of 34 /34
Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pčela 1 Postupci označavanja, kontrole proizvodnih svojstava i procjene uzgojnih vrijednosti matica pčela Križevci, 2014.

Postupci označavanja, kontrole proizvodnih svojstava i ...pubweb.carnet.hr/matica/wp-content/uploads/sites/132/2014/12/... · Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica

Embed Size (px)

Text of Postupci označavanja, kontrole proizvodnih svojstava i...

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  1

  Postupci oznaavanja, kontrole proizvodnih svojstava i procjene uzgojnih vrijednosti matica

  pela

  Krievci, 2014.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  2

  Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan je Hrvatski stoarsko selekcijski centar (HSSC) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u stoarstvu i poljoprivredi (Narodne novine broj 63 od 31. kolovoza 1994. godine). Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 78 od 14. svibnja 2003. godine) naziv "Hrvatski stoarsko selekcijski centar" zamjenjuje se nazivom "Hrvatski stoarski centar". Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. oujka 2009. godine) naziv Hrvatski stoarski centar zamjenjuje se nazivom Hrvatska poljoprivredna agencija.

  Izdava Hrvatska poljoprivredna agencija Adresa Poljana Krievaka 185, 48260 Krievci

  Za izdavaa Dr. sc. Zdravko Bara

  web www.hpa.hr

  Adresa Ilica 101, 10000 Zagreb Telefon +385 (0)1 3903111

  e-mail [email protected]

  Urednik Dr. sc. Maja Drai

  Autori Dr. sc. Zdravko Bara Dr. sc. Maja Drai Gordana Duvnjak, dipl. ing.

  Oblikovanje Slog, Nutar

  Tisak Zebra, Vinkovci

  Naklada 500 komada

  ISBN 978-953-6526-64-2

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  3

  Sadraj

  1. Upis uzgajivaa matica pela u upisnik uzgajivaa 2. Oznaavanje uzgojno valjanih matica 3. Provedba testrianja matica pela

  3.1. Performance test matica pela 3.1.1. Ocjene razvoja zajednica i prinosa meda 3.1.2. Ocjene ponaanja pela 3.1.3. Tolerantnost na bolesti 3.1.4. Prezimljavanje

  3.2. Testiranje matica u neovisnom testu 3.3. Morfoloke i morfometrijske analize 3.4. Procjena uzgojnih vrijednosti

  4. Upis matica u uzgojne knjige

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  4

  Predgovor

  Prolo je 100 godina od poetka rada prvog marvogojskog saveza osnovanog u Sv. Ivanu abnom od do tada ustrojenih marvogojskih udruga. Temeljni razlog udruivanja predstavljalo je nastojanje za uinkovitijim organiziranjem provedbe uzgojnih mjera i za to je mogue pouzdanijim odabirom najboljih jedinki iz populacije kako bi iz generacije u generaciju dobivali kvalitetnije potomke. Voeni uvijek istim razlozima, istim ciljevima, pratei i prilagoavajui se europskim trendovima unaprjeivan je sustav provedbe uzgojnih mjera u Republici Hrvatskoj, a mijenjali su se i nazivi organizacijskih oblika provedbe tih mjera: od 1. saveza marvogojskih udruga iz 1913. godine i ve tada prvih pokuaja organiziranja kontrole mlijenosti u stadima krava te pokuaja objedinjavanja matine evidencije iz vie udruga uzgajivaa goveda, preko Zadrunog stoarskog saveza Hrvatske, zatim Stoarskog selekcijskog centra Hrvatske, Poljoprivrednog centra Hrvatske, Hrvatskog stoarskog selekcijskog centra, Hrvatskog stoarskog centra, pa sve do dananjih dana kada uzgojne programe provode sredinji uzgajivaki savezi i Hrvatska poljoprivredna agencija.

  Hrvatska poljoprivredna agencija je nastala iz sustava koji je godinama bio odgovoran za provedbu uzgojnih mjera. Izravni je pravni slijednik Hrvatskog stoarsko selekcijskog centra, kojeg je osnovala Vlada Republike Hrvatske 1994. godine kao instituciju odgovornu za provedbu uzgojnih programa i koji 2003. godine mijenja naziv u Hrvatski stoarski centar. Hrvatska poljoprivredna agencija je bez obzira na naziv koji je nosila kroz vrijeme koje je iza nas, uvijek bila jedan od vanijih initelja provedbe programa uzgoja za sve vrste i pasmine stoke u Republici Hrvatskoj. Tako je i danas kada sve svoje aktivnosti u segmentu kontrole proizvodnosti goveda, ovaca i koza, kao i testiranja i procjene uzgojne vrijednosti goveda, ovaca i koza provodi prema meunarodno utvrenim standardima definiranim u Meunarodnom komitetu za kontrolu proizvodnosti domaih ivotinja (International Committee for Animal Recording ICAR).

