145
NISKO ONAPON C NSKE S JEN KLOPK NIK KE I PRE K 201 EKIDAČ 12 ČI d.o.o.

Grebenjace cjenik 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koncar Grebenjace cjenik 2013

Citation preview

 

 

 

NISKOONAPON

C

NSKE S

JEN

KLOPK

NIK 

 

KE I PRE

K 201

EKIDAČ

12

ČI d.o.o.

 

NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o. 10 000 ZAGREB, Borongajska cesta 81b, 

Telefon:  01 2337 011 

Fax:    01 2395 659 

e‐mail:    prodaja@koncar‐nsp.hr 

web:    www.koncar‐nsp.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVJETI PRODAJE: 

CIjene u cijenicima izražene su u kunama i  

na njih se dodaje PDV u skladu s zakonom. 

ZADRŽAVAMO PRAVO PROMIJENE PODATAKA 

 

 

CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.02.2012. 

2

������������

�� � � � � �

� � � � � � � � � � � ���������������������

�� � ���� ����� �� �������� �� � � � � � � �����������

� �� � ���� ����� �� ���������� � � � � � � ��������

� �� � ���� ����� �� �������� �� � � � � � � ����������

� �� � ����� ������� � ��� � � � � � � � ���!������

� "� �� ���� ��� ������� � ��� � � � � � � ���������

� �� � ��������� ��#�$����� � � � � � � � � ���!���!!�

! � �%� � ����� ��#�$����� � � � � � � � ��!&���&��

& �����%� ����� �� � � � � � � � � � ��&��&!�

' ������� �(�� � )�(������ ����� ����� � � � � � � � ��&&�'�

' ������� ���� � � � � �

'� �� ��������� � )��� � � � � �

'� � �#*������������� ��

'� � � �� ������� ��#�$��

'� �����%� ����� �� �

'! � ����� +���$����� �� ��$��

'& *���%�)�$�� �������������������� %��� �

'' ���)�) (�� ���� ����� ,� ������� �

'- %� � ������ � )��

'� .�/������� � )���

' �� ����� ����%���� �*0�� �

'� � ) ���������*� ���������*)��������"� �� ��� ���

'� ������� ������� �� ��$��1�� �� ��$��.��� ���.�� �2�

'� � �*�� �)��"���� ������� �

'� �*�)�$���� ��)��

'! *� 3�)�.��.�/���* �� � �������� � ���� ��������� �

'& *� 3�)��.���*��� ����� ��� ������) �����)��)��

'&�� 4# ��� �%���$��

3

- �� �)�������������� ������ ��1�� � ��*���*2� � � � � ���-�

� � � �� ��� �.�/���� ������� �� � � � � � � ������

*�� / ��� ���*��$�� � � � � � � � � �����

� ��#�� ,)��� ���*��$��������� �� � � � � � � ����'�

� � ���*��$������� � � � � � � � � � ����-�

� � ���*��$���*� � � � � � � � � � ������

� � #� ��� .��)� ���������� � � � � � � � �����

! *���%�)�$�� ������������������ � � � � � � ����'�

& �� ��� �����.� ���� ��� � � � � � � � � �-����

' ����� ��.�������"� �� ��� � � � � � � � � �����

- ��� ������ �� �������� � �� � �� � � � � � � � ������

4

5

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94090 B94091 B94010 B94092O B94390 B94391 B94310 B94392P B94690 97,00 B94691 106,00 B94610 121,00 B94692 131,00U B85090 B85091 B85010 B85092O B85390 B85391 B85310 B85392P B85690 103,00 B85691 112,00 B85610 129,00 B85692 140,00U B86090 B86091 B86010 B86092O B86390 B86391 B86310 B86392P B86690 114,00 B86691 128,00 B86610 159,00 B86692 175,00U B79090 B79091 B79010 B79092O B79390 B79391 B79310 B79392P B85690 148,00 B79691 170,00 B79610 201,00 B79692 223,00U B87090 B87091 B87010 B87092O B87390 B87391 B87310 B87392P B87690 163,00 B87691 189,00 B87610 263,00 B87692 289,00U B88090 B88091 B88010 B88092O B88390 B88391 B88310 B88392P B88690 215,00 B88691 253,00 B88610 326,00 B88692 363,00U B77090 B77091 B77010 B77092O B77390 B77391 B77310 B77392P B77690 801,00 B77591 878,00 B77610 1.024,00 B77692 1.101,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94051 B94052 B94053 B94075O B94351 B94352 B94353 B94375P B94651 106,00 B94652 131,00 B94653 164,00 B94675 188,00U B85051 B85052 B85053 B85075O B85351 B85352 B85353 B85375P B85651 112,00 B85652 140,00 B85653 174,00 B85675 201,00U B86051 B86052 B86053 B86075O B86351 B86352 B86353 B86375P B86651 128,00 B86652 173,00 B86653 209,00 B86675 258,00U B79051 B79052 B79053 B79075O B79351 B79352 B79353 B79375P B79651 170,00 B79652 223,00 B79653 285,00 B79675 338,00U B87051 B87052 B87053 B87075O B87351 B87352 B87353 B87375P B87651 226,00 B87652 289,00 B87653 368,00 B87675 431,00U B88051 B88052 B88053 B88075O B88351 B88352 B88353 B88375P B88651 271,00 B88652 363,00 B88653 474,00 B88675 565,00U B77051 B77052 B77053 B77075O B77351 B77352 B77353 B77375P B77651 878,00 B77652 1.101,00 B77653 1.441,00 B77375 1.664,00

