Peklo Existuje

  • View
    121

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Peklo Existuje

P. Giuseppe Tomaselli

Peklo existuje

Matice cyrilometodjsk s. r. o. Olomouc 2006 Imprimatur k italskmu vydn: Catania, dne 18. 11. 1954 Sac. Innocentius Licciardello Bcmd Ruhland, Rudolf-Dicsel-StraBe 5, D-84503 Alttting Translation Matice cyrilometodjsk s. r. o., Olomouc 2006 ISBN 80-7266 243 0

VODPodplukovnk M... nepatil sice k tm, ktei nenvid knoury, ale nboenstvm pohrdal. Jednou ekl kaplanovi, kter u regimentu slouil: Vy kn jste sprost podvodnci. Vymysleli jste si peklo a mnoho lid vm to uvilo."Pane podplukovnku, nechci s vmi diskutovat, to meme udlat pozdji. Jen se vs zeptm: Jak dlouho jste studoval, e mete tvrdit: peklo neexistuje?" Na to nen teba studovat, abychom takov vci porozumli." Ale j jsem toto tma studoval v teologickch textech a nemm nejmen pochybnost o tom, e existuje peklo. Pineste mi takovou knku!" Kdy podplukovnk knihu peetl a vracel mi ji, musel ct: Nyn vidim zcela jasn, e vy kn lidi nepodvdte, kdy kte, e peklo existuje. Vae argu- mentyjsou velice hlubok... mte pravdu!" Kdy podplukovnk, kter m urit vzdln, pohrd takovou vc, jako je peklo, nen divu, kdy dlnk, hospodyn nebo student ekne: Peklo neexistuje, a i kdyby existovalo, tak tam budeme v dobr spolenosti, bude ns tam mnoho: V zim

alespo nebudeme mrznout, protoe je tam ohe!..." Peklo - straliv pravda! Neml bych o teto vci pst j, uboh due. Kdyby to napsala due, kter v pekle je, bylo by to mnohem pesvdivj. Chtl bych tuto kneku napsal podle boskho Zjeven, aby si ten mohl prohloubit sv znalosti! Svat Augustin pe: Mli bychom peklo prot za ivota a nikoliv a po smrti.

ROZHOVOR

Existuje belsk posedlost. Pi o tom tyi evangelia a setkvme se s tm v crkevnch djinch. bel me z Boho doputn pebvat v lidskm tle nebo tak ve zveti i na njakm mst. msk ritul ns ui, jak mme pravou posedlost rozeznvat. Musel jsem v prbhu mnoha let provdt exorcismy proti satanovi. Chtl bych o tom nyn nco vyprvt. Mj biskup m povil, abych vyhnal bla z jedn dvky. Velc lkai ji vyetovali a prohlsili o n, e je zcela zdrav. Nebyla pli vzdlan, protoe navtvovala jen zkladn kolu. Kdy ji posedl bel, rozumla klasickm eem a byla schopna je st. Ve svtnici, kterou obvala, se dly podivuhodn

vci. Praskaly okenn tabule, prudce bouchaly dvee, stl se pohyboval, vci samy vyltvaly z koe a padaly na zem. Nkolik lidi bylo pi exorcismu ptomno, tak jeden dal knz a jeden profesor lilosolie, kter vechno zaznamenval, aby to mohl pozdji publikovat. bel byl zkrocen trojjedinm Bohem, aby ekl sv jmno a odpovdal na m otzky. Moje jmno je ....! Jsem v tle tohoto dvete a j ji neopustm, dokud bude souhlasit ona a neckne k odchodu sv ano. Mluv zetelnji!11 Jsem bel neistoty. Budu toto dve trpit, dokud nebude ochotn t neist." Ve jmnu Jee Krista, mluv! Jsou v pekle lid, kte jsou tam kvli neistot?" Ano, a velice mnoho! Profesor se ho zeptal: m jsi byl, ne ses stal dmonem?" Cherubem, vysokm dstojnkem nebeskho dvora." Jakho hchu jste se vy, svren blov, dopustili?" ON se neml stt lovkem!... ON, kter je BH. Neml se tak pokoit... ON to neml dlat!" Nevdli jste, e budete svreni do pekla, kdy se vzepete proti Bohu?"

ON ekl, e ns zkou, ale neekl nm, e ns tak potrest... Peklo!....Peklo!... Nikdy nepochopte, co to znamen, vn ohe!..." ekl to s velkou nenvisti a zoufalstvm.

