Orange Slovensko, a. s

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orange Slovensko, a. s. Bc. Kristína Mandúchová. Orange Slovensko, a. s. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Orange Slovensko, a. s

 • Orange Slovensko, a. s. Bc. Kristna Mandchov

 • Orange Slovensko, a. s. Je slovensk mobiln opertor, psobiaci na trhu od 27. marca 2002 (predtm pod nzvom Globtel GSM, r. 1996-2000, Globtel, r. 2000-2002). V sasnosti prevdzkuje okrem mobilnej siete aj pevn sie, v ktorej poskytuje sluby optickho pripojenia k internetu, pevnej telefonickej linky a digitlnej televzie.

 • Orange Slovensko, a. s. Sasn pokrytie zemia 98%Podiel na trhu 47,9% (2,870 mil. aktvnych SIM kariet)Majiteom 100% akci Orange Slovensko je skupina France Telecom prostrednctvomAtlas Services BelgickoSluby Orange Slovensko vyuva 64% slovenskch firiemPlnenie noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004

  Zmer Orangeu do budcnosti Sta sa opertorom s najhustejou optickou sieou v Eurpe.

 • Orange Slovensko, a. s. Generly riaditeOrange Slovensko, a. s. Ing. Pavol Lanari CSc.

  Poet zamestnancov 1334 (k 31.12.2009)

 • Sluby Orange Slovensko, a. s.predaj mobilnch telefnov, notebookov, televzorov, hracch konzol PS 3, tabletov a dtovch zariadenmont a oprava telekomunikanch zariadenposkytovanie verejnch a neverejnch komunikanch siet, elektronickch kom. sietzriaovanie a prevdzkovanie verejnch mobilnch telekom. siet na pridelench frekvencichposkytovanie verejnej telefnnej a dtovej sluby prostrednctvom verejnch a dtovch telekom. sietposkytovanie verejnch dtovch sluieb prostrednctvom siete Internetkpa a predaj tovaru v rozsahu vonej ivnosti (MO, VO)vskum trhu, reklamn a propagan innosporadenstvo, koliaca a vydavatesk innosinnos organizanch, tovnch a ekonomickch poradcov...

 • Slogan spolonosti Orange Slovensko, a. s. Spolu dokeme viac

  Slogany v minulosti:Budcnos je jasn, budcnos je Orange a Je dobr by Orange

  Biznis slogan: Bright Ideas For Bussines

 • Marketing reklama v TV, rdiointernetov strnkyasopis MYletkybilboardydarekov predmety spoloensk podujatianadcia Orangeodporania rodiny a znmych

 • Reklama v TVvyuvan vo vekej mierezameran na propagciu poskytovanch tovarov a sluiebobsah reklamy ovplyvnen aktulnym obdobm (Vianoce, Vek noc)aktri najm deti a mlad udiaznme slovensk osobnosti

 • RdioVytvorenie novej SIM karty Funfn, v spoluprci s Funradiom.SIM karta uren najm mladm uom, ponka rzne vhody.

  Orange Slovensko hlavnm sponzorom hitpardy Orange Top Fun na Funradiu.

 • asopis MYuren pre zkaznkov spolonosti Orange Slovensko

 • Spoloensk podujatia1. Orange JOJ Music Summerletn hudobn festival v spoluprci s televziou JOJ

  4 priehrady: Domaa, Ruin, Orava, Duchonka hudobn skupiny zo Slovenska aj zahraniia

 • 2. Ples v Opere SNDkadorone konan vrcholn spoloensk podujatiespolonos Orange Slovensko tradine hostite plesu

 • 3. MS v adovom hokeji 2011Spolonos Orange Slovensko je generlnym partnerom.

 • Nadcia Orange SlovenskoJe sasou skupiny Orange Foundation. Uskutouje charitatvne a filantropick aktivity spolonosti Orange Slovensko. Okrem Slovenska alch 30 krajn.

  Hlavn oblasti podpory: zdravie a pomoc uom so zdravotnm postihnutmvzdelvanievoklne skupiny

 • Grantov programy Vzdelvanie 4 programyZmena spsobu vyuovania na kolch, podpora talentovanch tudentov a tudentov s akm zdravotnm postihnutm, zvyovanie kvality vzdelvania.Socilna integrcia 4 programySprstupnenie kultry a umenia uom s rznym znevhodnenm (zdravotnm i socilnym). Regionlny rozvoj 2 programySkvalitnenie ivota komunt, podpora dobrovonctva, zvyovanie kvality ivota v jednotlivch reginoch.

 • Cena nadcie OrangeUdeuje ocenenie pre a uznanie pre mimovldne organizcie za ldrovstvo, odvahu, spoloensk prnos a inovatvne rieenie aktulnych potrieb spolonosti.