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

shema

shema

GN25

GN2046,00 55,00 73,00

241,00

83,00

4P

90 91 92

GN1240,00 74,00

4P

53

109,00

157,00

594,00

186,00

GN25

GN63112,00 150,00 204,00

GN3282,00 104,00 135,00

GN4097,00 124,00 161,00

72,00 109,00 144,00 181,00

Ugradna - U Odvojena ugradnja - O Plasti�no ku�ište - P

GN125294,00 371,00 517,00

1P 2P 3P

1P 2P 3P

10

50,00 65,00

58,00 72,00 94,00

51

GN1250,00 74,00 99,00 124,00

GN2055,00 83,00 110,00 136,00

GN32104,00 157,00 209,00 262,00

GN40124,00 186,00 249,00

52 75

312,00

GN63150,00 241,00 334,00 425,00

GN125371,00 594,00 816,00 1.038,00

6

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94054 B94055 B94056 B94069O B94354 B94355 B94356 B94369P B94654 106,00 B94655 131,00 B94656 164,00 B94669 188,00U B85054 B85055 B85056 B85069O B85354 B85355 B85356 B85369P B85654 112,00 B85655 140,00 B85656 174,00 B85669 201,00U B86054 B86055 B86056 B86069O B86354 B86355 B86356 B86369P B86654 128,00 B86655 173,00 B86656 209,00 B86669 258,00U B79054 B79055 B79056 B79069O B79354 B79355 B79356 B79369P B79654 170,00 B79655 223,00 B79656 285,00 B79669 338,00U B87054 B87055 B87056 B87069O B87354 B87355 B87356 B87369P B87654 226,00 B87655 289,00 B87656 368,00 B87669 431,00U B88054 B88055 B88056 B88069O B88354 B88355 B88356 B88369P B88654 271,00 B88655 363,00 B88656 474,00 B88669 565,00U B77054 B77055 B77056 B77069O B77354 B77355 B77356 B77369P B77654 878,00 B77655 1.101,00 B77656 1.441,00 B77669 1.664,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94011 B94012 B94013 B94015O B94311 B94312 B94313 B94315P B94611 155,00 B94612 188,00 B94613 188,00 B94615 121,00U B85011 B85012 B85013 B85015O B85311 B85312 B85313 B85315P B85611 164,00 B85612 201,00 B85613 201,00 B85615 129,00U B86011 B86012 B86013 B86015O B86311 B86312 B86313 B86315P B86611 196,00 B86612 234,15 B86613 258,00 B86615 158,00U B79011 B79012 B79013 B79015O B79311 B79312 B79313 B79315P B79611 263,00 B79612 338,00 B79613 338,00 B79615 201,00U B87011 B87012 B87013 B87015O B87311 B87312 B87313 B87315P B87611 326,00 B87612 431,00 B87613 431,00 B87615 282,00U B88011 B88012 B88013O B88311 B88312 B88313P B88611 417,00 B88612 565,00 B88613 544,00U B77011 B77012 B77013O B77311 B77312 B77313P B77611 1.364,00 B77612 1.664,00 B77613 1.545,00

shema

shema

3P 4P

GN32104,00 157,00 209,00 262,00

54 55 56 69

GN1250,00 74,00 99,00 124,00

GN2572,00 109,00 144,00 181,00

GN2055,00 83,00 110,00 136,00

GN40124,00 186,00 249,00

99,00 136,00 136,00 73,00

11 12 13 15

312,00

GN63150,00 241,00 334,00 425,00

GN125371,00 594,00 816,00 1.038,00

GN40223,00 312,00 312,00 161,00

GN1290,00 124,00 124,00 65,00

GN20

135,00262,00262,00187,00GN32

GN25131,00 181,00 181,00 94,00

GN63296,00 425,00 425,00

GN125738,00 1.038,00 1.038,00

1P 2P

7

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94018 B94019 B94020 B94031O B94318 B94319 B94320 B94331P B94618 / B94619 189,00 B94620 / B94631 179,00U B85018 B85019 B85020 B85031O B85318 B85319 B85320 B85331P B85618 / B85619 201,00 B85620 266,00 B85631 191,00U B86018 B86019 B86020 B86031O B86318 B86319 B86320 B86331P B86618 / B86619 258,00 B86620 / B86631 244,00U B79018 B79019 B79020 B79031O B79318 B79319 B79320 B79331P B79618 / B79619 338,00 B79620 / B79631 316,00U B87018 B87019 B87020 B87031O B87318 B87319 B87320 B87331P B87618 / B87619 431,00 B87620 / B87631 404,00U B88018 B88019 B88020 B88031O B88318 B88319 B88320 B88331P B88618 / B88619 544,00 B88620 / B88631 506,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94060 B94066 B94067 B94068O B94360 B94366 B94367 B94368P B94660 164,00 B94666 164,00 B94667 131,00 B94668 131,00U B85060 B85066 B85067 B85068O B85360 B85366 B85367 B85368P B85660 174,00 B85666 174,00 B85667 140,00 B85668 140,00U B86060 B86066 B86067 B86068O B86360 B86366 B86367 B86368P B86660 209,00 B86666 209,00 B86667 173,00 B86668 173,00U B79060 B79066 B79067 B79068O B79360 B79366 B79367 B79368P B79660 285,00 B79666 285,00 B79667 223,00 B79668 223,00U B87060 B87066 B87067 B87068O B87360 B87366 B87367 B87368P B87660 326,00 B87666 326,00 B87667 262,00 B87668 262,00

