of 55 /55
1 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности набавка књига ЈНМВ 01/2014 НАРУЧИЛАЦ БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋП р и ј е п о љ е Санџачких бригада бр. 2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 11.03.2014. г. до 12.00 часова ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 11.03.2014. г. у 12.15 часова фебруар 2014 године

Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

Embed Size (px)

Text of Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

Page 1: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

1 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

НАРУЧИЛАЦ

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ П р и ј е п о љ е

Санџачких бригада бр. 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА

11.03.2014. г. до 12.00 часова

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

11.03.2014. г. у 12.15 часова

фебруар 2014 године

Page 2: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

2 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2014.године од 24.02. 2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 27/2 од 24.02. 2014.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добара - књиге за библиотеке

ЈН бр. 1/2014

Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3 II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

5-16

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

17 VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 23 VII Образац понуде 30 VIII Модел уговора 34 IX Образац трошкова припреме понуде 36 X Образац изјаве о независној понуди 37 XI Образац структура цене са упуством како да се

попуни 41-55

Укупан број страна је 53

Page 3: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

3 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.1 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу Наручилац: .“БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ Адреса: Санџачких бригада бр.2 , 31300 Пријепоље Интернет страница: http: // www.biblioteka-prijepolje.com 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број .1/2014 су..добра - књиге за библиотеку 4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка Није у питању резервисана јавна набавка. 5. Преузимање - достављање конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или са интернет странице наручиоца http: // www.biblioteka-prijepolje.com Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 11. марта 2014.године до 12 часова, непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде које не пристигну наручиоцу до 11.03.2014 године до 12.00 часова ( лично или поштом) сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене лицу које их је доставило. 6. Отварање понуде Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.03. 2014.године у 12.15 часова, у седишту наручиоца у Пријепољу , Снџачких бригада 2. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца подносе пуномоћије понуђача за учешће у поступку отварања понуда. 5. Контакт (лице или служба) Лице (Садија Хоџић ) в.д. директор Библиотеке Александар Вујичић, дипл. правник, председник комисије тел. 033/710-085 Е – [email protected] fax br 033/711-146

Председник комисије Александар Вујичић дипл.правник

Page 4: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

4 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.2

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1/2014 су добра – књиге за библиотеку - ознака из општег речника набавке 22113000 2. Партије Предмет јавне набавке није обликован по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.ВРСТА ДОБАРА

• Набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу.

КВАЛИТЕТ

• У складу са захтевима из техничке спецификације.

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

• Предметна набавка обухвата набавку и испоруку књига за библиотеке у свему према Техничкој спецификацији.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

• Контрола испоруке добара се врши од стране стручне службе Купца.Представник купца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврђи квалитативни и квантитативни пријем добара на начин одређен уговором.

РОК ИСПОРУКЕ

• У складу са понудом.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

• Библиотека „Вук караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, Пријепоље

Page 5: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

5 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.3

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

ДОМАЋА И СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ

R. Br. Opis dobra

Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4 1 Laslo Krasnahorkai Melanholija otpora 2 2 Kšištof Varga Trunje 1 3 Peter Heg Deca čuvara slonova 1 4 Bernhard Šlink Na granici 1 5 Nikolo Amaniti Zverinjak 1

6 Biljana Pasternak Interpretacija epske narodne poezije u srednjoj školi 2

7 Ana i Jelena Kapor - Momo Porodični album 1 8 Den Braun Tačka prevare 2 9 Den Braun Anđeli i demoni 1 10 Den Braun Inferno 3 11 Den Braun Digitalna tvrđava 1 12 Patrik Ziskind Kontrabas 2 13 Patrik Ziskind Golub 2 14 Daglas Preston Relikvijar 1 15 Filip Rot Nemeza 1 16 Olga Takarčuk Pamtivek i druga doba 1 17 Česlav Miloš Dolina Ise 1 18 Andrej Makin Voljena žena 1

19 priredio Bojan Belić Antologija ukletog nemačkog pesništva 1

20 Vitold Gombrovič Naša erotska drama 1 21 Georgi Gospodinov Fizika tuge 1 22 Lorens Norfok Papin nosorog 1 23 Ajfer Tunč Noć zelene vile 1

24 Haruki Murakami Bezbojni Cukuru Tazaki i njegove godine hodočašća 1

25 Vladimir Stanković Montevideo, Bog te video 2 26 Gong Đijong Naše srećno doba 1 27 Amin Maluf Dezorijentisani 1 28 Vikas Svarup Slučajna učenica 1 29 Aleksandar Radović, Iv Bone Crvena dama 1 30 Iv Bone, Aleksandar Radović Crni konjanik 1 31 Aleksandar Radović, Iv Bone Bela kula 1 32 Isidora Bjelica Spas 2 33 Dragana Jovanović Sreća je u nama 1 34 Lusinda Rajli Ponoćna ruža 1 35 Inid Šomer Dvanaest odaja Nila 1

36 Ivan Ivačković Kako smo propevali – Jugoslavija i njena muzika 1

37 Zoran Lj. Nikolić, Vidoje D. Gol Beograd ispod Beograda 1

38 Borislav Pekić Dvanaest odaja Nila 1

39 Vilijem Pol Jang Kako smo propevali – Jugoslavija i njena muzika 1

Page 6: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

6 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

40 Nil Gejmen Beograd ispod Beograda 1

41 Borislav Pekić Sentimentalna povest Britanskog carstva 1

42 Vilijem Pol Jang Koliba – Misli za svaki dan u godini 1

43 Nil Gejmen Nikadođija 1 44 Huan Gomes - Hurado Znamenje izdajnika 1 45 Džejm Paterson Zli vuk 1 46 Kris Grinald Zavesti Ingrid Bergman 1 47 Džerom D. Selindžer Lovac u žitu 2 48 Dž. R. R. Tolkin Silmarilion 1 49 Igor Sahnovski Čovek koji je znao sve 1 50 Ulf Stark i Linda Bundestam Diktator 1 51 Igor Hofbauer Zatvorske priče 1 52 Radovan Popović Šaka 1 53 Dunja Janković Agonija 1 54 Lazar Bodroža Zakon 1 55 Čarls Djuhig Moć navike 1 56 Pol Taf Tajna uspešne dece 1

57 Hajdi Majer-Hauzer

Samostalna deca su srećnija – pedagoški metod Marije Montesori 1

58 Svetlana Velmar-Janković Prozraci 1 59 Dobrilo Nenadić Vreme kokoški 1 60 Gong Đijong Naše srećno doba 1 61 Mo Jen Žabe 1 62 Mario Vargas Ljosa Diskretni heroj 1 63 Tan Tvan Eng Vrt večernjih magli 1 64 Džilijen Flin Iščezla 2

65 Robert K. Mesi Katarina Velika – Portret jedne žene 1

66 Toni Morison Solomonova pesma 1 67 Margaret Atvud Godina Potopa 1 78 Orasio Kasteljanos Moja Bezumlje 1 69 Mo Jen Promena 1 70 Miroslav Antić Tako zamišljam nebo 2 71 Jelica Greganović Ljubav i druge sitnice 1

72 Grupa autora Putnik sa dalekog neba: Miloš Cnjanski kao književni junak 1

73 Marina Furlan Do bolesti i natrag 1 74 Dragana Jovanović Sreća je u nama 1 75 Mario Vargas Ljosa Avanture nevaljale devojčice 2 76 Danijel Hel Depresija 1 77 Nenad Gajić Slovenska mitologija 1 78 Ed Falko Porodica Korleone 1 79 Grupa autora Mali Larousse - Trudnoća 2 80 Luka Mičeta Stefan Nemanja 1 81 Don Vinslou Divljaci 1 82 Džon Diki Koza Nostra 1 83 Predanja američkih naroda 1 84 Predanja afričkih naroda 1 85 Predanja azijskih naroda 1 86 Miroslav Toholj Nedjelja neopjevanog jada 1 87 Đorđe Dabarčić Krst na stambolskoj kaldrmi 1

