Osnove matematike (brojevi)

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Osnove matematike (brojevi)

 • Matematika 1

  1. Osnove matematike2. Realne funkcije realne varijable3. Derivacije i primjene4. Nizovi i redovi

 • Literatura:

  Slapnicar, I.: Matematika I, Sveucilite u Splitu,Split, 2002.

  Pilot projekt Matematika 1, http://www.fesb.hr/mat1,FESB, Split, 1998.-2002.

  Slapnicar, I.; Kreic-Juric, S.; Baric, J.; Matic, M.:Matematika 1 vjebe, FESB, Split, 2002.

  Javor, P.: Matematicka analiza 1, Element, Zagreb,1999.

  Krnic, L. ; ikic, Z.: Racun diferencijalni i integralni,I. Dio, kolska knjiga, Zagreb, 1993.

  Pavasovic S.; Radelja, T.; Banic, S.; Miliic, P.:Matematika rijeeni zadaci, Gradevinski fakultet,Split, 1999.

  Demidovic, B. P.: Zadaci i rijeeni primjeri izvie matematike s primjenom na tehnicke nauke,Tehnicka knjiga, Zagreb, 1980.

 • Obveze:

  predavanja ( 70%)

  vjebe ( 70%)

  Provjere znanja:

  dva kolokvija (parcijalna ispita):

  - sva dva pozitivna

  - zadaci ( 50%) i teoretska pitanja ( 50%)

  zavrni ispit :

  - zadaci ( 50%) i teorija ( 50%)

 • 1. SKUPOVI BROJEVA

 • 1.1. Prirodni brojevi

  prvi pojam broja (izraavanje kolicine elemenatanekog skupa)

  Skup prirodnih brojeva uzimamo kao osnovni skup, aoznacavamo ga sa

  N = f1; 2; 3; :::; n; :::g :

  Operacije zbrajanja i mnoenja u skupu N su uvijekizvedive, tj.

  (8m;n 2 N) m + n 2 N(8m;n 2 N) m n 2 N

  Za svaki m;n; r 2 N vrijede sljedeca svojstva:i) komutativnost

  m + n = n +m m n = n m

  ii) asocijativnost(m + n) + r = m+ (n + r) (m n) r = m (n r)

  iii) distributivnost(m + n) r = m r+n r r (m + n) = r m+ r n

 • Neka su m;n 2 N:Kaemo da je m manji od n i piemo m < n ako isamo ako postoji p 2 N tako da je

  m + p = n:

  Kaemo da je m manji ili jednak n i piemo m nako i samo ako je

  m < n _ m = n:

  Neka svojstva:

  (N;) je (potpuno) ureden skup.

  (N;) je diskretno ureden skup, tj. za svaki n 2 Nvrijedi

  fp 2 N j n < p < n + 1g = ;:

  Za skup X kaemo da je prebrojiv iliprebrojivo beskonacan ako je ekvipotentan1 sa N:Piemo cardX = @0 (alef nula).Za skup X kaemo da ima n elemenata ako jeekvipotentan sa skupom f1; 2; 3; :::ng :Piemo cardX = n:1 Denicija Kaemo da je skup A ekvipotentan (jednakobrojan) sa skupom B akopostoji bijekcija f : A ! B: Oznaka A B:

 • Napomena: Skup N je na jedinstven nacin denirantzv. Peanovim aksiomima P1. - P4.

  Aksiom P4., kojeg jo nazivamo princip matematickeindukcije, glasi:

  Ako jeM N i ako vrijedi:i) 1 2M;ii) n 2M =) n + 1 2Mtada jeM = N:

  Aksiom P4. koristimo za dokazivanje raznih tvrdnji.

 • Primjer: Treba pokazati da formulanXi=1

  i = 1 + 2 + 3 + ::: + (n 1) + n = n (n + 1)2

  (F )

  vrijedi za svaki prirodan broj n 2 N:Dokaz:Neka je M N skup svih prirodnih brojeva za kojeformula (F ) vrijedi. Treba (pomocu P4.) dokazati dajeM = N:

  Baza indukcije. (Dokazujemo da je 1 2M)1Xi=1

  i = 1 =1 (1 + 1)

  2

  Pretpostavka indukcije. (Pretpostavimo da je n 2M )nXi=1

  i = 1 + 2 + ::: + (n 1) + n = n (n + 1)2

  :

  Korak indukcije. (Pokazujemo da je n + 1 2M )n+1Xi=1

  i = 1 + 2 + ::: + n + (n + 1)P:I:=

  =n (n + 1)

