MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI - .że możesz kochać zwierzę, a ono może kochać ciebie,

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI - .że możesz kochać zwierzę, a ono może kochać ciebie,

1

MATERIAY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI

2

3

Temat: Troska / opieka nad zwierztami.

Co to znaczy zaadoptowa zwierz?Adresaci:

klasy IVVI, poszerzone o modsze dzieci

Przedmiot: godzina wychowawcza

Czas trwania: godzina lub dwie godziny lekcyjne

Podstawa programowa:

ksztatowanie u uczniw postaw warunkujcych sprawne i odpowie- dzialne funkcjonowanie we wspczesnym wiecie,

mylenie naukowe umiejtno formuowania wnioskw opartych na obserwacjach dotyczcych przyrody i spoeczestwa,

umiejtno posugiwania si nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym take w celu wyszukiwania danych i korzystania z nich,

umiejtno uczenia si jako sposb zaspokajania naturalnej ciekawoci wiata, odkrywania swoich zainteresowa i przygotowania do dalszej edu-kacji,

umiejtno pracy zespoowej.

Cele lekcji: pokazanie dziecku, jak moe wyglda wiat widziany oczami zwierzt, ucze-

nie empatii, wyrabianie odpowiedzialnoci za zwierzta, uczenie planowania dziaa i przewidywania ich konsekwencji.

Metody pracy: burza mzgw, praca grupowa, praca w parach, dyskusja, praca indywidualna,

praca z materiaami wiczeniowymi.

Materiaypomocnicze:

sownik jzyka polskiego, atlasy przyrodnicze, szary papier, klej, flamastry, po-radniki hodowli zwierzt domowych, internet, wydrukowane karty pracy z za-daniami problemowymi.

Opracowanie: Marcin Siuchno, Totemownia.pl

http://Totemownia.pl

4

5 ATOM 2018

5

Przebieg zaj

1. WprowadzenieRozpocznij zajcia od krtkiej dyskusji na temat przyjani gwnego bohatera filmu z pelikanami. Porozmawiaj z uczniami o trudnych momentach w relacji chopca z ptakami oraz chwilach, w ktrych obydwie strony byy szczliwe. Z czego mogy wynika te sytuacje?

Przed zajciami wydrukuj karty pracy, wytnij pytania z zada 1 i 4 oraz przygo-tuj materiay pimiennicze. Reszt pozostaw uczniom. Pozwl im si spiera, broni swojego zdania lub je zmienia. Bd moderatorem, nie narratorem.

Czas trwania: 10 minut.

2. Faza zasadnicza Jak pamitasz z filmu, najzabawniejsze sytuacje wynikay z niezrozumienia za-

chowa i potrzeb ptakw przez gwnego bohatera (przypomnij sobie przygo-towanie pierwszego posiku pelikanw i nauk polowania czy latania). Razem z uczniami sprbuj znale odpowied na pytanie, czym bya dla pelikanw pierwsza wdrwka i opuszczenie domu, a jak odczu t sytuacj chopiec.

Rozwi zadanie nr 1 wiat oczami chomika lub zadanie nr 2 Inne zmysy z kart zada. Nastpnie sprbuj jeszcze raz porozmawia z uczniami o momen-cie usamodzielnienia si pelikanw i uczuciach towarzyszcych gwnemu bohaterowi.

Czas trwania: 10 minut (jeeli masz dwie godziny lekcyjne i chcesz rozwiza obydwa zadania, przeznacz na t cz lekcji 25 minut).

5

6

3. PodsumowanieKorzystajc z internetu lub sownika jzyka polskiego, odpowiedz z uczniami na pytanie, czym jest adopcja, a nastpnie czym jest adopcja zwierzcia. Przy okazji rozrnijcie dwa podobne i czsto mylone sowa: adoptowa i adapto-wa. Co powinien wiedzie dobry opiekun zwierzcia?

Rozdaj uczniom zadanie nr 3 Lista kontrolna opiekuna i przedyskutuj z nimi problem: Czyje potrzeby w duecie, adoptujcy czowiek adoptowane zwie-rz, s waniejsze?.

Jeli dysponujesz drug godzin lekcyjn, zanim przejdziesz do podsu-mowania, wykonaj z dziemi zadanie nr 4 Projekt zwierztko.