  Od 1992. godine HPA je lanica ICAR-a, a od prvog ICAR-ovog nadzora u HPA nad djelatnostima oznaavanja i kontrole proizvodnosti, provedenog 2004. godine, nositelj je prava na koritenje posebnog ICAR-ovog peata i punopravna lanica ICAR-a. Norme i preporuke u procesu praenja proizvodnosti domaih ivotinja sustavno se nadograuju, tako da je ICAR 2009. godine ukinuo koritenje posebnog peata kao oznaku kvalitete i iste godine uveo novi nain vrednovanja i ocjenjivanja provedbe direktiva i preporuka certificiranjem pojedinanih postupaka bitnih za praenje proizvodnosti domaih ivotinja. Od 2009. godine, nakon provedenog drugog nadzora, HPA raspolae ICAR-ovim certifikatom kvalitete za sve djelatnosti koje provodi u sklopu provedbe uzgojnih programa: oznaavanje i registracija grla, kontrola mlijenosti, kontrola mesnatosti, laboratorijska analitika, obrada podataka i genetska procjena (izraun uzgojnih vrijednosti).

  U listopadu 2013. godine proveden je trei nadzor ICAR-ovih meunarodnih revizora u HPA, nakon ega je za HPA, koritenje ICAR-ovog ceritifikata kvalitete produeno za idue trogodinje razdoblje. Djelatnosti za koje je HPA dobila potvrdu sukladnosti s meunarodnim standardima koje propisuje ICAR odnose se na sveukupne djelatnosti koje se provode u sklopu provedbe uzgojnih programa: sustav identifikacije i registracije goveda, ovaca i koza, praenje proizvodnosti mlijenih i mesnih goveda, mlijenih ovaca i koza, procjena uzgojnih vrijednosti za goveda, ovce i koze, te za laboratorijske analize i obradu podataka.

  Budui je zbog stalne potrebe prilagoavanja meunarodnim standardima u provedbi navedenih aktivnosti, u posljednjih deset godina dio procedura po kojima HPA provodi te aktivnosti bitno izmijenjen, a pojavljuje se i znaajan broj novih radnih postupaka, tono deset godina nakon prvog objavljivanja, odluili smo se za ponovno objavljivanje radnih uputa i postupaka, provjerenih i potvrenih od strane nedavno provedenog ICAR-ovog nadzora.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  5

  Kako je ICAR meunarodna institucija koja propisuje standarde za razliite vrste stoke (primarno za goveda, ovce i koze), ali ne i standarde kontrola proizvodnosti u svinjogojstvu, uzgoju kopitara, peradi, matica pela te da svaki od ovih skupova mjera predstavlja znaajan segment sveukupnih aktivnosti HPA, odluili smo se za publiciranje i ovih radnih uputa i postupaka po kojima djelatnici HPA obavljaju svoje djelatnosti na farmama hrvatskih stoara i pelara.

  Drimo da skup objavljenih radnih postupaka i uputa za svaku od vrsta domaih ivotinja u ijim uzgojnim programima sudjeluje HPA, predstavlja odlian pregled, odnosno prirunik ne samo svim djelatnicima HPA, od rukovoditelja pojedinih ustrojstvenih jedinica do tehniara na terenu, ve i svima onima koji koriste i koji se rado pozivaju na podatke iz elektronskih baza HPA, a kao dokaz vjerodostojnosti i uporabivosti tih podataka.

  I naravno, drimo da e ovaj skup objavljenih radnih postupaka i uputa, po kojima rade djelatnici HPA, biti od naroite koristi i svim uzgajivaima koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa. Naime, samo dobro poznavanje i razumijevanje u ovoj publikaciji objavljenih radnih postupaka svih koji sudjeluju u njihovoj provedbi, od djelatnika HPA do samih uzgajivaa, jamstvo su uspjeha u unaprjeenju proizvodnih (genetskih) osobina stoke koja se uzgaja na hrvatskim farmama.

  v. d. ravnatelja

  Dr. sc. Zdravko Bara

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  6

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVAA MATICA PELA U UPISNIK UZGAJIVAA

  ODJEL ZA RAZVOJ OVARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH

  IVOTINJA

  Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing. Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Zahtjev

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Pelar

  Provjera dokumentacije Provjera podataka

  Obavijest pelaru o imenovanju povjerenstva i dogovor o datumu posjete telefonski

  Arhiva

  Uzgojni programZahtjev za upis uzgajivaa u upisnik

  Imenovanje povjerenstva

  Udruga / Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Udruga / Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Rjeenje o upisu u upisnik uzgajivaa

  Povjerenstvo Zapisnik o pregledu pelinjaka

  Uzgojni programZapisnik o pregledu pelinjaka

  Postojanje minimalnih uvjeta

  Ukljuivanje pelara u u poslove provedbe uzgojnog

  programa

  Udruga / Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Udruga / Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Uzgojni programUpute za provedbu uzgojnog programa Obrasci za praenje zajednica / matica

  Da

  Ne: po ispunjenjuuvjeta, zahtjev se

  ponavlja

  Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum:Potpis:

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  7

  Radna uputa za upis uzgajivaa matica u upisnik uzgajivaa

  Pelar dostavlja pisani zahtjev za upis u upisnik uzgajivaa matica potom ili e-mailom na adresu Udruge uzgajivaa selekcioniranih matica pela Hrvatske (dalje u tekstu: Udruga) ili na adresu Hrvatske poljoprivredne agencije, Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja (dalje u tekstu: HPA).