shema 18 19 20 31

GN12223,00 124,00 173,00 114,00

GN20244,00 136,00 189,00 126,00

GN32

GN25328,00 181,00 255,00 167,00

472,00 262,00 367,00 240,00

60 66 67 68

GN40561,00 312,00 437,00 285,00

GN63792,00 425,00 609,00 387,00

shema

GN1299,00 99,00 74,00 74,00

GN25144,00 144,00 109,00 109,00

GN20110,00 110,00 83,00 83,00

GN32209,00 209,00 157,00 157,00

GN40249,00 249,00 186,00 186,00

8

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94097 B94098 B94058O B94397 B94398 B94358P B94697 / B94698 170,00 B94658 /U B85097 B85098 B85058O B85397 B85398 B85358P B85697 236,00 B85698 180,00 B85658 229,00U B86097 B86098 B86058O B86397 B86398 B86358P B86697 / B86698 208,95 B86658 323,00U B79097 B79098 B79058O B79397 B79398 B79358P B79697 / B79698 293,00 B79658 411,00U B87097 B87098 B87058O B87397 B87398 B87358P B87697 / B87698 378,00 B87658 467,00U B88097 B88098 B88058O B88397 B88398 B88358P B88697 / B88698 490,00 B88658 /

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94107 B94108 B94109 B94110O B94407 B94408 B94409 B94410P B94707 106,00 B94708 129,00 B94709 131,00 B94710 155,00U B85107 B85108 B85109 B85110O B85407 B85408 B85409 B85410P B85707 112,00 B85708 129,00 B85709 140,00 B85710 164,00U B86107 B86108 B86109 B86110O B86407 B86408 B86409 B86410P B86707 128,00 B86708 158,00 B86709 165,00 B86710 195,00U B79107 B79108 B79109 B79110O B79407 B79408 B79409 B79410P B79707 170,00 B79708 201,00 B79709 223,00 B79710 263,00U B87107 B87108 B87109 B87110O B87407 B87408 B87409 B87410P B87707 226,00 B87708 263,00 B87709 289,00 B87710 342,00U B88107 B88108 B88109 B88110O B88407 B88408 B88409 B88410P B88707 271,00 B88708 326,00 B88709 363,00 B88710 435,00U B77107 B77108 B77109 B77110O B77407 B77408 B77409 B77410P B77707 878,00 B77708 1.024,00 B77709 1.101,00 B77710 857,00

97 98 58

GN12146,00 105,00 140,00

shema

GN20159,00 116,00 152,00

GN32300,00 217,00 292,00

GN25213,00 154,00 204,00

107 108 109 110shema

GN40357,00 259,00 348,00

GN63495,00 350,00 479,00

GN1250,00 65,00 74,00 90,00

GN2055,00 73,00 83,00 99,00

GN32104,00 135,00 157,00 187,00

GN40124,00 161,00 186,00 223,00

204,00 241,00

GN125

GN2572,00 94,00 109,00 131,00

296,00

371,00 517,00 594,00 738,00

GN63150,00

9

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94201 B94202 B94203 B94207O B94501 B94502 B94503 B94507P B94801 106,00 B94802 131,00 B94803 164,00 B94807 106,00U B85201 B85202 B85203 B85207O B85501 B85502 B85503 B85507P B85801 112,00 B85802 140,00 B85803 174,00 B85807 112,00U B86201 B86202 B86203 B86207O B86501 B86502 B86503 B86507P B86801 128,00 B86802 173,00 B86803 209,00 B86807 128,00U / / / /O / / / /P / 170,00 / 223,00 / 285,00 / 170,00U / / / /O / / / /P / 189,00 / 262,00 / 326,00 / 189,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94082 B94086 B94093O B94382 B94386 B94393P B94682 121,00 B94686 164,00 B94693 /U B85082 B85086 B85093O B85382 B85386 B85393P B85682 129,00 B85686 174,00 B85693 229,00U B86082 B86086 B86093O B86382 B86386 B86393P B86682 150,00 B86686 209,00 B86693 323,00U B79082 B79086 B79093O B79382 B79386 B79393P B79682 201,00 B79686 285,00 B79693 411,00U B87082 B87086 B87093O B87382 B87386 B87393P B87682 274,00 B87686 380,00 B87693 479,00U B88082 B88086 B88093O B88382 B88386 B88393P B88682 337,00 B88686 488,00 B88693 /U B77082 B77086 B77093O B77382 B77386 B77393P B77682 1.024,00 B77686 1.441,00 B77693 /

