MEMORIAL memorialul revolu¥¢iei 16-22 decembrie 1989 centrul na¥¢ional de documentare, cercetare ¥â€i

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MEMORIAL memorialul revolu¥¢iei 16-22 decembrie 1989 centrul na¥¢ional de...

 • MEMORIALUL REVOLUŢIEI 16-22 DECEMBRIE 1989

  CENTRUL NAŢIONAL DE DOCUMENTARE,

  CERCETARE ŞI INFORMARE PUBLICĂ DESPRE

  REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989

  MEMORIAL 1989

  Buletin ştiinţific şi de informare

  2 (20) / 2017

  Timişoara

 • Colegiul de redacţie:

  Redactor şef: Gino Rado (Revoluţie)

  Secretar general de redacţie: Lucian-Vasile Szabo

  Redactori: Adina Hornea Abruda (Viaţa ştiinţifică)

  Simona Mocioalcă (Evenimente)

  Cristina Tudor (Comunism)

  Tehnoredactare: Gino Rado

  Corectură: Adina Hornea Abruda

  Ilustrația copertei: VICTOR GINGIU, ,,Revoluționari”, pictură expusă în

  anul 2009 la expoziția aniversară ,,20 de ani de la revoluţia română

  comemorată de artişti plastici timişoreni”

  Design copertă: Traian Abruda

  Consiliul consultativ: Ioana Boca – Fundaţia Academia Civică – Bucureşti,

  Viorel Marineasa – Universitatea de Vest din Timişoara, Stelian Mândruţ –

  Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Silviu B. Moldovan – CNSAS –

  Bucureşti, Bogdan Murgescu – Universitatea din Bucureşti, Victor Neumann

  – Universitatea de Vest din Timişoara, Daniel Vighi – Universitatea de Vest

  din Timişoara, Smaranda Vultur – Universitatea de Vest din Timişoara

  ISSN: 1843-309X

 • CUPRINS

  Cuvânt către cititor ………………………………………………………. 9

  Foreword ………………………………………………………………... 10

  STUDII

  Lucian-Vasile Szabo, Presa în Revoluție: de la „Drapelul roșu”

  la „Luptătorul bănățean” ..............................................................................11

  Cristina Tudor, Cronologia evenimentelor anului 1990 din Timișoara........26

  Eusebiu Narai, Un vis împlinit: aderarea României la Uniunea Europeană

  (1 ianuarie 2007) ...................................................................................... 53

  OPINII ȘI IMPRESII

  Zidul Berlinului şi alte ziduri... (IV) (Holger Röder) ................................ 65

  TEROAREA COMUNISTĂ

  O nouă pagină de istorie adevărată cu domnul Vasile Fantaziu, secretarul

  general al Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan (Cristina Tudor) ......... 81

  BIBLIOTECA REVOLUȚIEI

  Elis Pleșa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul personalității, Editura Cetatea

  de Scaun, Târgoviște, 2016-2017, 345 p. (Simona Mocioalcă) .................. 94

  Costel Balint, Arde Orientul, Editura Eurostampa, Timişoara, 2017, 149 p.

  (Adina Hornea Abruda ............................................................................. .97

  ARTĂ ŞI CULTURĂ

  „WEA J343” la MEMO 1989. Expoziție de artă plastică

  la Memorialul Revoluției (Adina Hornea Abruda) .............................................105

 • Între diversitate și dialog. Artiști bănățeni la Memorialul Revoluției

  (Andrei Jecza) .................................................................................................. 112

  On Duty” și „Guards” sau despre Perestroika pierdută. Expoziție de artă

  fotografică rusească la Memorialul Revoluției (Andrei Jecza) ................ 117

  DOCUMENTAR

  Cronologia Revoluţiei. 19-20 decembrie 1989 ....................................... 119

  Departamentul Securității Statului Timiș (Gino Rado) ............................ 138

  INSTANTANEE – MEMORIAL

  „Postrevoluţie. Mitinguri ale anilor ’90”.

