelja građevine i postiže veća stabilnost temelja. Primjer poboljšanja temeljnog tla prikazan je na

slici 24.

Slika 24 Skica poboljšanja temeljnog tla

Osnovno temeljno tlo zamijenjeno je dobro graduiranim šljunkom (GW) u dubini 1 m ispod donje kote

temelja. Materijal se nasipava u 2 sloja, svaki debljine 0,5 m. Prvi (donji) sloj zbija se na vrijednost modula

stišljivosti Ms1 = 15 MN/m2

a drugi (gornji) sloj na vrijednost modula stišljivosti Ms2 = 40 MN/m2. Zbijanje

materijala na zadane vrijednosti vrši se odgovarajućom metodom.

Radi sprječavanja miješanja materijala osnovnog (koherentnog) temeljnog tla i zamjenskog

(nekoherentnog) materijala, između njih se polaže geotekstil.

Fizikalno-mehaničke karakteristike tako pripremljene temeljne podloge, korištene za geostatičke proračune

nosivosti i slijeganja, prikazane su u Tablici 7:

Tablica 7 Projektni parametri zamjenskog (poboljšanog) temeljnog tla

Zamjenski sloj

(debljina)

Obujamska težina

γγγγ [kN/m3]

Modul stišlivosti

Mv [MN/m2]

Modul elastičnosti

Es [MN/m2]

Kohezija

c [kN/m2]

Kut unutrašnjeg

trenja ϕϕϕϕ [°°°°]

I.

(0,5 m) 19,0 15,0 11,5 0 33,0

II.

(0,5 m) 19,0 40,0 30,0 0 33,0

Page 23: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica 23

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Za bazen bioreaktorskog odlagališta moguće je izvršiti samo procjenu ukupnog slijeganja osnovnog

(prirodnog) temeljnog tla ispod cijele tlocrtne površine bazena nakon završetka eksploatacije odnosno njegovog

zatvaranja.

Korišteni podaci za procjenu slijeganja dijelom su iskustveni (gustoća MBO), dijelom preuzeti iz podataka

površine bazena i ukupno deponiranom volumenu MBO sadržanim u Idejnom projektu (Brodarski institut, Zagreb,

2009.) a dijelom sadrže podatke dobivene terenskim i laboratorijskim ispitivanjima (parametri tla).

Procijenjene vrijednosti podataka korištenih u proračunu iznose:

- opterećenje na temeljno tlo p = 300 kN/m2

- debljina stišljivog sloja h = 5,0 m

- modul stišljivosti tla Ms = 3000 kN/m2

Procjena slijeganja izračunata je prema izrazu: sM

hps

⋅⋅⋅⋅====

Računski dobiveno slijeganje iznosi s = 0,5 m.

Napominje se da je to orijentacijska veličina slijeganja koja može odstupati od stvarnih vrijednosti

slijeganja zbog utjecaja svih tehničkih zahvata koji će se koristiti pri izgradnji i eksploataciji bazena bioreaktorskog

odlagališta (npr. sniženje razine podzemne vode, poboljšanje temeljnog tla bazena, izrada brtvenog sloja bazena,

izgradnja obodnog nasipa, količine i zbijenost deponiranog otpada i drugi čimbenici).

Page 24: GEOTEHNICKI ELABORAT

* phi reduced due to 5° condition

6.00 0.50 223.8 111.9 3.83 26.0 4.00 9.00 27.00 5.12 2.19 5.8

6.00 0.60 227.6 136.5 4.31 26.0 4.00 9.00 27.00 5.51 2.33 5.3

6.00 0.70 231.3 161.9 4.75 26.0 4.00 9.00 27.00 5.87 2.47 4.9

6.00 0.80 235.0 188.0 5.17 26.0 4.00 9.00 27.00 6.20 2.61 4.6

6.00 0.90 238.7 214.9 5.56 26.0 4.00 9.00 27.00 6.51 2.75 4.3

6.00 1.00 242.4 242.4 5.93 26.0 4.00 9.00 27.00 6.80 2.89 4.1

6.00 1.10 268.3 295.1 6.87 27.1 * 3.28 9.01 27.00 7.31 3.08 3.9

6.00 1.20 293.0 351.5 7.81 28.0 2.73 9.06 27.00 7.79 3.27 3.7

6.00 1.30 309.4 402.2 8.55 28.4 2.43 9.11 27.00 8.18 3.45 3.6

6.00 1.40 323.6 453.1 9.24 28.8 2.21 9.16 27.00 8.53 3.62 3.5

6.00 1.50 336.9 505.3 9.90 29.0 2.04 9.20 27.00 8.87 3.80 3.4

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN/m]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g

[m]

Base LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

0.0 0.0

20.0 20.0

40.0 40.0

60.0 60.0

80.0 80.0

100.0 100.0

120.0 120.0

140.0 140.0

160.0 160.0

180.0 180.0

200.0 200.0

220.0 220.0

240.0 240.0

260.0 260.0

280.0 280.0

300.0 300.0

320.0 320.0

340.0 340.0

360.0 360.0

380.0 380.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm

2.5 cm

3.0 cm

3.5 cm

4.0 cm 4.5 cm

5.0 cm 5.5 cm

6.0 cm

6.5 cm

7.0 cm

7.5 cm

8.0 cm

8.5 cm

9.0 cm 9.5 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

3.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

FB = 1.50 GW = 1.50 336.9

304.0

253.3

218.1

191.1

168.9

150.0

134.0

120.4

108.7

98.6

89.9

82.3

75.7

69.9

64.8

60.2

56.2

52.5

49.2

46.2

43.5

41.0

38.7

36.6

34.7

32.9

31.2

29.7

28.3

26.9

25.7

24.5

23.4

22.4

21.5

19.8

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_TRAKA(6m)_BEZ POBOLJŠANJA TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptStrip footing (a = 6.00 m)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

3.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 4.8 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Page 25: GEOTEHNICKI ELABORAT

6.00 0.50 407.9 204.0 1.88 33.0 0.00 10.00 27.00 6.36 2.38 21.7

6.00 0.60 409.7 245.8 2.18 32.8 0.00 10.00 27.00 6.81 2.55 18.8

6.00 0.70 411.5 288.1 2.47 32.7 0.00 10.00 27.00 7.22 2.72 16.7

6.00 0.80 416.8 333.5 2.76 32.6 0.00 10.00 27.00 7.62 2.89 15.1

6.00 0.90 423.3 381.0 3.06 32.5 0.00 10.00 27.00 8.00 3.06 13.8

6.00 1.00 430.3 430.3 3.36 32.5 0.00 10.00 27.00 8.35 3.23 12.8

6.00 1.10 437.6 481.4 3.66 32.4 0.00 10.00 27.00 8.70 3.40 12.0

6.00 1.20 445.2 534.2 3.96 32.4 0.00 10.00 27.00 9.02 3.57 11.3

6.00 1.30 452.9 588.7 4.25 32.3 0.00 10.00 27.00 9.34 3.74 10.6

6.00 1.40 460.7 644.9 4.55 32.3 0.00 10.00 27.00 9.64 3.91 10.1

6.00 1.50 468.5 702.7 4.85 32.3 0.00 10.00 27.00 9.94 4.08 9.7

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN/m]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g

[m]

Base LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

0.0 0.0

50.0 50.0

100.0 100.0

150.0 150.0

200.0 200.0

250.0 250.0

300.0 300.0

350.0 350.0

400.0 400.0

450.0 450.0

500.0 500.0

550.0 550.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm 2.5 cm

3.0 cm

3.5 cm

4.0 cm

4.5 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

1.50

2.00

2.50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

FB = 1.50 GW = 1.50 468.5

352.3

265.8

208.7

167.4

137.1

114.5

97.3

83.8

73.0

64.3

57.0

50.9

45.7

41.3

37.5

34.1

31.2

28.6

26.3

24.3

22.3

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_TRAKA(6m)_SA POBOLJŠANJEM TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptStrip footing (a = 6.00 m)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

1.50

2.00

2.50

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 0.8 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Page 26: GEOTEHNICKI ELABORAT

* phi reduced due to 5° condition

10.00 0.50 220.8 110.4 3.95 26.0 4.00 9.00 27.00 5.41 2.19 5.6

10.00 0.60 224.1 134.4 4.45 26.0 4.00 9.00 27.00 5.83 2.33 5.0

10.00 0.70 227.3 159.1 4.91 26.0 4.00 9.00 27.00 6.22 2.47 4.6

10.00 0.80 230.5 184.4 5.34 26.0 4.00 9.00 27.00 6.58 2.61 4.3

10.00 0.90 233.6 210.3 5.75 26.0 4.00 9.00 27.00 6.93 2.75 4.1

10.00 1.00 236.8 236.8 6.14 26.0 4.00 9.00 27.00 7.25 2.89 3.9

10.00 1.10 261.5 287.7 7.12 27.1 * 3.28 9.01 27.00 7.83 3.08 3.7

10.00 1.20 285.0 342.1 8.11 28.0 2.73 9.06 27.00 8.38 3.27 3.5

10.00 1.30 300.6 390.8 8.88 28.4 2.43 9.11 27.00 8.83 3.45 3.4

10.00 1.40 313.9 439.5 9.60 28.8 2.21 9.16 27.00 9.25 3.62 3.3

10.00 1.50 326.4 489.6 10.30 29.0 2.04 9.20 27.00 9.64 3.80 3.2

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN/m]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g

[m]

Base LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

0.0 0.0

20.0 20.0

40.0 40.0

60.0 60.0

80.0 80.0

100.0 100.0

120.0 120.0

140.0 140.0

160.0 160.0

180.0 180.0

200.0 200.0

220.0 220.0

240.0 240.0

260.0 260.0

280.0 280.0

300.0 300.0

320.0 320.0

340.0 340.0

360.0 360.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm

2.5 cm

3.0 cm

3.5 cm

4.0 cm 4.5 cm

5.0 cm 5.5 cm

6.0 cm

6.5 cm

7.0 cm

7.5 cm

8.0 cm

8.5 cm

9.0 cm

9.5 cm 10.0 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

3.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

FB = 1.50 GW = 1.50 326.4

248.6

196.4

160.8

132.2

109.7

92.2

78.6

67.9

59.4

52.6

47.0

42.3

38.3

34.9

32.0

29.5

27.2

25.2

23.5

21.4

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_TRAKA(10m)_BEZ POBOLJŠANJA TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptStrip footing (a = 10.00 m)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

3.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 4.8 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Page 27: GEOTEHNICKI ELABORAT