Page 7: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

7 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

88 Tatjana Milivojević Ispovest jedne psihoterapeutkinje 1

89 Bajke s Južnog mora 1 90 Nikita Stanesku Jedino moj život 1 91 Marko Nedić Između realizma i postmoderne 1 92 Đorđe Randelj Otkriće biblije 1

93 Rodrigo Munjos Avia Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici 1

94 Aleksandar Mekol Smit Detektivska akademija Limpopo 1 95 Tim O′ Brajan Teret koji su nosili 1

96 Navid Kermani Ko smo mi (Nemačka i njeni muslimani) 1

97 Aleksandar Mekol Smit Očaravajuće ćudi drugih ljudi 1

98 Drago Hedl Glavaš – Kronika jedne distrukcije 1

99 Miša Gleni Dark market 1 100 Fotos Kongoli Pasja koža 1 101 Olivera Živaljević Rođeni pre vremena 1 102 Roman Senčin Porodica Jeltiševi 1 103 Mišel Uelbek Platforma 1 104 Robert Maklijam Vilson Ripli Bogl 1 105 Veronika Rot Divergentni 1 106 Veronika Rot Pobunjeni 1 107 Karen Marie Moning Groznica tame 1 108 Džon Grin Krive su zvezde 1 109 Aleksandar Tijanić Ja. I niko moj 2 110 Dragan Jovanović Danilov Talasi beogradskog mora 1 111 Dejan Stojiljković Kiselo i slatko 1 112 Džo Hil Rogovi 1 113 Mario Levi Gde ste bili kada je padao mrak 1 114 Jasmina Ahmetagić Knjiga o Dostojevskom 1 115 Milan Oklopdžić CA. Blues 1 116 Stiven Šboski Prednosti jednog marginalca 1

117 Jay S. Jacobs Divlje godine: Tom Waits – muzika i mit 1

118 Džoni Piko Pripovedač 1 119 Laura M. Belji Ako te više nikad ne vidim 1 120 Vladislava Vojnović Kozie uši 1 121 Žoze Eduardo Agvaluza Tropski barok 1

122 Dijana Dimitrovska, Milena Marković Tuđina, večna sudbina 1

123 Šerl Senjobos Uporedna istorija evropskih naroda 1

124 Emili Bronte Orkanski visovi 1 125 Oskar Vajld Slika Dorijana Greja 1 126 Džejn Ostin Ema 1 127 Džejn Ostin Razum i osećajnost 1 128 Salman Ruždi Harun i more priča 1 129 Džejn Ostin Gordost i predrasuda 1 130 Džon Čiver Ovo stvarno liči na raj 1 131 Nora Roberts Dragulj moje krune 1 132 Elizabet Gilbert Nevesta mora 1 133 Harold Robins Prokletstvo 1 134 Harold Robins Veo tajni 1

Page 8: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

8 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

135 Sidni Šeldon Sjaj zvezda 1 136 Stiven King Dr Sleep 1 137 Noam Čomski Moć i teror 1 138 Noam Čomski Snovi i nadanja 1

139

Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfi eld, Ron McMillan, Al Awitzler Promenite sve što poželite 1

140 Nik Vujičić Nezaustavljiv 1 141 Robin S. Šarma Spoznajte svoju sudbinu 1 142 Stiven R. Kavi Treća alternativa 1 143 Džin Hener Umetnost čitanja lica 1

144 Ljubomir Maksimović Ogledi o političkoj moći u Vizantiji 1

145 Milo Lompar Knjiga o Njegošu 1 146 Ranko Jovović Čekajući Jakobince 1

147 Ljubodrag Dimić, Mira Radojević Srbija u Prvom svetskom ratu 1

148 Slavica Garonja Izidina kopča 1 149 Miroslav Toholj Sestre 1 150 Dušan Ivanić U matici priče 1 151 Tomislav Miljović Odsjaji iznutra 1 152 Tiodor Rosić Haljina gospođe Kilibarda 1 153 Žarko Aćimović Žiža 1 154 Matija Bećković Služba pustinjaku cetinjskom 1

155 Grupa autora Sentimentalni prtljag Mome Kapora 1

156 Dobrica Erić Brojanice iz Gračanice 1 157 Slobodan Ćirović Kalipolje 1 158 Momo Kapor Ispovesti 1 159 Selimir Rdulović Izabrana dela 1 160 Mortnen Ramsland Psoglav 1 161 Lone Herslev Tuga i kampovanje 1 162 Liza Balantajn Krivac 1 163 Gari Van Has Ikona 1 164 Džek Kenfild Uspeh-što da ne? 1 165 Gijom Muso Možda nebo zna 1 166 Gijom Muso Devojka od papira 1 167 Gijom Muso Zato što te volim 1 168 Gijom Muso Sedam godina kasnije 1 169 Gijom Muso Ostani kraj mene 1 170 Roberto Kostantini Ključ za Elizu 1 171 Eloiza Džejms Zabranjena zadovoljstva 1 172 Uroš Petrović Tajne veštine Marte Smart 1 173 Haled Hoseini A planine odjeknuše 2 174 Džesika Brokomol Ni dana bez tebe 1 175 Lorenco Karkatera Spavači 1 176 Svetislav Basara Gnusoba 1

UKUPNO: 192

Page 9: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

9 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

DRUŠTVENE NAUKE 1

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4

1 Carl McDaniel, Joseph F.Hair, Charles W. Lamb Marketing - MKTG 1

2

ACSM Priručnik za procenu fizičke forme povezane sa zdravljem 1

3 Bonnie Kenny, Cindy Gregory Odbojka: koraci do uspeha 1 4 Barry J. Babin, Eric G. Harris Ponašanje potrošača – CB 1 5 Jim Brown Tenis: koraci do uspeha 1 6 Joseph A. Luxbacher Fudbal: koraci do uspeha 1 7 Springhouse Sestrinske procedure 1 8 Hal Wissel Košarka-koraci do uspeha 1

9 Saša Kristić

Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave 1

10 Jagdish Kothari, Elisabetta Barone Finansijsko računovodstvo 1

11 Bruce Abernethy Biofizičke osnove ljudskog pokreta 1

12 Denise Mortimore Ilustrovani vodič za lečenje hranom 1

13 Mikić Jovica Nastavna celina u komunikativnom pristupu 1

14 Aswath Damodaran Korporativne finansije-teorija i praksa 1

15 John E. G. Bateson, K. Douglas Hoffman Marketing usluga 1

16 Stipe Lovreta i sar. Menadžment odnosa sa kupcima 1

17 David Deakins Preduzetništvo malih firmi 1 18 prof. dr Nebojša Marić Statistika – kompjuterski pristup 1 19 Mary Coulter Strategijski menadžment u delu 1 20 Catherine Gowthorpe Upravljačko računovodstvo 1

21 prof. dr Marko Rdičić i prof. dr Božidar Raičević Javne finansije 1

22 Nebojša Marić, Snežana Konjikušić Uvod u nauku o upravljanju 1

23 Ronald Dienstmann Igre za motoričko učenje 1 24 Nebojša Marić Matematika 1 UKUPNO: 24

Page 10: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

10 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

DRUŠTVENE NAUKE 2

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4

1 E. Aronson, T. D. Vilson, R. M. Aket Socijalna psihologija 1

2 Lin Van Der Vagen, Brenda R. Karlos Event management 1

3 Džeri Vajsman Prezentacijom do uspeha 1

4 M. Cottam, B. Dietz – Uhler, E. Mastors, T. Preston Uvod u političku psihologiju 1

5 Don Tapscott Odrasti digitalno 1 6 Richard H. K. Vietor Kako se zemlje natječu 1

7 Michael Lewis Bumerang – putovanje u novi treći svijet 1

8 Milutin Petrović 52 idealna filmska vikenda 2 9 Dejvid Nunan Ezop i direktori 1 10 Tioslav Matić Kult mrtvih kod Srba 1