  U zahtjevu navodi osobne podatke, te podatke o pelinjim zajednicama. Uz zahtjev, prilae popunjeni obrazac Podaci o uzgajivau matica.

  Temeljem podnesenog zahtjeva imenuje se povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Udruge i predstavnika HPA. Zadatak povjerenstva je utvrditi da li kandidat za uzgajivaa posjeduje minimalne uvjete propisane Programom gojidbenog stvaranja pela u Republici Hrvatskoj i Uzgojnim programom sive pele Apis mellifera carnica Udruge uzgajivaa selekcioniranih matica pela Hrvatske (dalje u tekstu: Uzgojni program). Povjerenstvo sainjava zapisnik o izvrenom nadzoru.

  Ukoliko kandidat udovoljava uvjetima Uzgojnog programa, upisuje se u Upisnik uzgajivaa matica pela, te preuzima obaveze iz uzgojnog programa.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  8

  Obrazac: Podaci o uzgajivau matica

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  9

  Obrazac: Zapisnik o obilasku kandidata za uzgajivaa matica

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  10

  Obrazac: Rjeenje o upisu u Upisnik uzgajivaa

 • HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  ZADUIVANJE MARKICA ZA OZNAAVANJE TRANSPORTNIH KAVEZA ZA MATICE

  ODJEL ZA RAZVOJ OVARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH

  IVOTINJA

  Uzgojni pelinjak

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva

  Plan uzgoja maticaProtokol ocjenjivanja zajednica na uzgojnim pelinjacima: Obrazac: Plan uzgoja matica

  Unos podataka

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Narudba oznaka za kaveze za matice

  Uzgajiva matica pela

  Provjera podataka

  Prihvaanje podataka

  Ne: Zahtjev za ispravkom

  Da

  Plan uzgoja maticaExcel forma

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Zaduivanje oznaka po uzgajivaima

  Arhiva

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Distribucija oznaka uzgajivaima

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Zaduenja se vode u excel formi po uzgajivaima

  Sastavila: Gordana Duvnjak, dipl. ing. Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Drai Datum:Potpis:

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  12

  Radna uputa za zaduivanje markica za oznaavanje transportnih kaveza uzgojno valjanih matica pela

  Uzgajiva matica dostavlja plan uzgoja matica, te navodi potreban broj markica za oznaavanje transportnih kaveza u Odjel za razvoj. Plan se dostavlja najkasnije do 20. travnja tekue godine.

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja prikuplja i provjerava dostavljene podatke. Odjel objedinjuje godinje potrebe uzgajivaa te naruuje potreban broj marikica.

  Markice se zaduuju prema serijskim brojevima po svakom uzgajivau, te se distribuiraju na teren.

  Matice se razduuju popunjavanjem obrasca uzgojna knjiga, kojeg uzgajivai tijekom sezone uzgoja matica dostavljaju jednom mjeseno u Udrugu/HPA.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  13

  Prilog: Obrazac Plan uzgoja matica

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  14

  Prilog: Obrazac Uzgojna knjiga

 • HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PERFORMANCE TEST MATICA PELA

  ODJEL ZA RAZVOJ OVARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH

  IVOTINJA

  Sastavila: Dr. sc. Maja Drai Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Uzgoj matica 12 matica za test

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva

  Preuzimanje matica, stavljanje testnih oznaka

  Vizualna provjera transportnih kaveza i matica Evidencija o preuzimanju matica i dodjeli testnih brojeva (excel)

  Arhiva

  Uzgojni programProtokol ocjenjivanja zajednica na uzgojnim pelinjacima

  Redistribucija matica uzgajivaima i testnim

  pelinjacima

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Testiranje

  Uzgajiva / pelar Upis podataka u testni obrazac

  Upis podataka u testni obrazac - prezimljavanje - praenje svih testnih svojstava

  Dostava podataka u HPA

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Testni obrazac

  Uzgojni programProtokol ocjenjivanja zajednica na uzgojnim pelinjacima Testni obrasci s uputamaEvidencija o distribuciji matica u testu (excel)

  Pripremno razdoblje do uzimljenja

  Uzgajiva / pelar

  Obrada podataka i dostava uzgajivaima

  Uzgojni programProtokol ocjenjivanja zajednica na uzgojnim pelinjacima Popunjeni testni obrasci s uputamaEvidencija o distribuciji matica u testu (excel)Izraun UV i dostava uzgajivaima

  Uzgajiva / pelar

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  16

  Radna uputa za provedbu testiranja matica pela

  Ocjenjivanje zajednica na uzgojnom pelinjaku

  Uzgajiva matica provodi sve postupke navedene u uzgojnom programu, te vodi propisanu dokumentaciju.

