Click here to load reader

Izbrana Poglavja iz Informacijskih Tehnologij - temida.sibojan/EPF-TI/PPT/_epf_1_osnove.pdf · • narejeni s programi za skupinsko delo (sporočilni sistem MS Exchange in dograditve

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izbrana Poglavja iz Informacijskih Tehnologij - temida.sibojan/EPF-TI/PPT/_epf_1_osnove.pdf · •...

 • 1

  Telekomunikacijska infrastruktura

  prof. dr. Bojan Cestnik

  [email protected]

  Vsebina

  • Informatika in poslovanje

  • Telekomunikacijska omrežja

  • Načrtovanje računalniških sistemov

  • Geografski informacijski sistemi

  • Računalniška varnost

  Študijski napotki in pravila

  • Urnik za predavanja

  • Gradiva za predmet: www.temida.si/~bojan/EPF-TI/

  • Udeležba na predavanjih

  • Literatura

  • Izpit

  http://www.temida.si/~bojan/EPF-IP/http://www.temida.si/~bojan/EPF-IP/http://www.temida.si/~bojan/EPF-IP/

 • 2

  Vsebina

  • Informatika in poslovanje

  • Telekomunikacijska omrežja

  • Načrtovanje računalniških sistemov

  • Geografski informacijski sistemi

  • Računalniška varnost

  Osnove informacijskih sistemov

  • Osnovni pojmi

  • Poslovni procesi in informacijski sistemi

  • Uporaba metafor pri informacijskih sistemih

  • Strateški načrt informatike

  • Trendi na področju informatike

  Osnovni pojmi

  • Računalništvo

  – Veda o zgradbi, delovanju in uporabi računalnikov

  – Pokriva tehnično področje razvoja in uporabe računalnikov

  • Informatika

  – Veda o elektronskem prenašanju sporočil

  – Poudarek je na organizacijskih in ekonomskih vprašanjih interakcije med človekom in strojem

 • 3

  Osnovni pojmi

  • Podatek

  – Predstavitev dejstva na način, primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s strani človeka ali stroja

  • Informacija

  – Pomen, ki ga človek pripiše podatku, ko ga interpretira v določenem kontekstu

  • Znanje

  – Informacija, uporabljena pri odločanju in akcijah

  • Modrost

  – Uporaba znanja za višje dobro (vrednote, etika)

  Merjenje količine informacij I

  • Enota informacije: bit (angl. binary digit)

  • 1 bit informacije dobimo z odgovorom na vprašanje, pri katerem sta možna natanko dva enako verjetna odgovora

  • Primer: met kovanca

  • Teorija informacij (Shannon, 1948)

  Merjenje količine informacij II

  • Koliko bitov informacije prejmemo, ko izvemo, katera izmed 100 srečk je bila izžrebana?

  • Formula:

  • Število vprašanj, ki imajo dva možna odgovora: • 1 – 50 NE

  • 51 – 75 DA

  • 51 – 63 NE

  • ...

  • Potrebujemo 7 vprašanj => 7 bitov

  6,6100log2 I

 • 4

  Enote za merjenje količine informacij

  1b bit

  1B byte (zlog, bajt)

  = 8 bitov

  1KB kilobyte = 210 B = 1.024 B = 1.024 x 8b = 8.192 b

  1MB megabyte = 220 B

  = 1.024 KB = 1.048.576 B

  1GB gigabyte = 230 B

  = 1.024 MB = 1.073.741.824 B

  1TB terabyte = 240 B

  = 1.024 GB = 1.099.511.627.776 B

  Osnovni pojmi

  • Sistem

  – Množica povezanih elementov, ki delujejo za uresničitev nekega namena ali cilja

  – Relativno izolirana celota, sestavljena iz komponent in njihovih medsebojnih odnosov, ki deluje v skladu z določenimi zakonitostmi

  • Informacijski sistem (IS)

  – Množica ljudi, strojev, idej, aktivnosti, podatkov in postopkov, ki omogočajo pridobivanje koristnih informacij

