Güneş Enerjisi Üretim Lisansı Başvuru Usulü ve ...· ARTICLETTER | WINTER 2017 gsi | 7 Güneş

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Güneş Enerjisi Üretim Lisansı Başvuru Usulü ve ...· ARTICLETTER | WINTER 2017 gsi | 7 Güneş

 • g s i | 7A R T I C L E T T E R | W I N T E R 2 0 1 7

  Gne Enerjisi retim LisansBavuru Usul ve Yeterlilik artlar

  abstractNatural and legal persons carrying out op-erations for the purpose of establishing a generation facility based on solar energy are subjected to various liabilities and obligations. These liabilities and obligations appear both in the preliminary license and license applica-tion procedure and conditions as well as the review of these applications. In this context, electricity market legislation which natural and legal persons carrying out operations are sub-ject to and the license application procedure and qualification conditions as mentioned in the Electricity Market Law numbered 6446 and License Regulation will be explained in de-tail in this article.

  KeyWords: Solar Energy, Preliminary License, License

  ZetGne enerjisine dayal retim tesisi kurmak amacyla faaliyet gsterecek gerek ve tzel kiiler birok sorumluluk ve ykmllklere tabi tutulmutur. Bu sorumluluk ve ykml-lkler n lisans ve lisans bavurularnn usul ve artlar ile sz konusu bavurularn ince-lenmesi hususunda da boy gstermektedir. Bu kapsamda, faaliyet gsterecek gerek ve tzel kiilerin tabi olduu elektrik piyasas mevzuat; 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu ve Lisans Ynetmeliinde yer alan bavuru usul ile ye-terlilik artlar, bu makalede detayl olarak anla-tlacaktr.

  AnAhtAr Kelimeler: Gne Enerjisi, n Lisans, Lisans

  Solar Energy GenerationLicense ApplicationProcedure andQualification Conditions

  PART1

  MuhAMMEd dLgERLER, AhMET YILMAz

 • A R T I C L E T T E R | W I N T E R 2 0 1 7

  P A R T1

  I. INtrodUctIoN

  EnErgy rEsourcEs continuE to maintain thEir

  importance especially due to the necessity in daily life. In todays energy market, due to their sustainability, renewable energy sources are in the picture as a competitor to fossil fuels. Solar energy, especially with the downward slope in

  the cost of installation, is becoming one of the promi-nent sources among renewable energy sources in recent years. Even though due to its geographical position Tur-key has an advantage in terms of having solar energy ca-pacity compared to many other countries, this potential is not realized effectively and extensively enough. One of the underlying reasons for this situation has been identified as the deficiencies in the legal system and in order to extend the generation of solar energy in Turkey, legal regulations have been adopted. As parts of these regulations, Electricity Market Law,1 numbered 6446 (Law), and also Electricity Market License Regula-tion2 (License regulation) published in the Official Gazette numbered 28809 and dated 02.11.2013 cover provisions regarding solar energy generation licenses.

  License is an authorization document that a legal entity is obliged to obtain from Energy Market Regulatory Au-thority (Emra) in order to carry out activities in the market. As per the Law and License Regulation, license is compulsory for some activities that are within the scope of the electricity market legislation. Accordingly, in or-der to carry out mentioned activities, a license must be obtained from EMRA pursuant to provisions of License Regulation. Mentioned activities are determined by the Law as follows; (i) generation activity, (ii) transmission activity, (iii) distribution activity, (iv) wholesale activity, (v) retail sale activity, (vi) market operation activity, (vii) import activity and (viii) export activity (Art.4).

  According to Article 5 of License Regulation, a separate license must be obtained for every market activity, and in cases where the activity is carried out in more than one plant, a separate license must be obtained for each plant where the activity is being executed. Energy Mar-ket Regulation Board (Board) can evaluate units of multiple projects within the scope of one preliminary license or one license depending on the junction points and the physical conditions of the plant. Besides, in case that the generation activity is carried out in more than one plant, a separate preliminary license must be ob-tained for each plant as well. The procedures and quali-

  I. Giri

  nErji kaynakLari, gnLk hayatta da duyuLan ihtiya itibaryla nem arz etmeye devam et-mektedir. Srekli olmalar asndan ise ye-nilenebilir enerji kaynaklar gnmzde fosil yaktlara rakip olarak enerji piyasasnda var-lklarn gstermektedirler. Gne enerjisi,

  kurulu maliyetlerindeki d eilimi ile birlikte, son yllarda yenilenebilir enerji kaynaklar arasnda ne -kan enerji kaynaklarndandr. Trkiye, corafi konumu nedeniyle sahip olduu gne enerjisi potansiyeli a-sndan birok lkeye gre avantajl durumda olmasna ramen sahip olduu potansiyeli yeterli derecede etkin ve yaygn bir ekilde kullanamamaktadr. Bu durumun bir sebebi hukuk sistemi ierisindeki eksiklikler olarak saptanm ve bu nedenle Trkiyede gne enerjisi re-timinin yaygnlatrlmas iin hukuki dzenlemeler yaplmtr. Sz konusu dzenlemelere dahil olan 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu (kanun)1 ile yaymla-nan Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliinde2 (Lisans ynetmelii) gne enerjisi retim lisansna ilikin hkmler yer almaktadr.

