Instruccions del curs 2010-11

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instruccions del curs 2010-11

Transcript

<ul><li><p> Document per a lorganitzaci i el funcionament dels centres de titularitat privada deducaci infantil i primria i deducaci especial Text complet </p><p>Curs 2010-2011 </p></li><li><p> Resoluci de 15 de juny de 2010 per la qual saprova el document per a lorganitzaci i el funcionament dels centres de titularitat privada deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2010-2011 El document per a lorganitzaci i el funcionament dels centres privats deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2009-2010 constitueix un recull, elaborat per acumulaci en anys successius, que sha demostrat dutilitat per als centres, tant pel seu contingut com per les facilitats daccs telemtic. Aquesta utilitat, basada en la sntesi ordenada dorientacions i recordatoris de diversos continguts de la normativa dabast general, es vol mantenir i, si escau, millorar, amb vista al curs 2010-2011. L'entrada en vigor de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educaci, ha actualitzat els referents per a l'organitzaci i el funcionament dels centres. Tanmateix, en el moment d'emetre aquesta resoluci no ha entrat en vigor la normativa de desplegament de la Llei d'educaci. Per aquesta ra, lannex daquesta resoluci incorpora, entre altres, els apartats en qu shan introdut les modificacions de contingut derivades directament dels preceptes de la Llei d'educaci que shan considerat imprescindibles dacord amb el marc normatiu actualitzat. A mesura que entri en vigor la normativa de desplegament de la Llei deducaci, i singularment en all que faci referncia a lautonomia dels centres educatius, el document que saprova per aquesta resoluci shaur dentendre en el marc del desplegament normatiu esmentat. Com en anys anteriors, es mant laccs telemtic a la globalitat del document resultant de la fusi del document del curs anterior amb les modificacions que ara saproven. En conseqncia, RESOLC: 1. Per a lorganitzaci i el funcionament dels centres de titularitat privada deducaci infantil i primria i deducaci especial, en el curs 2010-2011 s daplicaci el document aprovat per la Resoluci de 29 de maig de 2009 per al curs 2009-2010, amb les modificacions de contingut que sestableixen a lannex daquesta resoluci, sens perjudici de les correccions formals i de les altres actualitzacions que, per ra de normativa superior, sn pertinents. 2. El text nic del document refs que ser vigent en el curs 2010-2011 es publica a la pgina web del Departament dEducaci (www.gencat.cat/educacio), tot indicant els apartats que han experimentat modificacions de contingut. Els titulars dels centres privats concertats han de facilitar-hi laccs als diferents sectors que integren la comunitat educativa del centre. Barcelona, 15 de juny de 2010 M. Dolors Rius i Benito Secretria general </p></li><li><p>Organitzaci i funcionament dels centres de titularitat privada deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2010-2011 Text complet </p><p>I. Organitzaci general del centre Novetat .................................................................. 4 1. Consolidaci de la llengua catalana, i de l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge. El projecte lingstic Novetat.......... 5 2. Integraci escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor ..................................... 7 </p><p>2.1. Foment de l'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia ...... 7 2.2. Promoci de l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginaci..................... 9 2.3. Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia ...................................... 10 2.4. Centre educatiu i entorn: l'educaci comunitria ........................................... 11 </p><p>2.4.1. Pla catal d'esport a l'escola (PCEE) ..................................................... 12 3. Atenci a les necessitats educatives de l'alumnat................................................ 13 </p><p>3.1. Acci tutorial Novetat .................................................................................. 13 3.2. Atenci a la diversitat..................................................................................... 14 </p><p>3.2.1. Comissi d'atenci a la diversitat............................................................ 14 3.2.2. Plans individualitzats Novetat .............................................................. 14 </p><p>3.3. Atenci a l'alumnat amb necessitats educatives especials Novetat ........... 15 3.3.1. Unitats de suport a l'educaci especial (USEE)...................................... 16 3.3.2. Escolaritat compartida entre centre ordinari i centre d'educaci especial................................................................................ 17 </p><p>3.4. Atenci a l'alumnat nouvingut ........................................................................ 18 3.4.1. Acollida i integraci ................................................................................. 