Piawai Kelayakan Dan Latihan Kaunselor 2012

  • View
    711

  • Download
    34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kounselor

Text of Piawai Kelayakan Dan Latihan Kaunselor 2012

KERANGKA PENGAKREDITASIAN

PIAWAIAN DAN KELAYAKAN LATIHAN KAUNSELORLEMBAGA KAUNSELOR MALAYSIA

BAHAGIAN 1

KERANGKA PIAWAIAN

1.1 Kriteria Umum Kriteria umum Piawaian Program Latihan Kaunselor meliputi aspek nama Ijazah yang dianugerahkan, peringkat pengajian, bahasa pengantar, tempoh pengajian, pecahan kursus, cara mengira nilai kredit, dan syarat kemasukan ke program pengajian.

I. Nama IjazahNama Ijazah hendaklah menggambarkan bahawa pengajian itu mengkhusus dalam bidang kaunseling sama ada di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau Sarjana.

Nama-nama panggilan seperti berikut bolehlah dipakai untuk maksud tersebut;

Contoh nama Ijazah untuk Ijazah Sarjana Muda Sarjana Muda Kaunseling Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Sarjana Muda Sastera (Kaunseling) Sarjana Muda Pendidikan Kepujian (Bimbingan dan Kaunseling) Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Contoh nama Ijazah untuk Ijazah Sarjana Sarjana Kaunseling Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Sarjana Sains (Bimbingan dan Kaunseling) Sarjana Sastera (Kaunseling) Sarjana Sains (Kaunseling) Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Master Sains (Bimbingan dan Kaunseling) Sarjana Psikologi Kaunseling

II. Peringkat Pengajian MinimumPeringkat pengajian minimum yang diiktiraf sebagai memenuhi keperluan piawaian ialah di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang kaunseling atau Sarjana Muda dalam bidang bukan kaunseling yang diikuti dengan pengajian di peringkat Sarjana dalam bidang kaunseling.

III. Bahasa PengantarBahasa pengantar program pengajian hendaklah dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya.

IV. Bilangan Jam KreditProgram pengajian di peringkat Sarjana Muda hendaklah mengandungi minimum 81 jam kredit komponen kursus-kursus kaunseling yang meliputi kursus teras, latihan amali atau praktikum, internship dan elektif.

Program pengajian di peringkat Sarjana hendaklah mengandungi minimum 48 jam kredit kursus-kursus dalam bidang kaunseling. Di peringkat Sarjana diperlukan minimum 48 jam kredit sahaja, untuk diselaraskan dengan piawaian antarabangsa. Pada dasarnya program Sarjana diikuti oleh pelajar yang lebih matang dan lebih berpengalaman kerana telah mempunyai Ijazah Sarjana Muda. Kursus Pasca Ijazah melibatkan proses penganalisisan dan kajian yang lebih padat dan mendalam.

V. Pecahan KursusPecahan kursus untuk Ijazah Sarjana Muda hendaklah seperti berikut:KomponenJumlah Jam Kredit

1. Teras66

2. Latihan Amali Atau Praktikum

3. Internship3

6

4. Elektif/Projek Penyelidikan

6

Jumlah81

Pecahan kursus di peringkat Ijazah Sarjana hendaklah seperti berikut: KomponenIjazah Sarjana(Jumlah Jam Kredit)

1. Teras33

2. Latihan Amali Atau Praktikum3

3. Internship6

4. Elektif/Projek Penyelidikan6

Jumlah

48

VI. Kredit dan Beban Pembelajaran PelajarKredit ialah ukuran kuantitatif yang melambangkan volum pembelajaran atau beban pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu.

Beban pembelajaran ialah ukuran kuantitatif semua aktiviti pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai satu set hasil pembelajaran. Aktiviti ini termasuklah kuliah, toturial, seminar, praktikal, pembelajaran kendiri, pencarian maklumat, kajian, kerja lapangan serta persediaan dan menduduki peperiksaan. Empat puluh (40) jam pembelajaran nasional dinilai sebagai satu kredit.

VII. Pengiraan Nilai Jam Kredit

Nilai 1 jam kredit dikira mengikut formula berikut:

PerkaraFormula

Kuliah

1 jam kredit = 1 jam seminggu x 14 minggu

Tutorial/Makmal

1 jam kredit = 3 jam seminggu x 14 minggu

Latihan Amali atau Praktikum dan Internship1 jam kredit = 6 jam seminggu x 14 minggu di tempat latihan

Jumlah kredit minimum komponen kaunseling untuk peringkat Sarjana Muda dan Sarjana yang perlu diambil seperti berikut:

PeringkatNilai Kredit Minimum

Ijazah Sarjana Muda

81

Ijazah Sarjana

48

1.2 Tenaga PengajarTenaga pengajar adalah terdiri daripada kakitangan yang dilantik oleh universiti sebagai pensyarah.

Piawaian tenaga pengajar dilihat dalam dua aspek iaitu nisbah tenaga pengajar dengan pelajar, dan taraf kelulusan dan pengalaman tenaga pengajar.

i. Nisbah bilangan tenaga pengajar yang berkelulusan dalam bidang kaunseling dengan bilangan pelajar hendaklah pada kadar 1:15. Nisbah ini adalah nisbah yang dianggap sesuai untuk keefisienan dan keberkesanan pengajaran, penyeliaan internship, latihan amali atau praktikum dan projek penyelidikan.

ii. Taraf kelulusan minimum tenaga pengajarTenaga pengajar yang mengajar kursus kaunseling mestilah berdaftar dengan lembaga kaunselor dan mempunyai kelayakan berikut:

a. Berkelulusan sekurang-kurangnya di peringkat Sarjana yang diiktiraf dalam bidang kaunseling.b. Pengalaman dalam bidang pendidikan kaunseling diutamakan.c. Mempunyai pengalaman dalam penyelidikan kaunseling.