10.00 0.50 402.0 201.0 2.03 33.0 0.00 10.00 27.00 6.78 2.38 19.8

10.00 0.60 402.8 241.7 2.37 32.8 0.00 10.00 27.00 7.29 2.55 17.0

10.00 0.70 403.8 282.6 2.69 32.7 0.00 10.00 27.00 7.75 2.72 15.0

10.00 0.80 408.2 326.6 3.02 32.6 0.00 10.00 27.00 8.21 2.89 13.5

10.00 0.90 413.8 372.4 3.35 32.5 0.00 10.00 27.00 8.64 3.06 12.3

10.00 1.00 420.0 420.0 3.69 32.5 0.00 10.00 27.00 9.06 3.23 11.4

10.00 1.10 426.5 469.1 4.03 32.4 0.00 10.00 27.00 9.46 3.40 10.6

10.00 1.20 433.3 519.9 4.37 32.4 0.00 10.00 27.00 9.84 3.57 9.9

10.00 1.30 440.2 572.3 4.71 32.3 0.00 10.00 27.00 10.21 3.74 9.3

10.00 1.40 447.3 626.2 5.05 32.3 0.00 10.00 27.00 10.57 3.91 8.9

10.00 1.50 454.4 681.7 5.39 32.3 0.00 10.00 27.00 10.92 4.08 8.4

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN/m]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g

[m]

Base LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

0.0 0.0

20.0 20.0

40.0 40.0

60.0 60.0

80.0 80.0

100.0 100.0

120.0 120.0

140.0 140.0

160.0 160.0

180.0 180.0

200.0 200.0

220.0 220.0

240.0 240.0

260.0 260.0

280.0 280.0

300.0 300.0

320.0 320.0

340.0 340.0

360.0 360.0

380.0 380.0

400.0 400.0

420.0 420.0

440.0 440.0

460.0 460.0

480.0 480.0

500.0 500.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm 2.5 cm

3.0 cm 3.5 cm

4.0 cm

4.5 cm

5.0 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

1.50

2.00

2.50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

FB = 1.50 GW = 1.50 454.4

346.2

273.4

223.8

184.1

152.7

128.3

109.4

94.6

82.8

73.2

65.4

58.9

53.3

48.6

44.6

41.0

37.9

35.2

32.7

30.5

28.5

26.7

25.1

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_TRAKA(10m)_SA POBOLJŠANJEM TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptStrip footing (a = 10.00 m)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 0.50 und 1.50 m)

0.00

1.50

2.00

2.50

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 0.8 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Page 28: GEOTEHNICKI ELABORAT

1.00 1.00 312.7 312.7 5.01 26.0 4.00 9.00 27.00 4.89 2.89

1.50 1.50 415.6 935.1 8.78 29.0 2.04 9.20 27.00 6.65 3.80

2.00 2.00 464.6 1858.3 11.76 29.9 1.48 9.37 27.00 8.13 4.65

2.50 2.50 503.5 3146.9 14.58 30.3 1.16 9.49 27.00 9.52 5.51

3.00 3.00 537.6 4838.3 17.34 30.6 0.96 9.56 27.00 10.84 6.36

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g[m]

Base LS

[m]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0.0 0.0

50.0 50.0

100.0 100.0

150.0 150.0

200.0 200.0

250.0 250.0

300.0 300.0

350.0 350.0

400.0 400.0

450.0 450.0

500.0 500.0

550.0 550.0

600.0 600.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm

2.5 cm

3.0 cm

3.5 cm

4.0 cm

4.5 cm

5.0 cm

5.5 cm

6.0 cm

6.5 cm

7.0 cm

7.5 cm

8.0 cm

8.5 cm 9.0 cm

9.5 cm 10.0 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 1.00 und 3.00 m)

0.00

3.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

FB = 1.50 GW = 1.50 537.6

444.3

320.0

252.5

210.7

180.0

155.4

134.9

117.6

102.9

90.4

79.7

70.6

62.9

56.2

50.5

45.5

41.2

37.5

34.2

31.3

28.7

26.5

23.8

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_STOPA_BEZ POBOLJŠANJA TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptPad footing (a/b = 1.00)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 1.00 und 3.00 m)

0.00

3.00

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 4.6 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.8 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 32.0 0.0 19.0 0.00 2 SLOJ

Page 29: GEOTEHNICKI ELABORAT

1.00 1.00 559.2 559.2 2.18 32.5 0.00 10.00 27.00 5.75 3.23 25.6

1.50 1.50 573.9 1291.2 3.41 32.3 0.00 10.00 27.00 7.31 4.08 16.8

2.00 2.00 593.4 2373.5 4.73 32.2 0.00 10.00 27.00 8.75 4.94 12.6

2.50 2.50 614.8 3842.5 6.13 32.2 0.00 10.00 27.00 10.12 5.79 10.0

3.00 3.00 637.2 5734.5 7.61 32.2 0.00 10.00 27.00 11.43 6.64 8.4

a

[m]

b

[m]

Allow.

[kN/m²]

Allow. V

[kN]

s

[cm]

cal

[°]

cal c

[kN/m²]

2

[kN/m³]

Ü

[kN/m²]

t g

[m]

Base LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

0.0 0.0

100.0 100.0

200.0 200.0

300.0 300.0

400.0 400.0

500.0 500.0

600.0 600.0

700.0 700.0

0.5 cm

1.0 cm

1.5 cm

2.0 cm

2.5 cm 3.0 cm

3.5 cm 4.0 cm

4.5 cm 5.0 cm

5.5 cm 6.0 cm

6.5 cm

7.0 cm

7.5 cm

Footing width b [m]

Allo

w.

foo

ting

pre

ssu

re [

kN/m

²]

Stress influence diagram (b = 1.00 und 3.00 m)

0.00

1.50

2.00

2.50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

FB = 1.50 GW = 1.50 637.2

526.5

379.2

299.3

249.7

213.4

184.2

159.9

139.3

121.9

107.1

94.5

83.7

74.5

66.7

59.9

54.0

48.9

44.4

40.5

37.1

34.1

31.4

29.0

26.8

25.3

Initial calculation data:RCGO_Piškornica_STOPA SA POBOLJŠANJEM TLABearing cap. equation after DIN 4017 (neu)Global safety factor conceptPad footing (a/b = 1.00)Ref. param.: loadBearing capacity FOS = 2.00Footing base = 1.50 mGroundwater = 1.50 m

Limiting depth with p = 20.0 %Limiting depth determined with stress variable

Allow. Soil pressureSettlements

System (b = 1.00 und 3.00 m)

0.00

1.502.002.50

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

GS = 1.50 GW = 1.50

max dphi = 0.8 °

' c Es [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]

Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Soil ' c Es

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]Designation

18.0 9.0 26.0 4.0 3.5 0.00 1 SLOJ19.0 10.0 33.0 0.0 30.0 0.00 1. ZBIJANJE19.0 10.0 33.0 0.0 11.5 0.00 2. ZBIJANJE19.0 10.0 32.0 0.0 18.0 0.00 2. SLOJ

Page 30: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

24

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

5. ZAKLJUČAK

Temeljem zahtjeva za izradu Geotehničkog elaborata prema zadanom programu ispitivanja a za potrebe temeljenja građevina u sastavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Piškornici, upućenog dana 23. studenog 2009. god. od investitora, tvrtke „Piškornica“ d.o.o. RCGO, M. Gupca 12, Koprivnički Ivanec, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, Varaždin, obavezao se kao projektant elaborata, izraditi Geotehnički elaborat za navedene potrebe.

Terenski istražni radovi izvedeni su na prostoru predviđenog zahvata a sadržavali su izvođenje 8 istražnih bušotina ukupne dužine bušenja 64 m. Prilikom bušenja mjerena je razina podzemne vode u svakoj bušotini, kartirana je izbušena jezgra i uzimani neporemećeni i poremećeni reprezentativni uzorci tla za laboratorijska geomehanička ispitivanja.

Na osnovu izvedenih terenskih istražnih radova, geomehaničkih laboratorijskih ispitivanja i geostatičke

analize nosivosti i slijeganja može se zaključiti slijedeće: - na ispitivanim lokacijama je sastav tla po dubini i horizontalnom protezanju od zapada prema istoku i

sjevera prema jugu u geotehničkom smislu ujednačen. Veće razlike u sastavu i značajkama tla po dubini registrirane su u zapadnom kutu južnog dijela istražnog prostora. Ove razlike se u smjeru istoka postepeno smanjuju.

Sastav tla prema dubini na lokaciji bušotine B-1 - ispod nasutog materijala debljine ≈0,3 m nalazi se prašinasta glina niske plastičnosti, srednje do teško

gnječive konzistencije, sivo-smeđe boje i s organskim primjesama. Ovaj materijal nalazi se do dubine 4,5 m nakon čega do cca 6m dubine počinje siva glina, u dubljem dijelu s malo pijeska, visoke plastičnosti i srednje do teško gnječive konzistencije. Broj udaraca NSPT = 5-6 a modul stišljivosti Ms ≈ 4-5 MN/m2 Razina podzemne vode je 3,2 m ispod površine terena.

Sastav tla prema dubini na lokacijama bušotina B-2 do B-6 - ispod humusa debljine ≈0,3 m, do dubine cca 1,5 m nalazi se prašinasta glina niske plastičnosti, lako

do srednje gnječive konzistencije, sivo-smeđe boje i s organskim primjesama. Ispod nje, do dubine cca 2,5 m nalazi se sivo-smeđi zaglinjeni pijesak. Glinovita komponenta materijala je niske plastičnosti i srednje gnječive konzistencije. Ovaj sloj tla prema bušotini B-6 postupno prelazi u glinu s pijeskom niske plastičnosti, lako do srednje gnječive konzistencije. Broj udaraca NSPT = 6. Ispod ovog sloja počinje sivi slabo graduirani šljunak s pijeskom i sadržajem praha do 12 %. Unutar ovog sloja, do završnih dubina bušotina od 6 m odnosno 10 m, javljaju se mjestimično i naizmjenično zone pjeskovitog šljunka s malo povećanim sadržajem praha. Materijal je srednje zbijen (Dr = 40-60 %). Broj udaraca NSPT = 14-17. Razina podzemne vode je cca 1,2 m ispod površine terena. Kod bušotine B-6 spušta se na dubinu 1,7 m od površine terena.

Sastav tla prema dubini na lokaciji bušotine B-7 - ispod humusa debljine ≈0,2 m, do dubine cca 1,5 m, nalazi se smeđa prašinasta glina niske plastičnosti,

lako gnječive konzistencije i s organskim primjesama. Nakon nje počinje izmjena slojeva sive gline visoke plastičnosti (debljina sloja ≈ 0,5 m) i crne organske gline visoke plastičnosti, (debljina sloja ≈ 0,5 m). Svi slojevi su lako do srednje gnječive konzistencije (NSPT = 3). Ispod njih nalazi se sivi prah visoke plastičnosti s većom količinom organskih primjesa (debljina sloja ≈ 2 m, Ms ≈ 5 MN/m2 na 4 m dubine). Sloj organskog tla i praha potpuno nestaje do bušotine B-8 i postaje siva glina visoke plastičnosti. Od 4,5 m do 5,5 m dubine nalazi se sivi zaglinjeni pijesak, srednje gnječiv, NSPT = 7. Na 5,5 m počinje sivi, loše graduirani šljunak s pijeskom koji sadrži do 12 % praha. Materijal je srednje zbijen (NSPT = 16). Razina podzemne vode nalazi se na svega 0,2 m ispod površine terena. U neposrednoj blizini bušotine nalazi se nabujali potok zbog naglog topljenja snježnog pokrivača.