11 Zagorka Golubović Kako kalimo demokratiju – Šta nismo naučili 1

12 Pietra Rivoli Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom 1

13 Petar Mitrović Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla 1

14 Rade Božović, Ivan Ejub Kostić, Mirjana Teodosijević Progonjeni islam 1

15 Alin Baldinže - Ašur Kratak vodič kroz velike religije 2

16 Domini Kardon Internet demokratija. Obećanja i granice 1

17 Dubravka Ugrešić Evropa u sepiji 1

18 Jan-Verner Miler

Osporavanje demokratije. Političke ideje u Evropi dvadesetog veka 1

19 Viktorija Butenko Revolucija zelenih kašastih sokova 1

20 Fridrih V. Ditmar i Juta Velman Osnovi terapije enzima 1

21 Dejvid Bordvel Naracija u igranom filmu 1 22 Luis Bunjuel Moj poslednji uzdah 1 23 Federiko Felini Napraviti film 1 24 Džon Hjuston Otvorena knjiga 1 25 Stenli Kjubrig Izmedju slikarstva i filma 1 UKUPNO: 27

Page 11: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

11 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

PSIHOLOGIJA

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4 1 Zoran Milivojević Emocije 3

2 In Stjuart, Ven Džoins Savremena transakciona analiza 1

3 Mark Vidouson Transakciona analiza – Sto ključnih i deja i tehnika 1

4 In Stjuart

Kako voditi savetovanje i psihoterapiju u transakcionoj analizi 1

5 Ejmi Bjork Haris, Tomas Haris Osećati se OK – Tehnike transakcione analize 1

6 Suzan Forwar, Dona Frejžer Emocionalna ucena – Kako nas drugi manipulišu 1

7 Erik Adler

Socijalne veštine – Kako optimalno biti sa sobom i sa drugima u današnjem svetu 1

8 Po Bronson, Ešli Meriman Novo razmišljane o deci – Gde grešimo? 2

9 Ejmi Čua Bojni poklič majke tigra – Kontroverze vaspitanja 2

10 Kenet M. Adams Emocionalni incest – Kada je dete najbolji prijatelj 2

11 Alvin M. Frid

Mala psihologija za klince i klinceze – Transakciona analiza za decu (do sedme godine) 1

12 Alvin i Margaret Frid Psihološki pismeno dete – Transakciona analiza za mlade 2

13 Kerol Tavris, Eliot Aronson Uvek u pravu – Svi greše ali ne i ja 1

14 Boris Đurović Psihologija laganja 1 15 Irvin Jalom Svakim danom sve bliže 2 16 Irvin Jalom Čari psihoterapije 2 17 Irvin Jalom Gledanje u sunce 2 18 Karl G. Jung San i tumačenje snova 2 19 Ljubomir Erić Psihoterapija 1

20 Džudit L. Herman Trauma i oporavak – Struktura traumatskog doživljaja 1

21 Džej Hejli Kako brak učiniti užasnim 1 22 Ljubica Uvodić Vranić Avantura lične promene 1 23 Arik Sigman Razmažena generacija 1

24 Najdžel Lata Kako deci postaviti granice i pri tom sačuvati živce 1

25 Robert Šo, Stefani Vud Epidemija popustljivog vaspitanja 1

UKUPNO: 35

Page 12: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

12 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

KNjIGE ZA DECU

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4 1 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 5 3 2 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 6 3 3 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 7 3 4 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 8 3 5 Vajukić Milica Matematika 5 3 6 Vajukić Milica Matematika 6 3 7 Vajukić Milica Matematika 7 3 8 Vajukić Milica Matematika 8 3 9 Živković Slobodan Engleski jezik 5 3 10 Živković Slobodan Engleski jezik 6 3 11 Živković Slobodan Engleski jezik 7 3 12 Živković Slobodan Engleski jezik 8 3

13 Naigal Šejn Fenomenalne ideje za crtanje-Dinosauri 5

14 Naigal Šejn Dzinovska vozila 5 15 Naigal Šejn Smrtonosne zveri 5

16 Kenje Pol Nove lude ideje za crtanje:Slatka stvorenjca 5

17 Kedros Elena Devejčice sa Olimpa-Poslednja želja 4

18 Kedros Elena Moć snova 4 19 Velika knjiga testova 3+ 4 20 1000 megamozgalica 3 21 Olovčica sveznalica:Moja kuća 3 22 Olovčica sveznalica:Priroda 3 23 U svetu dinosaura 4 24 U svetu gusara 4 25 U svetu princeza 4 26 Da li se slaže? 6 27 Mali lekar 3 28 SastaviT Reksa 1 UKUPNO: 99

Page 13: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

13 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

SRPSKI JEZIK I METODIKA NASTAVE

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina 1 2 3 4 1 Eron Fekete Jezičke doumice, knjiga prva 1 2 Eron Fekete Jezičke doumice, knjiga druga 1

3

Predrag Piper, Maja Đukanović, Vjera Maldžijeva, Zuzana Topolinjska

Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije 1

4 Sreto Tanasić Sintaksičke teme 1

5 Dragoljub Petrović, Snežana Gudurić Fonologija srpskog jezika 2

6 Radojko Gačević, Milan Tasić Srpski jezik – priručnik za osnovnu školu 2

7 Predrag Piper, Rajna Dragićević, Marija Stefanović

Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika 1

8 Dr Sanja Filipović Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 1

9 Dr Nevena Hadži Jovančić

Umetnost u opštem obrazovanju – Funkcije i pristupi nastavi 1

10 Dr Nevena Hadži Jovančić Vizuelne umetnosti za mlade 1

11 Srpski biografski rečnik, I TOM, A-B 1

12 Srpski biografski rečnik, II TOM, V-G 1

13 Srpski biografski rečnik, III TOM, D-Z 1

14 Srpski biografski rečnik, IV TOM, I-Ka 1

15 Srpski biografski rečnik, V TOM 1

16 Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica

Pravopis srpskog jezika, broširano izdanje 3

UKUPNO: 20

Page 14: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

14 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

ISTORIJA

R. Br. Opis do bra Koli čina Autor Naslov

1 2 3 4 1 Jovanka Kalić Srbi u poznom srednjem veku 1 2 Robert S. Vistrih Antisemitizam: najstarija mržnja 1

3 Stanislav Vinaver; priredio Gojko Tešić

Videlo sveta: knjiga o Francuskoj 1

4 Dalibor Soldatić, Željko Donić Svet Hispanistike: uvod u studije 1

5 Kosta Nikolić Srbija u Titovoj Jugoslaviji: 1941-1980 1

6 Vojislav Korać, Marica Šuput Arhitektura vizantijskog sveta 1

7 Vasilije Krestić Istorija Srba u Hrvatskoj i Sloveniji: 1848-1914 1

8 Miša Đurković Milan Stojadinović – politika u vreme globalnih lomova 1

9 Čarls Metson Konstantin i hrišćansko carstvo 1

10 Radivoj Radić Crno stoleće: Vreme Jovana V Paleologa (1332-1391) 1

11 Rodžer Prajs Kratka istorija Francuske 1 12 Kristofer Dagan Kratka istorija Italije 1

13 V. A. Spek Kratka istorija Brotanije 1707-1795. 1

14 Meri Fulbruk Kratka istorija Nemačke 1

15 Hanspeter Kriesi Demokratija u eri globalizacije i medijatizacije 1

16 Zbignjev Bžežinski Amerika – Kina i sudbina sveta: strateška vizija 1

17 Dragoljub R. Živojinović

U potrazi za imperijom: Italija i Balkan početkom XX veka: studije i rasprave 1

18 Mihailo Đurić Istorija političke filozofije 1

19 Dejan Mikavica, Goran Vasić Istorija Srba u Crnoj Gori: 1496-1918 1

20 Drago Njegovan

Život, rad i držaje domaćih Nemaca (folkdojčera) pre rata, za vreme rata i za vreme okupacije 1

