Kl Kl - Lech lecha

  • View
    84

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kl Kl - Lech lecha. Kl Kl - Lech lecha. Beresjiet B. Noach C. Lech lecha Avram geroepen – Kanaän – hongersnood - Egypte – dreiging dat farao Sarai wil Farao schaakt Sara – Avram beloond – Farao geslagen – rijk naar Bethel – roept de NAAM aan Avram en Lot uit elkaar - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kl Kl - Lech lecha

Lech lecha

Kl Kl - Lech lecha

Kl Kl - Lech lechaBeresjiet B. Noach C. Lech lechaAvram geroepen Kanan hongersnood - Egypte dreiging dat farao Sarai wilFarao schaakt Sara Avram beloond Farao geslagen rijk naar Bethel roept de NAAM aanAvram en Lot uit elkaarAvram overwint de koningen van het Oosten en ontmoet MelchizedekAvram wil geen geschenken van de koning van Sodom, God belooft hem nageslachtHet verbond. Sara geeft Hagar aan Avram. Ismal geborenOp zn 99e besneden

Lech lechaEen kernachtige oproep aan ieder kind van God: Jood en GriekDe HEER zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.Gen.12:1Ziggurat uit de 21e eeuw voor Chr. In Ur. Gebouwd door koning Ur Nammu ter ere van de maangod Nanna of Sin.3

UR: centrum van maangod aanbiddingTerach verliet Ur, de stad van de Chaldeen, en nam zijn zoon Abram met zich mee.Gen.11:31Ziggurat uit de 21e eeuw voor Chr. In Ur. Gebouwd door koning Ur Nammu ter ere van de maangod Nanna of Sin.4De MaangodVan de bergen van Turkeye tot de oevers van de Nijl werd de maan als god aanbeden.

Ziggurat uit de 21e eeuw voor Chr. In Ur. Gebouwd door koning Ur Nammu ter ere van de maangod Nanna of Sin.5

inkeerGa vooruit om je authentieke zelf te vinden, en leer wie je bedoeld bent te zijn." Midrasj

Zie dan toe dat het licht dat in je isgeen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV)Een Jood zijn betekent, breken met de massa, uit liefde voor God het offer van isolatie accepteren." The call of the Torah - Rabbi Elie Munk pag. 252

Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.Ex.23:2Zie dan toe dat het licht dat in je isgeen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV)

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Kor.6:14Zie dan toe dat het licht dat in je isgeen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV)Interpretatie van lech lecha:"Ga naar jou"."Ga naar je zelf": "Ga.zodat je je zelf leert kennen."

Avram

Avram + 318 man

Koning van Koning Kedorlaomer van ElamKoning Tidal van GojiemKoning Amrafel van SjinarKoning Arjoch van ElasarKoning BeraVan SodomKoning Birsia van AmoraKoning Sjinavvan AdmaKoning Sjemever van TsevojiemKoning van Bela

Salem - SJALOMMls KlmLech lechaMls Klm qdj-yklmmalki tsedek melek sjalomMijn koning van rechtvaardigheidKoning van sjalom

Mls Klm qdj-yklmmalki tsedek melek sjalomGen.14:8Ps.110:4Dodezee rol 11Q13 kolom 2Hebreen 9xPsalm 110De HEER spreekt tot mijn heer: Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.

2Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. 3Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.

4De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.

5De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 6Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. 7Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.

Psalm 110:4bQqdj-yklm y[rbd-le Mlvel Nhk-h[aAtah kohen lolam al divrati malki tzedek

[NBV]Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.[NV] Jij bent prester voor euwig, krachtens mijn itspraak een Mlchisedk![SV] U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. [Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid

hrbdDivrahKwestie, zaak Al divrahWegens, n.a.v., omwille van, opdat

rbdDavarwoord

Psalm 110:4bJe bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid

Deut.17:9-11 Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt, en zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien.