Sastav tla prema dubini na lokaciji bušotine B-8 - ispod humusnog sloja debljine ≈0,4 m nalazi se do dubine 1,4 m smeđa prašinasta glina niske

plastičnosti, lako gnječive konzistencije i s organskim primjesama. Ispod nje, do dubine 4,8 m leži sloj zelenkasto-sive gline visoke plastičnosti koji je lako do srednje gnječiv (NSPT = 3, Ms ≈ 4 MN/m2 na 2 m dubine). Sloj sive, pjeskovite gline niske plastičnosti nalazi se na dubini 4,8 do 5,5 m kada počinje sivi, loše graduirani šljunak s pijeskom i sadržajem do 12 % praha. Materijal je srednje zbijen ( NSPT = 14-16). Razina podzemne vode zabilježena je na 1,7 m ispod površine terena.

Page 31: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

25

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Analizom i sintezom rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, odabrani su projektni parametri tla koji su korišteni u geostatičkim proračunima nosivosti i slijeganja temeljnog tla ispod građevina. Proračuni su izvršeni za razne oblike i dimenzije plitkih temelja na osnovnom i poboljšanom temeljnom tlu.

Osnovno temeljno tlo Za primjer temeljenja na osnovnom temeljnom tlu na dubini 1,5 m vrijednosti dopuštenih opterećenja za

više oblika temelja pri najvećem dopuštenom slijeganju od 2,5 cm prikazane su u Tablici 8: Tablica 8

OBLIK TEMELJA Dubina

temeljenja [m]

Opterećenje tla p

[kN/m2]

Slijeganje temelja

[cm]

Koeficijent reakcije podloge

[MN/m3] Traka B×L = 0,6×6,0 m 1,5 136 2,5 5,4 Traka B×L = 0,8×6,0 m 1,5 117 2,5 4,7 Traka B×L = 1,2×6,0 m 1,5 98 2,5 3,9 Traka B×L = 0,6×10,0 m 1,5 130 2,5 5,2 Traka B×L = 0,8×10,0 m 1,5 111 2,5 4,4 Traka B×L = 1,2×10,0 m 1,5 93 2,5 3,7

Stopa B×L = 1,0×1,0 m 1,5 160 2,5 6,4 Stopa B×L = 2,0×2,0 m 1,5 105 2,5 4,2 Stopa B×L = 3,0×3,0 m 1,5 85 2,5 3,4

Poboljšano temeljno tlo Za primjer temeljenja na poboljšanom temeljnom tlu na dubini 1,5 m vrijednosti dopuštenih opterećenja za

više oblika temelja pri najvećem dopuštenom slijeganju od 2,5 cm prikazane su u Tablici 9: . Tablica 9

OBLIK TEMELJA Dubina

temeljenja [m]

Opterećenje tla p

[kN/m2]

Slijeganje temelja

[cm]

Koeficijent reakcije podloge

[MN/m3] Traka B×L = 0,6×6,0 m 1,5 411 2,5 16,4 Traka B×L = 0,8×6,0 m 1,5 378 2,5 15,1 Traka B×L = 1,2×6,0 m 1,5 294 2,5 11,8 Traka B×L = 0,6×10,0 m 1,5 404 2,5 16,2 Traka B×L = 0,8×10,0 m 1,5 344 2,5 13,8 Traka B×L = 1,2×10,0 m 1,5 264 2,5 10,6

Stopa B×L = 1,0×1,0 m 1,5 560 2,5 22,4 Stopa B×L = 2,0×2,0 m 1,5 329 2,5 13,2 Stopa B×L = 3,0×3,0 m 1,5 233 2,5 9,3

Iz prezentiranih rezultata proračuna nosivosti i slijeganja, nedvojbeno je da će poboljšano temeljno tlo značajno smanjiti slijeganje temelja i time dodatno stabilizirati cijelu građevinu. Za detalje postupka zamjene temeljnog tla potrebno je izraditi Projekt temeljenja od strane ovlaštenog inženjera-geotehničara. S obzirom na gustoću istražnih bušotina i površinu predviđenih zahvata, izuzetno je važno tijekom izgradnje temelja građevina pratiti situaciju na terenu i adekvatno joj se prilagođavati što bi se trebalo detaljno definirati u Projektu temeljenja.

Sugerira se izvođenje temelja buduće građevine iznad razine podzemne vode.

Page 32: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

26

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Za bazen bioreaktorskog odlagališta izvršena je samo gruba procjena ukupnog slijeganja osnovnog

temeljnog tla ispod cijele tlocrtne površine bazena nakon završetka eksploatacije odnosno njegovog zatvaranja. Za procjenu slijeganja korišteni su podaci koji su dijelom iskustveni, dijelom preuzeti iz podataka

sadržanim u Idejnom projektu (Brodarski institut, Zagreb, 2009.) a dijelom sadrže podatke dobivene terenskim i laboratorijskim ispitivanjima (parametri tla).

Procjena slijeganja izračunata je prema izrazu sM

hps

⋅⋅⋅⋅==== a dobiveno slijeganje iznosi 0,5 m.

Napominje se da je to orijentacijska veličina slijeganja koja može odstupati od stvarnih vrijednosti

slijeganja zbog utjecaja svih tehničkih zahvata koji će se koristiti pri izgradnji i eksploataciji bazena bioreaktorskog odlagališta.

Prilikom statičkog proračuna u obzir treba uzeti propise o gradnji u seizmičkim područjima. Prije početka betoniranja temelja građevina potrebno je obaviti pregled od strane geotehničara.

Napomena:

Rezultati istraživanja te sinteza i interpretacija rezultata istraživanja ne mogu se koristiti kao

podloge za druge građevine na istoj lokaciji, niti za istovjetnu građevinu na drugoj lokaciji.

Page 33: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

27

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

P R I L O Z I

P 1 - SITUACIJSKI PLAN S POLOŽAJEM BUŠOTINA

P 2 - SONDAŽNI PROFILI BUŠOTINA

P 3 - GEOTEHNIČKI PROFILI TERENA

P 4 - REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

Page 34: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Položaj bušotina određen pomoću GPS uređaja u odnosu na tlocrtnu situaciju planiranog zahvata

Prilog P1

list 1

Page 35: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Skica tlocrtnog položaja bušotina unutar predviđenih zona izgradnje na području planiranog zahvata

Prilog P1 list 2

B B B B ---- 5555

B B B B ---- 6666

B B B B ---- 8888

B B B B ---- 7777

B B B B ---- 2222

B B B B ---- 3333

B B B B ---- 4444

B B B B ---- 1111

ZO

NA

IZ

GR

AD

NJ

E

OB

JE

KA

TA

ZONA IZGRADNJE

OBJEKATA

BIOREAKTORSKO

ODLAGALIŠTE

Page 36: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 1

Povrsina terena

Nasuti materijal

CLPrašinasta glina niske plasticnosti, srednje do teško gnjecive konzistencije, sivo-smedje boje. Materijal sadrži organske primjese

CHSiva glina visoke plasticnosti, teško gnjecive konzistencije, s organskim primjesama i organskog mirisa

CHSiva glina s pijeskom visoke plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije.

0,00

4,60

5,50

6,00

noz

noz

5

6

5 10 15 20 25 30 35

5

6

NU

NU

NU2,2-2,5

NU4,6-4,9

20 40 60 80

Pijesak 3 % Prah 74,3 % Glina 22,7 %

Pijesak 2,3 % Prah 62,6 % Glina 35,1 %

Strojno rotacijsko

23. veljace 2010.

0,679

0,744

Page 37: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 2

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina niske plasticnosti, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese

SCSmedje-sivi zaglinjeni pijesak s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,00

2,80

6,00

noz

siljak

6

17

5 10 15 20 25 30 35

6

17

PU

PU

PU 2,0 m

PU 5,0 m

20 40 60 80

Pijesak 58 % Prah 31,2 % Glina 10,8 %

Sljunak 54,6 % Pijesak 35,3 % Prah 10,1 %

Strojno rotacijsko

25. veljace 2010.

0,065

Page 38: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 3

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese

SCSmedje-sivi zaglinjeni pijesak s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,20

2,70

6,00

siljak

siljak

15

17

5 10 15 20 25 30 35

15

17

PU

PU

PU

PU 1,5 m

PU 3,0 m

PU 5,5 m

20 40 60 80

Sljunak 0,2 % Pijesak 82,7 % Prah 14,1 % Glina 3 %

Sljunak 56,2 % Pijesak 33,9 % Prah 9,9 %

Sljunak 60,2 % Pijesak 29,8 % Prah 10 %

Strojno rotacijsko

25. veljace 2010.

Page 39: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 4

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese

SCSivo-smedji zaglinjeni pijesak s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije.

GM s pijeskomSivi prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,10

2,40

6,00

siljak

siljak

6

16

5 10 15 20 25 30 35

6

16

PU

PU

PU

PU 2,0 m

PU 4,0 m

PU 6,0 m

20 40 60 80

Sljunak 0,7 % Pijesak 74,4 % Prah 20,3 % Glina 4,6 %

Sljunak 54,4 % Pijesak 33,2 % Prah 10,8 % Glina 1,6 %

Sljunak 52 % Pijesak 35,8 % Prah 10,7 % Glina 1,5 %

Strojno rotacijsko

25. veljace 2010.

0,461

Page 40: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 5

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese

SCSmedji zaglinjeni pijesak s organskim primjesama. Glinovita komponenta je niske plasticnosti, srednje gnjecive konzistencije.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

GM s pijeskomSivi prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,20

2,50

6,00

8,00

10,00

siljak

siljak

15

17

5 10 15 20 25 30 35

15

17

PU

PU

PU

PU

PU 1,5 m

PU 4,0 m

PU 7,0 m

PU 10,0

20 40 60 80

Sljunak 0,7 % Pijesak 82 % Prah 14,2 % Glina 3,1 %

Sljunak 56,2 % Pijesak 33,4 % Prah 10,4

Sljunak 56,8 % Pijesak 34,9 % Prah 11 % Glina 1,6 %

Sljunak 56,8 % Pijesak 32,9 % Prah 10,3 %

Strojno rotacijsko

25. veljace 2010.

Page 41: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 6

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese i ima organski miris.