  – Sistem, v katerem nastajajo, se shranjujejo in se pretakajo informacije

  Osnovni pojmi

  • Metoda

  – Oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego zastavljenega cilja (SSKJ)

  – V kontekstu razvoja IS: postopek ali tehnika za izvedbo posamezne faze razvojnega cikla IS

  • Metodologija

  – Skupek postopkov, tehnik, metod, ki jih uporabljamo pri reševanju nekega problema

  – V kontekstu razvoja IS: skupek metod, ki temeljijo na enotni filozofiji in omogočajo izvedbo celotnega razvojnega cikla IS

 • 5

  Opredelitev informatike

  • Informatika se ukvarja z naslednjimi področji:

  – struktura in razvoj programskih jezikov

  – programiranje naprav za obdelavo podatkov

  – razvoj metodologije uporabe podatkov in naprav za njihovo obdelavo

  – vzajemni vpliv (interakcija) med človekom in strojem

  Informacijska tehnologija

  • Strojna oprema

  • Sistemska programska oprema

  • Aplikativna programska oprema

  • Metafora:

  • avtobus – voznik – potniki

  • delavnica – mojster – zaposleni

  Na vrsti ste

  • Denimo, da pol dneva ne uporabljate pridobitev informacijske tehnologije:

  – Facebook, email, internet

  – Mobilna telefonija, SMS, MMS

  – Bančne in kreditne kartice

  • Odgovorite na naslednja vprašanja:

  – Brez katere tehnologije bi najtežje živeli?

  – Katera opravila so bila najtežja brez IT?

  – Kakšne so bile vaše izkušnje v obdobju brez IT?

 • 6

  Poslovni sistemi

  • Poslovni sistem - cilj in poslanstvo

  – poslanstvo določa cilje

  – cilj določa elemente

  • Poslovni sistem - razmejitev

  – notranjost sistema • elementi sistema

  • dekompozicija na podsisteme

  – okolica

  Poslovni informacijski sistemi

  • Poslovna informatika:

  – dejavnost oblikovanja, uvajanja in izvajanja poslovnih informacijskih sistemov

  • Poslovni informacijski sistem

  – sistem, v katerem nastajajo, se shranjujejo in se pretakajo poslovne informacije

  Kontekst: IT in IS v poslovnih sistemih

  • IT – informacijska tehnologija

  • IS – informacijski sistem

 • 7

  Shematični prikaz poslovnega sistema

  vhod (vložek) izhod (rezultat)

  zunanji viri, sredstva

  nadzor

  Procesni vidik poslovnih sistemov

  • Vhod (vložek):

  – material

  – energija

  – informacija

  • Zunanji viri, sredstva:

  – ljudje

  – stroji

  • Izhod (rezultat):

  – izdelek

  – storitev

  – informacija

  • Nadzor:

  – ukrep

  Poslovni vidik IS

  • IS je združba:

  – ljudi

  – podatkov

  – postopkov (procesov)

  – vmesnikov

  – prostora

  • Namen združbe je:

  – podpora in izboljšanje vsakodnevnih poslovnih operacij

  – zadovoljevanje informacijskih zahtev zaposlenih: • reševanje problemov

  • odločanje

 • 8

  Modeliranje poslovnih procesov

  Uporaba informacij

  • Podjetja uporabljajo informacije za:

  – Komunikacijo

  – Podporo poslovnim procesom

  – Poslovno odločanje

  • Nekatera podjetja uporabljajo informacijo kot proizvod

  Vrste informacijskih sistemov

  • Transakcijski sistemi

  • Upravljalni informacijski sistemi

  • Sistemi za podporo odločanju

  • Ekspertni sistemi

  • Sistemi za podporo pisarniškemu poslovanju

  • Sistemi za osebno in skupinsko delo

 • 9

  Transakcijski sistemi

  • Transakcijski sistemi – spremljajo poslovne transakcije (naročila, plačila, ...)