21 Branko Nadoveza Kratka istorija Bugarske XIX i XX VEKA 1

22 Momčilo Isić, Vera Gudac Dodić

Žena je temelj kuće: žena i porodica u Srbiji tokom dvadesetog veka 1

23 Zoran Janjetović

Od "Internacionale" do komercijale (popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991) 1

24 Miroslav Perišić Diplomatija i kultura - Jugoslavija: prelomna 1950 1

25 Dubravka Stojanović Iza zavese: ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914 1

26 Dubravka Stojanović

Kaldrma i asfalt: urbanizacija i evropijezacija Beograda 1890-1914 1

27 Predrag Mutavdžić Balkan i balkanologija: uvod u studije Jugoistočne Evrope 1

Page 15: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

15 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

28 Antonio Domingos Ortis Karlos III i Španija u vreme prosvećenosti 1

29 Radosav Pušić Ptica u suncu – osnovi kineske civilizacije 1

30 Milan Ristović

Turska osmatračnica: jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst 1

31 Anika Mombauer Uzroci Prvog svetskog rata 1 32 Čedomir Antić Srpska istorija 1 33 Radmila Tričković Beogradski pašaluk 1687-1739 1

34 Branka Doknić Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963 1

35 Fransis Stonor Saunders Hladni rat u kulturi: CIA u svetu umetnosti i književnosti 1

36 Miodrag Lekić Istorija Italije od Kavura do Montija (1861-2011) 1

37 Nikola Pantelić Hajdučija u Srbiji 1804-1860 1

38 Šarl Senjobos Uporedna istorija evropskih naroda 1

39 Leften Stavrijanos Balkan posle 1453 1 40 Arnulf Krauze Kelti 1

41 Miroslav Jovanović Srbi i Rusi: 12-21.vek – istorija odnosa 1

42 Vasa Kazimirović

Crna ruka: ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine 1

UKUPNO: 42

PRIRODNE NAUKE

R. Br. Opis do bra Koli čina Autor Naslov

1 2 3 4 1 Nenad Cekić Matematika, problemi i … 1 2 Amazin Serbia 1

3 Nauka-velika ilustrovana enciklopedija 1

4 Veliki porodični medicinski priručnik 1

5 Velika ilustrovana enciklopedija organskog baštovanstva 1

6 Hans Brojer Atlas fizike 1 7 Bogoljub Perić Poznavanje celuloze i papira 1 8 Jožef Božo Bioenergetika osnovni principi 1

9 Dušan Grozdanić Programiranje-zbirka rešenih zadataka 1

10 Milenko Ubavić Zbirka zakona i propisa iz građevinarstva 1

11 Ušćumlić-Miličić Elementi više matematike I 1

Page 16: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

16 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

12 Ušćumlić-Miličić-Trifunović Elementi više matematike II 1 13 Mary Rudolf, Malcolm Levene Pedijatrija i zdravlje deteta 1

14 Robert Dreisbach, Bev Lorraine True

Trovanje, prevencija, dijagnoza i lečenje 1

15 Peter Brukner, Bryan English Osnove sportske medicine 1 16 Lothar Wicke Atlas radiološke anatomije 1

17 Guenter Schmidt Ultrazvučna dijagnostika-diferencijalna dijagnoza, atlas 1

18 Kojović-Bukvić Irena Metodika nastave muzičkog vaspitanja 1

19 Milanović Ljubinko, Stamanović Milovan

Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1

20 Kermitičevski Slavko Elektrolaringografija 1

21 Stefanović Branko Osnovi rehabilitacije lica ištećenog vida 1

22 Ćordić Aleksandar, Bojanin Svetomir Opšta defektološka dijagnostika 1

23 Stojčić Milorad Numerički upravljane mašine 1

24 Grgurević Biljana, Štrbac Slavica Elekronske poštanske usluge 1

25 Školjev Ivan Teorija električnih kola 1

26 Grgurević Biljana, Štrbac Slavica Elekronske poštanske usluge 1

27 Školjev Ivan Teorija električnih kola 1 28 Stanković Stevan Turističke destinacije-putovanja 1

29 Čuturilo Stojan, Janjić Vaskrsija

Herbološki enciklopedijski rečnik 1

30 Gužalić Marin Agroindustrijski sistem i tehnološki procesi 1

31 Trbović Branka Osnovi tehnologije namirnica 1 32 Trbović Branka Obrada namirnica 1

33 Stanić Ruža, Ramadani Ruža, Kostić Slobodan Nega, dijagnostika, ishrana 1

UKUPNO комада за све области 472

КВАЛИТЕТ: Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавју давање на коришћење ( читање) великом броју корисника Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље.

Page 17: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

17 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: Додатни услови нису предвиђени конкурсном документациом.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Page 18: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

18 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог 4/1 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављањем следећих доказа:

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама: - Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност

обавезних услова тачка 1 – 5, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (Прилог 4/а),

- Подизвођач испуњеност обавезних услова под тачком 1 – 5, из конкурсне документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа'' (Прилог 4/б),

- Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 5, доказује ''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2б)

Уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених) обавезних услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3 Прилог 4/б.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Page 19: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

19 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог 4/а

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________ Понуђач: Датум:_____________ М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Page 20: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

20 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.4/б

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________ Подизвођач: Датум:_____________ М.П. _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Page 21: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

21 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.5

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Библиотеке „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље ул. Санџачких бригада бр.2 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - књиге ЈН бр.1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до .11.03.2014. до 12.00. часова без обзира на начин достављања понуде. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Понуда мора да садржи:

1. ,,изјава о испуњености у слова из члан а 75. Закона о јавним набавкама“ , (прилог бр. 4/а и 4/б - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), мора бити читко попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача. 2. „образац понуде“ (прилог бр.6 конкурсне документације) мора бити читко попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 3. „модел уговора“ (прилог бр. 7 конкурсне документације, мора бити читко попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача на последњој страници.

Page 22: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

22 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

4. „образац трошкова припреме понуде“ (прилог бр. 8 конкурсне документације) понуђач попуњава уколико је имао наведене трошкове, тиме што попуњава приложени образац и исти потписује и оверава печатом. 5. „изјава о независној понуди“ (прилог бр. 9 конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 6. „изјава о поштовању обавеза“ (прилог бр. 10 конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 7. „изјава о захтеваним средствима финансијског обезбеђења“ (прилог бр.11 и конкурсне документације), морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 8. Образац структуре цена

Понуђач је дужан да достави документа, у једном примерку, према конкурсној документацији. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

3. ПАРТИЈЕ Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Библиотека „ Вук Караџић“ 31300 Пријепоље Сандџачких бригада бр.2 са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра,– књига ЈН бр1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку добра- књиге ЈН бр 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку добра, - књиге ЈН бр1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра,– књиге ЈН бр 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Page 23: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

23 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VII Прилог 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, • понуђачу који ће издати рачун, • рачуну на који ће бити извршено плаћање, • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3 Прилог 4/6.). Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Page 24: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

24 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања је не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45.[ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана испостављања фактуре на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара, Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације трађити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10 дана од дана доставе књига. 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца. 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност ( унети и евентуални рабат као и укупну цену са ПДВ ради евидентирања и оцењивања) Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Page 25: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

25 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Позив за подношење понуде није објављен на страном језику. 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА За ову јавну набавку нису предвиђена срдства обезбељења. 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Библиотека „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље, Санџачких бригада бр. 2, путем електронске поште на e-mail info @ biblioteka-prijepolje.com или факсом на број.033/711-146 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1./2014. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Page 26: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

26 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке. 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.) 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Page 27: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

27 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail,[email protected] факсом на број 033/711-146 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Page 28: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

28 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр.6 VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.мале вредности добра - књиге за библиотеку према списку ЈН број .1/2014. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Page 29: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

29 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Page 30: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