  Expoziţie de fotografie documentară la Memorialul Revoluției ............... 141

  „Cupa Eroilor Neamului” la minifotbal – ediţia a VII-a, 2017 ................. 147

  „Imaginile diversității” – 34 de artiști, 20 de etnii și aceeași limbă la

  Memorialul Revoluției ............................................................................ 157

  „Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România“, ediția a VII-a,

  Brașov .................................................................................................... 162

  COLABORATORI .............................................................................. 165

 • TABLE OF CONTENTS

  Cuvânt către cititor………………………………………………………………..9

  Foreword……………………………………………………………….................10

  STUDIES

  Lucian-Vasile Szabo, Mass-media during the Revolution: from the “Drapelul

  roșu” [“Red Flag”] to the “Luptătorul bănățean” [“Banat’s Fighter”]……...11

  Cristina Tudor, Chronology of Events of 1990 in Timişoara ....................26

  Eusebiu Narai, A Dream Come True: Romania’s Ascession to the European

  Union (January 1st 2007)………………......................................................53

  OPINIONS AND ATTITUDES

  The Berlin Wall and Other Walls... (IV) (Holger Röder) ............................65

  COMMUNIST TERROR

  A New Page of Genuine History with Mr. Vasile Fantaziu, General Secretary

  of the Association of Former Bărăgan Deportees (Cristina Tudor) ..............81

  REVOLUTION LIBRARY

  Elis Pleșa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cult of Personality, Cetatea de Scaun

  Publishing House, Târgoviște, 2016-2017, 345 p. (Simona Mocioalcă) ..... 94

  Costel Balint, The Orient is Burning, Eurostampa Publishing House,

  Timişoara, 2017, 149 p. (Adina Hornea Abruda) ...................................... 97

  ART AND CULTURE

  „WEA J343” at MEMO 1989. Visual Art Exhibition at the “Memorialul

  Revoluției” (Adina Hornea Abruda) ..................................................................... 105

 • Among Diversity and Dialog. Banat’s Artists at the “Memorialul Revoluției”

  (Andrei Jecza) .................................................................................................. 112

  “On Duty” and “Guards” or “About the Lost Perestroika”. Exhibition of

  Russian Photography Art at the “Memorialul Revoluției” (Andrei Jecza) 117

  DOCUMENTARY

  Chronology of Revolution. December 19th-20th 1989 .............................. 119

  Department of Timiș State Security (Gino Rado) .................................... 138

  SNAPSHOTS – MEMORIAL

  „Post-Revolution. Rallies of the ’90s”.

  Exhibition of Documentary Photography at “Memorialul Revoluției” ..... 141

  “Nation’s Heroes” Mini-Football Cup – the 7th Edition, 2017 ................. 147

  “Images of Diversity” – 34 Artists, 20 Ethnic Communities and the Same

  Language at the “Memorialul Revoluției” ............................................... 157

  “A Plea for Communist Museums in Romania“, the 7th Edition, Brașov .. 162

  COLLABORATORS ........................................................................... 165

 • 7

  INHALTSVERZEICHNIS

  Vorwort………………………….……………………………………….....9

  Vorwort……………………………………………………………………10

  STUDIEN

  Lucian-Vasile Szabo, Die Presse während der Revolution: von der „Roten

  Flagge” zum „Banater Kämpfer”..................................................................11

  Cristina Tudor, Chronologie der Ereignisse des Jahres 1990 in Temeswar 25

  Eusebiu Narai, Ein erfüllter Traum: Der Beitritt Rumäniens zur

  Europäischen Union (1. Januar 2007)..........................................................52

  MEINUNGEN UND EINDRÜCKE

  Die Berliner Mauer und andere Mauern... (IV) (Holger Röder)..................63

  Verhaltensnormen des rumänischen Offiziers (Simona Mocioalcă)............29

  KOMMUNISTISCHE TERROR

  Eine neue Seite wahrer Geschichte von Herrn Vasile Fantaziu, dem

  allgemeinen Sekretär der Vereinigung der Ehemaligen Bărăgan-Deportierten

  (Cristina Tudor).......................................................................79

  BIBLIOTHEK DER REVOLUTION

  Elis Pleșa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Der Kultus der Persönlichkeit, Cetatea

  de Scaun Verlag, Târgoviște, 2016-2017, 345 S.

  (Simona Mocioalcă)....................................................................................100

 • 8

  Costel Balint, Es brennt im Orient, Eurostampa Verlag, Temeswar, 2017,

  149 S. (Adina Hornea Abruda)....................................................................

  KUNST UND KULTUR

  „WEA J343” beim MEMO 1989. Kunstausstellung beim Memorial der

  Revolution (Adina Hornea Abruda)........................................................................104

  Zwischen Vielfalt und Dialog. Banater Künstler beim Memorial der Revolution

  (Andrei Jecza)......................................................................................................

  „On Duty” und „Guards” oder über die verlorene Perestroika. Russische