of 39 /39
KATALOG IZOLACIJSKIH MATERIALOV LINZMEIER Od strehe dO varčne strehe! Samo z najboljšo izolacijo boste zadovoljni tudi jutri ........... 3 Resnično varčevanje z denarjem: pravilna izolacija na škarnikih ......... 4 Primerjava načinov izolacije ........... 5 Manj je več! ........... 6 Dobro za denarnico in okolje! ........... 7 naMeMBnOst LInZMeIer IZOLaCIJsKIh MaterIaLOv Gradnja, ko ni prostora ........... 8 Novogradnje ........... 9 Adaptacije ........... 10 Notranja izolacija za masivne zunanje stene ........... 11 IZOLaCIJsKI sIsteM Za hItrO pOLaganJe BreZ nepOtreBnIh OdpadKOv Izolacijski sistem na škarnikih PAL N+F ........... 12 parOprepusten IZOLaCIJsKI sIsteM Za nOvOgradnJe In adaptaCIJO Izolacijski sistem na škarnikih PGV T ........... 14 OptIMaLna IZOLaCIJa tudI Za strehe Z MaJhnIM nagIBOM Izolacijski sistem na škarnikih PAL Polymer ........... 16 IZOLaCIJsKI sIsteM Za pOd KOvInsKe aLI sKrILaste strehe Izolacijski sistem na škarnikih PAL OSB ........... 18 IZOLaCIJsKI sIsteM Z nOtranJO stranJO, KI OMOgOča OMetavanJe, BarvanJe In tapeCIranJe Izolacijski sistem na škarnikih PAL SIL T ........... 20 tanKa nOtranJa IZOLaCIJa Za pOpOLnO ugOdJe BIvanJa Izolacijski sistem pod škarniki / Izolacija za notranjo stran sten PAL GK ........... 22 tanKa nOtranJa tOpLOtna IZOLaCIJa tudI Za stareJše OBJeKte Notranja stenska toplotna izolacija PAL SIL ........... 24 tOpLe nOge, hLadna gLava - LInItherM pOnuJa Jasne prednOstI Suhi estrih PGF, MSP N+F, PSP N+F ........... 28 pOdstrešna IZOLaCIJa LInItherM - tanKa, LahKa In hItrO pOLOžena Podstrešna izolacija PSP, P OSB, PAL, PGV ........... 32 preIZKušenI IZOLaCIJsKI sIsteM Za unIverZaLnO upOraBO Univerzalne izolacijske plošče PAL, PGV ........... 34 sIsteMI Za gradnJO frčad LITEC GBS ........... 36 ZA HITREJŠE LISTANJE PO KATALOGU SAMO KLIKNETE NA ŽELENO STRAN V KAZALU pOOBLaščenI dIstrIButer: JOBO KRANJ D.O.O., HUJE 8, SI-4000 KRANJ, SLOVENIJA T.: 04 280 47 00, F.: 04 280 47 02, M.: 041 705 525 E.: [email protected], www.JOBO.SI

LINZMEIER katalog 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrhunska toplotna izolacija za primerno ceno.

Citation preview

Page 1: LINZMEIER katalog 2010

KATALOG IZOLACIJSKIH MATERIALOVLINZMEIEROd strehe dO varčne strehe! Samoznajboljšoizolacijobostezadovoljnitudijutri...........3 Resničnovarčevanjezdenarjem:pravilnaizolacijanaškarnikih.........4 Primerjavanačinovizolacije...........5 Manjjeveč!...........6 Dobrozadenarnicoinokolje!...........7

naMeMBnOst LInZMeIer IZOLaCIJsKIh MaterIaLOv Gradnja,koniprostora...........8 Novogradnje...........9 Adaptacije...........10 Notranjaizolacijazamasivnezunanjestene...........11IZOLaCIJsKI sIsteM Za hItrO pOLaganJeBreZ nepOtreBnIh OdpadKOv IzolacijskisistemnaškarnikihPALN+F...........12

parOprepusten IZOLaCIJsKI sIsteM ZanOvOgradnJe In adaptaCIJO IzolacijskisistemnaškarnikihPGVT...........14

OptIMaLna IZOLaCIJa tudI Za strehe Z MaJhnIM nagIBOM IzolacijskisistemnaškarnikihPALPolymer...........16

IZOLaCIJsKI sIsteM Za pOd KOvInsKe aLI sKrILaste strehe IzolacijskisistemnaškarnikihPALOSB...........18

IZOLaCIJsKI sIsteM Z nOtranJO stranJO,KI OMOgOča OMetavanJe, BarvanJe In tapeCIranJe IzolacijskisistemnaškarnikihPALSILT...........20

tanKa nOtranJa IZOLaCIJa Za pOpOLnO ugOdJe BIvanJa Izolacijskisistempodškarniki/ IzolacijazanotranjostranstenPALGK...........22

tanKa nOtranJa tOpLOtna IZOLaCIJatudI Za stareJše OBJeKte NotranjastenskatoplotnaizolacijaPALSIL...........24

tOpLe nOge, hLadna gLava - LInItherM pOnuJaJasne prednOstI SuhiestrihPGF,MSPN+F,PSPN+F...........28

pOdstrešna IZOLaCIJa LInItherM - tanKa, LahKaIn hItrO pOLOžena PodstrešnaizolacijaPSP,POSB,PAL,PGV...........32

preIZKušenI IZOLaCIJsKI sIsteM Za unIverZaLnO upOraBO UniverzalneizolacijskeploščePAL,PGV...........34

sIsteMI Za gradnJO frčad LITECGBS...........36

ZA

HITREJŠE

LISTANJE

PO

KATALOGU

SAMO

KLIKNETE

NA

ŽELENO

STRAN

V

KAZALU

pOOBLaščenI dIstrIButer:JOBOKRANJD.O.O.,HUJE8,SI-4000KRANJ,SLOVENIJAT.:042804700,F.:042804702,M.:041705525E.:[email protected],www.JOBO.SI

Page 2: LINZMEIER katalog 2010

stran 2

Od strehe do varčne strehe! Kaj morajo vedeti investitorji:novogradnje, adaptacije, pasivne hiše - pravilno načrtovanje prinaša dobičkonosno izolacijo.

Izolacija na škarnikih

Izolacija pod škarniki

Pasivna hiša

Zgornji strop

Suhi estrih

Trda pena PUR/PIR

Izolacija pod kovinsko streho

Izolacija pod zeleno streho

Izolacija na škarnikih

Izolacija na opažu

Izolacija pod škarniki

Talna izolacija

Izolacija strme / ravne strehe

POLIURETAN

Page 3: LINZMEIER katalog 2010

stran 3

Tanjša izolacija pomenivečje stanovanjeZ materialom LINITHERMprihranite okoli 40 % debelinemateriala v primerjavi zdrugimi pogosto rabljenimiizolacijskimi materiali. To pomeniresnično večji prostor.

Bolje zatesnjena izolacijaprivarčuje še več denarjaVsi izolacijski elementiLINITHERM so opremljeni z žepreizkušenimi vrstami robov intehnikami povezovanja. Položenepovršine zato tesnijo takoj.

Ustavite eksplozijo cen!Pri cenah energije je gotovole eno: naraščajo. Na srečo paimate rešitev - izolacijo.Tudi največji izkoristki kotlov innajlepše sončne celice sonamreč neuporabni, če dragotoploto izgubljate skozistreho, stene ali tla.

Ko se varčevanjeresnično izplačaSeveda je pomembna pravilnatehnologija ogrevanja. Ssodobnim ogrevalnim sistemomboste še vedno privarčevali30 % energije v primerjavi zzastarelo tehnologijo.Težava je le v tem, da so secene kurilnega olja vkratkem času kar podvojile.Če želite resnično znižati stroškeogrevanja, boste poskrbeli zapravilno izolacijo.Tako lahko v primerjavi zobičajnimi hišami prihranite do70 % energije.

Se želite dobro počutiti medsvojimi štirimi stenami?Za novogradnjo ali obnovoboste porabili veliko časa indenarja. Seveda želite zato tudiuživati v optimalni klimi vprostorih - pozimi in poleti!Idealna izolacija namreč nepomeni le prihranka naogrevanju pozimi. Tudi poleti bov hiši vedno prijetno, tudi napodstrešju.Neprijetna nihanja temperaturebodo tako postala stvarpreteklosti.Toplotni mostovi, hladne nogein kondenzacija so preteklost ...

Zdravo klimo v prostorih bostetakoj opazili - vseh 365 dni vletu.

Samo z najboljšo izolacijo boste zadovoljni tudi jutri!

Trda pena PUR/PIR ostaneenakih dimenzij in oblike tudi vprimeru izrednih temperaturnihvplivov: kratkotrajno prenese250 °C in s tem delo zbitumnom, trajno pa prenesetemperature v območju od-30 do +90 °C.Izolacijski sistemi na podlagitrde pene PUR/PIR se ponujajo vrazredu gradbenih materialovE po standardu EN 13501(običajna vnetljivost).Če so upoštevani predpisi zavgradnjo, je mogočeizdelati tudi konstrukcije REI 30.

Hitrejše polaganje izolacijepomeni prej uporabnostanovanjeIzolacijski elementi LINITHERMse zelo preprosto obdelujejoz običajnimi orodji in stroji zaobdelavo lesa, ob tem pa sotudi lahki in priročni.

Zajamčena kakovostIzolacijski sistemi LINITHERMso izdelani po standarduDIN EN 13165 in izpolnjujejonajstrožje standarde.Trda pena PUR/PIR je v velikimeri odporna na kemikalije,ki jih srečamo pri vsakdanjihopravilih.Odporna je na gnitje, plesen inbakterije ter nima vonja infizioloških vplivov.Izolacijski material se izdelujebrez fluoro-kloro-ogljikovodikovin halogenih fluoro-kloro-ogljikovodikov.

Page 4: LINZMEIER katalog 2010

stran 4

Resnično varčevanje z denarjem: pravilna izolacija na škarnikih

Najboljše, kar lahkoprivoščite svoji strehi:Izolacija na škarnikihSamo z izolacijo na škarnikih aliopažu boste dosegli najboljšimogoč izolacijski učinek. Samotako je namreč vsa streha vceloti ovita v izolacijo, karzagotavlja trajno učinkovitostizolacije brez toplotnih mostov.Poleg tega s tem pridobite naprostoru v notranjosti in lahkovidne škarnike celo vključite vvidez prostorov.

Bodite zahtevniPrednosti izolacijskih elementovLINITHERM boste opazili že prigradnji:Strokovnjaki bodo z njimi zlahkadelali, jih preprosto obdelovali inhitro polagali. Dodatna nosilnakonstrukcija ni potrebna, ravnotako tudi ne posebna orodja.To pomeni kratek čas gradnje inše večji finančni dobiček.

En element -številne funkcijeIzolacijski elementi LINITHERMso uporabni in se izplačajo celo,če ne upoštevate prednostizaradi izolacije. ElementiLINITHERM na škarnikihzdružujejo zrakotesno toplotnoizolacijo z zaščito predvetrom, vgrajeno parno zaporoin spodnjim krovnim slojem.Tako že na začetku zmanjšatepoznejše izgube toplote zaradinenadzorovanega zračenja.Odvisno od vrste elementaboste že ob polaganju dobilipred dežjem zaščiteno pod-strešje, dodatno zaščito protihrupu in notranje površine,ki jih je mogoče takoj ometati,tapecirati ali pobarvati.

Toplotna izolacija neposredno naškarnikih

Toplotna izolacija na opažu

Izolacijski elementi LINITHERMvključujejo vse, kar potrebujete:toplotno izolacijo, parno zaporo inspodnjo oblogo, pri tem pa sozrako- in vodotesni.

Premišljeno izvedene in robustnerobne povezave skrbijo zahomogen potek izolacije.

Da boste varčno stanovali tudi jutri

Page 5: LINZMEIER katalog 2010

stran 5

Prednosti za investitorjepri novogradnjah inadaptacijah

� manjši stroški ogrevanja� večja vrednost hiše� optimalna toplotna izolacija� polaganje brez toplotnihmostov

� zaščita pred poletno vročino� zaščita pred elektro-magnetnim onesnaženjem

� več prostora v stanovanju� maksimalno udobje bivanja� z gradbenega stališčabrezhibna konstrukcija

Izolacija na škarnikih z elementiLINITHERM� Prekrivanje� Stropne letve� Nasprotne letve� Izolacijski element LINITHERM 80 mmWLS 024, vključno z drugim slojemza odvajanje vode in slojem zazrakotesnost

� Opaž iz vezane plošče� Škarniki

Izolacija med škarniki� Prekrivanje� Stropne letve� Nasprotne letve� Drugi sloj za odvajanje vode� Opaž iz desk� Izolacija med škarniki 120 mmWLS 040

� Škarniki� Parna zapora� Izolacija pod škarniki med prečnimiletvami 25 mm WLS 040

� Letve� Kartonsko-mavčna plošča, omet,tapeta, pleskanje

Toplotni mostovi, ki nastanejo zaradiškarnikov, povečajo izgube toplotezaradi prevajanja za okoli 20 %.S tem se skupne izgube energije v hišipovečajo za okoli 8 %.

