Click here to load reader

Pakikipagkapwa at Ako ... pakikipagkapwa. Likas sa mga Pilipino ang makipag-ugnayan at pagiging bukas-palad sa kapwa. Nasa paglilingkod sa kapwa ang pagpapayaman sa ating pagkatao

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pakikipagkapwa at Ako ... pakikipagkapwa. Likas sa mga Pilipino ang makipag-ugnayan at pagiging...

 • 0

  Republic of the Philippines

  Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Edukasyon sa Pagpapakatao

  Ikalawang Markahan - Modyul 1: Pakikipagkapwa at Ako

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  8

  Pangalan ng mag-aaral: ___________________________

  Baitang at Seksyon: ___________________________

  Paaralan: ___________________________

 • 1

  Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa-tao? Sang-ayon ka ba sa pahayag na

  ―No man is an island?‖ Ikaw, bilang kabataang Pilipino, kailangan mo ba ang iyong

  kapwa-tao?

  Isang napakagandang katangian ng mga Pilipino ang mabuting

  pakikipagkapwa. Likas sa mga Pilipino ang makipag-ugnayan at pagiging bukas-

  palad sa kapwa. Nasa paglilingkod sa kapwa ang pagpapayaman sa ating pagkatao

  at pagsasakatuparn ng ating kaganapan.

  Sa modyul na ito ay masusuri mo ang kahalagahan at lawak ng

  pakikipagkapwa bilang isang kabataang Pilipino.

  5.1 Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kapwa (EsP8PIIa-5.1)

  5.2 Nasusuri ang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa kanya sa

  aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikal (EsP8PIIa-

  5.2)

  Sa nagdaang modyul, naunawaan mo ang pangunahing kontribusyon ng

  pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na

  bahagi ng buhay pamilya sa araw-araw. Kasama sa panlipunang tungkulin ng

  pamilya ang gampaning political tulad ng pagbabantay sa mga batas at

  institusyong lipunan. Kaya may pananagutan ang pamilya na baguhin ang lipunan

  sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga isyu at usapin-at hindi nakatuon sa

  kapakanan ng sariling pamilya lamang.

  Panuto: Tukuyin kung ang sumusunod na ay gampaning panlipunan o

  pampolitical ng pamilya. Pangatwiranan ang iyong sagot.

  Pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo

  Pagboto ng tama

  Pakikiramay sa mga namata

  ALAMIN

  BALIKAN

 • 2

  Gawain 1 Puzzle Panuto: Hanapin at tukuyin ang sampung tao na maituturing mong kapwa gamit

  ang puzzle. Maaaring ang mga titik ng salita ay pahalang, patayo, pabalik, o

  padayagonal. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

  Gawain 2: Web ng Kapwa

  Panuto: Sino-sino ang mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw? Isulat sa mga bilog ang mga pangalan ng lahat ng iyong itinuturing mong KAPWA. Ilarawan

  ang iyong pag-aalala at pag-aalaga sa bawat isa sa kanila.

  L T K A P I T B A H A Y S D

  A A B U K A K L A S E N A J

  G T O K A H O Y W K K U L K

  O A L D N A G I B I A K A O

  S Y A B U M B E R O A L P P

  P L D A D E H U K A W C I L

  H U N D P A R I A N A S D A

  A S U G K P K I P A Y B N L

  T U S A N Y A N A N E T O L

  L D O K M C V B T G U R O C

  B U L A K N M I I B A H A Y

  M G U K A P A K D O M O P L

  TUKLASIN

  Ako at

  Aking

  Kapwa

 • 3

  Gabay na tanong:

  1. Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa?

  2. Bakit kailangan nating alagaan ang ating kapwa? Bakit mahalaga ang

  pakikipagkapwa? Ipaliwanag.

  3. Anu-ano ang mga naidudulot ng ating pakikipagkapwa sa pag-unlad ng

  ating pagkatao?

  Ang kapwa ay ang mga taong labas sa sarili. Isa sa pinaka-importante

  sa pagiging tao ang pakikipag-kapwa tao. Dahil marami kang matututunan

  sa pakikisalamuha sa kanila. Lahat ng tao sa paligid tulad ng iyong

  kapitbahay, kaklase, kaibigan at maging ang iyong kaaway ay iyong kapwa.

  Kasama sa iyong kapwa ang mga guro, kapulisan, tindera, tricycle driver at

  iba pa. Kailangan ng tao ang maikipag-ugnayan sa kapwa upang mahubog

  niya ang mga aspektong naghihintay ng pagtuklas at kaganapan. Umuunlad

  ang kanyang pagkatao ayon sa kanyang karanasan na makibagay at

  makisama sa iba.May pangangailangan ka na maaari lamang na matugunan

  sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan mo sa iyong kapwa. Nararapat na

  may lakip na paggalang at pagmamahal ang pakikipag-ugnayan natin sa

  ating kapwa (Agapay, 1991.) Sa pakikipagkapwa lumalawak at lumalalim

  ang pananaw sa buhay. Hindi lubos na makikilala ang sarili kung hindi

  makikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pakikipagkapwa kinakailangan ipahayag

  ang mga kaisipan at damdamin upang mapagtibay ang ugnayan sa kanila.