PEKLO

C

o je to peklo, o kterm je e, o kterm bychom

se chtli pouit a pemlet? Je to trest, kterm Bh potrestal odbojn andly a kterm postihne tak neposlun lidi, kte nezachovvaj jeho pikzn a chtj zemt jako jeho neptel. Musme nejdve pochopit existenci pekla a jeho podstatu, a pak teprve dospjeme k jeho pravmu poznni. Ne n rozum pijme pravdu, potebuje pevn dkazy. Protoe se jedn o pravdu, kter m tak tk dsledky pro pitomn i budouc ivot, je nutn podat rozumov dkazy, dkazy z boskho zjeveni a z djin.

ROZUMI kdy lid se asto ml, shoduji se vichni v tom, e je sprvn, aby dob lid byli odmnni a zl potrestni. Dobr k postupuje do dali tdy, patn mus tdu opakovat. Staten vojk obdr vyznamenni za

statenost, zbh je potrestn a zastelen. estn oban m obansk prva, zloinec musi jit do vzeni. N rozum tedy pijm, e je sprvn, aby zloinec byl potrestn. Bh je spravedliv'. On je podstata spravedlnosti. Dal lovku svobodu. Vloil do naeho srdce pirozen zkon. Je tedy nezbytn konat dobro a varovat se zla. Kdy nm dal nejvy Zkonodrce pikzni, je mon, abychom na n nedbali, nebo je dokonce zavrhovali? Dokonce Voltaire, bezbon filosof, napsal ve svm dle Le loi naturelle": Kdy nm cel tvorstvo dokazuje existenci nekonen bytosti, k nm rozum, e mus bt tak nekonen spravedliv. Ale jak by mohl bt spravedliv, kdyby ns nemohl odmnit a potrestat?" Povinnost krle je zl skutky potrestat a dobr skutky odmnil. Myslte si, e Bh to dl jako lidsk spravedlnost?

ZJEVEN

N lidsk rozum me ve stavu milosti pochopit

pravdy vry. Bh, kter sm je Pravda, miluje lovka

a zjevil mu rzn tajemstv. lovk je me svobodn pijmout nebo zavrhnout, ale jednou mus svmu Stvoiteli sloit ty ze svho rozhodnut. Bosk zjeveni je obsaeno v Psmu svtm Starho a Novho zkona. Bh mluvil ve Starm zkon k prorokm. Byli jeho hlasateli u idovskho nroda. Prorok David ekl: Bezbon se mus tst, protoe budou svreni do pekla, kde bude jejich odmnou vitr, sra a ohe. Prorok Izai ekl: Jejich erv neumr, jejich ohe neuhasne; budou stralivou vstrahou vemu tvorstvu. (Iz 66,24) Pedchdce Jee Krista sv. Jan Ktitel, kter pipravoval due na pchod Jee Krista, vidl v nm odmnu pro dobr a trest pro zl. V jednom proroctv ekl: Oddl zrno od plev a plevy spl neuhasitelnm ohnm. (Mt 3,12)

BO SYNPed asi dvma tisci lety, kdy v m panoval csa Oktavin Augustus, narodil se Bo Syn Je Kristus. Tak zan Nov- zkon. Kdo me popt historinostJee Krista? dn jin historick udlost nem tolik dkaz. Boi Syn dokzal sv bostv mnoha

mimodnmi zzraky a ty, kte jet pochybovali, vyzval: Zbote tento chrm (myslel tm sv tlo), a j ho ve tech dech opt postavm!11 (Jan 2,19) Jon zstal ti dny v trobch ryby, tak jako Syn lovka byl ti dny v ln zem. Zmrtvchvstn je velkm dkazem jeho bostv. Pro zpsobil Je tolik zzrak? Chtl, abychom mohli s jistotou uznat a pijmout pravdu, kter ns uil. Je mohl ct: ,J jsem svtlo svta. Kdo m nsleduje, nebude chodit ve tmch, nbr bude mt svtlo ivota.*1 (Jan 8,12) Poslnm Vykupitele bylo zachrnit lidstvo tm, e je vysvobodil od hchu a ukzal mu jistou cestu k nebi. Dobi mu naslouchali s velkou radost a nsledovali jeho uen. Aby lidi povzbudil ke konn dobra, mluvil o velk odmn, kterou spravedliv obdr v jinm ivot. Blahoslaveni jste, kdy vs budou kvli mn tupit a pronsledovat a mluvit o vs liv vechno zl. Radujte se a jsejte, protoe vae odmna v nebi bude velk. Protoe tak byli ped vmi pronsledovni proroci.11 (Mt 5,1 ln)

