of 5 /5
IJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA . HO CHIT NOMA VIVT NAM HUYtN HOC MON Dac lap — Tv. do — Hnh phfic So: . 7-623 /QD-UBND Hoc Mon, ngay 31 thang nam 2016 QUYET DINH Ve ban hanh Ke hoach to chat tiep cling dan ciia Chia tich, Pith Chu tich UBND huyan va Thii truirng cfic pining, ban huyan Warn 2017 CHIT TICH IJY BAN NHAN DAN HUYtN HOC MON Can cfr Luat TO' chirc chinh quyen dja phucmg ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cir Luat Khieu nai ngay 11 thang 11 nam 2011; CàncliLutTcáongày 11 thang 11 nam 2011; Can ca Luat Tiep ding clan ngay 25 thong 11 nam 2013; Can ca . NgIn dinh sa 75/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 dm Chinh pho quy dinh chi tifet thi hanh mat so dieu cüa Luat 1Chieu nai; Can dr NgIn dinh sa 76/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 dm Chinh phü quy dinh chi tiet thi hanh mat sa dieu cüa Luat To cao; Can dr Nghi dinh sa 64/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cila Chinh pha quy dinh chi tic& thi hanh mat sa dieu cüa Luat Tier) clang dan; Can dr Quyet dinh sa 16/2012/QD-UBND ngay 18 thang 4 nam 2012 caa Oy pan nhar , i cian thanh phes ve ban hanh Quy trinh ve tip Gong clan va ?co 157 don khieu nai, tO cao, don phan anh, kien nghj lien quan den khieu nai, to cao ten dia ben thanh phi) HO Chi Minh; Can ca Chi thi sa 22/2014/CT-UBND ngay 03 thang 9 nam 2014 dm fly ban nhan dan Thanh pha ye trien khai thi hanh Luat Tiep cling clan ten dia. ban Thanh pha Ha Chi Minh; Can cir Quyet clinh sa 4435/QD-UBND ngay 05 thang 8 nam 2016 dm Uy ban nhan dan huyen ve ban hanh Quy che lam viec caa 1:Jy ban nhan dan huyen khoa X, nhiem kY 2016 —2021; Xet de ngln caa Chanh Van ph6ng Hai ding nhan clan va I t iy ban nhan clan huyen tai T6 trinh so' 605/1 1r-VP ngay 30 thang 12 nam 2016, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyat dinh nay Ke hoach t6 chirc flap Gong clan caa Chu tich, Pho Cha tich fiy ban nhan dan huyen va Tha throng the phong, ban huyen nam 2017.

IJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA. HO CHIT NOMA VIVT NAM … nh bn tin/2017... · IJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA. HO CHIT NOMA VIVT NAM HUYtN HOC MON Dac lap — Tv. do — Hnh phfic So:

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA. HO CHIT NOMA VIVT NAM … nh bn tin/2017... · IJY BAN NHAN DAN CONG...

 • IJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA. HO CHIT NOMA VIVT NAM HUYtN HOC MON Dac lap — Tv. do — Hnh phfic

  So: .7-623 /QD-UBND Hoc Mon, ngay 31 thang nam 2016

  QUYET DINH Ve ban hanh Ke hoach to chat tiep cling dan ciia Chia tich, Pith Chu tich

  UBND huyan va Thii truirng cfic pining, ban huyan Warn 2017

  CHIT TICH IJY BAN NHAN DAN HUYtN HOC MON

  Can cfr Luat TO' chirc chinh quyen dja phucmg ngay 19 thang 6 nam 2015;

  Can cir Luat Khieu nai ngay 11 thang 11 nam 2011;

  CàncliLutTcáongày 11 thang 11 nam 2011;

  Can ca Luat Tiep ding clan ngay 25 thong 11 nam 2013;

  Can ca. NgIn dinh sa 75/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 dm Chinh pho quy dinh chi tifet thi hanh mat so dieu cüa Luat 1Chieu nai;

  Can dr NgIn dinh sa 76/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 dm Chinh phü quy dinh chi tiet thi hanh mat sa dieu cüa Luat To cao;

  Can dr Nghi dinh sa 64/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cila Chinh pha quy dinh chi tic& thi hanh mat sa dieu cüa Luat Tier) clang dan;