30 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Page 31: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

31 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка књига за библиотеку

Укупна цена без ПДВ-а

_______________дин

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________дин

Рок и начин плаћања

30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој испоруци добара

Рок важења понуде ( минимално 30 дана )

_______дана од дана потписивања уговора

Рок испоруке ( максимално 10 дана )

_______дана од дана потписивања уговора.

Гарантни период

_____дана од дана пријема писне рекламације Купца

Место и начин испоруке

Библиотека„Вук Караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље

Датум Понуђач

М. П. _____________________________ ________________________________ Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Page 32: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

32 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог 7

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА. ЈНМВ бр.1/2014

Закључен у Пријепољу, дана _______између следећих уговорених страна: 1.Наручиоца Библиотека „Вук Караџић“ са седиштем у .Пријепољу, улица Санџачких бригада бр.2 , ПИБ:102114366. Матични број: 07188285 Број рачуна:840-24664-50. Назив банке: Управа за јавна плаћања Телефон: 033/711-146 Телефакс: 033/711-146 кога заступа в.д. директорка Садија Хоџић (у даљем текст купац.) и 2................................................................................................. са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс: кога заступа................................................................... (у даљем тексту: продавац), Основ уговора: ЈН Број 1/2014 – набавка књига Број и датум одлуке о додели уговора:............................( попуњава купац) Понуда изабраног понуђача бр. ______ од .................. за партију бр.______

Члан 1. Предмет овог уговора је куповина књига према списку из конкурсне документације у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака, а који је саставни део уговора, за поопуњавањ финдова купца, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2014. Саставни део овог уговора је понуда понуђача ______________ бр.________од 2014.године.

Члан 2.

Купац се обавезује да на име књига наведених у списку књига ( из конкурсне документације) из члана 1. Овог уговора, уплати продавцу укупан износ у вредности од________________динара са ПДВ-ом и то на текући рачун број__________________ у року од __30____дана од дана закључивања овог уговора.

Члан 3.

Продавац се обавезује да књиге које су таксативно у списку књига из члана 1. Овог уговора испоручи на адресу купца у року од __ __дана од дана закључивања овог уговора.

Page 33: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

33 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10 дана од дана доставе књига.

Члан 5. За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 6. Уговорене стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним судом.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорену страну. ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА В.д. директор ________________ _________________ Садија Хоџић Напомена: Понуђач попуњава модел уговора у складу са упусвом, понудом, парафира све стране, оверава пелчатом ипотписом и тиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Page 34: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

34 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог бр. 8 X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

Page 35: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

35 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог 9

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Page 36: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

36 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

И З Ј А В А

у складу са чланом 8. тачка 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр.29/2013)

понуђача

(назив и адреса понуђача)

да је при састављању понуде за јавну набавку услуга – штампање пропагандног материјала, услуге

рекламе и пропаганде у поступку јавне набавке мале вредности, наручиоца Библиотеке ''Вук Караџић''

Пријепоље, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине.

Понуђач

(место и датум) (потпис и печат)

Page 37: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

37 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ Пријепоље Прилог бр. 11

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и

финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем:

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији,

пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом

понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница регистрована у регистру меница код

пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему

менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од

уговореног износа са ПДВ-ом, а у циљу доброг извршења посла.

уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ

ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу

и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача.

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање

привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је

менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о

облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које

Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.

У прилогу: - Образац меничног писма - за извршење уговора

И З Ј А В А

У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим средство

финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима

наручиоца

ПОНУЂАЧ

(Место и датум)

(Потпис и печат)

НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ : Приликом достављања менице за обезбеђење извршења уговорне обавезе

потребно је да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком оближим условима, садржин

и и начину вођења регистра меница и овлашћења („сл.гл.РС “ бр.56/11), а на основу члана 47а став

2. Закона о платном промету(„сл.гл.рс“ бр.3/2002 и 5/2003 и „сл.гл.РС “ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011).

Page 38: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

38 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Прилог. 11/а

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70,

57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),

КОРИСНИК:

Текући рачун:

Матични број:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,

СОЛО МЕНИЦЕ

Код:

ПИБ:

Предајемо вам _ бланко, соло меницу број и овлашћујемо

као повериоца, да је може попунити на износ до

динара (словима:

динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по

основу Купопродајног уговора бр.

проистеклог из овог Уговора, овлашћујемо као

/ од године, или последњег Анекса

Повериоца, да безусловно и неопозиво

без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна

Дужника -

Издаваоца менице

имовине.

из његових новчаних средстава, односно друге

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног

Купопродајног уговора број од године или последњег Анекса проистеклог из њега,

дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних

промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред

наведеног Купопродајног уговора бр. / године од

године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса.

Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Адреса:

Мат.бр.

ПИБ

Page 39: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

39 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

ХI

Прилог 12

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

DOMAĆA I STRANA KNjIŽEVNOST

R. Br. Opis dobra

Autor Naslov Koli čina Jedini čna cena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6 1 Laslo Krasnahorkai Melanholija otpora 2 2 Kšištof Varga Trunje 1 3 Peter Heg Deca čuvara slonova 1 4 Bernhard Šlink Na granici 1 5 Nikolo Amaniti Zverinjak 1

6 Biljana Pasternak Interpretacija epske narodne poezije u srednjoj školi 2

7 Ana i Jelena Kapor - Momo Porodični album 1 8 Den Braun Tačka prevare 2 9 Den Braun Anđeli i demoni 1

10 Den Braun Inferno 3 11 Den Braun Digitalna tvrđava 1 12 Patrik Ziskind Kontrabas 2 13 Patrik Ziskind Golub 2 14 Daglas Preston Relikvijar 1 15 Filip Rot Nemeza 1 16 Olga Takarčuk Pamtivek i druga doba 1 17 Česlav Miloš Dolina Ise 1 18 Andrej Makin Voljena žena 1

19 priredio Bojan Belić Antologija ukletog nemačkog pesništva 1

20 Vitold Gombrovič Naša erotska drama 1 21 Georgi Gospodinov Fizika tuge 1 22 Lorens Norfok Papin nosorog 1 23 Ajfer Tunč Noć zelene vile 1

24 Haruki Murakami Bezbojni Cukuru Tazaki i njegove godine hodočašća 1

25 Vladimir Stanković Montevideo, Bog te video 2 26 Gong Đijong Naše srećno doba 1 27 Amin Maluf Dezorijentisani 1 28 Vikas Svarup Slučajna učenica 1

Page 40: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

40 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

29 Aleksandar Radović, Iv Bone Crvena dama 1 30 Iv Bone, Aleksandar Radović Crni konjanik 1 31 Aleksandar Radović, Iv Bone Bela kula 1 32 Isidora Bjelica Spas 2 33 Dragana Jovanović Sreća je u nama 1 34 Lusinda Rajli Ponoćna ruža 1 35 Inid Šomer Dvanaest odaja Nila 1

36 Ivan Ivačković Kako smo propevali – Jugoslavija i njena muzika 1

37 Zoran Lj. Nikolić, Vidoje D. Gol Beograd ispod Beograda 1

38 Borislav Pekić Dvanaest odaja Nila 1

39 Vilijem Pol Jang Kako smo propevali – Jugoslavija i njena muzika 1

40 Nil Gejmen Beograd ispod Beograda 1

41 Borislav Pekić Sentimentalna povest Britanskog carstva 1

42 Vilijem Pol Jang Koliba – Misli za svaki dan u godini 1

43 Nil Gejmen Nikadođija 1 44 Huan Gomes - Hurado Znamenje izdajnika 1 45 Džejm Paterson Zli vuk 1 46 Kris Grinald Zavesti Ingrid Bergman 1 47 Džerom D. Selindžer Lovac u žitu 2 48 Dž. R. R. Tolkin Silmarilion 1 49 Igor Sahnovski Čovek koji je znao sve 1 50 Ulf Stark i Linda Bundestam Diktator 1 51 Igor Hofbauer Zatvorske priče 1 52 Radovan Popović Šaka 1 53 Dunja Janković Agonija 1 54 Lazar Bodroža Zakon 1 55 Čarls Djuhig Moć navike 1 56 Pol Taf Tajna uspešne dece 1