Toplotna izolacija nad škarniki jenajboljša rešitev.Draga energija za ogrevanje tako ostanetam, kjer jo želite.

Streha predstavlja do 30 % toplotnihizgub. Brez toplotne izolacije lahkotoplota neovirano uhaja skozi streho.

Delovni koraki (od zunaj navznoter)

Primerjava načinov izolacije

Izolacijski sistemi LINITHERMna škarnikihVišina škarnikov in debelina izolacijskegamateriala sta medsebojno neodvisna.

Prihranite na stroških zamaterial.

Vsi funkcijski sloji so združeni v enemelementu:sloj toplotne izolacije, parna zapora,zaščita pred vetrom, zrakotesna zapora,spodnja obloga.

S tem prihranite na delu instroških.

Izolacijske plošče se zelo preprostoobdelujejo z običajnimi orodji in stroji zaobdelavo lesa.Skupaj z nasprotnimi letvami jih lahkozelo hitro in brez težav privijeteneposredno na škarnike.

Izolacija med škarniki

Višina škarnikov in debelina izolacijskegamateriala sta medsebojno odvisna.

Večji preseki škarnikovoziroma podvojitevškarnikov pomenijo večjestroške.

Pod škarnike morate namestitiločeno parno zaporo. Posebej pazitena strokovno izvedbo priključkovin povezav, da je zagotovljena zanesljivazrakotesnost.

To pomeni dodatno deloin stroške.

Vgradnja izolacije je naporna in potekanad glavo.

To pomeni dodatno deloin stroške.

Pomanjkljivo izdelane ali poškodovaneparne zapore vodijo do poškodb nakonstrukciji in zmanjšajo zmogljivostizolacije.

Izpostavljeni ste tveganjupoznejše škode in visokihstroškov za popravila.

Page 6: LINZMEIER katalog 2010

stran 6

* V koe�cientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti po EN ISO 6946 R si = 0,10 [m 2K/W] in Rse = 0,10 [m 2K/W].** Vrednost U pri uporabi izolacije med škarniki pri 13 % deležu škarnikov.

Debelinaplošče

LINITHERM

Toplotna prevodnostWLS 024

LINITHERM

Toplotna prevodnost< 80 mm WLS 030≥ 80 mm WLS 028

PS ali mineralna volja

Toplotna prevodnostWLS 035

PS ali mineralna volja

Toplotna prevodnostWLS 040

[mm]

20304050607080

100110120130140160180200220240260280300

Vrednost R

[m2K/W]

0,831,251,672,082,502,923,334,174,585,005,425,836,677,508,339,17

10,0010,8311,6712,50

Vrednost U*Izolacijskimaterial

[W/(m2K)]

0,970,690,540,440,370,320,280,230,210,190,180,170,150,130,120,110,100,090,080,08

Vrednost U*Izolacijskimaterial

[W/(m2K)]1,431,050,830,690,590,510,450,370,340,310,290,270,240,210,190,180,160,150,140,13

Vrednost R

[m2K/W]0,500,751,001,251,501,752,002,502,753,003,253,504,004,505,005,506,006,507,007,50

Vrednost U*Izolacijskimaterial

[W/(m2K)]1,300,950,740,610,520,450,400,330,300,280,260,240,210,190,170,150,140,130,120, 11

Vrednost U**Izolacija med

škarniki[W/(m2K)]1,551,160,930,780,670,580,520,430,390,360,340,310,280,250,220,210,190,170,160,15

Vrednost U**Izolacija med

škarniki[W/(m2K)]1,661,251,000,840,720,630,560,460,420,390,360,340,300,270,240,220,210,190,180,17

Vrednost R

[m2K/W]0,570,861,141,431,712,002,292,863,143,433,714,004,575,145,716,296,867,438,008,57

Vrednost U*Izolacijskimaterial

[W/(m2K)]1,150,830,650,540,450,390,330,270,240,220,210,190,170,150,140,120,110,110,100,09

Vrednost R

[m2K/W]0,671,001,331,672,002,332,863,573,934,294,645,005,716,437,147,868,579,29

10,0010,71

Glavna je vrednost USlabša toplotna prevodnostmateriala pomeni, da jebolj primeren kot izolacijskimaterial.Pri tem je odločilnega pomenavrednost toplotne prevodnosti:λ [W/(mK)].

Manjša vrednost pomeni boljšozmogljivost izolacije!

To pomeni, da potrebujetemanjšo debelino izolacijskegamateriala ali pa lahko zenako debelino dosežete boljševrednosti izolacije.Izredno zmogljivi izolacijskimaterial PUR/PIR imaneverjetno nizko toplotnoprevodnost. Zaradi tegaizolacijski sistemi LINITHERMiz trde gume PUR/PIRponujajo toplotno prevodnostλD = 0,024 W/(mK) doλD = 0,030 W/(mK) in s temizredno zmogljivost izolacije žepri majhnih debelinah.

Manj je več!

Celuloza/lesna vlaknaλD = 0,040 W/(mK)

Mineralna volnaλD = 0,035 W/(mK)

Neposredna primerjava debeline izolacijskega materiala pri enaki močiVrednost U = 0,17 W/(m 2K)

LINITHERMλD = 0,024 W/(mK)

Izolacija med škarniki Izolacija na škarnikih

Boljša izolacija z elementi LINITHERM!

Stanovanjskiprostor

Stanov.prostor

Stanovanjskiprostor

Page 7: LINZMEIER katalog 2010

stran 7

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 21D-88499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 24D-07613 Heideland b. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / Informacije PUR / SL / 06-2008 / SDPridržujemo si pravico do sprememb

Okolju prijazna izolacijapomeni dobičekIzolacijski elementi LINITHERMprepričajo v vseh vidikih varovanja okolja. Njihova proizvodnja porabi le delčekdragocene energije, ki joboste privarčevali skozi desetletja. Na koncu njihoveuporabne dobe jih je mogočeuporabiti za ogrevanje, pričemer vsak kubični meterodda toliko energije kot približno 21 litrov kurilnegaolja. Seveda je to mogočestoriti brez ostankov in naokolju prijazen način!Mimogrede: Proizvodneodpadke in čiste odrezke prigradnji v podjetju Linzmeierpredelajo v reciklirane gradbene plošče LINIREC intako znova vrnejo v obtokmateriala.

Dobro za denarnico in okolje!

Izolacija PUR/PIR kot množilnik energije

Uporaba nafte(4 % nafte se uporabijo za izdelavo plastike)

Kurilna vrednost pri sežiganju odpadkov 21 l /m3

Prihranek energije v50 letih 5.533 l /m 3

Energija za proizvodnjo PUR/PIR 95 l /m 3

* Stanje: 3. 6. 2008Vir: IVPU

• Poliole�ni• Polistirol• Pene PUR/PIR• Drugo

Uporaba trde pene PUR/PIR kot toplotneizolacije (najmanj 50 let)

Drugo 10 %

Bencin 12,5 %Kemija 3,5 %

Plastika 4 %

Kurilno olje 70 %

Okoljevarstvena bilanca

Izolacija med škarniki 140 mmλD = 0,040 W/(mK)

Brez izolacije

Pri okolju je gotovo le eno: zaščititi ga moramo.Pri tem je najpomembnejše varčevanje z ogljikovim dioksidom. Vsak privarčevani liter kurilnega olja pomeni 3 kg privarčevanega ogljikovegadioksida.

Tako imate kar dvojni razlog za zadovoljstvo: Za ogrevanje plačujete manj, s tem pa tudi varujete okolje. S tem pa še zdaleč niste izčrpali svojih "zaslug za varovanje okolja".

Izolacija zmanjšuje učinek tople grede.

Izolacija LINITHERM na škarnikih 140 mmλD = 0,024 W/(mK)

Poraba kurilnega olja in emisije CO2 (na kvadratni meter strešne površine in leto)

Primer: Streha enodružinske hiše = 140 m 2 = 19,6 m 3 trde pene PUR/PIR1 m 3 PUR 19,6 m 3

(-,91/Liter)

1.Poraba energije pri proizvodnji PUR/PIR - 95 l - 1.862 l - 1.694,-

2.Prihranek na energijiv 50 letih + 5.607 l +109.898 l + 100.007,-

3.Pridobljena energija zaradi toplot-nega recikliranja ob koncu življenjs-ke dobe izolacijskega materiala + 21 l + 411 l + 374,-Skupni dobitek energijepo 50 letih 5.533 l 108.447 l 98.687,-

Emisije CO 2

8,7 l

1,0 l

Emisije CO 2 Emisije CO 2

2,0 l

Page 8: LINZMEIER katalog 2010

stran 8

Udobno bivanjepod streho

Stanovanjska površina je vednopremajhna in draga. Dodatenprostor lahko najdete napodstrešju. Gradnja se izplačaže pri naklonu strehe 25°(pri zadostni višini že pri 12°),pri naklonu strehe 50° palahko pod streho postavite kardve etaži.

Če streho prekrivate na novo,priporočamo izolacijo naškarnikih. Če to ni mogoče,lahko z izolacijskimi elementiLINITHERM pod škarnikipreprosto in hitro ustvaritedodatno izolacijo, ki nimatoplotnih mostov, je zrakotesnain ne porabi veliko prostora.

� Izredne izolacijske vrednosti,tudi pri najtanjših ploščahiz trde pene PUR/PIR znašakoeficient λB = 0,024 W/(mK).� Učinkovita zaščita predvročino in toplotnimi izgubami.� Parna zapora, da bostelahko pozabili na vlago.� Premišljen sistem robov zapopolno tesnjenje.� Izolacijske sisteme LINITHERMlahko obdelujete in pritrjujeteenako preprosto kot les.� Z izolacijo med škarniki zmaterialom razreda A1 ustvaritekonstrukcijo tipa F30B(glejte dokazilo o preizkusu).

LINITHERM PAL GK, izolacija pod škarniki s številnimi prednostmi!

� Brez dodatnih ogrodij iz letev.Plošče so zelo stabilne, zatoje lahko med škarniki tudi do87 cm razdalje!� Kartonsko-mavčna plošča(GK) ali vlaknasto-mavčnaplošča (GF) na strani notranjihprostorov omogočaometavanje in tapeciranje.� Najpomembnejša pa je naša100-% garancija:Uporabljamo izključno trdopeno PUR/PIR iz lastneproizvodnje z nadzoromkakovosti, ki ne vsebuje fluoro-kloro-ogljikovodikov, halogenihfluoro-kloro-ogljikovodikov,formaldehida in vlaken.� Trda pena PUR/PIR je odpornana gnitje in pritisk, neobčutljivain brez vonja.

Gradnja, ko ni prostora

Termografija je popolnoma jasna - tukajje bila uporabljena optimalna izolacija zizolacijskimi sistemi LINITHERM:v enem koraku je bilo poskrbljeno zaprihranek pri stroških ogrevanja, večprostora in varovanje okolja.

Zgoraj:LINITHERM PAL GKTrda pena PUR/PIR z obojestranskoaluminijasto krovno plastjo (parna zapora)in dodano kartonsko-mavčno ploščo(na voljo so tudi vlaknasto-mavčne plošče)

Spodaj:LINITHERM PAL 2Trda pena PUR/PIR z obojestranskoaluminijasto krovno plastjo (parna zapora)

Pozabite na vse skrbi, ki bi jih imeli z običajno izolacijo.Izolacijski elementi LINITHERM namreč ponujajo čisto vse:

Page 9: LINZMEIER katalog 2010

stran 9

Izgube toplote zaradiškarnikov

Slabost: Izolacija je nameščenasamo med škarniki, zato zaradivišje toplotne prevodnostilesa nastajajo toplotni mostovi.To povečuje prevodne izgubetoplote za okoli 20 %. S tem seskupne izgube energije v hišipovečajo za okoli 8 %.

Za zadostno izolacijo sopotrebni večji preseki škarnikov.To poveča stroške za materialin izgubo prostora. Zaradidodatnega ogrodja iz letev inkartonsko-mavčnih plošč seporabi še več prostora.

Manj stroškov za materialzaradi manjšega presekaškarnikov

Prihranek na času indenarju z manjšim številomdelovnih postopkov

Preprosta uporaba inpredelava

Zaključitev za notranjeprostore omogočaometavanje in tapeciranje

Prihranek na prostorus tanko konstrukcijo

Zaščita pred elektro-magnetnim onesnaženjemz aluminijastim slojem

Požarna varnost!Mogoča je izvedba kot tipkonstrukcije F30B

Z gradbenega stališčapreprosta in trdna zgradba

Prihranite na prostoruin toploti

Z izolacijo med škarniki inizolacijo LINITHERM PAL GK podškarniki je vaše podstrešjeoptimalno zaščiteno pred vročinoin toploto:

Z zelo zmogljivim izolacijskimmaterialom PUR/PIR bosteže pri zelo majhnih debelinahplošč dosegli zelo velikopovečanje izolacijskih vrednosti.Zaradi tega so lahko presekiškarnikov bistveno manjši.Izolacijo LINITHERM PAL GKpreprosto privijte pod škarnike.Z utori in povezavo z vzmetnimisponkami nastane plastizolacije brez toplotnih mostov.Dodana kartonsko-mavčnaplošča poskrbi za čistozaključitev prostora.