50,00

1P 2P 3P

shema 201

124,00

GN2055,00 83,00 110,00 55,00

GN32104,00 157,00 209,00 104,00

GN40124,00 186,00 249,00

2P

GN25

GN20

GN125

GN32

GN40

GN63

GN12

82 86

1P

204,00

517,00

110,00

144,00

209,00

249,00

334,00

816,00

3P

93shema

65,00 99,00 140,00

73,00

94,00

135,00

161,00

152,00

204,00

292,00

348,00

GN2572,00 109,00 144,00 72,00

202 203 207

GN1250,00 74,00

4P

99,00

479,00

1.182,00

10

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B94083 B94087 B94094O B94383 B94387 B94394P B94683 131,00 B94687 188,00 B94694 /U B85083 B85087 B85094O B85383 B85387 B85394P B85683 140,00 B85687 201,00 B85694 266,00U B86083 B86087 B86094O B86383 B86387 B86394P B86683 174,00 B86687 258,00 B86694 /U B79083 B79087 B79094O B79383 B79387 B79394P B79683 223,00 B79687 338,00 B79694 /U B87083 B87087 B87094O B87383 B87387 B87394P B87683 299,00 B87687 443,00 B87694 /U B88083 B88087 B88094O B88383 B88387 B88394P B88683 374,00 B88687 579,00 B88694 /U B77083 B77087 B77094O B77383 B77387 B77394P B77683 1.101,00 B77687 1.664,00 B77694 /

Broj elemenata GN12 GN20 GN25 GN32 GN40 GN63 GN125

1 74,00 83,00 107,00 157,00 186,00 225,00 558,00

2 111,00 124,00 162,00 236,00 280,00 363,00 891,00

3 149,00 164,00 217,00 314,00 325,00 500,00 1.223,00

4 186,00 204,00 273,00 393,00 442,00 638,00 1.557,00

5 223,00 245,00 327,00 471,00 560,00 775,00 1.890,00

6 260,00 285,00 382,00 551,00 655,00 912,00 2.223,00

7 297,00 325,00 437,00 629,00 748,00 1.050,00 2.556,00

8 334,00 365,00 492,00 708,00 842,00 1.187,00 2.888,00

9 371,00 405,00 547,00 787,00 936,00 1.326,00 3.222,00

10 407,00 446,00 602,00 865,00 1.029,00 1.463,00 3.555,00

11 445,00 486,00 657,00 945,00 1.123,00 1.601,00 3.888,00

12 482,00 536,00 711,00 1.023,00 1.216,00 1.738,00 4.220,00

83 87

GN20

1P 2P

GN25

GN32

3P

94

GN12

shema

74,00

83,00

109,00

124,00

136,00

1.038,00 1.482,00

173,00

189,00

181,00 255,00

262,00 367,00

312,00 437,00

425,00 609,00

157,00

186,00

241,00

594,00GN125

GN40

GN63

SPECIJALNE GREBENASTE SKLOPKE PREMA BROJU ELEMENATA TIP GN

11

GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

Br. el. Cijena Br. el. Cijena75 x 75 1 - 2 57,00 75 x 75 1 - 2 57,00

IP 65 3 - 4 65,00 IP 65 3 - 4 65,00

90 x 90 1-3 66,00

IP 65 4-6 76,00

110 x 110 1-4 103,00

IP 65 5-7 119,00

Br. el. Cijena75 x 75 1 57,00

IP 65 2-3 65,00

90 x 90 1-2 66,00

IP 65 3-4 76,00 Br. el. Cijena110 x 110 1-3 103,00 90 x 90 1-2 66,00

IP 65 4-5 119,00 IP 65 3-4 76,00

110 x 110 1-3 103,00

IP 65 4-5 119,00

125 x 175 1-3 121,00

IP 65 4-5 140,00

Br. el. Cijena110 x 110 1-2 103,00

IP 65 3-5 119,00

125 x 175 1-2 121,00

IP 65 3-4 140,00 Br. el. Cijena125 x 175 1-2 121,00

IP 65 3-4 140,00

Br. el. Cijena180 x 254 1-2 507,00

IP 65 3-4 626,00

Kn/komTIP H (ve�i prednji sklop odnosno ugradbena veli�ina A1/A0) 5,00TIP H (ve�i prednji sklop odnosno ugradbena veli�ina A2/A1) 8,00TIP B (sklopka s ve�im razdjelnim ure�ajem A1 / A0 30,00TIP B (sklopka s ve�im razdjelnim ure�ajem A2 / A1 53,00TIP N (prednja plo�a s natpisom "N" A1/A0) 7,00TIP N (prednja plo�a s natpisom "N" A2/A1) 9,00