57 Hajdi Majer-Hauzer

Samostalna deca su srećnija – pedagoški metod Marije Montesori 1

58 Svetlana Velmar-Janković Prozraci 1 59 Dobrilo Nenadić Vreme kokoški 1 60 Gong Đijong Naše srećno doba 1 61 Mo Jen Žabe 1

Page 41: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

41 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

62 Mario Vargas Ljosa Diskretni heroj 1 63 Tan Tvan Eng Vrt večernjih magli 1 64 Džilijen Flin Iščezla 2

65 Robert K. Mesi Katarina Velika – Portret jedne žene 1

66 Toni Morison Solomonova pesma 1 67 Margaret Atvud Godina Potopa 1 78 Orasio Kasteljanos Moja Bezumlje 1 69 Mo Jen Promena 1 70 Miroslav Antić Tako zamišljam nebo 2 71 Jelica Greganović Ljubav i druge sitnice 1

72 Grupa autora Putnik sa dalekog neba: Miloš Cnjanski kao književni junak 1

73 Marina Furlan Do bolesti i natrag 1 74 Dragana Jovanović Sreća je u nama 1 75 Mario Vargas Ljosa Avanture nevaljale devojčice 2 76 Danijel Hel Depresija 1 77 Nenad Gajić Slovenska mitologija 1 78 Ed Falko Porodica Korleone 1 79 Grupa autora Mali Larousse - Trudnoća 2 80 Luka Mičeta Stefan Nemanja 1 81 Don Vinslou Divljaci 1 82 Džon Diki Koza Nostra 1 83 Predanja američkih naroda 1 84 Predanja afričkih naroda 1 85 Predanja azijskih naroda 1 86 Miroslav Toholj Nedjelja neopjevanog jada 1 87 Đorđe Dabarčić Krst na stambolskoj kaldrmi 1

88 Tatjana Milivojević Ispovest jedne psihoterapeutkinje 1

89 Bajke s Južnog mora 1 90 Nikita Stanesku Jedino moj život 1 91 Marko Nedić Između realizma i postmoderne 1 92 Đorđe Randelj Otkriće biblije 1

93 Rodrigo Munjos Avia Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici 1

94 Aleksandar Mekol Smit Detektivska akademija Limpopo 1 95 Tim O′ Brajan Teret koji su nosili 1

96 Navid Kermani Ko smo mi (Nemačka i njeni muslimani) 1

Page 42: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

42 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

97 Aleksandar Mekol Smit Očaravajuće ćudi drugih ljudi 1

98 Drago Hedl Glavaš – Kronika jedne distrukcije 1

99 Miša Gleni Dark market 1 100 Fotos Kongoli Pasja koža 1 101 Olivera Živaljević Rođeni pre vremena 1 102 Roman Senčin Porodica Jeltiševi 1 103 Mišel Uelbek Platforma 1 104 Robert Maklijam Vilson Ripli Bogl 1 105 Veronika Rot Divergentni 1 106 Veronika Rot Pobunjeni 1 107 Karen Marie Moning Groznica tame 1 108 Džon Grin Krive su zvezde 1 109 Aleksandar Tijanić Ja. I niko moj 2 110 Dragan Jovanović Danilov Talasi beogradskog mora 1 111 Dejan Stojiljković Kiselo i slatko 1 112 Džo Hil Rogovi 1 113 Mario Levi Gde ste bili kada je padao mrak 1 114 Jasmina Ahmetagić Knjiga o Dostojevskom 1 115 Milan Oklopdžić CA. Blues 1 116 Stiven Šboski Prednosti jednog marginalca 1

117 Jay S. Jacobs Divlje godine: Tom Waits – muzika i mit 1

118 Džoni Piko Pripovedač 1 119 Laura M. Belji Ako te više nikad ne vidim 1 120 Vladislava Vojnović Kozie uši 1 121 Žoze Eduardo Agvaluza Tropski barok 1

122 Dijana Dimitrovska, Milena Marković Tuđina, večna sudbina 1

123 Šerl Senjobos Uporedna istorija evropskih naroda 1

124 Emili Bronte Orkanski visovi 1 125 Oskar Vajld Slika Dorijana Greja 1 126 Džejn Ostin Ema 1 127 Džejn Ostin Razum i osećajnost 1 128 Salman Ruždi Harun i more priča 1 129 Džejn Ostin Gordost i predrasuda 1 130 Džon Čiver Ovo stvarno liči na raj 1 131 Nora Roberts Dragulj moje krune 1 132 Elizabet Gilbert Nevesta mora 1

Page 43: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

43 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

133 Harold Robins Prokletstvo 1 134 Harold Robins Veo tajni 1 135 Sidni Šeldon Sjaj zvezda 1 136 Stiven King Dr Sleep 1 137 Noam Čomski Moć i teror 1 138 Noam Čomski Snovi i nadanja 1

139

Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfi eld, Ron McMillan, Al Awitzler Promenite sve što poželite 1

140 Nik Vujičić Nezaustavljiv 1 141 Robin S. Šarma Spoznajte svoju sudbinu 1 142 Stiven R. Kavi Treća alternativa 1 143 Džin Hener Umetnost čitanja lica 1

144 Ljubomir Maksimović Ogledi o političkoj moći u Vizantiji 1

145 Milo Lompar Knjiga o Njegošu 1 146 Ranko Jovović Čekajući Jakobince 1

147 Ljubodrag Dimić, Mira Radojević Srbija u Prvom svetskom ratu 1

148 Slavica Garonja Izidina kopča 1 149 Miroslav Toholj Sestre 1 150 Dušan Ivanić U matici priče 1 151 Tomislav Miljović Odsjaji iznutra 1 152 Tiodor Rosić Haljina gospođe Kilibarda 1 153 Žarko Aćimović Žiža 1 154 Matija Bećković Služba pustinjaku cetinjskom 1

155 Grupa autora Sentimentalni prtljag Mome Kapora 1

156 Dobrica Erić Brojanice iz Gračanice 1 157 Slobodan Ćirović Kalipolje 1 158 Momo Kapor Ispovesti 1 159 Selimir Rdulović Izabrana dela 1 160 Mortnen Ramsland Psoglav 1 161 Lone Herslev Tuga i kampovanje 1 162 Liza Balantajn Krivac 1 163 Gari Van Has Ikona 1 164 Džek Kenfild Uspeh-što da ne? 1 165 Gijom Muso Možda nebo zna 1 166 Gijom Muso Devojka od papira 1

Page 44: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

44 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

167 Gijom Muso Zato što te volim 1 168 Gijom Muso Sedam godina kasnije 1 169 Gijom Muso Ostani kraj mene 1 170 Roberto Kostantini Ključ za Elizu 1 171 Eloiza Džejms Zabranjena zadovoljstva 1 172 Uroš Petrović Tajne veštine Marte Smart 1 173 Haled Hoseini A planine odjeknuše 2 174 Džesika Brokomol Ni dana bez tebe 1 175 Lorenco Karkatera Spavači 1 176 Svetislav Basara Gnusoba 1

УКУПНО 192

DRUŠTVENE NAUKE 1

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina Jedini čna cena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6

1 Carl McDaniel, Joseph F.Hair, Charles W. Lamb Marketing - MKTG 1

2

ACSM Priručnik za procenu fizičke forme povezane sa zdravljem 1

3 Bonnie Kenny, Cindy Gregory Odbojka: koraci do uspeha 1 4 Barry J. Babin, Eric G. Harris Ponašanje potrošača – CB 1 5 Jim Brown Tenis: koraci do uspeha 1 6 Joseph A. Luxbacher Fudbal: koraci do uspeha 1 7 Springhouse Sestrinske procedure 1 8 Hal Wissel Košarka-koraci do uspeha 1