  2+ (n + 1) =

  n2 + 3n + 2

  2

  =(n + 1) (n + 2)

  2=(n + 1) ((n + 1) + 1)

  2

 • Binomni poucak

  Poopcenje:(x + y)2 = x2 + 2xy + y2

  (x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

  Traimo:(x + y)n =? za bilo koji n 2 N

  Neke oznake:(8n 2 N) n! def= 1 2 3 ::: n (n faktorijela)

  0!def= 1

  Primjer:1! = 1

  2! = 1 2 = 23! = 1 2 3 = 64! = 1 2 3 4 = 245! = 1 2 3 4 5 = 120

  Vrijedi:(n + 1)! = n! (n + 1)

  Primjer:6! = 5! 6 = 120 6 = 720

 • Neka su k; n 2 N[f0g i k n; deniramobinomni koecijent:

  n

  k

  def=

  n!

  k! (n k)! (n povrh k):

  Napomena: binomni koecijent je uvijek prirodan

  broj, tj n

  k

  2 N:

  Primjer:4

  0

  =

  4!

  0! (4 0)! =4!

  4!= 1

  4

  1

  =

  4!

  1! (4 1)! =4!

  3!=3! 43!

  = 44

  2

  =

  4!

  2! (4 2)! =4!

  2! 2! =2! 3 42! 2 = 6

  4

  3

  =

  4!

  3! (4 3)! =4!

  3! 1! =3! 43!

  = 44

  4

  =

  4!

  4! (4 4)! =4!

  4! 0! = 1

 • Svojstva:

  1.n0

  =nn

  = 1

  2.n1

  =nn1= n

  3.nk

  =nnk

  4.nk

  +nk+1

  =n+1k+1

  Pascalov trokut

  n = 000

  1

  n = 110

  11

  1 1

  n = 220

  21

  22

  1 2 1

  n = 330

  31

  32

  33

  1 3 3 1

  n = 440

  41

  42

  43

  44

  1 4 6 4 1

  n = 550

  51

  52

  53

  54

  55

  1 5 10 10 5 1

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Iz svojstva 4. slijedi npr.5

  3

  +

  5

  4

  =

  6

  4

  = 15

 • Teorem 1.2 (Binomni poucak)

  Za svaki n 2 N vrijedi

  (x + y)n =nXk=0

  n

  k

  xnkyk:

  Dokaz. Matematickom indukcijom.Raspis:nPk=0

  nk

  xnkyk =

  n0

  xn0y0 +

  n1

  xn1y1 + :::+

  +nn1xn(n1)yn1 +

  nn

  xnnyn =

  = xn + nxn1y + ::: + nxyn1 + yn

  Primjer:

  (x + y)4 = x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4

  (x + y)5 = x5 + 5x4y + 10x3y2 + 10x2y3 + 5xy2 + y4

  Domaci rad:

  (x + y)6 =? (x y)6 =?

  (x y)n ?=nPk=0

  (1)knk

  xnkyk = xn nxn1y +

  n2

  xn2y2

  n3

  xn3y3 + :::: + (1)n yn

 • Cijeli brojevi

  Motivacija: Svaka jednadba oblikam + x = n;

  gdje su m; n 2 N, nema rjeenje u skupu N:

  Primjer: Jednadba7 + x = 3

  nema rjeenje u skupu N:

  Proirujemo skup N skupom

  Z = f:::;n; ::: 2;1; 0; 1; 2; ; :::; n; :::g :

  kojeg nazivamo skup cijelih brojeva.

  Operacije zbrajanja i mnoenja proirujemo na skupZ. U skupu Z te operacije su uvijek izvedive, tj.

  (8m;n 2 Z) m + n 2 Z(8m;n 2 Z) m n 2 Z

  i za njih vrijede svojstva komutativnosti, asocija-tivnosti i distributivnosti.

 • Sada jednadba m + x = n ima rjeenje za svakim;n 2 Z; tj.

  x = n + (m) def= nm:

  Na ovaj nacin je denirano oduzimanje u skupu Z:

  Neka svojstva:

  (Z;) je (potpuno) ureden skup.

  (Z;) je diskretno ureden skup, tj. za svaki m 2 Zvrijedi

  fp 2 Z j m < p < m + 1g = ;:

  Za skup Z je prebrojiv , tj. ekvipotentan je sa N:Piemo cardZ = @0 (alef nula).