Deut.4:8 En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg? NAAM - TITELQqdj-yklmMalki tsedekMijn koning (de)rechtvaardigeMijn koning in rechtvaardigheidMijn rechtvaardige koning

KONING OVERQMls-KlmMelech SjalomKoning van Sjalom/Salem

KONING OVERQNvyle lal NhkKohen le El EljonPriester van de allerhoogste God

Qhle alahopgaan

DODEZEE ROLLENDeze grot werd in februari 1956 ontdekt door bedoeenen. De grot bevatte veel bijbelse geschriften, maar het meest bijzondere is de tempelrol met daarin de Melchizedek rol11Q13 kolom 2

DODEZEE ROLLENMelchizedek rol11Q13 kolom 2Melchizedek die zal richten.Melchizedek is hier een onsterfelijk goddelijk wezen, zoals we die ook kennen uit Spreuken 8Then I was by him, [as] a master workman; And I was daily [his] delight, Rejoicing always before him,

NvmaamoonArchitect, meester werkman

DODEZEE ROLLENEzechil 1: 26En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. 27Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. 28Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond.Mda harmMareh adamVerschijning mens

hHvhy dvbk [vmd harmMareh demoet kavot JHWHVerschijning gelijkenis glorie JHWH

130800105807

90815708406583016280065300

187782182595500

450ADAMSETENOSKENANMEHALALEELARPACHSADJEREDHENOCHMETUSALEMLAMECHNOACH100

SJEM500

35

403

SJELACHEVERPELEGREOESEROEGNACHORTERACH

AVRAM30

403

34

430

30

209

32

207

30

200

29

119

70

205

175

93091290591089596236596977795060043843346423923923014820517510002000vloedAvram V8e priester1e priester7e priester6e priester5e priester4e priester3e priester2e priester9e priesterMelchizedek9 x in het NTHebreen 5:6 Hebreen 5:10Hebreen 6:20Hebreen 7:1Hebreen 7:6Hebreen 7:10Hebreen 7:11Hebreen 7:15Hebreen 7:17

MelchizedekHebreen 5:6 gelijk hij ook op een andere plaats zegt:'jij bent priester in eeuwigheidnaar de ordening van Melchisedek' (citaat uit Ps. 110,4)

[Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

MelchizedekHebreen 5:10 en is door God begroetals hogepriester naar de ordening van Melchisedek.

[Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

MelchizedekHebreen 6:20 waar als voorloper voor onsJezus is binnengekomen, toen hij 'naar de ordening van Melchisedek hogepriester werdtot in de eeuwigheid.

MelchizedekHebreen 7:1 1Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, 2waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid, en verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. 3Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God hij is priester voor altijd.

Ho estino estinwat is

ermhneuomenoshermeneuomenosVertaald wordende

MelchizedekHebreen 7:6 maar hij die met geen stamboom een van hen is, heeft een tiende mogen heffen van Abraham en heeft de drager van wat aangekondigd is, gezegend.

Ezra 2:59-62Verder nog zij die kwamen uit Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addan en Immer, 652 afstammelingen van Delaja, Tobia en Nekoda. Zij konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Isralitisch waren. Dat gold ook voor de priesterfamilies Chobaja, Hakkos en Barzillai.

62Zij zochten naar het schriftelijke bewijs dat ze in de geslachtsregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet. Op grond daarvan werden ze onrein verklaard en van het priesterschap uitgesloten.

MelchizedekHebreen 7:10 Levi zat nog in de lende van deze (Avram) voorvader toen Melchisedek hem tegemoetkwam.

MelchizedekHebreen 7:11 Als dan het volmaakteal aanwezig was door de Levitische priesterfamilie, want op haar aanwezigheid heeft de gemeente de Wet gekregen, wat ontbrak er dan nogdat er een andere priester opstond,'naar de ordening van Melchisedek'en dat van hem niet gezegd wordt'naar de ordening van Aron'?

[Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

MelchizedekHebreen 7:15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.

MelchizedekHebreen 7:17 Want van hem wordt betuigd:'jj bent priester tot in de eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek' (Ps. 110,4)

[Hirsch] krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

Koning der gerechtigheid Matth.6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Gerechtigheid is het wezen van het Koninkrijk.De koning is beklee