Czas trwania: 15 minut (jeeli moesz wykorzysta kolejn lekcj i zechcesz zrealizowa zadanie nr 4, przeznacz na t czci lekcji 35 minut; pamitaj o przerwach).

7

Karty pracy:

1. wiat oczami chomika

Opis zadania:Moecie pracowa w grupach lub parach. Oto dwie historie dotyczce zwie-rzt. Sprbujcie je dokoczy, a nastpnie zaprezentujcie swj pomys na fo-rum klasy. wiczenie powinny zakoczy dyskusja na temat poszczeglnych historii oraz odpowied na pytania: Czy kto zna lub przey podobn histori? Czy takie traktowanie zwierzt zdarza si ludziom czsto? Co mona zrobi, eby takie sytuacje si nie powtarzay?

Historia 1. wiat oczami chomikaJeste maleki. Cakiem niedawno si urodzie. W swoim krtkim yciu miae ju niestety okazj bardzo si ba, straci mam i rodzestwo. Wiele razy ogromna nieznana sia przekadaa ci z po-jemnika do pojemnika. Teraz jeste w nowym, dziwnym miejscu. Wok ciebie znajduje si wielu takich jak ty maych i przestraszonych. Jest tu gono i wieci bardzo jasne wiato (moe arwka?). W dodatku co jaki czas przychodz tu olbrzymie istoty zwane ludmi. S ich dwa rodzaje wik-sze, ktre cay czas powtarzaj: nie ruszaj, zostaw to i nie dotykaj, i mniejsze, ktre nieustannie stukaj w szybk twojego domu i krzycz: chc, daj oraz najgorsze jaki on sodki, chc go mie. Pojawienie si tych istot przynosi kopoty, strach i bl. Gdy przychodz, wkadaj do twojego domu rozoyste picioramienne gazie i prbuj ci schwyta. Kiedy ci zapi, znikasz. Dzi ci zapali Trafiasz do pudeka, w ktrym jest ciemno. Wielka istota mwi ci, eby si nie ba, bo jedziesz do domu. A tam nie ma nic. I nikt wok za bardzo nie wie, czego potrzeba komu takiemu jak ty.

Dokocz histori: Jeste maym zwierztkiem kupionym w sklepie zoologicznym i trafiasz do nowego domu

8

Historia 2. Jak to jest by niespodziank?Zaczynasz swoj wielk przygod w nowym domu. Na pocztku jest troch strasznie. Wszyscy krzy-cz: Niespodzianka! Niespodzianka!. Wycigaj ci z puda i wrczaj zaskoczonemu, ale bardzo szczliwemu dziecku. Pierwszy dzie jest trudny. Dla niespodzianki nie ma miejsca, schronienia, pojemnika na wod ani nawet jedzenia. Trzeba czeka, a skocz si wita i otworz sklepy. Przez pierwsze tygodnie jest nawet fajnie. Bo cho nikt nie wie, jak si tob zajmowa, kady dba o cie-bie, jak umie. Zaglda i pilnuje, eby niczego ci nie zabrako. Daj ci duo jedzenia, ktre jest nawet smaczne, ale niezdrowe. Z czasem jednak przychodz coraz rzadziej. A pewnego dnia zdarza si, e w pojemniku brakuje jedzenia. Ty za nie jeste ju maleki i sodki. Wrcz przeciwnie urose, i to nawet sporo. Opieka nad tob wymaga wicej czasu, ktrego nikt ju nie ma.

Tak mijaj kolejne dni, a syszysz sowo wakacje. Mylisz, e to co piknego. Wszyscy si ciesz i wybieraj si w podr. Rado jednak psujesz ty. Patrzc na ciebie, milkn i przerywaj przygo-towania do wyjazdu. O co moe im chodzi? Pewnego ranka kto przerywa twj sen, pakuje ci do wielkiej czterokoowej maszyny i wiezie gdzie daleko. Maszyna si zatrzymuje. Ten kto wyciga ci z niej, a potem syszysz tylko trzask drzwi i ryk silnika odjedajcego auta. Zostajesz sam, a wok jest zimno, mokro i strasznie

Dokocz histori: Jeste zwierztkiem kupionym dziecku w prezencie gwiazdkowym

2. Inne zmysy Opis zadania:Gwny bohater filmu, opiekujc si pelikanami, musia w pewnym momencie poczu i zrozumie, jak to jest by pelikanem. To wcale nieatwa sztuka. Chcc zrozumie inn istot, musimy bowiem spojrze na wiat za pomoc jej zmy-sw.

