Znać i kochać Boga

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Do najważniejszych życiowych pytań należą te, które dotyczą Boga: Kim On jest? Jak mogę Go poznać? Jak powinien wyglądać mój kontakt z Nim? Ten, kto próbuje zbadać Boga w sposób naukowy, pomylił drogę. Ten zaś, kto rozważa Biblię, pozna Boga takim, jakim On jest w rzeczywistości. Poniższa lekcja jest częścią kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem".

Text of Znać i kochać Boga

 • Kurs biblijnyManfred Rseler

  Nowe ycie z Jezusem

  Zna i kocha Boga

 • W nawiasach podano nazwy ksig w Biblii Tysiclecia, rnice si od nazw uytych w Biblii Warszawskiej.

  skrty nazw ksig biblijnych zastosowane w kursie

  - Ksiga Abdiasza- Ksiga Aggeusza- Ksiga Amosa- Ksiga Daniela- Dzieje Apostolskie- List do Efezjan- Ksiga Estery- Ksiga Ezdrasza- Ksiga Ezechiela- List do Filemona- List do Filipian- List do Galacjan (List do Galatw)- Ksiga Habakuka- List do Hebrajczykw- Ksiga Izajasza- Ewangelia Jana- I List Jana- II List Jana- III List Jana- List Jakuba- Ksiga Jeremiasza- Ksiga Joba (Ksiga Hioba)- Ksiga Joela- Ksiga Jonasza- Ksiga Jozuego- List Judy- Ksiga Kaznodziei Salomona (Ksiga Koheleta)

  - II List Piotra- Przypowieci Salomona (Ksiga Przysw)

  - Ksiga Psalmw- Ksiga Rut- List do Rzymian- I Ksiga Samuela- II Ksiga Samuela- Ksiga Sdziw- Ksiga Sofoniasza- I List do Tesaloniczan- II List do Tesaloniczan- Treny (Lamentacje)- I List do Tymoteusza- II List do Tymoteusza- List do Tytusa- Ksiga Zachariasza

  Abd. Agg. Am.

  Dan.Dz.Ap.

  Efez.Est.Ezd.

  Ezech.Filem.

  Filip.Gal.

  Hab.Hebr.

  Iz.Jan

  I JanII JanIII Jan

  Jak.Jer.JobJoelJon.Joz.Jud.

  Kazn.

  II Piotr.Przyp.

  Ps.Rut

  Rzym.I Sam.

  II Sam.Sdz.

  Sof.I Tes.

  II Tes.Tr.

  I Tym.II Tym.

  Tyt.Zach.

  Kol.I Kor.

  II Kor.I Kron.

  II Kron.I Krl.

  II Krl.uk.Mal.Mar.Mat.

  Mich.I Moj.

  II Moj.

  III Moj.

  IV Moj.

  V Moj.

  Nah.Neh.Obj.

  Oz.Pie n.P.

  I Piotr

  - List do Kolosan- I List do Koryntian- II List do Koryntian- I Ksiga Kronik- II Ksiga Kronik- I Ksiga Krlewska- II Ksiga Krlewska- Ewangelia ukasza- Ksiga Malachiasza- Ewangelia Marka- Ewangelia Mateusza.- Ksiga Micheasza- I Ksiga Mojeszowa (Ksiga Rodzaju)

  - II Ksiga Mojeszowa (Ksiga Wyjcia)

  - III Ksiga Mojeszowa (Ksiga Kapaska)

  - IV Ksiga Mojeszowa (Ksiga Liczb)

  - V Ksiga Mojeszowa (Ksiga Powtrzonego Prawa)

  - Ksiga Nahuma- Ksiga Nehemiasza- Objawienie Jana (Apokalipsa Jana)

  - Ksiga Ozeasza- Pie nad Pieniami- I List Piotra

  W odnonikach do tekstw biblijnych zawsze podawany jest najpierw skrt nazwy ksigi, nastpnie numer roz-dziau, po przecinku za numer wiersza.

  Przykady:

  Obj. 3,20 = Objawienie Jana (Apokalipsa Jana), rozdzia 3, wiersz 20Iz. 1,11-16.18-20 = Ksiga Izajasza, rozdzia 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

  Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwch wyda Pisma witego:- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

  - Biblia Tysiclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Pozna - Warszawa 1980.

  Cytaty z Biblii Tysiclecia oraz odnoniki do niej oznaczone zostay symbolem BT.

  Tytu oryginau: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS

  Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V.

  Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

  Wydawca: Fundacja Ewangeliczna

 • W jaki sposb

  Bg si nam objawia?