9 Saša Kristić

Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave 1

10 Jagdish Kothari, Elisabetta Barone Finansijsko računovodstvo 1

11 Bruce Abernethy Biofizičke osnove ljudskog pokreta 1

12 Denise Mortimore Ilustrovani vodič za lečenje hranom 1

13 Mikić Jovica Nastavna celina u komunikativnom pristupu 1

14 Aswath Damodaran Korporativne finansije-teorija i praksa 1

Page 45: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

45 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

15 John E. G. Bateson, K. Douglas Hoffman Marketing usluga 1

16 Stipe Lovreta i sar. Menadžment odnosa sa kupcima 1 17 David Deakins Preduzetništvo malih firmi 1 18 prof. dr Nebojša Marić Statistika – kompjuterski pristup 1 19 Mary Coulter Strategijski menadžment u delu 1 20 Catherine Gowthorpe Upravljačko računovodstvo 1

21 prof. dr Marko Rdičić i prof. dr Božidar Raičević Javne finansije 1

22 Nebojša Marić, Snežana Konjikušić Uvod u nauku o upravljanju 1

23 Ronald Dienstmann Igre za motoričko učenje 1 24 Nebojša Marić Matematika 1

UKUPNO: 24

DRUŠTVENE NAUKE 2

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina Jedini čna cena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6

1 E. Aronson, T. D. Vilson, R. M. Aket Socijalna psihologija 1

2 Lin Van Der Vagen, Brenda R. Karlos Event management 1

3 Džeri Vajsman Prezentacijom do uspeha 1

4 M. Cottam, B. Dietz – Uhler, E. Mastors, T. Preston Uvod u političku psihologiju 1

5 Don Tapscott Odrasti digitalno 1 6 Richard H. K. Vietor Kako se zemlje natječu 1

7 Michael Lewis Bumerang – putovanje u novi treći svijet 1

8 Milutin Petrović 52 idealna filmska vikenda 2 9 Dejvid Nunan Ezop i direktori 1

10 Tioslav Matić Kult mrtvih kod Srba 1

11 Zagorka Golubović Kako kalimo demokratiju – Šta nismo naučili 1

12 Pietra Rivoli Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom 1

13 Petar Mitrović Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla 1

14 Rade Božović, Ivan Ejub Kostić, Mirjana Teodosijević Progonjeni islam 1

15 Alin Baldinže - Ašur Kratak vodič kroz velike religije 2

Page 46: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

46 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

16 Domini Kardon Internet demokratija. Obećanja i granice 1

17 Dubravka Ugrešić Evropa u sepiji 1

18 Jan-Verner Miler

Osporavanje demokratije. Političke ideje u Evropi dvadesetog veka 1

19 Viktorija Butenko Revolucija zelenih kašastih sokova 1

20 Fridrih V. Ditmar i Juta Velman Osnovi terapije enzima 1

21 Dejvid Bordvel Naracija u igranom filmu 1 22 Luis Bunjuel Moj poslednji uzdah 1 23 Federiko Felini Napraviti film 1 24 Džon Hjuston Otvorena knjiga 1 25 Stenli Kjubrig Izmedju slikarstva i filma 1

UKUPNO: 27

PSIHOLOGIJA

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina Jedini čna cena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6 1 Zoran Milivojević Emocije 3

2 In Stjuart, Ven Džoins Savremena transakciona analiza 1

3 Mark Vidouson Transakciona analiza – Sto ključnih i deja i tehnika 1

4 In Stjuart

Kako voditi savetovanje i psihoterapiju u transakcionoj analizi 1

5 Ejmi Bjork Haris, Tomas Haris Osećati se OK – Tehnike transakcione analize 1

6 Suzan Forwar, Dona Frejžer Emocionalna ucena – Kako nas drugi manipulišu 1

7 Erik Adler

Socijalne veštine – Kako optimalno biti sa sobom i sa drugima u današnjem svetu 1

8 Po Bronson, Ešli Meriman Novo razmišljane o deci – Gde grešimo? 2

9 Ejmi Čua Bojni poklič majke tigra – Kontroverze vaspitanja 2

10 Kenet M. Adams Emocionalni incest – Kada je 2

Page 47: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

47 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

dete najbolji prijatelj

11 Alvin M. Frid

Mala psihologija za klince i klinceze – Transakciona analiza za decu (do sedme godine) 1

12 Alvin i Margaret Frid Psihološki pismeno dete – Transakciona analiza za mlade 2

13 Kerol Tavris, Eliot Aronson Uvek u pravu – Svi greše ali ne i ja 1

14 Boris Đurović Psihologija laganja 1 15 Irvin Jalom Svakim danom sve bliže 2 16 Irvin Jalom Čari psihoterapije 2 17 Irvin Jalom Gledanje u sunce 2 18 Karl G. Jung San i tumačenje snova 2 19 Ljubomir Erić Psihoterapija 1

20 Džudit L. Herman Trauma i oporavak – Struktura traumatskog doživljaja 1

21 Džej Hejli Kako brak učiniti užasnim 1 22 Ljubica Uvodić Vranić Avantura lične promene 1 23 Arik Sigman Razmažena generacija 1

24 Najdžel Lata Kako deci postaviti granice i pri tom sačuvati živce 1

25 Robert Šo, Stefani Vud Epidemija popustljivog vaspitanja 1 UKUPNO: 35

KNjIGE ZA DECU

Opis dobra R. Br. Autor Naslov Koli čina

Jedini čna cena bez PDV-a Ukupno bez PDV-a

1 2 3 4 5 6 1 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 5 3 2 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 6 3

3 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 7 3 4 Dudvarski Mirjana Srpski jezik 8 3 5 Vajukić Milica Matematika 5 3 6 Vajukić Milica Matematika 6 3 7 Vajukić Milica Matematika 7 3 8 Vajukić Milica Matematika 8 3

9 Živković Slobodan Engleski jezik 5 3 10 Živković Slobodan Engleski jezik 6 3

Page 48: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

48 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

SRPSKI JEZIK I METODIKA NASTAVE

Opis dobra

R. Br. Autor Naslov Koli čina Jedini čna cena pez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6 1 Eron Fekete Jezičke doumice, knjiga prva 1 2 Eron Fekete Jezičke doumice, knjiga druga 1

3

Predrag Piper, Maja Đukanović, Vjera Maldžijeva, Zuzana Topolinjska

Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije 1

4 Sreto Tanasić Sintaksičke teme 1

5 Dragoljub Petrović, Snežana Gudurić Fonologija srpskog jezika 2

6 Radojko Gačević, Milan Tasić Srpski jezik – priručnik za osnovnu školu 2

7 Predrag Piper, Rajna Dragićević, Marija Stefanović

Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika 1

11 Živković Slobodan Engleski jezik 7 3 12 Živković Slobodan Engleski jezik 8 3

13 Naigal Šejn Fenomenalne ideje za crtanje-Dinosauri 5

14 Naigal Šejn Dzinovska vozila 5 15 Naigal Šejn Smrtonosne zveri 5

16 Kenje Pol Nove lude ideje za crtanje:Slatka stvorenjca 5

17 Kedros Elena Devejčice sa Olimpa-Poslednja želja 4

18 Kedros Elena Moć snova 4 19 Velika knjiga testova 3+ 4

20 1000 megamozgalica 3 21 Olovčica sveznalica:Moja kuća 3 22 Olovčica sveznalica:Priroda 3 23 U svetu dinosaura 4 24 U svetu gusara 4 25 U svetu princeza 4