Globina škarnikov 260 mmIzolacija med škarniki 260 mm mineralne volne (WLS 035)Dodatna parna zapora, ogrodje iz letev in kartonsko-mavčnaplošča: Vrednost U = 0,18 W/(m 2K)

Globina škarnikov 180 mmIzolacija med škarniki 180 mm mineralne volne (WLS 035),LINITHERM PAL GK 39,5 mm z vgrajeno parno zaporo podškarniki: Vrednost U = 0,18 W/(m 2K)

Kombinirana toplotna izolacijamed in pod škarniki ali prečniki

Prednosti za investitor-je pri novogradnjah:

Konstrukcija pri običajni toplotni izolaciji Konstrukcija z izolacijo LINITHERM PAL GK

219,5 mm

LINITHERM PAL GKLz vgrajenim letvastimogrodjem

Izolacija LINITHERM PAL GKje na voljo tudi z vgrajenimletvastim ogrodjem.Z nastavitvenimi vijaki jemogoče izravnatineenakomernonameščeneškarnike innastavitipravilnerazdalje.

NOVOGRADNJE

299,5 mm

Page 10: LINZMEIER katalog 2010

stran 10

Prednosti za investitorjepri sanaciji starejših stavb:

Prihranek časa in denarjaŠkarnikov ni treba

podvojevati"Stara" izolacija med

škarniki ostane skupaj sstarimi oblogami, tako dajih ni treba odstraniti

V le nekaj korakihposkrbite za optimalnoizboljšanje izolacije

Preprosta uporaba inpredelava

Zaključitev za notranjeprostore omogočaometavanje in tapeciranje

Prihranek na prostorus tanko konstrukcijo

Zaščita pred elektro-magnetnim onesnaženjem zaluminijastim slojem

Z gradbenega stališčapreprosta in trdna zgradba

Pravilna izolacijazagotavlja resničnoudobje bivanja

Pogosto je med škarnikiuporabljena manj kakovostnaizolacija. Praviloma zato taizolacija ni skladna s trenutnimipredpisi. Poleg tega takšnaizolacija ne ščiti pred toplotnimimostovi in škodo zaradi vlage.

S sistemom LINITHERM imatesrečo, saj vam stare izolacijeskupaj z ogrodjem iz letevin kartonsko-mavčno ploščo aliz deskami, ki so spojene zutori ter vzmetmi, ne bo trebaodstranjevati, kar je naporno,umazano, potem pa zahtevaše drago odstranjevanjeodpadkov.

LINITHERM je optimalnarešitev, saj je delo preprostoin hitro:

Tanke elementeLINITHERM PAL GK preprostos spodnje strani privijte naškarnike. V notranjo stran jeobrnjena kartonsko-mavčnaplošča, ki zagotavljačisto zaključitev, ki omogočaometavanje ali tapeciranje.

Tudi pod lesenimi oblogami

Če želite na novo pridobljeneprostore pod streho opremiti zlesenimi oblogami, vam nitreba žrtvovati dobrega počutja:Pod škarnike privijte elementeLINITHERM PAL 2L z vgrajenimletvastim ogrodjem.Z nastavitvenimi vijaki lahkoizravnate tudi morebitneneravnine. Plošče potempreprosto privijete navpičnoali diagonalno pod škarnike -vaš udobni dom pod streho jekončan.

Izboljšanje obstoječe izolacije med škarniki z izolacijoLINITHERM PAL GLK pod škarniki ali prečniki

Spodnja oziroma zgornja slika:Globina škarnikov 140 mmIzolacija med škarniki 100 mm mineralne volne (WLS 040)Morebitna obstoječa parna zapora, letvasto ogrodje inkartonsko-mavčna plošča (zgornja slika) ali lesena obloga posistemu utor+vzmet (spodnja slika)LINITHERM PAL GK 39,5 mm: Vrednost U = 0,27 W/(m 2K)

Konstrukcija z izolacijo LINITHERM PAL GK

LINITHERM PAL GKLz vgrajenim letvastimogrodjem

Če škarniki niso poravnani,lahko za ravno linijo poskrbitez elementi LINITHERM PAL GKLz vgrajenim letvastim ogrodjem.Tako odpade dodatno letvastoogrodje, ki bi ga sicer moraliizdelati. Izolacijske elementenastavite na primerno razdaljoz nastavitvenimi vijaki.

Nastavitveni vijak

glejte tudi risbo, stran 3

ADAPTACIJA

Page 11: LINZMEIER katalog 2010

stran 11

Notranja izolacija za masivne zunanje stene

Majhna debelina, velikazmogljivost izolacije

Dobro izolirane zunanje stenedolgoročno zmanjšujejostroške za energijo. Še posebejpri zgodovinsko pomembnihstavbah pa je treba zaradispomeniškega varstva v številnihprimerih ohraniti fasadonespremenjeno. Povsod, kjerzunanja izolacija sten nimogoča, lahko za optimalnoizolacijo poskrbite s sistemomLINITHERM PAL GK, za to pa jepotrebna le majhna debelina.

Tanka konstrukcija na steni

Zaradi izrednih izolacijskihvrednosti trde pene PUR/PIRostane konstrukcija stenetanka in ohranja dragocenostanovanjsko površino.Odvisno od debelineizolacijskega materiala znašadebelina konstrukcije samo39,5 do 69,5 mm (na zahtevoso na voljo tudi dodatnedebeline).

Plošče so na voljo v priročnivelikosti 2,50 x 0,62 m. Prilepitejih lahko neposredno na nosilnokonstrukcijo stene (novogradnja)ali na omet (adaptacija).Na splošno sta mogoči dve vrstilepljenja:- lepljenje po celotni površini na

ravno podlago ali- točkovno lepljenje po grebenu

na robu v primeru neravnin

S povezavo z utorom invzmetnimi sponkami nastanehomogena in zrakotesnaizolacijska plast. Alufolija medizolacijskim jedrom inkartonsko-mavčno ploščo imana notranji strani vlogo parnezapore.

Mraz, vlaga in plesen takoodpadejo.

Prostost oblikovanja

Plošče LINITHERM PAL GK soopremljene s kartonsko-mavčnoploščo. Notranjo stran jemogoče po sušenju zglajenihmest tapecirati ali ometati.

Prednosti za investitorjepri novogradnjah inadaptacijah:

Optimalne izolacijskevrednosti

Priročne in lahkeizolacijske plošče

Preprosta obdelavabrez toplotnih mostov

Zaključitev za notranjeprostore omogočaometavanje in tapeciranje

Prihranek na prostoru stanko konstrukcijo

Izredne biološke lastnostigradbenih materialov

Z gradbenega stališčabrezhibna konstrukcija

Levo:Ometan opečnat zidLINITHERM PAL GK

Page 12: LINZMEIER katalog 2010

stran 12

Izolacijski sistem za hitro polaganjena škarnike brez nepotrebnih odpadkovLINITHERM PAL N+F s posebej oblikovanimi vogalnimi povezavami.Odrezke, ki nastajajo pri izolaciji prečnikov in škarnikov, preprosto zavrtite in postavitena nasprotno stran. S tem privarčujete na materialu in času.

Maksimalna izolacija pri minimalni debelini plošč

Trajno visoke izolacijske vrednosti - WLS 024

Zaščita pred vročino in mrazom brez toplotnih mostov

Toplotna izolacija in obloga strehe

Zanesljiva izolacija ...Za naklone streh od 20°

Zrako- in vodotesna

Zaščita pred elektro-magnetnim onesnaženjem

... resnično profesionalnakakovost ...Z vgrajeno parno zaporo

S posebno vogalno povezavo

Možnost uporabe z obehstrani

S površino, ki se ne blešči

Z rastrskim natisom za hitropolaganje

Neprekinjena izolacija zavelike površine

Neposredna vgradnja naškarnike ali opaž

... za čisto varčevanje zenergijoZaščita pred poletno vročinoToplotna zaščita pozimi

Izolacijsko jedro iz trdepene PUR/PIR

brez fluoro-kloro-ogljikovodikov, halogenihfluoro-kloro-ogljikovodikov,formaldehida in vlaken

Pozitiven vpliv na okolje

Izolacijski sistemna škarnikih

������� �����POLIURETAN

PAL N+F

Page 13: LINZMEIER katalog 2010

stran 13

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heidelandb. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LINITHERM PAL N+F / 02-2007 / SD / SLPridržujemo si pravico do sprememb

LINITHERM PAL N+F - gospodarna izolacija tudi pri razgibanih strehah.

Izolacijske plošče so lahke in priročne. S posebej oblikovano povezavo po sistemu utor+vzmet indodatno vzdolžno natično povezavo po sistemu utor+vzmet imate z vsakim položenim elementom takojpripravljeno podlogo, ki je brez toplotnih mostov ter je zrakotesna (stik zalepite z lepilnim trakom).Obojestranska aluminijasta obloga se ne blešči, je odporna na trganje in opravlja vlogo parne zapore terzaščite pred elektromagnetnim onesnaženjem.Praktična pomoč pri izravnavi in privijanju: rastrski natis.

Prihranite na materialu in času.Elementi LINITHERM PAL N+F so uporabni obojestransko. Odrezane dele, ki jih naredite na prečnikih,lahko zavrtite in znova uporabite na nasprotni strani.

Tanjša izolacija z materiali PUR/PIR.Zelo nizka toplotna prevodnost visokozmogljive trde pene PUR/PIR pozimi jamči optimalno toplotnoizolacijo, poleti pa ščiti pred učinki vročine.Tako boste imeli vse leto prijetno klimo po celotni hiši.

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenegamateriala B2, tip uporabe PUR 024 DAD, obojestransko kaširano zalufolijo (parna zapora)

Robne povezave: Povezava po sistemu utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po obodu,vzdolžno še natična povezava po sistemu utor+vzmet s 6 cm prekritja

Ne pozabite: Trak za režo, 1050 x 30 mm, za zatesnitev reže na ozki strani,je priložen

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100Pokrivna mera: 3000 x 1000 mm (= računska mera)

LINITHERM PAL N+F

Debelina (mm)PUR/PIR

80100120140160

*180*200

WLSPUR/PIR024024024024024024024

Vrednost U**[W/(m2K)]0,270,220,190,160,140,130,12

Vsebina paleteKosov m2

30242017151312

90,072,060,051,045,039,036,0

DN ≥ 20° 1)

druge debeline na zahtevo

Povezava po sistemuutor+vzmet z vzmetnimisponkami po obodu,vzdolžno še natična povezavapo sistemu utor+vzmet s 6 cm prekritja

LINITHERM PAL N+F na škarnikih

LINITHERM PAL N+Fna lesenem opažu

LINITHERM PAL N+F na škarnikih,leseni opaž pod škarniki

1) Nagib strehe po navedbi ali po strokovnih pravilih ZVDH. Posebne rešitve na zahtevo.* Za te izdelke so lahko časi dobave daljši.** Vrednost U upošteva prehodne toplotne upornosti Rsi in Rse ter leseni opaž debeline 19 mm.

Posebnosti objekta po DIN EN ISO 6946 niso upoštevane.

Hitro polaganje brez nepotrebnih odpadkov - tudi na razgibanih strehah

Page 14: LINZMEIER katalog 2010

stran 14

Zanesljiva izolacija:- za strehe z naklonom od 20°- zrakotesna, odporna na veter- konstrukcijo ščiti pred vlago

Resnično profesionalnakakovost:- tovarniško kaširana pokrivna folija, odporna na trganje,- z rastrskim natisom za hitro polaganje,- celovita toplotna izolacija za velike površine,- polaganje na škarnike ali opaž.

Za čisto varčevanje z energijo:- WLS 028 oziroma 030,- zaščita pred poletno vročino,- toplotna zaščita pozimi.

Pozitivne biološke lastnosti:- izredno zmogljiv izolacijski material,- trda pena PUR/PIR,- brez fluoro-kloro-ogljikovodikov, halogenih fluoro-kloro-ogljiko- vodikov in formaldehida,- pozitiven vpliv na okolje.

Izolacijski sistem na škarnikih

PGV T

Paroprepusten izolacijski sistem zanovogradnje in adaptacijo starejših objektovSistem LINITHERM PGV T je prav tako idealna rešitev za naknadno izboljšanjeobstoječe izolacije na škarnikih. Zlasti kadar je na objektu prisotna parna zapora.

Popolna zaščita pred izgubami toplote,brez toplotnih mostov na škarnikih.

Trajno visoke izolacijske vrednosti – WLS 028/030.

Na trganje odporna pokrivna folija.

Obojestranska paroprepustna obloga iz mineralne volne.

Page 15: LINZMEIER katalog 2010

stran 15

Kadar je na objektu prisotna parna zapora, lahko s sistemom LINITHERM PGV T enostavno in hitrodosežete optimalno stopnjo toplotne izolacije strehe ali pa izboljšate že obstoječo izolacijo.