CL s pijeskomSmedje-siva prašinasta glina s pijeskom, niske plasticnosti, lako do srednje gnjecive konzistencije.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

GM s pijeskomSivi prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,70

2,50

7,00

10,00

noz

siljak

siljak

6

15

14

5 10 15 20 25 30 35

6

15

14

PU

PU

PU

PU 1,8 m

PU 5,5 m

PU 9,0 m

20 40 60 80

Pijesak 27,9 % Prah 61,2 % Glina 10,9 %

Sljunak 58,3 % Pijesak 32,5 % Prah 9,2 %

Sljunak 53,2 % Pijesak 33,9 % Prah 11,7 % Glina 1,2 %

Strojno rotacijsko

23. veljace 2010.

0,055

Page 42: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 7

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese i ima organski miris.

CHSmedje-siva glina visoke plasticnosti, lako do srednje gnjecive konzistencije, sadrži organske primjese.

OHOrganska glina visoke plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, crne boje, oštrog organskog mirisa. Materijal sadrži 42 %organske tvari.

MHSivi prah visoke plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, s vecom kolicinom organskih primjesa.

SCSivi zaglinjeni pijesak. Glinovita komponenta je niske plasticnosti,lako do srednje gnjecive konzistencije. Materijal sadrži organske primjese.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,40

2,50

4,40

5,30

10,00

noz

siljak

siljak

3

7

16

5 10 15 20 25 30 35

3

7

16

PU

PU

PU

PU

PU 2,0 m

PU 4,0 m

PU 5,0 m

PU 8,0 m

20 40 60 80

Organsko tlo

Pijesak 7,3 % Prah 77,4 % Glina 15,3 %

Sljunak 1,2 % Pijesak 66,6 % Prah 28,5 % Glina 3,7 %

Sljunak 56,1 % Pijesak 33,6 % Prah 10,3 %

Strojno rotacijsko

24. veljace 2010.

0,331

0,072

0,181

Page 43: GEOTEHNICKI ELABORAT

Narucitelj:

Vrsta radova:

Gradjevina:

Lokacija:

Oznaka busotine:

Nacin busenja:

Datum busenja:

Voditelj busenja i interpretacija profila:

Ivan Golub, dipl. ing. geoteh.

Ovjerio:

Damir Stuhec, dipl. ing. geoteh.

Dubin

a [m

]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gra

ficki sim

bol

Opis tla

mnm

/dubin

a [m

]

RP

V

Tip

penetr

acije

N [udara

ca/s

topa]

Graficki prikazSPT-a

N[udaraca/stopa]

Tip

uzork

a

Atterbergove granicezatecena vlaznost [%]

Wp+...Wo...+WL

Indeks k

onzis

tencije

Ic

[1]

OSTALIPODACI

Sveuciliste u Zagrebu

GEOTEHNICKI FAKULTETHallerova aleja 7, 42000 Varazdin

tel.: 042 / 408 900, 408 903 408 909, 408 938

fax.:042 / 313 587

Prilog P2

"PISKORNICA" d.o.o., Koprivnicki Ivanec

Geotehnicki istrazni radovi

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Piskornica - opcina Koprivnicki Ivanec

B - 8

Povrsina terena

Humusni sloj

CLPrašinasta glina s malo pijeska, niske plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, smedje boje. Materijal sadrži organske primjese i ima organski miris.

CHZelenkasto-siva glina visoke plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, sadrži organske primjese i organskog je mirisa.

CL pjeskovitaSiva prašinasto-pjeskovita glina niske plasticnosti, lako gnjecive konzistencije, s organskim primjesama.

GP-GM s pijeskomSivi loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom i organskim primjesama.

0,00

1,30

4,80

5,60

10,00

noz

siljak

siljak

3

14

16

5 10 15 20 25 30 35

3

14

16

PU

PU

PU

PU

PU 2,0 m

PU 5,0 m

PU 7,0 m

PU

20 40 60 80

Pijesak 10,3 % Prah 58,4 % Glina 31,3 %

Pijesak 31,2 % Prah 58,9 % Glina 9,9 %

Sljunak 55 % Pijesak 34,8 % Prah 10,2 %

Sljunak 61,4 % Pijesak 29,6 % Prah 9 %

Strojno rotacijsko

24. veljace 2010.

0,094

0,075

Page 44: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

UZDUŽNI GEOTEHNIČKI PROFIL TERENA

Mv = 1:100

Prilog P3

list 1

Page 45: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

Tumač oznaka:

B-1 oznaka istražne bušotine

mjesto uzimanja neporemećenog (NU) uzorka za laboratorijsko ispitivanje

mjesto uzimanja poremećenog (PU) uzorka za laboratorijsko ispitivanje

razina prirodnog terena

razina podzemne vode utvrđena prilikom istražnog bušenja

CL anorganska prašinasta glina niske plastičnosti

CH anorganska glina visoke plastičnosti

OH organska glina visoke plastičnosti

MH prah visoke plastičnosti

SC zaglinjeni pijesak

GP-GM s pijeskom prašinasti šljunak s pijeskom do 30 % i s 5-12 % čestica manjih od 0,06 mm

GM s pijeskom prašinasti šljunak s pijeskom i više od 12 % čestica manjih od 0,06 mm

Mv = 1:100

humus

RPV = 1,7 m

RPV = 1,2 mCL

GP-GM s pijeskom

B – 5

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

B – 6

2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

CL

CL s pijeskom

GM s pijeskom

GM s pijeskom

GP-GM s pijeskom

GP-GM s pijeskom

256 m

SC

UZDUŽNI GEOTEHNIČKI PROFIL TERENA

Prilog P3 list 2

Page 46: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

UZDUŽNI GEOTEHNIČKI PROFIL TERENA

Prilog P3 list 3

Page 47: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

humus

RPV = 1,7 m

RPV = 0,2 m

CL

B – 7

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

B – 6

CL s pijeskom2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

GP-GM s pijeskom

GP-GM s pijeskom

CL

SC

CH

MH

OH

483 m

GM s pijeskom

UZDUŽNI GEOTEHNIČKI PROFIL TERENA

Prilog P3 list 4

Page 48: GEOTEHNICKI ELABORAT

Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Piškornica

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 42000 Varaždin, Hallerova aleja 7, tel.:+385 42 408 900, 408 903, 408 909 , 408 938 fax.:+385 042 313 587 E-mail: [email protected] MB: 03042316 Žiro-račun 2360000-1101741895

UZDUŽNI GEOTEHNIČKI PROFIL TERENA

Prilog P3 list 5

Page 49: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za geotehniku

GEOTEHNIČKI FAKULTET Geotehnički laboratorij

I Z V J E Š Ć E

O REZULTATIMA GEOMEHANIČKIH

LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

UZORAKA TLA

Investitor : „Piškornica“ d.o.o. RCGO Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

Građevina : Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Lokacija : Piškornica - općina Koprivnički Ivanec

Arhivski broj: 148/10.-02

Varaždin, ožujak 2010. Prilog P4

GFV 2/10

Page 50: GEOTEHNICKI ELABORAT

„Piškornica“ d.o.o RCGO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za geotehniku GEOTEHNIČKI FAKULTET Geotehnički laboratorij

Prema zahtjevu za ponudu izrade Geomehaničkog elaborata na lokaciji Piškornica, upućenom 23. studenog 2009. god. od tvrtke "Piškornica" d.o.o. RCGO iz Koprivničkog Ivanca i ponudi za geotehničke istražne radove s izradom Geotehničkog elaborata na predmetnoj lokaciji, izdane od Geotehničkog fakulteta u Varaždinu 25. studenog 2009. god. te annex-u ponudi od 16. veljače 2010. god., u geotehničkom laboratoriju Geotehničkog fakulteta u Varaždinu ispitivani su prema odgovarajućem programu ispitivanja, neporemećeni (NU) i poremećeni uzorci (PU) s lokacije budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u općini Koprivnički Ivanec. Uzorci su označeni prema vrsti, bušotini i dubini vađenja. Lokacija istražnih bušotina određena je GPS koordinatama (x,y,z). Ispitivanja su provedena u cilju utvrđivanja nekih fizikalnih i mehaničkih svojstava tla u koje između ostalog spadaju: vlaga u dostavnom stanju, laboratorijska klasifikacija tla prema granici tečenja, granici plastičnosti i granulometrijskom sastavu tla, vlažna, suha i specifična gustoća, kohezija i kut unutrašnjeg trenja, stišljivost u uvjetima spriječenog bočnog širenja (edometarski test) i sadržaj organskih tvari. Fizikalna svojstva uzoraka tla Vlaga u dostavnom stanju određena je prema HRN.U.B1.012, sušenjem uzorka na temperaturi 105±5 °C do stalne mase. Gustoća vlažnog i suhog uzorka određivana je prema HRN.U.B1.016 pomoću cilindra poznate mase i obujma te sušenjem uzorka do konstantne mase i vaganjem. Specifična gustoća određena je prema HRN.U.B1.014, pomoću piknometara obujma 100 cm3, tipa Gay-Lisac. Klasifikacijski pokusi Radi točne laboratorijske klasifikacije, određivane su konzistentne granice uzoraka tla. Granica tečenja wL određivana je pomoću laboratorijskog statičkog konusnog penetrometra a granica plastičnosti wP izradom valjčića promjera 3 mm, prema HRN.U.B1.020. Iz nađenih vrijednosti za granice konzistencije i vlagu u dostavnom stanju, izračunao se indeks plastičnosti IP i indeks konzistencije IC. Dobivene vrijednosti služe za klasifikaciju uzorkovanog tla te za ocjenu stanja plastičnosti. Klasifikacija je provedena prema USC sustavu (ASTM 2000). Granulometrijski sastav tla Granulometrijska analiza sastava tla izvršena je na neporemećenim i poremećenim uzorcima prema HRS CEN ISO/TS 17892-4, metodom sijanja i areometriranja, odnosno kombiniranom metodom. U postupku sijanja uzorci su prvo sušeni do konstantne mase na temperaturi 105±5 °C, a zatim ispirani kroz sito otvora oka 0,063 mm. Ponovnim sušenjem uzoraka do konstantne mase utvrđena je količina čestica manjih od 0,063 mm (prah i glina). Materijal s česticama tla većim od 0,063 mm, prosijavan je kroz set normiranih sita. Na temelju vaganja, određen je postotak masenog sadržaja pojedinih frakcija materijala i njihov postotni sadržaj u ukupnoj masi uzorka. U postupku areometriranja, uzorci su prvo moćeni u prirodno vlažnom stanju 24 sata, a zatim ispirani kroz sito otvora 0,2 mm. Areometriranje je provedeno na način propisan normom za ispitivanje pomoću areometra tipa Casagrande. Kao antikoagulans korišten je „calgon“ (natrij-heksametafosfat (NaPO3)6). Rezultati ispitivanja obrađeni su adekvatnom numeričkom metodom i objedinjeni prikazani na propisani način, u obliku granulometrijskih krivulja odnosno dijagrama. Iz krivulja se posebnim matematičkim algoritmom izračunao koeficijent jednoličnosti CU i koeficijent zakrivljenosti CC koji služe za ocjenu graduiranosti nekoherentnog materijala. Klasifikacija materijala provedena je prema USC sustavu (ASTM 2000).