  Can dr Quyet dinh sa 16/2012/QD-UBND ngay 18 thang 4 nam 2012 caa Oy pan nhar,i cian thanh phes ve ban hanh Quy trinh ve tip Gong clan va ?co 157 don khieu nai, tO cao, don phan anh, kien nghj lien quan den khieu nai, to cao ten dia ben thanh phi) HO Chi Minh;

  Can ca Chi thi sa 22/2014/CT-UBND ngay 03 thang 9 nam 2014 dm fly ban nhan dan Thanh pha ye trien khai thi hanh Luat Tiep cling clan ten dia. ban Thanh pha Ha Chi Minh;

  Can cir Quyet clinh sa 4435/QD-UBND ngay 05 thang 8 nam 2016 dm Uy ban nhan dan huyen ve ban hanh Quy che lam viec caa 1:Jy ban nhan dan huyen khoa X, nhiem kY 2016 —2021;

  Xet de ngln caa Chanh Van ph6ng Hai ding nhan clan va Itiy ban nhan clan huyen tai T6 trinh so' 605/1 1r-VP ngay 30 thang 12 nam 2016,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyat dinh nay Ke hoach t6 chirc flap Gong clan caa Chu tich, Pho Cha tich fiy ban nhan dan huyen va Tha throng the phong, ban huyen nam 2017.

 • ,;(01

  k/L -

  N TICH +

  4' 4:0

  HuSinh Van Wong Ng9c

  fall 2. Quyet dinh nay có hiu lye 14 tir ngay 14. Dieu 3. Chanh Van phong HOi d6ng nhan clan va lily ban nhan clan [email protected],

  Tnrong ban Tier, Gong clan [email protected], Thu twang cac phong, ban [email protected] va Chit tic ty ban than clan cac xa — thi tran chin trach nhim thi hanh Quytt dinh nay./.,

  Nol nhfin: - Nhu dieu 3; - UBND Thanh phiS; - Thanh tra Thitnh pho; - Ban TCD Minh ph6; - TTHU: BT, PBT/17; - Thuong trim HDND huyk - TTUB: CT, cac PCT; - Oy ban MTTQ huy0; - Citc doan th huyk - Van phang Huy.0 ay; - VP HDND-UBND hu)t-t; - Ban TCD huyk -16 NCTH: B.Tuyerr, - Ltru: VT, An, Nhan, Trier

 • iTY BAN NHAN DAN ONG HOA XA HQI CHIJ NGHTA VI tT NAM HUYtN HOC MON Dec kip — Ty do — Hanh pink

  Id HO/NCH TO chat tiep ding din dm Chii tich, Pho Chu Uy ban thin din huyen

  va Thu truirng die phong, ban huyen nam 2017

  (Ban hanh kern theo Quyet clinh se) 4623 /Q-D-UBND ngety34 thang 41 nam 2016 cilta Clan tich t1y ban nhein dan huyen)

  I. MIX BICH, flu CAU

  Myc dich

  Tang cuang mei quan he gala than dan vOl Chiyich, Pho ChU tich Oy ban than dan huyen va Thu truang cac phong, ban huyen; dong then, nang cao hieu lyc, hieu qua trong ding tac lath dao, chi dao, dieu ehanh doi yeti ding tac tiep ding dan va giai quyet tranh chap, khieu nal, to cao, kien nghi, phan anh cüa ding dan, cu quan, t6 chfrc teen dia ban huyen.'

  Kip thai chi dao, giai quyet,nhanh nhtmg vuang mac, bite xfic trong cong tac giai quyet tranh chip, Ichieu nai, to cao, kien nghj, phan anh cüa ding dan, ca quan, t6 chirc ten dia ban huyen.

  Yeu cAu

  Bao dam nguyen tic dan chia, ding khai, ton tr9ng va thgc thi dUng phap luSt.

  Cac ca quan, dan vi lien quan c6 trach nhiem thgc hien nghiem tfic cac ket luan, chi dao cüa Chn tich, Pho CM tich Uy ban nhan dan huyen trong Gong Mc tiep &Ong clan va giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh cUa ding dan, ca quan, to chirc tren dia ban huyen.