  – začenjajo poslovne transakcije (izdaja ponudb, …)

  – vzdržujejo podatke (dodajanje, brisanje, spreminjanje, …)

  • Poslovni procesi in transakcijski sistemi so povezani

  • Spremembe v poslovnem procesu se odražajo v IS

  Upravljavski sistemi

  • Upravljavski informacijski sistemi (angl. “Management Information Sistems - MIS”)

  – dopolnjujejo transakcijske sisteme s poročili za upravljavce za planiranje, organiziranje, usmerjanje in kontrolo poslovnih operacij

  Sistemi za podporo odločanju

  • Sistemi za podporo odločanju (angl. “Decision Support Systems - DSS”)

  – pripravljanje podatkov za podporo odločanju (ko je potrebno sprejemati odločitve)

  – Uporablja se tudi ime EIS (angl. “Executive Information Systems”), ko gre za podporo managerjem

 • 10

  Ekspertni sistemi

  • Ekspertni sistemi

  – so sistemi , ki znajo sprejeti znanje eksperta (poznavalca) na področju sprejemanja odločitev ali reševanja problemov in simulirati njegovo razmišljanje. Pomagajo tistim z manj znanja in izkušenj

  – Umetna inteligenca (angl. “Artificial Intelligence - AI”) je tehnologija, ki se uporablja v ekspertnih sistemih

  Podpora pisarniškemu poslovanju

  • Sistemi za podporo pisarniškemu poslovanju

  – podpirajo širok spekter pisarniških poslovnih aktivnosti in izboljšujejo komunikacijo med delavci

  – primeri: • oblikovanje besedil

  • delo s preglednicami

  • upravljanje z dokumenti (skeniranje, arhiviranje, ...)

  • pošiljanje elektronske pošte

  • faksiranje

  • organiziranje sestankov

  • ...

  Podpora pisarniškemu poslovanju

  • Sistemi za osebno in skupinsko delo

  – sistemi za osebno delo povečujejo osebno produktivnost

  • narejeni so s programi namenjeni za končnega uporabnika (oblikovalci besedil in predloge, preglednice s predlogami in dostopom do podatkovnih baz, …)

  – sistemi za skupinsko delo povečujejo skupinsko produktivnost

  • narejeni s programi za skupinsko delo (sporočilni sistem MS Exchange in dograditve z lastnimi formami, …)

  • skupinski razvoj informacijskih sistemov (npr. CVS – angl. “Concurrent Versions System”)

 • 11

  Področja uporabe PIS J.L. Whitten, L.D.Bentley : System Analysis & Design Methods, Irwin/McGraw-Hill, 2005, stran 45

  Uporaba metafor

  • Pomembnost metafor (analogij) pri modeliranju

  • Kako in zakaj uporabljamo metafore

  • Pogosto uporabljane metafore pri razvoju poslovnih informacijskih sistemov

  – “Pisanje” računalniških programov

  – Gradnja programskih sistemov kot gradnja hiše

  – Programiranje kot intelektualna torba orodij

  – Primer slabe analogije: projektiranje programskih sistemov kot “kmetovanje”

  Primer slabega načrtovanja

 • 12

  Strateško načrtovanje informatike

  • Cilji strateškega načrtovanja informatike

  • Faze načrta razvoja informatike

  • Pomembnejše metodologije strateškega načrtovanja IT

  • Mesto in vloga informatike v organizaciji

  • Etika v informatiki

  • Trendi razvoja IT v organizacijah

  IS organizacije

  Vir: M. Vintar: Informatika. BONS, 2003.

  proizvodnja razvoj nabava prodaja kadri finance

  strateška

  raven

  taktična

  raven

  operativna

  raven

  planiranje

  analiza

  spremljanje

  temeljne poslovne funkcije

  Informatizacija poslovanja

  • Informatizacija poslovanja je sistematično in načrtovano vključevanje informacijske tehnologije v poslovanje podjetja, ki ima za cilj razviti poslovnim potrebam primeren informacijski sistem

  • Informatizacija zajema vse ali vsaj večino najpomembnejših poslovnih procesov v organizaciji

