Millora de l’escolaritat: prevenci i atenci a l ... Millora de l’escolaritat: prevenci i atenci a l’absentisme escolar 8. Actuacions i pautes d’intervenci per a l’atenci

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Millora de l’escolaritat: prevenci i atenci a l ... Millora de l’escolaritat: prevenci i atenci...

 • Millora de lescolaritat:prevenci i atenci a labsentisme escolar LHospitalet

  2014

  Hi collabora:

 • 2 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  Sumari1. Presentaci

  2. Marc legal

  3. Objectius i destinataris

  4. Marc de referncia: definicions bsiques dabsentisme

  4.1. Absentisme escolar

  4.2. No-escolaritzaci

  4.3. Escolaritzaci tardana

  4.4. Abandonament escolar prematur

  5. Principis generals de la intervenci

  5.1. Enfocament cap a la millora de lescolaritat i de les oportunitats educatives

  5.2. Prevenci i treball sobre les causes de labsentisme escolar

  5.3. Unificaci de criteris, sistematitzaci i immediatesa en la intervenci

  5.4. Estratgies especfiques per trams educatius, segons la tipologia dabsentisme i en

  els casos dalta intensitat

  5.5. Autonomia de centre

  5.6. Treball en xarxa, integral i coordinat de tots els agents socioeducatius des de dins i

  des de fora del centre educatiu

  5.7. Existncia de la figura del referent de labsentisme a tots els centres educatius

  5.8. Extensi de la Comissi Socioeducativa a tots els centres de la ciutat

  5.9. Pla dactuaci personalitzat

  6. Lacci preventiva

  6.1. Moments clau de la prevenci

  6.2. Estratgies per a lacci preventiva

  6.3. Eines per a lacci preventiva

  7. Nivells dintervenci i seguiment. La coresponsabilitat

  7.1. Comissi Socioeducativa de Centre

  7.2. Comissi de Zona

  7.3. Comissi de Ciutat

 • 3 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  8. Actuacions i pautes dintervenci per a latenci a labsentisme escolar

  8.1. Detecci i diagnstic dels casos segons la tipologia i els factors de risc

  8.1.a. Observaci de factors de risc

  8.1.b. Control sistemtic de lassistncia

  8.1.c. Diagnstic

  8.2. Protocol dintervenci

  8.3. Pautes dactuaci segons la tipologia

  8.3.a. Situacions dabsncies que requereixen una intervenci de carcter preventiu

  8.3.a.1. Retards reiterats

  8.3.a.2. Faltes justificades (ms del 25% de lhorari lectiu mensual)

  8.3.a.3. Absentisme intermitent per perodes de retorn al pas dorigen

  8.3.a.4. Absentisme puntual (menys del 5% de faltes de lhorari lectiu mensual)

  8.3.b. Situacions dabsentisme, on cal una intervenci ms directa

  8.3.b.1. Absentisme moderat (del 5 al 25% de faltes dassistncia)

  8.3.b.2. Absentisme regular (entre el 25 i el 75% de faltes dassistncia)

  8.3.b.3. Absentisme crnic o dalta intensitat (ms del 75% de faltes dassistncia)

  8.3.c. Situacions de risc dabandonament escolar prematur

  8.3.c.1. Desescolaritzaci en el pas de primria a secundria

  8.3.c.2. Absncia per maternitat

  8.3.c.3. Baixa dofici

  8.3.c.4. Alumnat inhabilitat

  8.3.d. Situaci de desescolaritzaci per no-confirmaci de la matrcula

  8.4. Intervenci de la Comissi dAbsentisme de Zona

  8.4.1. Intervencions excepcionals

  9. Funcions dels agents socioeducatius implicats

  9.1. Inspecci dEducaci

  9.2. Professionals i rgans del centre educatiu

  9.3. Serveis Educatius de la Generalitat

  9.4. Serveis municipals

  9.5. Mossos dEsquadra

  10. Acollida i reincorporaci de lalumnat absentista al centre educatiu

  10.1. Estratgies dactuaci

  10.1.a. Treball previ al retorn de lalumnat absentista al centre

  10.1.b. Mirada acollidora en tot el centre educatiu

  10.1.c. Acompanyament i vincle continuat amb un adult referent

  10.1.d. Pla dacollida i reincorporaci de lalumnat absentista al centre educatiu

 • 4 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  10.1.e. Treball amb la famlia i lentorn de lalumnat

  10.1.f. Treball coordinat dels agents en la Comissi Socioeducativa de Centre

  11. Avaluaci

  12. Relaci de participants en lelaboraci del document

  13. Documents de referncia

  14. Glossari

  15. Annexos

  Annex 1. Pautes dobservaci de situacions de risc (primria i secundria)