  Bg jest naszym

  OjcemKim jest

  Bg?

  Zna i kocha Boga

  Trjca

  Do najwaniejszych w yciu pyta nale te, ktre do-tycz Boga: Kim jest Bg?, W jaki sposb mog Go pozna?, Jak powinien wyglda mj kontakt z Nim?.Ten, kto prbuje zbada Boga w sposb naukowy, po-myli drog. Ten natomiast, ktry rozwaa Bibli, pozna Boga takim, jakim On jest w rzeczywistoci. Czowiek moe pozna Boga tylko wwczas, gdy On zechce mu si objawi - i to wanie uczyni Bg!

  zna i kocha Boga

 • Jakie znaczenie dla naszej wiary ma fakt, e Bg jest naszym Stwrc?

  II Moj. 20,11Gdy w szeciu dniach uczyni Pan niebo i zie-mi, morze i wszystko, co w nich jest [...]. Ps. 102,26Ty z dawna zaoy ziemi, a niebiosa s dzie-em rk twoich.

  Kim jest Bg?IDo poznania Boga nie doprowadz nas: medytacja, filozofia, intelekt, uczucia. Jeli naprawd chcemy pozna Boga, powinnimy zwrci uwag na to, co On sam objawi w Biblii. Zobaczmy wic co Biblia mwi o Bogu.

  A. Bg jest StwrcSkoro Bg jest Stwrc i Autorem wszystkiego, co istnieje, jest niepowtarzalny.

  W Psalmach Bg czsto przedstawiany jest jako Stwrca, Wadca i Pan godzien czci i chway. Porwnaj: Ps. 8,1-5, Ps. 19,1-7

  B. Bg jest NajwyszyBg jest ponad wszystkimi bokami, ponad wszyst-kimi wybitnymi osobistociami, ponad wszystkimi mocami niebieskimi. On krluje jako Najwyszy Wadca. Nikt nie jest wyszy od Niego, nikt nie jest nawet do Niego podobny.Porwnaj: I Moj. 14,18-20, Ps. 21,8, Ps. 46,11, Ps. 50,14

  Ps. 91,1Kto mieszka pod oson Najwyszego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego [...].

  Czy Bg jest Najwyszy w Twoim yciu?

  C. Bg jest JahweW Biblii znajdujemy kilkaset nazw i okrele do-tyczcych Boga, np. Najwyszy, Wszechmocny. Najwaniejszym jednak imieniem Boga jest Jahwe. ydzi, z powodu szacunku do tego Imienia, nie wy-mawiali go i zastpczo posugiwali si okreleniem Adonai(= Pan).Znaczenie Imienia Jahwe znajdujemy w:

  II Moj. 3,14[...] Jestem, ktry jestem [...].

  Wypowied ta wskazuje na wieczne istnienie Boga. Bg jest wieczny. Nie ma pocztku ani koca.Porwnaj: Hebr. 13,8

  D. Przymioty BogaJeli chcemy znale odpowied na pytanie: Kim jest Bg?, musimy pozna Jego przymioty i dziaa-nie. Oto niektre przymioty Boga:

  zna i kocha Boga

 • Ps. 90,2 Zanim gry powstay, zanim stworzye zie-mi i wiat, od wiekw na wieki Ty jest, o Boe!

  I Tym. 6,16

  2. Bg jest wszystkowiedzcy- On widzi wszystko na kadym miejscu. Przyp. 15,3- On zna wszystkie myli, sowa i czyny. Ps. 139,2-4- On wie wszystko o Sobie samym. I Kor. 2,10-11- On wie wszystko o nas. Mat. 10,29-31

  3. Bg jest wszechobecny

  Ps. 139,5-7Ogarniasz mnie z tyu i z przodu i kadziesz na mnie rk swoj. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosa, bym j poj. Dokd ujd przed duchem twoim? I dokd przed obliczem twoim uciekn?

  1. Bg jest wieczny

  Ps. 115,3Bg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

  Rzym. 4,20-21

  Ps. 22,4 A przecie Ty jeste wity, przebywasz w chwaach Izraela.

  Iz. 6,3

  6. Bg jest mioci

  I Jan 4,16A mymy poznali i uwierzyli w mio, kt-r Bg ma do nas. Bg jest mioci, a kto mieszka w mioci, mieszka w Bogu, a Bg w nim.

  I Jan 4,10-11

  Jakie inne przymioty Boga znamy z Biblii?