  Uzgajiva matica svake godine provodi ocjenjivanja zajednica na svom pelinjaku, te zavretkom sezone dostavlja podatke (Obrazac za ocjenjivanje zajednica na uzgojnim pelinjacima) Odjelu za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja.

  Temeljem ovih podatka vri se procjena uzgojnih vrijednosti za matice na uzgojnim pelinjacima.

  Obaveze uzgajivaa:

  2014. 2015. 2016.

  Provoditi sve mjere iz Naredbe o mjerama zatite ivotinja od

  zaraznih i nametnikih bolesti

  Dostaviti sve promjene u osobnim podacima Do 20/4/2014 Do 20/4/2015 Do 20/4/2016

  Dostaviti plan proizvodnje prije poetka sezone uzgoja Do 20/4/2014 Do 20/4/2015 Do 20/4/2016

  Prijaviti iz kojih zajednica se vri uzgoj u tekuoj godini (matine

  zajednice, najmanje 5 i trutovske zajednice - najmanje 10). Do 20/4/2014 Do 20/4/2015 Do 20/4/2016

  Poslati 12 matica na testiranje matice trebaju biti na odreditu na

  dan: 10/06/2014

  Preuzeti matice u test 14/06/2014

  Dostaviti podatke o proizvodnji matica na obrascu Uzgojna knjiga

  Mjeseno, do 10.

  u mjesecu za

  prethodni mjesec

  Dostaviti Matine listove za svoje majinske i trutovske zajednice

  popunjene sukladno protokolu ocjenjivanja 30. 10. 2014 30. 10. 2015 30. 10. 2016

  Dostaviti obrasce testnih matica iz prethodne godine 30/10/2014 za

  matice iz 2013.

  30/10/2015 za

  matice iz 2014.

  30/10/2016 za

  matice iz 2015.

  Uzgoj matica temelji se na provedbi Programa gojidbenog stvaranja pela u Republici Hrvatskoj i provedbi Uzgojnog programa sive pele Apis mellifera carnica Udruge uzgajivaa selekcioniranih matica pela Hrvatske.

  Ciljevi Uzgojnog programa

  1) poveanje prinosa po zajednici 2) poveanje mirnoe pela na sau 3) smanjenje agresivnosti 4) smanjenje rojidbenog nagona 5) poveanje tolerantnosti na bolesti

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  17

  a) Higijensko ponaanje pela (pin-test) b) Prirodna smrtnost varoe c) Broj varoa na odraslim pelama krajem lipnja/poetkom srpnja

  Uzgajiva prati svaku zajednicu i redovito je ocjenjuje:

  1 proizvodnost na svim zajednicama Med u kg za svako vrcanje

  2 brzina proljetnog razvoja na svim zajednicama Broj okvira s leglom, broj ulica zaposjednutih pelama

  3 mirnoa na sau na svim zajednicama Ocjene od 1 do 4 (4 najbolje)

  4 agresivnost na svim zajednicama Ocjene od 1 do 4 (4 najbolje)

  5 rojivost na svim zajednicama Ocjene od 1 do 4 (4 najbolje)

  6 tolerantnost na bolesti na odabranim zajednicama

  Prirodna smrtnost varoe, varoa na odraslim pelama, pin test, pregled lela za utvrivanje plodnosti varoe, nozemoza, pristunost drugih bolesti

  7 uzgoj u srodstvu na odabranim zajednicama Provjera broja praznih stanica u leglu

  Za uzgoj se odabiraju zajednice koje imaju najbolje pokazatelje sukladno uzgojnim ciljevima.

  Matice u prometu moraju biti oznaene opalitnom markicom ili trajnom bojom koja ne teti maticama, prema meunarodno dogovorenom slijedu boja:

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  zelena plava bijela uta crvena zelena plava bijela uta crvena

  Uz to, svi kavezi u kojima se matice dostavljaju na trite moraju biti obiljeeni naljepnicom s brojem. Brojeve za matice su uzgajivai zaduili od HPA. Brojeve prodanih matica, uzgajivai moraju razduiti upisivanjem podataka u Uzgojnu knjigu i dostavljanjem do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  18

  Ocjenjivanje zajednica

  Na svakoj lokaciji provode se najmanje 3 potpuna ocjenjivanja: proljee, ljeto i jesen. Odreivanje svakog razdoblja vezano je za cvatnju odreenog bilja.

  Osim ovih ocjenjivanja, bitno je ocijeniti zajednice jednom mjeseno, te upisati sve prinose po zajednici u vrijeme vrcanja.

  Preivljavanje matica i zdravlje zajednica trebaju se upisati za vrijeme svakog pregleda.