18 3.4.2. Aula d'acollida......................................................................................... 19 3.4.3. Adaptacions del currculum per a l'alumnat nouvingut............................ 20 3.4.4. Avaluaci de l'alumnat nouvingut............................................................ 21 3.4.5. Professorat tutor de l'aula d'acollida ....................................................... 21 3.4.6. Incorporaci d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers .... 22 </p><p>3.5. Atenci a l'alumnat que pateix malalties prolongades ................................... 22 3.6. L'educaci bsica als centres d'educaci especial Novetat ....................... 22 </p><p>4. Programes educatius Novetat ........................................................................... 26 5. Avaluaci de centre .............................................................................................. 28 6. Programaci general anual del centre.................................................................. 29 7. Programacions didctiques Novetat .................................................................. 29 </p><p>II. Organitzaci del currculum...................................................................................... 31 8. Normativa d'aplicaci Novetat ........................................................................... 31 9. Aspectes prioritaris ............................................................................................... 31 </p><p>9.1. Competncies bsiques. Proves d'avaluaci Novetat ................................ 31 9.2. Educaci infantil Novetat ............................................................................ 32 9.3. Educaci primria Novetat.......................................................................... 33 </p><p>10. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement............................................. 33 10.1. La planificaci de ls de les tecnologies per a laprenentatge i el coneixement: el Pla TAC de centre ...................................................................... 34 10.2. Projecte eduCAT 1x1 Novetat .................................................................. 34 </p><p>11. Ensenyament de la religi .................................................................................. 35 12. Avaluaci i promoci de l'alumnat Novetat ...................................................... 36 </p><p>III. Organitzaci del curs ............................................................................................... 37 13. Calendari escolar................................................................................................ 37 14. Horari del centre ................................................................................................. 37 15. Horari de l'alumnat.............................................................................................. 37 </p><p>IV. Aspectes generals................................................................................................... 39 16. Recollida de dades a efectes estadstics Novetat ........................................... 39 17. Drets i deures de l'alumnat relacionats amb la convivncia escolar................... 39 </p><p> 2</p></li><li><p>18. Igualtat d'oportunitats per a nens i nenes ........................................................... 40 19. Llibres de text Novetat ..................................................................................... 41 20. Beques i ajuts ..................................................................................................... 42 21. Seguretat i salut.................................................................................................. 42 </p><p>21.1. Plans d'emergncia ..................................................................................... 42 21.2. Farmaciola ................................................................................................... 42 21.3. Prevenci del tabaquisme i de l'alcoholisme ............................................... 43 21.4. Control de plagues....................................................................................... 43 </p><p>22. Alumnat: s d'imatges, publicaci de dades de carcter personal i de material que elabora Novetat............................................................................................... 44 </p><p>22.1. Correu electrnic XTEC dels centres educatius i del professorat Novetat45 23. Collaboraci i participaci de les famlies. Carta de comproms educatiu......... 45 </p><p>23.1. Marc general de collaboraci i participaci de les famlies......................... 45 23.2. Carta de comproms educatiu Novetat ..................................................... 47 </p><p>V. Formaci permanent del professorat ....................................................................... 49 24. Plans de formaci de zona Novetat................................................................. 49 25. Accs a biblioteques i museus ........................................................................... 