Enostavno in hitro polaganjeIzolacijski elementi se preprosto in hitro polagajo neposredno na škarnike ali pa na opaž.Enostavna naknadna vgradnja pri adaptacijah starejših objektov;podstrešje bo med vgradnjo izolacije ostalo čisto.

Izolacijski elementi LINITHERM PGV T so opremljeni s pokrivno folijo, ki jo odlikuje visoka odpornostna trganje. Prekrivanje po dolžini in po straneh znaša približno 8 cm. Na prekrivanjih je tovarniškonameščen tesnilni trak. Odstranite zaščitni trak, poskrbite za ustrezno prekrivanje in folijo nalepite vskladu s pravili stroke. Rastrski natis olajša rezanje, izravnavo z nasproti ležečimi letvami in privijanjena ustrezne razmake. Spoji po sistemu utor+pero omogočajo natančno in hitro vgradnjo.

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, gradbeni material razredaB2, tip uporabe PUR 028 DAD, obojestranska obloga iz mineralne volne.

Krovni sloj: Zgoraj je paroprepustna pokrivna folija, ki je odporna na trganje, preprečuje drsenje in se po dolžini ter straneh prekriva okoli 8 cm.Tesnilni trak je tovarniško nameščen.

Spoji: Povezava po sistemu utor+pero z vzmetnimi sponkami po obodu.Pozor: parna zapora na mestu vgradnje.Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100Pokrivna mera: 2.480 × 1.180 mm (= računska mera)

LINITHERM PGV T

Debelina mmPUR/PIR

506080

100120140160

**200

WLSPUR/PIR029029028028027027027027

Vrednost U* [W/(mK)]0,540,450,310,260,220,190,170,13

Vsebina paletekosov m2

4840302420171512

140,5117,1

87,870,258,549,843,935,1

DN ≥ 20° 1)

Druge debeline na zahtevo

Povezava po sistemu utor+peroz vzmetnimi sponkami po obodu.Na zgornji strani je paroprepustnapokrivna folija, ki je odporna na trganje,preprečuje drsenje in se prekrivapribližno 8 cm.

LINITHERM PGV Tna škarnikih in lesenem opažu.

LINITHERM PGV Tna škarnikih za boljšo izolacijo,izolacija med škarniki,lesen opaž pod škarniki.

1) Naklon strehe po navedbi ali v skladu s pravili stroke. Posebne rešitve na zahtevo. * Vrednost U upošteva vrednosti prehodne toplotne upornosti Rsi in Rse ter lesen opaž debeline 19 mm. Posebnosti objekta po DIN EN ISO 6946 niso upoštevane. ** Ti izdelki imajo lahko daljše roke dobave.

Paroprepustnost za novogradnje in adaptacije

Popolna toplotna izolacija –izolacija na škarnikih zagotavlja trajno učinkovitostbrez toplotnih mostov.

Paroprepustna izolacija –nosilno konstrukcijo ščiti pred vlago,plesnijo in toplotnimi obremenitvami.

Samolepilna pokrivna folija –izolirane površine so takoj po namestitvi folijezaščitene pred vetrom.

Page 16: LINZMEIER katalog 2010

stran 16

Optimalna izolacija tudiza strehe z majhnim nagibomLINITHERM PAL Polymer z robustno robno povezavo in polimerno-bitumenskimslojem, ki je izredno odporen na pretrganje. Preprosto, hitro in gospodarno zapodstrešje, ki je zaščiteno pred dežjem.

Zanesljiva izolacija

Kadar je nagib strehe manjšiod predpisanega, strokovnapravila pa predpisujejopodstrešje, zaščiteno preddežjem, je prava rešitevLINITHERM PAL Polymer.

Izredna izolacijska zmogljivostpoliuretanske pene (PUR/PIR)zagotavlja maksimalno izolacijo(WLS 024) že pri zelo tankihploščah.Material PUR/PIR ne gnije in jeizredno odporen na pritisk,tako da ni občutljiv na snežnoobremenitev, pritisk zaradivetra ter staranje.

Izolacijski sistemna škarnikih

PAL Polymer

Homogena toplotna izolacija po celotni površini(WLS 024)

Z vgrajeno parno zaporo

Pred dežjem zaščiteno podstrešje,od nagiba strehe 12° naprej

Zrako- in vodotesna izolacija

Pozitiven vpliv na okolje

������� �����POLIURETAN

Page 17: LINZMEIER katalog 2010

stran 17

Najboljša toplotna izolacija je mogoča samo na škarnikihTako kot pri fasadah je najbolj učinkovita strešna izolacija z zunanje strani, na škarnikih ali lesenem opažu.Samo tako je vsa streha v celoti ovita v izolacijo, kar zagotavlja trajno učinkovitost izolacije brez toplotnihmostov. Strešna konstrukcija pri tem skrbi tudi za zaščito pred vlago in vplivi temperature.

Hitrejša namestitev boljše izolacijeS posebej oblikovano povezavo po sistemu utor+vzmet in dodatno vzdolžno natično povezavo po sistemuutor+vzmet imate z vsakim položenim elementom takoj pripravljeno toplotno izolacijo, ki je brez toplotnihmostov ter je zrakotesna.

Kakovost zagotavlja zanesljivejšo zaščitoStabilno izolacijsko jedro iz trde pene PUR/PIR je obojestransko obloženo z alufolijo. Stanovalci so hkratizaščiteni pred elektromagnetnim onesnaženjem. Na zgornji strani je nameščen še en sloj za odvajanje vodeiz polimerno-bitumenskega traku, ki je izredno odporen na pretrganje. Po dolžini in straneh je na voljodovolj prekrivanja (8 cm, s tovarniško nameščenim tesnilnim trakom), da izdelate zlepljeno podstrešje, ki jezaščiteno pred dežjem in vetrom po strokovnih pravilih ZVDH.

Tanjša izolacija z materiali PURZaradi majhne toplotne prevodnosti (WLS 024) izredno zmogljive trde pene PUR/PIR je višina konstrukcijeminimalna, kljub temu pa zagotavlja trajno visoke izolacijske vrednosti.Prijetna klima vse leto: optimalna toplotna izolacija pozimi in zaščita pred vročino poleti.

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heidelandb. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 [email protected]

BE / LINITHERM PAL Polymer / SL / 08-2007 / GPKPridržujemo si pravico do sprememb

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165,razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DAD,obojestransko kaširano z alufolijo (parna zapora)

Krovni sloj: Zgoraj prevleka iz zelo kakovostnega polimernega traku,ki je odporen na trganje in ima po dolžini ter straneh okoli 8 cm prekrivanja intovarniško nameščen tesnilni trak

Robne povezave: Povezava po sistemu utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po obodu,vzdolžno še natična povezava po sistemu utor+vzmet s 6 cm prekritja

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100Pokrivna mera: 3000 x 1000 mm (= računska mera)

LINITHERM PAL Polymer

Debelina (mm)PUR/PIR

Vrednost U*[W/(m2K)]

DN ≥ 12°

druge debeline na zahtevo

LINITHERM PAL Polymerin leseni opaž na škarnikih

LINITHERM PAL Polymerna škarnikih, leseni opaž pod škarniki

* Vrednost U upošteva prehodne toplotne upornosti Rsi in Rse ter leseni opaž debeline 19 mm. Posebnosti objekta po DIN EN ISO 6946 so upoštevane.

LINITHERM PAL PolymerToplotna izolacija in pred dežjem zaščiteno podstrešje

Povezava po sistemu

utor+vzmet z vzmetnimi

sponkami po obodu, vzdolžno

še natična povezava po sistemu

utor+vzmet s 6 cm prekritja.

Polimerni trak ima vzdolžno in

po straneh okoli 8 cm prekritja

in lepilni trak.

Požarna varnost

V kombinaciji z lesenim opažem po

sistemu utor+vzmet debeline 19 mm

(po DIN 68122-1/2) izpolnjuje sistem

LINITHERM PAL Polymer tudi zahteve

za konstrukcijo F30B (dokazilo o

preizkusu P-MPA-E-04-025).

80100120140160

*180*200

WLSPUR/PIR024024024024024024024

Vsebina paleteKosov m2

90,072,060,051,045,039,036,0

30242017151312

0,270,220,190,160,140,130,12

Page 18: LINZMEIER katalog 2010

stran 18

Izolacijski sistem za pod kovinskeali skrilaste streheLINITHERM PAL OSB v enem elementu združuje toplotno izolacijo, zaščito predelektromagnetnim onesnaženjem in popolno osnovno konstrukcijo za oplato. Sistemi imajona eni strani dodane plošče OSB in so predvideni za stare ali nove opažene strehe.

Zanesljiva izolacija ...

Brez toplotnih mostov

Zrako- in vodotesna

Konstrukcijo ščiti pred vlago

Zaščita pred elektro-magnetnim onesnaženjem

Odporno na pritisk

... resnično profesionalnakakovost ...

Tovarniško nanesena plošča OSB

Polaganje na opaž

Polaganje je hitro in gospodarno

Celovita toplotna izolacija za velike površine

... za čisto varčevanje z energijo

WLS 024

Zaščita pred poletno vročinoToplotna zaščita pozimi

Pozitivne biološke lastnosti: Izredno zmogljiv izolacijskimaterial trda pena PUR/PIR brez fluoro-kloro-ogljiko -vodikov, halogenih fluoro-kloro-ogljikovodikov in vlaken

Pozitiven vpliv na okolje

Izolacijski sistem na škarnikih

PAL OSB�

Pod kovinskimi ali skrilastimi strehami

Trajno visoke izolacijske vrednosti - WLS 024

Osnovna konstrukcija po celotni površini

Brez iskanja pritrditvenih točk

Popolna zaščita pred izgubljanjem toplotebrez toplotnih mostov

�������������POLIURETAN

Page 19: LINZMEIER katalog 2010

stran 19

Kovinske in skrilaste strehe so v zadnjih časih vedno bolj priljubljene, saj omogočajo atraktivne geometrije streh in s tem tudi neobičajne možnosti uporabe. Vedno strožje zahteve za zaščito pred izgubami toplote in vročino so tudi tukaj prinesle nove izpopolnjene izolacijske rešitve: Izolacijski sistem za strme strehe LINITHERM PAL OSB združuje v enem elementu hkrati toplotno izolacijo in osnovno konstrukcijo za oplato. Sistemi imajo na eni strani dodane plošče OSB in so predvideni za stare ali nove opažene strehe.

Prednosti pri vgradnji za izvajalce

Izolacijsko jedro iz trde poliuretanske pene ponuja maksimalne vrednosti izolacije pri minimalni debeliniplošč. Robustne robne povezave omogočajo racionalno polaganje brez toplotnih mostov, ki se opravi na lesenem opažu, ki je opremljen z ustreznim zaščitnim slojem/parno zaporo.Plošča OSB (22 mm) ni občutljiva na vlago, prenese hojo in predstavlja osnovno konstrukcijo po celotnipovršini za kovinske, skrilaste ali vlaknasto-cementne kritine. S tem odpade zamudno iskanje primernih točk za pritrjevanje. Kritino je mogoče mehansko pritrditi na poljubnem mestu. Izreze v strehilahko natančno opravite z običajnimi orodji za obdelavo lesa. Tudi tukaj pritrditev priključkov ostanepreprosta.

Najbolje z razmikom

Na elemente LINITHERM PAL OSB namestite primeren ločilni sloj. S tem poskrbite za hitro in zanesljivo odvajanje vode in kondenzata, ki ob topljenju vdreta med kovinsko streho in ločilni sloj. Ta razmik tudi zmanjša prenašanje zvoka.

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heideland b. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LINITHERM PAL OSB / SL / 05-2008 / SDPridržujemo si pravico do sprememb

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenegamateriala B2, tip uporabe PUR 024 DAD, obojestransko alufolija

Krovni sloj: S ploščo OSB, 22 mm, premazan, za pritrditev kovinske ali skrilaste kritine

Robne povezave: Povezava utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po obodu, plošča OSB s sistemom utor+vzmet

Ne pozabite: Pri izdelavi podstrešja in celotnega ostrešja upoštevajte strokovna pravila ter navodila in smernice iz posebnih navodil podjetja Linzmeier

Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 in plošče OSB 22 mm

Pokrivna mera: 1.180 x 1.180 mm (= računska mera)

LINITHERM PAL OSB

Debelina (mm)Skupaj

Debelina (mm)PUR/PIR80

100120140160

Debelina (mm)Plošča OSB2222222222

WLSPUR/PIR024024024024024

Vrednost U *[W/(m2K)]0,250,220,180,160,14

Vsebina paleteKosov m2

2319171513

32,026,523,720,918,1

druge debeline na zahtevo

LINITHERM PAL OSBna lesenem opažu

* Vrednost U upošteva prehodne toplotne upornosti Rsi in Rse ter leseni opaž debeline 19 mm. Posebnosti objekta po DIN EN ISO 6946 niso upoštevane.