  5. Bg jest wity

  W jaki sposb Bg si nam objawia?IINie jest moliwe udowodnienie istnienia lub nieist-nienia Boga w sposb naukowy. Mimo to wszyscy ludzie maj jak wiedz o Bogu, poniewa On Sam objawi si im. Skd czerpiemy wiedz o Nim? W jaki sposb On si objawia?

  A. Biblia

  Hebr. 1,1-2Wielokrotnie i wieloma sposobami przema-wia Bg dawnymi czasy do ojcw przez pro-rokw; ostatnio, u kresu tych dni, przemwi do nas przez Syna [...].

  Dz.Ap. 17,24-27

  4. Bg jest wszechmocny

  zna i kocha Boga

 • Dlaczego Biblia jest w peni godna zaufa-nia? II Tym. 3,16

  Przez Bibli poznajemy Boga. On sam tak pokiero-wa pisarzami biblijnymi, aby zapisali tylko to, co jest zgodne z Jego wol. Czytajc Bibli, poznajemy Boe dziea i Boe poselstwo. Poznajemy Boga ta-kim, jakim jest.

  B. Stworzenie

  Rzym. 1,19-20Poniewa to, co o Bogu wiedzie mona, jest dla nich jawne, gdy Bg im to objawi. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bstwo, mog by od stworzenia wiata ogldane w dzieach i poznane umy-sem, tak i nic nie maj na swoj obron.

  Dziea Boe, szczeglnie dzieo stworzenia, daj kademu moliwo poznania tego, e istnieje Wszechmocny Bg.

  Czy podziwiae ju pikno przyrody, wiel-bic Boga za Jego wspaniae dzieo?

  C. Jezus Chrystus

  Kol. 2,9Gdy w nim mieszka cielenie caa penia bo-skoci.

  Bg sta si czowiekiem i przyszed na t ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. Przez Niego poznajemy ywego i prawdziwego Boga. On powiedzia:

  Jan 14,9 Kto mnie widzia, widzia Ojca.

  Jezus nie tylko oznajmi nam prawd, ale On sam jest prawd.

  Jaki mamy dowd na to, e Jezus rzeczywi-cie jest Synem Boym?

  D. Intuicja

  Kazn. 3,11, Rzym.1,19-20

  Kady czowiek posiada pewne wewntrzne prze-wiadczenie o istnieniu Boga.Biblia nie prbuje nigdy dowodzi istnienia Boga. Prawd t traktuje ona jako fundament i zapowiada kar dla tych, ktrzy wiadomie lekcewa Boga.

  Rzym. 1,21Dlatego e poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie zoyli mu dzikczynienia, lecz znikczemnili w mylach swoich, a ich niero-zumne serce pogryo si w ciemnoci.

  W jaki sposb wewntrzne przewiadcze-nie o istnienia Boga moe ulec zaciemnie-niu? Rzym. 1,21-23

  Jan 1,9 (BT)Bya wiato prawdziwa, ktra owieca ka-dego czowieka, gdy na wiat przychodzi

  zna i kocha Boga

 • E. Historia

  Dz.Ap. 17,26Z jednego pnia wywid te wszystkie narody ludzkie, aby mieszkay na caym obszarze zie-mi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okre-sy czasu i granice ich zamieszkania.

  Postpowanie Boga wzgldem Izraela miao uwi-doczni wszystkim ludziom wielko Boga. Pragn On, aby poganie dostrzegli to i uznali, i jest Panem. Porwnaj: II Moj. 14,4, Ezech. 36,23Bg przemawiajc przez prorokw, czsto przekazy-wa Swe zamiary wzgldem Izraela i innych ludw. Wypenienie si ich jest znakiem Boej suwerenno-ci oraz wszechmocy. Historia ukazuje potg Boga, ktry zawsze realizuje Swe zamiary wobec ludw ziemi.

  Czy moesz przytoczy jakie wydarzenie z historii Izraela, w ktrym szczeglnie uwi-docznio si Boe prowadzenie wobec tego ludu?

  F. Cuda

  I Krl. 18,24Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja za bd wzywa imienia Pana. Ten za Bg, ktry odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem.

  Znaki i cuda zawsze byy potn demonstracj mocy Boej. Cuda zdarzay si w okresie Starego Testamentu oraz w czasach Jezusa i Apostow. Zdarzaj si take dzisiaj.

  Jaki by cel cudw Jezusa? Jan 20,30-31

  G. Osobiste dowiadczenieKady, kto przyj Jezusa do swojego ycia, osobi-cie dowiadczy Jego dziaania (Jan 1,12). Jest to najwaniej