Edometarski modul stišljivosti Edometarski modul stišljivosti određivan je prema HRN.U.B1.032, na neporemećenim i poremećenim uzorcima koherentnog tla, ∅=75 mm i visine H≈20 mm u kompjuterski kontroliranim edometrima. Opterećivanje neporemećenih uzoraka vršeno je u intervalima 50, 100, 200 i 400 kN/m2 s vremenskim trajanjem svakog intervala od 24 sata. Poremećeni uzorci iz jezgre pripremani su za ispitivanje tako da su prvo rekonstituirani na približno početnu zbijenost, a zatim opterećivani u intervalima 50, 100, 200 , 400 i 800 kN/m2. Vremensko trajanje svakog intervala iznosilo je 24 sata. Rasterećivanje uzoraka vršeno je obrnutim redom od opterećivanja. Od početnog vertikalnog opterećenja na dalje, uzorci su preplavljeni vodom na gornjoj i donjoj bazi. Na neporemećenim uzorcima registrirano je bubrenje tla s približno izmjerenim tlakovima bubrenja. Rezultati ispitivanja dati su tabelarno i u grafičkom obliku kao dijagram promjene koeficijenta pora u zavisnosti od vertikalnog opterećenja. Kohezija i kut unutrašnjeg trenja Kohezija i kut unutrašnjeg trenja određivani su na neporemećenim i poremećenim uzorcima koherentnog tla prema BS 1377-7:1990. Uzorci dimenzija 60*60*20 mm konsolidirani su pod vertikalnim opterećenjem od 50, 100 i 200 kN/m2 u preplavljenom stanju. Smicanje je izvršeno pod istim opterećenjem u kutijastim, kompjuterski nadziranim aparatima za izravni posmik s kontroliranom deformacijom. Brzina posmika iznosila je od 0,01 do 0,04 mm/min a određena je prema vremenu konsolidacije i pretpostavljenoj deformaciji za postizanje vršne posmične čvrstoće prema BS 1377-7:1990. Ispitivani uzorci nisu sadržavali zrnca materijala veća od 2 mm. Iz rezultata mjerenja izračunate su vršne vrijednosti kohezije i kuta unutrašnjeg trenja.

Page 51: GEOTEHNICKI ELABORAT

„Piškornica“ d.o.o RCGO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za geotehniku GEOTEHNIČKI FAKULTET Geotehnički laboratorij

Sadržaj organskih tvari Uzorak oznake B-7 s dubine 2,0 m klasificiran je kao organska glina visoke plastičnosti (OH) s velikom količinom organskih primjesa. Sadržaj organskih tvari određivan je po normi BS 1377-3:1990. Za ispitivanje je korištena metoda žarenjem na 440°C. Ovim postupkom određuje se kvantitativni odnos mase organskih sastojaka i ukupne mase suhog uzorka. Rezultati laboratorijskih ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke s označene lokacije, vrste, bušotine i dubine. Opis ispitivanih uzoraka utvrđen je makroskopskim pregledom uzoraka dostavljenih u laboratoriju prema pravilima geotehničke struke i dat je tabelarno. Rezultati laboratorijskih ispitivanja sadrže tražene fizikalno-mehaničke karakteristike iskazane u preglednoj tabeli pod nazivom „Pregled rezultata laboratorijskih ispitivanja”. Vrijednosti zatečene vlage i suhe obujamske gustoće iskazane su kao prosječna vrijednost dobijena iz više vrsta laboratorijskih ispitivanja istog uzorka. Rezultati pojedinih ispitivanja dati su u prilogu i grafičkom i tabelarnom obliku.

Voditelj geotehničkog laboratorija:

Varaždin, ožujak 2010. Damir Štuhec, dipl. ing. geotehnike

Page 52: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET Laboratorij za geotehniku

OPIS UZORAKA ZAPRIMLJENIH U LABORATORIJ, UTVRĐEN MAKROSKOPSKIM PREGLEDOM S LOKACIJE „RCGO“ U PIŠKORNICI

OZNAKA / VRSTA

UZORKA DUBINA [m] OPIS UZORKA

B - 1 (NU) 2,20 - 2,50

Sivo-smeđa prašinasta glina niske plastičnosti (CL s organskim primjesama), teško do srednje gnječive konzistencije. Uzorak sadrži gnijezda željezo oksi-hidroksida i organske primjese biljnog porijekla (sitno trunje i korjenčiće). Reakcije na HCl nema.

B - 1 (NU) 4,60 - 4,90 Siva glina visoke plastičnosti (CH s organskim primjesama), teško gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (sitno trunje) i organskog je mirisa. Reakcije na HCl nema.

B - 2 (PU) 2,00

Smeđe-sivi zaglinjeni pijesak (SC s organskim primjesama). Glinovita komponenta je niske plastičnosti, a uzorak je lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 2 (PU) 5,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 3 (PU) 1,50 Sivo-smeđi zaglinjeni pijesak (SC s organskim primjesama). Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 3 (PU) 3,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 3 (PU) 5,50 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 4 (PU) 2,00

Sivo-smeđi zaglinjeni pijesak (SC s organskim primjesama). Glinovita komponenta je niske plastičnosti, a uzorak je srednje gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 4 (PU) 4,00 Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 4 (PU) 6,00 Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

Page 53: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET Laboratorij za geotehniku

OZNAKA / VRSTA

UZORKA DUBINA [m] OPIS UZORKA

B - 5 (PU) 1,50 Smeđi zaglinjeni pijesak (SC s organskim primjesama). Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 5 (PU) 4,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 5 (PU) 7,00 Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 5 (PU) 10,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 6 (PU) 1,80

Siva prašinasta glina s pijeskom, niske plastičnosti (CL s pijeskom i organskim primjesama), lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži zrnca željezo oksi-hidroksida i organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće), te je blagog organskog mirisa. Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 6 (PU) 5,50 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 6 (PU) 9,00 Sivi prašinasti šljunak s pijeskom (GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 7 (PU) 2,00 Crno organsko tlo (OH). Uzorak sadrži cca 42 % organskih tvari. Reakcije na HCl nema.

B - 7 (PU) 4,00 Sivi prah visoke plastičnosti (MH s organskim primjesama), lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (trunje i korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 7 (PU) 5,00 Sivi zaglinjeni pijesak (SC s organskim primjesama). Glinovita komponenta je niske plastičnosti, a uzorak je lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 7 (PU) 8,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 8 (PU) 2,00 Zelenkasto-siva glina visoke plastičnosti (CH s organskim primjesama), lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži organske tvari biljnog porijekla (korjenčiće i trulo granje) i organskog je mirisa. Reakcije na HCl nema.

B - 8 (PU) 5,00

Siva prašinasto-pjeskovita glina niske plastičnosti (CL pjeskovita s org. primjesama), lako gnječive konzistencije. Uzorak sadrži zrnca željezo oksi-hidroksida i organske primjese biljnog porijekla (sitno trunje). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 8 (PU) 7,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

B - 8 (PU) 10,00 Sivi, loše graduirani prašinasti šljunak s pijeskom (GP-GM s pijeskom i organskim primjesama). Uzorak sadrži organske primjese biljnog porijekla (korjenčiće). Reakcija na HCl je pozitivna.

Varaždin, ožujak 2010.

Page 54: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

R.N.: 2/10

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

UZORAK V R S T A I S P I T I V A NJ A

Zatečena GRANULOMETRIJSKI SASTAV KOEFICIJENTI GRN. KONZISTENCIJE INDEKSI GUSTOĆA GUSTOĆA IZRAVNI POSMIK MODULI STIŠLJIVOSTI Klasifikacija

Bušotina Dubina Vrsta vlaga Šljunak Pijesak Prah Glina Jednolič- Zakrivlje- Granica Granica Indeks Indeks specifična vlažna suha Kohezija Kut unutraš. Mv [MN/m2] poRedni

broj uzorka nosti nosti tečenja plastičnosti plastičnosti konzisten. trenja Vertik. optereć. σv [kN/m2] USC sustavu

[m] w 0 [%] [%] [%] [%] [%] C u [1] C c [1] w L [%] w P [%] I P [%] I C [1] ρ s [g/cm3] ρ [g/cm3] ρ d [g/cm3] c [kN/m2] ϕ [°] 50 100 200 400 800 [%] (ASTM, 2000)

1 B - 1 2,20 - 2,50 32,73 2,99 74,29 22,72 46,00 26,45 19,55 0,679 2,728 1,858 1,400 4,0 28,8 2,70 3,03 4,00 5,88 CL s org. primjesama

2 B - 1 4,60 - 4,90 40,13 2,33 62,61 35,05 67,69 30,65 37,04 0,744 2,686 1,773 1,265 12,4 24,7 2,94 3,57 5,00 5,26 CH s org. pimjesama

3 B - 2 2,00 30,16 58,05 31,17 10,78 30,94 18,94 12,00 0,065 SC s org. primjesama

4 B - 2 5,00 9,54 54,61 35,29 10,10 108,40 0,29 GP-GM s pijeskom i org. prim.

5 B - 3 1,50 27,88 0,21 82,66 14,11 3,03 SC s org. primjesama

6 B - 3 3,00 7,70 56,18 33,88 9,95 91,70 0,61 GP-GM s pijeskom i org. prim.

7 B - 3 5,50 6,59 60,22 29,76 10,02 125,78 0,75 GP-GM s pijeskom i org. prim.

8 B - 4 2,00 28,42 0,75 74,37 20,33 4,55 34,27 21,57 12,70 0,461 SC s org. primjesama

9 B - 4 4,00 7,50 54,34 33,21 10,83 1,62 GM s pijeskom i org. prim.

10 B - 4 6,00 8,92 52,05 35,81 10,69 1,45 GM s pijeskom i org. prim.

11 B - 5 1,50 33,53 0,68 82,03 14,21 3,09 SC s org. primjesama

12 B - 5 4,00 7,57 56,12 33,40 10,48 111,91 0,60 GP-GM s pijeskom i org. prim.

13 B - 5 7,00 8,83 52,52 34,92 11,01 1,55 GM s pijeskom i org. prim.

14 B - 5 10,00 8,10 56,80 32,90 10,31 117,98 0,47 GP-GM s pijeskom i org. prim.

15 B - 6 1,80 35,87 27,93 61,20 10,87 36,58 23,62 12,96 0,055 CL s pijeskom i org. prim.

16 B - 6 5,50 6,43 58,26 32,48 9,25 GP-GM s pijeskom i org. prim.

17 B - 6 9,00 6,71 53,19 33,89 11,71 1,21 GM s pijeskom i org. prim.

18 B - 7 2,00 253,67 328,72 101,86 226,86 0,331 42,23 OH

19 B - 7 4,00 57,11 7,33 77,35 15,32 58,89 34,19 24,70 0,072 2,737 1,658 1,055 6,9 27,8 0,65 1,72 2,86 5,00 8,33 MH s org. primjesama

20 B - 7 5,00 28,58 1,18 66,61 28,53 3,68 30,33 20,67 9,66 0,181 SC s org. primjesama

21 B - 7 8,00 8,45 56,05 33,61 10,34 116,08 0,77 GP-GM s pijeskom i org. prim.

22 B - 8 2,00 54,52 10,34 58,43 31,23 57,38 27,03 30,35 0,094 2,670 1,673 1,083 4,4 26,3 0,64 1,30 2,04 3,57 6,67 CH s org. primjesama

23 B - 8 5,00 41,13 31,23 58,92 9,86 42,49 24,32 18,17 0,075 CL pjeskovita s org. prim.

24 B - 8 7,00 8,09 55,03 34,84 10,14 96,06 0,58 GP-GM s pijeskom i org. prim.

25 B - 8 10,00 6,73 61,36 29,61 9,04 93,12 0,81 GP-GM s pijeskom i org. prim.

Odobrio: Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geotehnike

Tumač oznaka vrste uzorka: Neporemećeni uzorak (NU)

Poremećeni uzorak (PU)

Poremećeni uzorak iz jezgre (PUJEZ)

Poremećeni uzorak iz cilindra za SPT (PUSPT) Varaždin, ožujak 2010.