CJENIK UGRADNJE VE�EG PREDNJEG SKLOPA

DODATAK NA CIJENU SKLOPKE

TIP SKLOPKEGN40

GN25Ku�ište P

GN32Ku�ište P

TIP SKLOPKE TIP SKLOPKE

TIP SKLOPKE

TIP SKLOPKE

Ku�ište P GN12 GN20Ku�ište P

Ku�ište PTIP SKLOPKE

GN63

Ku�ište PTIP SKLOPKE

GN125

PLASTI�NA KU�IŠTA

Ku�ište P

12

Naziv Cijena ����

02 PRODUŽENJE OSOVINEStandardna izvedba podrazumijeva da je P=100 mm. GN12, GN20, GN25 8,00

Specijalnom narudžbom potrebno je definirati GN32, GN40, GN63 5,00

dubinu ormara (L+P). GN125 10,00

04 POMO�NI KONTAKTI pomo�na sklopka

Narudžbom je potrebno definirati GN32, GN40, GN63 33,00

tip (GN12, GN20, GN25) i program GN125 48,00

sklapanja pomo�nih kontakata.

GN32, GN40, GN63 46,00

GN125 61,00

05 SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMStandardno zaklju�avanje u “0” GN12H, GN20H, GN25H 172,00

- mogu�e i u drugim položajima (potrebno definirati) GN12B, GN20B, GN25B 172,00

Klju� se vadi samo u zaklju�anom položaju. GN32, GN40, GN63 172,00

GN125 206,00

06 SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMZaklju�avanje samo u “0”. Siva ru�ica i prednji sklop. GN12, GN20, GN25 12,00

Koristi se kod sklopki 0-1 (60°, 90°). Mogu�a GN32, GN40, GN63 15,00

upotreba (60°) sa ve�im brojem položaja GN125 28,00

(max. 6).

06D SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMStandardno zaklju�avanje u “0” GN32H 95,00

Mogu�e i u drugim položajima (potrebno definirati) GN40H 95,00

Mogu�a zaklju�avanja s 1-4 lokota GN63H 95,00

GN125 95,00

07 SPOJKA ZA VRATAOtvaranje vrata u bilo kojem položaju GN12H, GN20H, GN25H 58,00

Ukoliko je traženi “S” ve�i od ponu�enog potrebno je GN32, GN40, GN63 58,00

definirati “S” ili dubinu ormara (L+S). GN125 67,00

Minimalna udaljenost od šarke 150 mm

08 SPOJKA ZA VRATAOtvaranje vrata samo u “0”. GN12H, GN20H, GN25H 69,00

Ukoliko je traženi “S” ve�i od ponu�enog potrebno je GN32, GN40, GN63 69,00

definirati “S” ili dubinu ormara (L+S). GN125 80,00

Minimalna udaljenost od šarke 150 mm

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNSpecijalni dodatak

GN20

GN25

13

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNNaziv Cijena ����

09 CENTRALNA UGRADNJAUgradnja u ø30 mm GN12 28,00

GN25 28,00

GN32 28,00

11 CENTRALNA UGRADNJAUgradnja u ø22 mm GN12 22,00

GN25 22,00

GN32 22,00

10 CENTRALNA UGRADNJA, SKLOPKE SA ZAKLJU�AV.Ugradnja u ø30 mm. GN12 65,00

Zaklju�avanje odnosno va�enje klju�a pod 90°. GN25 65,00

Mogu�a 1 - 4 zaklju�ana položaja unutar 360° GN32 65,00

(potrebno definirati).

12 CENTRALNA UGRADNJA, SKLOPKE SA ZAKLJU�AV.Ugradnja u ø22 mm. GN12 59,00

Zaklju�avanje odnosno va�enje klju�a pod 90°. GN25 59,00

Mogu�a 1 - 4 zaklju�ana položaja unutar 360° GN32 59,00

(potrebno definirati).

15 SIGNALNE SVJETILJKEStandardno se ugra�uje crvena svjetiljka (220V), GN12, GN20, GN25 33,00

desno dolje. Mogu�i naponi 110; 380 V kao i GN32, GN40, GN63 39,00

zelena boja svjetiljke (potrebno definirati). Na GN125 42,00

poseban zahtjev ugra�ujemo i drugu svjetiljku

lijevo dolje.

18 NESTANDARDNA MONTAŽAMontaža na šinju 35EN 50022 GN12, GN20, GN25 13,00

GN12H, GN20H, GN25H 15,00

GN32, GN40, GN63 15,00

GN32H, GN40H, GN63H 15,00

23 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEZaklju�avanje samo u “0”. Crna ru�ica, crni prednji sklop. GN12, GN20, GN25 27,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN12H, GN20H, GN25H 30,00

pod naponom (3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). GN32 35,00

Kut zakreta 60° i 90°.

24 SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEStandardna sklopka sa žutom prednjom plo�om, GN12, GN20, GN25 5,00

žutom podlogom i crvenom ru�icom (1pol.-shema 90; GN32, GN40, GN63 7,00

2pol.-shema 91; 3pol.-shema 10; 4pol.-shema 92). GN125 10,00

25 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEZaklju�avanje samo u “0”. Crvena ru�ica žuti prednji sklop. GN12, GN20, GN25 27,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN12H, GN20H, GN25H 30,00

pod naponom (3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). GN32 35,00

Kut zakreta 60° i 90°.

