Click here to load reader

Kreditni rizik Kreditni rizik – Modeliranje i izazovi Modeliranje i izazovi

 • View
  253

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Kreditni rizik Kreditni rizik – Modeliranje i izazovi Modeliranje i izazovi

 • Kreditni rizik Kreditni rizik Modeliranje i izazoviModeliranje i izazovi

  Vili Krainz

  [email protected]

  Stavovi izraeni tijekom ove prezentacije su iskljuivo

  stavovi autora

  1

 • to je kreditni rizik?to je kreditni rizik?

  Rizik da jedna strana u financijskom ugovoru nee izvriti obavezu dijelomino ili u cijelosti

  Rezultira gubitkom za drugu stranu

  Primjer bankarski krediti

  Kreditni rizik najmaterijalniji bankarski rizik Kreditni rizik najmaterijalniji bankarski rizik

  Upravljanje rizicima

  Identificirati

  Procijeniti

  Pratiti (Monitorirati)

  Smanjiti (gdje je mogue)

  2

 • Regulacija bankarskog sustavaRegulacija bankarskog sustava

  Banka nije obino trgovako drutvo!

  Integracija u financijski sustav i njegovu stabilnost

  Socijalna komponenta

  Potreba za reguliranjem (nadgledanjem) rada banaka!

  RH Regulator bankarskog sustava je HNB RH Regulator bankarskog sustava je HNB

  Izmeu ostaloga - nadgledanje upravljanja rizicima

  Banka mora biti dovoljno sigurna da moe izdrati okove i nepovoljne ekonomske uvjete, kao i redovno poslovanje

  Jedan od vidova regulacije Minimalni kapitalni zahtjevi

  Kapitalni zahtjevi Koliina kapitala koju regulator zahtijeva od banke kako bi ocijenio da je dovoljno sigurna i dozvolio njeno daljnje poslovanje

  3

 • Basel regulatorni okvirBasel regulatorni okvir

  1988. BCBS Basel I

  Samo kreditni rizik

  Standardizirani pristup predefinirani ponderi

  1996. Market Risk Amendment

  2004. Basel II 2004. Basel II

  Operativni rizik

  Internal Rating Based (IRB) pristup

  EU - Capital Requirements Directive

  RH Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala

  2010. Basel III Implementacija tek slijedi

  4

 • Basel II regulatorni okvirBasel II regulatorni okvir

  1. StupMinimalni regulatorni

  zahtjevi

  2. StupSupervizorski proces

  revizije

  3. StupTrina disciplina

  Kapitalni zahtjevi za...Kreditni rizik

  Okvir za banke (ICAAP)- Alokacija kapitala

  Izvjetajni zahtjevi za bankeKreditni rizik- Standardizirani pristup- Osnovni IRB pristup- Napredni IRB pristupTrini rizik- Standardizirani pristup- Interni VaR modeliOperativni rizik- Pristup osnovnih indikatora- Standardizirani pristup- Pristup naprednog mjerenja

  (AMA)

  - Alokacija kapitala- Upravljanje rizicima

  Supervizorski okvir- Evaluacija internih sustava banke- Procjena profila rizika- Pregled usklaenosti sa

  svim propisima- Supervizorske mjere

  - Transparentnost za trine sudionike glede rizine pozicije banke

  - Poveana usporedivost meu bankama

  5

 • Standardizirani pristupStandardizirani pristup

  Osnovni pristup

  Izraun rizikom ponderirane aktive (RWA) - Predefinirani ponderi

  Primjer:

  Klijent Izloenost banke Ponder RWA

  Kapitalni zahtjev = 12% * RWA = 57,600 kn

  Prilino konzervativno!

  Republika Njemaka 1,000,000 kn 0% 0 kn

  Neosigurani kredit fizike osobe 200,000 kn 100% 200,000 kn

  Stambeni kredit fizike osobe u cijelosti osiguran hipotekom

  800,000 kn 35% 280,000 kn

  480,000 knUkupno 2,000,000 kn

  6

 • Internal ratingInternal rating--based (IRB) pristupbased (IRB) pristup

  Banka procjenjuje svoje parametre rizinosti

  Direktna korist Najee nii kapitalni zahtjevi!

  Kapitalni zahtjev se procjenjuje kao kvantil (99.9%) neke pretpostavljene razdiobe gubitaka, na horizont od godinu dana

  7

 • Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi

  Default Status neispunjavanja obveza druge ugovorne strane

  Prema Baselu vie od 90 dana kanjenja ili neizglednost vraanja duga (eng. unlikeliness to pay)

  Vjerojatnost ulaska u default (Probability of Default - PD)

  Gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (Loss Given Default LGD)

  Izloenost u trenutku defaulta (Exposure at Default EAD)

  Oekivani gubitak (Expected Loss EL)

  8

 • Kvantifikacija gubitkaKvantifikacija gubitka

  }

  44 344 21IRBA

  IRBF

  EADLGDPDEL

  =

  Oekivani gubitak

  Neoekivani gubitak

  Ovisan o pretpostavkama o distribuciji Ovisan o pretpostavkama o distribuciji

  Regulatorna formula

  Kapitalni zahtjev

  5.1206.15.11

  )5.2(1

  1

  )999.0()(11

  +

  +=

  b

  bMPD

  NPDNNLGDRWA

  RWAK = %12

  9

  Sistemski rizik

  Individualni rizikKorelacija unutar potfelja

 • Procjena PD parametraProcjena PD parametra

  Osnova su kreditni scorecard modeli Ekspertni ili statistiki

  PrimjerDob Score

  46 55

  20

  >46 55

  Razina obrazovanja Score

  NSS 10

  SSS, VS 35

  VSS i vie 70

  M

  70

  +

  +

  M

  520Score >440

  10

 • Statistiki scorecard modeliStatistiki scorecard modeli

  Za koga - fizike osobe ili trgovaka drutva

  Aplikativni ili bihevioralni scorecard

  Na temelju povijesnih podataka nastojimo izvesti zakljuke o budunosti

  Problem utvrditi funkcijsku vezu izmeu karakteristika Problem utvrditi funkcijsku vezu izmeu karakteristika dunika X1, X2, ... , Xn (pokretaa rizika) i binarnog dogaaja defaulta (0/1), odnosno latentne varijable vjerojatnosti defaulta

  11

 • Aplikativne karakteristike fizikih osobaAplikativne karakteristike fizikih osoba

  Socio-demografske karakteristike:

  Starost, brano stanje, rezidencijalni status...

  Ekonomske karakteristike:

  Razina obrazovanja, zanimanje, godine radnog staa...

  Financijske karakteristike: Financijske karakteristike:

  Mjeseni dohodak, prosjeci mjesenog dohotka...

  Karakteristike stabilnosti:

  Broj mjeseci na trenutnoj adresi, na trenutnom poslu...

  Karakteristike plasmana:

  Rata kredita, odobreni limit, ronost kredita...

  12

 • Aplikativne karakteristike trgovakih drutavaAplikativne karakteristike trgovakih drutava

  Financijske karakteristike:

  Veliina

  Profitabilnost

  Likvidnost

  Rast Rast

  Financijska poluga

  Kvalitativne karakteristike:

  Kvaliteta menadmenta tvrtke

  Odnos s bankom

  Trina pozicija

  M

  13

 • Bihevioralne karakteristikeBihevioralne karakteristike

  Broj dana kanjenja

  Dospjelo nenaplaeno dugovanje

  Razliiti omjeri i trendovske varijable izvedene iz prethodnih karakteristika

  Iskoritenost kreditnih linija, prekoraenja po tekuem Iskoritenost kreditnih linija, prekoraenja po tekuem raunu...

  Broj ulazaka u default u odreenom razdoblju

  Broj poslanih opomena

  M

  14

 • Matematiki model u pozadini...Matematiki model u pozadini...

  Logit model najee koriten

  Logistika regresija

  kiki

  i

  ii xx

  PD

  PDscore +++=

  = L110

  1ln

  iscoreii

  i

  i

  ePDscore

  PD

  PD

  +==

  1

  11ln

  i

  i ePD +

  1

  15

 • Matematiki model u pozadini...Matematiki model u pozadini...

  Koristi se metoda maksimizacije funkcije vjerodostojnosti

  =

  +

  +=

  N

  i

  y

  x

  y

  x

  i

  i

  i

  i eexyL

  1

  1

  ''1

  11

  1

  1),|(

  ),|(max xyLMLE =

  xik karakteristika k, i-te obzervacije u uzorku

  yi ishod i-te obzervacije u uzorku (1 default, 0 nije default)

  ),|(max xyLMLE

  =

  16

 • Matematiki model u pozadini...Matematiki model u pozadini...

  Cilj scorecard modela u ovom stadiju je da dobro diskriminira dobre i loe dunike (kredite)

  Prediktivnost se najee mjeri Gini indeksom

  PR

  R

  aa

  aGini

  +=

  17

 • Kalibracija modelaKalibracija modela

  Nekoliko razloga:

  Kvantifikacija scorea i svoenje na standardnu rating skalu (Moodys, S&P, Fitch...)

  Score = 3.23 PD = 3.8% Rating = BB-

  S vremenom:

  Uzima u obzir promjene u rizinosti portfelja

  Uzima u obzir promjene u prediktivnosti scorecard modela

  18

 • Kalibracija scorecard modelaKalibracija scorecard modela

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  Promjena rizinosti portfelja

  AAA AA A BBB BB B CCC CC CAAA AA A BBB BB B CCC CC CAAA AA A BBB BB B CCC CC C

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  35,0%

  40,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  35,0%

  40,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  0,0%

  5,0%

  10,0%

  15,0%

  20,0%

  25,0%

  30,0%

  35,0%

  40,0%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Distribucija Portfelja

  Promjena prediktivnosti

  19

 • Rezultat scorecard modelaRezultat scorecard modela

  25,00%

  30,00%

  35,00%

  40,00%

  45,00%

  0,00%

  5,00%

  10,00%

  15,00%

  20,00%

  25,00%

  AAA AA A BBB BB B CCC CC C

  Realized Default Rate

  Estimated PD

  20

 • ...ali to sve je samo manji dio prie......ali to sve je samo manji dio p

Search related