  Annex 2. Fitxa de demanda dintervenci i pla dactuaci personalitzat

  Annex 3. Eina per a lelaboraci del pla dacollida i reincorporaci de lalumnat

  absentista al centre

  Annex 4. Protocol dactuaci de lrea de Seguretat, Convivncia i Civisme

  Annex 5. Eines per lavaluaci

  Annex 6. Model dacta per a les comissions socioeducatives i instruccions

 • 5 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  1Presentaci

 • 6 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  Els estats membres reconeixen el dret de linfant a leducaci, i amb lobjectiu daconseguir aquest dret pro-gressivament i basant-se en la igualtat doportunitats [...] (article 28 de la Convenci sobre els Drets de lIn-fant, adoptada per lAssemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989)

  Tot just el passat novembre del 2014 shan complert 25 anys de la Convenci sobre els

  Drets dels Infants, adoptada per lAssemblea General de lONU. En larticle 28, la Conven-

  ci recull el dret dels infants a leducaci en igualtat doportunitats, un dret que, com

  tots els que recull, t uns nivells dacompliment molt desiguals arreu del mn. Al nostre

  pas, tot i algunes deficincies, podem afirmar que hi ha un bon nivell dacompliment

  daquest dret.

  Lobjectiu del document que avui presentem s, precisament, contribuir a la millora de

  laplicaci del dret a una educaci en igualtat doportunitats a la nostra ciutat i assegurar

  un element bsic com s lescolaritzaci de tots els infants en condicions de qualitat. A la

  nostra ciutat, la lluita contra labsentisme, per ben petit que sigui, continua sent una de les

  prioritats que ens marquem des de la Regidoria dEducaci perqu sabem que el primer

  gra per aconseguir la igualtat doportunitats a leducaci s garantir lescolaritzaci i las-

  sistncia de tots els alumnes als centres educatius.

  Aquest pla de prevenci i atenci de labsentisme vol ser una eina a labast del conjunt de

  professionals i agents socials que treballen per garantir el dret a leducaci. El document,

  que ha de ser un document viu i en millora permanent, ofereix un desplegament deines i

  criteris dintervenci especfics per a la prevenci i atenci a labsentisme escolar.

  Lelaboraci del document sha caracteritzat per tres aspectes que han emmarcat tota la

  feina que ha fet possible el document que ara teniu a les mans.

  El primer s que no es comenava del no-res. El treball partia de lexperincia del Pla local

  de prevenci i atenci a labsentisme escolar vigent des de lany 2001 i revisat el 2008. El

  treball i lexperincia daquests anys han estat molt importants i han ajudat a lelaboraci

  del nou document, adaptat a la situaci actual, fora diferent de la que tenem en la dca-

  da anterior.

  El segon element s el dabordar la temtica des duna visi mplia. El document no sols

  tracta les situacions de no-assistncia a classe. El fracs, labandonament prematur, lesco-

  laritzaci tardana i la no-escolaritzaci sn aspectes que condicionen, per no dir impos-

  sibiliten, aquest dret a leducaci en igualtat doportunitats. Per aix, el document afronta

 • 7 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  aquestes situacions i proposa estratgies per corregir-les o evitar-les, posant mfasi espe-

  cialment en les tasques de prevenci. En aquest punt, el concepte dacompanyament de

  lalumne esdev clau en el conjunt del procs.

  El tercer aspecte s precisament el com sha fet: de manera collaborativa entre el conjunt

  dagents implicats. LAjuntament, el Departament dEnsenyament, els centres educatius i

  els agents socials han participat en el treball delaboraci del document. Un treball en el

  qual sha comptat amb la collaboraci de la Gerncia dEducaci de la Diputaci de Barce-

  lona. Un treball en xarxa que ha recollit les diferents visi de la problemtica, per a la qual

  shan cercat solucions contrastades i possibilistes.

  En definitiva, un document que vol ser una eina til per als diferents agents educatius i

  contribuir a la millora de la qualitat de leducaci en igualtat doportunitats dels nostres

  infants en aquest 25 aniversari de la Convenci sobre els Drets dels Infants.

 • 8 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  Marc legal

  2

 • 9 Millora de lescolaritat: prevenci i atenci a labsentisme escolar

  s fora ampli el marc legal que sustenta el dret a leducaci i justifica la intervenci de les

  administracions pbliques en matria datenci a la problemtica especfica de labsentis-

  me escolar.

  Declaraci Universal dels Drets Humans (1948)

  Estableix que tothom t dret a leducaci i que leducaci ha de ser gratuta, almenys en

  tot all relatiu a la instrucci elemental i fonamental, i fa constar lobligatorietat en la ins-

  trucci elemental (article 26.1).

  Declaraci Universal dels Drets de lInfant

  El principi nmero 7 indica que linfant t dret a rebre educaci i que leducaci ha de

  ser gratuta, almenys en letapa elemental.

  Carta Europea dels Drets del Nen

  La Carta Europea dels Drets del Nen, aprovada pel Parlament Europeu en la Resoluci A

  3-0172/92, inclou el dret a leducaci com un dret fonamental de la infncia.

  Constituci Espanyola (1978)

  Larticle 27 recull una proclamaci del dret a leducaci i de la llibertat densenyament.

  Estatut dAutonomia de Catalunya (2006)

  Larticle 21 indica els drets i deures en lmbit de leducaci.

  Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci (BOE nm. 106, de 4-5-2006), modificada

  per la