Zmysy to brama do poznania otaczajcego nas wiata. Dziki nim widzimy, czujemy i syszymy to, co si dzieje wok nas, oraz moemy to zrozumie. Wikszo otaczajcych nas zwierzt ma te same zmysy co my. Ich wiat wy-glda jednak zupenie inaczej. Pies nie widzi kolorw, za to ma taki dobry wch, e czuje, jaki mamy nastrj. Kot widzi w ciemnoci, ma sabszy wch ni pies, ale syszy, jak bije serce myszy. wiat chomika czy szczura to wiat zapachw i dwikw. wiat ptakw jest peen kolorw, a musicie wiedzie, e widz ich wicej ni my. eby by dobrym opiekunem lub przyjacielem zwierzt, warto spojrze na wiat tak jak one.

Dobierzcie si w pary lub mae grupy. Sprbujcie opisa swoj drog do szko-y, dzisiejszy dzie lub ktr z lekcji za pomoc wrae odbieranych przez poszczeglne zmysy. Opowiadajcie tylko o tym, co: syszelicie, czulicie nosem, widzielicie.

Czy ta sama droga lub sytuacja odbierana rnymi zmysami wyglda i brzmi jednakowo?

9

3. Lista kontrolna opiekuna

Opis zadania:W filmie przedstawiono gbok wi gwnego bohatera i jego pelikanw. To, e moesz kocha zwierz, a ono moe kocha ciebie, jest wspania rzecz. Taka przyja wymaga jednak wielkiej pracy i odpowiedzialnoci (przypomnij sobie film). Dlatego decyzja o posiadaniu zwierzcia powinna by przemyla-na i zaplanowana.

Poniej znajduje si lista dziaa, ktre powinien wykona mdry opiekun zwierzt. Sprbujcie w parach uoy t list wedug kolejnoci przeprowadza-nia poszczeglnych zada i czynnoci.

Adopcja zwierzcia

Przyjrzenie si zwierzciu z bliska

Zapytanie bliskich o zdanie

Przemylenie problemu, kto zajmie si zwierzciem w czasie wakacji, wit lub wtedy, gdy bdziecie w szkole

Kupienie karmy, domku bd legowiska i innych sprztw potrzebnych zwierzciu

Dowiedzenie si wszystkiego na temat swojego przyszego pupila, a szczeglnie zgromadzenie wiedzy na temat tego,

czego zwierz potrzebuje, eby by szczliwe

4. Projekt zwierztko

Opis zadania (dla nauczyciela):Zadanie mona zrealizowa jako podsumowanie caej lekcji. Dzieci mog pra-cowa w parach lub grupach. Na poziomach o sabszej umiejtnoci pisania to zadanie moe zaj kolejn godzin lekcyjn.

Uwaga! Zwierz w klasie to tylko narzdzie edukacyjne. Jeli odrzucimy ar-gumenty estetyczne i egoistyczne, a skupimy si na dobru zwierzt, moe si okaza, e szkoa nie jest miejscem dla nich.

10

Zadanie skada si z dwch etapw. Pierwszy to autorska praca dzieci. Na kart-ce papieru rysuj zwierz, ktre chciayby mie. Kolejny etap bdzie si opiera na pytaniach z tabeli. Nauczyciel moe od razu przekaza uczniom wszystkie zagadnienia lub dawa je po kolei.

W podsumowaniu zadania uczniowie powinni przedstawi swoje zwierz i opowiedzie o jego potrzebach i kopotach zwizanych z jego posiadaniem. Zadanie ma pomc dzieciom zrozumie, na czym polega opieka. Ma pokaza, e posiadanie zwierzcia nie jest tylko sposobem na zaspokojenie wasnych potrzeb, ale wie si z odpowiedzialnoci i to przez duszy czas.

Etap ISprbujcie w