PREGLED REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

SADRŽAJ ORGANSKI

H TVARI

Page 55: GEOTEHNICKI ELABORAT

„Piškornica“ d.o.o RCGO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za geotehniku GEOTEHNIČKI FAKULTET Geotehnički laboratorij

PRILOZI

Vrsta laboratorijskih ispitivanja Broj listova

Atterbergove granice konzistencije ………………. 1

Granulometrijski sastav ……………………………. 8

Izravni posmik ………………………………………. 16

Stišljivost (edometarski test) ………………………. 8

Gustoća tla bez pora (specifična gustoća) ………. 4

Sadržaj organskih tvari……………………………… 1

Page 56: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUGEOTEHNIČKI FAKULTET R.N.: 2/10

Građevina: RCGO Lokacija: PIŠKORNICA

GRANICE KONZISTENTNIH STANJADijagramska pozicija br.

Oznaka uzorka

Dubina uzorka [m]

Zatečena vlaga w o

[%]

Granica tečenja w L [%]

Granica plastičnosti

w P [%]

Indeks plastičnosti

I P [%]

Indeks konzistencij

e I C [1]

USC klasifikacija (ASTM, 2000)

Jednoosna čvrstoća

q u [kN/m2]

1 B - 1 2,20 - 2,50 32,73 46,00 26,45 19,55 0,679 CL s org. primjesama

2 B - 1 4,60 - 4,90 40,13 67,69 30,65 37,04 0,744 CH s org. primjesama

3 B - 2 2,00 30,16 30,94 18,94 12,00 0,065 CL pjeskovita s org. primjesama

4 B - 4 2,00 28,42 34,27 21,57 12,70 0,461 CL pjeskovita s org. primjesama

5 B - 6 1,80 35,87 36,58 23,62 12,96 0,055 CL s pijeskom i org. primjesama

6 B - 7 2,00 253,67 328,72 101,86 226,86 0,331 OH

7 B - 7 4,00 57,11 58,89 34,19 24,70 0,072 MH s org. primjesama

8 B - 7 5,00 28,58 30,33 20,67 9,66 0,181 CL pjeskovita s org. primjesama

9 B - 8 2,00 54,52 57,38 27,03 30,35 0,094 CH s org. primjesama

10 B - 8 5,00 41,13 42,49 24,32 18,17 0,075 CL pjeskovita s org. primjesama

HRN.U.B1.020

Napomena: Dijagramska pozicija 6 nije prikazana na dijagramu plastičnosti.

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir Štuhec, dipl. ing.

DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

1

2

3 4 5

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Granica tečenja w L [%]

Inde

ks p

last

ično

sti

I P [%

]

47 CL-ML

CL

ML OL

CH

MH OH

meko plastično

Tekuće k. s.

Plastično konzistentno stanje Polučvrstok. s.

čvrstok. s.

srednje plastično kruto plastično

I C=-?

(w =?)

I C =0(w =w L )

I C =0,33 I C =0,66 I C =1(w =w P )

I C =(w L -w S )/I P

(w =w S )

I C =w L /I P

(w =0)

Page 57: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 1 2,20 - 2,50 2,99 74,29 22,72 2-1/10

B - 1 4,60 - 4,90 2,33 62,61 35,05 2-2/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

CL s org. primjesama

CH s org. primjesama

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 58: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 2 2,00 58,05 31,17 10,78 2-3/10

B - 2 5,00 54,61 35,29 10,10 108,40 0,29 2-4/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

SC s org. primjesama

GP-GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 59: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 3 1,50 0,21 82,66 14,11 3,03 2-5/10

B - 3 3,00 56,18 33,88 9,95 91,70 0,61 2-6/10

B - 3 5,50 60,22 29,76 10,02 125,78 0,75 2-7/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GP-GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

SC s org. primjesama

GP-GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 60: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 4 2,00 0,75 74,37 20,33 4,55 2-8/10

B - 4 4,00 54,34 33,21 10,83 1,62 2-9/10

B - 4 6,00 52,05 35,81 10,69 1,45 2-10/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

SC s org. primjesama

GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 61: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 5 1,50 0,68 82,03 14,21 3,09 2-11/10

B - 5 4,00 56,12 33,40 10,48 111,91 0,60 2-12/10

B - 5 7,00 52,52 34,92 11,01 1,55 2-13/10

B - 5 10,00 56,80 32,90 10,31 117,98 0,47 2-14/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GP-GM s pijeskom i org. prim.

GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

SC s org. primjesama

GP-GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAKG

LIN

A

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 62: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 6 1,80 27,93 61,20 10,87 2-15/10

B - 6 5,50 58,26 32,48 9,25 74,45 0,57 2-16/10

B - 6 9,00 53,19 33,89 11,71 1,21 2-17/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

CL s pijeskom i org. prim.

GP-GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 63: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 7 4,00 7,33 77,35 15,32 2-19/10

B - 7 5,00 1,18 66,61 28,53 3,68 2-20/10

B - 7 8,00 56,05 33,61 10,34 116,08 0,77 2-21/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

GP-GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

MH s org. primjesama

SC s org. primjesama

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAK

GL

INA

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 64: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Oznaka uzorka Dubina [m] Oznaka ŠLJUNAK [%] PIJESAK [%] PRAH [%] GLINA [%] Cu Cc R.N.

B - 8 2,00 10,34 58,43 31,23 2-22/10

B - 8 5,00 31,23 58,92 9,86 2-23/10

B - 8 7,00 55,03 34,84 10,14 96,06 0,58 2-24/10

B - 8 10,00 61,36 29,61 9,04 93,12 0,84 2-25/10

Odobrio: Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

CL pjeskovita s org. prim.

GP-GM s pijeskom i org. prim.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA HRS CEN ISO/TS 17892-4

CH s org. primjesama

GP-GM s pijeskom i org. prim.

Koef. vodopropusnosti prema USBR-u

k [cm/s]USC prema ASTM 2000.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

1

0,01

0

0,10

0

1,00

0

10,0

00

100,

000

Promjer zrna D [mm]

Mas

eni p

osto

tak

zrn

a m

anjih

od

D [%

]

0,00

2

0,00

6

0,02

0,06 0,2

0,6 2 6 20 60

PRAH PIJESAKG

LIN

A

KA

ME

N

sitni sitnisitni krupnisrednjisrednjisrednji krupnikrupni

ŠLJUNAK

Page 65: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,20 - 2,50

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 1 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća

2.73 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak

Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak A

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 32.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.85 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.39 Mg/m3 Početni koeficijent pora 0.9568 Stupanj zasićenosti 93.30 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0400 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 54.5 kPa Vršna posmična čvrstoća 33.4 kPa Horizontalna deformacija 3.446 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 0.437 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.741 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 66: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,20 - 2,50

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 1 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća

2.73 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak

Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak B

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 32.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.87 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.41 Mg/m3 Početni koeficijent pora 0.9413 Stupanj zasićenosti 94.84 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0400 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 109.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 64.7 kPa Horizontalna deformacija 4.345 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 0.777 mm Ukupna horizontalna deformacija 10.045 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 67: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,20 - 2,50

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 1 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća

2.73 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak

Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak C

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 32.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.87 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.41 Mg/m3 Početni koeficijent pora 0.9342 Stupanj zasićenosti 95.56 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0400 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 123.5 kPa Horizontalna deformacija 3.598 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 1.195 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.743 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 68: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Skupno izvješće Uzorak A B C Normalno naprezanje 54.5 kPa 109.0 kPa 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 33.4 kPa 64.7 kPa 123.5 kPa Horizontalna deformacija pri vršnoj čvrstoći 3.446 mm 4.345 mm 3.598 mm

Rezidualno posmično naprezanje

Brzina posmika 0.0400mm/min 0.0400mm/min 0.0400mm/min Visina uzorka nakon ispitivanja 19.30 mm 18.94 mm 18.50 mm

Ukupna horizontalna deformacija 9.741 mm 10.045 mm 9.743 mm

Broj izvršenih posmika na uzorku 1 1 1

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Page 69: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,60

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 2 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.69 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak A

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 41.4 % Gustoća vlažnog uzorka 1.78 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.26 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.0886 Stupanj zasićenosti 98.26 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 54.5 kPa Vršna posmična čvrstoća 36.5 kPa Horizontalna deformacija 1.650 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 0.119 mm Ukupna horizontalna deformacija 10.049 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 70: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,60

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 2 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.69 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak B

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 41.4 % Gustoća vlažnog uzorka 1.78 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.26 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.1353 Stupanj zasićenosti 97.95 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 109.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 64.2 kPa Horizontalna deformacija 3.747 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 0.872 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.741 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 71: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,60

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 2 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.69 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak C

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 41.4 % Gustoća vlažnog uzorka 1.77 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.25 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.1447 Stupanj zasićenosti 97.15 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 112.4 kPa Horizontalna deformacija 5.693 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 1.559 mm Ukupna horizontalna deformacija 10.044 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 72: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Skupno izvješće Uzorak A B C Normalno naprezanje 54.5 kPa 109.0 kPa 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 36.5 kPa 64.2 kPa 112.4 kPa Horizontalna deformacija pri vršnoj čvrstoći 1.650 mm 3.747 mm 5.693 mm

Rezidualno posmično naprezanje

Brzina posmika 0.0300mm/min 0.0300mm/min 0.0300mm/min Visina uzorka nakon ispitivanja 19.57 mm 18.77 mm 18.10 mm