  Ocenenie r. 2009 nia materskch centier

 • Zdroje:http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=20308&SID=2&P=0http://www.orange.sk/http://sk.wikipedia.org/wiki/Orange_Slovenskohttp://www.nadaciaorange.sk/http://technologie.etrend.sk/telekomunikacie/orange-zavadza-predplateny-internet.htmlhttp://www.orange.com/en_EN/corporate_philanthropy/global_footprint/http://www.webnoviny.sk/bratislava/ples-v-opere-vstupuje-do-novej-dekady/271656-clanok.html

 • akujem za pozornos

  ivotopis Lanari: *Orange poskytuje svojm vernm zkaznkom rzne sluby ako napr. nhradn telefn - Ak vm ukradn alebo stratte telefn, nemuste prcne zha druh. So slubou Nhradn telefn mte u ns vdy pripraven niektor z 3G mobilov. poistenie faktr - O platenie svojich telefnnych tov sa u viac nemuste obva. Ak sa ocitnete v zloitej finannej alebo inej ivotnej situcii, poisova ich me uhradi za vs.poistenie mobilov - Krde alebo pokodenie vho telefnu u viac nemus by problm. Svoj telefn si mete u ns za vhodn cenu poisti.orange world job - So slubou Orange World Job si pracovn ponuky mete nepretrite a pol roka prehliada na internete vo svojom mobile len za symbolick 1 cent. linka prce - Informcie o vonch pracovnch ponukch zskate aj na bezplatnej Linke prce na slach 0918 77 00 66 alebo 0918 88 00 66.telekomunikan ombudsman - Nie ste spokojn s vybavenm vaej reklamcie? Obrte sa na telekomunikanho ombudsmana.*Darekov predmety: kalendre, stojany na mobil, nkupn poukky, Orange karta pre vernch zkaznkov, ktor ponka rzne zavy.*Orange Slovensko je partnerom najpovanejieho slovenskho rdia, hlavne medzi mladmi a to FUNRADIA.

  Funfn: S FunFnom vol a smskuje do vetkch siet rovnako vhodne a s kamomi s FunFnom m hovory po cel de ete vhodnejie. chcel by si ajweb, e?Myslieli sme aj na to. Konene sa me spja s kamomi, alebo len tak browsova cez mobil za vhodn ceny. S nonstop dtovmi balkami za fakt dobr ceny me browsova ubovone dlho, a to bez alch vdavkov. Navye vo FunFne m u aktivovan CLIP, roaming a FunFn Web, a to bez poplatku.

  Orange Top Fun: rzne hodnotn ceny, monos stiahnu si do mobilu skladby z rebrka *asopis vychdza tvrrone.Informcie o novch telefnoch, pauloch, internete, cench, spoloenskch udalostiach, o nadci, dareky pribalen k asopisu kalendr, darekov poukky....*Orange Summer: minul rok 85.000 ud zo Slovenska a susednch krajn, inkuj znme kapely zo Slovenska, eskej republiky a aj zo zahraniia....*Tento ronk bol u 11. Tmto plesom sa otvra plesov sezna na Slovensku. V minulom roku sa vaka podpore Nadcie Orange a zbierke medzi hosami podarilo zrealizova 20 originlnych projektov pre socilne a zdravotne znevhodnench spoluobanov v rmci grantovho programu Kultra bez barir. Tento raz vyhlsila Nadcia Orange druh ronk tejto zbierky s vkladom 20-tisc eur, ktor bud spolu s prspevkami host plesu rozdelen medzi projekty rznych divadelnch, tanench a hudobnch zdruen na Slovensku.

  Na vysok rove Plesu v opere, tak ako poas jeho uplynulch desiatich ronkov, dohliada estn plesov vbor. Tvoria ho osobnosti slovenskej kultrnej, podnikateskej, spoloenskej a akademickej sfry - opern spevk Peter Dvorsk, generlny riadite Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz, herec Martin Huba, generlny riadite spolonosti Orange Slovensko Pavol Lanari, riadite SND Ondrej oth, profesor Lekrskej fakulty Univerzity Komenskho v Bratislave Pavel Traubner, opern spevka ubica Vargicov a slovensk hereka Emlia Vryov. Celospoloensk prnos plesu vyzdvihuje aj Deana Lutherov, odbornka na etiketu a protokol.*Orange roziruje ponuku internetovch sluieb o Kreditn internet. Novnku oznauje ako vhodn alternatvu pre turistov anvtevnkov hokejovho ampiontu. Samozrejme, nie je uren len nim. Je to sluba internetovho prstupu cez predplaten kartu. Neplat sa za u iadny mesan poplatok, tuj sa len prenesen dta. Za 1 megabajt 1 2 eurocenty. K tomu USB modem a tartovac kredit 9 EUR + SIM karta 39 EUR.

  *Od svojho vzniku vroku 1987 prerozdelila Orange Foundation viac ako 80 milinov eur na filantropick projekty.

  Nadcia Orange Slovensko je pokraovateom nadcie Konto Orange, n.f., realizuje filantropick acharitatvne aktivity spolonosti Orange Slovensko prostrednctvom grantovch programov aspoluprce sneziskovmi organizciami na Slovensku.Poas svojej existencie Konto Orange podporilo viac ako 3000projektovv rmci 45 grantovch programova prerozdelilo viac ako 5milinov eur [ 155 037 280 Sk ].

  Krajiny: Anglicko, Franczsko, Raksko, Belgicko, vajiarsko, Niger, Jordnsko, Egypt, Senegal, Botswana, Uganda, Kea, na, Vietnam, Madagaskar.....

  Hlavn oblasti podpory:Zdravie apomoc uom so zdravotnm postihnutm: zameranie na autizmus, sluchov azrakov postihnutiaVzdelvanie: zameranie na gramotnos dospelch, vzdelvanie dievat vrozvojovch krajinchVoklne skupiny: zameranie na podporu novch profesionlnych voklnych zdruen

  *Vzdelvanie: koly pre budcnos, anca pre talenty, tipendium pre znevhodnench, Otvoren vzva pre MVO v oblasti vzdelvaniaSocilna integrcia: Kultra bez barir, Prekrome spolu bariry, Zelen pre seniorov, Darujte VianoceRegionlny rozvoj: Zamestnaneck grantov program, anca pre v regin*