INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE - iko.pwr.wroc.pl .OBIEKTY SIECI GAZOWEJ PRZYŁ ĄCZE GAZOWE Rozporz

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE - iko.pwr.wroc.pl .OBIEKTY SIECI GAZOWEJ PRZYŁ ĄCZE GAZOWE Rozporz

INSTALACJE I URZDZENIA

GAZOWE

Jak zaprojektowa instalacj gazow w budynku?

Wrocaw 2014

wiczenie projektowe

Literatura

1. Bkowski K., Gazyfikacja , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996

2. Bkowski K., Bartu J., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych , Arkady,Warszawa 1983

3. Bkowski K., Sieci i instalacje gazowe , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,Warszawa 1996, 2007, 2013

4. Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe , COBO-Profil Warszawa 2003

5. Zajda R., Tymi ski B. , Instalacje i urz dzenia gazowe , Centrum SzkoleniaGazownictwa, Warszawa 1999.

6. Michaowski W., Trzop S., Ruroci gi dalekiego zasi gu , Fundacja Odysseum,Warszawa 2006

7. Molenda J., Gaz ziemny , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996

8. Skorek J., Kalina J., Gazowe ukady kogeneracyjne , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

9. Kogut K. Bytnar K., Obliczanie sieci gazowych , AGH Uczelniane WydawnictwaNaukowo-Dydaktyczne, Krakw 2007

10. Sperski B., Gazownictwo cz. IIV , Wydawnictwa Uczelniane AGH, Krakw 1980

Sie gazowa - definicje

SIE GAZOWA

OBIEKTY SIECI GAZOWEJ

PRZYCZE GAZOWE

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 640) w sprawie warunkw technicznych, jakim

powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie,Rozdzia 1, 2

Instalacja gazowa - definicje

INSTALACJA GAZOWA ZASILANA Z SIECI GAZOWEJ

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.) w sprawie warunkw

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie,

Rozdzia 7, 156 ust. 2

Oglny schemat instalacji gazowejZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Elementy skadowe instalacji gazowejZajda R., Tymiski B., Instalacje i urzdzenia gazowe

1) Przewd za kurkiem gwnym (stanowi cz instalacji gazowejwewn trznej lub zewn trznej)

2) Przewody rozprowadzaj ce (instalacja rozprowadzaj ca) odcinkiinstalacji na poziomie piwnic (najni szych kondygnacji) od kurkagwnego zasilaj ce poszczeglne piony.

Ze wzgl dw funkcjonalnych i eksploatacyjnych zalecane jestinstalowanie zaworw odcinaj cych na odga zieniach do pionw (podpionami).

Jeeli instalacja zasila z jednego przy cza odbiorcw w kilkuklatkach, wskazane jest montowanie zaworw odcinaj cych pomi dzyklatkami.

3) Piony instalacyjne odcinki instalacji zasilaj ce odbiorcw gazu narnych kondygnacjach budynku.

4) Przewody rozprowadzaj ce (instalacja rozprowadzaj ca) na poziomiekondygnacji odcinki instalacji mog ce zasila jednego odbiorc lubwiksz ich ilo na poziomie jednej kondygnacji. Odga zienia domieszka winny by zakoczone zaworem odcinaj cym, za ktryminstalowany jest gazomierz dla ka dego z odbiorcw.

5) Wze pomiaru zu ycia gazu stosowany indywidualnie da ka degoodbiorcy i skadaj cy si z zaworu przed gazomierzem, ukaduksztatek instalacyjnych oraz gazomierza.

6) Przewody za gazomierzem : przewd wyj ciowy z gazomierza,odga zienia do aparatw i po czenia aparatw (urz dze) gazowych.

7) Odgazienie do aparatu gazowego odcinek przewodu od trjnikazamontowanego na przewodzie wyj ciowym z gazomierza do zaworuodcinaj cego przed aparatem .

Elementy skadowe instalacji gazowejZajda R., Tymiski B., Instalacje i urzdzenia gazowe

Elementy skadowe instalacji gazowejZajda R., Tymi ski B., Instalacje i urz dzenia gazowe

159.

ust. 1.

ust. 2.

Lokalizacja kurka gwnego Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.

159.

ust. 3.

160.ust. 2.

Lokalizacja kurka gwnego Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.

Lokalizacja kurka gwnego- rozwi zania dla budynkw jednorodzinnychZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Lokalizacja kurka gwnego- rozwi zania dla budynkw wielorodzinnychZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Lokalizacja kurka gwnego- szafka wolnostoj ca przy granicy dziakiZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

159.

ust. 4.

Lokalizacja kurka gwnego- budynki monumentalne lub zabytkowe Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.

159.

ust. 5.

Lokalizacja kurka gwnego- odlego ciDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.

Kurek gwny montowany na przy czu sieci rozdzielczej niskiego ci nienia(bez zastosowania reduktora)

Dla reduktora o przepustowo ci QR 10 m3/h

Lokalizacja kurka gwnego- zalecane odlego ci od szafek gazowychZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Dla reduktora (baterii reduktorw) o przepustowo ci

10 m3/h QR 60 m3/h

Lokalizacja kurka gwnego- zalecane odlego ci pod otworami budynkuZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Dla przy cza niskiego ci nienia lub redniego z reduktorem o przepustowo ci

QR 10 m3/h

Dla przy cza redniego ci nienia z reduktorem (bateri reduktorw) o przepustowo ci

10 m3/h QR 60 m3/h

Lokalizacja kurka gwnego- przy cza budynkw wielorodzinnychDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p n. zm.

159.ust. 6.

Przycze gazowe do dwch budynkwDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

160.ust. 1.

Przy cze gazoweWytyczne bran owe

Wytyczne ZG Wabrzych

Przy cze doprowadzaj ce gaz pod rednim ci nieniem do reduktora domowego nale ywykona z PE, lecz w odlego ci min. 1,5 m od ciany budynku przej na odcinkupoziomym na rur stalow i pozosta cz przy cza wykona z rur stalowych.

Wytyczne Pomorskiej Spki Gazownictwa

Dla kurkw gwnych lokalizowanych na cianie budynku odcinek przy cza gazowego z PEprzed kurkiem gwnym nale y wykona z rury stalowej stosuj c przej cie PE/stal wodlego ci min. 1,5 m od ciany budynku.

Wytyczne PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddzia w Zabrzu

Podstawowym rozwi zaniem powinno by przy cze wykonane cz ciowo z rurypolietylenowej klasy SDR11 PE100RC oraz rury stalowej izol owanej fabrycznierozpoczynaj cej si w odlego ci minimum 0,5 m od wolnostoj cej szafki gazowej lubbudynku. Rury polietylenowa i stalowa po czone s przej ciem PE/stal.

Przy cze gazowe przej cia PE/stal

Przy cza domowe stalowe z gwintem zewn., konierzem lub rubunkiem, izolowane tam i zakoczone rur PE.

http://www.radiatym.com.pl/pe_stal.htm

dz/ dw h (mm) l1 (mm) l (mm)

25/20

1500 500/1500

760-1760

32/25 760-1760

40/32 780-1780

50/40 790-1790

63/50 790-1790

75/65 800-1800

90/80 820-1820

110/100 850-1850

Przy cze gazowe szafka wnkowaZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Kurek gwny na cianie budynku montowany na przy czu sieci rozdzielczej z PE: schemat usytuowania kurka gwnego we wn ce ciany i detal wn ki na kurek gwny

Przy cze gazowe szafka w linii ogrodzeniaWytyczne ZG Wabrzych

Przycze gazowe z PE do szafki usytuowanej w linii ogrodzenia: 1 - przycze PE, 2 - szafka gazowa, 3 - kurek gwny, 4 - wspornik stalowy mocujcy rur przewodow, 5 - przejcie PE/stal, 6

cok betonowy, 7 - gazocig PE, 8 - trjnik siodowy, 9 - przewd lokalizacyjny, 10 - ogrodzenie, 11 - tama ostrzegawcza, 12 - jezdnia, 13 pobocze (chodnik), 14 - kolano, 15 -

trwae poczenie przewodu lokalizacyjnego ze wspornikiem 4

Kolumna przycza

gazowego skada si z przejcia PE/stal, odcinka

rury PE, osony aluminiowej wypenionej

piank poliuretanow oraz przewodu

identyfikacyjnego

http://bimax.net.pl

http://www.radiatym.com.pl

http://weba.com.pl/

Zewntrzna instalacja gazowaDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.http://ecotechnologie.pl/instalacje-gazowe/

163.ust. 1.ust. 2.

Kurek gwny i reduktorDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

161.ust. 1.

SCHEMAT USYTUOWANIA KURKA GWNEGO (KG), GAZOMIERZA (G) ORAZ REDUKTORA (R) O QR 10 m3/h DLA KILKU ODBIORCW

Kurek gwny i reduktorDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

SCHEMATY USYTUOWANIA KURKA GWNEGO (KG), GAZOMIERZ A (G) ORAZ REDUKTORA (R) O 10 m 3/h QR 60 m3/h

Kurek gwny i reduktorDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Kurek gwny i reduktorDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

161.ust. 2.

SCHEMAT USYTUOWANIA KURKA GWNEGO (KG), GAZOMIERZA (G) ORAZ REDUKTORA (R) O QR 10 m3/h DLA JEDNEGO ODBIORCY

Gazomierze - lokalizacjaDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.

166.ust. 1.

ust. 2.

ust. 3.

ust. 4.

Gazomierze - lokalizacjaZajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

Gazomierze lokalizacjaDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

166.ust. 6.

Gazomierze lokalizacjaDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

167.

Gazomierze lokalizacjaDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.Zajda R., Instalacje gazowe na paliwa gazowe

168.ust. 1.

Przewody instalacji gazowejDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.PN-EN 10208-1:2000, PN-EN 1775:2009

163.ust. 2.

ust. 3.

Przewody instalacji gazowejDz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pn. zm.PN-EN 10208-1:2000, PN-EN 1775:2009

163.ust. 4.

164.

ust. 1.

(Uwaga: Instalacji gazowej nie wolno prowadzi przez kanay dymowe, spalinowe iwentylacyjne, a tak e przez kotownie, schrony, szyby windowe i pomieszczenia z agro onewybuchem.)

ust. 2.