Ukupna horizontalna deformacija 10.049 mm 9.741 mm 10.044 mm

Broj izvršenih posmika na uzorku 1 1 1

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Page 73: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 7 Radni nalog 2 - 19 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.74 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak A

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 56.8 % Gustoća vlažnog uzorka 1.63 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.04 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.6256 Stupanj zasićenosti 95.66 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 54.5 kPa Vršna posmična čvrstoća 36.3 kPa Horizontalna deformacija 5.096 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 2.593 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.740 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 74: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 4,00

Građevina Piškornica d.o.o. Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 7 Radni nalog 2 - 19 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.74 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak B

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 56.8 % Gustoća vlažnog uzorka 1.67 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.06 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.5701 Stupanj zasićenosti 99.02 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 109.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 63.5 kPa Horizontalna deformacija 6.895 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 3.312 mm Ukupna horizontalna deformacija 10.044 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 75: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 4,00

Građevina Piškornica d.o.o. Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 7 Radni nalog 2 - 19 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.74 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak C

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 56.8 % Gustoća vlažnog uzorka 1.64 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.05 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.6157 Stupanj zasićenosti 96.23 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0300 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 122.4 kPa Horizontalna deformacija 7.641 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 4.612 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.742 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 76: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Skupno izvješće Uzorak A B C Normalno naprezanje 54.5 kPa 109.0 kPa 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 36.3 kPa 63.5 kPa 122.4 kPa Horizontalna deformacija pri vršnoj čvrstoći 5.096 mm 6.895 mm 7.641 mm

Rezidualno posmično naprezanje

Brzina posmika 0.0300mm/min 0.0300mm/min 0.0300mm/min Visina uzorka nakon ispitivanja 17.08 mm 16.38 mm 15.09 mm

Ukupna horizontalna deformacija 9.740 mm 10.044 mm 9.742 mm

Broj izvršenih posmika na uzorku 1 1 1

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Page 77: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 8 Radni nalog 2 - 22 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.67 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak A

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 54.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.67 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.08 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.4722 Stupanj zasićenosti 99.20 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0100 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 54.5 kPa Vršna posmična čvrstoća 33.1 kPa Horizontalna deformacija 3.895 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 1.752 mm Ukupna horizontalna deformacija 10.044 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 78: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 8 Radni nalog 2 - 22 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.67 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak B

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 54.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.67 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.08 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.4726 Stupanj zasićenosti 99.26 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0100 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 109.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 55.4 kPa Horizontalna deformacija 6.440 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 2.414 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.734 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 79: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 8 Radni nalog 2 - 22 - 10

Detalji ispitivanja

Norma BS 1377 Part 7 :1990 Clause 4

Specifična gustoća 2.67 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C Lokacija PIŠKORNICA Opis uzorka Napomena

Detalji uzorka

Uzorak C

Početna visina 19.740 mm Površina uzorka 3600.00 mm2 Vlaga prije ispitivanja * 54.7 % Gustoća vlažnog uzorka 1.67 Mg/m3 Gustoća suhog uzorka 1.08 Mg/m3 Početni koeficijent pora 1.4718 Stupanj zasićenosti 99.24 % Suhi ili potopljeni uzorak Potopljeni Brzina posmika 0.0100 mm/min Napomena

* Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Uvjeti kod sloma

Normalno naprezanje 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 112.9 kPa Horizontalna deformacija 6.142 mm Rezidualno posmično naprezanje Vertikalna deformacija 3.135 mm Ukupna horizontalna deformacija 9.894 mm

Odnos posmičnog naprezanja i horizontalne deformacije

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12

Horizontalna deformacija [mm]

Po

smič

no

nap

reza

nje

[kP

a]

Page 80: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Posmična čvrstoća izravnim posmikom

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Skupno izvješće Uzorak A B C Normalno naprezanje 54.5 kPa 109.0 kPa 218.0 kPa Vršna posmična čvrstoća 33.1 kPa 55.4 kPa 112.9 kPa Horizontalna deformacija pri vršnoj čvrstoći 3.895 mm 6.440 mm 6.142 mm

Rezidualno posmično naprezanje

Brzina posmika 0.0100mm/min 0.0100mm/min 0.0100mm/min Visina uzorka nakon ispitivanja 19.24 mm 17.28 mm 16.52 mm

Ukupna horizontalna deformacija 10.044 mm 9.734 mm 9.894 mm

Broj izvršenih posmika na uzorku 1 1 1

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Page 81: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,20 - 2,50

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 1 - 10

Detalji ispitivanja Norma HRN U.B1.032 (1969) Specifična gustoća 2.73 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C

Dubina uzorka 2.20 m

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak D Opis uzorka

Masa vlažnog uzorka 167.64 g Stanje uzorka Preplavljen Visina uzorka 20.03 mm Napomena

Edometar

Broj prstena 1 Promjer prstena 75.03 mm Visina prstena 20.03 mm Masa prstena 117.37 g Omjer poluge 9.00 : 1

Visina čvrste faze tla 10.17 mm Tlak bubrenja ≈10.0 kPa

Odnos koeficijenta pora i vertikalnog naprezanja

0,968

0,937

0,905

0,858

0,7950,799

0,812

0,829

0,876

0,79

0,81

0,83

0,85

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

1 10 100 1000

Vertikalno naprezanje [kPa]

Ko

efic

ijen

t p

ora

Page 82: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 2,20 - 2,50

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 1 - 10

Vlaga prije ispitivanja * 34.6 % Vlaga nakon ispitivanja 33.7 %

Početna gustoća vlažnog uzorka

1.87 Mg/m3 Završna gustoća vlažnog uzorka

1.90 Mg/m3

Početna gustoća suhog uzorka

1.39 Mg/m3 Završna gustoća suhog uzorka

1.42 Mg/m3

Početni koeficijent pora

0.9626 Završni koeficijent pora

0.9198

Početni stupanj zasićenosti

98.06 % Završni stupanj zasićenosti

99.95 %

*Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Stupnjevi vertikalnog

naprezanja

Koeficijent promjene

volumena (mv) Modul stišljivosti

(Ms)

50.0 kPa 0.37 m2/MN 2.70 MN/m2

100.0 kPa 0.33 m2/MN 3.03 MN/m2

200.0 kPa 0.25 m2/MN 4.00 MN/m2

400.0 kPa 0.17 m2/MN 5.88 MN/m2

200.0 kPa 0.01 m2/MN ---------

100.0 kPa 0.07 m2/MN ---------

50.0 kPa 0.19 m2/MN ---------

6.0 kPa 0.59 m2/MN ---------

0.0 kPa 0.32 m2/MN ---------

Page 83: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,60

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA-KC

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 2 - 10

Detalji ispitivanja Norma HRN U.B1.032 (1969) Specifična gustoća 2.69 Mg/m3

Vrsta uzorka Neporemećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C

Dubina uzorka 4.60 m

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak D Opis uzorka

Masa vlažnog uzorka 166.81 g Stanje uzorka Preplavljen Visina uzorka 19.93 mm Napomena

Edometar

Broj prstena 2 Promjer prstena 75.04 mm Visina prstena 19.93 mm Masa prstena 115.09 g Omjer poluge 9.00 : 1

Visina čvrste faze tla 10.57 mm Tlak bubrenja ≈15.0 kPa

Odnos koeficijenta pora i vertikalnog naprezanja

0,888

0,859

0,834

0,796

0,7270,734

0,751

0,772

0,836

0,725

0,745

0,765

0,785

0,805

0,825

0,845

0,865

0,885

0,905

1 10 100 1000

Vertikalno naprezanje [kPa]

Ko

efic

ijen

t p

ora

Page 84: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 4,60

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA-KC

Bušotina B - 1 Radni nalog 2 - 2 - 10

Vlaga prije ispitivanja * 37.9 % Vlaga nakon ispitivanja 36.8 %

Početna gustoća vlažnog uzorka

1.78 Mg/m3 Završna gustoća vlažnog uzorka

1.85 Mg/m3

Početna gustoća suhog uzorka

1.29 Mg/m3 Završna gustoća suhog uzorka

1.35 Mg/m3

Početni koeficijent pora

1.0822 Završni koeficijent pora

0.9896

Početni stupanj zasićenosti

94.07% Završni stupanj zasićenosti

99.96 %

*Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Stupnjevi vertikalnog

naprezanja

Koeficijent promjene

volumena (mv) Modul stišljivosti

(Ms)

50.0 kPa 0.34 m2/MN 2.94 MN/m2

100.0 kPa 0.28 m2/MN 3.57 MN/m2

200.0 kPa 0.20 m2/MN 5.00 MN/m2

400.0 kPa 0.19 m2/MN 5.26 MN/m2

200.0 kPa 0.02 m2/MN ---------

100.0 kPa 0.10 m2/MN ---------

50.0 kPa 0.25 m2/MN ---------

6.0 kPa 0.81 m2/MN ---------

0.0 kPa 0.42 m2/MN ---------

Page 85: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 4,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 7 Radni nalog 2 - 19 - 10

Detalji ispitivanja Norma HRN U.B1.032 (1969) Specifična gustoća 2.74 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C

Dubina uzorka 4.00 m

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak D Opis uzorka

Masa vlažnog uzorka 150.45 g Stanje uzorka Preplavljeni Visina uzorka 20.06 mm Napomena

Edometar

Broj prstena 3 Promjer prstena 75.08 mm Visina prstena 20.06 mm Masa prstena 117.20 g Omjer poluge 9.00 : 1

Visina čvrste faze tla 7.95 mm Tlak bubrenja 0.0 kPa

Odnos koeficijenta pora i vertikalnog naprezanja

1,430

1,265

1,199

1,122

1,036

0,9350,9410,9490,9630,983

1,049

0,93

1,03

1,13

1,23

1,33

1,43

1,53

1 10 100 1000

Vertikalno naprezanje [kPa]

Ko

efic

ijen

t p

ora

Page 86: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 4,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 7 Radni nalog 2 - 19 - 10

Vlaga prije ispitivanja * 56.2 % Vlaga nakon ispitivanja 40.3 %

Početna gustoća vlažnog uzorka

1.67 Mg/m3 Završna gustoća vlažnog uzorka

1.83 Mg/m3

Početna gustoća suhog uzorka

1.07 Mg/m3 Završna gustoća suhog uzorka

1.30 Mg/m3

Početni koeficijent pora

1.5579 Završni koeficijent pora

1.1038

Početni stupanj zasićenosti

98.73 % Završni stupanj zasićenosti

99.98 %

*Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Stupnjevi

vertikalnog

naprezanja

Koeficijent promjene volumena

(mv) Modul stišljivosti

(Ms)