50 </p><p>VI. Referents normatius ................................................................................................ 51 A. Annexos ................................................................................................................... 55 </p><p>A.1. Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics - Annex 1 .......... 55 M. Models ..................................................................................................................... 69 </p><p> 3</p></li><li><p>I. Organitzaci general del centre Novetat </p><p>Lorganitzaci general del centre educatiu ha de concordar amb els principis rectors del sistema educatiu establerts a larticle 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci i ha de regir-se pels objectius educatius prioritaris de millora de resultats educatius i increment de les condicions dequitat amb qu el centre els aconsegueix, en benefici de la cohesi social. </p><p>Dacord amb la Llei deducaci, cada centre estableix en el seu projecte educatiu les fites que, progressivament, esdevenen objecte dacci prioritria de la instituci escolar. Aquestes fites han destar alineades amb els objectius prioritaris del sistema educatiu esmentats en el pargraf anterior i poden generar estratgies a curt o mitj termini, dacord amb laplicaci del projecte de direcci, si escau. Les programacions generals anuals dels centres expliciten les actuacions que es duen a terme cada curs escolar en relaci amb aquestes prioritats. </p><p>En el moment en qu entri en vigor, el decret dautonomia dels centres educatius, actualment en tramitaci, esdevindr el marc normatiu reglamentari en qu sha dordenar la presa de les decisions que han dadoptar els rgans competents de cada centre per tal de donar compliment al que sindica en el pargraf anterior. </p><p>Prioritats generals </p><p>En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, els centres han de vetllar especialment per millorar i, si escau, consolidar i mantenir els aspectes segents: </p><p> Lescolaritzaci inclusiva de lalumnat atenent des dun plantejament global del centre les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la mxima participaci de tot lalumnat en els entorns escolars ordinaris. </p><p> Ls de la llengua catalana com a llengua daprenentatge i de comunicaci en les actuacions docents i administratives del centre. Limpuls dun projecte educatiu plurilinge en el qual el catal, com a eix vertebrador, sarticuli de manera coherent amb lensenyament de les altres llenges i la resta del currculum. </p><p> El desplegament de lorganitzaci, objectius i continguts de les rees del currculum, que ha de tenir com a finalitat central el desenvolupament de les competncies bsiques en lalumnat, que comporta, entre altres qestions: </p><p>o Lassoliment per tot lalumnat dun bon nivell de comprensi lectora, dexpressi oral i escrita, dagilitat en el clcul i en la resoluci de problemes i dautonomia en laprenentatge. </p><p> 4</p></li><li><p>o Limpuls de laprenentatge de les llenges estrangeres, avanant en experincies dintroducci de la llengua estrangera al parvulari i ds de la llengua estrangera en continguts drees no lingstiques, dacord amb el projecte educatiu del centre. </p><p>o La integraci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) en el procs densenyament i aprenentatge i en lavaluaci de les diferents rees del currculum. </p><p> La integraci en els processos densenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, leducaci ambiental, la salut, la comunicaci audiovisual, laccs a la informaci i el gust per la lectura, dacord amb el projecte educatiu del centre. </p><p> La coordinaci entre el professorat de parvulari i primria i el de primria i secundria per afavorir la coherncia del procs educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. </p><p>Aix mateix, cada centre ha de formular una carta de comproms educatiu amb les famlies. En aquesta carta sexpressen els compromisos que cada famlia i el centre savenen a adquirir per garantir la cooperaci entre les accions educatives dambdues parts en un entorn de convivncia, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. El Departament d'Educaci posa a disposici dels centres orientacions amb relaci a la carta de comproms educatiu. </p><p>El projecte educatiu del centre i, si escau, el projecte de direcci orienten la programaci general anual, que ha de precisar les actuacions per a la implementaci de les prioritats anteriors. </p><p>1. Consolidaci de la llengua catalana, i de l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge. El projecte lingstic Novetat </p><p>Per assegurar la consolidaci de la llengua catalana, i de l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge, el projecte lingstic de qu han de disposar els centres en el si del seu projecte educatiu, dacord amb el ttol II de la Llei deducaci, sha dajustar al que estableixen els articles 10, 11 i 16 de la Llei i, en particular, ha de: </p><p> Establir ls de la llengua catalana (i quan escau, de larans), en tant que llengua prpia...</p></li></ul>