1.3Kursus Pengajian (Mata Pelajaran)Piawaian minimum kursus pengajian yang ditawarkan meliputi bidang-bidang berikut :

I. Bidang Kursus PengajianBidang kursus pengajian di tahap Sarjana Muda hendaklah mengandungi komponen berikut dengan jumlah kredit yang dinyatakan:

Komponen Jumlah Jam Kredit

Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

12

Perhubungan Menolong

15

Kepelbagaian Sosial dan Budaya

6

Kerja Kelompok

6

Perkembangan Kerjaya

6

Pengujian dan Pengukuran Psikologi

6

Penyelidikan dan Penilaian Program

12

Isu-Isu Profesional dalam Kaunseling dan Psikologi

3

Latihan Amali atau Praktikum Kaunseling

3

Internship6

Kursus-Kursus Elektif yang Berkaitan dengan Bidang Kaunselingatau Projek Penyelidikan

6

Jumlah81

Bidang kursus pengajian di tahap Sarjana hendaklah mengandungi komponen berikut dengan jumlah kredit yang dinyatakan:

Komponen Jumlah Jam Kredit

Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

3

Perhubungan Menolong

6

Kepelbagaian Sosial dan Budaya

3

Kerja Kelompok

3

Perkembangan Kerjaya

6

Pengujian dan Pengukuran Psikologi

6

Penyelidikan dan Penilaian Program

3

Isu-Isu Profesional dalam Kaunseling dan Psikologi

3

Latihan Amali atau Praktikum Kaunseling

3

Internship

6

Kursus-Kursus Elektif yang Berkaitan dengan Bidang Kaunselingatau Projek Penyelidikan

6

Jumlah48

II. Penggubalan Kursus Berikut adalah panduan penggubalan kursus:a. Penggubalan kursus hendaklah berdasarkan garis panduan Piawaian dan Kelayakan Latihan Kaunselor terkini oleh Lembaga Kaunselor.b. Pihak yang terlibat dalam penggubalan kursus hendaklah terdiri daripada tenaga pengajar yang berkepakaran dan berpengalaman.c. Perlu ada prosedur penilaian atau semakan berkala mengenai keberkesanan dan perlaksanaan kurikulum.

III. Kelayakan Tenaga Pengajar Bagi Setiap Kursus PengajianKelayakan minimum tenaga pengajar untuk kursus kaunseling adalah seperti dalam perkara 2.2. Kelayakan minimum tenaga pengajar untuk kursus bukan kaunseling pula ialah Ijazah Sarjana dalam bidang yang diajar.

IV. Cara Pengajaran:Kaedah pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan. Walau bagaimanapun, kursus-kursus berikut hendaklah diajar bersemuka secara keseluruhan: Makmal Kaunseling, Teknik Kaunseling, Kaunseling Individu, Kaunseling Kelompok, Kaunseling Keluarga, Pengujian dan Pengukuran, Latihan Amali atau Praktikum, Internship, dan Projek Penyelidikan (Jam kontak bersemuka merujuk kepada perkara 1.1(vi)).

V. Kandungan Kursus Pengajian Kandungan kursus pengajian hendaklah menepati perkara seperti dalam Bahagian 2 Kurikulum Latihan Kaunselor.1.4Kemudahan FizikalInstitusi yang menawarkan latihan dalam bidang kaunseling perlulah mempunyai kemudahan fizikal seperti berikut :

i. Bilik pengajaran

ii. Makmal individu dan kelompok yang mempunyai kemudahan rakaman dan bilik pemerhatian.

iii. Peralatan elektronik yang diperlukan untuk membuat rakaman.

iv. Kemudahan rujukan dan sistem maklumat yang meliputi koleksi buku, jurnal, bahan elektronik, kemudahan mengakses maklumat dan sebagainya dalam bidang kaunseling, psikologi dan psikoterapi.

v. Senarai tempat latihan praktikum/internship

1.5 Sistem Pengurusan Program KaunselingPengurusan program kaunseling hendaklah dikendalikan secara sistematik dan berkualiti yang meliputi perkara berikut:

i. Pentadbiran dan penyimpanan rekod

ii. Pengawalan dan penggunaan bahan pengajaran

iii. Pengurusan penjadualan pengajaran seperti kuliah, makmal, praktikum dan sebagainya

iv. Pihak yang bertanggungjawab terhadap penilaian dan penambah-baikan kurikulum

v. Personelia pelajar

vi. Program perkembangan profesional staf akademik

vii. Sistem penilaian progam termasuk sistem penilai dalaman dan penilai luaran

1.6 Sumbangan Institusi Latihan Terhadap Perkembangan Ilmu KaunselingInstitusi juga dinilai dari segi sumbangannya kepada bidang kaunseling seperti penyelidikan, perkhidmatan kaunseling, penganjuran konvensyen, seminar, bengkel, dan sebagainya.

BAHAGIAN 2

KURIKULUM LATIHAN KAUNSELORBahagian ini mengandungi bidang yang perlu dalam kurikulum latihan kaunselor.

2.1 Identiti ProfesionalKursus dalam bidang ini hendaklah meliputi kefahaman tentang semua aspek kefungsian profesional termasuk sejarah, peranan, struktur organisasi, etika, perundangan, pensijilan, perlesenan, kepiawaian dan pengakreditasian.

Bidang