  1) Proljetni pregled: provodi se za vrijeme cvatnje (unutar 3 tjedna) od poetka unosa veih koliina peluda i poklapaju se s poetkom razvoja legla. U kontinentalnom dijelu, to je vrijeme cvatnje vrba (Salix sp.), a u mediteranskom podruju to moe biti cvatnja badema.

  2) Ljetni pregled: provodi se 10-14 dana prije kraja zadnje glavne pae (sredina lipnja-sredina srpnja).

  3) Jesenski pregled: provodi se na kraju sezone u vrijeme prestanka uzgoja legla (sredina rujna - sredina listopada).

  Ocjene razvoja zajednica i prinosa meda

  Ocjenjivanje snage i dinamika razvoja zajednica

  a) Broj odraslih pela u zajednici: Broje se ulice zaposjednute pelama.

  b) Koliina legla: Poklopljeno i nepoklopljeno leglo se procjenjuju zajedno. Broje se okviri na kojima je prisutno leglo.

  Prinos meda

  Za ocjenu matica, upisuje se to tonija procijenjena u kg (ili izvagana) koliina meda u svakoj zajednici prilikom vrcanja. Uz taj podatak, upisuje se i podatak o prosjenoj koliini izvrcanog meda u preostalom dijelu pelinjaka. Za procjenu uspjenosti pojedine zajednice najprije se izrauna prosjek proizvodnje cijelog pelinjaka i on predstavlja 100%. Proizvodnja meda svake pojedinane zajednice se izraava kao negativan ili pozitivan postotak. Apsolutne vrijednosti ovise, o lokaciji, pai i klimi.

  Primjer:

  Na pelinjaku je 20 zajednica. U jednom vrcanju dobilo se ukupno 250 kg meda.

  25020 12,50 100%

  Iz jedne testne zajednice izvrcano je 14 kg meda, pa je njezina proizvodnja u postotku:

  , 100 112% Bolja je od prosjeka za 12% dok je druga zajednica istovremeno dala 7 kg meda, pa je njezina proizvodnja izraena u postotku:

  , 100 56% Loija je od prosjeka za 44%

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  19

  Ocjene ponaanja pela

  Rojivost

  Rojivost se ocjenjuje ocjenama od 1 do 4. Jedan od najvanijih podataka jest najnia ocjena koju je zajednica dobila u sezoni.

  Ocjene mogu biti i decimalne (npr. 1,5; 2,5; ...).

  4 boda = zajednica nije pokazivala nikakvih znakova rojenja kroz cijelu sezonu (nije bilo niti jednog zapoetog matinjaka)

  3 boda = u rutinskom pregledu su pronaeni matinjaci. Nakon neophodnog proirivanja konice (dodanog nastavka) i uklanjanja matinjaka, zajednica vie nije gradila matinjake.

  2 boda = matinjake nalazite iz pregleda u pregled konice i zajednicu je teko kontrolirati da se ne izroji.

  1 bod = zajednica se rojila

  Matinjaci za tihu izmjenu se ne smatraju rojevnim matinjacima i ne utjeu na ocjenu rojevnog nagona.

  Agresivnost

  Ocjenjuje se ocjenama od 1 do 4. Ocjene mogu biti i decimalne (npr. 1,5; 2,5; ...).

  4 boda = ne treba zatitna odjea niti dim za smirivanje pela za pregled konice.

  3 boda = nije potrebna zatitna odjea, a sa samo vrlo malo dima pele se smire, ne bodu

  2 boda = treba dosta dima i zatitna odjea (eir, rukavice), kako bi se zatitili od uboda da moete raditi sa zajednicom

  1 bod = rad bez zatitne odjee (eir, rukavice, kombinezon) i bez dimljenja nije mogu. Pele napadaju na veoj udaljenosti od konice.

  Mirnoa na sau

  Ocjenjuje se ocjenama od 1 do 4. Ocjene mogu biti i decimalne (npr. 1,5; 2,5;...).

  4 boda = pele vrlo mirne. Mirno ostaju na istom mjestu ako se okvir stavi pored konice.

  3 boda = pele mirne. Pele se dosta mirno ponaaju. Premjetaju se prema rubu okvira, ali se ne diu sa okvira ako se okvir stavi pored konice.

  2 boda = Pele se diu s okvira i polijeu.

  1 bod = Kad se konica otvori, pele puze i izlaze van.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  20

  Tolerantnost na bolesti

  Higijensko ponaanje pela

  Procjena higijenskog ponaanja pela provodi se PIN-testom. 50 poklopljenih stanica sa mladim kukuljicama (bijele ili roze oi) se izbode to tanjom iglom (entomolokom ako je mogue). Okvir se vrati na isto mjesto te se broj neoienih stanica broji nakon 8, 12 ili 24 sata. Vrijeme provjere nakon usmrivanja legla prilagoava se vaim uvjetima. Trebalo bi se utvrditi kad je u prosjeku 50% stanica oieno.