LINITHERM PAL OSB - Toplotna izolacija in osnovnakonstrukcija po celotni površini v enem koraku

LINITHERM PAL OSB, titanovo-cinkova streha BV, Marstall v občini Schwerin

102122142162182

Page 20: LINZMEIER katalog 2010

stran 20

Izolacijski sistem z notranjo stranjo,ki omogoča ometavanje,barvanje in tapeciranjeLINITHERM PAL SIL T združuje veliko funkcij v enem elementu: optimalno toplotno izolacijo,podlogo, notranji krovni sloj za individualno oblikovanje prostorov in še veliko drugegaTa rešitev za izolacijo je idealna tudi za spomeniško zaščitene objekte.

Notranja stran omogoča ometavanje,barvanje in tapeciranje

Trajno visoke izolacijske vrednosti - WLS 024

Z vgrajeno parno zaporo

Popolna toplotna izolacija brez toplotnihmostov na škarnikih

Zanesljiva izolacija ...

Od 20° naklona streheBrez toplotnih mostovZrako- in vodotesnaKonstrukcijo ščiti pred vlagoZaščita pred elektro -magnetnim onesnaženjemOdporno na udarce

... resnično profesionalna kakovost ...

Z vgrajeno parno zaporoTovarniško nanesen natrganje odporen pokrivnitrak na spodnji straniZ rastrskim natisom za hitropolaganjeCelovita toplotna izolacija za velike površinePolaganje na škarnike

... za čisto varčevanje z energijo

WLS 024Zaščita pred poletno vročinoToplotna zaščita pozimiPozitivne biološke lastnosti: Izredno zmogljiv izolacijskimaterial trda pena PUR/PIRbrez fluoro-kloro-ogljikovo-dikov, halogenih fluoro-kloro-ogljikovodikov, formaldehida in vlakenPozitiven vpliv na okolje

Izolacijski sistem na škarnikih

PAL SIL T�

�������������POLIURETAN

Page 21: LINZMEIER katalog 2010

stran 21

Optimalna toplotna izolacija na škarnikih z notranjo stranjo, ki je primerna za barvanje, ometavanje in tapeciranje

LINITHERM PAL SIL T ponuja vse prednosti sodobnega izolacijskega sistema. Z dodano silikatnoploščo dobimo notranje površine, ki jih je mogoče ometati, pobarvati ali tapecirati. Zato je to idealni izolacijski sistem, kadar želimo škarnike vključiti v podobo prostora, na primer pri spomeniško zaščitenih objektih.

Kakovost zagotavlja zanesljivejšo zaščitoObojestranska aluminijasta folija deluje kot parna zapora in ščiti pred elektromagnetnim onesnaženjem. Dodatna silikatna plošča je negorljiva in neobčutljiva na vlago ter udarce.

Izolacija brez toplotnih mostovPovezava po sistemu utor+vzmet z vzmetnimi sponkami zagotavlja zrakotesno izolacijsko površino brez toplotnih mostov, ob tem pa tudi hitro in zanesljivo polaganje tudi pri večjih površinah. Na zgornji strani dodan trak, odporen na trganje, ima vzdolžno in po straneh okoli 8 cm prekrivanja,tovarniško pa je opremljen s tesnilnim trakom. Rastrski natis olajša rezanje, izravnavo nasprotne letvaste obloge in privijanje.

Dodatna zvočna izolacijska plošča skrbi za več tišineIzolacijski elementi so lahko na željo opremljeni z dodatno ploščo za dušenje zvoka. S tem bodo ostali mraz, vročina in hrup zunaj.

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heideland b. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LINITHERM PAL SIL T / SL / 02-2007 / GPKPridržujemo si pravico do sprememb

LINITHERM PAL SIL T (s trakom T)

Debelina (mm)Skupaj86

106126146166

Debelina (mm)PUR/PIR80

100120140160

Debelina (mm)Silikatna plošča66666

WLSPUR/PIR024024024024024

Vrednost U za element[W/(m2K)]0,280,230,190,170,15

Vsebina paleteKosov m2

2823191614

81,967,355,646,841,0

DN ≥ 20° 1)

LINITHERM PAL SIL Tna škarnikih

V posebni izvedbi brez traku T je mogoča izolacija z elementi LINITHERM PAL SIL tudi pod škarniki

LINITHERM PAL SIL Tz zvočno izolacijsko ploščo na škarnikih za boljšo zaščito pred hrupom

Optimalna toplotna izolacija na škarnikih - za novo-gradnje, adaptacije in spomeniško zaščitene objekte

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenegamateriala B2, tip uporabe PUR 024 DAD, obojestransko kaširano z alufolijo (parna zapora)

Krovni sloj: Na zgornji strani prekrito s prekrivnim trakom, ki prepušča difuzijo, je odporen na trganje in preprečuje drsenje, približno 8 cm prekrivanja po dolžini in straneh, tovarniško nameščen tesnilni trak na notranji strani s silikatno ploščo, debelina 6 mm (negorljiva, odporna na vlago, primerna za barvanje in tapeciranje)

Robne povezave: Povezava utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po obodu silikatne plošče

Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 in silikatne plošče 6 mm

Pokrivna mera: 2.480 x 1.180 mm (= računska mera)

LINITHERM PAL SIL F 30 B- ob upoštevanju predpisov privgradnji element izpolnjuje zahteve za konstrukcijo F30B in ima dokazilo o preizkusu (P-3233/2238-MPA BS)

LINITHERM PAL SIL Tz dodatno zvočno izolacijsko ploščoDebelina 40 mm, za izboljšanje lastnosti zvočne izolacije

1) Nagib strehe po navedbi ali po strokovnih pravilih ZVDH. Posebne rešitve na zahtevo.

druge debeline na zahtevo

Page 22: LINZMEIER katalog 2010

stran 22

Tanka notranja izolacijaza popolno ugodje bivanjaIdealna izolacija za pod škarnike in na stene.Povečajte svojo stanovanjsko površino, prihranite na ogrevanju in varujte okolje.

Celovita toplotna izolacija

za velike površine

Z vgrajeno parno zaporo

Dodatno letvasto ogrodje

ni potrebno

- ortkele derp atičšaZ

magnetnim onesnaženjem

Gradbeniško premišljena

konstrukcija

Pozitivne biološke lastnosti:

trda pena PUR/PIR brez

�uoro-kloro-ogljikovodikov,

halogenih �uoro-kloro-

ogljikovodikov in vlaken

Pozitiven vpliv na okolje

PAL GK

Izredne izolacijske vrednosti - WLS 024

Vgradnja neposredno pod škarnike

Majhna višina - več prostora

Notranja stran omogoča ometavanje in tapeciranje

Izolacijski sistem pod škarnikiIzolacija za notranjo stran sten

POLIURETAN

Page 23: LINZMEIER katalog 2010

stran 23

Debelina (mm) Debelina (mm) Povprečna Debelina (mm) Debelina (mm) PovprečnaPAL GK Mineralna volna vrednost U PAL GK Mineralna volna vrednost U

WLS 040 Skupaj WLS 035 Skupaj

39,5 100 0,28 39,5 100 0,2739,5 120 0,26 39,5 120 0,2439,5 140 0,23 39,5 140 0,2239,5 160 0,21 39,5 160 0,2039,5 180 0,20 39,5 180 0,1839,5 200 0,18 39,5 200 0,17

49,5 100 0,25 49,5 100 0,2449,5 120 0,23 49,5 120 0,2249,5 140 0,21 49,5 140 0,2049,5 160 0,19 49,5 160 0,1849,5 180 0,18 49,5 180 0,1749,5 200 0,17 49,5 200 0,16

69,5 100 0,21 69,5 100 0,2069,5 120 0,19 69,5 120 0,1869,5 140 0,18 69,5 140 0,1769,5 160 0,17 69,5 160 0,1669,5 180 0,16 69,5 180 0,1569,5 200 0,15 69,5 200 0,14

Izolacijske vrednosticelotne konstrukcije

LINITHERM PAL GKpod škarnikiMineralna volna med škarniki

Izračun povprečne vrednosti U prirazdalji med škarniki 625 mm inširini škarnikov 80 mm

Opomba: enake vrednosti U pri uporabi elementov LINITHERM PAL GF debeline 50 oziroma 70 mm

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 21D-88499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 24D-07613 Heideland b.Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / Notranja oprema LINITHERM / SL / 06-2008 / SDPridržujemo si pravico do sprememb

Vsi izolacijski sistemi za pod škarnike so na voljo tudi z vgrajenim letvastim ogrodjem.S tem lahko z nastavitvenimi vijaki izravnate neravnine v ostrešju brez dodatnega letvastega ogrodja.

LINITHERM PA L GK

Debelina (mm)Skupaj*39,549,569,5

Debelina (mm)PUR/PIR304060

Debelina (mm)Kartonsko-mavčna plošča9,59,59,5

WLSPUR/PIR024024024

Vrednost U za element[W/(m 2K)]0,700,540,37

Vsebina paleteKosov m 2

453626

69,855,840,3

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DI oziroma PUR 024 WI, obojestransko kaširano z alufolijo (parna zapora)

Krovni sloj: Na notranji strani je pritrjena kartonsko-mavčna plošča, debelina 9,5 mm (primerna za ometavanje in tapeciranje)

Robne povezave: Povezava utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po oboduOznaka po EN: Vezana plošča DIN 18184-VBPURP-DI/WI-0,024-9,5-30/40/60-B2 PUR - EN

13165 - T2 - DS(TH)9 -CS(10\Y)100 - TR40Zunanje dimenzije: 2500 mm x 620 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 2 cm manjša)

LINITHERM PA L GF

Debelina (mm)Skupaj*

5070

Debelina (mm)PUR/PIR4060

Debelina (mm)Vlaknasto-mavčna plošča1010

WLSPUR/PIR024024

Vrednost U za element[W/(m 2K)]0,550,37

Vsebina paleteKosov m 2

3626

55,840,3

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DI oziroma PUR 024 WI, obojestransko kaširano z alufolijo (parna zapora)

Krovni sloj: Na notranji strani je pritrjena vlaknasto-mavčna plošča, debelina 10 mm (negorljiva, odporna na vlago, primerna za ometavanje in tapeciranje)

Robne povezave: Povezava utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po oboduOznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 -

CS(10\Y)100 - TR40 z vlaknasto-mavčno ploščo 10 mmZunanje dimenzije: 2500 mm x 620 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 2 cm manjša)

LINITHERM PA L 2

Debelina (mm)Skupaj*

4060

Debelina (mm)PUR/PIR4060

WLSPUR/PIR024024

Vrednost U za element[W/(m 2K)]0,550,38

Vsebina paleteKosov m 2

5033

77,551,2

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DI oziroma PUR 024 WI, obojestransko kaširano z alufolijo (parna zapora)

Robne povezave: Povezava utor+vzmet z vzmetnimi sponkami po oboduOznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40Zunanje dimenzije: 2500 mm x 620 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 2 cm manjša)

LINITHERM PAL GK/GF/2 pod škarnikiDelna izolacija med škarniki

LINITHERM PAL GK/GF/2 pod škarnikiPolna izolacija med škarniki

LINITHERM PAL GK/GF/2 z vgrajenim letvastim ogrodjem za vgradnjo z vijaki za nastavljanje

*druge debeline na zahtevo

Page 24: LINZMEIER katalog 2010

stran 24

PAL SIL

Ščiti pred nastankom plesni

Primerna za ometavanje,beljenje in tapeciranje

Preprečuje kondenzacijo

Idealna zaščita pred vročino in mrazom

Celovita, velikopovršinska toplotnaizolacija za brezkončno polaganje

Optimalne izolacijske vrednosti(WLS 024) pri majhnidebelini izolacije

Priročni in lahkiizolacijski elementi

Pozitivne biološke lastnosti,varna in zanesljiva izolacijaz gradbenega stališča

Iz trde pene PUR/PIR brez fluoro-kloro-ogljikovodikov, halogenihfluoro-kloro-ogljikovodikov,formaldehida in vlaken

Pozitiven vpliv na okolje

Notranja stenska toplotna izolacija

Tanka notranja toplotna izolacijatudi za starejše objekteZa zaščito pred vročino, mrazom, vlago in plesnijoS ploščami iz kalcijevega silikata, ki so neobčutljive na vlagoin imajo vgrajeno parno zaporo

Page 25: LINZMEIER katalog 2010

stran 25

Zamenjava starih oken z novimi okni stoplotno izolativnimi stekli je naložba,ki jo srečamo najpogosteje.Po zamenjavi oken pa se lahko zgodi,da se vlaga iz zraka v prostoru kondenzirana zunanjih zidovih. Učinkovito rešitev vtem primeru predstavlja notranja stenskaizolacija LINITHERM PAL SIL.

Zaščita in izolacija fasade za varno prihodnost – LINITHERM PAL SIL

LINITHERM PAL SIL je spajalni izolacijskielement z naslednjo zgradbo:

• kapilarno aktivne plošče iz kalcijevega silikata debeline 6 mm• izolacijsko jedro iz trde pene PUR/PIR, obojestransko kaširano z alufolijo, ki služi kot parna zapora• utor z vseh strani za polaganje s pomočjo peresa (priloženo)

Nižji stroški ogrevanja in večje bivalno udobje –z notranjo stensko toplotno izolacijo

Vsakdo, ki želi zmanjšati porabo energije za ogrevanje v starejšihobjektih in v njih udobno in prijetno bivati, mora poskrbeti zaustrezno izolacijo.Marsikje pa zunanja izolacija zaradi zunanjega videza zgradbeenostavno ne pride v poštev. Notranja izolacija je primerna zlasti za:

• objekte z spomeniško zaščitenimi fasadami,• objekte z obnovljenimi ali nepoškodovanimi fasadami,• fasade, kjer bi bila vgradnja zunanje izolacije težavna zaradi višine objekta ali bi kvarila videz,• večstanovanjske hiše, v katerih so si stanovalci neenotni,• neredno ogrevane prostore, kot so sobe za prostočasne dejavnosti, dvorane, cerkve,• v bivalne prostore preurejene kleti.