  Napomena: postoji bijekcija f : N ! Z; dana saf (1) = 0; f (2) = 1; f (3) = 1; f (4) = 2; f (5) = 2; :::

 • Racionalni brojevi

  Motivacija: Svaka jednadba oblikam x = n;

  gdje su m; n 2 Z, nema rjeenje u skupu Z:Primjer: Jednadba

  7 x = 3nema rjeenje u skupu Z:

  Proirujemo skup Z skupom

  Q =nmnj m 2 Z ^ n 2 N

  okojeg nazivamo skup racionalnih brojeva.

  Napomena: Podrazumijevamo da je

  m1n1=m2n2

  () m1 n2 = m2 n1

  Dakle,16

  12=8

  6=4

  3:

  Isto tako vrijedi dogovor da je, npr.35=3

  5 = 3

  5:

 • Operacije zbrajanja i mnoenja proirujemo na skupQ. U skupu Q te operacije su uvijek izvedive, tj.8 m1n1;m2n22 Q

  m1n1+m2n2

  =m1n2 +m2n1

  n1n22 Q

  8 m1n1;m2n22 Q

  m1n1 m2n2

  =m1 m2n1 n2

  2 Q

  Na skupu Qn f0g se denira i dijeljenje8 m1n1;m2n22 Q ^ m2 6= 0

  m1n1:m2n2=m1 n2n1 m2

  2 Q

  m1n1 m2n2

  () m1 n2 m2 n1:

  Neka svojstva: (Q;) je (potpuno) ureden skup.

  (Q;) je svuda gust , tj. izmedu svaka dvaracionalna broja postoji barem jedan racionalanbroj (a to znaci i beskonacno njih).

  Za skup Q je prebrojiv , tj. ekvipotentan je sa N:Piemo cardQ = @0 (alef nula).Napomena: postoji bijekcija f : N ! Q (zadanabeskonacnom shemom).

 • Realni brojevi

  Motivacija: Neke jednadbe, kao to sux2 = 2; x3 = 5; :::

  nemaju rjeenje u skupu Q:Kad racionalne brojeve nanosimo na brojevni pravac,oni ne popune citav pravac, iako jeQ gust. Te rupicena pravcu popunjavamo tzv. iracionalnim brojevima.Skup svih iracionalnih brojeva oznacavamo sa I; askup

  R = Q [ I

  nazivamo skup realnih brojeva. Svaki racionalan broj moe se prikazati kaokonacan decimalan broj ili kao beskonacan periodicandecimalan broj.

  Svaki iracionalan broj moe se prikazati kaobeskonacan neperiodican decimalan broj.Primjer:

  1

  4= 0:25

  1

  3= 0: _3 = 0:3333:::

  p2 = 1:4121356237::::

  e = 2: 718 3::::

  = 3: 141 6::::

 • Neka svojstva:

  Na skupu R su uvijek izvedive opracije " + ", " ":Na skupu Rn f0g je uvijek izvediva operacija " : " .

  (R;) je (potpuno) ureden skup.

  R je svuda gust , tj. izmedu svaka dva realna brojapostoji barem jedan realan broj.

  Q je gust u R, tj. izmedu svaka dva realna brojapostoji barem jedan racionalan broj.

  Skup I je neprebrojiv ili neprebrojivo beskonacan.

  Skup R je neprebrojiv ili neprebrojivo beskonacan.

 • Kompleksni brojevi

  Motivacija: neke jednadbe kao to jex2 = 1

  nemaju rjeenje u skupu R:

  Uvodimo novi objekt, kojeg oznacavamo sa i, tako daje

  i2 = 1:Formalno, deniramo

  idef=p1:

  Denicija 1.14 Skup kompleksnih brojeva je skup

  C = fx + iy j x; y 2 Rg :

  Za svaki z = x + iy 2 C; realni broj

  x = Re z

  nazivamo realni dio od z; a realni broj

  y = Im z

  nazivamo imaginarni dio od z.

 • Napomena: Vrijedi

  R CiR = fiy j y 2 Rg C

  Skup iR se naziva skup imaginarnih brojeva.

  Za z1 = x1 + iy1; z2 = x2 + iy2 2 C kaemo da sujednaki ako i samo ako su im jednaki realni i imagi-narni djelovi, tj.

  x1 + iy1 = x1 + iy1 () x1 = x2 ^ y1 = y2:

  Za svaki z = x + iy 2 C; deniramo pripadnikonjugirano kompleksni broj

  z = x iy 2 C: