Oppstartsmøte ATP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Et attraktivt og bærekraftig Vestfold. Presentasjon v/ Linda Lomeland, Vestfold fylkeskommune

Text of Oppstartsmøte ATP

 • ATP GRENLAND 1.februar 2013

  Regionalavdelingen, Vestfold fylkeskommune Linda Lomeland,

  Et attraktivt& brekraftigVestfold

 • HVORFOR RPBA?

  REGIONAL PLAN FOR BREKRAFTIG AREALPOLITIKK ET STEG I BREKRAFTIG RETNING

 • Press p knappe, verdifulle areal

  Alt vokser, men ikke arealene!

 • BefolkningsvekstVi er n sju milliarder mennesker p kloden.

  Vestfold 2040: 70 100 000 flere mennesker.Totalt 300 000 330 000.Tnsberg: Nrmere 60 000.

  RPBA legger til grunn kommunenes vekstalternativ.

 • Om vi erkjenner arealknappheten, og behovet for legge til rette for befolkningsveksten m vi finne en langsiktig strategi som gir en brekraftig utvikling.

  Tidligere regionale planer og strategier har fokusert p viktigheten av styrke eksisterende byer og tettsteder i Vestfold. Det var naturlig at RPBA baserte den langsiktige utviklingen p eksisterende utbyggingsmnster.

  Grunnlaget

 • 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  OpplpOppstart og Planprogram

  Kunnskapsgrunnlag

  Vedtak

  1. Hring

  Handling

  Utarbeidelse av planforslag

  2. Hring

 • Organisering - hovedbilde

 • GRUNNLAG I FAGLIGE TEMAKART

  Kunnskapsbasert prosess. Konfliktfylt stoff krever en steg-forsteg prosess. Kunnskap informasjon - kommunikasjon

 • Et matnyttig kart

  - Vestfolds matjord er svrt verdifull, blant landets aller beste.- Vre byer og tettsteder omkranset av den.- Verdens matvare-situasjon endrer seg.

 • Vi m kjenne verdien p arealene. Klassifisering fraregionalt og nasjonalt perspektiv,ikke lokalt.

  - Naturmilj- Rekreasjon- Landskap- KulturmiljerKartlegge konfliktene.

 • Utredning p sammenhenger og tiltak som gir effekt for ke den miljlvennligetransporten.

 • Gang-, sykkel og kollektivfylket er RPBAs kjerneUtgangspunktet er Vestfolds senterstruktur og det kollektive reisenettverket.15 minutters sykkelavstand fra bysentrum Bussruter med 2 eller flereavganger i timenVestfoldbanen binder byene sammen.

  Her er det gunstig lokalisere nye utbyggingsomrder.

  En regional tilnrming bryner seg mot et kmmunalt perspetiv

 • Vestfoldbanen i bylandskapetRPBA baserer seg p og understtter utbyggingen av en moderne Vestfoldbane.

  Vestfold er i en gunstig situasjon med hensyn til by-. og tettstedsutvikling knyttet til jernbane.

  Bde Intercity-utredningen og hyhastighets-utredningen styrker muligheten for en rask utbygging av Vestfoldbanen.

  Arealplanleggingen skal bidra til ke nytteverdien av den statlige investeringen

 • Planen gir en rammestyring av arealbruk Arealbehovet til utbyggingsforml fram til 2040

  beregnes p grunnlag av befolkningsvekst. Prosessen har avklart store deler av behovet for nytt

  areal til bolig og nring. Avveid mellom interesser har i stor grad handlet om

  byvekst landbruk- Planen forutsetter stor grad av Fortetting i

  eksisterende byggeomrder. - I oppflgingen av planen blir det viktig med fokus p

  byutvikling. Gjennomfring og hensyn til kulturminner og kulturmiljer.

 • Langsiktige utbyggingsgrenser

  Det viktigste grepet i planen.

  Avklare arealbruk i et langsiktig perspektiv for en rekke byer og tettsteder.

  Forhndsklareringen = forutsigbarheten:

  1.1.3. Det skal ikke fremmes innsigelse til selve lokaliseringen av nye byggeomrder innenfor langsiktige utbyggingsgrenser.

  3.1.1. Innenfor langsiktige utbyggingsgrenser for byer og tettsteder som er vist p plankart for RPBA kan omrder som er konsekvensutredet i RPBA omdisponeres til bebyggelse og anlegg, eventuelt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grnnstruktur. Arealene omdisponeres etappevis p grunnlag av faktisk befolkningsutvikling og kommunens ambisjoner om framtidig utvikling.

 • Medvirkning og prosess: Ordfrere og mange av rdmennene har vrt koblet

  tett opp imot planarbeidet. Studietur til Stavanger og nordjren av STOR verdi

  for forstelsen og samarbeidet. Felles referanse erfaringene gjorde ordfrerne trygge.

  Stor verdi at nringslivet og NHO har vrt koblet tettp RPBA framsnakkes, og er p alles tunger

  Hva har vi lrt av prosessen?

 • Mange kommunale saksbehandlere/ plansjefer har vrt involvert i faggrupper, holdt informert om planarbeidet mer eller mindre kontinuerlig p seminarer, gjennom Plannettverket og p andre arena.

  Men det er likevel mange som ikke kjenner planen srlig godt

  Flere kommuner (plansjef og saksbehandler) misoppfattet sentrale deler av planen.

  Hva har vi lrt av prosessen?

 • Krever mye ressurser m prioriteres av sentrale saksbehandlere over tid. (+bruke dyktige konsulenter)

  Svrt positivt med et stort planarbeid p tvers av fag Rdmannen har hatt stor forstelse for planprosessen har tatt

  ansvar og sttt i spissen for arbeidet. Man m vge st i kaos ikke se klart hva som er neste skritt Fokusere p steg for steg Benytte ROS analyse metodikk til utpeke mulige viktige

  utfordringer i prosessen som kan ha stor konsekvens da er det mulig sette inn tiltak.

  M bli bedre p bruke pressen!

  Hva har vi lrt av prosessen internt?