Specijalni dodatak

14

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNNaziv Cijena ����

28 BLOKIRANJE SMJERA OKRETANJABlokiranje lijevog smjera okretanja. GN12, GN20, GN25 18,00

GN12H, GN20H, GN25H 18,00

GN32, GN40, GN63 24,00

29 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø22 mm GN12, GN20, GN25 72,00

Zaklju�avanje odnosno va�enje klju�a pod 90°.

Mogu�a 1 - 4 zaklju�ana položaja unutar 360°

(potrebno definirati).

30 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø30mm GN12, GN20, GN25 74,00

Zaklju�avanje odnosno va�enje klju�a pod 90°.

Mogu�a 1 - 4 zaklju�ana položaja unutar 360°

(potrebno definirati).

34 NESTANDARDNA MONTAŽAParalelni pogon dvije sklopke. GN12, GN20, GN25 416,00

GN32, GN40, GN63

41 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø22 mm GN12, GN20, GN25 51,00

Zaklju�avanje (1 - 3 lokota) u “0”.

42 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø30 GN12, GN20, GN25 52,00

Zaklju�avanje (1 - 3 lokota) u “0”.

47 CENTRALNA UGRADNJABrza montaža u ø22 mm. Uti�na montaža kontaktnog GN12, GN20, GN25 63,00

bloka i prednjeg sklopa.

48 INSTALACIJSKA KAPAMontaža na šinju 35 EN 50022 sa instalacijskom GN12, GN20, GN25 50,00

kapom i ru�icom za standardnu ugradnju u 45 mm.

Podešavanje dužine L.

Specijalni dodatak

15

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNNaziv Cijena ����

48D INSTALACIJSKA KAPAMontaža na šinju 35 EN 50022 sa instalacijskom GN12, GN20, GN25 24,00

kapom i ru�icom za standardnu ugradnju u 45 mm.

Fiksna dužina L (izvedba 48D)

49 INSTALACIJSKA KAPAMontaža na šinju 35 EN 50022 sa instalacijskom GN12, GN20, GN25 109,00

kapom i klju�em za standardnu ugradnju u 45 mm.

51 POVE�ANI STUPANJ ZAŠTITEZaštita sprijeda IP65 GN12, GN20, GN25 23,00

GN12H, GN20H, GN25H 31,00

GN32, GN40, GN63 28,00

GN32H, GN40H, GN63H 36,00

GN125 36,00

57 SPOJKA ZA VRATAOtvaranje vrata u bilo kojem položaju GN12, GN20, GN25 50,00

Montaža sa 4 vijka GN12H, GN20H, GN25H 49,00

Minimalna udaljenost od šarke 150 mm GN32, GN40, GN63 49,00

58 SPOJKA ZA VRATAOtvaranje vrata samo u “0” GN12, GN20, GN25 50,00

Montaža sa 4 vijka GN12H, GN20H, GN25H 50,00

Minimalna udaljenost od šarke 150 mm GN32, GN40, GN63 50,00

58D SPOJKA ZA VRATAOtvaranje vrata samo u “0” GN12, GN20, GN25 52,00

Montaža sa 2 vijka (izvedba 58D). GN32, GN40, GN63 52,00

Minimalna udaljenost od šarke 150 mm

61 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEZaklju�avanje klju�em samo u “0”. Crna ru�ica, crni prednji sklop. GN12B, GN20B, GN25B 177,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN40, GN63 185,00

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN125 223,00

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60°

i 90°.

62 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEZaklju�avanje samo u “0”. Crvena ru�ica, žuti prednji sklop. GN12B, GN20B, GN25B 177,00

Za�tita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN40, GN63 185,00

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN125 223,00

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60°

i 90°.

Specijalni dodatak

16

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNNaziv Cijena ����

63 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEStandardno zaklju�avanje samo u “0”. Crna ru�ica, crni prednji sklop. GN12, GN20, GN25 15,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN12H, GN20H, GN25H 18,00

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN40, GN63 21,00

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60° GN32H, GN40H, GN63H 36,00

i 90°. GN125 36,00

65 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEStandardno zaklju�avanje u “0”. Crvena ru�ica, žuti prednji sklop. GN12, GN20, GN25 15,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN12H, GN20H, GN25H 18,00

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN40, GN63 21,00

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60° GN32H, GN40H, GN63H 36,00

i 90°. GN125 36,00

63D GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEStandardno zaklju�avanje u “0”. Crna ru�ica, crni prednji sklop. GN40H 37,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN63H

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN125

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60°

i 90°.

65D GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEStandardno zaklju�avanje u “0”. Crvena ru�ica, žuti prednji sklop. GN40H 37,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN63H

pod naponom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91; GN125

3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92). Kut zakreta 60° i 90°.

69 ZAŠTITNA KAPA po paru

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih GN12, GN20, GN25 3,00

stezaljki pod naponom. GN40, GN63 6,00

Standardno - zaštita dovodnih priklju�nih GN125 11,00

stezaljki (sklopke 0-1; 1-12 polne).

76 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø22 mm. GN12, GN20, GN25 88,00

Zaklju�avanje (1 - 3 lokota) u “0”.