V vseh naštetih primerih priporočamo vgradnjo notranje stensketoplotne izolacije LINITHERM PAL SIL, ki:

• zagotavlja tople stene,• preprečuje prepih,• varčuje z energijo in zagotavlja prijetno in udobno bivanje,• preprečuje uhajanje toplote iz prostora in skrajša čas, potreben za segretje prostora,• preprečuje kondenzacijo vodne pare,• preprečuje poškodbe na steni zaradi previsoke vlažnosti in• preprečuje nastanek plesni.

Page 26: LINZMEIER katalog 2010

stran 26

Debelina izolacije Ciljna vrednost U+ 36 mm U = 0,31 W/(m2K) + 46 mm U= 0,27 W/(m 2K)+ 66 mm U= 0,22 W/(m 2K)

Velikopovršinska izolacija brez zmanjšanja površine prostorov

Nižji stroški ogrevanja in večje bivalno udobje –z notranjo stensko toplotno izolacijo

Sistem notranje stenske toplotne izolacije LINITHERM PAL SIL izpolnjuje vse gradbene zahteve in predpise. Za paro neprepustni izolacijski elementi so odporni na plesen in vlago. Izolacijsko jedro iz pene PUR/PIR praktično ne vsrka vlage, prav tako pa ohranja stalno izolativ-no funkcijo, kar za izolacijske materiale z odprtimi porami ne moremo reči. Po zaslugi sistema spajanja, ki ima parno zaporo že vgrajeno, bo notranja izolacija povsem brez toplotnih mostov, ne da bi vam sploh bilo treba vgrajevati običajne nosilne konstrukcije in dodatne parne zapore. Po fugiranju stikov so površine takoj pripravljene za nanos ometa, beljenje ali polaganje tapet. Vgradnja izolacije LINITHERM PAL SIL je hitra, preprosta, varna in nadvse primerna tudi za tiste bivalne prostore, brez katerih lahko zdržite le kratek čas.

Izolacijsko jedro sestoji iz trde pene PUR/PIR z biološko pozitivnimi lastnostmi, ki omogoča optimalne izolacijske vrednosti pri minimalni debelini izolacije. Na ta način ne izgubite skoraj nič stanovanjske površine.

Trdo peno PUR/PIR odlikujejo majhna teža, visoka tlačna trdnost in togost. Vgradnjo izolacije je tako mogoče izvajati z izjemno visoko mero natanč-nosti.

Izolacija LINITHERM PAL SIL je po zaslugi svoje obstojnosti vedno enako učinkovita. Ker ne zahteva nobenega vzdrževanja, prihranite tudi vzdrževalne stroške. Ker je na obeh straneh parne zapore nameščena alufolija, izolacija hkrati ščiti tudi pred elektromagnetnim onesnaženjem.

Plošče iz kalcijevega silikata debeline 6 mm na vidni strani izolacije vlečejo vlago iz zraka in jo hitro spet odvedejo. Takšno kapilarno delovanje izboljša klimo v prostoru in učinkovito ščiti pred poškodbami zaradi prekomerne vlažnosti. Kalcijev silikat je zaradi svoje pH-vredno-sti odporen proti plesni, ima izvrstne protipožarne lastnosti in ga je mogoče reciklirati ravno tako kot trdo peno PUR/PIR.

Splača se imeti več toplotne izolacije

Pri vsaki vgradnji toplotne izolacije je treba izpolnjevati zahteve novih predpisov glede energetske varčnosti (EnEV 2009), ki za starejše objekte določa, da mora biti vrednost U = 0,35 W/(m2K). Kdor si želi zagotoviti varno in učinkovito toplotno izolacijo na dolgi rok, izbere debelejšo toplotno izolacijo.

Pri tem velja, da manjša ko je vrednost U, učinkovitejša je toplotna zaščita in manjše so izgube energije. S sistemom LINITHERM PAL SIL, ki ima nizko stopnjo toplotne prevodnosti WLS 024 in vrednost U = 0,50 W/(m2K), pri opečnatem zidu debeline 300 mm dosežete naslednje ciljne vrednosti:

Page 27: LINZMEIER katalog 2010

stran 27

Izolacijsko jedro:

Krovni sloj: Spoji:

Oznaka po EN:

Pokrivna mera:

1. Pri ravnih stenskih površinah na ploščoLINITHERM PAL SIL nanesite lepilo pocelotni površini, pri neravnih stenskihpovršinah pa na izbrane točkein po vseh robovih.

Enostavna vgradnja izolacije LINITHERM PAL SIL

2. Namestite peresa po širini in dolžiniin privijte plošče.

3. Izolacijske elemente je mogoče enostavnorezati na želeno dolžino in prikrojiti različnimzidnim priključkom.

4. Plošče nalepite direktno na zid alinosilen omet. Polagajte jih eno zravendruge in jih s konca narahlo potolcite,da se pero pravilno usede v utor.

5. Pri vgradnji notranje stenske toplotneizolacije je na splošno treba paziti,da ne nastanejo toplotni mostovi nazunanjih zidovih. Potem je trebaposkrbeti tudi za izolacijo okenskih invratnih špalet ter ostalih notranjihpredelnih sten in nosilnih zidov.

6. Po fugiranju stikov so površine takojpripravljene za nanos ometa,beljenje ali polaganje tapet.

LINITHERM PAL SIL

Deb. (mm)skupaj

Deb. (mm)PUR/PIR

Debelina (mm)plošč iz kalcij. silikata

Vsebina paletekosov m2

Vrednost U [W/(m2K)]elementa

26364666

20304060

6666

45453626

135,069,855,840,3

WLSPUR/PIR024024024024

0,970,690,540,37

Druge debeline po naročilu

Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenegamateriala B2, tip uporabe PUR 024 DI oz. PUR 024 WI,obojestransko alufolija za parno zaporoPlošče iz kalcijevega silikata debeline 6 mm z vidne straniDebelina 26 mm: nerobljenoDebelina 36 – 66 mm: utor z vseh strani za polaganje s pomočjo peresa(priloženo)Silikatna plošča obrobljena

Povezovalna plošča iz PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40plus silikatna plošča debeline 6 mm

Debelina 26 mm: 2500 x 1200 mm (= računska mera)Debelina 36 – 66 mm: 2500 x 600 mm (= računska mera)

Page 28: LINZMEIER katalog 2010

stran 28

Tople noge, hladna glava - suhi estrih LINITHERM ponuja jasne prednostiSuhi estrih LINITHERM ponuja maksimalno toplotno izolacijo in izredno zaščito pred hrupom zaradi hoje. Odlikujejo ga minimalna višina konstrukcije, izredna vzdržljivost ter hitro in preprosto polaganje.

Trajne izolacijske vrednosti - WLS 024

Več prostora zaradi minimalne višine konstrukcije

Prenese velike mehanske obremenitve

Brez čakanja in sušenja

Zanesljiva izolacija …

Neprekinjena izolacija za velike površine S posebno vogalno povezavo Pozitivne biološke lastnosti

… hitro polaganje …

Preprosto delo s priročnimi formati in majhno težo Polaganje brez toplotnih mostov Ravna površina

… takoj primerno za hojo …

Brez čakanja in sušenja Zelo vzdržljivo Ohranja obliko

Suhi estrih

PGFMSP N+FPSP N+F�������������POLIURETAN

Page 29: LINZMEIER katalog 2010

stran 29

Suhi estrih LINITHERM PGF je idealna toplotna izolacija pod vsako talno oblogo.

LINITHERM PGF je popolna podlaga za vse običajne talne obloge, tudi ploščice. Tako boste imeli topla tla, po katerih boste radi hodili. Elementi ohranjajo obliko, imajo izredno trdo površino in so mehansko izredno vzdržljivi. Odporni so na stole s kolesci, zato so primerni tudi za sodobne pisarne.

Majhna višina - več prostora. Zaradi majhne toplotne prevodnosti (WLS 024) trde pene PUR/PIR je mogoče izvesti zelo majhne višine konstrukcij. To je dobro pri novogradnjah, še posebej pomembno pa pri adaptacijah, kjer šteje vsak milimeter. Glavna prednost pa je: Tla so takoj obremenljiva. V hiši ni umazanije in vode, čakanje, ki bi ga zahteval mokri estrih, ni potrebno.

LINITHERM PGF je idealni suhi estrih za že pripravljen parket, PVC-obloge, tekstilne obloge in ploščice. Uporablja se za stanovanjske stavbe, pisarne, bolnišnice in hotele.

Elementi za suhi estrih LINITHERM PGF skrbijo za izredno izolacijo proti zemlji in neogrevanim prostorom.

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR Krovni sloj: Vlaknasto-mavčna plošča, debelina 18 mm Robne povezave: Po obodu topo odrezana trda pena PUR/PIR, vlaknasto-mavčna plošča ima po obodu stopenjski utor.

Elementi za suhi estrih LINITHERM skrbijo za prijetno počutje

Hitro in preprosto polaganje. Priročne plošče formata 1235 x 635 mm lahko zlahka polaga ena sama oseba. Stopenjski utor zagotavlja zanesljivo in natančno povezovanje. Elementi za suhi estrih LINITHERM PGF se zlepijo na utoru, potem pa se privijejo ali spnejo.

Page 30: LINZMEIER katalog 2010

stran 30

Suhi estrih LINITHERM MSP N+F, prijetne prednosti na vsakem koraku.

Elemente za suhi estrih LINITHERM MSP N+F lahko vgradite na masivne plošče in plošče iz lesenih tramov pri novogradnjah in adaptacijah. Z mehkimi zvočno izolacijskimi ploščami stanovalce v spodnjih prostorih zaščitite pred prenosom zvoka, na primer ob hoji in prestavljanju stolov.

Suhi estrih LINITHERM PSP N+F ohranja nizke stroške za energijo.

Suhi estrih LINITHERM PSP N+F izpolnjuje vse, kar pričakujete od idealnega estriha: Zmogljiva toplotna izolacija pri minimalni višini konstrukcije. Topla tla, po katerih boste radi hodili in se ne podajajo ali krčijo, pri tem pa bodo desetletja zagotavljala udobno klimo.

Suhi estrih LINITHERM PSP N+F je topel, omogoča hitro polaganje in je zelo vzdržljiv.Polaganje priročnih in izredno natančno obdelanih plošč formata 1.020 x 925 mm je preprosto in ne ustvarja toplotnih mostov. Talno oblogo lahko položite takoj, pohištvo pa bo imelo trdno podlago.

Suhi estrih LINITHERM PSP N+F je učinkovita in gospodarna izolacija proti zemlji ter neogrevanim prostorom.

LINITHERM MSP N+F omogoča povečano zaščito pred prenosom hrupa med nadstropji.

Izolacijsko jedro: Izolacijska plošča iz mineralne volneKrovni sloj: Iverna plošča V100/E1, debelina 19 mmRobne povezave: Izolacijska plošča iz mineralne plošče ima po obodu zobe, plošča za polaganje ima po obodu povezavo po sistemu utor+vzmet.

Elementi za suhi estrih LINITHERM skrbijo za prijetno počutje

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR Krovni sloj: Iverna plošča V100/E1, debelina 16 mm Robne povezave: Trda pena PUR/PIR ima po obodu zobe, iverna plošča ima po obodu povezavo po sistemu utor+vzmet.

Page 31: LINZMEIER katalog 2010

stran 31

Pomembni podatki za načrtovanje

Navodila za polaganjeIzolacijske plošče do polaganja skladiščite na suhem in ravnem mestu. Odvisno od podlage najprej nanesite izravnalno maso in položite zaporo za vlago.

LINITHERM PGF Na stene nanesite robni izolacijski trak. Izolacijske plošče položite po celotni površini tal, ki ste jih prej strokovno pripravili na polaganje. Elemente medsebojno povežite tako, da nanesete 2 sledi lepila na spodnji utor. Naslednje elemente z zgornjim utorom položite v lepilo in jih privijte ali pripnite.

(Z veseljem vam bomo priskrbeli izčrpna navodila za polaganje.)

LINITHERM MSP N+FLINITHERM PSP N+FPriporočamo, da s polaganjem začnete v vogalu. Na rob nanesite obodni izolacijski trak oziroma raztezno režo, ki znaša 1,5 mm/m globine prostora, najmanj pa 2 cm. Ploščo pritisnite proti distančniku. Robove namažite z vodoodpornim lepilom za les, potem pa z lesenim kladivom trdno vstavite naslednjo ploščo. Priporočamo, da odvečno lepilo takoj obrišete z vlažno krpo. Naslednje vrste položite z medsebojnim zamikom. Ko se lepilo posuši (ca. 24 ur), odstranite distančnike.

