Pengenalan Kurikulum Matematik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SABK

Citation preview

TAJUK 2 : PENGENALAN kepada kurikulum matematik

TAJUK 2 :
PENGENALAN kepada kurikulum matematik

C:\Users\WISE\Desktop\matematik.jpgC:\Users\WISE\Desktop\asmt.jpgPerkembanganKurikulum Matematik

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia

Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia

Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-KanakPerkembangan kurikulum matematik di malaysia

Perkembangankurikulummatematikdimalaysia

Perkembangan Kurikulum Matematik di MalaysiaLaporan Razak (1956)Laporan Projek Khas (1970)

Program Matematik Moden (1970)

Kurikulum Baru Sek. Rendah (KBSR) (1983)Kurikulum Bsepadu Sek. Rendah (1994)Sukatan Matematik Sek. Rendah (1998)Projek Imbuhan (1975-1980)Projek Sekolah BestariProjek InSPIRE (1977)Laporan Razak (1956)diguna pakai bermula 1956 selepascadangan Penyata Razakterdapat hanya sedikit perubahan tajukPerubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970C:\Users\WISE\Desktop\mt9.pngPerkembangankurikulummatematikdimalaysia

LaporanProjekKhas(1970)

bermulapada1968diterajuiolehEn.AbuHassan Ali

Objektifprojekiniialahuntukmemperbaikimutupendidikanmatematikdansains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden

PrograminitelahdiubahsuaidandiperkenalkankesemuasekolahrendahdarimasakesemasasehinggaianyadigantikandenganMatematikKBSR.ProgramMatematikModen(1970)diperkenalkankesekolahrendahdanmenengahpadaawaltahun70anTujuanutamaprograminiialahmemperkenalkantajuk-tajukmodendiketikaitusepertiteoriset,statistikdanvektoryangdipermudahkandirancangolehPanitiaKurikulumMatematikyangditubuhkanpada1969Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Modenmengandungi topik-topik baru sepertisistem pernomboran, pemetaan, transformasi geometri, matriks dan statistikKurikulumBaruSekolahRendah(KBSR) (1983)dilaksanakanpadatahun1983berdasarkanFalsafahPendidikanKebangsaansebagaisebahagiandaripadapelaksanaanDasarPendidikanKebangsaan(1979)Perubahanutamaialahmengurangkankandungan(content)matematiksupayamenjadilebihsesuaidengankebolehanmuridAras IdanAras II. Aras I (Tahun1 Tahun3)mementingkanpenguasaanterhadapkonsep-konsepasaspenomboransertapelaksanaanempatoperasiasasmatematik(+, -, danx)Aras II(Tahun 4 Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas sertapenyelesaian masalah matematik.KurikulumBersepaduSekolahRendah(1994)bertujuanuntukmemudahkanpelajarmembinakonsepnombordanmenguasaikemahiranasasmengiraKurikulumBaruSekolahRendahditukarkepadaKurikulumBersepaduSekolahRendahpadatahun1994kurikulummatematiksekolahmenengahjugamengalamiperubahandaripadaKurikulumBaruSekolahMenengah(1989)kepadaKurikulumBersepaduSekolahMenengahpadatahun1998Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998)sukatanmatematikpadatahun1998mempastikanpelajarmenguasaikemahiranasasmatematikdandapatmenggunakannyadalamsituasihariansepenuhnyakemahirannyadisusundarimudahkepadasusahsecarahiraki;1.Nomborbulatdanoperasiasas.2.Pecahandanoperasiasas.3.Perpuluhandanoperasiasas.4. Wang5.Ukuranpanjangdanberat.6.Ruang7.Purata8.Peratus9. Graf.tuntutan untukmerealisasikan objektif dan aspirasi sepertiyang digariskan dalam Falsafah PendidikanKebangsaan dan Visi 2020.PengaruhPerubahandalamKurikulumMatematikNegaraLuarterhadapPerkembanganKurikulumMatematikdi MalaysiaNuffieldMathemticsProject (NMP-1964)Scottish Mathematics Group (SMG)School Mathematics Project (SMP)School Mathematics Study Group (SMSG)NuffieldMathemticsProject (NMP-1964)

Projekinitelahdijalankanterhadapsekolah-sekolahrendahdi Britainpadatahun1964.

PembiayaanNMPditajaolehNuffield Foundation,satuorganisasiswastadenganbantuan

dariKementerianPelajaranBritain.

DalamprojekNMPinikaedah-kaedahbarudalamP&Pmatematikdisekolahrendahtelah

diperkenalkan.Penemuankaedah-kaedahiniadalahberpandukankepadaTeori

PembelajaranPiaget.MengikutPiaget,pembelajaranyangberkesanbagipelajar-pelajar

yangberumurantara6hingga12tahunakanberlakusekiranyaadainteraksidengan

bahan-bahankonkrit.

Olehitu,objektifNMPialahmembimbingpelajarsekolahrendah

belajarmatematikmelaluipengalamanyangkonkrit.Aplikasistrategipemusatanpelajar

danbahansertakaedahinkuiripenemuanmestidiutamakandalamproses P&P.Pelajar

belajarmatematikmelaluipelaksanaankerjaprojekdalamkumpulankecil.

Kerjaprojekini

melibatkanpenggunaanmatematikdalammencaripenyelesaikanmasalah.

Selainitu,kandungansukatanmatematiktelahdisusunmengikuthirakiiaitudariyang

mudahkepadayanglebihsukar,darikonkritkepadaabstrakdanberasaskanpengalaman

yangbiasakepadapengalamanyangluarbiasa.

Scottish Mathematics Group (SMG)

1.PasukanSMGiniterdiridaripadasekumpulanahlimatematikScotland yangtelahmenulissesirisembilanbuahbukuteksyangberjudulModern Mathematics for Schools.

2.Buku-bukuinitelahdicetakdiantaratahun1965dan1969denganmemperkenalkantajuktajukbarusepertiSets, Number Systems, Number Bases, Modular Mathematics, Transformation, Inequalities, Linear ProgrammingdanMatrices.

3. Salahsatuciriutamadalamsukataniniialahmengaplikasikantajuk-tajukinidalampenyelesaianmasalahseharian.

4.BahanSMGinimenjadidokumenrujukanutamadalamProjekMatematikModenuntukSekolahMenengahRendahMalaysia yangtelahdilancarkanpadatahun1970.

School Mathematics Project (SMP)

~PadamulanyaSMPhanyalahmerupakansebuahprojekkajianyangtelahdipengerusikanolehBryanThwaitesdariUniversity of Southamptonpadatahun1961.

KajianinidilakukanuntukmenimbangkanperubahanyangsewajarnyadalampengajaranmatematikberikutanpelancaranSputnik 1olehSoviet Uniondanseterusnyauntukmenyediakansatusukatanmatematikyanglebihprogresifdi Great Britain.

Dalamprojekini,pendekatantradisionaldalamP&Ptelahdigantikandenganpendekatanyanglebihbersepadu.Pendekataninimembolehkantajuk-tajukyangberbezadiajarsecarabersepadu.Contohnya,teorisetdiajarbersekalidengantajukalgebradangeometri.

BukuteksSMPtelahdigunakansecarameluasdisekolahmenengahdi Great

Britain,tetapidapatanmenunjukkankandungannyaadalahterlaluakademikdanabstrak.OlehitusukatanSMPinidiputuskantidaksesuaiuntukpelajaryanglemahdalammatematik.Walaupunbegitu,sepertiSMG,bahanSMPjugamenjadisumberrujukanyangpentinguntukbukutekssubjekMatematikModendi Malaysia.

School Mathematics Study Group (SMSG)

Kumpulan SMSGterdiridariahlifikirakademikAmerikadenganfokusmembawaperubahandalampendidikanmatematikselarasdengankemajuanyangtelahditunjukkanolehSoviet UniondenganpelancaranSputnik 1.Iaditubuhkanpadatahun1958denganditerajuiolehEdward G.BegledandibiayaiolehNational Science Foundation .

ObjektifutamaprojekiniialahmeningkatkanmutusukatanmatematikdisekolahrendahsetandingdenganRussia. Kumpulaninitelahmembinadanmelaksanakankurikulummatematikdisekolahrendahdanmenengahdi USAsehinggaiaditamatkanpadatahun1977.

Ahlikumpulanterdiridaripadaahlimatematik, guru- guru,pakarpsikologiandnazirsekolah.HasilusahakumpulaninimembawaperubahandalampendidikanmatematikyangdikenalisebagaiNew Mathematics.TajuktajukdalamMatematiktermasuklahgeometri,teoriset ,nombornegatif,asasnombordantrigonometri.

NewMathematicsmenitikberatkanpenjelasanstrukturmatematikdalamkonsepyangabstraksepertiteorisetdanasasnomborselaindaripadaasas10.Sebagaitambahan,penggunaanbahasamatematikyangkhususuntukmemahamisesuatukonsepmatematikjugadititikberatkan.

Dalamprosespengajaran, SMSGbanyakmenjalankanaktivitisebagaipendekatannyasupayapembelajaranlebihbermaknadanmenarik.

Sekian,terimakasih

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master subtitle style

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

11/06/2015

Click icon to add picture

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

11/06/2015

11/06/2015

Click to edit Master text stylesSecond level

Third level

Fourth level

Fifth level