  II. NO DUNG TIEP CONG DAN

  1. Chit tich, Ph6 Cho tich ty ban than dan huyen tip cong an dinh 1(5, it nhAt 02 ngay trong 01 thing theo quy dinh tai Khoan 5 Dieu 13 Luat Tiep c6ng dan; Diem b, Khoan 1, Dieu 61 Luat Khieu nai va thyc hien viec tiep ding din dOt xuat trong cac truong h9p quy,dinh 1Choan 3 Dieu 18 Lust Tiep Gong dan; Thu truong cac phong ban huyen tiep cong‘dan dinh kST it nhAt 02 ugly trong 01 thing theo quy dinh tai Diem d, Khoan 1, Dieu 61 Luat Khieu nai.

  CM tich, PhO CM tich tJ' y ban than an huyen tie') cong dan theo chi dao dm cap tr'en hoc tiep c8ng an theo de xuat cüa Twang ban Tiep cong dan huyen va Thu truemg cac ca quan, dan vi tham muu giai quyet khieu nai, to cao.

 • , Thu twang cac pheng, ban huyen tip cong dan theo chi dao Chit tich Uy ban nhan dfin huyen hoc tiep cong dan theo chirc nang, nhiem vp de giai quyet khieu nai, to cao theo tham quyen.

  Tip ding din de d6i thoai try° tip trong qua trinh giai quyet khieu nai theo quy dinh elm phap luat.

  Tiep c8ng dan dQt xuat theo you cau cUa nhiem vi chinh tri, an ninh qu6c phong tren dia ban huyen.

  THOI GIAN, NA DIEM TIEP CONG DAN

  Thiel gian

  Chfi tich, Ph6 Chia tich fly ban nhan dan huyen tip ding clan vao the Bfiy hang Ulan (theo lich tiep ding dan dinh kern) de giai quyet don, thu elm c6ng dan.

  , Thu tracing cac ph6ng, ban huyen tiep c6ng dan vao cac ngay tie thus Hai den thie San hang tuan (theo lich tiep cong dan dinh kern) de giai quyet don, thu dm &Ong dan.

  Dia diem tiep cling din

  Chit' tich, Pho Chfi tich Uy ban nhan dan huyen tier, ding dan tai Try. so. Tiep cling dan huy'en hoc tai Try so Uy ban nhan dan the xa — thi wan hay tai mOt dia diem khac theo nOi dung, tinh chat vu viec cy the.

  Thfi tracing cac ph6ng, ban huyen ti6p ding dan tai Try so. -662 ding dan huyen hoac tai mOt dja diem lchac theo nOi dung, tinh chat vy viec cy the.

  IV. TO CHit THI,Jt HIEN

  Ban Tip citing din huyen

  Ph6i hop ck ca quan, don vi c6 liOn quan chuAn bi nOi dung, x'ap lich d'e ChIt tich, Pho Chfr tich Uy ban nhan dan huyen tiep Gong dan.

  , Hang tuAn, a xuat danh sach vá chuan bi nOi dung cho Chia tich, Pho ChIt tich Uy ban nhan dan huyen tie]) ,cong dan dinh ekY; phat hanh thu mai du thanh phan c6 lien quan; thong bao truyen dat kien ket luan, chi dao elm ngueri chir tri buoi tiep ding din, theo dOi va don doe cac ca quan, don vi chiu trach nhiem thgc hien the ket luan, chi dao efia Chit tich, Pho chIt tich Uy ban nhan dan huyen tai bu6i tiep ding dan.

  Ph6i hop Van phong Huyen fry kip thai don d6c cac ca quan, dan vi, cá nhan c6 lien quan giai quyet don, thu elm cong dan theo diang quy dinh.

  Thii trtrifmg cfic phong, ban huyn

  Chap hanh nghiem viec tip &Ong d'an dinh theo Luat Tiep c6ng dan va theo chi dao efia cha tich Uy ban nhan dan huyen.

  2

 • -- Hujinh Van Iging Ng9c

  Chju trach nhiQm cung cap thong tin, tai lieu va phOi h9p chat the voi Ban Tiep cons dan huyQn de chuan bi nOi dung tiep ding dan; bap cao ket qua thvc hiQn ck kien ket luan, chi dao ti buoi tiep ding dan cho Chia tich, Ph6 Chu tich Uy ban than clan huyQn, thing theri thong tin den Ban Tiep dog dan huyQn de theo &M.

  Then day la Ke hoach t6 chile flap cling dal' eta Chit tich, Pho CIT6 tich ty, ban nhan dan huy'Qn va Thu tnrang cac phong, ban chuyen mon nam 2017./.,

  3

  0000000100000002000000030000000400000005