(Veljajo tudi splošna navodila za vgradnjo po DIN68771)

Talna podloga je s tem končana in jo lahko zdaj opremite s preprogo, PVC-oblogo itd.

Element za suhi estrih LINITHERM PGF

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DEO dh, obojestransko kaširano z alufolijoKrovni sloj: Vlaknasto-mavčna plošča, debelina 18 mmRobne povezave: Po obodu topo odrezana trda pena PUR/PIR Vlaknasto-mavčna plošča ima po obodu stopenjski utor Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\ Y)100 in vlaknasto-mavčne plošče 18 mmZunanje dimenzije: 1235 x 635 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 3,5 cm manjša) Debelina (mm) Debelina (mm) Debelina (mm) Vsebina palete WLS Vrednost U [W/(m2K)] Skupaj PUR/PIR Vlaknasto-mavčna plošča kosov m2 PUR/PIR Element38 20 18 40 31,36 024 0,98 48 30 18 32 25,01 024 0,7058 40 18 26 20,38 024 0,5468 50 18 22 17,26 024 0,4478 60 18 20 15,68 024 0,3798 80 18 16 12,54 024 0,28druge debeline na zahtevo

Element za suhi estrih LINITHERM PSP N+F

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DEO dh, obojestransko kaširano z alufolijo Krovni sloj: Iverna plošča V100/E1, debelina 16 mmRobne povezave: Trda pena PUR/PIR ima po obodu zobe, iverna plošča ima po obodu povezavo po sistemu utor+vzmet Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 in iverne plošče 16 mmZunanje dimenzije: 1020 x 925 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 1 cm manjša) Debelina (mm) Debelina (mm) Debelina (mm) Vsebina palete WLS Vrednost U [W/(m2K)] Skupaj PUR/PIR Iverna plošča kosov m2 PUR/PIR Element36 20 16 50 47,2 024 0,91 56 40 16 32 30,2 024 0,5276 60 16 24 22,6 024 0,3686 70 16 21 19,8 024 0,31druge debeline na zahtevo

Element za suhi estrih LINITHERM MSP N+F

Izolacijsko jedro: Izolacijska plošča iz mineralne volne po DIN EN 13162, razred gradbenega materiala A1, tip uporabe MW 040 DEO Krovni sloj: Iverna plošča V100/E1, debelina 19 mmRobne povezave: Izolacijska plošča ima po obodu zobe, plošča za polaganje ima po obodu povezavo po sistemu utor+vzmetOznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: MW EN 13162 T5-DS(T+)-DS(TH)- CS(10)70-TR10PL(5)650-WS-WL(P) in plošča za polaganje 19 mmZunanje dimenzije: 1020 x 925 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 1 cm manjša) Debelina (mm) Debelina (mm) Debelina (mm) Vsebina palete WLS Vrednost U [W/(m2K)] Skupaj Mineralna volna Iverna plošča kosov m2 Mineralna volna Element29 10 19 62 58,5 040 1,8739 20 19 46 43,4 040 1,2749 30 19 37 34,9 040 0,9759 40 19 31 29,3 040 0,7869 50 19 26 24,5 040 0,6579 60 19 23 21,7 040 0,56 druge debeline na zahtevo

Linzmeier Bauelemente GmbH Industriestraße 2188499 Riedlingen Telefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen Schortentalstraße 24 07613 Heideland b. Eisenberg / Th. Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / Suhi estrih LINITHERM / SL / 06-2008 / GKP Pridržujemo si pravico do sprememb

LINITHERM PGF na opažu in parni zapori

LINITHERM PSP N+Fna betonu

LINITHERM PSP N+F na opažu in parni zapori s spodnjo oblogo

Primeri talnih konstrukcij

Page 32: LINZMEIER katalog 2010

stran 32

Podstrešna izolacija LINITHERM -tanka, lahka in hitro položenaNajboljše izolacijske lastnosti pri najmanjših debelinah plošč, zaščita pred toplotnimiizgubami pozimi in zaščita pred vročino poleti so izredne lastnosti, ki jih ponujapodstrešna izolacija LINITHERM.

Zaščita pred poletno vročino

Trajno visoke izolacijske vrednosti -od WLS 024

Hitro in preprosto polaganje

Majhna višina - več prostora

Zanesljiva izolacija ...

Homogena toplotna izolacija

Različne rešitve za izolacijopodstreh, kjer se hodi, in podstrešij pod slemenom

Odporno na pritisk, stabilna oblika

Ne gnije

Primerno za reciklažo

... resnično profesionalnakakovost ...

Lahko in priročno

Hitro polaganje

Celovita toplotna izolacija za velike površine

... za čisto varčevanje z energijo

WLS 024 ali WLS 028/030

Zaščita pred poletno vročinoToplotna zaščita pozimi

Pozitivne biološke lastnosti:Izredno zmogljiv izolacijskimaterial Trda pena PUR/PIRbrez fluoro-kloro-ogljikovodikov, halogenihfluoro-kloro-ogljikovodikov in vlaken

Pozitiven vpliv na okolje

Podstrešna izolacija

PSP P OSBPALPGV

Pri nezadostno izoliranih strehah lahko izgubite do 30 %dragocene toplote. Uredba ovarčevanju z energijo zato predpisuje izolacijo podstrešja.

To ne velja samo za novogradnje! V stanovanjskihzgradbah je treba dostopnestrope nad etažami, po katerih

se ne hodi, nadgraditi tako, da koeficient toplotne prevodnostine presega 0,30 W/(m2K).

Preprosto in cenovno ugodno lahkoto storite s podstrešnimi elementiLINITHERM. Z njimi se zanesljivozaščitite pred toplotnimi izgubamipozimi in vročino poleti.

�������������POLIURETAN

Page 33: LINZMEIER katalog 2010

stran 33

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heideland b. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LINITHERM Izolacija najvišjega stropaSL / 02-2008 / SD Pridržujemo si pravico do sprememb

Podstrešni element LINITHERM PSPZobje v izolacijskem jedru in stopenjski utorv iverni plošči omogočajo hitro polaganjetalne izolacije brez toplotnih mostov. Zelenopobarvana površina je gladka, neobčutljivana vlago, primerna za hojo in obremenljiva.

Podstrešni element LINITHERM P OSBNa pritisk odporni elementi s stabilno obliko se hitro položijo brez toplotnihmostov, potem pa so primerni za hojo in obremenjevanje. Površina je opremljena s kakovostnim premazom Conti-Finish, ki odbija vodo.

LINITHERM PAL UniversalPlošče z obojestransko kaširano aluminijasto folijo so odporne na pritisk,hkrati pa igrajo vlogo parne zapore, zaščite pred vročino in učinkovite toplotneizolacije. V robnih območjih jih je mogočezlahka obrezati na mero. Stopenjski utor zagotavlja hitro polaganje in homogen izolacijski sloj.

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DEO dh, obojestransko kaširano z alufolijo

Krovni sloj: Iverna plošča V100/E1, debelina 6 mm Robne povezave: Trda pena PUR/PIR ima po obodu zobe, iverna plošča ima po obodu

stopenjski utorOznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz:

PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 in iverne plošče 6 mmZunanje dimenzije: 1200 x 1200 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 1 cm manjša)

Podstrešni element LINITHERM PSP

Debelina (mm)Skupaj667686

106126146166

Debelina (mm)PUR/PIR

607080

100120140160

Debelina (mm)Iverna plošča6666666

WLSPUR/PIR024024024024024024024

Vrednost U za element [W/(m2K)]0,370,320,280,230,190,160,15

Vsebina paleteKosov m2

36312722191614

51,844,638,931,727,423,020,2

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DEO dh, obojestransko kaširano z alufolijo

Krovni sloj: Plošča OSB/3, debelina 8 mm, po DIN EN 300 Robne povezave: Trda pena PUR/PIR ima po obodu zobe, plošča OSB ima po obodu

stopenjski utorOznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz:

PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 in plošče OSB 8 mmZunanje dimenzije: 1200 x 1200 mm (= računska mera) (pokrivna mera je 1 cm manjša)

Podstrešni element LINITHERM P OSB

Debelina (mm)Skupaj687888

108128148168

Debelina (mm)PUR/PIR

607080

100120140160

Debelina (mm)Plošča OSB8888888

WLSPUR/PIR024024024024024024024

Vrednost U za element [W/(m2K)]0,370,320,280,230,190,160,15

Vsebina paleteKosov m2

35302722191614

50,443,238,931,727,423,020,2

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega B2, tip uporabe PUR 024 DEO dh, obojestransko kaširano z alufolijo

Robne povezave: Debelina 20 - 40 mm: topo odrezano po oboduDebelina 50 - 160 mm: topo odrezano po obodu ali stopenjski utor

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40Zunanje dimenzije: Debelina 20 - 70 mm: 1200 x 600 mm

Debelina 80 - 160 mm: 1200 x 1.200 mm(= računska mera) (pokrivna pri stopenjskem utoru je 2 cm manjša)

LINITHERM PAL Universal

Debelina (mm)PUR/PIR

20304050607080

100120140160

WLSPUR/PIR024024024024024024024024024024024

Vrednost U za element [W/(m2K)]1,030,720,550,450,380,330,290,230,190,170,15

Vsebina paleteKosov m2

360,0230,4172,8144,0115,2100,886,469,157,649,043,2

Vsebina paketaKosov m2

2516121087

18,0011,528,647,205,765,04

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 028 DEO dh oz. PUR 030 DEO dh, obojestransko kaširano z mineralno volno

Robne povezave: Debelina 20 - 30 mm: topo odrezano po oboduDebelina od 40 mm: topo odrezano po obodu ali stopenjski utor

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40Zunanje dimenzije: 1200 x 600 mm

(= računska mera) (pokrivna pri stopenjskem utoru je 2 cm manjša)

LINITHERM PGV Universal

Debelina (mm)PUR/PIR

203040506080

100120140160

*200

WLSPUR/PIR030030030030030028028028028028028

Vrednost U za element [W/(m2K)]1,240,880,680,550,470,330,270,230,190,170,14

Vsebina paleteKosov m2

360,0230,4172,8144,0115,286,472,057,643,243,228,8

Vsebina paketaKosov m2

25161210865433

18,0011,528,647,205,764,323,602,882,162,16

LINITHERM PGV UniversalIzolacija, ki prepušča difuzijo, z obojes -transko oblogo iz mineralne volne. Stopenjski utor zagotavlja hitro polaganjeelementov brez toplotnih mostov.

Toplotna izolacija za uporabna podstrešja, kjer se hodi

Toplotna izolacija za nizka podstrešja, kjer se včasih hodi

Rešitev 1:

Rešitev 2:

Rešitev 3:

Rešitev 4:

Polaganje za rešitve 1 in 2Pred polaganjem tla obložite s PE-folijo. Na rob nanesite obodni izolacijski trak oziroma raztezno režo,

ki znaša 1,5 mm na m globine prostora, najmanj pa 2 cm. (Pri večjihpodstrešjih priporočamo dodatnereže po največ 10 m). Zdaj preprostopoložite elemente LINITHERM P OSBoziroma LINITHERM PSP, začnite navogalu. Priročne elemente lahko prenaša in polaga tudi samo enaoseba. Z običajnimi orodji za obdelavo lesa jih je mogoče tudi razrezati z malo odpadka. Stopenjski utor plošče OSB ali iverneplošče namažite z vodoodpornimlepilom in potisnite element vprejšnjega. Drugo vrsto položite zzamikom. Tla so takoj primerna za hojo in obremenitve. Uporabljate jih lahko za shranjevanje

in sušenje.

Polaganje za rešitve 3 in 4Izolacija najvišjega stropa je pri neu-porabnih podstrešjih pod slemenomnajlažja in cenovno najbolj ugodnarešitev za izolacijo. Pred polaganjem tla obložite s PE-

folijo. Zdaj preprosto položite elemente LINITHERM PAL oziromaLINITHERM PGV, tako da začnete navogalu in vrste položite z zamikom.Lahke predmete lahko naložite naizolacijske plošče, ki so odporne napritisk. Če morate površino pripravitiza hojo, pripravite brv, na primer izivernih plošč.

druge debeline na zahtevo

5003202402001601406048403430

50032024020016012010080606040

* Za te izdelke so lahko časi dobave daljši.

Page 34: LINZMEIER katalog 2010

stran 34

Preizkušeni izolacijski sistemza univerzalno uporaboIdealen je kot izolacija za ploske strehe, kot jedrna izolacija in kot izolacijapod estrihom, v zgornjem stropu, okenskih špaletah, nišah za grelne elementeter hladilnih prostorih ...

PALPGV

Izolacijski material za gradnjo,

izdelavo vozil in kontejnerjev,

tehnične izolacije

in obrtne sisteme.

Zanesljiva izolacij ...

Povsod, kjer želite stankimi konstrukcijamidoseči maksimalnotoplotno izolacijo

... resnično profesionalnakakovost ...