  Gaano man kataas ang naabot na tagumpay sa buhay kung hindi

  naman ito naibabahagi sa iba nawawalan ito ng saysay o kabuluhan.

  SURIIN

 • 4

  KAPWA…..KA-ISA, KASAMA

  GAWAIN 3:

  A. Isulat ang pangalan ng mga taong natulungan o napaglingkuran mo.

  Isulat din kung sa anong paraan mo sila napaglingkuran. Tukuyin kung ito ay sa aspetong panlipunan, intelektwal, o pangkabuhayan.

  Pangalan Paglilingkod na naibigay mo Aspeto ng Paglilingkod

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  B. Isulat ang pangalan ng mga taong nakatulong o nakapaglingkod sa iyo. Isulat din kung sa anong paraan ka nila natulungan. Tukuyin kung ito ay sa aspetong panlipunan, intelektwal, o pangkabuhayan.

  Pangalan Naibigay na Tulong o Paglilingkod sa iyo

  Aspeto ng Paglilingkod

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  PAGYAMANIN

 • 5

  1. Kaya mo bang mabuhay ng mag-isa at walang kasama? Ipaliwanag.

  2. Ano ang kahalagahan sa iyong buhay ng mga taong isinulat mo sa Gawain 2 at Gawain 3?

  3. Bakit kailangang makipagkapwa-tao? 4. Paano nagiging ganap ang isang tao sa pamamagitan ng kapwa?

  Panuto:

  Bumuo ng pangungusap na naglalahad ng kumpletong konsepto ng kahalagahan

  ng pakikipagkapwa gamit ang mga salitang nasa kahon.

  A. Bumuo ng mga pangungusap na naglalahad ng kumpletong konsepto ng kahalagahan ng pakikipagkapwa gamit ang mga salitang nasa kahon.

  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  Rubriks sa Pagsusulat ng Maikling Sanaysay

  Kraytirya

  Nilalaman

  35%

  Naipapaki

  ta at

  naipaliwa

  nag ng

  maayos

  ang

  ugnayan

  ng

  konsepton

  g isinulat

  sa

  pahayag

  Organisasyon

  35%

  Mahusay ang

  pagkakasunud-

  sunod ng mga

  ideya, malinaw

  at makabuluhan.

  Style

  (Pagkamapanlik

  ha at

  Pgkamalikhain)

  20%

  Lubos na

  nagpapamalas

  ng

  pagkamalikhain

  sa pagsulat ng

  maikling

  sanaysay at

  Orihinal ang

  mga ideyang

  ginamit

  Mechaniks

  10%

  Wasto ang

  mga

  ginamit na

  salita at

  pagbabant

  as

  Kabuuan

  100%

  ISAISIP

  Kapwa kaganapan pagkatao kabuuan politikal

  Mahalaga pagkilala pagmamahal paglilingkod

  Intelektwal panlipunan pangkabuhayan

 • 6

  Isabuhay Mo!

  Panuto: Sa isang malinis na papel ay sumulat ng isang sanaysay kung paano mo

  mo mapaglilingkuran ang sumusunod:

  Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang

  pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa iyong sagutang papel.

  1. Sinu-sino ang iyong kapwa-tao?

  A. Ang Pangulo ng Pilipinas, ang militar at manggagawang

  panlipunan o social worker.

  B. Ang mga pulubi, batang lansangan, at drug addict.

  C. Ang mga kapitbahay, mga taong may kapansanan, at mga batang

  ―espesyal‖ o special children.

  D. Lahat ng nasa itaas.

  2. Ang sumusunod ay pagpapakita ng pakikipagkapwa, maliban sa:

  A. Pagpapakita ng malasakit at unawa sa ating mga kapwa.

  B. Pagkakapit-bisig

  C. Pagsunod sa kagustuhan ng iisang tao lamang

  D. Pag-unawa sa kanilang mga paniniwala, damdamin, at kalagayan

  PAGTATAYA

  ISAGAWA

  Street Sweeper Mga batang

  lansangan

  Mga may

  kapansanan

 • 7

  3. Aling aspekto ang nalilinang kapag ang kapwa ay nagkakaroon

  kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at

  makatarungang lipunan?

  A. Aspektong Pangkabuhayan

  B. Aspektong Politikal

  C. Aspektong Panlipunan

  D. Aspektong Intelektwal

  4. Ang kakayahang magtipid ay isang halimbawa ng paghubog sa tao sa:

  A. Aspektong Politikal

  B. Aspektong Panlipunan

  C. Aspektong Intelektwal

  D. Aspektong Pangkabuhayan

  5. Paano mo pakikitunguhan ang isang taong ayaw makipag-ugnayan

  nang maayos sa kapwa?

  A. Pakikitunguhan ng isinasapuso ang kabutihang panlahat

  B. May pagmamalasakit

  C. Pagbabahagi ng sarili sa paglilingkod sa kapwa

  D. Lahat ng nabanggit

  6. Ang mga taong may kapansanan, mga batang lansangan at mga

  pulubi ay nararapat na pakitunguhan ng maayos dahil..

Search related