A pijde Syn lovka ve slv a vichni jeho andl s nm, usedne na trn sv slvy.1' (Mt 25,31) Pak ekne Krl tm, kte jsou po jeho pravici:

Pojte, poehnni mho Otce, pijmte krlovstv, kter je pro vs pipraveno od stvoen svta. (Mt 25,34) Radujte se z toho, protoe vae jmna jsou zapsna v nebesch. (Lk 10,20) Kdy dv hostinu, pozvi chud, chrom, ochrnul a slep. Bude blahoslaven, protoe oni nemaj, m by ti odplatili; bude ti to odplaceno pi zmrtvchvstn spravedlivch. (Lk 14,13n) Odkazuji vm krlovstv, jako je Otec odkzal mn. (Lk 22,29)

VN TRESTDobrm a tm, kte dobe smlej, posta slib vn odmny. Ale ke zlm, kte jsou obt vn, je nutno hovoit o trestu, aby se vzpamatovali. Pro dobrho syna posta pokyn otce, a poslechne, protoe miluje otce a chce mu zpsobit radost, ale pro zlho syna mus otec pipravit trest.

nJe vidl zlobu mnoha svch souasnk i tch, kte ho v budoucch staletch nebudou chtt slyet. Chce zachrnit kadou du a poukazuje na trest, kter je pipraven pro zl due, na peklo.

Jeova slova nm podvaj jist dkaz o existenci pekla. Kdo to popr nebo jen pochybuje o slovech Syna lovka, ten pohrd evangeliem, popr djiny a svtlo slunce.

BH HOVOid vili, e maj nrok na nebe jen proto, e pochzej od Abrahma. Nechtli uvit vjee Krista a hrozil jim pekeln trest. Pravm vm, pijdou mnoz od vchodu a od zpadu a budou stolovat s Abrahmem, Izkem a Jakubem v nebeskm krlovstv. Ale dti, kter byly pro toto krlovstv ureny, budou vyvreny do vnj temnoty a tam bude pl a skpn zub. (Mt 8,1 ln) Je vidl mnoho hnk ped zlem, mluvil o pekle. Bda svtu pro pohoren! Pohoren musej pichzet, ale bda tomu, skrze koho pohoren pijdou!" (Mt 18,7) sv doby i budoucch pokolen. Aby pivedl zl k obrcen a dobr uchrnil

Jestlie t pohoruje tv ruka, utni ji, lpe je pro tebe pijit do nebeskho krlovstv s jednou rukou, ne s obma rukama pijt do pekla do neuhasitelnho ohn. A jestlie t pohoruje tv noha, utni ji. Lpe je pro tebe pijt s jednou nohou do nebe, ne bt s obma nohama uvren do pekla. A kdy t pohoruje tv oko, vyloupni je, lpe je pro tebe, abys piel do nebe jednook, ne abys byl s obma oima uvren do pekla, kde jejich erv neumr a ohe nehasne. (Mk 9,42.46n) Tmito vtami nm Je k, e musme bt pipraveni k obti, i kdy ns to stoj tolik, jako nap. dt si amputovat d, abychom neupadli do vnho ohn. Je uil lidi spolupracovat s dary milosti, kter obdreli od Boha, jako je rozum a pozemsk dobra. V podobenstv o hivnch poukazuje Je na nsledky, kter postihnou lenivho a neuitenho sluebnka: Vyhote ho ven do temnot, tam bude pl a skpni zub. (Mt 25,30) Kdy Je ohlauje konec svta, zmrtvchvstn a svj slavn pchod, mluv o dvou stdech, o dobrch a zlch duch. Pak ekne tm, kte jsou po levici: Pry ode mne, zloeeni, do vnho ohn, kter je pipraven pro bla a jeho andly!' (Mt 25,41)

Pro vechny lidi existuje nebezpe, e pijdou do pekla, jestlie bhem pozemskho ivota nepln sv povinnosti. Je to k i svm uednkm. Ti to hlsali ve mstech a vesnicch a ohlaovali Bo krlovstv, uzdravovali nemocn a vyhnli zl duchy. Vrtili se zpt astn a ekli: Pane, i dmoni ns poslouchali, kdy jsme je vyhnli tvm jmnem.Je odpovdl: Vidl jsem satana padat z nebe jako blesk." (Lk 10,17) Ml tm na mysli, e nesmme bt pyn. Pcha svrhla Lucifera do pekel. Bohat mldenec odeel smutn od Jee, protoe dostal radu, aby se odlouil od svch statk a dal je chudm kvli nebesk