Praktično preizkušenoin vsestransko uporabno

Na voljo so različnedebeline in izvedbe robov

Preprosto rezanje inpolaganje

... za čisto varčevanjez energijo

Zaščita pred poletnovročino

Toplotna zaščita pozimi

Izolacijsko jedro iz trdepene PUR/PIR

Pozitiven vpliv na okolje

Univerzalne izolacijske plošče

������� �����POLIURETAN

Page 35: LINZMEIER katalog 2010

stran 35

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heidelandb. Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LINITHERM Universal / SL / 06-2008 / GPKPridržujemo si pravico do sprememb

Varčevanje z energijo je najboljše varovanje okolja

Z univerzalnimi izolacijskimi ploščami lahko končno zaprete tudi zadnje pomanjkljivosti v svojitoplotni izolaciji: Uporabne so povsod, kjer potrebujete dobro izolacijo pri majhni debelini (od 14 mm).Zaradi izredno nizke toplotne prevodnosti v kombinaciji z visoko zmogljivostjo izolacije so višinekonstrukcij zelo majhne. To je še posebej pomembno pri adaptacijah, kjer šteje vsak prihranjenmilimeter. Izolacijske plošče so ob tem tudi odporne na pritisk in ohranjajo obliko. Ker so lahke inpriročne, jih lahko hitro položite z minimalnim številom pomočnikov. Za obrezovanje zadošča že žaga.

LINITHERM PAL

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165,razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 024 DAA dh,DEO dh, obojestransko alufolija

Robne povezave: Debelina 20 - 40 mm: topo odrezano po oboduDebelina 50 - 140 mm: topo odrezano po obodu ali s stopenjskim utorom

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40Zunanje dimenzije: Debelina 20 - 70 mm: 1.200 x 600 mm

Debelina 80 - 160 mm: 1.200 x 1.200 mm(= računska mera) (pokrivna pri stopenjskem utoru je 2 cm manjša)

Debelina (mm) Vsebina paketa Vsebina paleteWLS vrednost UPUR/PIR kosov m2 kosov m2 PUR/PIR [W/(m2K)]20 25 18,00 500 360,0 024 1,0330 16 11,52 320 230,4 024 0,7240 12 8,64 240 172,8 024 0,5550 10 7,20 200 144,0 024 0,4560 8 5,76 160 115,2 024 0,3870 7 5,04 140 100,8 024 0,3380 60 60 86,4 024 0,29100 48 48 69,1 024 0,23120 40 40 57,6 024 0,19140 34 34 49,0 024 0,17160 30 43,2 024 0,15

druge debeline/formati na zahtevo

LINITHERM PGV

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165,razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 028 DAA dh,DEO dh, WZ oziroma PUR 030 DAA dh, DEO dh, WZ,obojestransko kaširano z mineralno volno

Robne povezave: Debelina 20 - 30 mm: topo odrezano po oboduDebelina od 40 mm: topo odrezano po obodu ali stopenjski utor

Oznaka po EN: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40Zunanje dimenzije: 1200 x 600 mm (= računska mera)

(pokrivna mera pri stopenjskem utoru je 2 cm manjša)

Debelina (mm) Vsebina paketa Vsebina paleteWLS vrednost UPUR/PIR kosov m2 kosov m2 PUR/PIR [W/(m2K)]20 25 18,00 500 360,0 030 1,2430 16 11,52 320 230,4 030 0,8840 12 8,64 240 172,8 030 0,6850 10 7,20 200 144,0 030 0,5560 8 5,76 160 115,2 030 0,4780 6 4,32 120 86,4 028 0,33100 5 3,6 100 72,0 028 0,27120 4 2,88 80 57,6 028 0,23140 3 2,16 60 43,2 028 0,19160 3 2,16 60 43,2 028 0,17*200 40 28,8 028 0,14

druge debeline/formati na zahtevo

Elementi so na voljo tudi v izvedbi s povečano odpornostjo na pritisk

Izolacija ploskih streh in izolacijapod estrihom, v zgornjem stropu,terasi itd.

Izolacija ploskih streh,jedrna izolacija in izolacijav zgornjem stropu, podestrihom, v terasi itd.

Izolacijske plošče so odporne napritisk in na obeh stranehprevlečene z alufolijo z zaščitnimpremazom. Tako je poskrbljenoza učinkovito toplotno izolacijo.

Izolacijska plošča prepušča difuzijoin ima obojestransko oblogo izmineralne volne. Kadar imate namestu vgradnje že pripravljenoparno zaporo. Ta element združujedobre izolacijske lastnosti invisoko odpornost na pritisk.

Dämmung der obersten Geschossdecke mit LINITHERM PGV

Page 36: LINZMEIER katalog 2010

stran 36

S sistemom za gradnjo frčad LITECboste hitro in preprosto ustvarili novživljenjski prostor pod streho

Sistemiza gradnjo frčad

Polizdelki zahtevajo zelo malo dodatnega dela

Tanka zgradba pri zelo dobri izolaciji

Individualno oblikovanje

Možnost izbire notranjih in zunanjih oblog

Za novogradnje, adaptacije in spomeniškozaščitene objekte

LITEC GBS

������� �����POLIURETAN

Page 37: LINZMEIER katalog 2010

stran 37

Sistemi za gradnjo frčad LITEC GBS povezujejo prednosti vnaprejizdelanih enot z zahtevami za zmanjšano porabo energije

Stanovanjski prostor pod streho odpira številne nove perspektive: Tukaj imajo lahko otroci svoj svet,pripravite si lahko delavnico ali pa naredite kar mansardo, ki jo lahko oddajate v najem. Frčadeomogočajo tudi pri majhnih naklonih strehe pokončen položaj oken in povečajo delež uporabnihpovršin.Vseeno pa pazite: V času uredb o varčevanju z energijo so potrebne energijsko učinkovite ingospodarne rešitve za gradnjo. Tesnjenje in toplotna izolacija morata biti brezhibna.

Optimalna rešitev: Izolacija na škarnikih z vnaprej izdelanimi in objektu prilagojenimi frčadami.Vseeno je, ali gre za novogradnjo, adaptacijo ali sanacijo spomeniško zaščitenih stavb, s standardnimiali prilagojenimi elementi – sistemi frčad LITEC GBS omogočajo hitro in preprosto vgradnjo.S tem zmanjšate stroške in skrajšate čas gradnje.

Tehnika: Sistem frčad LITEC GBS temelji na prednostih že dokazanih sendvič-elementov PUR/PIR. To sotanka izvedba, zelo dobra izolacija pri majhni debelini izolacijskega materiala, zagotovljene lastnostimateriala (okolju prijazen material, ki ga je mogoče reciklirati in je odporen na plesen ter gnilobo),kakovostna izdelava ter popolna točnost dimenzij.

Za izboljšanje akustičnih lastnosti so na voljo tudi elementi z dodatno zvočno izolacijsko ploščo.

Sodoben sistem za izdelavo frčad z

Frčada s slemenom

Frčada z vodoravnostreho

Nagnjena frčada

Page 38: LINZMEIER katalog 2010

stran 38

za novogradnje in adaptacije

Sistemska tehnika, kjer imate proste roke pri načrtovanju

Sistemi za izgradnjo frčad LITEC so na voljo v številnih oblikah: z vodoravno, nagnjeno ali sedlastostreho, s slemenom ali iz ločnih segmentov. Na voljo so tudi različne stopnje izdelave.

Frčade s plosko, nagnjeno ali sedlasto streho lahko izvedete tako, da so skladne z zahtevami zapasivne hiše!

Gradniki se po želji stranke izdelajo tovarniško z vsemi posameznimi deli, tudi konstrukcijskimi elementiiz lesa. Dobava lahko vključuje obe lici frčade, strešne elemente (število je odvisno od geometrije),stranske obloge, zatrep (dodatek pri frčadi s sedlasto streho), statiko za pritrditev, pritrditev za okna(dodatek) ter sredstva za pritrditev in zatesnitev (dodatek).Celotni paket tako zahteva zelo malo dodatnega dela, na voljo pa je z različnimi notranjimi in zunanjimioblogami.V kombinaciji z izolacijo na škarnikih skorajda ni toplotnih mostov.

Frčada s sedlasto streho

Frčada iz ločnihsegmentov

Frčada s sedlasto strehoin zatrepom

Page 39: LINZMEIER katalog 2010

stran 39

Linzmeier Bauelemente GmbHIndustriestraße 2188499 RiedlingenTelefon: +49 (0) 7371 1806-0Faks: +49 (0) 7371 1806-96

KönigshofenSchortentalstraße 2407613 Heideland b.Eisenberg/Th.Telefon: +49 (0) 36691 722-0Faks: +49 (0) 36691 722-20

[email protected]

BE / LITEC GBS / SL / 06-2008 / SDPridržujemo si pravico do sprememb

POVPRAŠEVANJEZa pripravo ponudbe za komplet za frčado LITEC potrebujemo načrt v narisu v merilu najmanj 1:100 z navedbami o načrtovani ali obstoječigeometriji strehe, previsu strehe frčade, sprednjih in opornih elementov (razdalja med škarniki, vrsta toplotne izolacije, nagib strehe,kritina itd.) ali pa preprosto izpolnite vprašalnik v nadaljevanju in ga pošljite po faksu. Dimenzioniranje škarnikov glavne strehe in zamenjavasta nalogi za statika.

Pošiljatelj

Podjetje ................................................ Poštna številka kraja gradnje, cona snežne obremenitve .............

Ime ................................................ Višina zgradbe nad morsko gladino ...................................

Ulica ................................................ Razdalja med škarniki .....................................................

Poštna številka, kraj ................................... Kritina na frčadi ............................................................

Telefon/faks ................................................ Načrtovani rok izvedbe ...................................................

E-pošta ................................................ ..................................................................................

Izolacija glavne strehe pod škarniki med škarniki na škarnikih

Debelina elementov 144 mm 164 mm 184 mm 204 mm .........

Izpolnite in pošljite po faksu na +386(0)4 280 47 02 ali prek e-pošte na [email protected]

Tip frčade Nagnjena frčada Frčada s sedlasto streho Frčada s slemenom

Svetla širina mm mm mm

Svetla višina mm mm mm

Nagib glavne strehe °°°

Nagib strehe frčade °°°

Število kosov kosov kosov

Pri širini frčade > 3,00 m: Ali je prisoten vmesni zid? da ne

Svetla širina

Nagib glavnestrehe

Nagib glavnestrehe

Nagibglavnestrehe

Nagib strehe prisedlasti frčadi

Nagib frčades slemenom

Svet

lavi

šina

Svet

lavi

šina

Svet

lavi

šina

Nagnjenafrčada

Frčada s sedlastostreho

Frčada s slemenom

Svetla širina

Svetla širina

K omplet za izgradnjo f rčade iz sistema LITEC GBS

Debelina (mm)Skupaj144164184204

WLSPUR/PIR028028028028

Vrednost U [W/(m 2K)]*Element0,250,210,180,16

Debelina (mm)PUR/PIR100120140160

Debelina (mm)Lesena plošča2 x 222 x 222 x 222 x 22

druge debeline na zahtevo

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 028 DZ, WH, gostota ca. 33 kg/m 3, obojestransko kaširano z mineralno volno

Krovni sloji: Znotraj in zunaj plošča OSB/3 po DIN EN 300, toplotna prevodnost λ = 0,13 W/(mK), B2, z odobritvijo, debelina 22 mm

Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100in lesene plošče 2 x 22 mm

Ne pozabite: Skladno z načrtom kompleta so na voljo tudi tovarniško pripravljeni posamezni deli, vključno z lesenimi konstrukcijskimi elementi.

K omplet za izgradnjo f rčade iz sistema LITEC GBS H

Debelina (mm)Skupaj164184204

WLSPUR/PIR028028028

Vrednost U [W/(m 2K)]*Element0,230,200,17

Debelina (mm)PUR/PIR

80100120

Debelina (mm) Plošča za zvočnoizolacijo iz lesnih vlaken

404040

Debelina (mm)Lesena plošča2 x 222 x 222 x 22

druge debeline na zahtevo

Izolacijsko jedro: Trda pena PUR/PIR po standardu DIN EN 13165, razred gradbenega materiala B2, tip uporabe PUR 028 DZ, WH, gostota ca. 33 kg/m 3, obojestransko kaširano z mineralno volno

Krovni sloji: Znotraj in zunaj plošča OSB/3 po DIN EN 300, toplotna prevodnost λ = 0,13 W/(mK), B2, z odobritvijo, debelina 22 mm z zunaj vgrajeno zvočno izolacijsko ploščo iz lesnih vlaken, 40 mm, za izboljšanje zvočne izolacije

Oznaka po EN: Povezovalna plošča, ki je sestavljena iz: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100in izolacijski material iz lesnih vlaken WF-EN 13171-T3-CS(10\Y)40-TR2,5-AF100in lesena plošča 2 x 22 mm

Ne pozabite: Skladno z načrtom kompleta so na voljo tudi tovarniško pripravljeni posamezni deli, vključno z lesenimi konstrukcijskimi elementi.

Nagib strehe prinagnjeni frčadi

* brez upoštevanja vgrajene lesene konstrukcije