Click here to load reader

Hvad hjertet er fuldt af

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Læseprøve fra Viggo Mortensens bog "Hvad hjertet er fuldt af" udgivet af Anis forlag.

Text of Hvad hjertet er fuldt af

 • 60

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 60 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • HVAD H J E R T E T E R F U L D T A F

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 1 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • Hvis kirken havde et hjerte, et levende hjerte derslog, ville dens puls i hj grad blive reguleret af mis-sion og evangelisering. Hvis kirken kunne nde, hvisden kunne standse op og tage en dyb indnding, sville den lre de to gode ting ved ndedrttet: Atnde ind og nde ud er en velsignelse, og uden denkunne vi slet ikke leve. I virkeligheden skulle missionog evangelisering vre lige s naturligt for en kristenkirke, som ndedrttet er for mennesker (Eberhard Jngel).

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 2 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • VI G G O MO R T E N SE N

  Hvad hjer tet er fu ldt a f

  En hndbog om miss ion

  For laget ANISKbenhavn 2012

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 3 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • Hvad hjertet er fuldt afEn hndbog om missionViggo Mortensen

  Forfatteren og Forlaget ANIS, 2012

  Bogen er sat med Garamond p Religionspdagogisk Center

  ISBN: 978-87-7457-590-0

  Omslag: freiheit09

  Illustration: Ansgar dber. Altertavle fra ster Jlby frimenighedskirke p Mors. Malet af Christen Dalsgaard 1882. Sknket til kirken af Peter LarsenSkrppenborg. Foto: Kirsten Klein

  Udgivet med sttte fra: Aarhus Universitet Forskningsfonden, Pastor Niels Mgelvangs Litteraturfond, Dansk Missionsrdog Mission Afrika

  Forlaget ANISFrederiksberg All 10DK-1820 Frederiksberg Ctlf. 3324 9250 fax 3325 0607www.anis.dk

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 4 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • Indhold

  Forord 7

  Introduktion 11

  Kristendommens hjerteslag og ndedrag 11Missionsbegrebets migration 12Hvad er den kristne missions vision og mission? 15Er mission udtryk for aggression eller emancipation? 20

  Missionsteologien udfordret 25Kristendommens historie som missionshistorie 29Religionsfrihedens betydning for mission 31Missionsteologien. Den surdej, der skal gennemsyre hele teologien 34Missionsteologien som fdt interdisciplinr: metode og teori 37For en hermeneutisk missionsteologi 41Nye prioriteter i mission og missiologi 42Hvad er i dag de vigtigste missionsteologiske problemstillinger? 44

  En missiologi for det 21. rhundrede? 48Fremtiden er mangfoldig 49Europa: kirkegrd eller laboratorium? 52Vil den danske syntese best? 55Den mangfoldige verdenskristendom 56

  Missiologisk hndbog 61

  Litteraturliste 459

  Personregister 469

  Liste over opslagord 480

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 5 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • HVAD HJERTET ER FULDT AF

  6

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 6 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • FORORD

  7

  Forord

  I de tretten r, jeg har undervist og forsket i kristendommens globale udbredelseog kumeniske relationer, har jeg savnet en bog p dansk, som jeg kunne henvisestuderende og andre til, der var interesseret i de sprgsml, der rejser sig i forbin-delse med kristendommens udbredelse. Det er jo en fantastisk historie, hvordankristendommen, fra en ubetydelig begyndelse ved en omflakkende vandreprdi-kants trerige virke i en udrk i Palstina for to tusind r siden, har udviklet sigtil den strste verdensreligion, der p afgrende mde har formet klodens udvik-ling og verdens gang. Det er den historie, som *missionshistorien og kirkehistori-en og i stigende grad ogs verdenshistorieskriverne beskftiger sig med. Herforsger jeg at belyse nogle af de mere principielle sprgsml af teologisk art, somrejser sig i forbindelse med kristendommens udbredelse. Det handler med andreord om *mission.

  I den flgende introduktion og i opslaget om missionsteologi beskriver jeg ele-menter af disciplinens historie. Heraf fremgr, at det ikke er s ligetil, at fremstilledisciplinen i en almindelig lrebog. Der er en masse konkrete data og objektiv vi-den indeholdt i missionsteologien, men nr det skal formidles, kan det ikke und-gs, at det sker p baggrund af et bestemt standpunkt og i en subjektiv form. Somakademisk disciplin er missionsteologien stadig ung og dens afgrnsning gen-stand for diskussion. Valget af, hvor man vil lgge tyngdepunktet, og hvilke em-ner man vil anse for centrale, vil ndvendigvis vre prget af ens teologiskegrundholdning. Det har jeg forsgt at tage konsekvensen af i denne bog.

  Derfor er bogen konciperet som en hndbog og lagt encyklopdisk an. Der erikke nogen enkelt disciplin, ingen altomfattende teori, ingen bestemmende me-tode, som kan dkke hele feltet. Men man kan stikke sonder ned i materialet, ogman kan formidle det personligt. Det er det, jeg har forsgt med denne bog. Erder n indsigt, der er grundlggende i nutidig *missionsteologi, er det, at al mis-sion m vre *dialogisk. Derfor har jeg bestrbt mig p at formulere mig dialo-gisk, idet hvert af opslagene har form af svar p et sprgsml. Inspiration hertilhar jeg fet fra Lamin Sannehs lille bog Whose Religon is Christianity? (2003), der

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 7 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • HVAD HJERTET ER FULDT AF

  8

  er bygget op omkring en rkke sprgsml og svar. En oversigt over de behandledestikord findes bagest i bogen.

  Inspirationen til at arbejde encyklopdisk kommer blandt andet fra den iagtta-gelse, at jeg selv har stor fornjelse af opslagsvrker. Som oftest er det kollektivevrker, men jeg har valgt at prve at skrive alle opslagene selv, forhbentlig medbedre sammenhng til flge. Det indebrer, at ikke alle temaer er behandlet ligeudfrligt, og jeg har ikke bestrbt mig p at give alle leksikalske oplysninger vedhvert af stikordene, men behandlet emnerne ud fra min personlige holdning og irelation til den skitse af missionsteologien, dens opgaver og udfordringer, som jegindleder bogen med. Inspiration til at gre det p den mde har jeg hentet fraBrndums Encyklopdi (1994), en stor opslagsbog skrevet af digtere og kulturper-sonligheder, der behandler meget forskellige emner i en fri form.

  Vi lever i en fragmenteret og mangfoldig verden, hvor viden og vidensproduk-tion ndrer sig. I den situation ser jeg encyklopdien som tnkemde og modelfor mangfoldigheden. Idet encyklopdien kombinerer orden og kaotisk mangfol-dighed, bliver den for mig et billede p den verden, vi lever i, hvilket prger al-ting, inklusive det akademiske studium af kristendommen. Verden er ikke bareget i stykker, nej, den findes endnu, men som fragmenteret; og disse fragmenter,traditionens og refleksionens stumper og stykker, kan bruges og henvise til hin-anden. Sledes kan man begynde at lse et vilkrligt sted i denne bog og fx vedat flge de interne henvisninger markeret med * blive ledt gennem bogen ad sinhelt egen vej. Mens man samler brokker, udfordres man til at danne sin egen me-ning og opfordres til at udkaste sin egen missionsteologi.

  Da jeg med denne bog gerne vil n en bred lserskare bestende af studerende,prster og alment missonsinteresserede, har jeg ikke bebyrdet den med det storevidenskabelige apparat. Der er ingen fodnoter og diskussion med andre forskere;der bringes enkelte karakteristiske citater, men som regel i (min) oversttelse, ogfremstillingen er for at ge lseligheden ikke tynget af undige videnskabeligehenvisninger og jargon. Alle bibliografiske henvisninger er for overskuelighedensskyld samlet i en litteraturliste. Personregisteret angiver, hvor man kan finde om-talen af de i bogen nvnte personer.

  Om mission kan man ikke skrive upersonligt. Da jeg blev kaldet til professora-tet i missionsteologi ved Aarhus Universitet i 1999, var jeg selv ny i disciplinen.Jeg var oprindelig som elev af *Lgstrup uddannet i *etik og religionsfilosofi;men efter at jeg op igennem halvfemserne havde stiftet bekendtskab med den*globale kristendom gennem mit arbejde som leder af studieafdelingen i Det lu-therske Verdensforbund, oplevedes det som meget meningsfuldt at kaste sig over

  Hvad hjertet er fuldt af.book Page 8 Tuesday, January 3, 2012 7:00 AM

 • FORORD

  9

  studiet af globaliseringens indflydelse p religionernes udbredelse og den derafflgende religise pluralisme; som det skulle vise sig centrale problemstillinger foren nutidig missionsteologi. Denne bog er en frugt af dette arbejde. Indfaldsvin-kelen til min beskftigelse med mission har sledes vret *globaliseringen eller demange globaliseringer, der leder til den nutidige mangfoldighed i verdenskristen-dommen.

  I dette arbejde har jeg lrt af og modtaget inspiration fra mange. Litteraturlistenkan synes omfattende, men reprsenterer dog kun de vrker, som jeg direkte harkonsulteret i forbindelse med udarbejdelsen af dette manuskript. Det har vret tilstor inspiration gennem rene at st i et fagligt fllesskab med kollegerne i de in-ternationale videnskabelige selskaber, som jeg har vret en del af: Nordisk Institutfor Missionsteologi og kumeniske Studier (NIME); International Associationof Mission Studies (IAMS); American Society for Missiology (ASM) og DeutscheGesellsschaft fr Missionswissenschaft (DGMW). Det samme glder kolleger ogstuderende, inklusive Ph.d. studerende, som jeg har haft fornjelsen af at samar-bejde med p Aarhus Universitet. I den afsluttende fase af frdiggrelsen af ma-nuskriptet har jeg modtaget en srlig hjlp fra Anna Marie Aagaard, David Bug-ge, Andreas sterlund Nielsen, Peter Fischer-Nielsen, Carsten Bach-Nielsen ogJeppe Bach Nikolajsen, der har gennemlst dele af manuskriptet og er kommetmed vsentlige forslag til rettelser og forbedringer. Jeppe Bach Nikolajsen harderudover skrevet oplg til en rkke opslagsord og er sledes medforfatter p ar-tiklerne om de *evangelikale, *missiologi for den vestlige kultur, *missional kirkeog *emerging church.

  Selvom jeg har lrt af og modtaget inspiration fra mange, hfter jeg alene forteksten her, og hvad den mtte have