 • 13

  Prenova poslovanja

  • Informatizacija neučinkovitih poslovnih procesov ni ustrezna in ne pomaga

  • Prenova poslovanja in prenova poslovnih procesov: ustrezne organizacijske spremembe podjetja in poslovnih procesov

  Načrtovanje informatizacije

  • Informacijski sistemi so v splošnem kompleksni in dragi, zato se gradijo postopoma

  • Zahtevajo stalno prilagajanje novim poslovnim zahtevam in spremembam tehnologije

  • Informatizacija je stalna, neprestana dejavnost, proces

  • Potrebujemo strateški načrt prenove in informatizacije

  Načrtovanje informatizacije

  Strateški načrt podjetja

  Poslanstvo, vizija, cilji, smernice

  Strateški načrt prenove,

  strateški načrt informatike

  Upravičenost, usklajenost,

  nabor programskih rešitev

  Poslovne potrebe, problemi,

  usmeritve, prioritete

  Projekti razvoja informacijskega sistema

  Viri in management projekta, omejitve

  Projekti razvoja informacijskega sistema

  Viri in management projekta, omejitve

  Projekti razvoja informacijskega sistema

  Viri in management projekta,

  omejitve

  Projekti prenove in razvoja

  informacijskega sistema

  Management projekta, viri, omejitve

  Infrastruktura, usmeritve, tehnološke prioritete

  Vpliv inf. tehnologije,

  podpora inf. tehnologije

  Posamezne rešitve,

  strukture, viri

  Vir:

  M.Gradišar, J.Jaklič, T.Turk:

  Informatizacija poslovanja.

  EF, 2007.

 • 14

  Strateško načrtovanje informatike

  Definicija:

  Strateško načrtovanje informatike je proces izdelave načrta informacijskega sistema, ki bo organizacijskemu sistemu omogočil uresničitev njegovih strateških ciljev

  Strateško načrtovanje informatike

  Strateško načrtovanje informatike:

  • skuša zagotoviti, da bodo vlaganja v informatiko skladna s sedanjimi in pričakovanimi potrebami organizacije ter

  • bodo za izgradnjo informacijskega sistema uporabljene sodobne in za organizacijo najprimernejše tehnologije

  Cilji strateškega načrtovanja informatike

  • Prva faza načrta razvoja informatike

  • čimbolj natančno ugotoviti:

  – kako deluje organizacija (kaj so njene funkcije) in

  – kateri so strateški razvojni cilji, ki jih je treba podpreti z informacijskimi rešitvami

  • rezultat mora biti:

  – model obravnavanega sistema in

  – strateški načrt informatike v organizaciji

 • 15

  Primeri strateškega načrtovanja informatike

  Javna uprava (e-Zdravje): http://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdf

  Trgovsko podjetje: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdf

  Založba: http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdf

  Proizvodno podjetje: http://www.iskra-ae.com/slo/docs/ZAGON_01_2008.pdf

  Zavarovalnica: http://www2.zav-triglav.si/splosno/porocilo2002/page_07_5.htm

  Strateški načrt informatike I

  Strateški načrt informatike je rezultat procesa strateškega planiranja

  Strateški načrt mora:

  • izhajati iz strateškega plana organizacijskega sistema

  • mora biti celovit, natančen, prilagodljiv

  • odražati mora trenutne in bodoče informacijske potrebe organizacije

  • organizacijskemu sistemu omogočati uresničitev njegovih strateških ciljev ter

  • mu s tem posredno zagotoviti konkurenčno prednost

  Strateški načrt informatike II

  • Je sklop dolgoročnih ciljev, ki opisujejo bistvene iniciative glede informacijskega sistema podjetja, potrebne za uresničitev ciljev podjetja, ter opredelitev informacijske infrastrukture (tehnološke arhitekture)

  • Omogočati mora učinkovito razporejanje razvojnih virov med različnimi projekti gradnje posameznih delov informacijskega sistema, tako da so projekti izvedljivi v predvidenem času, znotraj finančnih okvirov in s predvidenimi rezultati