  Lisans, tzel kiinin piyasada faaliyet gsterebilmek iin Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan (kurum) almak zorunda olduu izin belgesidir. Kanun ile Lisans Ynetmelii uyarnca elektrik piyasas mevzuat kapsa-mndaki birtakm faaliyetler lisansa tabi tutulmutur. Buna gre, sz konusu faaliyetlerin yerine getirilebil-mesi iin, Lisans Ynetmeliindeki hkmlere uygun olarak ilgili faaliyete ilikin lisansn Kurumdan alnmas zorunludur. Sz konusu faaliyetler Kanunda; (i) retim faaliyeti, (ii) iletim faaliyeti, (iii) datm faaliyeti (iv) toptan sat faaliyeti, (v) perakende sat faaliyeti, (vi) piyasa iletim faaliyeti, (vii) ithalat faaliyeti ve (viii) ihra-cat faaliyeti olarak belirlenmitir (m.4).

  Lisans Ynetmeliinin 5. maddesine gre, her bir piyasa faaliyeti ve faaliyetin birden fazla tesiste yrtlmesi halinde piyasa faaliyeti yrtlen her bir tesis iin ayr lisans alnmas gerekmektedir. Enerji Piyasas Dzenle-me Kurulu (kurul), balant noktas ve tesisin fiziki durumuna gre, birden fazla projeye konu niteleri, tek bir n lisans veya lisans kapsamnda deerlendirebil-mektedir. Ayrca, retim faaliyetinin birden fazla tesis-te yrtecek olmas halinde her tesis iin ayr n lisans alnmas zorunlu klnmtr. n lisans bavurusuna ili-kin prosedr ve yeterlilik artlar aadaki balklarda detayl olarak incelenecektir.

 • g s i | 9

  fication conditions for preliminary license application will be examined below in detail.

  II. PrelImInArY lICenSe APPlICAtIOn

  a. Preliminary License application Procedure and conditions

  Preliminary license is a permit granted for a specific pe-riod of time to the legal entities desiring to carry on gen-eration activities, by which they will be able to obtain the license, permits and approvals etc. required to commence generation facility investments.3 Pursuant to Article 12 of License Regulation, persons seeking to obtain a pre-liminary license must apply to EMRA with the letter of application which is enclosed in the appendix of License Regulation along with the other information and docu-ments requested by the Board. Legal persons, subject to private law provisions in their preliminary license ap-plications, are required to be established as a joint stock

  II. n liSAnS BAVUrUSU

  A. n lisans Bavuru Usul ve artlar

  n lisans, retim faaliyetinde bulunmak isteyen tzel ki-ilere, retim tesisi yatrmlarna balamalar iin gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alnabilmesi iin belirli sreli verilen izindir.3 Lisans Ynetmeliinin 12. mad-desi uyarnca n lisans almak isteyen kiilerin, Lisans Ynetmeliinin ekinde yer alan bavuru dilekesi ve Kurul tarafndan belirlenmi olan gerekli bilgi ve belge-lerle birlikte Kuruma bavurmalar gerekmektedir. zel hukuk hkmlerine tabi zel kiilerin, n lisans bavu-rularnda; 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu4 (ttk) hkmleri dorultusunda anonim irket ya da limited irket olarak kurulmu olma ve anonim irket olarak ku-rulmu olmalar halinde, sermaye piyasas mevzuatna gre borsada ilem grenler dndaki paylarnn tama-mnn nama yazl olmas artlar aranmaktadr. Ayrca, n lisans bavurusunda bulunan tzel kiinin veya tzel

 • A R T I C L E T T E R | W I N T E R 2 0 1 7

  P A R T1

  or limited liability company pursuant to Turkish Com-mercial Code numbered 61024 (tcc) and if they have been established as a joint stock company, according to capital market regulations, all of their shares shall be registered as share certificates except for the publicly-traded shares and it shall not issue bearer share certifi-cates. Also, the legal person that has applied for a prelim-inary license itself or, natural or legal persons who have direct or indirect shares in the company or the chairman and members of the board of directors and managers in limited liability companies, shall not be prohibited.5

  1. additional criteria

  In preliminary license applications, there are also ad-ditional criteria to be met by the applicant legal person. Mentioned additional criteria6 are explained below:

  a. For each installed power in terms of MWm, a se-curity in the amount which is determined by the Board will be presented. Upper limit of security

  kiilikte; dorudan veya dolayl pay sahibi olan gerek veya tzel kii veya kiilerin, ynetim kurulu bakan ve yeleri ile limited irketlerde mdrlerin yasakl olma-mas gerekmektedir.5

  1. ek Kriterler

  n lisans bavurularnda, bavuran tzel kiilerde ara-nan birtakm ek kriterler de mevcuttur. Sz konusu ek kriterler6 aada aklanmaktadr:

  a. MWm cinsinden her bir kurulu g bana Kurul karar ile belirlenen tutarda teminat sunulacaktr. Bu yntemle hesaplanan teminat tutarnn st s-nr, retim tesisi iin Kurum tarafndan ngrlen toplam yatrm tutarnn %5ini gememek zere, Kurul karar ile belirlenmektedir. Lisans Ynetme-lii