77 CENTRALNA UGRADNJA - SKLOPKE SA ZAKLJU�AVANJEMBrza montaža u ø30 mm GN12, GN20, GN25 89,00

Zaklju�avanje (1 - 3 lokota) u “0”.

Specijalni dodatak

17

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GNNaziv Cijena ����

93 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJEZaklju�avanje (1-3 lokota) samo u “0”. Crna ru�ica, crni prednji sklop. GN12, GN20, GN25 29,00

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki

pod naponom (3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92).

Kut zakreta 60° i 90°.

95 GLAVNA SKLOPKA UJEDNO I SKLOPKA ZA NUŽNO ISKLAPANJE

Zaštita od slu�ajnog dodira dovodnih priklju�nih stezaljki GN12, GN20, GN25 29,00

pod naponom (3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92).

Kut zakreta 60° i 90°.

102 PRODUŽENJE OSOVINE I SPOJKA ZA VRATA

GN12, GN20, GN25 14,00

Otvaranje vrata u položaju “0”. Standardno se GN12H, GN20H, GN25H 14,00

isporu�uje s osovinom dužine 100 mm. GN32, GN40, GN63 14,00

SPOJKA ZA VRATA

Specijalni dodatak

Zaklju�avanje (1-3 lokota) samo u “0”. Crvena ru�ica, žuti prednji sklop.

18

Naziv75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / / Zaklju�avanje samo u “0”

GN20 / 17,00 / / /

GN25 / 17,00 / / /

GN32 / 15,00 22,00 22,00 /

GN40 / 15,00 22,00 22,00 /

GN63 / / 22,00 22,00 /

GN125 / / / 22,00 23,00

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / / Zaklju�avanje samo u “0”

GN20 / 17,00 / / /

GN25 / 17,00 / / /

GN32 / 15,00 22,00 22,00 /

GN40 / 15,00 22,00 22,00 /

GN63 / / 22,00 22,00 /

GN125 / / / 22,00 23,00

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / / Zaklju�avanje samo u “0”

GN20 / 17,00 / / /

GN25 / 17,00 / / /

GN32 / 15,00 22,00 22,00 /

GN40 / 15,00 22,00 22,00 /

GN63 / / 22,00 22,00 /

GN125 / / / 22,00 23,00

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm Standardno ugra�ena crvena svjetiljka (220 V), desno

GN12 33,00 / / / / dolje. Mogu�i naponi 110, 380 V, te zelena boja

GN20 33,00 33,00 / / / svjetiljke (potrebno definirati). Na poseban zahtjev

GN25 33,00 33,00 / / / ugra�ujemo i drugu svjetiljku dolje

GN32 / 33,00 39,00 39,00 /

GN40 / 33,00 39,00 39,00 /

GN63 / / 39,00 39,00 /

GN125 / / 39,00 /

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 5,00 / / / / Standardna sklopka sa žutom podlogom i crvenom

GN20 5,00 7,00 / 8,00 / ru�icom (1pol. - shema 90; 2pol. - shema 91;

GN25 / 7,00 / / / 3pol. - shema 10; 4pol. - shema 92).

GN32 / 7,00 / 8,00 /

GN40 / 7,00 / 8,00 /

GN63 / 7,00 / 8,00 /

GN125 / / / / 8,00

Sklopka u plasti�nom ku�ištu

sivo ku�ište prednja plo�a i ru�ica

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

23

sivo ku�ište, crna prednja plo�a i ru�ica

tip ku�išta

24

15

06

25

sivo ku�ište, žuta prednja plo�a i crvena ru�ica

19

SPECIJALNI DODACI ZA GREBENASTE SKLOPKE TIP GN

Naziv75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 87,00 / / / / Zaklju�avanje odnosno va�enje klju�a pod 90˚.

GN20 / / / / / Mogu�a 1 - 4 zaklju�ana položaja unutar 360˚

GN25 / / / / / (potrebno definirati). Zaštita IP42

GN32 / / / / /

GN40 / / / / /

GN63 / / / / /

GN125 / / / / /

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / /

GN20 12,00 / / / /

GN25 12,00 / / / /

GN32 / / / / /

GN40 / / / / /

GN63 / / / / /

GN125 / / / / /

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / /

GN20 12,00 / / / /

GN25 12,00 / / / /

GN32 / / / / /

GN40 / / / / /

GN63 / / / / /

GN125 / / / / /

75 X 75 mm 90 X 90 mm 110 x 110 mm 125 x 175 mm 180 x 254 mm

GN12 12,00 / / / /

GN20 12,00 / / / /

GN25 12,00 / / / /

GN32 / / / / /

GN40 / / / / /

GN63 / / / / /

GN125 / / / / /

Sklopka u plasti�nom ku�ištu

30

56

Zaklju�avanje (1-3 lokota) samo u “0”

sivo ku�ište prednja plo�a i ru�ica

tip ku�išta

75

Zaklju�avanje (1-3 lokota) samo u “0”

sivo ku�ište, žuta prednja plo�a i crvena ru�ica

73

Zaklju�avanje (1-3 lokota) samo u “0”

sivo ku�ište, crna prednja plo�a i ru�ica

20

21

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B70033 B70034 B70024 B70035O B70045 B70046 B70036 B70047P B70197 107,00 B70198 116,00 B70173 132,00 B70199 140,00