50.0 kPa 1.55 m2/MN 0.65 MN/m2

100.0 kPa 0.58 m2/MN 1.72 MN/m2

200.0 kPa 0.35 m2/MN 2.86 MN/m2

400.0 kPa 0.20 m2/MN 5.00 MN/m2

800.0 kPa 0.12 m2/MN 8.33 MN/m2

400.0 kPa 0.01 m2/MN ---------

200.0 kPa 0.02 m2/MN ---------

100.0 kPa 0.07 m2/MN ---------

50.0 kPa 0.20 m2/MN ---------

6.0 kPa 0.75 m2/MN ---------

0.0 kPa 2.50 m2/MN ---------

Page 87: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj Piškornica d.o.o. Dubina 2,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 8 Radni nalog 2 - 22 - 10

Detalji ispitivanja Norma HRN U.B1.032 (1969) Specifična gustoća 2.67 Mg/m3

Vrsta uzorka Poremećeni uzorak Lab. temperatura 22.0 deg.C

Dubina uzorka 2.00 m

Opis uzorka

Napomena

Detalji uzorka

Uzorak D Opis uzorka

Masa vlažnog uzorka 153.01 g Stanje uzorka Preplavljen Visina uzorka 20.06 mm Napomena

Edometar

Broj prstena 4 Promjer prstena 75.07 mm Visina prstena 20.06 mm Masa prstena 117.98 g Omjer poluge 9.00 : 1

Visina čvrste faze tla 8.97 mm Tlak bubrenja 0.0 kPa

Odnos koeficijenta pora i vertikalnog naprezanja

1,209

1,057

0,978

0,882

0,778

0,6750,6820,698

0,7190,746

0,810

0,67

0,77

0,87

0,97

1,07

1,17

1,27

1 10 100 1000

Vertikalno naprezanje [kPa]

Ko

efic

ijen

t p

ora

Page 88: GEOTEHNICKI ELABORAT

Geotehnički laboratorij

Jednoosna konsolidacija u edometru

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Naručitelj GFV Dubina 2,00

Građevina RCGO Lokacija PIŠKORNICA

Bušotina B - 8 Radni nalog 2 - 22 - 10

Vlaga prije ispitivanja * 53.7 % Vlaga nakon ispitivanja 36.1 %

Početna gustoća vlažnog uzorka

1.68 Mg/m3 Završna gustoća vlažnog uzorka

1.85 Mg/m3

Početna gustoća suhog uzorka

1.09 Mg/m3 Završna gustoća suhog uzorka

1.36 Mg/m3

Početni koeficijent pora

1.4495 Završni koeficijent pora

0.9632

Početni stupanj zasićenosti

98.91% Završni stupanj zasićenosti

100.00 %

*Izračunato iz mase vlažnog i suhog uzorka

Odobrio

Datum

Damir ŠTUHEC, dipl. ing. geoteh.

Varaždin, ožujak 2010.

Stupnjevi vertikalnog

naprezanja

Koeficijent promjene

volumena (mv) Modul stišljivosti

(Ms)

50.0 kPa 1.57 m2/MN 0.64 MN/m2

100.0 kPa 0.77 m2/MN 1.30 MN/m2

200.0 kPa 0.49 m2/MN 2.04 MN/m2

400.0 kPa 0.28 m2/MN 3.57 MN/m2

800.0 kPa 0.15 m2/MN 6.67 MN/m2

400.0 kPa 0.01 m2/MN ---------

200.0 kPa 0.05 m2/MN ---------

100.0 kPa 0.12 m2/MN ---------

50.0 kPa 0.32 m2/MN ---------

6.0 kPa 0.84 m2/MN ---------

0.0 kPa 1.20 m2/MN ---------

Page 89: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU R.N.: 2-1/10GEOTEHNIČKI FAKULTET

SPECIFIČNA GUSTOĆA TLA

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Uzorak: B - 1

Dubina [m]: 2,20 - 2,50

Broj piknometra 3 4

Masa piknometra Mp [g] 42,729 42,026

Masa piknometra sa suhim uzorkom Mp+Ms=M1 [g] 62,733 62,033

Masa pikn. sa suhim uzor. i vodom na t2 Mp+Ms+∆Mw=M2 [g] 155,000 154,528

Temperatura vode kod mjerenja t [°] 23,0 23,0

Masa piknometra s vodom na t Mp+Mw=M3 [g] 142,310 141,837

Masa suhog uzorka M1-Mp=Ms [g] 20,004 20,007

Masa istisnute vode Mws=(Mw-∆Mw)=(M3-M2+Ms) [g] 7,314 7,316

Gustoća čvrste faze uzorka ρt=(Ms /Mws)⋅ρw [g/cm3] 2,730 2,730

Koeficijent korekcije zbog temperature vode t Kt 0,999335 0,999335

Korekcija gustoće zbog temperature ρs(20°C)=ρt ⋅ Kt [g/cm3] 2,728 2,728

SPECIFIČNA GUSTOĆA srednje ρρρρs20°C [g/cm3] 2,728

SPECIFIČNA TEŽINA (γs=g⋅ρs , g=9.80665 m/s2) γγγγs [kN/m3] 26,756

HRN.U.B1.014

Napomena: Obujam uzorka Vs izračunat je s podatkom o specifičnoj gustoći vode ρw20°C=0.9982343 g/cm3.

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir Štuhec, dipl. ing.

Page 90: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU R.N.: 2-2/10GEOTEHNIČKI FAKULTET

SPECIFIČNA GUSTOĆA TLA

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Uzorak: B - 1

Dubina [m]: 4,60 - 4,90

Broj piknometra 1 2

Masa piknometra Mp [g] 43,619 43,761

Masa piknometra sa suhim uzorkom Mp+Ms=M1 [g] 63,623 63,761

Masa pikn. sa suhim uzor. i vodom na t2 Mp+Ms+∆Mw=M2 [g] 155,788 155,996

Temperatura vode kod mjerenja t [°] 23,0 23,0

Masa piknometra s vodom na t Mp+Mw=M3 [g] 143,209 143,429

Masa suhog uzorka M1-Mp=Ms [g] 20,004 20,000

Masa istisnute vode Mws=(Mw-∆Mw)=(M3-M2+Ms) [g] 7,425 7,433

Gustoća čvrste faze uzorka ρt=(Ms /Mws)⋅ρw [g/cm3] 2,689 2,686

Koeficijent korekcije zbog temperature vode t Kt 0,999335 0,999335

Korekcija gustoće zbog temperature ρs(20°C)=ρt ⋅ Kt [g/cm3] 2,688 2,684

SPECIFIČNA GUSTOĆA srednje ρρρρs20°C [g/cm3] 2,686

SPECIFIČNA TEŽINA (γs=g⋅ρs , g=9.80665 m/s2) γγγγs [kN/m3] 26,341

HRN.U.B1.014

Napomena: Obujam uzorka Vs izračunat je s podatkom o specifičnoj gustoći vode ρw20°C=0.9982343 g/cm3.

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir Štuhec, dipl. ing.

Page 91: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU R.N.: 2-19/10GEOTEHNIČKI FAKULTET

SPECIFIČNA GUSTOĆA TLA

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Uzorak: B - 7

Dubina [m]: 4,00

Broj piknometra 7 8

Masa piknometra Mp [g] 43,002 44,264

Masa piknometra sa suhim uzorkom Mp+Ms=M1 [g] 63,015 64,266

Masa pikn. sa suhim uzor. i vodom na t2 Mp+Ms+∆Mw=M2 [g] 155,305 156,616

Temperatura vode kod mjerenja t [°] 23,0 23,0

Masa piknometra s vodom na t Mp+Mw=M3 [g] 142,587 143,906

Masa suhog uzorka M1-Mp=Ms [g] 20,013 20,002

Masa istisnute vode Mws=(Mw-∆Mw)=(M3-M2+Ms) [g] 7,295 7,292

Gustoća čvrste faze uzorka ρt=(Ms /Mws)⋅ρw [g/cm3] 2,739 2,738

Koeficijent korekcije zbog temperature vode t Kt 0,999335 0,999335

Korekcija gustoće zbog temperature ρs(20°C)=ρt ⋅ Kt [g/cm3] 2,737 2,736

SPECIFIČNA GUSTOĆA srednje ρρρρs20°C [g/cm3] 2,737

SPECIFIČNA TEŽINA (γs=g⋅ρs , g=9.80665 m/s2) γγγγs [kN/m3] 26,837

HRN.U.B1.014

Napomena: Obujam uzorka Vs izračunat je s podatkom o specifičnoj gustoći vode ρw20°C=0.9982343 g/cm3.

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir Štuhec, dipl. ing.

Page 92: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU R.N.: 2-22/10GEOTEHNIČKI FAKULTET

SPECIFIČNA GUSTOĆA TLA

Građevina: RCGO

Lokacija: PIŠKORNICA

Uzorak: B - 8

Dubina [m]: 2,00

Broj piknometra 5 6

Masa piknometra Mp [g] 43,844 42,722

Masa piknometra sa suhim uzorkom Mp+Ms=M1 [g] 63,845 62,733

Masa pikn. sa suhim uzor. i vodom na t2 Mp+Ms+∆Mw=M2 [g] 156,018 154,942

Temperatura vode kod mjerenja t [°] 23,0 23,0

Masa piknometra s vodom na t Mp+Mw=M3 [g] 143,487 142,411

Masa suhog uzorka M1-Mp=Ms [g] 20,001 20,011

Masa istisnute vode Mws=(Mw-∆Mw)=(M3-M2+Ms) [g] 7,470 7,480

Gustoća čvrste faze uzorka ρt=(Ms /Mws)⋅ρw [g/cm3] 2,673 2,671

Koeficijent korekcije zbog temperature vode t Kt 0,999335 0,999335

Korekcija gustoće zbog temperature ρs(20°C)=ρt ⋅ Kt [g/cm3] 2,671 2,669

SPECIFIČNA GUSTOĆA srednje ρρρρs20°C [g/cm3] 2,670

SPECIFIČNA TEŽINA (γs=g⋅ρs , g=9.80665 m/s2) γγγγs [kN/m3] 26,184

HRN.U.B1.014

Napomena: Obujam uzorka Vs izračunat je s podatkom o specifičnoj gustoći vode ρw20°C=0.9982343 g/cm3.

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir Štuhec, dipl. ing.

Page 93: GEOTEHNICKI ELABORAT

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET

SADRŽAJ ORGANSKIH TVARI U TLU

Građevina: RCGO R.N.: 2-18/10

Lokacija : PIŠKORNICA

Uzorak : B - 7

Dubina [m]: 2,00

Broj posude X Y

Masa posude ml [g] 31,30 28,03

Masa posude s uzorkom prije ispitivanja m0 [g] 46,12 43,02

Masa posude s uzorkom poslije ispitivanja m [g] 39,77 36,77

Sadržaj organskih tvari [%] 42,80 41,66

Prosječno 42,23 %

BS 1377: Part 3: 1990

Varaždin, ožujak 2010. Odobrio:Damir ŠTUHEC, dipl. ing.

m0 - mO= ⋅ 100 m0 - ml