INFORMA¨‘II GENERALE - Communication for Web view Descrie¨â€i rolul si importanta elementelor de cost

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INFORMA¨‘II GENERALE - Communication for Web view Descrie¨â€i rolul si...

114630 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANEXA 3

PLAN AFACERI

1. INFORMAȚII GENERALE

Denumirea ideii de afacere (a proiectului de investiție)

Numele și prenumele aplicantului

C.N.P.-ul aplicantului

Adresa aplicantului

Județul

Codul postal

Numărul de telefon

E-mail-ul

Localitatea și județul în care se va realiza investiția

Codul CAEN al activităţii pentru care se va solicita finantare

Valoarea totală a proiectului de investiții aferentă perioadei de implementare a planului de afaceri - TVA inclus (RON)

Ajutor de minimis solicitat (RON)

Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul proiectului

1. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare

Răspuns

Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?

Care este locația (previzionată) unde va fi implementat proiectul?

Care este esența afacerii dumneavoastră?

Ce anume va genera bani și profit?

Misiunea companiei

Viziunea firmei

Obiectivele pe termen scurt și mediu

B.

· Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective

UM

N+1

Cifra de afaceri

Profit

Număr de salariaţi

C.

· Activităţi necesare implementarii proiectului.

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de desfășurare a proiectului (prestarea activității la terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e cazul amenajare spațiu, etc.)

Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și angajare personalului necesar - inclusiv instruirea acestuia.

Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea.

Ce alte activități considerați relevante pentru implementarea proiectului dumneavoastră, care este calendarul de implementare, ce costuri implică și cum le veți asigura finanțarea?

2. PREZENTAREA PROIECTULUI Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate, precum și integrarea echipamentelor achiziționate prin program în fluxul activității.

Descrieți rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte echipamente necesare fluxului tehnologic, echipamente care nu fac obiectul achizitiei prin proiect dar care sunt necesare pentru obtinerea produsului/serviciului descris in planul de afaceri.

3. ANALIZA SWOT A AFACERII

PUNCTE TARI

· .............

PUNCTE SLABE

· .............

OPORTUNITĂȚI

· .............

AMENINȚĂRI

· .............

4. ANALIZA DE PIAȚĂ ȘI STRATEGIA DE MARKETING

Nevoia identificată în piață

Descrierea pieței și a competitorilor

Strategia de marketing

5.BUGETUL PROIECTULUI

Nr. Crt.

Element de investiţie/ Cheltuieli operationale

Cantitate

Valoare unitara

Valoarea totală

Valoare eligibila

…………………………..

Total

6. PROIECŢII FINANCIARE

Nr. Crt.

Explicatii/luna

2021.00

%

1

Materii prime și materiale consumabile

2

Alte cheltuieli materiale

3

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

4

Cheltuieli privind mărfurile

5

Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială)

6

Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului înconjurător etc)

TOTAL

Nr. Crt.

Venituri

Pret

Cantitate

N+1

Procent 

1

 3

 4