26 Da li se slaže? 6 27 Mali lekar 3 28 SastaviT Reksa 1 UKUPNO: 99

Page 49: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

49 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

8 Dr Sanja Filipović Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 1

9 Dr Nevena Hadži Jovančić

Umetnost u opštem obrazovanju – Funkcije i pristupi nastavi 1

10 Dr Nevena Hadži Jovančić Vizuelne umetnosti za mlade 1

11 Srpski biografski rečnik, I TOM, A-B 1

12 Srpski biografski rečnik, II TOM, V-G 1

13 Srpski biografski rečnik, III TOM, D-Z 1

14 Srpski biografski rečnik, IV TOM, I-Ka 1

15 Srpski biografski rečnik, V TOM 1

16 Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica

Pravopis srpskog jezika, broširano izdanje 3

UKUPNO: 20

ISTORIJA

R. Br. Opis do bra

Koli čina

Autor Naslov Jedini čna cena pez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6 1 Jovanka Kalić Srbi u poznom srednjem veku 1 2 Robert S. Vistrih Antisemitizam: najstarija mržnja 1

3 Stanislav Vinaver; priredio Gojko Tešić

Videlo sveta: knjiga o Francuskoj 1

4 Dalibor Soldatić, Željko Donić Svet Hispanistike: uvod u studije 1

5 Kosta Nikolić Srbija u Titovoj Jugoslaviji: 1941-1980 1

6 Vojislav Korać, Marica Šuput Arhitektura vizantijskog sveta 1

7 Vasilije Krestić Istorija Srba u Hrvatskoj i Sloveniji: 1848-1914 1

8 Miša Đurković Milan Stojadinović – politika u vreme globalnih lomova 1

9 Čarls Metson Konstantin i hrišćansko carstvo 1

10 Radivoj Radić Crno stoleće: Vreme Jovana V Paleologa (1332-1391) 1

11 Rodžer Prajs Kratka istorija Francuske 1 12 Kristofer Dagan Kratka istorija Italije 1

Page 50: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

50 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

13 V. A. Spek Kratka istorija Brotanije 1707-1795. 1

14 Meri Fulbruk Kratka istorija Nemačke 1

15 Hanspeter Kriesi Demokratija u eri globalizacije i medijatizacije 1

16 Zbignjev Bžežinski Amerika – Kina i sudbina sveta: strateška vizija 1

17 Dragoljub R. Živojinović

U potrazi za imperijom: Italija i Balkan početkom XX veka: studije i rasprave 1

18 Mihailo Đurić Istorija političke filozofije 1

19 Dejan Mikavica, Goran Vasić Istorija Srba u Crnoj Gori: 1496-1918 1

20 Drago Njegovan

Život, rad i držaje domaćih Nemaca (folkdojčera) pre rata, za vreme rata i za vreme okupacije 1

21 Branko Nadoveza Kratka istorija Bugarske XIX i XX VEKA 1

22 Momčilo Isić, Vera Gudac Dodić

Žena je temelj kuće: žena i porodica u Srbiji tokom dvadesetog veka 1

23 Zoran Janjetović

Od "Internacionale" do komercijale (popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991) 1

24 Miroslav Perišić Diplomatija i kultura - Jugoslavija: prelomna 1950 1

25 Dubravka Stojanović Iza zavese: ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914 1

26 Dubravka Stojanović

Kaldrma i asfalt: urbanizacija i evropijezacija Beograda 1890-1914 1

27 Predrag Mutavdžić Balkan i balkanologija: uvod u studije Jugoistočne Evrope 1

28 Antonio Domingos Ortis Karlos III i Španija u vreme prosvećenosti 1

29 Radosav Pušić Ptica u suncu – osnovi kineske civilizacije 1

30 Milan Ristović

Turska osmatračnica: jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst 1

31 Anika Mombauer Uzroci Prvog svetskog rata 1

Page 51: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

51 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

32 Čedomir Antić Srpska istorija 1 33 Radmila Tričković Beogradski pašaluk 1687-1739 1

34 Branka Doknić Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963 1

35 Fransis Stonor Saunders Hladni rat u kulturi: CIA u svetu umetnosti i književnosti 1

36 Miodrag Lekić Istorija Italije od Kavura do Montija (1861-2011) 1

37 Nikola Pantelić Hajdučija u Srbiji 1804-1860 1

38 Šarl Senjobos Uporedna istorija evropskih naroda 1

39 Leften Stavrijanos Balkan posle 1453 1 40 Arnulf Krauze Kelti 1

41 Miroslav Jovanović Srbi i Rusi: 12-21.vek – istorija odnosa 1

42 Vasa Kazimirović

Crna ruka: ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine 1

UKUPNO 42

PRIRODNE NAUKE

R. Br. Opis do bra Koli čina

Autor Naslov Jedini čna cena pez PDV-a Ukupno bez PDV-a 1 2 3 4 5 6 1 Nenad Cekić Matematika, problemi i … 1

2 Amazin Serbia 1

3 Nauka-velika ilustrovana enciklopedija 1

4

Veliki porodični medicinski priručnik 1

5

Velika ilustrovana enciklopedija organskog baštovanstva 1

6 Hans Brojer Atlas fizike 1

7 Bogoljub Perić Poznavanje celuloze i papira 1

8 Jožef Božo Bioenergetika osnovni principi 1 9 Dušan Grozdanić Programiranje-zbirka rešenih 1

Page 52: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

52 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

zadataka

10 Milenko Ubavić Zbirka zakona i propisa iz građevinarstva 1

11 Ušćumlić-Miličić Elementi više matematike I 1

12 Ušćumlić-Miličić-Trifunović Elementi više matematike II 1

13 Mary Rudolf, Malcolm Levene Pedijatrija i zdravlje deteta 1

14 Robert Dreisbach, Bev Lorraine True

Trovanje, prevencija, dijagnoza i lečenje 1

15 Peter Brukner, Bryan English Osnove sportske medicine 1

16 Lothar Wicke Atlas radiološke anatomije 1

17 Guenter Schmidt

Ultrazvučna dijagnostika- diferencijalna dijagnoza, atlas 1

18 Kojović-Bukvić Irena

Metodika nastave muzičkog vaspitanja 1

19 Milanović Ljubinko, Stamanović Milovan

Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1

20 Kermitičevski Slavko Elektrolaringografija 1

21 Stefanović Branko Osnovi rehabilitacije lica ištećenog vida 1

22 Ćordić Aleksandar, Bojanin Svetomir Opšta defektološka dijagnostika 1

23 Stojčić Milorad Numerički upravljane mašine 1

24 Grgurević Biljana, Štrbac Slavica Elekronske poštanske usluge 1

25 Školjev Ivan Teorija električnih kola 1

26 Grgurević Biljana, Štrbac Slavica Elekronske poštanske usluge 1

27 Školjev Ivan Teorija električnih kola 1

28 Stanković Stevan Turističke destinacije-putovanja 1

29 Čuturilo Stojan, Janjić Vaskrsija

Herbološki enciklopedijski rečnik 1

30 Gužalić Marin Agroindustrijski sistem i 1

Page 53: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

53 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

tehnološki procesi

31 Trbović Branka Osnovi tehnologije namirnica 1

32 Trbović Branka Obrada namirnica 1

33 Stanić Ruža, Ramadani Ruža, Kostić Slobodan Nega, dijagnostika, ishrana 1

UKUPNO КОМ ZA SVE OBLASTI 472

CENA CENA

34. - Ukupna cena bez PDV-a

35. - Iznos PDV-a

36. - Ukupna cena sa PDV-om

Датум______________________ м.п. Потпис овлашђеног лица

_____________________

Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:

1. У тачки 5. хоризонтално понуђач ће исказати јединичну цену без ПДВ 2. У тачки 6. хоризонтално понуђач наводи укупну цену вез ПДВ

3. У тачки 34. се исказује укупна вредност свих добара исказана без ПДВ;

4. У тачки 35. понуђач ће исказати износ ПДВ за предметна добра;

5. У тачки 36. понуђач ће исказати укупну вредност свих добара исказана са ПДВ

Page 54: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

54 Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига

ЈНМВ 01/2014

Page 55: Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.1/2014.- набавка књига за библиотеку

55/ 55