  Test bi trebalo ponoviti 2 3 puta u sezoni.

  Opis postupka: Romboidni okvir 10x10 stanica (broj 2) se stavi na poklopljeno leglo (broj 1). Obiljei se gornji lijevi i donji desni kut (broj 3). Usmrti se 50 kukuljica (broj 4). Obiljei se 51 stanica (broj 3). Treba paljivo upisati podatke u matini list. Broje se stanice koje pele nisu oistile (jer su neke stanice ve ranije bile prazne), te se izraunava broj oienih stanica.

  Broj usmrenih kukuljica 50

  Broj stanica koje pele nisu oistile 23 upisuje se u ocjenski list za zajednicu

  Moe se izraunati i kao uspjenost ienja u %:

  Broj oienih stanica = 50 - 23 = 27

  Uspjenost ienja (%) = 27 *2 = 54 %

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  21

  Prirodna smrtnost varoe

  Prati se kroz 3-4 tjedna za vrijeme prve glavne peludne pae (vrba, lijeska, badem). Sakupljaju se i broje prirodno stradale vaore svakih nekoliko dana kroz priblino 3 tjedna.

  Treba podatak koliko je bilo varoa i koliko dana je bila podloga u konici za sakupljanje varoe. Izrauna se broj mrtvih varoa po danu.

  Uzorkovanje za utvrivanje invadiranosti odraslih pela varoom

  Moe se provesti primjenom otopine detergenta u vodi ili primjenom eera u prahu.

  Preporuuje se krajem lipnja ili poetkom srpnja. Najmanje 30g pela se pokupi s medinih okvira iz najviljeg nastavka (tu su varoe ujednaeno rasprostranjene po pelama), najbolje u plastine vreice za zamrzavanje hrane. Na svaku vreicu upisati trajnim flomasterom broj zajednice iz koje je uzet uzorak. Za analizu se vagnu pele. Nakon toga se dobro isperu u vodi s dodatkom detergenta (oko 60 ml detergenta za pranje sua na 1 litru vode) u trajanju oko 30 minuta. Nakon toga se varoe mogu oprati s pela i odijeliti koritenjem cjedila (sita za med).

  Podaci se izraavaju kao broj parazita na 10 grama suhih pela (100 radilica). Ovakvi uzorci bi se trebali sakupljati 1 x mjeseno do jeseni, a najmanje 3 uzorkovanja po zajednici.

  Raun primjer: Uzorak uzet na dan: 14/08/2009.

  Teina suhog uzorka = 35 g

  Broj varoa u uzorku = 64

  Broj varoa na 1 g pela = 64/35= 1,828571

  Broj varoa na 10 g pela (100 pela) = 1,828571 * 10 = 18,28 tj. na 100 pela je to 18 varoa ili 18% invadiranosti

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  22

  Utvrivanje invadiranosti pela koritenjem eera u prahu:

  Uzima se volumni uzorak pela u plastinu boicu zapremine 100 ml (1 dcl), u koju stane priblino 500 pela, pribline mase 50 g (slike 1 i 2). Pele se premjeste u posebno pripremljenu posudu veeg volumena koja s jedne strane ima iano dno. Pele se obilno zaspu suhim erom u prahu (najmanje 3 velike june lice) i ostave par minuta (slika 3). Nakon par minuta, posuda se preokrene i eer istrese kroz iano dno, najbolje na gusto sito za med (slike 4 7). Na situ za med ostanu varoe i mogu se jednostavno prebrojati (slika 8), a pele iz posude se vrate natrag u konicu (slika 9). Metoda se ne moe primjenjivati kad je kino ili vrlo visoka vlaga u zraku.

  Metoda nije invazivna za zajednicu i moe se primjenjivati tijekom cijele sezone, a preporuuje se uestala (tjedna) kontrola od sredine ljetnog razdoblja do uzimljavanja.

  Raun primjer: Uzorak uzet na dan: 14/08/2011.

  Veliina uzorka pela (slike 1 i 2) = 100 ml (1 dcl)

  Okviran broj pela u uzorku = 500 50 g pela

  Broj varoa u uzorku = 23

  Broj varoa na 1 g pela = 23/50= 0,46

  Broj varoa na 10 g pela (100 pela) = 0,46 * 10 = 4,6 tj. na 100 pela je to 5 varoa ili 5% invadiranosti

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  23

  Utvrivanje plodnosti varoe u leglu

  Izrezuje se dio poklopljenog legla veliine 10 x 10 cm kad su kukuljice (tamnih) crvenih oiju. Potrebno je pregledati najmanje 100 stanica poklopljenog legla. Dobro se pregleda kukuljica, a zatim i stanica iz koje je kukuljica izvaena.