U B70009 B70010 B70000 B70011O B70021 B70022 B70012 B70023P B70292 110,00 B70293 119,00 B70268 135,00 B70294 146,00

U B70057 B70058 B70048 B70059O B70069 B70070 B70060 B70071P B70387 184,00 B70388 207,00 B70363 236,00 B70389 259,00

U B70081 B70082 B70072 B70083O B70093 B70094 B70084 B70095P B70482 198,00 B70483 223,00 B70458 258,00 B70484 284,00

GF10 U B89090 46,00 B89091 57,00 B89010 72,00 B89092 82,00

U B76090 B76091 B76010 B76092O B76390 B76391 B76310 B76392P B76690 118,00 B76691 128,00 B76826 146,00 B76692 156,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B70027 B70028 B70029 B70032O B70039 B70040 B70041 B70044P B70180 116,00 B70181 140,00 B70182 174,00 B70192 199,00

U B70003 B70004 B70005 B70008O B70015 B70016 B70017 B70020P B70275 119,00 B70276 146,00 B70277 181,00 B70287 207,00

U B70051 B70052 B70053 B70056O B70063 B70064 B70065 B70068P B70370 207,00 B70371 259,00 B70372 327,00 B70382 379,00

U B70075 B70076 B70077 B70080O B70087 B70088 B70089 B70092P B70465 223,00 B70466 284,00 B70467 360,00 B70477 420,00

GF10 U B89051 57,00 B89052 82,00 B89053 107,00 B89075 132,00

U B76051 B76052 B76053 B76075O B76351 B76352 B76353 B76375P B76833 128,00 B76834 156,00 B76835 195,00 B76675 223,00

GREBENASTE SKLOPKE TIP GX i GF

74,00

104,00 156,00 208,00

301,00

42,00 50,00 66,00 74,00

80,00 105,00 131,00

52 75

260,00

shema

Ugradna - U Odvojena ugradnja - O Plasti�no ku�ište - P

2P 3P 4P

53

98,00 122,00

GX20 53,00

80,00

241,00

Naziv / shema

GX16 50,00

1P

GX20 44,00 53,00 69,00

90,00

80,00

GX40 95,00 120,00 155,00

GF20 52,00 62,00

81,00 104,00 133,00 156,00

181,00

1P 2P 3P 4P

51

90 91 10 92

GX16

GF20 62,00 90,00 119,00 147,00

GX32

GX32

GX40 120,00 181,00

22

GREBENASTE SKLOPKE TIP GX i GF

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B70216 B70217 B70218 B70222O B70150 B70151 B70152 B70156P B70183 116,00 B70184 140,00 B70185 174,00 B70191 199,00

U B70311 B70312 B70313 B70317O B70245 B70246 B70247 B70251P B70278 119,00 B70279 146,00 B70280 181,00 B70286 207,00

U B70406 B70407 B70408 B70412O B70340 B70341 B70342 B70346P B70373 207,00 B70374 259,00 B70375 327,00 B70381 379,00

U B70501 B70502 B70503 B70507O B70435 B70436 B70437 B70441P B70468 223,00 B70469 284,00 B70470 360,00 B70476 420,00

GF10 U B89054 57,00 B89055 82,00 B89056 107,00 B89069 132,00

U B76054 B76055 B76056 B76069O B76354 B76355 B76356 B76369P B76836 128,00 B76837 156,00 B76838 185,00 B76842 223,00

tip Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijena Broj dijela cijenaU B70025 B70026 B70210 B70211O B70037 B70038 B70144 B70145P B70174 165,00 B70175 199,00 B70176 199,00 B70177 132,00

U B70001 B70002 B70305 B70306O B70013 B70014 B70239 B70240P B70269 172,00 B70270 207,00 B70271 207,00 B70272 135,00

U B70049 B70050 B70400 B70401O B70061 B70062 B70334 B70335P B70364 304,00 B70365 379,00 B70366 379,00 B70367 236,00

U B70073 B70074 B70495 B70496O B70085 B70086 B70429 B70430P B70459 335,00 B70460 420,00 B70461 420,00 B70462 258,00

GF10 U B89011 97,00 B89012 132,00 B89013 132,00 B89015 82,00

U B76011 B76012 B76013 B76015O B76311 B76312 B76313 B76315P B76827 184,00 B76828 223,00 B76829 223,00 B76830 156,00

GX16 89,00 122,00 122,00 66,00

104,00 156,00 208,00 260,00

GX20 53,00 80,00 105,00 131,00

GX16 50,00 74,00 98,00

GX40 120,00 181,00 241,00 301,00

11 12 13 15

GF20 62,00 90,00 119,00 147,00

shema

185,00 260,00 260,00 133,00GX32

96,00 131,00 131,00 69,00GX20

GF20 107,00 147,00 147,00 90,00

155,00301,00301,00216,00GX40

122,00

1P 2P

54 55 56 693P 4P

shema

GX32

23