  • Vsebuje lahko opredelitev namena službe za informatiko

  • Običajno se dopolnjuje enkrat letno (je strateški dokument, vendar ni nespremenljiv)

  http://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdfhttp://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdfhttp://uploadi.www.ris.org/editor/1130935067OsnutekeZdravje2010-01.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecek2621.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdfhttp://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/ciglar90.pdfhttp://www.iskra-ae.com/slo/docs/ZAGON_01_2008.pdfhttp://www.iskra-ae.com/slo/docs/ZAGON_01_2008.pdfhttp://www.iskra-ae.com/slo/docs/ZAGON_01_2008.pdfhttp://www2.zav-triglav.si/splosno/porocilo2002/page_07_5.htmhttp://www2.zav-triglav.si/splosno/porocilo2002/page_07_5.htmhttp://www2.zav-triglav.si/splosno/porocilo2002/page_07_5.htm

 • 16

  Strateški načrt informatike III

  • Strateški načrt informatike predstavlja pomembno vez med poslovnim in tehničnim okoljem

  • Proces strateškega planiranja je lahko uspešen le ob tesnem sodelovanju vodstvenih delavcev vseh področij z zunanjimi svetovalci in tehničnimi strokovnjaki

  Kaj gre lahko narobe brez načrta?

  • Investiranje v sisteme, ki ne podpirajo poslovnih usmeritev

  • Sistemi niso integrirani (podvojitev naporov in podatkov)

  • Ni določenih prioritet projektom, plani se pogosto spreminjajo

  • Slabo upravljanje z informacijami: niso dostopne, so nekonsistentne, netočne ali prepozne

  • Nezadostne infrastrukturne investicije

  • Projekti so ovrednoteni le na finančni osnovi

  • Problemi glede investicij v informatiko povzročajo konflikte med različnimi oddelki znotraj organizacije

  • Nerazumevanje med uporabniki in informatiki vodi v konflikte in nezadovoljstvo

  • Sistemi imajo večinoma krajšo življenjsko dobo, pogosteje je potreben ponoven razvoj, kar povzroča večje stroške

  Faze načrta razvoja informatike

  1. faza strateškega načrtovanja informatike

  2. faza razvijanja informacijske arhitekture

  3. faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev

 • 17

  Pričakovani rezultati prve faze

  1. faza strateškega načrtovanja informatike:

  – opredeljeni cilji organizacije in ključni dejavniki uspeha

  – pregled problemov doseganja ciljev

  – opredeljeni ključni dejavniki uspeha organizacije na področju informatike

  – izdelan strateški načrt informatike

  Pričakovani rezultati druge faze

  1. faza razvijanja informacijske arhitekture:

  – prikaz organizacijske strukture

  – model poslovnih funkcij in aktivnosti

  – model tokov podatkov

  – globalni model podatkov

  – izhodišča razvoja informacijskih sistemov v organizaciji: tehnološka, organizacijska, kadrovska, opredelitev ključnih projektov

  Pričakovani rezultati tretje faze

  1. faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev:

  – model podatkov organizacije

  – katalog podatkov

  – prikaz vsebine ključnih projektov

  – fizični model podatkov

  – uporabniške rešitve

 • 18

  Ugotavljanje informacijskih potreb I

  • POZOR: informacijske potrebe organizacije so načeloma drugačne kot potrebe in želje uporabnikov

  • Aktivnosti:

  – zbiranje informacijskih zahtev

  – opredelitev informacijskih potreb

  – analiza zahtev

  Ugotavljanje informacijskih potreb II

  • Aktivnosti v praksi:

  – pristop “od zgoraj navzdol” (angl. “top–down”, podjetje je celota)

  – analiza izhodnih dokumentov in njihovo uvrščanje v posamezne procese

  – analiziranje posameznih aktivnosti – procesov

  • Postopek mora biti sistematičen in strukturiran

  • Zbiranje ključnih podatkov, pomembnih za delovanje organizacije:

  – sedanje (angl. “AS IS”)

  – želeno bodoče (angl. “TO BE”)

  Ugotavljanje informacijskih potreb III

  • Tehnike:

  – zbiranje dokumentov

  – opazovanje delovanja

  – intervjuji

  – vprašalniki

  • Princip 80:20!

 • 19

  Na vrsti ste

  • Kaj potrebuje Yahoo! za uspeh v primerjavi z Googlom?

  • Identificirajte nekaj ključnih dejavnikov uspešnosti za Yahoo! (angl. Critical Success Factors – CSF)

  Na vrsti ste

  Na vrsti ste

 • 20

  Na vrsti ste - Yahoo!

  Na vrsti ste - Google

  Pomembnejše metodologije

  • Metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike

  – ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)

  – BSP (angl. “Business System Planning”)

  – CSF (angl. “Critical Success Factors”) - ključni dejavniki uspešnosti

  – EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov)

  • Značilno je modeliranje obravnavanega sistema v grafični obliki:

  – sprejemljivo in razumljivo uporabnikom

  – Metode: npr. UML (angl. “Unified Modeling Language”)

  – Orodja: npr. Microsoft VISIO

 • 21

  Mesto in vloga informatike v podjetju I

  • Postindustrijska družba – več znanja, kompleksnosti in turbulentnosti

  • Večja potreba po sprotnih informacijah iz različnih virov

  • Pomembno uspešno pridobivanje in posredovanje informacij

  Mesto in vloga informatike v podjetju II

  • V podjetju je potrebno podatke obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike organizacije

  • Organizacijska struktura modernega podjetja predvideva pomočnika direktorja za informatiko ali člana uprave, ki je zadolžen za informatiko

  Mesto in vloga informatike v podjetju III

  • Velika in srednja podjetja imajo službe za informatiko, majhna podjetja le osebo, odgovorno za informatiko.

  • Zadnja leta narašča najem zunanjih virov (angl. “Outsourcing”) za večino opravil, povezanih z informatiko

 • 22

  Donosnost potencialnih sprememb

  Vir: E-Government Guide Germany, A. Zechner (ed.), Shared services, G. Lietz

  Changes in the organisation

  Econom

  ic e

  ffic

  iency

  Low

  Low

  High

  High

  In-house

  optimisation

  Shared

  services Outsourcing

  Centralisation

  Profit centre

  orientation

  Restructuring

  Standardisation Process

  reengineering

  Change of location

  Consolidation of

  resources

  Specialization

  Standardisation

  Services, quality and

  prices can be flexibly

  negotiated, based on

  benchmarks

  Concentration on

  leadership and

  management

  Trendi razvoja IT v organizacijah I

  • Integrirani poslovni informacijski sistemi

  – ERP – angl. “Enterprise Resource Planning”

  – integracija vseh materialnih virov, informacij in aktivnosti za izvajanje poslovnih procesov

  • Neodvisni ocenjevalci stanja in razvoja informacijskih tehnologij

  – Primer: Gartnerjeva skupina - ogled proizvajalcev rešitev za srednja in velika podjetja (http://www.gartner.com)

  • Izdelane rešitve za mala in srednja podjetja:

  – NAVISION, SAP, Baan

  Integracija aplikacij

 • 23

  Trendi razvoja IT v organizacijah II

  • Računalniško povezana proizvodnja

  – CIM – angl. “Computer Integrated Manufacturing”

  • Povezuje CAD, CAM, robotiko, MRP II, JIT principe in standarde

  – CAD – angl. “Computer Assisted Design”

  – CAM – angl. “Computer Assisted Manufacturing”

  – MRP II – angl. “Manufacturing Resource Planning”

  – JIT – angl. “Just In Time”

  Trendi razvoja IT v organizacijah III

  • Upravljanje s preskrbovalnimi verigami

  – SCM – angl. “Supply Chain Management”

  • Upravljanje odnosov s strankami

  – CRM – angl. “Customer Relationship Management”

  • Upravljanje s človeškimi viri

  – HRM – angl. “Human Relationship Management”

  Trendi razvoja IT v organizacijah IV

  • Internet/Intranet/Ekstranet

  – ASP – angl. “Application Service Provider” = ponudnik aplikacijskih storitev

  • Internetne aplikacije

  – elektronsko trgovanje (“e-commerce”)

  – bančno poslovanje z občani

  • Računanje v oblaku (angl. “Cloud Computing”)

  – porazdeljeno računanje

  – storitve “v oblaku”

  – mobilne tehnologije in storitve

  • Najem aplikacij/storitev na internetu

 • 24

  Trendi razvoja IT v organizacijah V

  • E-poslovanje: “X2Y”

  – B2B, B2C, G2B, G2C, ...

  – B: Business

  – C: Citizen/Customer/Consumer

  – G: Government

  – Primer: e-Uprava http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

  • Pomen digitalnega podpisa in časovnega žiga

  Računalništvo v oblaku

  • Kaj je računalništvo v oblaku?

  • Googlovi dokumenti (Docs)

  • Googlove aplikacije (Apps)

  • Googlova analitika (Analytics)

  • Uporaba tabličnih računalnikov v poslovne namene

 • 25

  Kaj je računalništvo v oblaku?

  • Računalništvo v oblaku je slog računalništva, pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot storitev preko interneta

  • V osnovi koncept računalništva v oblaku združuje pojme:

  – programska oprema kot storitev (angl. „software as a service“ - SaaS)

  – platforma kot storitev (angl. „platform as a service“ - PaaS)

  – infrastruktura kot storitev (angl. „infrastructure as a service“ - IaaS)

  • Ponudniki takih storitev so Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, Zoho in drugi, pri čemer so marsikje storitve šele v razvojni fazi

  • Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Računalništvo_v_oblaku

  Računalništvo v oblaku I

  Vir: http://www.acus.org/files/images/ether%20fleet%2012%2023%20110%20cloud-computing.jpg

  Oblak

  http://www.acus.org/files/images/ether fleet 12 23 110 cloud-computing.jpghttp://www.acus.org/files/images/ether fleet 12 23 110 cloud-computing.jpghttp://www.acus.org/files/images/ether fleet 12 23 110 cloud-computing.jpg

 • 26

  Računalništvo v oblaku II

  Vir: http://rohitsaxenawrites.wordpress.com/author/rohitklar/

  Strežniški sistemi

  Značilnosti računalništva v oblaku (I)

  • Agilnost – tehnološke nadgradnje

  • Ekonomičnost - drastično zmanjšanje cene

  • Neodvisnost od naprav in lokacije

  • Deljena uporaba virov (podatkov, aplikacij, itd.)

  • Zanesljivost delovanja

  • Neprekinjeno delovanje

  • Okrevanje po katastrofah

  • Razširljivost – po potrebi

  • Spremljanje delovanja

  • Varnost in zanesljivost

  • Vzdrževanje

  http://rohitsaxenawrites.wordpress.com/author/rohitklar/

 • 27

  Značilnosti računalništva v oblaku (II)

  • Preprosta uporaba

  • Ni namestitev in vzdrževanja

  • Ni nadgradenj

  • Eno spletno mesto za uporabo

  • Zanesljivost internetne povezave

  • Zaupanje ponudnikom storitve

  On average, $8 out of $10 spent in IT is dead money not contributing to business change and growth. Gartner Group

  Google Docs

  http://www.docs.google.com

  Google Apps

 • 28

  Primerjava cene

  Vir:

  Zahteve

  • Dokazljivo lastništvo spletne domene

  – npr. podjetje.si

  • Dostop do DNS strežniških nastavitev za spletno domeno

  • ali

  • Dostop do HTML datoteke kot dokazilo lastništva domene

  • Internetni brskalnik:

  • Omogočeni piškotki (angl. cookies)

  • Omogočen javascript

  Google Analytics

  • Pridobimo več podatkov o obiskovalcih naših spletnih strani

  – Kdo so

  – Od kje prihajajo

  – Kako se odzivajo na spletno stran

  • Optimizacija spletne strani

  • Prikaz analitike: http://www.google.com/analytics/