  Premlade kukuljice Kukuljice optimalne dobi za pregled

  U svakoj stanici koja se pregledava, utvruje se:

  da li je u stanici ili na kukuljici prisutna odrasla varoa da ne broj odraslih varoa: ____ da li je odrasla varoa iva ili mrtva u stanici da ne ako je prisutna, da li ima potomstvo da ne broj potomaka: ____ ako ima potomstvo, da li je odgovarajue dobi da zavri razvoj i izae s pelom da ne ako ima potomstvo, stvara li samo ensko ili samo muko potomstvo da ne stvara samo: ____ da li je u stanici prisutno samo potomstvo, a nije prisutna odrasla varoa da ne

  Odrasla varoa na kukuljici Svi razvojni stadiji varoe

  Razvojni stadiji varoe:

  Jaje na stjenci stanice saa

  Protonimfa enka

  Deutonimfa enka Odrasli mujak Odrasla enka

  Cilj je prepoznati zajednice u kojima je plodnost varoe smanjena, te takve zajednice ostavljati za uzgoj.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  24

  Prezimljavanje

  4 boda = Uspjeno, zajednica nije dodatno prihranjivana

  3 boda = Dobro, uz dodatak hrane

  2 boda = Loe, uz dodavanje hrane, zajednica je izala iz zime vrlo slaba

  1 bod = Stradala tijekom zime.

  Uz svaku ocjenu obavezno se u obrazac unosi datum pregleda i ocjenjivanja zajednice.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  25

  Prilog: Obrazac za ocjenjivanje zajednica na uzgojnim pelinjacima

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  26

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  27

  Testiranja matica u neovisnom testu

  Matice se testiraju u neovisnom (slijepom) testu, kojeg organizira Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu i Udrugom uzgajivaa selekcioniranih matica pela Hrvatske.

  Cilj ovog testiranja jest provesti ocijenjivanje matica kod pelara koji ne zna ije matice ocjenjuje. Time se osigurava nepristrana procjena svih testnih parametara.

  Uzgajivai su obavezni svake godine dostaviti u test najmanje 12 matica. Matice moraju biti dostavljene u istovjetnim kavezima i moraju biti oznaene opalitnom markicom prema meunarodno dogovorenom slijedu boja.

  Kavezi s maticama se obiljeavaju brojevima u testu, za svaku maticu se prilae karton za upis podataka. Matice se u grupama po 3 ili 4 razvrstavaju na testne pelinjake.

  Shema raspodjele matica u neovisni (slijepi) test:

  Od 2007. godine, najmanje 1/3 matica se radi testiranja razmjenjuje izmeu uzgajivaa. Tijekom testa, sudionici ne znaju ije su matice dobili u test, niti uzgajivai znaju kod kojeg pelara ili uzgajivaa su njihove matice u testu, ime se postie objektivnost u ocjenjivanju.

  Pelari koji sudjeluju u testiranju matica moraju imati najmanje 20 zajednica, a najmanja testna grupa je od 4 matice. Ove matice se tijekom testa usporeuju s drugim zajednicama na testnom pelinjaku.

  Obrazac za upis ocjena sadri manje podataka u usporedbi s obrascem kojeg koriste uzgajivai, no dovoljno za provedbu neovisnog ocjenjivanja matica sukladno uzgojnom programu.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  28

  Provedba testa na testnim pelinjacima

  Testnu zajednicu najbolje je osnovati iz umjetnog roja zbog izjednaavanja svih zajednica u testu. Umjetni se rojevi stavljaju samo na satne osnove i prihranjuju se istom koliinom sirupa, a rizik da se matica ne prihvati je mali. Ujedno, na ovakav nain najmanja je mogunost prijenosa eventualno postojeih bolesti legla iz postojeih zajednica u nove.

  1. Tijekom prve godine, treba osigurati da zajednice uu dobro pripremljene u zimu.

  2. Testiranje odlika prati se u slijedeoj (drugoj) sezoni. Prati se kako su zajednice izale iz zime, te njihov razvoj, bioloke i proizvodne odlike do jeseni. U jesen, nakon to je testna zajednica bila praena cijelu proizvodnu sezonu, kartoni s ocjenama dostavljaju se u Hrvatsku poljoprivrednu agenciju.

  U ocjenjivanju matica na testnim pelinjacima ocjenjuju se:

  1. Snaga zajednica (broj ulica zaposjednutih pelama i broj okvira s leglom)

  2. Ocjene ponaanja (agresivnost, mirnoa na sau, rojivost)

  3. Prinosi meda po vrcanjima

  4. Pojavnost pelinjih bolesti (vapnenasto leglo, varooza, nozemoza)

  Metode ocjenjivanja i ocjene su istovjetne ocjenjivanju na uzgojnim pelinjacima. Svi podaci i ocjene upisuju se u ocjenski obrazac za svaku maticu u testu.

  Primjer popunjenog obrasca za ocjenu matica u neovisnom testu: KARTA ZA MATICU U TESTU BROJ: 3589 Pelar (testna stanica): Adresa Datum poetka testa Lokacija pelinjaka Konica br.

  OCJENA Odlika 4 3 2 1 Agresivnost vrlo blage blage bodu uestalo bodu Mirnoa na sau vrlo mirne mirne uznemirene bjee sa saa Rojidbeni nagon bez rojidbenog nagona pojava matinjaka sprijeeno rojenje izrojena

  Broj Datum Nalaz pri pregledu (ocjena) Prinos meda (kg) po vrcanju Bolesti

  pregleda pregleda Broj okvira s pelama Broj okvira s leglom Agresivnost

  Mirnoa na sau

  Rojidbeni nagon

  U konici kg

  Prosjek pelinjaka

  kg Vapneno leglo (+ /-)

  % varoa u leglu

  % varoa na pelama Zapaanja

  1 15/3/09 6,5 2 2,5 3,5 - - - -

  2 15/4/09 12,5 6 3,5 3,5 - - -

  3 15/5/09 20 14 3,5 3,5 3,5 Dodao nastavak

  4 30/5/09 25 15 2,5 2,5 2,5 14 12

  5 15/6//09 22 13 2,5 2,5 4 15 14

  6 01/07/09 20 10 2,5 2,5 4

  7 15/7/09 18 10 2,5 3,0 -

  8 15/9/09 12 8 Pripremljene za zimu

  Karton se popunjava pri pregledu zajednice, a najmanje jedanput mjeseno. Na kraju druge sezone kartoni se dostavljaju u Hrvatsku poljoprivrednu agenciju Ilica 101, Zagreb.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  29

  Morfoloke i morfometrijske analize matica

  Dio matica namijenjenih testiranju se izdvaja, te se na njima vre morfoloke i morfometrijske analize u laboratorijskim uvjetima:

  1. Broj jajnih cjevica

  2. Veliina spermateke

  3. Broj spermija u spermateci

  4. Prisutnost spora nozemoze kod pratilja, prisutnost spora nozemoze kod matica

  Disekcija matice Raspored unutarnjih organa Obojeni jajnici pripremljeni za brojanje

  Spermateka ovijena mreom dunikih kapilara

  Spermateka oploene matice nakon uklanjanja dunikih kapilara

  Spermateka neoploene matice nakon uklanjanja dunikih kapilara

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  30

  Procjena uzgojnih vrijednosti

  Odabir matica majki za uzgoj sljedee generacije vri se na temelju ispitivanja svojstava matica na pelinjaku uzgajivaa matica i na testnim stanicama, odnosno na temelju uzgojne vrijednosti. Uzgojne vrijednosti izraunavaju se u skladu s vaeim, znanstveno potvrenim metodama. U izraunu uzgojnih vrijednosti primjenom selekcijskog indeksa koristi se sljedea jednadba:

  I = 0,42 x kg meda + 1,94 x rojivost + 0,80 x mirnoa + 0,80 x agresivnost

  Temeljem ovih metoda izraava se uzgojna vrijednost matica za svakog uzgajivaa lana udruge. Razvojem novih metoda procijene uzgoje vrijednosti koje mogu tonije izraziti uzgojnu vrijednost, iste e se koristiti.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  31

  Primjer: Prikaz izraunatih uzgojnih vrijednosti za matice

 • HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS MATICA U UZGOJNE KNJIGEMajinske zajednice Trutovske zajednice

  ODJEL ZA RAZVOJ OVARSTVA, KOZARSTVA I UZGOJA MALIH

  IVOTINJA

  Sastavila: Dr. sc. Maja Drai Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Uzgojni pelinjak

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva

  Odabir uzgojnih zajednicaProtokol ocjenjivanja zajednica na uzgojnim pelinjacimaRezultati testiranja

  Unos podataka

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Uzgajiva matica pela

  Provjera podataka

  Ne: Zahtjev za ispravkom

  Da

  Evidencija majinskih i trutovskih zajednica prije poetka uzgojaObrazac: Matini list za maticuExcel forma

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Upis u matine knjige

  Arhiva

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja

  Upis se vodi u excel formi po uzgajivaima

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  33

  Radna uputa za upis matica u uzgojne knjige

  Prije poetka uzgojne sezone uzgajiva dostavlja popis matinih zajednica (matica) koje e koristiti u uzgoju tijekom sezone. Podaci potrebni za upis u uzgojne knjige odnose se na porijeklo matice, godinu uzgoja i godinu koritenja matice u uzgoju kao matine ili trutovske.

  Dokumentacija za upis u upisnik matica dostavlja se na adresu Udruge uzgajivaa selekcioniranih matica pela Hrvatske ili na adresu Hrvatske poljoprivredne agencije, Odjel za razvoj ovarstva, kozarstva i uzgoja malih ivotinja.

  Temeljem upisa zajednica u uzgojne knjige, vodi se evidencija o svim uzgojnim maticama tijekom sezone za svakog uzgajivaa.

 • Postupci i upute za provedbu ispitivanja svojstava matica pela

  34

  Prilog: Obrzac za prijavu matica za uzgoj i upis u matine knjige